Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 138 din 15 septembrie 2010privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 6 octombrie 2010Data intrării în vigoare 06-10-2010

  Având în vedere art. 48 alin. (1) şi art. 55 lit. d) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 2 lit. e) şi al art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă tarifele percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier.
  Articolul 2Actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier, încadrarea lor după gradele de complexitate şi tarifarea acestora sunt prevăzute în anexele nr. 1-10, iar solicitarea eliberării actelor se face prin scrisori-comandă, conform modelelor prezentate în anexele nr. 11 şi 12.Articolul 3Actele se eliberează numai după ce solicitantul face dovada achitării tarifului corespunzător.Articolul 4Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 6Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 233/2009 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 16 noiembrie 2009.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
  Alexandru Pătruţi
  Bucureşti, 15 septembrie 2010.Nr. 138.Anexa nr. 1Actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Mineraleîn domeniul minier şi încadrarea lor după gradele de complexitate
  A. Grade de complexitate a actelor eliberate în domeniul minierA1. Acte de complexitate redusă:a) permis de prospecţiune;b) licenţă de dare în administrare sau în concesiune pentru explorare;c) acte adiţionale la licenţa de dare în administrare sau în concesiune pentru explorare;d) licenţă de dare în administrare sau în concesiune pentru exploatare;e) acte adiţionale la licenţa de dare în administrare sau în concesiune pentru exploatare;f) permis de exploatare;
  g) aprobarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind transferul unei licenţe de concesiune către altă persoană juridică:g1) pentru licenţa de explorare;g2) pentru licenţa de exploatare;h) acte privind consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional în domeniul mineritului. Tarifele stabilite pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional în domeniul minier se calculează în funcţie de gradul de complexitate, volumul informaţiilor, calitatea acestora, metodele de investigare şi de vechimea acestora.Modul de tarifare a actelor din categoria A1 lit. a)-g) este menţionat în anexa nr. 2 la ordin, iar din categoria A1 lit. h), în anexa nr. 10 la ordin.
  A2. Acte de complexitate medie:a) aprobarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind fişa perimetrului de prospecţiune/explorare/exploatare;
  b) autorizare de începere a activităţilor miniere;c) aviz la programele de lucrări geologice de cercetare;d) aviz pentru amplasamente de obiective civile şi/sau industriale de utilitate publică, planuri şi schiţe de sistematizare, precum şi lucrări inginereşti;e) certificat de atestare a persoanelor juridice care au competenţa tehnică de a executa lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a resurselor minerale, de expertizare şi de întocmire a documentaţiilor aferente acestora şi a persoanelor fizice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică şi de expertizare;f) aviz la programul anual de exploatare;g) aviz la metodele de exploatare-cadru în mine şi în cariere/balastiere;h) aviz la documentaţiile de încetare a activităţilor miniere de explorare sau exploatare la mine/cariere/sare în soluţie;
  i) aprobare de sistare temporară a activităţii miniere. Modul de tarifare a actelor din categoria A2 lit. a)-i) este menţionat în anexele nr. 3-8 la ordin.Modul de tarifare a actelor din categoria A2 lit. a) - i) este menționat în anexele nr. 3 - 8 la ordin.
  A3. Acte de complexitate ridicată:– documente de verificare şi înregistrare eliberate ca urmare a analizei documentaţiilor de evaluare a resurselor/rezervelor minerale.Modul de tarifare a actelor din această categorie este menţionat în anexa nr. 9 la ordin.
  B. Criteriile de apreciere a actelor de complexitate medie şi ridicatăB.1. Actele de complexitate medie din categoria A2Actele din categoria A2 lit. a) includ verificarea fişelor de perimetru de prospecţiune/explorare/exploatare şi încadrarea în tarifele corespunzătoare în funcţie de suprafeţele perimetrelor, iar tarifarea lor este precizată în anexa nr. 3 la ordin.Pentru actele încadrate în categoria de complexitate A2 lit. c), în vederea unei încadrări cât mai judicioase a acestora se iau în considerare mai multe criterii de apreciere a complexităţii, în funcţie de:– 
  structura geologică a regiunii;
  – tipul lucrărilor propuse şi volumul acestora;– gradul de documentare şi justificare a lucrărilor propuse.
  Gradele de complexitate (1 - scăzut, 2 - mediu, 3 - ridicat), cu coeficienţii aferenţi, au fost stabilite prin practica îndelungată a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale legată de aceste tipuri de lucrări, corelată cu metodele de cercetare (prospecţiune/explorare) practicate pe plan intern şi internaţional, precum şi cu caracterul documentaţiilor, respectiv cu corectitudinea acestora în ceea ce priveşte modul de justificare a lucrărilor propuse.
  Criteriile de apreciere a complexităţii Gradele de complexitate
  1 - scăzut 2 - mediu 3 - ridicat
  I. Structura geologică aregiunii - formaţiuni sedimentare- tectonică simplă - formaţiuni eruptive şi sedimentare - tectonică complicată - formaţiuni metamorfice, eruptive şi sedimentare - tectonică foarte complicată
  II. Tipul lucrărilor şi volumul acestora una sau două metode de lucru + lucrări miniere
  uşoare + foraje
  utilizarea mai multor metode de lucru + lucrăriminiere + foraje utilizarea mai multor metode de lucru + lucrări miniere + foraje + lucrări de exploatare experimentală
  III.Gradul de documenta-re a lucrărilor propuse documentaţie completă Documentaţia necesită completări Documentaţia necesită refacere
  Modul de tarifare a actelor din categoria A2 lit. c) este menţionat în anexa nr. 5 la ordin.Pentru actele încadrate la categoria A2 lit. e), pentru care, la încadrare, nu se poate ţine cont de criteriile de complexitate menţionate mai sus, criteriile de încadrare tarifară sunt următoarele:
  Atestarea persoanelor juridice:
  I/1 - execuţia, conducerea/coordonarea şi expertizarea lucrărilor legate de exploatarea resurselor minerale;
  I/2 - elaborarea/expertizarea documentaţiilor geologice, geologico-tehnice şi tehnico-economice pentru activităţi miniere;
  I/3 - efectuarea lucrărilor de teren şi de laborator.
  Atestarea persoanelor fizice:
  II/1 - atestarea ca expert;
  II/2 - atestarea ca specialist.
  Modul de tarifare a actelor din categoria A2 lit. e) este menţionat în anexa nr. 7 la ordin.Pentru actele încadrate în categoria de complexitate A2 lit. f)-i), în vederea unei încadrări cât mai judicioase a acestora, se iau în considerare mai multe criterii de apreciere a complexităţii, respectiv tipul exploatării şi gradul de documentare a lucrărilor propuse.
  Criteriile de apreciere a complexităţii
  Gradele de complexitate
  1 - scăzut 2 - mediu 3 - ridicat
  I. Tipul exploatării/ substanţa a) exploatări miniere lazi pentru: - nisipuri şi pietrişuri(din albii minore şi terasele râurilor); - argile; b) exploatarea turbei, nămolurilor, turbelor terapeutice, gazelor necombustibile, apelor geotermale, gazelor carele însoţesc, apelor minerale naturale, apelor minerale terapeutice. a) exploatarea prin lucrări miniere de suprafaţă, cu excepţia
  substanţelor prevăzute lapct. I.1; b) sare în soluţie.
  exploatarea prin lucrări miniere subterane
  II. Gradul de documentare a lucrărilorpropuse documentaţie completă Documentaţia necesită completări. Documentaţia necesită refacere.
  Modul de tarifare a actelor din categoria A2 lit. f)-i) este menţionat în anexa nr. 8 la ordin.
  B.2. Actele de complexitate ridicată din categoria A3Criteriile de apreciere a complexităţii sunt în funcţie de:– structura geologică a regiunii;– 
  tipul lucrărilor executate şi volumul acestora;
  – gradul de documentare şi justificare a lucrărilor executate.
  În funcţie de particularităţile geologice, corpurile de substanţă minerală utilă din cadrul aceluiaşi zăcământ sau părţi ale acestora pot fi încadrate în clase diferite, după cum urmează:
  Criteriile de apreciere a complexităţii Gradele de complexitate
  1 2 3
  I. Structura geologică regiunii a) formaţiuni sedimentare; b) tectonică simplă. a) formaţiuni eruptive şisedimentare; b) tectonică complicată. a) formaţiuni metamorfice, eruptive, sedimentare; b) tectonică foarte
  complicată.
  II.a) Tipul lucrărilor şi volumul acestora (Se aplică la substan- ţele prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi comple- tările ulterioare, cu excepţia apelor geoter- male, gazelor care le însoţesc, apelor minera-le naturale şi terapeutice.) exploatări miniere la zipentru: a) nisipuri şi pietrişuri; b) exploatarea turbei, nămolurilor, turbelor terapeutice, gazelor
  necombustibile.
  a) exploatarea prin lucrări miniere la zi, cuexcepţia substanţelor prevăzute la pct. II.1; b) sare în soluţie. exploatarea prin lucrări miniere subterane
  II.b) Tipul lucrărilor şi volumul acestora (Se aplică apelor geotermale, gazelor carele însoţesc, apelor minerale naturale şi terapeutice.) ape minerale terapeuticea) ape minerale naturale exploatate prin izvoare; b) ape geotermale şi gazele care le însoţesc. ape minerale exploatate prin foraje
  III. Gradul de documentare a lucrărilorpropuse documentaţie completă Documentaţia necesită completări. Documentaţia necesită refacere
  Modul de tarifare a actelor din această categorie este menţionat în anexa nr. 9 la ordin.
  Anexa nr. 2FUNDAMENTAREAtarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţionalăpentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A1 lit. a)-g)
  din anexa nr. 1 la ordin

  Nr. crt. Litera Numărul de ore Costul/oră (lei/oră) Tariful rotunjit (lei)
  1 a) 20 40,75 815,00
  2 b) 60 40,75 2.445,00
  3 c)
  24 40,75 980,00
  4 d) 50 40,75 2.040,00
  5 e) 24 40,75 980,00
  6 f) 60 40,75 2.445,00*)
  7 g1)
  50 40,75 2.040,00
  8 g2) 60 40,75 2.445,00
  *) Pentru persoanele fizice care solicită recuperarea aurului din aluviuni, conform art. 30 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică diminuat cu 50%.
  Anexa nr. 3FUNDAMENTAREAtarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţionalăpentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A2 lit. a)din anexa nr. 1 la ordin
  Nr. crt. Suprafaţa perimetrului
  Numărul de ore Costul/oră (lei/oră) Tariful rotunjit (lei)
  1 1,0 kmp 4 40,75 160,00
  2 1,0-10 kmp8 40,75 330,00
  3 10-100 kmp 12 40,75 490,00
  4 100-1.000 kmp
  16 40,75 650,00
  5 peste 1.000 kmp 24 40,75 980,00
  Anexa nr. 4FUNDAMENTAREAtarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţionalăpentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A2 lit. b)din anexa nr. 1 la ordin
  Litera Numărul de ore Costul/oră (lei/oră)
  Tariful rotunjit (lei)
  b) 35 40,75 1.430,00
  Anexa nr. 5FUNDAMENTAREAtarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţionalăpentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A2 lit. c)din anexa nr. 1 la ordin
  Nr. crt. Gradul de complexitate Numărul de ore Costul/oră (lei/oră) Tariful rotunjit (lei)
  1
  I-1 II-1 III-1 32 40,75 1.300,00
  2 I-1 II-1 III-2 35 40,75 1.430,00
  3 I-1 II-1 III-3 42 40,75 1.710,00
  4 I-1 II-2 III-1 35 40,75 1.430,00
  5 I-1 II-2 III-2 39 40,75 1.590,00
  6 I-1 II-2 III-3 45 40,75 1.830,00
  7 I-1 II-3 III-1 42 40,75 1.710,00
  8 I-1 II-3 III-2 45 40,75 1.830,00
  9
  I-1 II-3 III-3 53 40,75 2.160,00
  10 I-2 II-1 III-1 35 40,75 1.430,00
  11 I-2 II-1 III-2 39 40,75 1.590,00
  12 I-2 II-1 III-3 45 40,75 1.830,00
  13
  I-2 II-2 III-1 39 40,75 1.590,00
  14 I-2 II-2 III-2 42 40,75 1.710,00
  15 I-2 II-2 III-3 49 40,75 2.000,00
  16 I-2 II-3 III-1 45 40,75 1.830,00
  17
  I-2 II-3 III-2 49 40,75 2.000,00
  18 I-2 II-3 III-3 56 40,75 2.280,00
  19 I-3 II-1 III-1 42 40,75 1.710,00
  20 I-3 II-1 III-2 45 40,75 1.830,00
  21
  I-3 II-1 III-3 53 40,75 2.160,00
  22 I-3 II-2 III-1 45 40,75 1.830,00
  23 I-3 II-2 III-2 49 40,75 2.000,00
  24 I-3 II-2 III-3 56 40,75 2.280,00
  25
  I-3 II-3 III-1 53 40,75 2.160,00
  26 I-3 II-3 III-2 56 40,75 2.280,00
  27 I-3 II-3 III-3 63 40,75 2.570,00
  Anexa nr. 6FUNDAMENTAREAtarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţionalăpentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A2 lit. d)
  din anexa nr. 1 la ordin

  Litera Numărul de ore Costul/oră (lei/oră) Tariful rotunjit (lei)
  d) 40 40,75 1.630,00
  Anexa nr. 7FUNDAMENTAREAtarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţionalăpentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A2 lit. e)din anexa nr. 1 la ordin
  Nr. crt. Încadrare Numărul de ore Costul/oră (lei/oră) Tariful rotunjit (lei)
  1 I/1 53 40,75 2.160,00
  2 I/2 42 40,75 1.710,00
  3 I/3 32 40,75 1.300,00
  4 II/1 21 40,75 860,00
  5 II/2 11 40,75 450,00
  Anexa nr. 8FUNDAMENTAREAtarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţionalăpentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A2 lit. f)-i)din anexa nr. 1 la ordin
  Nr. crt.
  Gradul de complexitate Numărul de ore Costul/oră (lei/oră) Tariful rotunjit (lei)
  1 I-1 II-1 32 40,75 1.300,00
  2 I-1 II-2 35 40,75 1.430,00
  3 I-1 II-3 39 40,75 1.590,00
  4
  I-2 II-1 42 40,75 1.710,00
  5 I-2 II-2 45 40,75 1.830,00
  6 I-2 II-3 49 40,75 2.000,00
  7 I-3 II-1 53 40,75 2.160,00
  8
  I-3 II-2 56 40,75 2.280,00
  9 I-3 II-3 63 40,75 2.570,00
  Anexa nr. 9FUNDAMENTAREAtarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentruResurse Minerale, prevăzute la categoria A3 din anexa nr. 1 la ordina) Tarife practicate substanţelor prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia apelor geotermale, gazelor care le însoţesc şi apelor minerale naturale şi terapeutice
  Nr. crt.
  Gradul de complexitate Numărulde ore Costul/oră(lei/oră)Tariful rotunjit*) (lei)
  Clasa I
  1 I-1 II-1 III-1 114 40,75 4.650,00
  2 I-1 II-1 III-2 127 40,75 5.175,00
  3 I-1 II-1 III-3 152 40,75 6.190,00
  4 I-1 II-2 III-1 127 40,75 5.175,00
  5 I-1 II-2 III-2 139 40,75 5.660,00
  6 I-1 II-2 III-3 165 40,75 6.720,00
  7 I-1 II-3 III-1 152 40,75 6.190,00
  8 I-1 II-3 III-2 165 40,75 6.720,00
  9 I-1 II-3 III-3 190 40,75 7.740,00
  Clasa a II-a
  10 I-2 II-1 III-1 127 40,75 5.175,00
  11 I-2 II-1 III-2 139 40,75 5.660,00
  12 I-2 II-1 III-3 165 40,75 6.720,00
  13 I-2 II-2 III-1 139 40,75 5.660,00
  14 I-2 II-2 III-2 152 40,75 6.190,00
  15 I-2 II-2 III-3 177 40,75 7.210,00
  16 I-2 II-3 III-1 165 40,75 6.720,00
  17 I-2 II-3 III-2 177 40,75 7.210,00
  18 I-2 II-3 III-3 203 40,75 8.270,00
  Clasa a III-a
  19 I-3 II-1 III-1 152 40,75 6.190,00
  20 I-3 II-1 III-2 165 40,75 6.720,00
  21 I-3 II-1 III-3 190 40,75 7.740,00
  22 I-3 II-2 III-1 165 40,75 6.720,00
  23 I-3 II-2 III-2 177 40,75 7.210,00
  24 I-3 II-2 III-3 203 40,75 8.270,00
  25 I-3 II-3 III-1 190 40,75 7.740,00
  26 I-3 II-3 III-2 203 40,75 8.270,00
  27 I-3 II-3 III-3 228 40,75 9.290,00
  *) Tarifele menţionate în prezenta anexă la lit. a), încadrate după criteriul II. a) "Tipul lucrărilor şi volumul acestora" al categoriei B.2 din anexa nr. 1 la ordin (aplicabile substanţelor prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia apelor geotermale, gazelor care le însoţesc, apelor minerale naturale şi terapeutice), sunt valabile pentru o perioadă de concesionare de la 0 ani la 10 ani.Dacă perioada de concesionare este cuprinsă între 10 ani şi 15 ani, tariful se majorează cu 25%.Dacă perioada de concesionare este cuprinsă între 15 ani şi 20 ani, tariful se majorează cu 50%.
  b) Tarife practicate apelor geotermale, gazelor care le însoţesc, apelor minerale naturale şi terapeutice
  Nr. crt. Gradul de complexitate Numărulde ore Costul/oră(lei/oră)Tariful rotunjit
  (lei)
  Clasa I
  1 I-1 II-1 III-1 80 40,75 3.260,00
  2 I-1 II-1 III-2 89 40,75 3.630,00
  3 I-1 II-1 III-3 106 40,75 4.320,00
  4 I-1 II-2 III-1 89 40,75 3.630,00
  5 I-1 II-2 III-2 97 40,75 3.950,00
  6 I-1 II-2 III-3 116 40,75 4.730,00
  7 I-1 II-3 III-1 106 40,75 4.320,00
  8 I-1 II-3 III-2 116 40,75 4.730,00
  9 I-1 II-3 III-3 133 40,75 5.420,00
  Clasa a II-a
  10 I-2 II-1 III-1 89 40,75 3.630,00
  11 I-2 II-1 III-2 97 40,75 3.950,00
  12 I-2 II-1 III-3 116 40,75 4.730,00
  13 I-2 II-2 III-1 97 40,75 3.950,00
  14 I-2 II-2 III-2 106 40,75 4.320,00
  15 I-2 II-2 III-3 124 40,75 5.050,00
  16 I-2 II-3 III-1 116 40,75 4.730,00
  17 I-2 II-3 III-2 124 40,75 5.050,00
  18 I-2 II-3 III-3 142 40,75 5.790,00
  Clasa a III-a
  19 I-3 II-1 III-1 106 40,75 4.320,00
  20 I-3 II-1 III-2 116 40,75 4.730,00
  21 I-3 II-1 III-3 133 40,75 5.420,00
  22 I-3 II-2 III-1 116 40,75 4.730,00
  23 I-3 II-2 III-2 124 40,75 5.050,00
  24 I-3 II-2 III-3 142 40,75 5.790,00
  25 I-3 II-3 III-1 133 40,75 5.420,00
  26 I-3 II-3 III-2 142 40,75 5.790,00
  27 I-3 II-3 III-3 160 40,75 6.520,00
  Anexa nr. 10LISTAcuprinzând tarifele pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţiidin fondul geologic naţional referitoare la resurse minerale prevăzutela categoria A1 lit. h) din anexa nr. 1 la ordin
  Nr. crt.Specificaţia U.M. Tariful (lei)
  1 Coloane litologice foraj:
  a) nisipuri, pietrişuri, turbe şi nămoluri b) ape subterane, minerale, termominerale: b.1) 0-300 m b.2) peste 300 m c) substanţe metalifere, nemetalifere şi cărbuni: c.1) 0-300 m c.2) 300-700 c.3) peste 700 m
  m m m m m m
  0,04 0,09 0,20 0,08 0,15 0,23
  2 Carotaje geofizice: a) treapta < 50 m: scara 1:200 scara 1:1.000 b) treapta 51-100 m: scara 1:200 scara 1:1.000 c) treapta 101-200 m: scara 1:200 scara 1:1.000 d) treapta 201-400 m: scara 1:200 scara 1:1.000 e) treapta 401-700 m: scara 1:200 scara 1:1.000 f) treapta 701-1.000 m: scara 1:200 scara 1:1.000 g) treapta > 1000 m: scara 1:200 scara 1:1.000 m m m m
  m m m m m m m m m m
  1,10 0,91 0,91
  0,72 0,73 0,54 0,64 0,44 0,61 0,41 0,59 0,39 0,60 0,39
  3 Cartări: a) lucrări miniere de suprafaţă b) lucrări miniere subterane
  m m 2,07 2,66
  4 Hărţi şi planuri specifice: geologice, izobate, izopachite, conţinuturi, rezerve, orizont, mină: a) scara > 1:500 b) scara 1:500-1:1.000 c) scara 1:1.000-1:2.000 d) scara 1:2.000-1:5.000 e) scara < 1:5.000 kmp kmp
  kmp kmp kmp
  430,98 293,68 89,30 33,75 7,93
  5 Secţiuni geologice: a) scara > 1:500 b) scara 1:500-1:1.000 c) scara 1:1.000-1:2.000 d) scara 1:2.000-1:5.000 e) scara < 1:5.000 km
  km km km km
  430,98 293,68 89,30 33,75 7,93
  6 Buletine analize de laborator Parametruanalizat 3,28
  7 Documentaţii (studii, sinteze geologico- miniere): a) studii geologico-miniere a.1) complexitate redusă
  a.2) complexitate medie a.3) complexitate mare b) sinteze geologico-miniere b.1) complexitate redusă b.2) complexitate medie b.3) complexitate mare
  lei/exemplarlei/exemplarlei/exemplarlei/exemplarlei/exemplarlei/exemplar1.318,46
  1.977,69 2.636,92 2.056,12 3.084,18 4.112,24
  8 Consultare documentaţii (studii, sinteze geologico-miniere) fără extragere de date a) studii geologico-miniere a.1) complexitate redusă a.2) complexitate medie a.3) complexitate mare b) sinteze geologico-miniere b.1) complexitate redusă b.2) complexitate medie b.3) complexitate mare lei/oră lei/oră lei/oră lei/oră lei/oră lei/oră 131,85 197,77 263,69 205,61 308,42 411,22
  Anexa nr. 11
  SCRISOARE - COMANDĂ*1)- model -Operatorul economic ..............................................Adresa/Sediul ....................................................Codul fiscal .....................................................Autorizaţia nr. ..................................................Cont .............................................................Banca ............................................................Telefon/Fax ......................................................CătreAgenţia Naţională pentru Resurse MineraleAvând în vedere prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare, şi ale instrucţiunilor specifice emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, vă transmitem anexat documentaţia tehnico-economică necesară în vederea obţinerii ...........*2) pentru perimetrul .........*3) .Tariful perceput de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pentru eliberarea actului menţionat va fi achitat ...........*4) la data eliberării acestuia.Prezenta scrisoare-comandă ţine loc de comandă fermă.
  Director general, ............................. (semnătura şi ştampila)
  Director economic, .....................(semnătura)
  Încadrarea documentaţiei*5)Documentaţia se încadrează în gradul de complexitate ........ şi se tarifează cu suma de ...... lei, conform anexei nr. ..... la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier.Data Director,................. ................*1) Se completează şi se transmite Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în cazul solicitării eliberării actelor/documentelor prevăzute în anexa nr. 1 la ordin.*2) Se completează cu una dintre denumirile actului solicitat, conform anexei nr. 1 la ordin.*3) Se completează cu tipul perimetrului: prospecţiune/explorare/exploatare, după caz, şi cu denumirea acestuia.*4) Se menţionează "în numerar" sau "transfer bancar", după caz. Actele vor fi eliberate numai după ce solicitantul prezintă factura emisă de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, care dovedeşte achitarea tarifului corespunzător.*5) Se completează de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.
  Anexa nr. 12SCRISOARE - COMANDĂ- model -Persoana juridică ....................................Reprezentată prin ....................................
  Adresa ...............................................Cod unic de înregistrare .............................Autorizaţia nr. ......................................Nr. de înregistrare la registrul comerţului ..........Cont .................................................Banca ................................................Nr. de telefon, fax sau adresa de e-mail .............CătreAgenţia Naţională pentru Resurse MineraleAvând în vedere prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea efectuării activităţilor miniere în perimetrul ........, vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie următoarele date/informaţii:1. .....................................................;2. .....................................................;3. ......................................................
  În termen de 10 zile de la data primirii comunicării de plată vom achita tariful perceput, prin ordin de plată sau în numerar.Prezenta scrisoare-comandă ţine loc de comandă fermă.Reprezentant autorizat al operatorului economic,.............................................Încadrarea datelor/informaţiilor solicitate conform anexei nr. 10*)Datele/Informaţiile solicitate se încadrează la nr. crt. ........ din anexa nr. 10 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier şi se tarifează cu suma de .............. lei.Data Director,....................... ................*) Se completează de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.
  -------