Doriţi o formă actualizată, la zi (03.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 276 din 11 aprilie 1997privind aprobarea metodologiei privind elaborarea planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR SI PROTECŢIEI MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 bis din 26 mai 1997Data intrării în vigoare 26-05-1997

  Având în vedere necesitatea organizării activităţii de prevenire a efectelor produse de lipsa de apa la sursa şi asigurării unei repartiţii echitabile a apei între diversii utilizatori în perioadele secetoase,văzând referatul Direcţiei strategii şi reglementarea resurselor de apa,în temeiul prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 457/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului,ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,emite următorul ordin:1. Se aprobă metodologia privind elaborarea planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare, prevăzută în anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezentul ordin.
  2. Prezentul ordin se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României. Începând cu aceeaşi dată se abroga Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 719/13.11.19963. Direcţia strategii şi reglementarea resurselor de apa din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi Regia Autonomă "Apele Române" vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Ministrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Ioan OlteanAnexăMETODOLOGIEprivind elaborarea planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitareI. Dispoziţii generaleArticolul 1În activitatea practica de gospodărire a apelor, un loc important îl ocupa caracterizarea regimurilor de folosire a resurselor de apa şi stabilirea situaţiilor când trebuie aplicate restricţii în satisfacerea cerinţelor de apa.Articolul 2Planurile de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare, prevăzute la art. 14 din Legea apelor nr. 107/1996, denumite în continuare planuri de restricţii, au ca obiect stabilirea restricţiilor temporare în folosirea apelor în situaţiile când din cauze obiective debitele de apa autorizate nu pot fi asigurate tuturor folosintelor.
  Articolul 3Planificarea folosirii resurselor de apa în perioade de seceta va avea la baza: documentaţia privind semnalarea situaţiilor de restricţii şi planul de restricţii propriu-zis.Documentaţia privind semnalarea situaţiilor de restricţii cuprinde sistemul de analiza/urmărire pentru sesizarea din timp a situaţiilor de restricţii pe baza informaţiilor privind:a) resursele de apa ca parametri cantitativi şi sub aspectul calităţii,b) cerinţele de apa şi, după caz, amenajările de gospodărire a apelor.Articolul 4Planul de restricţii propriu-zis cuprinde pentru diferite faze de restricţii:a) folosintele restrictionate şi gradul de afectare al alimentării cu apa cu motivari corespunzătoare (criterii);
  b) atribuţii ale unităţilor de gospodărire a apelor;c) măsuri la utilizatori;d) mod de colaborare;e) evidente necesare în timpul perioadei de restricţii;f) modul de consemnare a încheierii acestor perioade.
  Articolul 5
  Pe baza prezentei metodologii, filialele Regiei Autonome "Apele Române" vor elabora documentaţiile privind planificarea folosirii apelor în perioadele de seceta pentru bazinele sau subbazinele în regim neamenajat al debitelor sau cu un grup redus de amenajare, la care se va tine seama şi de reglementările privind exploatarea amenajărilor.În cazul bazinelor hidrografice cu un grad avansat de amenajare, la care planificarea folosirii apelor în perioadele de seceta/ape mici se realizează în principal prin programele de exploatare trimestriale şi lunare, se va elabora documentaţia "Sistemul de analiza pentru caracterizarea în activitatea operativă a condiţiilor de satisfacere a cerinţelor de apa", în care se vor valorifica, după caz, prezentele indicaţii metodologice.
  Articolul 6Planurile de restricţii deja elaborate sau care urmează a se realiza vor fi analizate, actualizate sau modificate anual, în perioada 1-30 aprilie, în funcţie de condiţiile hidrologice şi de cerinţele de apa din bazinul hidrografic respectiv.Articolul 7Elaborarea şi actualizarea documentaţiilor, inclusiv propunerile de restricţii, se vor realiza de către filialele Regiei Autonome "Apele Române", care propun şi modul de aplicare a planurilor de restricţii, cu consultarea unităţilor beneficiare. Acestea vor transmite la filiala Regiei Autonome "Apele Române" pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea o adresa întocmită conform modelului din anexa nr. II. 2.Articolul 8După avizarea de către Comitetul de bazin, planurile de restricţii se supun aprobării Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.Articolul 9Planurile de restricţii avizate se aduc la cunoştinţa utilizatorilor de apa posibil a fi afectaţi de perioada secetoasa şi a publicului din bazinul hidrografic respectiv.II. Indicaţii metodice de elaborare a documentaţiei privind sistemul de analiza pentru semnalarea situaţiilor de restricţii în bazine hidrograficeArticolul 10Documentaţia privind sistemul de analiza pentru semnalarea situaţiilor de restricţii în satisfacerea cerinţelor de apa ale folosintelor în bazinul hidrografic va conţine un memoriu şi anexe conform modelelor din anexele nr. 1 a) 1 - 1 a) 9.Articolul 11Memoriul documentaţiei privind sistemul de analiza pentru semnalarea situaţiilor de restricţii în satisfacerea cerinţelor de apa ale folosintelor în bazinul hidrografic va avea următorul conţinut:
  1) Caracterizarea generală a sistemului de analiza pentru semnalarea situaţiilor de restricţii.1.1). Obiectul documentaţiei1.). Principii de bază ale tehnologiei determinării situaţiilor caracteristice privind satisfacerea cerinţelor de apa.1.). Factori implicaţi, atribuţii, relaţii, evidente şi raporturi.2). Elemente de baza necesare determinării situaţiilor caracteristice de folosire a apei.2.1). Caracterizarea resurselor de apa; parametrii statistici şi posibilităţile de obţinere a informaţiilor operative.2.2). Lucrări de amenajare pentru gospodărirea resurselor de apa (lacuri de acumulare şi derivatii).2.3). Folosinţe de apa consumatoare (alimentari cu apa pentru populaţie, industrie şi complexe zootehnice, amenajări pentru irigaţii, amenajări piscicole) şi alte cerinţe; elemente reprezentative (condiţii generale privind satisfacerea cerinţelor de apa cantitative, caracterizarea generală a condiţiilor de satisfacere privind calitatea apei).3). Secţiuni de control, sectoare şi debite de calcul.3.1). Secţiuni de control, sectoare şi zone de curs.3.2). Determinarea debitelor minime necesare în secţiuni de control (debite minime necesare cantitativ şi debit minim necesar pentru asigurarea condiţiilor de calitate).3.3). Debite caracteristice în secţiuni de control.4). Modul de determinare şi instituire a situaţiilor caracteristice privind satisfacerea cerinţelor de apa.4.1). Definirea situaţiilor caracteristice.4.2). Responsabilităţi şi flux informaţional.4.3). Analiza pentru determinarea şi instituirea fazelor caracteristice.5). Modul de acţiune pentru folosirea raţională a resurselor de apa, în diferite situaţii caracteristice.6). Sistemul de evidenta a informaţiilor de baza şi a măsurilor adoptate.7). Modul de raportare privind aplicarea sistemului de semnalizare a situaţiilor de restricţii.
  Articolul 12Capitolul 1 al memoriului se va completa având în vedere următoarele:a) La par. 1.1, se va arata ca documentaţia prezintă sistemul de analiza/urmărire pentru sesizarea din timp a situaţiilor de restricţii în alimentarea cu apa a folosintelor sub aspect cantitativ şi al calităţii apei în bazinul hidrografic.Se va menţiona perioada de aplicabilitate a documentaţiei.b) La par. 1.2. se vor face referiri la principiile de baza ale tehnologiei pentru determinarea situaţiilor caracteristice privind satisfacerea cerinţelor de apa, arătându-se ca aceasta comporta în principal următoarele:- sistemul de secţiuni de control, sectoare de curs şi zone;- caracterizarea resurselor de apa în secţiunile de control;- parametrii statistici şi condiţiile de obţinere a informaţiilor operative;- caracterizarea informatiei amenajărilor de gospodărire a apelor asupra debitelor de apa în secţiunile de control (elemente operative, curente);- caracterizarea cerinţelor de apa ale folosintelor consumatoare şi a altor cerinţe de apa pe sectoare sau zone curs aval de secţiunile de control; parametri statistici şi parametri operativi (valori curente).- determinarea debitelor caracteristice în secţiunile de control (debite minime necesare, debite de atenţie-avertizare) pe sectoare şi zone de curs aval de secţiune;- modul de analiza pentru determinarea situaţiilor caracteristice privind satisfacerea cerinţelor de apa pe baza informaţiilor privind resursele de apa ca parametri cantitativi şi sub aspectul calităţii, cerinţele de apa şi, după caz, regulile de exploatare şi regimul efectiv de funcţionare a amenajărilor de gospodărire a apelor. Se vor face referiri la anexa nr. 1 a).c) La par. 1.3. se va menţiona ca elaborarea şi aplicarea în bune condiţii a sistemului de analiza pentru semnalarea situaţiilor de restricţii implica o colaborare sistematica între unităţile de gospodărire a apelor, utilizatorii de apa sau reprezentanţi ai acestora şi alţi factori, precum şi un sistem corespunzător de evidenta şi raportări.Articolul 13La capitolul 2., la par. 2.1. se vor face referiri la modalităţile de caracterizare a resurselor de apa cu trimitere la anexa nr. 1 b).Se va comenta numărul total de posturi hidrometrice permanente şi temporare, reţinute în sistemul de analiza, cu defalcarea lor pe cursul principal şi pe afluenti, evidenţiindu-se posturile hidrometrice cu transmitere zilnica sistematica. Se va evidenţia necesitatea instituirii transmisiei zilnice şi la alte posturi hidrometrice în situaţii de ape mici.Se vor menţiona amplasamentele în care sunt necesare noi posturi hidrometrice permanente sau temporare.La par. 2.2., pentru lacurile de acumulare şi derivatiile existente, în funcţiune sau cu termen de dare în funcţiune în perioada de valabilitate a documentaţiei, în memoriu se vor prezenta numai elemente reprezentative cum sunt: volumul total şi volumul util în cazul lacurilor, debitul instalat şi debitul reglementat sau regimul de variatie lunară a debitelor în cazul derivatiilor: folosintele principale deservite de lucrările de gospodărire a apelor.În cazul existenţei mai multor lucrări de gospodărire a apelor, elementele menţionate mai sus se vor prezenta tabelar individual pentru lucrările mai importante şi grupat, pe sectoare sau zone de curs/bazin, pentru celelalte lucrări, conform modelelor din tabelele nr. 1 şi 2.Se vor face trimiteri la regulamentele de exploatare a lacurilor de acumulare şi a derivatiilor care conţin fişele tehnice de descriere a lucrărilor, regulile de exploatare inclusiv graficul dispecer şi elementele de exploatare coordonata a lucrărilor, sistemul de evidenta şi de transmitere a informaţiilor de exploatare.TABELUL 1                Caracteristici generale-lacuri de acumulare-------------------------------------------------------------------------------- Nr. Denumire Curs de apa Sector/zona Valori caract. Scopul/câte- crt. acumulare de curs (mil.mc) goriile de                               amplasare --------------- folosinţe Obs.                                           V(t) V(u) deservite
  --------------------------------------------------------------------------------  0 1 2 3 4 5 6 7--------------------------------------------------------------------------------
  TABELUL 2                Caracteristici generale-lucrări de derivatie-------------------------------------------------------------------------------- Nr. Derivatia Curs de apa Curs de apa Debite caracteristice crt. din care se în care se Scopul (mc/s) Obs.                     deriva deriva ---------------------                                                  Q(inst) Q(deriv.lunar)--------------------------------------------------------------------------------  0 1 2 3 4 5 6 7--------------------------------------------------------------------------------La par. 2.3, se vor prezenta elemente reprezentative pentru folosintele existente şi pentru cele prevăzute a intră în funcţiune în perioada de valabilitate a documentaţiei.Pentru categoriile de folosinţe, precum alimentari cu apa pentru populaţie, industrie şi complexe zootehnice, amenajări pentru irigaţii şi amenajări piscicole, se vor reda, pe baza elementelor caracteristice din anexele nr. 1 c) 1, 1 c) 2 şi respectiv 1 c) 3, valorile pe ansamblul bazinului, cu defalcarea pe sectoare principale sau zone de curs, nominalizandu-se în memoriu numai folosintele foarte importante.Aceste elemente se vor prezenta în tabele sintetice separat pentru alimentari cu apa, irigaţii şi respectiv piscicultura, tabele ce vor cuprinde: denumirea sectorului sau zonei, cursul de apa, numărul total de folosinţe din care folosintele cu rol preponderent (ca debite prelevate sau ca potenţial de impurificare), debite caracteristice (instalat, captat, minim necesar şi restituit), în cazul irigatiilor şi a amenajărilor piscicole şi suprafeţele amenajate.Pentru alte categorii de cerinţe, se vor prezenta:a)
  debitul minim necesar pentru curgerea salubra, eventual debitul necesar în albie pentru asigurarea funcţionarii captărilor din freatic:
  b) debitele de servitute pe cursurile de apa care intretaie sau formează frontiera se stat.În ceea ce priveşte condiţiile generale privind satisfacerea cerinţelor cantitative de apa, se vor face referiri la zonele/subbazinele în care bilanţul resurse-cerinţe este deficitar în condiţiile de amenajare existente şi principalele folosinţe de apa ale căror cerinţe nu pot fi satisfacute la nivelul asigurărilor de calcul normate.Se vor prezenta sintetic rezultatele bilanţului statistic, calculat conform metodologiilor utilizate, legat de analiza condiţiilor de satisfacere a folosintelor pentru emiterea avizelor de gospodărire a apelor şi pentru analiza condiţiilor de atribuire a repartitiilor de apa.Se vor menţiona acele folosinţe care au avize de gospodărire a apelor în condiţii de neasigurare/subasigurare a sursei de apa.Referitor la caracterizarea generală a condiţiilor de satisfacere privind calitatea apei, se va prezenta succint, pe baza studiilor de sinteza a protecţiei calităţii apelor, nivelul de satisfacere a cerinţelor folosintelor, sub aspectul calităţii apelor, menţionându-se sectoarele de curs pe care categoria de calitate a apei nu este corespunzătoare cerinţelor de calitate ale folosintelor de pe sectorul respectiv.De asemenea se vor evidenţia utilitatile cu cea mai mare pondere în procesele de poluare a apelor.
  Articolul 14La capitolul 3, la par. 3.1., se va face o prezentare de ansamblu a sistemului de secţiuni de control şi sectoare de curs stabilite, menţionându-se numărul total de secţiuni şi sectoare cu defalcarea lor pe cursul principal şi pe afluenti.Se vor menţiona după caz zonele de curs stabilite, formate din mai multe sectoare, cu localizarea acestora.Pentru amplasarea secţiunilor şi sectoarelor se vor face trimiteri la anexa nr. 1a) precum şi la anexele nr. 1 d), 1 e) şi 1 f).Pentru alegerea corecta a secţiunilor de control se vor avea în vedere următoarele criterii de amplasare a acestora:a)
  amonte de captările pentru folosinţe importante, grupuri de folosinţe, sau amonte de captările pentru lucrările de derivare a debitelor, pentru a evidenţia situaţiile critice;
  b) aval de confluentele principale, pentru a se evalua cat mai corect debitele efective ale sursei de apa;c) aval de lucrările de regularizare a debitelor (acumulări, derivatii din alte bazine), pentru urmărirea condiţiilor de suplimentare a debitelor prin aceste lucrări;d) limitele judeţelor administrative;e) în apropierea secţiunilor de control pentru urmărirea calităţii apei.Dacă aplicarea indicaţiilor de mai sus conduce la un număr exagerat de sectoare, se vor selectiona şi se vor retine numai secţiunile cele mai semnificative din punct de vedere al folosirii apelor. Numerotarea secţiunilor de control şi a sectoarelor de curs aferente se face parcurgand bazinul considerat din aval spre amonte.Zonele de curs formate din max/min. 2-3 sectoare se vor stabili, după caz, pe raul principal şi/sau pe unii afluenti importanţi de satisfacere a cerinţelor de apa ale folosintelor.Cuprinderea sectoarelor în zone de curs este justificată prin următoarele situaţii:a) sectoare cu aport redus de debite naturale în perioadele de ape mici;
  b) sectoarele situate aval de lucrări importante de gospodărire a apelor;c) sectoare situate în aval de confluente importante.La par. 3.2., referitor la debitele minime necesare cantitativ [Q(N)], se vor face referiri la modul general de determinare a debitului minim necesar în fiecare secţiune de control pentru satisfacerea din punct de vedere cantitativ a cerinţelor folosintelor de pe sectoarele de curs situate imediat în aval de secţiunile respective.Acesta reprezintă debitul necesar în secţiunea de control, pentru a fi posibila satisfacerea cerinţelor minime de apa pentru funcţionarea la întreaga capacitate a tuturor folosintelor de pe sectorul aferent (din aval de secţiune) şi pentru asigurarea curgerii salubre în albie.În cazul secţiunilor de control situate la capătul amonte al zonelor de curs se vor determina şi debitele minime necesare pentru ansamblul folosintelor şi altor cerinţe de apa din zonele de curs respective, prin parcurgerea acestora din aval spre amonte.Debitele necesare pe o zona de curs sunt de regula mai mici decât suma debitelor necesare pe sectoarele de curs din zona respectiva.Se vor face trimiteri la anexele nr. 1 d) 1 şi 1 d) 2 privind calculul tabelar şi respectiv grafic al debitelor minime necesare pentru sectoare şi zone de curs.De asemenea se vor face trimiteri, pentru valorile debitelor minime necesare stabilite la anexa nr. 1 e).În ceea ce priveşte debitul minim necesar pentru asigurarea condiţiilor de calitate [Q(Npca)], se va arata ca pentru definirea condiţiilor de satisfacere a cerinţelor de calitate ale folosintelor trebuie determinate valorile minime ale debitelor cursurilor de apa, în secţiuni, la care se respecta limitele admisibile ale indicatorilor de calitate.Aceste debite se determina conform normativelor în vigoare, astfel ca, ţinând seama de mărimea şi compoziţia evacuarilor folosintelor de apa din amonte şi de fenomenul de autoepurare, să se asigure prin diluţie nedepasirea concentraţiilor admise la folosintele din aval.Pentru valorile Q(Npca) se vor face trimiteri la anexa nr. 1 e), evidenţiindu-se secţiunile de control în care debitele Q(Npca) necesare pentru satisfacerea cerinţelor de calitate sunt mai mari decât debitele Q(N) determinate din condiţiile de satisfacere a cerinţelor cantitative a folosintelor pe sectoarele sau zonele de curs din aval.La par. 3.3., se va arata ca, în cadrul sistemului de analiza pentru semnalarea situaţiilor de restricţii, pe lângă debitele minime necesare se stabileşte, ca debite caracteristice, debitul de atenţie/avertizare.Stabilirea debitelor caracteristice este necesară pentru a face posibila informarea în timp oportun a beneficiarilor de folosinţe asupra evoluţiei/tendintei de accentuare a dificultăţilor în satisfacerea cerinţelor de apa, astfel încât să se poată iniţia şi lua măsuri corespunzătoare.Se vor face referiri la anexa nr. 1 d) în care sunt prezentate elementele caracteristice privind cerinţele de apa ale folosintelor cu rol preponderent, ale grupelor de folosinţe şi ale altor categorii de cerinţe, precum şi debitele caracteristice pe sectoare şi, după caz, zone de curs: debitele necesare pentru satisfacerea cerinţelor cantitative [Q(N)], debitul necesar pentru îndeplinirea condiţiilor de calitate [Q(Npca)], debitul de atenţie/avertizare [Q(at)] pentru perioada de vara, respectiv pentru perioada de iarna.În memoriu se va prezenta un tabel sintetic, după modelul de mai jos, care va cuprinde debitele caracteristice pe sectoare, respectiv zone de curs:--------------------------------------------------------------------------------
   Nr. Sectorul (zona) Cursul de Perioada de vara Perioada de iarna crt. de curs apa --------------------- -----------------------                                Q(at) Q(N) Q(Npca) Q(at) Q(N) Q(Npca)-------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5 6 7 8--------------------------------------------------------------------------------
  Mărimea debitului de atenţie/avertizare trebuie stabilită, de la caz la caz, în funcţie de intensitatea fenomenului de scădere a debitelor pe cursurile de apa şi de debitele corespunzătoare regimurilor specifice de funcţionare ale unor folosinţe care pot funcţiona cu cantităţi variabile de debite prelevate ca apa de răcire: de exemplu termocentrale.Orientativ se poate utiliza relaţia:Q(at) = 1,2 de la 1,4 Q(N)Valorile obţinute se vor analiza în funcţie de situaţiile concrete.
  Articolul 16În cap. 4., la par. 4.1., se va arata ca în activitatea curenta se pot intalni următoarele faze caracteristice privind satisfacerea cerinţelor de apa, în cazul diminuării continue a debitelor sursei: normală (regim liber), de atenţie/avertizare şi de restricţii.Acestea se vor determina astfel:a) faza "normală", corespunzătoare situaţiilor când în toate secţiunile de control debitul sursei este mai mare decât debitul de atenţie sau la limita egal cu acesta:
  Q >/= Q(at)b) faza de "atenţie/avertizare", corespunzătoare situaţiei când în una sau mai multe secţiuni de control debitul sursei este mai mic decât debitul de atenţie, dar mai mare decât debitul minim necesar sau la limita egal cu acesta:Q(at) >/= Q >/= Q(N)c) faza de restricţii, corespunzătoare situaţiei când în una sau mai multe secţiuni de control debitul sursei este mai mic decât debitul minim necesar:Q < Q(N)Se va menţiona ca, în activitatea operativă, pentru fiecare sector sau zona de curs este necesară cunoaşterea situaţiei caracteristice în funcţie de evoluţia condiţiilor concrete care o determina.Se va arata ca, pentru determinarea situaţiei caracteristice, se vor utiliza date şi informaţii corespunzătoare evoluţiei concrete a regimului resurselor de apa, a cerinţelor de apa şi a lucrărilor de gospodărire a apelor.Se va sublinia ca, pentru instituirea situaţiei de atenţie, în cadrul sistemului de analiza, pentru stabilirea situaţiilor caracteristice de folosire a resurselor de apa, se vor lua ca baza:a) cerinţele de apa reactualizate corespunzător folosintelor efective în funcţiune;b) resursele de apa obţinute pe baza debitelor determinate la secţiunile posturilor şi ţinând seama de influenţa funcţionarii lucrărilor de gospodărire a apelor şi a folosintelor de apa mai importante;c)
  situaţia lucrărilor de gospodărire a apelor, respectiv regimul efectiv de funcţionare şi analiza prin prisma regulii cadru de exploatare şi a condiţiilor de coordonare a funcţionarii pe ansamblul bazinului.
  La par. 4.2., se vor face referiri la: responsabilităţi, legături, regim de transmitere a informaţiilor de baza şi a debitelor adoptate în diferite faze caracteristice cu trimitere la anexa nr. 1.f).La par. 4.3., se va arata ca instituirea fazelor de atenţie şi restricţii trebuie să se facă pe baza unei analize de ansamblu a stării: resurselor de apa, cerinţelor de apa şi, după caz, a lucrărilor de gospodărire a apelor.Se vor face referiri la: schema de analiza pentru determinarea situaţiilor caracteristice de satisfacere a cerinţelor de apa din anexa nr. 1 g), tabelul pentru determinarea situaţiilor caracteristice din anexa nr. 1 h) şi graficul din anexa nr. 1 i).
  Articolul 17La cap. 5., se va arata ca, în cazul instituirii fazelor de atenţie şi de alarma, este necesară pregătirea şi, respectiv, trecerea la aplicarea unor măsuri de rationalizare în folosirea apelor, cu asigurarea cerinţelor de apa pentru funcţionarea folosintelor la întreaga capacitate.Se va menţiona ca măsurile de rationalizare în folosirea apelor, corespunzător fazei determinate, şi condiţiile locale concrete se vor stabili de către beneficiari în colaborare cu unităţile de gospodărire a apelor: la aceasta se va tine seama de dispoziţiile tehnice transmise de filialele bazinale ale Regiei Autonome "Apele Române", prin care se prezintă explicit şi se adapteaza la faza caracteristica considerată sarcinile privind modul de folosire a apelor prevăzute în reglementările în vigoare.Ca măsuri ce trebuie avute în vedere de utilizatorii de apa în situaţii premergătoare introducerii restricţiilor, pe lângă eliminarea risipei şi limitarea pierderilor de apa, precum şi asigurarea calităţii corespunzătoare a apelor evacuate se vor menţiona: punerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare de rezerva din apa subterana sau din alte surse de apa, accentuarea reutilizarii şi folosirea tuturor posibilităţilor de compensare interna a cerinţelor de apa, organizarea eventualelor revizii şi reparaţii.Articolul 18La cap. 6, se va arata ca evidenta informaţiile de baza şi a măsurilor adoptate este necesară atât pentru activitatea curenta desfăşurata în cadrul sistemului de analiza pentru semnalarea situaţiilor de restricţii, cat şi pentru analize ulterioare în vederea îmbunătăţirii modului de stabilire a condiţiilor de satisfacere a cerinţelor de apa.Se vor face referiri la sistemul de evidenta de la unităţile de gospodărire a apelor; registru de evidenta şi calcul şi graficul de urmărire cu trimitere la anexele nr. 1 h), respectiv nr. 1 i).Se va menţiona ca tabelul din anexa nr. 1 h) şi graficul din anexa nr. 1 i) cuprind informaţiile de baza şi rezultatele prelucrarilor în cadrul analizei pentru determinarea situaţiilor caracteristice de folosire a apei.De asemenea, se va menţiona ca în registru se vor înscrie măsurile adoptate privind regimul de funcţionare a amenajărilor de gospodărire a apelor şi a măsurilor necesare la utilizări.Se vor face referiri la sistemul de evidenta la utilizatori privind cerinţele de apa preliminate, valorile efectiv realizate şi măsurile adoptate, legate de folosirea apelor.Articolul 19La cap. 7. se va menţiona obligaţia sistemului de gospodărire a apelor ca în cazul producerii unor situaţii de atenţie/avertizare, pe lângă informarea pe parcurs a Regiei Autonome "Apele Române" în cadrul fluxului informaţional prezentat la par. 4.2., o dată cu revenirea la situaţia normală, să se întocmească o nota/raport, care să cuprindă: descrierea situaţiilor produse, modul de acţiune, măsurilor adoptate, eficienta acestora, precum şi propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea sistemului de semnalare a situaţiilor caracteristice de satisfacere a cerinţelor de apa.În cazul în care scăderea debitelor surselor de apa conduce şi la instituirea fazei de restricţii, pe unul sau mai multe sectoare de curs, nota/raportul, ce se va întocmi, va tine seama şi de indicaţiile referitoare la cap. 7 din palanul de restricţii.Articolul 20Anexa nr. 1 a) - Plan de ansamblu al bazinului hidrografic - se va întocmi în format A(4) sau A(3) la scara 1:500.000 - 1:1.000.000Articolul 21
  Anexa nr. 1 b) - Posturi hidrometrice reprezentative - se vor prezenta caracteristicile generale, şi anume:a). în col. 1 se vor trece indicativul postului hidrometric (conform anexei nr. 1 a) şi denumirea completa a postului;b). posturile hidrometrice se ordoneaza din amonte spre aval, pe cursul principal şi apoi pe afluenti:c). în col. 4, 5, 6 şi 7 se înscriu valorile debitelor caracteristice extrase din studii hidrologice; în col. 5 şi 6 se vor prezenta valorile minime pe perioada de vara (aprilie-septembrie) la numarator şi pe perioada de iarna (octombrie-martie) la numitor;d). în col. 7 se va prezenta valoarea minima din perioada VI-VIII;e). col. 8, 9 şi 10 se completează cu semnul "+", acolo unde este cazul.
  Articolul 22În anexele nr. 1 c) 1, 1 c) 2 şi 1 c) 3 - folosintele de apa consumatoare - se înscriu sectoarele în ordinea numerotarii lor (din aval spre amonte), întâi pe cursul principal şi apoi pe afluenti. În cadrul fiecărui sector, folosintele se înscriu în ordinea din amonte spre aval.Numerotarea folosintelor sau a grupelor de folosinţe se va corela cu indicativul din schema sinoptica (anexa nr. 1 d) 2).Anexa nr. 1 c) 1. - Alimentari cu apa pentru populaţie, industrie şi complexe zootehnice - se va completa astfel:a). În col. 2 se înscrie numărul de ordine al folosinţei, conform evidentei cadastrale.b). În coloanele 4-9 se înscriu elementele conform evidentei cadastrale.c). În coloanele 7 şi 8 se înscriu valorile debitului captat minim necesar la recirculare maxima, respectiv debitul restituit, determinate pe baza evidentei cadastrale, conform autorizaţiei de gospodărire a apelor.În cazul când debitele caracteristice prezintă variatii sezoniere pronunţate, în coloanele 7-9 se vor înscrie la numarator valorile corespunzătoare perioadei de vara (VI - VIII) şi la numitor valorile corespunzătoare perioadei de iarna sau a altor perioade caracteristice.Anexa nr. 1 c) 2 - Amenajări pentru irigaţii - se va completa astfel:
  a). În coloana 5 se înscrie staţia meteo de calcul cu ponderea cea mai mare pe sectorul de curs respectiv.b). Coloanele 6-10 se completează pe baza evidentelor cadastrale.c). Coloanele 12-14 se calculează pe baza suprafeţelor şi a normelor pe culturi.d). Coloana 11 se completează cu valoarea maxima rezultată din compararea valorii obţinute din însumarea coloanelor 12/14 cu valoarea obţinută din înmulţirea coloanei 6 cu hidromodulul pentru planul de cultura ponderat.Anexa nr. 1 c) 3. - Amenajări piscicole - se va completa astfel:a). Coloanele 2-4 şi 7-9 se completează pe baza evidentelor cadastrale:b). Coloana 5 se completează pentru vara, respectiv iarna, pe baza valorilor din campurile 12, respectiv 14.c). Coloana 6 se completează pentru vara, respectiv iarna, pe baza valorilor din campurile 8, respectiv 9.
  Articolul 23Anexele nr. 1 d) 1. şi 1 d) 2. - Determinarea debitelor minime necesare pe sectoare şi zone de curs - se vor întocmi separat pentru perioada de vara şi respectiv perioada de iarna.În anexa nr. 1 d) 1 - Tabel de calcul al debitelor minime necesare pe sectoare şi zona de curs - secţiunile de calcul din col. 1 reprezintă punctele de prelevare şi restricţie (din cadrul unui sector), în care se analizează cerinţele de debit pe cursul de apa, în cadrul operaţiilor de determinare a debitului minim necesar aferent secţiunii de control de la capătul amonte al sectorului (sau zonei) de curs.În linia corespunzătoare fiecărei secţiuni de control, valoarea lui Q(n) din col. 10 reprezintă debitul minim necesar pe ansamblul sectorului, respectiv Q(N).Calculul debitului minim necesar se efectuează din aval către amontele fiecărui sector, succesiv, în secţiunile curente din amonte de fiecare captare mai importanţă, până în secţiunea de control amonte. Legat de folosintele considerate pe sectorul respectiv, se va urmări:a). pozitionarea cat mai corecta a punctelor de captare şi restitutie şi considerarea debitelor respective;b). gruparea în cadrul sectorului respectiv a folosintelor de mica importanţă, între secţiunile de captare şi restitutie ale folosintelor cu pondere importanţă.Determinarea debitului minim necesar [Q(N)], pe cale analitica, se face din aval spre amonte, avându-se în vedere respectarea simultană a condiţiilor de satisfacere a cerinţei secţiunii curente proprii [Q(n.pr.)] şi a cerinţei secţiunii anterioare din aval [Q(n.aval)], după cum urmează:
  (I) Q(n.pr.) = Q(p) + Q(s)(II) Q(n.aval) = Q(n.ant.) + suma Q(p) - suma Q(r) - Aîn care:Q(p) = debit prelevat (minim necesar) pentru captarea considerată;Q(s) = debit pentru curgerea salubra (pe sectorul din avalul secţiunii de control considerate);Suma Q(p) = suma debitelor captate între secţiunea curenta considerată şi prima secţiune înspre aval;Suma Q(r) suma debitelor restituite între secţiunea curenta considerată şi prima secţiune înspre aval;A = aportul de debit între captarea considerată şi prima captare înspre aval.Debitul necesar pe cursul de apa, în secţiunea curenta considerată [Q(n)], este reprezentat de valoarea maxima dintre [Q(n.pr.)] şi [Q(n.aval)].Calculul se efectuează pentru fiecare secţiune curenta, din aval spre amonte, până în secţiunea de control, unde rezultă valoarea debitului minim necesar [Q(N)], aferentă sectorului respectiv.Pentru exemplificare, în tabelul alăturat, se prezintă modul de determinare a debitului minim necesar pe un sector de curs, pentru câteva cazuri tipice privind amplasarea folosintelor.În anexa nr. 1 d) 2. - Schema sinoptica a bazinului hidrografic şi determinarea grafica a debitelor minime necesare pe sectoare şi zone de curs - la întocmirea schemei sinoptice se vor utiliza semnele convenţionale din anexa nr. 1.a) 2. Anexa se va întocmi în forma A(4) sau cel mult A(3).Determinarea debitului minim necesar pe cale grafica (anexa nr. 1 a) 3) se realizează pas cu pas, parcurgand sectorul din aval către amonte, aducând orice prelevare intalnita şi scăzând orice restitutie sau aport de debit, urmărindu-se totodată respectarea cerinţei de debit pentru curgerea salubra.Modul de determinare pe cale grafica a debitului necesar pe un sector de curs este ilustrat, pentru cazurile tipice considerate în tabelul model, în graficul alăturat.
  Articolul 24Anexa nr. 1e) - Debite caracteristice pe sectoare şi zone de curs - se va întocmi în forma A(4) sau cel mult A(3) şi separat  pentru perioada de vară, respectiv perioada de iarnă.
  În col. 2 şi 3; 4 şi 5; 6 şi 7 se vor înscrie elementele corespunzătoare extrase sin anexele 1.c) 1, 1.c) 2 şi respectiv 1.c) 3.În col. 8 se va trece valoarea debitului de curgere salubra pe sector sau condiţia de servitute prevăzută prin "convenţii de frontieră"În col. 9 se trec valorile debitelor minim necesare pe sectoare şi zone, determinate conform anexei nr. I.4.În col. 12 se trec factorii interesaţi cei mai importanţi.Aceasta anexa se întocmeşte în cadrul documentaţiei şi se actualizează, ori de câte ori va fi necesar, în activitatea operativă în cazul producerii situaţiei de atenţie.Calculul debitelor necesare pe un sector de cursîn diferite situaţii caracteristice de amplasare a folosintelor de apa                               (Model)--------------------------------------------------------------------------------        Satisfacerea cerinţei Satisfacerea cerinţei Debit          secţiunii proprii secţiunii anterioare minim               (mc/s) (mc/s) necesar Sec- --------------------------------------------------------------- în sec- tiune Q(p) Q(s) Q(n.pr) Q(n.ant) suma suma A Q(n.aval) tiune                     (2) + (3) Q(p) Q(r) [(5) + (6) - (mc/s)                                                             (7) - (8)] Q(n)                                                                         max                                                                         [(4);                                                                          (9)]--------------------------------------------------------------------------------
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10--------------------------------------------------------------------------------                     Folosinţe dispuse în serie (fig. 1.a)-------------------------------------------------------------------------------- a 1,0 2,0 3,0 2,0 1,0 0,5 0,0 2,5 3,0 b 2,0 2,0 4,0 3,0 2,0 0,0 0,0 5,0 5,0 c 3,0 2,0 5,0 5,0 3,0 2,5 0,5 5,0 5,0 d 1,5 2,0 3,5 5,0 1,5 1,0 0,0 5,5 5,5 l 0,0 2,0 2,0 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5 5,5 Q(N)--------------------------------------------------------------------------------                     Folosinţe dispuse în paralel (fig. 1.b)-------------------------------------------------------------------------------- a 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0 4,0 0,0 0,0 4,0 b 1,0 2,0 3,0 4,0 1,0 0,0 0,0 5,0 5,0 c 3,0 2,0 5,0 5,0 3,0 0,0 0,5 7,5 7,5 d 1,5 2,0 3,5 7,5 1,5 0,0 0,0 9,0 9,0 l 0,0 2,0 2,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 Q(N)--------------------------------------------------------------------------------                     Folosinţe dispuse mixt (fig. 1.c)--------------------------------------------------------------------------------
   a 1,0 2,0 3,0 2,0 1,0 3,0 0,0 0,0 3,0 b 2,0 2,0 4,0 3,0 2,0 0,0 0,0 5,0 3,0 c 3,0 2,0 5,0 5,0 3,0 1,0 0,5 6,5 6,5 d 1,5 2,0 3,5 6,5 1,5 0,0 0,0 8,0 8,0 l 0,0 2,0 2,0 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 Q(N)--------------------------------------------------------------------------------
  Articolul 25Anexa nr. 1 f) - Responsabilităţi şi flux informaţional - va avea înscris în col. 1 următoarele: comandamente de seceta, exploatări de gospodărire a apelor, sisteme de gospodărirea apelor, beneficiari folosinţe cu rol preponderent sub aspect cantitativ sau în ceea ce priveşte potenţialul de impurificare, foruri tutelare locale, dispecerate din alte ramuri de activitate şi, după caz, alţi factori interesaţi.În col. 5 se vor înscrie atribuţiile pe linia fluxului informaţional (transmiterea informaţiilor de baza şi a deciziilor adoptate în diferite situaţii caracteristice). După caz se va întocmi o schema de relaţii.Articolul 26Anexa nr. 1g) - Schema de analiza pentru determinarea situaţiilor caracteristice de satisfacere a cerinţelor de apa - are ca scop asamblarea şi vizualizarea grafica, sub forma de flux logic, a elementelor necesare determinării situaţiilor caracteristice de satisfacere a cerinţelor de apa.
  În schema intervin:a) informaţii curente privind regimul efectiv al resurselor de apa;b) regimul efectiv de funcţionare a amenajărilor de gospodărire a apelor (parametri caracteristici);c) debite caracteristice, în secţiunile de control, corespunzătoare satisfacerii cerinţelor folosintelor de apa: se vor lua ca baza elementele preliminate din anexa nr. 5, în cazul situaţiei normale; în cazul posibilităţii de producere a situaţiei de atenţie se vor actualiza debitele caracteristice în secţiuni de control corespunzător cerinţelor efective ale folosintelor la data respectiva. Pe baza modelului de principiu din anexa nr. 1 g), schema de analiza se va întocmi astfel încât sa reflecte condiţiile specifice ale bazinului hidrografic respectiv, astfel încât să evidenţieze etapele/operaţiile principale ale analizei operative, corelat cu structura tabelului de evidenta şi calcul din anexa nr. 1 h).Anexa nr. 1 g), întocmită corespunzător, poate constituit, în corelarea cu celelalte anexe, o piesa de baza în activitatea curenta a dispeceratelor apelor şi a serviciului de specialitate legat de determinarea corecta a situaţiilor caracteristice de satisfacere a cerinţelor de apa şi de sesizare/avertizare din timp a factorilor interesaţi asupra eventualitatii producerii situaţie de restricţii.
  Articolul 27Anexa nr. 1 h) - Registru de evidenta şi calcul pentru determinarea situaţiilor caracteristice şi consemnarea restricţiilor - va fi astfel organizat (întocmit) încât sa permită examinarea, atât pe sectoare de curs şi grupe de sectoare caracteristice cat şi pe secţiuni de control, pentru o definire corecta a fazei de aplicare a planului de folosire, precum şi evidenta principalelor elemente necesare în cazul aplicării de restricţii.În capul tabelului se vor înscrie ca date fixe pe baza anexei nr. 1.e), debitul minim necesar în secţiunea de control pentru sectoare de curs, respectiv pe zone, pentru satisfacerea folosintelor sub aspect cantitativ, debitul minim necesar pentru asigurarea calităţii apei pe sectorul de curs şi debitele de atenţie, stabilite cu luarea în considerare atât a aspectelor cantitative, cat şi a celor de calitate a apei. De asemenea, se vor înscrie elementele caracteristice privind lacurile de acumulare şi/sau derivatiile.În câmpul tabelului se vor completa:În coloana "0", data: bilunar până la faza de atenţie, săptămânal în faza de atenţie, şi zilnic în faza de restricţii.În col. 1, 2...i: la numarator debitele înregistrate la posturile hidrometrice de referinţa şi la numitor faza de aplicare a planului (situaţia caracteristica de satisfacere a cerinţelor de apa), stabilită conform indicaţiilor de la pct. 4 memoriu şi a schemei de analiza din anexa nr. I.7, codificata (N - situaţia normală, AT - atenţie/avertizare, R - restricţii).În coloanele "m" se va înscrie mărimea debitului suplimentar sau diminuat, datorat funcţionarii lacului de acumulare sau derivatiei în amplasamentul acestuia; în tabel se va aloca câte o coloana fiecărei lucrări de gospodărire a apelor.În coloanele "n-l" şi "n" se vor înscrie în cazul fazei de restricţii, concis, restricţiile propuse, restricţiile aplicate şi respectiv efectele acestora.Tabelul va cuprinde după caz şi alte coloane funcţie de condiţiile concrete ale bazinului (de exemplu aport de debit în cadrul sectorului sau zonei), pentru a permite calcule şi analize corelat cu schema din anexa nr. 1 g).În funcţie de evoluţia informaţiilor de baza, în cazul posibilităţii de apariţie a situaţiei de atenţie, la data respectiva se vor intercala elemente actualizate pentru capul de tabel, al coloanelor 1, 2... i, conform celor menţionate, referitor la actualizarea debitelor caracteristice, pe baza cerinţelor de apa efective ale folosintelor, la data efectuării analizei.Articolul 28Anexa nr. 1 i) - Grafic de urmărire a elementelor reprezentative pentru determinarea situaţiilor caracteristice de folosire a apelor - constituie nu model de principiu care se va adapta în funcţie de condiţiile concrete ale bazinului.Completarea graficelor din cardul anexei se va face în stricta corelare cu anexa nr. 1 h).Sub abscisa fiecărui grafic se va înscrie, codificat, faza de satisfacere (N-situaţia normală, AT - atenţie/avertizare, R - restricţii).Periodicitatea completării; săptămânal, în situaţia normală şi de atenţie şi respectiv zilnic, în situaţii de restricţii, corelat cu tabelul anexa nr. 1 h).În cazul posibilităţii producerii situaţiei de atenţie, se actualizează valorile debitelor caracteristice, conform celor menţionate în indicaţiile privind anexa nr. 1.h; în orice caz, se vor actualiza valorilor respective în fiecare din lunile VI - VIII.Referitor la elementele figurate în anexa nr. 1.i), ca model de principiu, se menţionează următoarele:a). în secţiunea II pentru sector 2, debitele Q(N) şi Q(At) corespunzătoare sectorului 2 se compara cu debitul raului, înregistrat la postul hidrometric aferent secţiunii II;b). pentru zona (sector 1 + 2), debitele Q(N) şi Q(at) corespunzătoare zonei se compara cu suma dintre debitul înregistrat la postul hidrometric aferent secţiunii II şi debitul înregistrat pe afluentul Aox;c). după caz, se va figura, scăzând sau adaugand la debitul înregistrat la postul hidrometric, debitul livrat suplimentar din lacul de acumulare sau debitul reţinut în lac, respectiv derivat.
  III. Indicaţii metodice privind elaborarea planului de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare în bazinul hidrograficArticolul 29Planul de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare într-un bazin hidrografic va cuprinde un memoriu şi anexe.Articolul 30La cap. 1 - Obiectul documentaţiei - se va arata ca documentaţia cuprinde planul preliminar de restricţii în folosirea apelor (trepte, etape de restricţii şi debite alocate folosintelor sau grupelor de folosinţe), precum şi modul de actualizare şi aplicare în situaţii concrete de deficite de apa în sursa.Articolul 31La cap. 2. - Condiţii ce determina aplicarea de restricţii - se vor face referiri la sistemul de analiza/urmărire pentru sesizarea şi semnalarea situaţiilor de restricţii, pe baza informaţiilor operative privind resursele de apa (ca parametri cantitativi şi sub aspectul calităţii), cerinţele de apa şi, după caz amenajările de gospodărire a apelor.
  Articolul 32La cap. 3. - Program preliminar de restricţii la obiective economice - se va face o caracterizare generală a condiţiilor de restrictionare în etape/trepte a alimentării cu apa a folosintelor de diferite categorii, în situaţii de deficite în sursa.Se vor face referiri la programele preliminare de restricţii la obiectivele economice şi sociale, după caz, elaborate de beneficiarii acestora şi care vor cuprinde:a) debite de funcţionare a folosinţei pe trepte caracteristice de restrictionare a alimentării cu apa în situaţii de deficite de apa în sursa (funcţie de structura sistemului de alimentare cu apa, procesul de producţie etc.); 2-4 trepte sau etape de restricţii, eventual scenarii în cazul mai multor surse.b) efecte fizice şi valorice ale restrictionarii alimentării cu apa, în fiecare treapta de restricţii, la obiectivul respectiv şi la alte obiective economice cu care cooperează.Se vor face trimiteri la anexa nr. 1 k) privind programele (preliminare) de restricţii, pentru folosintele având rol preponderent în bazin sub aspect cantitativ sau al protecţiei calităţii apelor.Articolul 33La cap. 4. - Planul preliminar de restricţii pe bazine hidrografice - la par. 4.1. intitulat "Criterii", se vor face referiri la criteriile adoptate pentru elaborarea planului preliminar de restricţii.În vederea adoptării celor mai potrivite decizii de restrictionare, care să conducă la pagube cat mai mici folosintelor a căror capacităţi de funcţionare sunt afectate şi pe ansamblul economiei naţionale, la întocmirea planului de restricţii, pentru fiecare sector de curs se pot lua în considerare următoarele criterii:a)
  reducerea în trepte a debitelor captate pentru irigaţii, ţinând seama de posibilităţile practice (reducerea la circa 50% a debitelor pentru culturile de camp; reducerea totală a debitelor pentru culturile de orez; reducerea totală a debitelor pentru culturile de camp şi culturile de orez şi satisfacerea cerinţelor numai pentru culturile de legume);
  b) reducerea temporară, cu maximum până la 50%, a debitului minim pentru curgerea salubra;c) diminuarea debitelor alocate amenajărilor piscicole;d) reducerea în trepte a debitelor pentru folosintele industriale (după epuizarea posibilităţilor de rationalizare a folosirii apei inclusiv efectuarea de revizii, reparaţii etc.) conform programelor preliminare de restricţii elaborate de beneficiari;e) restrictionarea parţială sau totală a alimentării cu apa a unităţilor industriale cu pondere mai mare în procesul de poluare a apelor;f) restrictionarea intermitenta a alimentării cu apa a centrelor populate, a unităţilor de deservire a populaţiei, precum şi a unităţilor zootehnice.La par. 4.2. - Etape de aplicare a restricţiilor - pe baza criteriilor luate în considerare şi prezentate la paragraful 4.1., se vor face referiri la stabilirea etapelor de restricţii, a debitelor de calcul în secţiile de control, precum şi a debitelor alocate folosintelor importante şi grupelor de folosinţe pe sectoare de curs, în cazul accentuarii deficitelor de apa în sursa.Etapele de restricţii se vor stabili ţinând seama şi de amploarea deficitelor de calcul, respectiv gradul de asigurare de calcul privind satisfacerea diferitelor categorii de cerinţe de apa, iar mărimea debitelor alocate se va determina astfel încât efectul lipsei de apa la folosintele din bazinul considerat, cat şi la alte folosinţe influentate/condiţionate de acestea, să fie minime.Se vor face referiri la anexa nr. 1.j, tabel.
  Articolul 34La cap. 5. - Actualizarea planului de restricţii; modul de determinare a etapei de restricţii - se vor face referiri la atribuţiile ce revin elaboratorului documentaţiei, cu privire la actualizarea planului de restricţii, în situaţiile concrete de producere a unor debite scăzute ale resurselor care determina instituirea situaţiei de atenţie în unul sau mai multe sectoare de curs şi cu privire la modul concret de determinare a etapei de restricţii.Pentru instituirea situaţiei de atenţie, în cadrul sistemului de analiza pentru stabilirea situaţiilor caracteristice de folosire a resurselor de apa, se vor lua ca baza:a) cerinţele de apa reactualizate corespunzător folosintelor efective în funcţiune;b) resursele naturale de apa, obţinute pe baza debitelor determinate în secţiunile posturilor şi ţinând seama de influenţa funcţionarii lucrărilor de gospodărire a apelor şi a folosintelor de apa importante;c) situaţia lucrărilor de gospodărire a apelor, respectiv regimul efectiv de funcţionare (volum în lac, debit defluent) şi analiza, prin prisma regulii cadru de exploatare (grafic dispecer) şi a condiţiilor de coordonare a funcţionarii pe ansamblul bazinului.Pentru cazul instituirii situaţiei de atenţie, se vor face referiri la modul de actualizare a planului preliminar de restricţii, respectiv a etapelor de restricţii şi a debitelor alocate folosintelor, ţinând seama de principiile şi criteriile menţionate la cap. 4.Actualizarea planului de restricţii se va efectua cu consultarea unităţilor beneficiare.La actualizarea planului de restricţii vor fi luate în considerare, în funcţie de situaţiile concrete, pe lângă folosintele din sectoarele de curs deficitare, şi folosintele din zone excedentare pe cursul principal sau afluenti, situate amonte de aceste sectoare.De asemenea, vor fi luate în considerare sursele de impurificare ce pot periclita, în situaţii de ape mici, funcţionarea folosintelor din aval, cu trimitere la anexa nr. 1 m).
  Se va sublinia ca situaţia de restricţii (propriu-zisa) se instituie în cadrul sistemului de analiza pentru stabilirea situaţiilor caracteristice, atunci când resursele naturale de apa şi debitele ce se pot livra din lacurile de acumulare sau derivatii, conform regulilor de exploatare a acestora, nu pot satisface cerinţele minime de apa pentru funcţionarea folosintelor la întreaga capacitate de producţie.La instituirea situaţiei de restricţii se vor lua ca baza elementele, criteriile şi principiile menţionate privitor la instituirea situaţiei de atenţie.
  Articolul 35La cap. 6. - Competente în stabilirea şi aplicarea restricţiilor - se vor face referiri la factorii implicaţi, cu atribuţii şi responsabilităţi legate de stabilirea situaţiilor caracteristice şi de aplicarea efectivă a restricţiilor cu trimitere la anexa nr. 1.1.Se vor face referiri la competentele unităţilor de gospodărire a apelor pe bazine hidrografice, privind stabilirea/instituirea diferitelor faze de restricţii în cadrul sistemului de analiza.Se vor menţiona explicit obligaţiile utilizatorilor în aplicarea de restricţii în alimentarea cu apa.Articolul 36La cap. 7. - Aplicarea restricţiilor; sistem de evidenta; evaluare efecte de raportare - cu privire la aplicarea restricţiilor, se vor face referiri la unele modalităţi practice privind regimul de funcţionare a instalaţiilor de captare a folosintelor (debite prelevate, durata de funcţionare).Cu privire la sistemul de evidenta, se vor menţiona obligaţiile unităţilor de gospodărire a apelor şi a beneficiarilor de folosinţe de a asigura înregistrarea sistematica a elementelor de caracterizare a restricţiilor stabilite şi a modului de aplicare efectivă a acestora.Cu privire la efectele restricţiilor, se vor face referiri la modul de evaluare în situaţii de restricţii a efectelor fizice şi valorice la folosintele afectate de restricţii şi la alte folosinţe în interdependenta cu acestea.Cu privire la modul de raportare, se va menţiona obligaţia unităţii elaboratoare de a întocmi, după terminarea fiecărei perioade deficitare, a unor note/raport cuprinzând: elemente de caracterizare a situaţiilor create, măsurile întreprinse, restricţiile aplicate şi efectele acestora, precum şi propuneri de îmbunătăţire a documentaţiei şi măsuri vizând condiţiile concrete de aplicare a planului de restricţii.
  Articolul 37Anexa nr. 1 j). - Plan preliminar de restricţii (program de seceta) - se întocmeşte la elaborarea documentaţiei, separat pentru perioada de vara şi, respectiv, iarna.Anexa se reactualizează, ori de câte ori va fi necesar, în cazul producerii situaţiei de atenţie/avertizare şi/sau a situaţiilor de restricţii.Se completează coloanele 4 - 10 pentru linia corespunzătoare "debit în secţiune" cu valorile aferente sectorului sau zonei de curs; valorile din coloanele 4 - 6 se extrag din anexa nr. 1 d).Pentru liniile corespunzătoare folosintelor consumatoare şi altor cerinţe de debit se completează, în coloanele 7 - 10, debitele alocate în etapele respective de restricţii, iar în coloana 5 se înscrie valoarea debitului captat minim necesar, conform anexelor nr. 1 c).Articolul 38Anexa nr. 1 k). - Program de restricţii în alimentarea cu apa în caz de seceta - se va întocmi de către utilizatorii de apa, având rol preponderent sub aspect cantitativ sau care prezintă un potenţial de impurificare ridicat.Programele de restricţii astfel întocmite au caracter preliminar şi se actualizează la apariţia situaţiei de atenţie sau în instituirea situaţiilor de restricţii.Piesele întocmite în forma prezentată ca model se păstrează la utilizator şi la serviciul de specialitate al filialei Regiei Autonome "Apele Române". În documentaţii se va include ca anexa numai partea referitoare la debite totale şi repartiţia pe surse, în condiţii normale şi de restricţii, şi nu se vor include referiri la efectele fizice şi economice.Volumele pentru regimurile normale, minime necesare şi restricţii (treapta I) se extrag din formularul de evidenta cadastrala a captării folosinţei, nr. 38-1-7A, campurile 13 şi 14 şi respectiv 15 şi 16.Volumul şi debitul maxim prelevat în ziua de vârf se extrag din acelaşi formular, campurile 11, 12 şi 9, 10.Debitele se calculează prin împărţirea volumului la 86400 secunde, considerând funcţionarea folosinţei în trei schimburi.Volumele şi debitele pentru celelalte trepte de restricţii se stabilesc în funcţie de structura sistemului de alimentare cu apa şi a procesului de producţie a utilizatorului.
  Articolul 39Anexa nr. 1 l). - Responsabilităţi şi flux informaţional - se întocmeşte după modulul anexei nr. 1 f).Articolul 40În anexa nr. 1 m). - Surse de impurificare ce pot periclita în situaţii de ape mici funcţionarea celorlalte folosinţe de apa - se vor înscrie date privind evacuările de ape care prezintă un potenţial ridicat de impurificare, pe baza evidentelor de supraveghere şi protecţia calităţii apelor, precum şi în corelare cu anexele nr. 9.7.a) şi 9.7.b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de alarmare în caz de poluari accidentale a apelor din România, sistem instituit prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 485 din 22.08.1995.În coloana 4 se va trece poziţia (hectometrul) evacuării/restitutiei.În coloana 6 se înscriu principalii indicatori de caracterizare a calităţii apei evacuate.Articolul 41Notatiile folosite în cuprinsul documentaţiei au următoarea semnificaţie:a) Elemente caracteristice privind folosintele consumatoare şi alte cerinţe de apa:Q(p) - debit prelevat pentru captarea considerată, corespunzător debitului minim necesar al folosinţei (la recirculare maxima în cazul folosintelor industriale):Q(r) - debit restituit, corespunzător debitului minim al folosinţei;Q(s) - debit pentru curgerea salubra (pe sectorul din avalul secţiunii de control considerate);b) Elemente privind calculul debitului minim necesar în secţiuni de calcul în cadrul unui sector de curs:Q(n) - debitul necesar pe cursul de apa, în secţiunea curenta considerată;Q(n.pr.) - debitul necesar pe cursul de apa pentru satisfacerea cerinţelor locale/proprii ale secţiunii de calcul considerate (debitul prelevat al captării şi cerinţa de scurgere salubra);Q(n.ant.) - debitul necesar pe cursul de apa în secţiunea de calcul anterioară, imediat aval de secţiunea considerată;Q(n.aval) - debitul necesar în secţiunea de calcul considerată pentru satisfacerea cerinţelor şi pe cursul de apa, în aval de secţiunea respectiva;A - aportul de debit la ape mici, aflux natural sau din derivatie, între captarea considerată şi prima captare înspre aval.c) Debite caracteristice privind cerinţele de apa în secţiunile de control:Q(N) - debit minim necesar cantitativ într-o secţiune de control pentru satisfacerea folosintelor consumatoare şi a cerinţelor de scurgere salubra pe sectorul sau zona din aval de secţiunea de control;Q(at.) - debitul de atenţie/avertizare;Q(npca) - debit minim necesar pentru asigurarea condiţiilor de calitate
  d) Elemente privind determinarea fazelor caracteristice de satisfacere a cerinţelor de apa:Q - debit de apa înregistrat/determinat la postul hidrometric din vecinătatea secţiunii de control;Q(1) - debit intrat livrat suplimentar din lacul de acumulare, reprezentând diferenţa dintre debitul defluent şi debitul afluent în lac;Q(deriv.) - debitul derivat din sectorul de curs.e) Fazele caracteristice:N - situaţie normală; AT - atenţie/avertizare; R - restricţii.
  Anexa 1 a)
  Anexa 1 a) 2
  Anexa 1 a) 3
  Anexa 1 b)POSTURI HIDROMETRICE REPREZENTATIVE - caracteristici generale -

  Debite Caracterizare caracteristice post Secţiu- (mc/s) Data Denumi- nea de reactu- Nr. rea Cursulcontrolmediu mediu mediumăsu- alizăriicrt.postuluide apădeser- mediu zilniczilniclunarmăsu- rare trans- cheii Obs. hidro- vită demulti- 95% 80% 80% rare nive- mitere limni- metric post anual vară/ vară/ (VI -nive- luri zilni-metrice iarnă iarnă VIII)luri şi că debite
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  1. Ph ... (R) III +
  2. Ph ... (R) II + +
  3. Ph ... (R) I +
  4. Ph ... (Adef) IV + post temporar
  5. Ph ... (Adef) I + post temporar
  Anexa 1 c) 1ALIMENTARI CU APA PENTRU POPULATIE, INDUSTRIE SI COMPLEXE ZOOTEHNICE - caracteristici generale -
  ┌────┬───────────────┬─────────┬───────┬──────┬──────┬────────┬──────────────────────┬──────┐│ │ │ │ │ │ │ │Debite caracteristice │ ││ │ Sector de │ Nr. de │ │ │ │ │ la recirculare │ ││Nr. │ curs; │ ordine │ │Cursul│Asig. │ Debit │ maximă (mc/s) │ ││crt.│ Denumirea │(conform │Judeţul│de apă│ de │instalat├───────┬──────┬───────┤Obser-││ │ unităţii; │evidenţă │ │ │calcul│ (mc/s) │captat │resti-│consum │vaţii ││ │ Localitatea │cadastru)│ │ │ │ │ minim │ tuit │ (7) - │ ││ │ │ │ │ │ │ │necesar│ │ (8) │ │├────┼───────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├────┼───────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │Sector 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ 7. │I. C. "Oraş I" │ │ B │ R │ 97 │ │ │ │ │ ││ │(restituţie) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ 8. │Platf. ind. "X"│ │ B │ R │ 97 │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ 9. │Platf. ind. "X"│ │ B │ R │ 97 │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │Grup alte │ │ B │ R │90-95 │ │ │ │ │ ││ │folosinţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │Total Sector 1 │ │ B │ R │ - │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │Folosinţe │ │ │ │90-95 │ │ │ │ │ ││ │afluenţi pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sector 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │Sector 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2. │I. C. "Oraş 1" │ │ B │ R │ 97 │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ 3. │Complex │ │ B │ R │ 95 │ │ │ │ │ │
  │ │zootehnic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ 4. │Trust Foraj "Z"│ │ B │ R │ 95 │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ 5. │Complex │ │ B │ R │ 95 │ │ │ │ │ ││ │zootehnic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ 6. │Trust Foraj "Z"│ │ B │ R │ 95 │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │Grup alte │ │ B │ R │90-95 │ │ │ │ │ ││ │folosinţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │Total Sector 2 │ │ B │ R │ - │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │Folosinţe │ │ B │ Aex │90-97 │ │ │ │ │ ││ │afluent │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │excedentar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │Folosinţe │ │ B │ │90-95 │ │ │ │ │ ││ │afluenţi pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │sector 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │Sector 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Grup alte │ │ A │ R │90-95 │ │ │ │ │ ││ │folosinţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │Total Sector 3 │ │ A │ R │ - │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │Folosinţe │ │ A │ │90-95 │ │ │ │ │ ││ │afluenţi pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sector 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │Sector 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││11. │Schela "Y" │ │ A │ Adef │ 95 │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │Grup alte │ │ A │ Adef │90-95 │ │ │ │ │ ││ │folosinţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ │Total sector 4 │ │ A │ Adef │ - │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │Folosinţe │ │ A │ │90-95 │ │ │ │ │ ││ │afluenţi pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sector 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴───────────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│TOTAL BAZIN │ │ - │ - │ - │ │ │ │ │ │└────────────────────┴─────────┴───────┴──────┴──────┴────────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
  Anexa 1 c) 2AMENAJARI PENTRU IRIGATII - caracteristici generale -
  ┌────┬───────────┬────────┬─────┬────┬─────┬─────────────────────────┬──────┬─────────────────────────┬────┐│ │ │ Nr. de │ │ │Sta- │Plan de cultură suprafeţe│ │Debit necesar 80% (mc/s) │ ││ │ Sector de │ ordine │ │Cur-│ ţie │ (ha), din care: │Debit │ din care: │Obs.││Nr. │ curs; │(conform│Jude-│sul │meteo├─────┬────┬──────┬───────┤insta-├─────┬────┬──────┬───────┤ ││crt.│ Denumirea │evidenţă│ ţul │ de │ de │Total│Orez│Legume│Culturi│ lat │Total│Orez│Legume│Culturi│ ││ │ unităţii; │ cadas- │ │apă │cal- │ │ │ │de câmp│(mc/s)│ │ │ │de câmp│ ││ │Localitatea│ tru) │ │ │ cul │ │ │ │şi alte│ │ │ │ │şi alte│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │culturi│ │ │ │ │culturi│ │├────┼───────────┼────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼───────┼────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┼───────────┼────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼───────┼────┤│3-5 │Sector I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Grup de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │folosinţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼───────┼────┤│6-9 │Grup de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │folosinţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼───────┼────┤│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Sector 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼───────┼────┤│ │Folosinţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │afluenţi pe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sector 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼───────┼────┤│ │Sector 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 1. │I.A.S. ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼───────┼────┤│ 2. │I.A.S. ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼───────┼────┤│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Sector 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼───────┼────┤│ │Folosinţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │afluenţi pe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sector 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼───────┼────┤│ │" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼───────┼────┤│ │" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼───────┼────┤│ │" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴───────────┼────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼───────┼────┤│TOTAL BAZIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────┴────────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴──────┴───────┴──────┴─────┴────┴──────┴───────┴────┘
  Anexa 1 c) 3
  AMENAJARI PISCICOLE - caracteristici generale -

  Debite caracteristice Sector de Numărul Cur-Debit Debit la recirculare maximă Nr. curs; de ordine Jude-sul nece- resti- (mc/s) Obser-crt. Denumirea (conform ţul de sar tuit vaţii unităţii; evidenţă apă (mc/s)(mc/s)Heleşteie,Localitateacadastru) TotalIazuripepiniere etc.
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Sector 1
  -
  -
  -
  Total Sector 1
  Folosinţe afluenţi pe sector 1
  Sector 2
  -
  -
  -
  Total Sector 2
  Folosinţe afluenţi pe sector 2
  1 Sector 3 Amenajarea piscicolă ...
  Total Sector 3
  Folosinţe afluenţi pe sector
  -
  -
  -
  TOTAL BAZIN
  Anexa 1 d) 1TABEL DE CALCUL AL DEBITELOR MINIM NECESARE PE SECTOARE SI ZONE DE CURS                          Perioada ...........┌─────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────┐│ │ Satisfacerea │ Satisfacerea cerinţei │ Debit ││ Sector; │cerinţei secţiunii │ secţiunii anterioare │ minim ││ Secţiune │ proprii (mc/s) │ (mc/s) │ necesar ││ de calcul; ├────┬────┬─────────┼───────┬───────┬───────┬───┬─────┤ în ││ Secţiune │ │ │ │ │____ │____ │ │ Qn. │ secţiune ││ de control; │ Qp │ Qs │ Qn.pr. │Qn.ant.│ │ │ A │aval │ (mc/s) ││ Zona │ │ │(2) + (3)│ │/ Qp│/ Qr│ │ │ Qn max. ││ │ │ │ │ │────── │────── │ │ │[(4); (9)]│├─────────────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┼─────┼──────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├─────────────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┼─────┼──────────┤│Sector 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┼─────┼──────────┤│a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┼─────┼──────────┤│b │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┼─────┼──────────┤│c │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┼─────┼──────────┤│I (sector 1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┼─────┼──────────┤│Sector 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┼─────┼──────────┤│a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┼─────┼──────────┤│b │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┼─────┼──────────┤│c │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┼─────┼──────────┤│II (sector 2)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┼─────┼──────────┤│II (zona │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │sector 1 + 2)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┼─────┼──────────┤│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┼─────┼──────────┤│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┼─────┼──────────┤│- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┼─────┼──────────┤│Sector 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┼─────┼──────────┤│a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┼─────┼──────────┤│b │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┼─────┼──────────┤│c │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───┼─────┼──────────┤│IV (sector 4)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────┴────┴────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───┴─────┴──────────┘
  Anexa 1 d) 2
  Anexa 1 e)DEBITE CARACTERISTICE PE SECTOARE SI ZONE DE CURS

  Alim. cu apă pt. pop., ind. şi Irigaţii Folosinţe Debite complexe piscicole Debit caracteristice Nr. Sector; zootehnice curgeresecţiunii zonă salubră de (grup de Sumă Sumă Debit Supraf. Debit Supra- pe Debit Debit Debit de Obs. control sectoare) debite debite necesaririgatănecesar faţă sector minim minim atenţie/ captare consumate 80% Q(s) necesarnecesar avertizare minim (mc/s) Q(N) calitate Q(at) necesare Q(Npca) (mc/s) (mc/s) (mc/s) (ha) (mc/s) (ha) (mc/s) (mc/s) (mc/s)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Sector 1
  Folosinţe importante + + + + + +
  Grupe de folosinţe + + + + + +
  Total sector 1 + + + + + + + + + +
  Anexa 1 f)RESPONSABILITATI SI FLUX INFORMATIONAL
  FACTORI INTERESAŢI Nr. Atribuţii Observaţii crt. Denumire Sediu Telefon/ Telefax
  0 1 2 3 4 5
  Anexa 1 g)SCHEMA DE ANALIZA PENTRU DETERMINAREA SITUATIILOR CARACTERISTICE DE SATISFACERE A CERINTELOR DE APA PE SECTOARE, ZONE SI PE ANSAMBLUL BAZINULUI HIDROLOGIC
  Anexa 1 h)Tabel de evidenta şi calcul pentru determinarea situatiilor caracteristice şi consemnarea restrictiilor în satisfacerea cerinţelor de apa
  ┌────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────────┬────────────────────┬──────────┬─────┐│ │ │ │ │ │Derivaţia │ │ ││ │Râul ..........│Râul ..........│Râul ..........│ │din ... (sector ...)│ │ ││ │Sector nr. ....│Sector nr. ....│Sector nr. ....│ Lacul │în ... (sector ...) │ │ ││ │Secţiune ......│Secţiune ......│Secţiune ......│ V(total) │Q(instalat) │ │ ││ │Postul │Postul │Postul │ = ... mil. mc │= ... mc/s │Restricţii│ ││ │hidrometric ...│hidrometric ...│hidrometric ...│ V(util) │Q(der. asig.) │ propuse; │ ││DATA├───────────────┼───────────────┼───────────────┤ = ... mil. mc │= ... mc/s │ │Efect││ │Q(N) = │Q(N) = │Q(N) = │ Q(livr. asig.) │Sectoare │Restricţii│ ││ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┤ = ... mc/s │influenţate: │ aplicate │ ││ │Q(Npca) = │Q(Npca) = │Q(Npca) = │ Sectoare │- diminuare │ │ ││ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┤ influenţate ... │ sectoare .... │ │ ││ │Q(at) = │Q(at) = │Q(at) = │ │- aport │ │ ││ │ │ │ │ │ sectoare .... │ │ │├────┼───────────────┴───────────────┴───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────┼─────┤│ │Debite înregistrate la / │Volum existent / │ │ │ ││ │p.h. de referinţă / │în lac / │Debit derivat │ │ ││ │ / │ / │ │ │ ││ │ / Faza de aplicare a planului│ / Suplim. (+)│ │ │ ││ │/ pe sectorul aferent secţiunii│/ /dim. deb. (-)│ │ │ │
  ├────┼───────────────┬───────────────┬───────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────┼─────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ i │ m │ │ n - 1 │ n │└────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────────┴────────────────────┴──────────┴─────┘
  Anexa 1 i)
  Anexa 1 j)*Font 9*Bazinul hidrografic .............                 PLAN PRELIMINAR DE RESTRICTII (PROGRAM DE SECETA)                         Perioada ...............┌────┬───────────────┬──────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────┐│ │ Sectorul │ │ Folosinţe │ Debite caracteristice ││ │(zona) de curs │ │ consumatoare │ (mc/s) ││ │ Limite sector │ │ importante, ├───────┬───────┬─────┬───────────────────────┤│Nr. │şi nr. secţiuni│Cursul│ grup de │ │ │ │ Debite în situaţii │
  │crt.│ de control │de apă│ folosinţe şi │ Debit │ Debit │Debit│ de restricţii ││ │ Staţia │ │ alte cerinţe │ de │ minim │minim├─────┬─────┬─────┬─────┤│ │ hidrometrică │ │ de debit │atenţie│necesar│ PCA │Etapa│Etapa│Etapa│Etapa││ │ reper │ │ │ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼───────────────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├────┼───────────────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ " │ │ │Centre populate│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │şi folosinţe │ │ │ │ │ │ │ ││ " │ │ │industriale │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │importante │ │ │ │ │ │ │ ││ " │ │ │" │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │" │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ │Alte folosinţe │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │industriale. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Sisteme de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │importante │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │" │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │" │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ │Alte amenajări │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │pentru irigaţii│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Alte amenajări │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │piscicole │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │importante │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │" │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │" │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ │Alte amenajări │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │piscicole │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Curgere salubră│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Debit în │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │secţiune │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ " │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ " │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ " │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────────┴──────┴───────────────┴───────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
  Anexa 1 k)
      (MODEL)
  ------------------------
      (unitatea)
  ------------------------
    (adresa, tel., fax)
                       PROGRAM DE RESTRICTII IN
                   ALIMENTAREA CU APA IN CAZ DE SECETA
  Gradul de asigurare a folosinţei ............ Perioada ................

  Volum zilnic Repartiţia pe surse mc/zi mc/s
  Debit mc/zi mc/s Sursa ..... Sursa ..... Sursa .....
  Prelevat în ziua de vârf
  Cerinţe în regim normal de funcţionare
  Cerinţe - regim minim necesar (la recirculare maximă)
  Cerinţe în caz de restricţii:
  TREAPTA 1
  TREAPTA 2
  TREAPTA 3
       Treapta 1: se diminueaza sau se sisteaza activităţile auxiliare sau de
                  productie mai puţin importante pe perioade scurte de timp
      Treapta 2: la sectia ...... se opreste instalatia de ...................
      Treapta 3: la sectia ...... se opreste instalatia .....................
            DIRECTOR PRODUCTIE RESPONSABIL PROTECTIE MEDIU
                  L.S. L.S.
  Anexa 1 l)RESPONSABILITATI SI FLUX INFORMATIONAL
  Nr. Factori interesaţi crt. Atribuţii Observaţii Denumire Sediu Telefon/Fax
  0 1 2 3 4 5
  Anexa 1 m)SURSE DE IMPURIFICARE CE POT PERICLITA IN SITUATII DE APE MICI FUNCTIONAREA CELORLALTE FOLOSINTE DE APA
  Folosinţe de apă cu potenţial Nr. Sector Cursul important de impurificare Potenţial Observaţiicrt.de apăimpurificare Beneficiar Localizare
  -----