Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 10 iulie 2009pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 20 august 2009Data intrării în vigoare 20-08-2009

  Capitolul I Persoane îndreptăţite să primească prime de stat; cuantumul primeiArticolul 1(1) Prima de stat se acordă clienţilor, persoane fizice cu cetăţenia română şi cu domiciliul stabil în România, care au încheiat un contract de economisire-creditare cu o bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ.
  (2) La încheierea unui contract de economisire-creditare, banca de economisire şi creditare în domeniul locativ verifică datele personale ale titularului de contract, cuprinse în actul de identitate (carte de identitate, buletin de identitate, paşaport), în vederea constatării îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea primei de stat prevăzute la alin. (1), şi anume:a) numele şi prenumele;b) codul numeric personal (CNP);c) cetăţenia;d) domiciliul.(3) Datele personale prevăzute la alin. (2) se vor înregistra în formă electronică şi/sau scriptică în baza de date a băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ şi vor fi utilizate pentru stabilirea cuantumului primei de stat care se va acorda titularului contractului de economisire-creditare încheiat cu banca de economisire şi creditare în domeniul locativ, în completarea depunerilor efectuate de către acesta în cursul unui an calendaristic.(4)
  Banca de economisire şi creditare în domeniul locativ va include în contractul de economisire-creditare clauze referitoare la:
  a) obligaţia clientului să notifice băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ orice modificări ale datelor prevăzute la alin. (2) lit. a), c) şi d) în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, cu precizarea situaţiei sale la data de 31 decembrie a anului pentru care se solicită prima de stat;b) împuternicirea de către client a băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ în vederea solicitării de către aceasta a primei de stat în numele său.(5) Beneficiază de primă de stat numai persoanele titulare ale contractelor de economisire-creditare, indiferent de persoanele care au efectuat depunerile în numele acestora.
  Articolul 2(1) Prima de stat se stabileşte la 25% din suma economisită în anul respectiv de către client şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 250 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicată de Banca Naţională a României pentru ultima zi lucrătoare a anului de economisire.(2)
  În cazul în care o persoană încheie mai multe contracte de economisire-creditare cu una sau mai multe bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ, suma primelor de stat acordate nu poate depăşi cuantumul maxim prevăzut la alin. (1).
  (3) În cazul încheierii de contracte de economisire-creditare de către un titular de contract de economisire-creditare cu una sau mai multe bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ, acordarea primei de stat se face astfel:a) în cazul în care suma primelor stabilite ca urmare a depunerilor realizate de către titular în baza contractului/contractelor de economisire-creditare ale sale la banca/băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ nu depăşeşte plafonul maxim de acordare a primei de stat, prima de stat acordată titularului prin intermediul băncii/băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ este egală cu suma primelor calculate pentru depunerile pe fiecare contract de economisire-creditare la banca/băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ, astfel:P = f2ΣPi = Σ(0,25 x Di) = 0,25 x ΣDi, unde:i = 1,.... n;Pi - prima care trebuie acordată de stat titularului prin intermediul băncii de economisire şi creditare - i;P - prima totală pe care trebuie să o primească titularul;Di - suma depunerii realizate de către titular la banca de economisire şi creditare - i;Pi = 0,25 x Di - prima pe care statul o acordă titularului prin intermediul băncii de economisire şi creditare - i;b) în cazul în care suma primelor care trebuie acordate pentru mai multe contracte de economisire-creditare încheiate la una sau la mai multe bănci de economisire şi creditare este mai mare decât plafonul maxim de acordare a primei de stat, prima de stat acordată titularului prin intermediul băncii de economisire şi creditare este egală cu valoarea plafonului maxim, conform legii, şi este compusă din suma primelor acordate de către fiecare bancă de economisire şi creditare, astfel:P = Pm = f2ΣPi, unde:P - prima totală pe care trebuie să o primească titularul;Pm - prima de stat maximă pe care o poate primi titularul;
  Pi - prima care trebuie acordată de stat beneficiarului prin intermediul băncii de economisire şi creditare - i, unde:Pi = (Di/f2ΣDi) x Pm, unde:Di - suma depunerii realizate de către titular la banca de economisire şi creditare - i.(4) Prima de stat se capitalizează la contul de depozit al clientului şi este luată în calcul la calculul dobânzii aferente contractului de economisire-creditare.
  Capitolul II Condiţii de acordare a primei de statArticolul 3(1) Clientul băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ va beneficia anual de prima de stat, cu condiţia să fi încheiat un contract de economisire-creditare pentru o durată de minimum 5 (cinci) ani, fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, precum şi să nu se fi efectuat de către banca de economisire şi creditare în domeniul locativ, la solicitarea clientului, restituiri totale sau parţiale din sumele economisite, înainte de expirarea termenului de economisire.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), beneficiază de prima de stat, în condiţiile legii şi ale prezentelor norme metodologice, clienţii cărora li se restituie sumele economisite înainte de expirarea termenului de economisire stabilit prin contractul de economisire-creditare, în una dintre următoarele situaţii:
  a) suma economisită şi/sau suma contractată este pusă la dispoziţie după repartizare, iar cel care a economisit utilizează suma primită pentru activităţi în domeniul locativ;b) în cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, iar după repartizare, suma economisită şi/sau suma contractată se utilizează pentru activităţi în domeniul locativ de către cesionar;c) cel care a economisit pentru activităţi în domeniul locativ sau soţul/soţia acestuia a decedat ori a intrat în incapacitate totală de muncă după încheierea contractului de economisire-creditare;d) cel care a economisit pentru activităţi în domeniul locativ a devenit şomer şi perioada de şomaj este de cel puţin 9 luni fără întrerupere şi durează încă în momentul la care se solicită restituirea sumei.(3) Prima de stat va fi pusă la dispoziţie titularului contractului de economisire-creditare numai după verificarea de către banca de economisire şi creditare în domeniul locativ a îndeplinirii condiţiilor de acordare a primei de stat conform dispoziţiilor cuprinse în prezentul capitol.
  Articolul 4
  (1) În situaţia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a), titularul contractului de economisire-creditare este ţinut a face dovada utilizării sumei economisite şi/sau a sumei contractate puse la dispoziţie, după repartizare, imediat şi nemijlocit, numai pentru activităţi în domeniul locativ, cu documente justificative, conform prevederilor legale în materie şi potrivit anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Activităţile în domeniul locativ sunt cele definite la art. 290 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În situaţia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. b), cesionarul contractului de economisire-creditare este ţinut a face dovada cesiunii şi a utilizării sumei economisite şi/sau sumei contractate sau a sumei contractate numai pentru activităţi în domeniul locativ; prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător.(3) În situaţia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. c), titularul contractului de economisire-creditare sau, după caz, succesorul ori soţul/soţia acestuia este ţinut a face dovada decesului, respectiv a incapacităţii totale de muncă, prin:- certificat de deces cu dată ulterioară celei de încheiere a contractului de economisire-creditare; sau- certificat de persoană cu handicap gradul I sau II, eliberat sau reconfirmat de autoritatea competentă, în baza evaluării comisiei medicale, la o dată ulterioară datei de încheiere a contractului de economisire-creditare.(4) În situaţia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. d), titularul contractului de economisire-creditare este ţinut a face dovada calităţii de şomer, cu carnet de şomer eliberat de către agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană sau, după caz, de către Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă a Municipiului Bucureşti, carnet de şomer prin care să se ateste şi faptul că perioada de şomaj durează de cel puţin 9 luni fără întrerupere şi se menţine încă la data punerii la dispoziţie a sumei economisite.
  Articolul 5(1) Utilizarea în scop locativ a sumei economisite va fi probată faţă de banca de economisire şi creditare în domeniul locativ de către client sau persoana împuternicită de acesta, în termen de 2 ani de la data la care se consemnează şi/sau se efectuează una dintre următoarele operaţiuni: plata soldului economisit, gajarea drepturilor rezultând din contractul de economisire-creditare, transferul contractului de economisire-creditare către un terţ, finanţarea anticipată sau intermediară.(2) În cazul în care utilizarea sumelor în scop locativ nu este dovedită de clientul băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ, în condiţiile art. 4 şi în termenul prevăzut la alin. (1), prima de stat nu va fi pusă la dispoziţie clientului şi se va restitui Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei.(3) Banca de economisire şi creditare în domeniul locativ va putea solicita titularului de contract documente suplimentare, care să dovedească îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru a beneficia de prima de stat sau, după caz, utilizarea sumei economisite şi/sau a sumei contractate pentru activităţi în domeniul locativ.(4) Banca de economisire şi creditare în domeniul locativ va putea efectua verificări ale datelor şi informaţiilor furnizate de client, în condiţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă instituţiilor de credit aflată în vigoare.Articolul 6(1) În cazul decesului unei persoane îndreptăţite să primească primă de stat, numai succesorul/succesorii său/săi legal/legali sau testamentar/testamentari are/au dreptul de a solicita încetarea contractului de economisire-creditare sau continuarea acestuia în nume propriu. Succesorul/succesorii primeşte/primesc şi prima de stat cuvenită persoanei decedate, indiferent dacă este/sunt parte şi la alte contracte de economisire-creditare încheiate.(2) În cazul în care există mai mulţi succesori, fiecare dintre aceştia poate opta fie pentru continuarea în nume propriu a contractului de economisire-creditare, fie pentru restituirea sumei economisite, proporţional cu cota succesorală pe care o deţine; fiecare succesor are obligaţia să notifice această opţiune băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ.(3) În situaţia în care succesorul/succesorii optează pentru continuarea în nume propriu a contractului de economisire-creditare, banca de economisire şi creditare în domeniul locativ se va asigura că sunt îndeplinite toate condiţiile pentru încheierea unui contract de economisire-creditare.(4) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (3) şi succesorul/succesorii continuă în nume propriu contractul de economisire-creditare, prima de stat va continua să fie acordată acestuia/acestora începând din anul decesului titularului iniţial de contract, după prezentarea documentelor prevăzute la art. 4 alin. (3).(5) În cazul în care contractul de economisire-creditare continuat conform prevederilor alin. (4) este reziliat ulterior, înainte de expirarea termenului de economisire stabilit prin contract, fără să fi fost prezentate dovezile prevăzute la art. 4, banca de economisire şi creditare în domeniul locativ va restitui Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei numai cuantumul primei de stat acordat persoanei care a continuat contractul; prima de stat cuvenită titularului anterior de contract nu se restituie.(6) În cazul în care succesorul/succesorii optează pentru încetarea contractului de economisire-creditare sau în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile pentru continuarea contractului de economisire-creditare, banca de economisire şi creditare în domeniul locativ va proceda la punerea la dispoziţie a soldului economisit sau, după caz, la împărţirea, proporţional cu cota succesorală, atât a soldului economisit, cât şi a primei de stat aferente.
  Capitolul III
  Stabilirea, modul de acordare şi restituirea primelor de statArticolul 7(1) Dreptul la primă de stat se constituie la finele anului de economisire. Anul de economisire este anul calendaristic în care s-au efectuat depunerile îndreptăţite la primă de stat. Prima de stat poate fi solicitată Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei în următoarele modalităţi:a) clientul va adresa băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ o cerere scrisă în acest sens;b) banca de economisire şi creditare în domeniul locativ, în baza împuternicirii date de client conform art. 1 alin. (4) lit. b), va solicita prima de stat în numele acestuia. Prima de stat poate fi solicitată până cel târziu la sfârşitul anului calendaristic următor anului de economisire; în caz contrar, clientul va fi decăzut din dreptul la primă de stat.(2) Imediat după încheierea anului de economisire, băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ calculează primele de stat pentru toţi clienţii îndreptăţiţi să primească prima de stat, în funcţie de sumele economisite, fără a depăşi cuantumul maxim pe client, prevăzut la art. 2 alin. (1). Rezultatul calculelor se va rotunji la leu.(3) Sumele care trebuie luate în considerare la calcularea primei de stat sunt constituite din depunerile efectuate în anul pentru care se acordă prima de stat.(4)
  La calcularea primei de stat nu vor fi luate în considerare:
  a) sumele acordate drept prime de stat;b) dobânzile aferente sumelor economisite potrivit contractului de economisire-creditare;c) depunerile care depăşesc valoarea totală a contractului de economisire-creditare.(5) Prima de stat se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, după expirarea fiecărui an calendaristic, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.(6) După încheierea anului calendaristic, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor, băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ vor comunică Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei următoarele date în format electronic:a) numărul contractului de economisire-creditare;
  b) data încheierii acestuia;c) numele şi prenumele titularului contractului de economisire-creditare;d) codul numeric personal al titularului contractului de economisire-creditare;e) depunerile efectuate în anul aferent primei de stat;f) suma reprezentând prima de stat, conform calculelor efectuate de banca de economisire şi creditare în domeniul locativ.
  Articolul 8(1) Structura datelor şi cerinţele tehnice vor fi comunicate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ, până cel mai târziu la data de 31 octombrie a anului pentru care se acordă primele de stat.(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei îşi creează propria bază de date, care va cuprinde numele, prenumele şi codurile numerice personale ale persoanelor care au renunţat la sau au pierdut cetăţenia română în anul aferent primei de stat. Acestor persoane nu li se acordă primă de stat.(3) În vederea identificării solicitărilor multiple de primă de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei verifică datele tuturor băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ. În cazul în care suma primelor de stat solicitate pentru o persoană este mai mare decât cuantumul maxim admis, aceasta se reduce în mod corespunzător şi suma de corectură se înregistrează în evidenţele băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ. În vederea calculului sumei de corectură pentru fiecare bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, din prima calculată conform prevederilor art. 2 alin. (3) lit. b) se scade prima calculată şi conform dispoziţiilor art. 2 alin. (3) lit. a).(4) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei va arhiva toate datele în vederea unor eventuale verificări ulterioare.(5) Anual, până cel târziu la sfârşitul lunii februarie, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei va transmite băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ seturile de date corectate şi, ulterior, va vira sumele aferente primelor de stat solicitate şi, după caz, corectate, în termenul stabilit la art. 7 alin. (5).(6) Băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ îşi vor modifica datele privind primele de stat în funcţie de seturile de date comunicate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi în baza acestora vor credita conturile aferente contractelor de economisire-creditare cu primele de stat corespunzătoare.
  Articolul 9(1) În cazul în care, prin mijloace proprii sau din comunicarea unei terţe părţi, banca de economisire şi creditare în domeniul locativ constată că atribuirea primei de stat este nejustificată sau prima de stat nu a fost alocată în cuantumul prevăzut de lege, aceasta are obligaţia să facă rectificarea cuvenită. Dacă contractul de economisire-creditare a încetat şi recuperarea primei de stat nu s-a făcut pe durata valabilităţii acestuia, banca de economisire şi creditare în domeniul locativ va înştiinţa Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi va lua toate măsurile pentru restituirea primei de stat încasate necuvenit de beneficiarul acesteia, potrivit reglementărilor legale în materie.(2) Clientul va fi informat cu privire la corectarea cuantumului primei de stat cel mai târziu odată cu primirea următorului extras de cont. Clientul poate contesta motivul corectării cuantumului primei de stat în termen de un an de la informare şi va adresa contestaţia băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ. Banca de economisire şi creditare în domeniul locativ va analiza contestaţiile primite şi va comunică, în termen de 30 de zile, atât clienţilor, cât şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei deciziile luate în soluţionarea acestora.(3) Banca de economisire şi creditare în domeniul locativ va arhiva toate corecturile de primă de stat rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) şi (2).(4) Banca de economisire şi creditare în domeniul locativ răspunde ca fidejusor, alături de clientul care primeşte o primă de stat necuvenită. Banca de economisire şi creditare în domeniul locativ va returna Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei primele de stat virate în mod nejustificat şi penalităţile aferente, calculate la nivelul celor datorate pentru executarea cu întârziere a obligaţiilor bugetare. Primele de stat reacordate clientului în baza unei contestaţii admise a acestuia vor fi scăzute din sumele pe care banca de economisire şi creditare în domeniul locativ urmează să le restituie ca prime de stat necuvenite. În acest scop băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ comunică Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei soldul corecturilor de primă de stat efectuate.
  Capitolul IV
  Dispoziţii finaleArticolul 10După obţinerea autorizării emise de Banca Naţională a României, banca de economisire şi creditare în domeniul locativ va înştiinţa Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi va transmite acestuia Condiţiile generale de afaceri, Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare, împreună cu raportul auditorului independent.Articolul 11(1) Până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic, banca de economisire şi creditare în domeniul locativ va transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei Planul de afaceri actualizat pentru anul calendaristic în curs, care să includă şi o prognoză privind cuantumul primelor de stat, însoţit de raportul auditorului independent. Pe baza datelor din aceste documente Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei va fundamenta cuantumul surselor financiare necesare plăţii primelor de stat suportate de la bugetul de stat.(2) În primul an de funcţionare, dacă obţinerea autorizării emise de Banca Naţională a României, prevăzută la art. 10, este ulterioară datei de 15 mai, documentele prevăzute la alin. (1) se transmit, de regulă, în termen de 15 zile de la data obţinerii autorizării.Articolul 12
  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei va verifica, cel puţin o dată pe an, corectitudinea calculării de către banca de economisire şi creditare în domeniul locativ a primelor de stat solicitate de clienţi.
  Anexa -----la normele metodologice-----------------------LISTAdocumentelor necesare pentru certificarea utilizăriisumelor acumulate numai pentru activităţi în domeniul locativ
  Tipul de activitate în domeniul locativ*) Acte şi documente doveditoare**)
  - construirea de locuinţe noi sau activităţile prevăzute în art. 290 lit. a) pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare - documente care atestă forma juridică de deţinere a terenului destinat construcţiei - autorizaţie de construire - proiect de execuţie, deviz estimativ, contracte încheiate cu societăţi specializate sau persoane fizice autorizate
  - extinderea, modernizarea, reabili- tarea, consolidarea de locuinţe şi viabilizarea de terenuri - act de proprietate (deţinere) imobil/teren - autorizaţie de construire - proiect de execuţie, deviz estimativ, contracte încheiate cu societăţi specializate sau persoane fizice autorizate
  - cumpărarea unei locuinţe - antecontract de vânzare-cumpărare - contract de vânzare-cumpărare
  - cumpărarea de terenuri intravilane - antecontract de vânzare-cumpărare - contract de vânzare-cumpărare
  ------------- *) Pentru tipurile de activităţi în domeniul locativ pentru care legea nu prevede obţinerea autorizaţiei de construire se vor prezenta facturi, bonuri fiscale şi/sau alte documente prin care se face dovada procurării legale a materialelor şi/sau a efectuării lucrărilor. **) În funcţie de particularităţile fiecărui caz, pot fi solicitate şi alte documente justificative, conform prevederilor legale.-------------