Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5 din 5 ianuarie 2011pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială, al actului adiţional, al declaraţiei individuale de asigurare, al comunicării de modificare şi al formularului de solicitare de încetare a declaraţiei individuale de asigurare
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 14 ianuarie 2011Data intrării în vigoare 14-01-2011


  Având în vedere prevederile art. 175 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă modelul contractului de asigurare sociala, al actului adiţional, al declaraţiei individuale de asigurare, al comunicarii de modificare şi al formularului de solicitare de încetare a declaraţiei individuale de asigurare, prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişBucureşti, 5 ianuarie 2011.Nr. 5.Anexa 1 CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICECASA TERITORIALĂ DE PENSII |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂNr. |_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|Încheiat între Casa Teritorială de Pensii ________, denumită în continuare "Casa", reprezentată prin directorul executiv, în calitate de asigurător, cu sediul în
  localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,str.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_| nr. |_|_|_|_|,şi: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,în calitate de asigurat,posesor al codului numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|actul de identitate: __________Seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|Adresa:localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,str.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|nr. |_|_|, bl. |_|_|, sc. |_|_|, et. |_|_|, ap. |_|_|_|_|,oficiul poştal: |_|_|_|_|_|_|_|_|,judeţul: |_|_|_|_|_|_|, sectorul: |_|_|,telefon: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,adresa de e-mail: _________________1. Obiectul contractului este asigurarea în sistemul public de pensii, reglementat prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.2. Prezentul contract intră în vigoare la data înregistrării acestuia la Casă.3. Condiţii de asigurare:3.1. Venitul asigurat este de*): |_|_|_|_|_|_| lei (în cifre)------------
  *) Venitul asigurat nu poate fi mai mic decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare de 5 ori valoarea acestuia.
  3.2. Cota de contribuţie este de: |_|_|,|_|_| % (corespunzătoare condiţiilor normale de muncă)3.3. Cuantumul contribuţiei de asigurări sociale: |_|_|_|_|_|3.4. Contul în care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale, deschis la trezorerie pe seama Casei, este: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|3.5. Plata se poate face în numerar, la casieria Casei, sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.3.6. Termenul de achitare a contribuţiei este:[ ] lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.Plata se poate face şi anticipat, pentru |_|_| luni (maximum 12 luni, calculate de la data intrării în vigoare a prezentului contract).4. Obligaţiile Casei:4.1. Plata prestaţiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 51, 125 şi 126 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: pensia pentru limita de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parţială, pensia de invaliditate, pensia de urmaş, ajutor de deces.4.2. Certificarea în condiţiile legii a stagiului de cotizare, a punctajului anual şi a punctajului cumulat pentru perioada de cotizare.5. Obligaţiile asiguratului:5.1. Achitarea contribuţiei de asigurări sociale în cuantumul şi la termenul stabilit la pct. 3.6 din prezentul contract.5.2. Achitarea de dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenul prevăzut în contract.Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenul prevăzut în contract generează plata de dobânzi şi penalităţi de întârziere, a căror cotă şi modalitate de calcul se stabileşte în conformitate cu prevederile legale.5.3. Înştiinţarea Casei asupra modificărilor survenite în termenii prezentului contract.5.4. Să se prezinte la sediul Casei atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în invitaţie.6. Clauze:6.1. Stagiul de cotizare se constituie din însumarea lunilor pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere, dacă este cazul.
  6.2. În cazul rezilierii contractului, contribuţia de asigurări sociale achitată nu se restituie; stagiul de cotizare realizat până la data rezilierii contractului se valorifică la stabilirea dreptului la pensie.6.3. Calitatea de asigurat se redobândeşte după încheierea unui nou contract de asigurare socială.6.4. Contribuţia de asigurări sociale nu este impozabilă.6.5. Contestaţiile referitoare la deciziile de pensie, emise de casele teritoriale de pensii şi de casele de pensii sectoriale pot fi depuse în termen de 30 de zile de la comunicare la Comisia Centrală de Contestaţii care funcţionează în cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, respectiv la comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.6.6. Acordarea prestaţiilor de asigurări sociale prevăzute la pct. 4.1 se face la cerere şi se achită beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procura specială de către acesta.6.7. Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenul prevăzut de lege constituie motiv pentru Casă de reziliere a prezentului contract. În acest caz, rezilierea se face începând cu ziua următoare celei până la care s-a plătit contribuţia de asigurări sociale împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente.6.8. În caz de forţă majoră, părţile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forţă majoră se dovedeşte de partea care o invocă.6.9. Modificarea oricăror prevederi din prezentul contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional. Când una dintre părţi nu este de acord cu modificarea solicitată de cealaltă parte, contractul se derulează în condiţiile anterioare, cu excepţia situaţiei în care se solicită rezilierea lui.7. Litigiile în legătură cu executarea prezentului contract, nesoluţionate între părţi pe cale amiabilă, sunt de competenţa secţiilor de asigurări sociale, completelor specializate pentru asigurări sociale de la nivelul tribunalelor şi curţilor de apel sau, după caz, se soluţionează de instanţele competente potrivit legii.Semnătura asiguratului, Semnătura asigurătorului,......................... .........................
  Anexa 2 CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICECASA TERITORIALĂ DE PENSII ........................ACT ADIŢIONALNr. ...... din ziua ....., luna ....., anul .....Pentru asiguratul:
  Numele şi prenumele: .............................................Codul numeric personal: ..........................................Începând cu data de: zi ........., luna ......, an ..............în Contractul de asigurare socială nr. ........ din ziua .........,luna ..........., anul .........au survenit următoarele modificări:.............................................................................................................................................................................................................Prezentul act adiţional a fost întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.Semnătura asiguratului, Semnătura asigurătorului,.......................... ...........................
  Anexa 3 CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICECASA TERITORIALĂ DE PENSII |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|DECLARAŢIE INDIVIDUALĂ DE ASIGURAREconform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Nr. |_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|1. Numele şi prenumele asiguratului: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|2. Codul numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|3. Adresa:Domiciliat în localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|str. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|nr. |_|_|, bl. |_|_|, sc. |_|_|, et. |_|_|, ap. |_|_|_|_|,oficiul poştal: |_|_|_|_|_|_|_|_|,judeţul: |_|_|_|_|_|_|, sectorul: |_|_|,telefon: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,adresa de e-mail: ............................................4. Actul de identitate: Seria: |_|_|_| nr. |_|_|_|_|_|5. Declaraţie cu privire la încadrarea în prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare:Începând cu data de zi |_|_|, luna |_|_|, an |_|_|_|_|Asiguratul declară că se încadrează în categoria:5.1. [ ] administrator sau manager care a încheiat contract de administrare sau de management;5.2. [ ] membru al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale;5.3. [ ] persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;5.4. [ ] persoană angajată în instituţii internaţionale, dacă nu este asiguratul acestora;5.5. [ ] alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.
  6. Venitul asigurat*) este de |_|_|_|_|_|_| lei (în cifre)........................ (în litere)-------------- *) Venitul asigurat nu poate fi mai mic decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare de 5 ori valoarea acestuia.7. Cota de contribuţie de asigurări sociale este de |_|_|,|_|_| % (corespunzătoare condiţiilor normale de muncă)8. Cuantumul contribuţiei de asigurări sociale: |_|_|_|_|_| lei9. Termenul de plată pentru contribuţia de asigurări sociale este lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.10. Contribuţia de asigurări sociale se plăteşte în contul nr.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,deschis la trezorerie pe seama Casei teritoriale de pensii .....................Achitarea contribuţiei se poate face în numerar la casieria casei teritoriale de pensii, prin mandat poştal sau prin alte mijloace de plată, în condiţiile legii.11. Declaraţia asiguratului:- declar pe propria răspundere că datele de mai sus corespund realităţii; mă oblig să înştiinţez Casa despre orice modificări survenite în termenii declaraţiei;- am luat cunoştinţă că perioadele de cotizare constituie stagiu de cotizare în condiţii normale de muncă, fiind luate în considerare la stabilirea pensiei;- voi depune formularul-tip de încetare, în termen de 30 de zile de la data de la care nu mă mai regăsesc în situaţia/situaţiile prevăzute la pct. 5;- am luat cunoştinţă că pot beneficia de prestaţia de asigurări sociale prevăzută la art. 125 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de faptul că membrii familiei mele sau persoanele îndreptăţite potrivit legii pot beneficia de prestaţia prevăzută la art. 126 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare;- cunosc obligativitatea virării contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat la termenul stabilit prin prezenta declaraţie, în caz contrar urmând să achit dobânzile şi penalităţile de întârziere.Semnătura asiguratului, Semnătura asigurătorului,...................... .........................
  Anexa 4 CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICECASA TERITORIALĂ DE PENSII ............................COMUNICARE DE MODIFICARENr. ....... din ziua ....., luna ....., anul ......Pentru asiguratul:Numele şi prenumele: .............................................Codul numeric personal: ..........................................Începând cu data de: zi ........, luna .........., an ...........,în Declaraţia individuală de asigurare nr. ....... din ziua ....,luna ....., anul ......au survenit următoarele modificări:............................................................................................................................................................................................................Această comunicare de modificare a fost completată în două exemplare, în prezenţa mea ........., având funcţia de ........... în cadrul Casei teritoriale de pensii ...............
  Semnătura asiguratului, Semnătura asigurătorului,........................ ...........................
  Anexa 5 CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICECASA TERITORIALĂ DE PENSII ...........................SOLICITARE DE ÎNCETARE A DECLARAŢIEI INDIVIDUALE DE ASIGURARENr. ...... din ziua ...., luna ......., anul ......Subsemnatul: ................................,codul numeric personal: ........................,act de identitate: ........... Seria ....... nr. .........,domiciliat în localitatea: ...............................,str. ......................................nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ........,oficiul poştal ..........................................,judeţul..................................................,sectorul ................................................,telefon .................................................,
  asigurat cu Declaraţia individuală de asigurare nr. ...........din ziua ........, luna ......, anul .......Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru declararea necorespunzătoare a adevărului, că, începând cu data de: zi ..... luna ...... an ....... nu mă mai încadrez în categoriile de persoane care au obligaţia legală de a depune declaraţia individuală de asigurare.În consecinţă, solicit încetarea declaraţiei mele individuale de asigurare.Dovada neîncadrării în aceste categorii o fac cu următoarele documente*):............................................................................................................................................................................................................Data ........... Semnătura asiguratului ............------------ *) Exemple de documente justificative:- radiere din registrul oficiului comerţului;- contract de administrare sau management expirat;- expirarea autorizaţiei de desfăşurare a unei activităţi independente;- acte emise de organele fiscale competente;- documente contabile prevăzute în legislaţia în materie.------------