Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 398 din 21 aprilie 2010privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 30 aprilie 2010Data intrării în vigoare 30-04-2010


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte cadrul instituţional pentru aplicarea directă a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L353 din 31 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament CLP.
  Articolul 2Se desemnează ca autorităţi competente pentru aplicarea prevederilor Regulamentului CLP potrivit prevederilor art. 43 din acest regulament următoarele instituţii publice:a) Ministerul Mediului şi Pădurilor, ca autoritate competentă pentru coordonarea măsurilor necesare aplicării Regulamentului CLP;b) Ministerul Sănătăţii, ca autoritate competentă responsabilă de propunerile pentru armonizarea clasificării şi etichetării substanţelor potrivit prevederilor art. 37 alin. (1) din Regulamentul CLP;c) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, ca autoritate competentă responsabilă de implementarea prevederilor Regulamentului CLP.Articolul 3Se desemnează ca autorităţi responsabile de controlul respectării obligaţiilor stabilite în Regulamentul CLP potrivit prevederilor art. 43 din acest regulament următoarele instituţii publice:
  a) Garda Naţională de Mediu, pentru controlul respectării prevederilor Regulamentului CLP;b) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru controlul respectării prevederilor Regulamentului CLP, în cazul în care substanţele şi amestecurile sunt introduse pe piaţă în vederea achiziţionării lor de către persoane fizice.
  Articolul 4(1) Activitatea Helpdesk-ului naţional pentru Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1.999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE , 93/67/CEE , 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L396 din 30 decembrie 2006, denumit în continuare Regulament REACH, desfăşurată de Biroul naţional de asistenţă pentru consultanţă din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, se extinde pentru a oferi consultanţă în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 44 din Regulamentul CLP.(2) În vederea îndeplinirii prevederilor art. 46 şi 49 din Regulamentul CLP, precum şi a corelării cu prevederile Regulamentului REACH, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului realizează şi gestionează baza de date naţională privind substanţele şi amestecurile periculoase produse, utilizate sau introduse pe piaţa României.
  Articolul 5Se desemnează Ministerul Sănătăţii, prin Biroul pentru Regulamentul sanitar internaţional şi informare toxicologică din structura Institutului Naţional de Sănătate Publică şi centrele de expertiză şi informare toxicologică prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ca organism responsabil de primirea informaţiilor referitoare la răspunsul în situaţii de urgenţă privind sănătatea, potrivit prevederilor art. 45 din Regulamentul CLP.Articolul 6Procedura privind accesul la informaţii şi colaborarea privind întocmirea propunerilor pentru clasificarea şi etichetarea armonizată a substanţelor prevăzute la art. 36 alin. (2) din Regulamentul CLP dintre Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Sănătăţii se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului sănătăţii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Adriean VideanuMinistrul sănătăţii,Cseke Attila
  Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Constantin CerbulescuŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 21 aprilie 2010.Nr. 398.-----------


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!