Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 31 din 7 noiembrie 2006 (*republicată*)pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi a statului de funcţii pe anul 2009
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAŢILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 30 iunie 2009Data intrării în vigoare 30-06-2009_________ *) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 28/2009 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi a statului de funcţii pe anul 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 26 iunie 2009, dându-se textelor o nouă numerotare. Titlul Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 31/2006 a fost modificat prin art. I pct. 1 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 28/2009.Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi a statului de funcţii pe anul 2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 14 noiembrie 2006 şi ulterior a mai fost modificată şi completată prin:
  - Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 30/2007 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi a statului de funcţii pe anul 2006, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 31/2006, precum şi a statului de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor pe anul 2007, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 5/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 3 iulie 2007;- Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 24/2009 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 23/2006 privind structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaţilor şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciilor Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 31/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 12 mai 2009.Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor, prevăzut în anexa nr. 1.Articolul 2Se aprobă Statul de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor pe anul 2009, prevăzut în anexa nr. 2.Articolul 3În limita numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcţii, în raport de necesităţi, secretarul general al Camerei Deputaţilor poate aproba modificări în structura de personal, precum şi trecerea unor posturi de la un compartiment la altul.
  Articolul 4Anexa nr. 1 şi anexa nr. 2**) fac parte integrantă din prezenta hotărâre._________ **) Anexa nr. 2 a fost modificată conform art. I pct. 3 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 28/2009 şi se comunică instituţiilor interesate.Anexa 1 REGULAMENTULde organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei DeputaţilorPartea I Organizarea serviciilor Camerei DeputaţilorCapitolul I Atribuţiile generale şi activităţile serviciilor Camerei DeputaţilorSecţiunea 1 Dispoziţii generale
  Articolul 1(1) Activitatea serviciilor Camerei Deputaţilor are ca scop îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor Camerei Deputaţilor, fiind condusă de secretarul general al Camerei Deputaţilor.(2) Serviciile Camerei Deputaţilor asigură condiţiile organizatorice, materiale şi asistenţa de specialitate pentru pregătirea şi desfăşurarea activităţii parlamentare la sediul acesteia şi în circumscripţiile electorale.Articolul 2Biroul permanent al Camerei Deputaţilor conduce şi controlează serviciile Camerei Deputaţilor.Articolul 3Serviciile Camerei Deputaţilor răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de Camera Deputaţilor, de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor sau de preşedintele Camerei Deputaţilor, după caz.
  Secţiunea a 2-a Atribuţiile generale ale serviciilor Camerei DeputaţilorArticolul 4Compartimentele din structura serviciilor Camerei Deputaţilor au următoarele atribuţii generale:a) asigurarea din punct de vedere tehnic şi de specialitate a elaborării şi definitivării actelor legislative;b) elaborarea de studii, sinteze şi analize comparative, în scopul îmbunătăţirii şi perfecţionării cadrului legislativ;c) organizarea, prezentarea şi redactarea lucrărilor de specialitate ale comisiilor parlamentare;
  d) organizarea lucrărilor plenului Camerei Deputaţilor, inclusiv a şedinţelor comune;e) organizarea şi desfăşurarea activităţii Biroului permanent al Camerei Deputaţilor;f) documentarea, evidenţa şi informatizarea activităţii legislative;g) gestionarea resurselor umane şi financiare, contenciosul administrativ şi auditul intern;h) organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii parlamentare externe şi de protocol, precum şi activitatea de informatică, relaţii cu presa şi cu publicul, registratură şi arhivă;i) administrarea spaţiilor Palatului Parlamentului şi asigurarea serviciilor auxiliare pentru buna funcţionare a acestora.
  Secţiunea a 3-a Atribuţiile comune ale serviciilor Camerei DeputaţilorArticolul 5Serviciile Camerei Deputaţilor întocmesc referatele de necesitate şi caietele de sarcini pentru achiziţii publice şi urmăresc derularea contractului de servicii din domeniul lor de activitate.Articolul 6Documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor prevăzute în bugetul Camerei Deputaţilor se emit şi se avizează de către structurile Camerei Deputaţilor solicitante pentru domeniul lor de activitate.Articolul 7La solicitarea serviciilor Camerei Deputaţilor, Direcţia achiziţii publice asigură asistenţa tehnică în vederea întocmirii caietelor de sarcini.
  Articolul 8Serviciile Camerei Deputaţilor predau documentele la Arhivă, pe bază de proces-verbal şi inventare, întocmite conform legislaţiei în vigoare.
  Secţiunea a 4-a Activităţile serviciilor Camerei DeputaţilorArticolul 9Serviciile Camerei Deputaţilor desfăşoară următoarele activităţi principale:a) asigurarea condiţiilor pentru pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor parlamentare;b) fundamentarea necesarului de resurse financiare, materiale şi umane şi utilizarea lor, potrivit legii;c) elaborarea propunerilor privind relaţiile cu autorităţile publice, organizaţiile interne şi internaţionale şi executarea aprobărilor, potrivit competenţelor;d) exercitarea controlului intern;e) administrarea bunurilor şi a serviciilor auxiliare.Articolul 10(1) Activitatea serviciilor Camerei Deputaţilor privind pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor parlamentare se realizează prin:a)
  organizarea lucrărilor plenului Camerei Deputaţilor, inclusiv a şedinţelor comune;
  b) evidenţa activităţii legislative şi a altor documente care se supun dezbaterii Camerei Deputaţilor;c) asigurarea din punct de vedere tehnic şi de specialitate a elaborării, redactării şi definitivării actelor legislative;d) organizarea, prezentarea şi redactarea lucrărilor de specialitate ale comisiilor parlamentare;e) organizarea şi desfăşurarea activităţii Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi a Comitetului liderilor grupurilor parlamentare;f) elaborarea de studii, sinteze şi analize comparative, în scopul îmbunătăţirii şi perfecţionării cadrului legislativ;g) asigurarea informării şi documentării pentru membrii Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, pentru grupurile parlamentare şi comisiile parlamentare;
  h) organizarea şi desfăşurarea activităţilor de registratură şi arhivă.(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) se îndeplineşte de către următoarele compartimente: Departamentul legislativ, Departamentul secretariatului tehnic şi Departamentul de studii parlamentare şi drept comunitar.
  Articolul 11(1) Fundamentarea necesarului de resurse financiare, materiale şi umane, precum şi utilizarea lor raţională, potrivit legii, se realizează prin:a) fundamentarea şi utilizarea resurselor financiare; conducerea corectă a evidenţei contabile;b) elaborarea de propuneri privind achiziţiile publice în vederea aprovizionării şi distribuirii resurselor materiale conform deciziilor adoptate, potrivit competenţelor;
  c) fundamentarea volumului de investiţii, pregătirea şi urmărirea lucrărilor la obiectivele de investiţii, potrivit legii;d) asigurarea resurselor şi programelor informatice, precum şi a resurselor privind comunicaţiile;e) asigurarea resurselor umane necesare compartimentelor serviciilor Camerei Deputaţilor, potrivit prevederilor statului de funcţii aprobat, precum şi activităţii deputaţilor în circumscripţiile electorale.(2) Resursele prevăzute la alin. (1) se asigură atât pentru structurile Camerei Deputaţilor, inclusiv pentru activitatea deputaţilor în circumscripţiile electorale, cât şi pentru serviciile Camerei Deputaţilor.
  Articolul 12(1) Elaborarea propunerilor privind relaţiile cu autorităţile publice, organizaţiile interne şi internaţionale şi executarea aprobărilor, potrivit competenţelor, se realizează prin:
  a) asistenţa de specialitate acordată structurilor Camerei Deputaţilor pentru stabilirea relaţiilor multilaterale cu organismele parlamentare internaţionale şi a relaţiilor bilaterale ale Camerei Deputaţilor şi ale serviciilor Camerei Deputaţilor cu alte parlamente;b) asigurarea activităţilor de protocol privind organizarea primirii delegaţiilor oficiale sau a oaspeţilor străini, precum şi organizarea unor acţiuni de protocol interne;c) asistenţa de specialitate acordată structurilor Camerei Deputaţilor pentru stabilirea relaţiilor interne de comunicare cu mass-media, cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu cetăţenii.(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) se îndeplineşte de către următoarele compartimente: Direcţia generală pentru afaceri externe şi Direcţia pentru relaţii publice şi protocol.(3) Unele atribuţii privind relaţiile cu autorităţile publice, organizaţiile interne şi internaţionale se îndeplinesc şi de către Cancelaria preşedintelui Camerei Deputaţilor, corpul tehnic al Comisiei pentru politică externă, al Comisiei afaceri europene şi cel al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, de către personalul de la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale, precum şi de Cabinetul secretarului general; atribuţiile acestora se stabilesc de conducătorii structurilor respective, cu acordul secretarului general.
  Articolul 13(1) Activitatea privind exercitarea controlului intern se realizează prin:a) Direcţia de control;b) Serviciul juridic;c) Serviciul audit;d) experţii contabili de pe lângă cabinetele chestorilor Camerei Deputaţilor;e) controlul ierarhic exercitat de persoanele cu funcţii de conducere asupra structurilor inferioare şi salariaţilor subordonaţi.(2) Controlul realizat de structurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se exercită, în principal, asupra compartimentelor în care au loc operaţiuni patrimoniale.
  Articolul 14(1) Administrarea bunurilor şi a serviciilor auxiliare se realizează prin:a) întreţinerea şi repararea utilajelor şi instalaţiilor;b) întreţinerea spaţiilor;c) transportul şi reparaţiile auto;d) asigurarea ordinii interne şi paza bunurilor;
  e) organizarea conferinţelor şi expoziţiilor;f) asigurarea şi organizarea serviciilor de alimentaţie.(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se îndeplinesc de către Departamentul administrativ, infrastructură şi întreţinere, cele de la alin. (1) lit. c) de către Direcţia pentru transporturi, cele de la alin. (1) lit. d) de către Direcţia afaceri interne, iar cele de la alin. (1) lit. e) şi f) de către Centrul Internaţional de Conferinţe.
  Capitolul II Organizarea serviciilor Camerei DeputaţilorArticolul 15(1) Serviciile Camerei Deputaţilor sunt organizate pe baza Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 23/2006*) privind structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaţilor, cu modificările şi completările ulterioare.__________ *) Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 5 iulie 2006 şi a mai fost modificată şi completată prin:- Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi a statului de funcţii pe anul 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 14 noiembrie 2006;- Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 30/2007 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi a statului de funcţii pe anul 2006, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 31/2006, precum şi a statului de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor pe anul 2007, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 5/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 3 iulie 2007;- Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 24/2009 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 23/2006 privind structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaţilor şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 31/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 12 mai 2009.(2) Compartimentele structurii organizatorice a serviciilor Camerei Deputaţilor sunt cele prevăzute în anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2006, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Nivelurile organizatorice ale structurii prevăzute la alin. (2) sunt:a) departamente şi direcţii generale;
  b) direcţii independente şi direcţii organizate în cadrul departamentelor şi direcţiilor generale;c) servicii, sectoare şi birouri organizate, de regulă, în cadrul direcţiilor; structura organizatorică prevede unele structuri independente compuse numai din personal de execuţie, organizate în cadrul direcţiilor, conduse nemijlocit de directorii direcţiilor respective.
  Articolul 16(1) Se stabilesc structuri distincte pentru a îndeplini atribuţiile stabilite de membrii Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, liderii grupurilor parlamentare, respectiv de către deputaţi, coordonate fiecare în mod direct de către aceştia, astfel:a) Cancelaria preşedintelui Camerei Deputaţilor, de către preşedintele Camerei Deputaţilor;b) cabinetele membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi secretariatul acestora, de către fiecare membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor;
  c) Secretariatul pentru grupurile parlamentare, de către liderul grupului parlamentar respectiv;d) Secretariatul pentru cabinetele preşedinţilor comisiilor permanente, de către preşedintele fiecărei comisii permanente;e) colaboratori ai deputaţilor angajaţi pentru activitatea în circumscripţiile electorale, de către fiecare deputat.(2) Numărul colaboratorilor angajaţi pentru activitatea din circumscripţiile electorale, funcţiile şi atribuţiile acestora se stabilesc de către fiecare deputat; colaboratorii sunt plătiţi din suma forfetară aferentă deputatului respectiv.(3) Compartimentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) fac parte din structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaţilor.
  Capitolul III
  Structura de conducere a serviciilor Camerei DeputaţilorArticolul 17(1) Potrivit prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor conduce şi controlează serviciile Camerei Deputaţilor.(2) Vicepreşedinţii şi secretarii Camerei Deputaţilor coordonează unele domenii de activitate ale serviciilor Camerei Deputaţilor, potrivit hotărârii Biroului permanent al Camerei Deputaţilor.(3) Potrivit prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, chestorii exercită atribuţii de verificare şi control asupra activităţii financiare şi bugetare, precum şi asupra gestionării patrimoniului.(4) Birourile şi preşedinţii comisiilor Camerei Deputaţilor exercită atribuţii de conducere a activităţii personalului prevăzut la comisii.(5) Liderii grupurilor parlamentare conduc şi controlează activitatea personalului prevăzut la grupul parlamentar respectiv.(6)
  Structurile de conducere ale Camerei Deputaţilor prevăzute la alin. (1)-(5) au competenţele de aprobare stabilite de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.
  Articolul 18(1) Structura de conducere a serviciilor Camerei Deputaţilor este compusă din:a) secretarul general şi 2 secretari generali adjuncţi;b) şefii de departamente, directorii generali, directorii direcţiilor independente şi contabilul-şef;c) directorii direcţiilor din structura departamentelor şi direcţiilor generale;d)
  directorii adjuncţi, şefii de servicii sau birouri.
  (2) Funcţia de secretar general, secretar general adjunct, şef de departament şi director general sunt funcţii publice parlamentare corespunzătoare înalţilor funcţionari publici parlamentari.(3) Funcţia de director, director adjunct, şef de serviciu şi şef de birou sunt funcţii publice parlamentare de conducere.(4) Competenţele de aprobare ale persoanelor cu funcţii de conducere prevăzute la alin. (1) sunt stabilite prin ordin al secretarului general.
  Partea A II-A Atribuţiile serviciilor Camerei DeputaţilorCapitolul I
  Atribuţiile şi răspunderile funcţiilor de conducereSecţiunea 1 Atribuţii şi răspunderi comune ale funcţiilor de conducereArticolul 19(1) Persoanele care deţin funcţii de conducere răspund de ordinele şi instrucţiunile pe care le dau personalului din subordine. Acestea trebuie să fie conforme cu reglementările legale şi să nu lezeze onoarea şi demnitatea funcţionarilor publici parlamentari care urmează să le execute.(2) Persoanele care deţin funcţii de conducere în cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor au, în principal, următoarele atribuţii şi răspunderi:a) exercită, în mod permanent, funcţii de previziune şi programare, organizare şi reglementare, asigurare şi repartizare a personalului, precum şi de motivare a acestuia, coordonare şi antrenare, decizie şi aprobare, control şi evaluare a activităţilor asupra compartimentelor pe care le conduc, asupra proceselor de muncă la care participă subordonaţii lor şi asupra salariaţilor subordonaţi;b) răspund de asigurarea condiţiilor pentru realizarea atribuţiilor Camerei Deputaţilor şi ale serviciilor Camerei Deputaţilor în domeniile lor de activitate, cu respectarea criteriilor de legalitate, regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă prin aplicarea unor proceduri şi reguli specifice activităţilor respective;c) exercită controlul permanent şi supravegherea continuă a activităţii compartimentelor subordonate; au obligaţia să acţioneze corectiv, prompt şi responsabil ori de câte ori se constată încălcări ale normelor legale, regulilor, procedurilor, instrucţiunilor, dispoziţiilor şi regulamentelor;
  d) elaborează instrucţiuni, reglementări metodologice şi proceduri pentru realizarea activităţilor şi atribuţiilor compartimentelor subordonate sau pentru realizarea sarcinilor stabilite personalului de execuţie;e) evaluează activitatea personalului din subordine; sancţionează disciplinar salariaţii din subordine, potrivit prevederilor legale, în limita competenţelor stabilite; propun sancţionarea salariaţilor din compartimentul subordonat pentru abateri care nu sunt în competenţa de aprobare a acestora;f) repartizează sarcinile pe salariaţi şi întocmesc fişa postului pentru fiecare salariat din subordine;g) se preocupă de perfecţionarea pregătirii profesionale proprii şi a salariaţilor din subordine;h) stabilesc atribuţiile pentru serviciile, secţiile, sectoarele şi birourile din structura direcţiilor;i) răspund de organizarea, potrivit legii, a activităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia muncii în cadrul compartimentelor pe care le conduc şi de instruirea periodică a personalului din subordine.
  Secţiunea a 2-a Secretarul generalArticolul 20(1) Secretarul general este numit şi eliberat din funcţie de către Camera Deputaţilor, la propunerea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, cu consultarea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare.(2) Pe perioada în care funcţia de secretar general este sau devine vacantă, atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile acesteia sunt preluate şi exercitate de unul dintre cei 2 secretari generali adjuncţi, care va fi desemnat de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.Articolul 21Secretarul general al Camerei Deputaţilor răspunde de buna funcţionare a activităţii serviciilor Camerei, asigurând conducerea acestora sub autoritatea şi controlul Biroului permanent al Camerei Deputaţilor.
  Articolul 22(1) Secretarul general este ordonatorul principal de credite al Camerei Deputaţilor şi are competenţele şi responsabilităţile stabilite de lege pentru această calitate.(2) Secretarul general, în calitate de ordonator principal de credite al Camerei Deputaţilor, poate delega unele competenţe secretarilor generali adjuncţi şi unor şefi de departamente, directori generali sau directori, după caz, potrivit legii.(3) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile stabilite prin acte normative, prin hotărâri ale Camerei Deputaţilor sau ale Biroului permanent al Camerei Deputaţilor.Articolul 23(1)
  În îndeplinirea atribuţiilor sale, secretarul general emite ordine.
  (2) Competenţele de aprobare ale secretarului general sunt stabilite de reglementările legale şi de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.
  Articolul 24(1) Secretarul general aprobă sau respinge, după caz, documentele prezentate pentru aprobare de compartimentele serviciilor Camerei Deputaţilor sau de salariaţi.(2) Documentele întocmite de compartimentele din structura serviciilor Camerei Deputaţilor, care urmează să fie prezentate spre aprobare Camerei Deputaţilor sau Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, trebuie să fie însuşite, în prealabil, de secretarul general.Articolul 25
  (1) Secretarul general conduce personalul serviciilor Camerei Deputaţilor.(2) Personalul care îşi desfăşoară activitatea la Cancelaria preşedintelui Camerei Deputaţilor, la Secretariatul pentru cabinetele membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, la Secretariatul pentru grupurile parlamentare, la Secretariatul pentru comisiile permanente şi la Secretariatul pentru cabinetele preşedinţilor comisiilor permanente este subordonat preşedintelui Camerei Deputaţilor, membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, conducerii grupurilor parlamentare, birourilor comisiilor permanente, preşedinţilor comisiilor permanente, după caz. Coordonarea pregătirii profesionale şi a respectării ordinii interioare se realizează de secretarul general al Camerei Deputaţilor.(3) Secretarul general poate sancţiona personalul prevăzut la alin. (2) pentru abateri sub aspectul pregătirii profesionale sau al respectării ordinii interioare, la propunerea preşedintelui Camerei Deputaţilor, membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, conducerii grupurilor parlamentare sau birourilor comisiilor parlamentare, după caz.
  Articolul 26(1) Numirea în funcţii a personalului serviciilor Camerei Deputaţilor care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 3 şi la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, se face prin ordin al secretarului general, pe bază de concurs sau examen, potrivit legii.(2) Numirea şefilor de departamente şi a directorilor generali se face cu avizul conform al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor.
  (3) Numirea în funcţii a personalului la Cancelaria preşedintelui se face la propunerea preşedintelui Camerei Deputaţilor.(4) Numirea în funcţii a personalului la cabinetele membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor se face la propunerea fiecărui membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor.(5) Numirea în funcţii a personalului la grupurile parlamentare se face la propunerea conducerii fiecărui grup parlamentar.(6) Numirea în funcţii a personalului de la secretariatul tehnic al comisiilor parlamentare se face la propunerea biroului fiecărei comisii parlamentare.(7) Numirea în funcţii a personalului de la Secretariatul pentru cabinetele preşedinţilor comisiilor permanente se face la propunerea preşedintelui fiecărei comisii.(8) Numirea în funcţii a personalului la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale se face la propunerea deputatului respectiv.(9)
  Personalul din serviciile Camerei Deputaţilor care desfăşoară activităţi administrative, de gospodărire, investiţii, întreţinere-reparaţii şi de deservire se încadrează în muncă prin contract individual de muncă, potrivit prevederilor Codului muncii.
  Articolul 27(1) Eliberarea sau destituirea din funcţie a salariaţilor, precum şi transferul acestora se fac prin ordin al secretarului general, potrivit prevederilor legale.(2) Personalul prevăzut la art. 26 alin. (3)-(8) se eliberează, se destituie sau se transferă prin ordin al secretarului general, la propunerea structurilor prevăzute la art. 26 alin. (3)-(8).Articolul 28(1) Secretarul general coordonează în mod direct următoarele compartimente:
  a) Cabinetul secretarului general;b) Departamentul secretariatului tehnic;c) Direcţia generală pentru afaceri externe;d) Direcţia pentru relaţii publice şi protocol;e) Departamentul economic;f) Direcţia generală pentru dezvoltare;g)
  Direcţia de control;
  h) Direcţia resurse umane;i) Serviciul juridic;j) Serviciul audit;k) Centrul Internaţional de Conferinţe.(2) Regia Autonomă "Monitorul Oficial" îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Camerei Deputaţilor; secretarul general al Camerei Deputaţilor exercită atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ministerul de resort.(3) Secretarul general exercită controlul ierarhic asupra activităţii secretarilor generali adjuncţi şi asupra compartimentelor conduse în mod direct de aceştia, precum şi asupra activităţilor îndeplinite de aceste compartimente.(4) Pentru realizarea anumitor activităţi sau sarcini profesionale complexe, secretarul general poate decide constituirea unor colective de lucru formate din funcţionari publici parlamentari din cadrul structurilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor.
  Articolul 29În îndeplinirea atribuţiilor sale, secretarul general colaborează cu autorităţile şi instituţiile statului, cu agenţiile guvernamentale şi neguvernamentale, cu operatorii economici, cu mass-media şi societatea civilă.Articolul 30Secretarul general răspunde în faţa Camerei Deputaţilor şi a Biroului permanent al Camerei Deputaţilor pentru modul în care îşi îndeplineşte atribuţiile şi sarcinile ce îi revin.Articolul 31(1) Personalul din cadrul Cabinetului secretarului general al Camerei Deputaţilor are atribuţii legate în mod direct de activitatea secretarului general.(2) Personalul prevăzut la alin. (1) exercită atribuţii de control, coordonare, execuţie, asigură activitatea de secretariat, precum şi cea de derulare în bune condiţii a relaţiilor dintre Camera Deputaţilor şi Clubul Parlamentarilor Români.(3) Cabinetul secretarului general este condus de un director general, care are în subordinea sa următoarele compartimente:a) Grupul de consilieri;b) Serviciul de ambientare şi expoziţii;c) Muzeul Parlamentului României.
  Articolul 32(1) Grupul de consilieri se află în subordinea directă a directorului general al Cabinetului secretarului general al Camerei Deputaţilor.(2) Grupul de consilieri are următoarele atribuţii principale:a) elaborează propuneri privind îmbunătăţirea organizării serviciilor Camerei Deputaţilor şi întocmeşte proiecte pentru stabilirea atribuţiilor şi responsabilităţilor acestora;b) analizează, din punct de vedere juridic, tehnic şi economic, documentele prezentate spre aprobare secretarului general, la cererea acestuia, şi întocmeşte referate cu privire la modul de soluţionare a problemelor respective;c) întocmeşte referate sau răspunsuri la unele scrisori adresate secretarului general;d) întocmeşte proiecte de ordine ale secretarului general în vederea reglementării unor probleme legate de activitatea serviciilor Camerei Deputaţilor;
  e) exercită atribuţiile referitoare la primirea şi publicarea actelor în Monitorul Oficial al României; ţine evidenţa actelor primite spre publicare, potrivit reglementărilor legale;f) îndeplineşte alte sarcini încredinţate de secretarul general.
  Articolul 33(1) Serviciul de ambientare şi expoziţii se află în subordinea directorului general al Cabinetului secretarului general al Camerei Deputaţilor.(2) Serviciul de ambientare şi expoziţii are următoarele atribuţii principale:a) coordonează activitatea de ambientare a spaţiilor aflate în proprietatea, administrarea sau folosinţa Camerei Deputaţilor;
  b) întocmeşte proiectul privind achiziţionarea unor bunuri destinate ambientării spaţiilor;c) proiectează designul şi grafica necesară organizării manifestărilor naţionale şi internaţionale ce se desfăşoară în spaţiile Camerei Deputaţilor, designul şi grafica pentru expoziţiile de artă, precum şi pentru alte manifestări culturale;d) organizează expoziţii de artă plastică în sala "Constantin Brâncuşi", precum şi, conform aprobării, în celelalte spaţii ale Camerei Deputaţilor;e) organizează manifestări în parteneriat cu societatea civilă, în sala "Constantin Brâncuşi";f) face propuneri secretarului general al Camerei Deputaţilor pentru primirea unor donaţii de opere de artă;g) ia măsuri pentru gestionarea, conservarea şi tezaurizarea bunurilor din patrimoniul său.
  Articolul 34(1) Muzeul Parlamentului României se află în subordinea directă a directorului general al Cabinetului secretarului general al Camerei Deputaţilor.(2) Directorul general al Cabinetului secretarului general al Camerei Deputaţilor coordonează activitatea Muzeului Parlamentului României, ia măsuri pentru conservarea şi tezaurizarea patrimoniului muzeului şi propune efectuarea achiziţiilor pentru dezvoltarea patrimoniului muzeului.
  Secţiunea a 3-a Secretarii generali adjuncţiArticolul 35(1)
  Secretarii generali adjuncţi sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de către Camera Deputaţilor, la propunerea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, cu consultarea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare.
  (2) Secretarii generali adjuncţi sunt înlocuitorii de drept ai secretarului general.
  Articolul 36Secretarii generali adjuncţi sunt subordonaţi Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi secretarului general al Camerei Deputaţilor şi răspund în faţa acestora pentru modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile şi sarcinile ce le revin.Articolul 37Secretarii generali adjuncţi avizează documentele ce se prezintă secretarului general, preşedintelui Camerei Deputaţilor şi Biroului permanent al Camerei Deputaţilor pentru informare sau aprobare privind probleme ale compartimentelor pe care le coordonează; elaborează propuneri referitoare la investiţiile şi dotările Camerei Deputaţilor, precum şi pentru dezvoltarea patrimoniului.
  Articolul 38(1) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, secretarii generali adjuncţi emit decizii şi aprobă sau resping documente supuse spre aprobare sau avizare.(2) Deciziile emise de secretarii generali adjuncţi se aduc de îndată la cunoştinţa secretarului general şi se înregistrează la Departamentul secretariatului tehnic.Articolul 39Fiecare dintre secretarii generali adjuncţi coordonează în mod direct şi răspunde de activitatea anumitor compartimente, astfel:a) un secretar general adjunct coordonează:- Departamentul legislativ;- Departamentul de studii parlamentare şi drept comunitar;- Direcţia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;b) un secretar general adjunct coordonează:- Departamentul administrativ, infrastructură şi întreţinere;- Direcţia pentru transporturi;- Direcţia afaceri interne.
  Secţiunea a 4-a Conducătorii compartimentelor independenteArticolul 40(1) Compartimentele independente sunt cele prevăzute în anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2006, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Conducătorii compartimentelor prevăzute la alin. (1) sunt şefi de departamente, directori generali, directori, şefi de servicii.
  (3) Conducătorii compartimentelor prevăzuţi la alin. (2), pe lângă atribuţiile şi răspunderile comune ale funcţiilor de conducere prevăzute la art. 19, au şi următoarele atribuţii şi răspunderi:a) conduc compartimentele principale ale serviciilor Camerei Deputaţilor şi sunt factorii decizionali ai activităţii de conducere pentru realizarea obiectivelor acestora;b) răspund de realizarea sarcinilor serviciilor Camerei Deputaţilor rezultate din acte normative, hotărâri ale Camerei Deputaţilor şi ale Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, din aprobări ale Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi ale preşedintelui Camerei Deputaţilor, din ordine şi aprobări ale secretarului general, precum şi din decizii şi aprobări ale secretarilor generali adjuncţi;c) răspund de întocmirea şi prezentarea corectă şi la termenele stabilite a documentelor solicitate de structurile superioare;d) asigură însuşirea şi aplicarea de către personalul din subordine a legislaţiei şi regulilor care reglementează activităţile compartimentelor coordonate;e) repartizează spre rezolvare numai problemele care intră în atribuţiile compartimentului pe care îl conduc şi dau instrucţiunile necesare în vederea rezolvării acestora în mod corespunzător şi în termenul stabilit;f)
  răspund de respectarea riguroasă a procedurilor stabilite;
  g) fac propuneri şi participă la elaborarea proiectului bugetului de cheltuieli al Camerei Deputaţilor aferent activităţii compartimentului pe care îl conduc;h) organizează activitatea compartimentelor şi a salariaţilor din subordine, în conformitate cu prevederile prezentului regulament;i) răspund de integritatea patrimoniului pe care îl au în administrare;j) răspund de angajarea patrimonială a Camerei Deputaţilor prin actele pe care le aprobă sau le avizează, în limita competenţelor ce le sunt acordate;k) răspund de organizarea, conform legii, a activităţii de protecţia muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul compartimentelor pe care le coordonează şi de instruirea periodică a personalului din subordine;l) răspund în faţa secretarului general şi, după caz, a secretarilor generali adjuncţi pentru activitatea desfăşurată.
  (4) Cu privire la angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor din bugetul Camerei Deputaţilor persoanele prevăzute la alin. (2) au următoarele competenţe:a) propun aprobarea angajamentelor de cheltuieli care urmează a se efectua din bugetul Camerei Deputaţilor, respectiv a proiectelor de operaţiuni referitoare la domeniul de activitate pe care îl coordonează;b) răspund de lichidarea cheltuielilor efectuate din bugetul Camerei Deputaţilor, având în vedere angajamentele bugetare prevăzute la lit. a) aprobate de secretarul general sau de persoanele împuternicite de acesta, potrivit legii;c) aprobă ordonanţarea cheltuielilor din bugetul Camerei Deputaţilor, în limita competenţelor stabilite de secretarul general al Camerei Deputaţilor.(5) Contabilul-şef, în calitate de director al Direcţiei financiarcontabile, exercită numai atribuţiile prevăzute la alin. (3); contabilul-şef nu are competenţe legale cu privire la angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor, prevăzute la alin. (4).
  Articolul 41(1) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, conducătorii compartimentelor independente emit decizii şi instrucţiuni aplicabile în cadrul compartimentelor pe care le conduc.(2) Deciziile emise de conducătorii compartimentelor independente se aduc de îndată la cunoştinţa secretarului general şi a secretarului general adjunct coordonator.Articolul 42Pe timpul absenţei şefilor de departament, directorilor generali şi a directorilor direcţiilor independente, secretarul general desemnează, prin ordin, persoanele care să îi înlocuiască.Articolul 43(1) Secretarul general, prin ordin, poate delega conducătorilor compartimentelor independente şi alte competenţe, în limitele stabilite prin lege.
  (2) Conducătorii compartimentelor independente au obligaţia de a-i informa pe secretarul general sau pe secretarii generali adjuncţi, după caz, asupra dispoziţiilor verbale sau scrise primite în mod direct de la preşedintele Camerei Deputaţilor, de la membrii Biroului permanent al Camerei Deputaţilor sau de la liderii grupurilor parlamentare.
  Articolul 44(1) Atribuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile şefilor de departamente, directorilor generali, directorilor, şefilor de serviciu sau de birou se stabilesc prin fişa postului.(2) Fişa postului pentru funcţiile de conducere prevăzute la alin. (1) se întocmeşte de şeful ierarhic şi se aprobă de secretarul general.
  Capitolul II Atribuţiile personalului de la Cancelaria preşedintelui Camerei Deputaţilor, cabinetele membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, grupurile parlamentare şi birourile deputaţilor din circumscripţiile electoraleSecţiunea 1 Cancelaria preşedintelui Camerei DeputaţilorArticolul 45Cancelaria preşedintelui Camerei Deputaţilor este compusă din următoarele compartimente:a) Cabinetul preşedintelui Camerei Deputaţilor;b) Grupul de consilieri;c) reprezentantul permanent al Camerei Deputaţilor pe lângă Parlamentul European.
  Articolul 46(1) Atribuţiile principale ale Cancelariei preşedintelui Camerei Deputaţilor sunt:a) controlul şi coordonarea conform sarcinilor stabilite de preşedintele Camerei Deputaţilor;b) pregătirea materialelor necesare preşedintelui pentru conducerea lucrărilor Camerei Deputaţilor;c) stabilirea relaţiilor cu Guvernul, cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu agenţii guvernamentale şi neguvernamentale, cu operatori economici, cu mass-media şi societatea civilă, la solicitarea preşedintelui Camerei Deputaţilor;d) elaborarea tematicilor şi propunerilor privind programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile, potrivit legii, pentru activităţile nonprofit de interes general;e) soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor adresate preşedintelui Camerei Deputaţilor;f) informarea, analiza şi programarea activităţilor propuse pentru agenda de lucru a preşedintelui Camerei Deputaţilor;g) informarea şi documentarea pentru elaborarea de studii, analize, expuneri, articole, interviuri, comunicate, mesaje etc. privind principalele evoluţii şi evenimente politice, economico-sociale sau cultural-ştiinţifice necesare desfăşurării şi susţinerii activităţii preşedintelui Camerei Deputaţilor;h) stabilirea relaţiilor cu structurile Camerei Deputaţilor şi cu structurile serviciilor Camerei Deputaţilor;i) elaborarea şi gestionarea politicii privind imaginea publică a preşedintelui Camerei Deputaţilor;j) efectuarea lucrărilor de secretariat;k) asigurarea reprezentării permanente a Camerei Deputaţilor pe lângă Parlamentul European.(2) Atribuţiile şi sarcinile pentru fiecare salariat se stabilesc prin fişa postului, aprobată de preşedintele Camerei Deputaţilor.
  Articolul 47(1) Cancelaria preşedintelui Camerei Deputaţilor este condusă de un director general.(2) Cabinetul preşedintelui Camerei Deputaţilor este condus de un director subordonat directorului general.(3) Directorul general şi directorul au atribuţiile comune ale funcţiilor de conducere; atribuţiile specifice ale directorului general şi ale directorului se stabilesc de preşedintele Camerei Deputaţilor prin fişa postului.
  Secţiunea a 2-a
  Secretariatul pentru cabinetele membrilor Biroului permanent al Camerei DeputaţilorArticolul 48(1) Personalul de la cabinetele membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor asistă vicepreşedinţii, secretarii sau chestorii, după caz, pentru îndeplinirea atribuţiilor acestora prevăzute de Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare.(2) Activităţile care se desfăşoară de Secretariatul pentru cabinetele membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor sunt:a) pregătirea documentelor pentru desfăşurarea activităţilor parlamentare ale membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, respectiv în cadrul Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, în plen şi în comisii;b) asigurarea relaţiilor cu Guvernul, cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu agenţii guvernamentale şi neguvernamentale, cu operatori economici, cu mass-media şi societatea civilă, la solicitarea vicepreşedinţilor, secretarilor sau chestorilor, după caz;c) soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor adresate vicepreşedintelui, secretarului sau chestorului, după caz;d)
  asigurarea informării membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor;
  e) asigurarea relaţiilor cu structurile Camerei Deputaţilor şi cu serviciile Camerei Deputaţilor;f) asigurarea relaţiilor cu partidul din care face parte respectivul membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor;g) efectuarea lucrărilor de secretariat.(3) Atribuţiile şi sarcinile fiecărui salariat se stabilesc prin fişa postului, aprobată de vicepreşedinte, secretar sau chestor, după caz.
  Secţiunea a 3-a Secretariatul pentru grupurile parlamentare
  Articolul 49Secretariatul fiecărui grup parlamentar este condus de un director sau de un şef de serviciu, după caz, potrivit statului de funcţii.Articolul 50(1) Personalul de la Secretariatul pentru grupurile parlamentare asistă liderii grupurilor parlamentare pentru îndeplinirea atribuţiilor acestora prevăzute de Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor parlamentare ale membrilor grupului parlamentar respectiv.(2) Activităţile care se desfăşoară de secretariatele pentru grupurile parlamentare sunt:a) pregătirea documentelor pentru desfăşurarea activităţii liderilor grupurilor parlamentare, respectiv activitatea în Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, în plen şi în comisii;b) pregătirea documentelor pentru desfăşurarea lucrărilor parlamentare, respectiv activitatea în plen şi în comisii a membrilor grupurilor parlamentare;
  c) asigurarea relaţiilor cu Guvernul, cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu agenţii guvernamentale şi neguvernamentale, cu operatori economici, cu mass-media şi societatea civilă, la solicitarea liderilor grupurilor parlamentare;d) soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor adresate grupului parlamentar;e) asigurarea informării liderilor şi membrilor grupurilor parlamentare;f) asigurarea relaţiilor cu structurile Camerei Deputaţilor şi cu serviciile Camerei Deputaţilor;g) asigurarea relaţiilor cu partidul respectiv;h) efectuarea lucrărilor de secretariat.(3)
  Atribuţiile şi sarcinile fiecărui salariat se stabilesc prin fişa postului, aprobată de liderul grupului parlamentar.
  Secţiunea a 4-a Personalul angajat de deputaţi pentru activitatea în circumscripţiile electoraleArticolul 51(1) Personalul angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată pentru activitatea deputaţilor în circumscripţiile electorale are următoarele atribuţii principale:a) asigură efectuarea lucrărilor aferente activităţii de secretariat;b) se ocupă de asigurarea serviciilor necesare biroului parlamentar al deputatului sau deputaţilor, după caz, organizat în circumscripţia electorală respectivă;
  c) răspunde de integritatea bunurilor cu care este dotat biroul din circumscripţia electorală respectivă, precum şi de utilizarea corespunzătoare a acestora.(2) Atribuţiile specifice se stabilesc de către deputat prin fişa postului, în raport de natura funcţiei respective.(3) Atribuţiile persoanelor angajate în calitate de colaboratori se stabilesc prin contractul civil încheiat cu fiecare colaborator, potrivit reglementărilor legale.
  Capitolul III Activitatea privind lucrările parlamentareSecţiunea 1 Compartimentele cu atribuţii în domeniul lucrărilor parlamentareArticolul 52(1) Compartimentele care exercită atribuţiile pentru realizarea activităţii privind lucrările parlamentare sunt următoarele:a) Departamentul legislativ;b) Departamentul secretariatului tehnic;c) Departamentul de studii parlamentare şi drept comunitar.(2) Unele atribuţii privind lucrările parlamentare se realizează şi de către personalul care îşi desfăşoară activitatea la Cancelaria preşedintelui Camerei Deputaţilor, la cabinetele membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, la secretariatele grupurilor parlamentare, la Cabinetul secretarului general, precum şi la birourile din circumscripţiile electorale; atribuţiile acestora se stabilesc de fiecare dintre conducători sau de către deputaţi, după caz.
  Secţiunea a 2-a Departamentul legislativArticolul 53(1) Departamentul legislativ asigură pregătirea desfăşurării lucrărilor parlamentare ale Camerei Deputaţilor sau ale celor două Camere, după caz, precum şi ale comisiilor parlamentare.(2) Departamentul legislativ are în structura sa următoarele compartimente:a) Direcţia procedură legislativă, sinteze şi evaluări;b) Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen;c) Serviciul pentru lucrări în comisii;
  d) Secretariatul pentru comisiile permanente;e) Secretariatul pentru cabinetele preşedinţilor comisiilor permanente.(3) Departamentul legislativ desfăşoară următoarele activităţi principale:a) pregăteşte desfăşurarea lucrărilor în plen ale Camerei Deputaţilor sau ale celor două Camere, după caz; asigură evidenţa proiectelor de legi şi a altor documente care se dezbat în plenul Camerei Deputaţilor, respectiv al celor două Camere, după caz;b) asigură asistenţa de specialitate privind dezbaterea proiectelor de legi în plenul Camerei Deputaţilor sau al celor două Camere, după caz, precum şi a hotărârilor sau a altor acte aprobate de acestea; procesează proiectele de legi, respectiv legile, pe baza textelor adoptate de plenul Camerei Deputaţilor sau de cele două Camere ale Parlamentului, după caz; asigură evidenţa acestora;c) pregăteşte lucrările privind activitatea comisiilor parlamentare; ţine evidenţa proiectelor de legi repartizate pe comisii pentru întocmirea raportului comisiei sau pentru aviz;d)
  asigură asistenţa de specialitate pentru activitatea comisiilor parlamentare; întocmeşte raportul comisiei sesizate în fond pe baza textelor adoptate de comisie; întocmeşte avizul comisiei sesizate pentru aviz în conformitate cu textele adoptate de comisie şi îl transmite comisiei sesizate în fond; execută lucrările rezultate din activitatea comisiilor de mediere; asigură lucrările de secretariat ale comisiilor;
  e) ia măsuri pentru întocmirea Sintezei săptămânale a activităţii Camerei Deputaţilor.
  Articolul 54Direcţia procedură legislativă, sinteze şi evaluări are următoarele atribuţii principale:a) asigură asistenţă pentru redactarea propunerilor legislative, cu respectarea normelor de tehnică legislativă şi a conformităţii cu Constituţia României, republicată;b) întocmeşte note adresate comisiilor permanente care examinează în fond proiectele de legi şi/sau propunerile legislative, după caz, şi asigură realizarea verificării proiectelor de raport prezentate în acest scop de către personalul de specialitate al acestor comisii, în vederea respectării normelor constituţionale, a normelor de tehnică legislativă, a normelor gramaticale şi în corelare cu legislaţia internă şi a Uniunii Europene, din domeniul respectiv, în vigoare;c) participă la dezbaterea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative repartizate, în cadrul comisiilor de specialitate, la solicitarea preşedintelui comisiei sesizate în fond;
  d) participă la lucrările în plen ale Camerei Deputaţilor şi ale celor două Camere, după caz, urmăreşte dezbaterea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative, redactează textul proiectului de lege sau al legii, după caz, în mod riguros şi în conformitate cu textele votate în plen, cu respectarea normelor de tehnică legislativă şi a normelor gramaticale; asigură tehnoredactarea şi colaţionarea acestora;e) redactează textele supuse medierii, participă la lucrările comisiilor de mediere şi asigură asistenţă de specialitate acestora, urmăreşte modul de adoptare a rapoartelor comisiilor de mediere în plenul Camerei Deputaţilor; dacă este cazul, redactează textele rămase în divergenţă după mediere şi urmăreşte modul de adoptare a textelor rămase în divergenţă în plenul celor două Camere ale Parlamentului; în ambele situaţii, întocmeşte textul final al legii, în conformitate cu textele adoptate de cele două Camere;f) elaborează sau poate aviza proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, în concordanţă cu atribuţiile direcţiei;g) întocmeşte punctele de vedere ale preşedintelui Camerei Deputaţilor cu privire la sesizările de neconstituţionalitate, precum şi punctele de vedere ale preşedintelui Camerei Deputaţilor cu privire la excepţiile de neconstituţionalitate adresate Curţii Constituţionale, asigurând depunerea acestora la termenele fixate, potrivit deciziilor luate;h) întocmeşte punctele de vedere ale Biroului permanent al Camerei Deputaţilor cu privire la sesizările de neconstituţionalitate ale Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, adresate Curţii Constituţionale, asigurând depunerea acestora la termenele fixate, potrivit deciziilor luate;i) întocmeşte, la cererea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, puncte de vedere privitoare la interpretarea legii;j) verifică forma republicabilă primită de la Secretariatul General al Guvernului României şi asigură elaborarea formei republicabile a legilor pentru care Camera Deputaţilor a fost Cameră decizională, în cazul în care legea dispune republicarea;
  k) analizează şi face propuneri cu privire la cererile de rectificare a legilor publicate în Monitorul Oficial al României sau, după caz, întocmeşte cereri de rectificare, pe baza documentelor existente în dosarul legii;l) colaborează cu Regia Autonomă "Monitorul Oficial" în legătură cu publicarea, republicarea şi rectificarea legilor în Monitorul Oficial al României;m) transmite Direcţiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor textul legii sau al proiectului de lege, după caz, fără semnătura preşedinţilor Camerelor Parlamentului, în vederea introducerii acestuia în fişa proiectului de lege, existentă pe site-ul Camerei Deputaţilor;n) transmite Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul din cadrul Guvernului situaţia legilor adoptate de Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională;o) elaborează şi prezintă, pentru fiecare şedinţă a Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, Situaţia privind împlinirea termenelor constituţionale pentru adoptarea proiectelor de legi şi a propunerilor legislative, pentru care Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată;p) întocmeşte şi prezintă preşedintelui de şedinţă Situaţia proiectelor de legi şi a propunerilor legislative asupra cărora Camera Deputaţilor s-a pronunţat, însoţită, dacă este cazul, de note cu explicaţii;r)
  întocmeşte Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor pentru Sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor şi Situaţia proiectelor de legi adoptate pe domenii, cu un comentariu pentru fiecare, săptămânal, semestrial, anual şi la sfârşitul legislaturii, după caz;
  s) execută lucrări de specialitate pentru Comisia de validare a mandatelor de deputat.
  Articolul 55Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen are în componenţa sa următoarele compartimente:a) Serviciul pentru pregătirea lucrărilor în plen;b) Serviciul pentru proceduri parlamentare, evidenţe şi secretariatul plenului;c) Serviciul pentru stenograme.
  Articolul 56Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen are următoarele atribuţii principale:a) înregistrează proiectele de legi şi propunerile legislative care se supun spre dezbatere şi aprobare plenului Camerei Deputaţilor sau plenului celor două Camere ale Parlamentului; urmăreşte etapele procedurii legislative pentru acestea; ţine evidenţa realizării acestora până la încheierea procesului legislativ, respectiv până la publicarea legilor în Monitorul Oficial al României, şi execută lucrările aferente, urmărind respectarea termenelor stabilite;b) pregăteşte pentru Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi pentru Comitetul liderilor grupurilor parlamentare Nota cu iniţiativele legislative înregistrate la Camera Deputaţilor şi face propuneri cu privire la sesizarea comisiilor permanente, în fond şi pentru avize, precum şi cu privire la termenele de depunere a amendamentelor şi rapoartelor;c) urmăreşte respectarea termenelor prevăzute la art. 75 alin. (2) şi la art. 115 alin. (5) din Constituţia României, republicată, şi a termenelor pentru depunerea rapoartelor de către comisiile permanente sesizate în fond;d) întocmeşte lista iniţiativelor legislative şi a altor lucrări care pot fi înscrise pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor de către Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi Comitetul liderilor grupurilor parlamentare;e) pregăteşte şi supune birourilor permanente ale celor două Camere lista cu proiectele de legi, proiectele de hotărâri şi rapoartele comune ale comisiilor celor două Camere, pentru a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune, asigură multiplicarea şi difuzarea ordinii de zi, a programului de lucru şi a celorlalte materiale care se supun dezbaterii sau prezentării în şedinţele comune;f) asigură redactarea şi multiplicarea ordinii de zi şi a programului de lucru pentru şedinţele Camerei Deputaţilor, aprobate de Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, pe care le distribuie tuturor deputaţilor;g) întocmeşte mapa de lucru pentru preşedintele de şedinţă în plen şi pentru secretarii de şedinţă;h) asigură difuzarea prin afişaj electronic şi, după caz, pe suport hârtie a iniţiativelor legislative, a programului de lucru, a ordinii de zi, a informării cu iniţiativele legislative înregistrate, a listei cu legile adoptate de Parlament în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, a moţiunilor simple şi de cenzură, a stenogramelor şedinţelor plenului, a sumarului Monitorului Oficial al României, precum şi a altor documente, şi numai pe suport hârtie a rapoartelor comisiilor parlamentare;i) urmăreşte introducerea şi operarea pe calculator a datelor şi informaţiilor necesare lansării procedurii de vot electronic; lansează procedura de vot electronic şi pe cea de prezenţă prin mijloace electronice;j) transmite Senatului, în vederea dezbaterii, iniţiativele legislative asupra cărora Camera Deputaţilor s-a pronunţat, în calitate de primă Cameră sesizată;k) comunică, înainte de promulgare, legile adoptate de Parlament la autorităţile şi instituţiile publice prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale;l)
  trimite legile adoptate de Parlament la Administraţia Prezidenţială în vederea promulgării de către Preşedintele României;
  m) asigură stenografierea şi verificarea transcrierii dezbaterilor din şedinţele Camerei Deputaţilor şi din şedinţele comune ale celor două Camere;n) pune la dispoziţie, la cererea celor interesaţi, extrase din stenogramele întocmite;o) redactează sumarul şedinţelor Camerei Deputaţilor şi al şedinţelor comune ale celor două Camere ale Parlamentului şi îl transmite împreună cu stenogramele pentru publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a;p) informează Biroul permanent al Camerei Deputaţilor asupra proiectelor de legi, propunerilor legislative şi altor documente care fac obiectul şedinţelor comune ale celor două Camere ale Parlamentului;r) ţine evidenţa interpelărilor, întrebărilor şi declaraţiilor politice ale deputaţilor sau ale grupurilor parlamentare şi, după caz, a răspunsurilor la acestea;s) primeşte dosarele privind alegerea deputaţilor, le pune la dispoziţie Comisiei de validare a mandatelor de deputat şi asigură lucrările de secretariat pentru validarea mandatelor deputaţilor;
  ş) asigură lucrările de secretariat pentru desfăşurarea şedinţelor Camerei Deputaţilor şi ale celor două Camere ale Parlamentului; asigură condiţiile privind votul secret şi constatarea rezultatului acestuia;t) multiplică proiectele de legi, propunerile legislative, proiectele de hotărâri, rapoartele comisiilor parlamentare şi alte materiale supuse spre dezbatere Camerei Deputaţilor, pe care le distribuie deputaţilor în condiţiile stabilite de Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare;ţ) ţine evidenţa numerică şi nominală a deputaţilor şi a locurilor de deputat rămase vacante, precum şi a schimbărilor survenite în activitatea deputaţilor în timpul exercitării mandatelor; înregistrează prezenţa deputaţilor la şedinţele în plen, iar listele de prezenţă le transmite, în copie, Departamentului economic; întocmeşte situaţiile privind absenţele nemotivate, pentru a fi prezentate Biroului permanent al Camerei Deputaţilor;u) ţine evidenţa concediilor plătite, aprobate de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, şi a concediilor fără plată ale deputaţilor;v) întocmeşte, în condiţiile legii şi ale Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, situaţia privind absenţele nemotivate ale deputaţilor de la şedinţele în plen şi în comisii, pe care o prezintă secretarului Camerei Deputaţilor, desemnat de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, şi o transmite liderilor grupurilor parlamentare, sub semnătura acestuia;x) asigură, potrivit procedurii stabilite de Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, publicarea pe site-ul Camerei Deputaţilor a numelor deputaţilor cu absenţe nemotivate de la şedinţele Camerei Deputaţilor, de la şedinţele comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului şi de la şedinţele comisiilor parlamentare;y) elaborează necesarul de abonamente la publicaţiile legislative pentru grupurile parlamentare, pentru comisiile permanente şi pentru Departamentul legislativ şi îl transmite Direcţiei pentru relaţii publice şi protocol;z) elaborează sau poate aviza proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, în concordanţă cu atribuţiile direcţiei.
  Articolul 57Serviciul pentru lucrări în comisii are următoarele atribuţii principale:a) asigură asistenţa de specialitate pentru Comisia de validare a mandatelor de deputat;b) asigură asistenţa de specialitate necesară constituirii comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi alegerii birourilor acestora;c) elaborează sau poate aviza proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, în concordanţă cu atribuţiile serviciului;d) înregistrează proiectele de legi, propunerile legislative, proiectele de hotărâri, amendamentele, avizele şi punctele de vedere ale Guvernului şi le distribuie comisiilor permanente sesizate în fond şi celor sesizate pentru aviz;e) primeşte rapoartele întocmite de comisiile parlamentare, le verifică sub aspectul formei şi asigură transmiterea acestora Biroului permanent al Camerei Deputaţilor în vederea includerii lor pe proiectul ordinii de zi a Camerei Deputaţilor;
  f) asigură difuzarea rapoartelor, avizelor, sintezelor şi proceselor-verbale întocmite de comisiile permanente pe site-ul Camerei Deputaţilor; sintezele şedinţelor comisiilor se transmit şi Regiei Autonome "Monitorul Oficial" în vederea publicării;g) ţine evidenţa iniţiativelor legislative aflate în examinare la comisiile permanente şi prezintă informări periodice Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi Comitetului liderilor grupurilor parlamentare;h) monitorizează şi prezintă informări Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi Comitetului liderilor grupurilor parlamentare cu privire la iniţiativele legislative aflate la comisii, cu termene depăşite de depunere a rapoartelor, care pot fi incluse pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor;i) întocmeşte bilanţul privind activitatea comisiilor permanente şi a comisiilor de mediere;j) efectuează analiza activităţii comisiilor parlamentare cu privire la gradul de încărcare al acestora, la solicitarea membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi a secretarului general al Camerei Deputaţilor;k) centralizează şi arhivează listele de prezenţă a deputaţilor la şedinţele comisiilor parlamentare şi le trimite Direcţiei decontări pentru deputaţi şi Direcţiei pentru organizarea lucrărilor în plen;l)
  pregăteşte documentaţia necesară pentru constituirea comisiilor de mediere şi participă la şedinţele acestora şi la întocmirea rapoartelor de mediere.
  Articolul 58Secretariatul pentru comisiile permanente are următoarele atribuţii principale:a) înregistrează la comisie proiectele de legi, propunerile legislative, proiectele de hotărâri, amendamentele, precum şi orice alte documente primite de la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor sau de la secretarul general al acesteia;b) asigură documentarea şi informarea de specialitate pentru proiectele de legi sau propunerile legislative înscrise pe ordinea de zi a comisiei;c) urmăreşte obţinerea de la celelalte comisii permanente, în timp util, a avizelor la proiectele de legi sau la propunerile legislative cu care comisia este sesizată în fond;d) transmite Direcţiei procedură legislativă, sinteze şi evaluări proiectele rapoartelor, în vederea verificării lor sub aspectul respectării normelor de tehnică legislativă;
  e) pregăteşte şi întocmeşte rapoartele şi avizele asupra proiectelor de legi sau propunerilor legislative examinate de comisie, precum şi sintezele şi procesele-verbale ale şedinţelor comisiei şi le transmite Serviciului pentru lucrări în comisii;f) transmite Direcţiei procedură legislativă, sinteze şi evaluări, în format electronic, raportul comisiei, în vederea întocmirii textului final al legii;g) asigură asistenţa de specialitate pentru preşedintele comisiei şi pentru raportori privind dezbaterea proiectelor de legi în plenul Camerei Deputaţilor sau în plenul celor două Camere, după caz;h) întocmeşte tematici, materiale documentare şi situaţii comparative referitoare la domeniul de activitate al comisiei respective;i) asigură lucrările tehnice necesare audierii în comisii a candidaţilor a căror numire în funcţii şi demnităţi publice se face cu aprobarea Parlamentului;j) participă la şedinţele comisiilor de mediere şi asigură asistenţa de specialitate pentru membrii acestora.
  Articolul 59Secretariatul pentru cabinetele preşedinţilor comisiilor permanente are următoarele atribuţii principale:a) asigură asistenţă de specialitate pentru preşedintele comisiei permanente;b) stabileşte relaţii cu ministerele, cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu agenţii guvernamentale şi neguvernamentale şi cu operatorii economici, din domeniul de activitate al comisiei permanente;c) realizează informarea, analiza şi programarea activităţilor propuse pentru agenda de lucru a preşedintelui comisiei permanente;d) întocmeşte răspunsurile la petiţiile adresate preşedintelui comisiei permanente, precum şi la cele în legătură cu corespondenţa adresată acestuia;e) menţine relaţiile cu mass-media;f) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de preşedintele comisiei permanente.
  Secţiunea a 3-a Departamentul secretariatului tehnicArticolul 60Departamentul secretariatului tehnic asigură pregătirea lucrărilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, a lucrărilor birourilor permanente ale celor două Camere şi ale Comitetului liderilor grupurilor parlamentare; urmăreşte îndeplinirea de către serviciile Camerei Deputaţilor a sarcinilor rezultate din hotărârile Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, ale birourilor permanente ale celor două Camere, ale Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, precum şi din dispoziţiile scrise ale preşedintelui Camerei Deputaţilor; gestionează declaraţiile de avere şi de interese depuse de deputaţi şi de funcţionarii publici parlamentari, desfăşoară activităţi pentru protecţia informaţiilor clasificate din Camera Deputaţilor, pentru soluţionarea petiţiilor adresate acesteia, precum şi pentru gestionarea arhivei.Articolul 61Departamentul secretariatului tehnic are în structura sa următoarele compartimente:a) Direcţia pentru organizarea şi evidenţa lucrărilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor;
  b) Biroul pentru protecţia informaţiilor clasificate;c) Centrul de informare a cetăţeanului - Registratura;d) Arhiva.
  Articolul 62(1) Direcţia pentru organizarea şi evidenţa lucrărilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor are în componenţa sa următoarele compartimente:a) Serviciul pentru pregătirea lucrărilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi ale Comitetului liderilor grupurilor parlamentare;
  b) Compartimentul evidenţe şi stenograme.(2) Direcţia pentru organizarea şi evidenţa lucrărilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, prin compartimentele componente, are următoarele atribuţii principale:a) primeşte, înregistrează şi multiplică materialele pentru şedinţele Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, pentru şedinţele comune ale birourilor permanente ale celor două Camere şi pentru şedinţele Comitetului liderilor grupurilor parlamentare; pregăteşte mapele de şedinţă şi le difuzează la cabinetele membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi la cabinetele liderilor grupurilor parlamentare;b) verifică stenogramele şedinţelor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, cele ale birourilor permanente ale celor două Camere şi ale Comitetului liderilor grupurilor parlamentare; întocmeşte sintezele şedinţelor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor; asigură introducerea pe site-ul Camerei Deputaţilor a materialelor aprobate, a stenogramelor şi sintezelor şedinţelor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, a materialelor aprobate şi a stenogramelor şedinţelor comune ale birourilor permanente ale celor două Camere, precum şi consultarea acestora de către deputaţi;c) comunică deciziile adoptate şi urmăreşte realizarea măsurilor stabilite de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, de birourile permanente ale celor două Camere şi de Comitetul liderilor grupurilor parlamentare;d) redactează proiecte de hotărâri ale Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi ale birourilor permanente ale celor două Camere;e)
  prezintă Biroului permanent al Camerei Deputaţilor documentele supuse dezbaterii şi aprobării acestuia;
  f) înregistrează legile promulgate de Preşedintele României, moţiunile simple, moţiunile de cenzură, hotărârile adoptate de Camera Deputaţilor şi de Parlament, hotărârile Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi ale birourilor permanente ale celor două Camere, deciziile preşedintelui Camerei Deputaţilor, ordinele emise de secretarul general al Camerei Deputaţilor şi deciziile emise de secretarii generali adjuncţi, precum şi mesajele, declaraţiile, rezoluţiile şi alte acte politice adoptate de Camera Deputaţilor sau de Parlament;g) comunică unele documente Direcţiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, precum şi altor compartimente, pe baza unei note de difuzare aprobate de secretarul general al Camerei Deputaţilor;h) ţine evidenţa rapoartelor prezentate de autorităţile, organismele şi instituţiile a căror activitate se află sub controlul Parlamentului sau al Camerei Deputaţilor, potrivit legii, precum şi a rapoartelor întocmite de comisiile speciale şi de anchetă; ţine evidenţa mesajelor adresate Parlamentului de către Preşedintele României;i) ţine evidenţa sigiliilor şi ştampilelor; stabileşte modelele de registre, condici de expediţie, hârtie de corespondenţă etc., folosite în activitatea Camerei Deputaţilor;j) efectuează înregistrarea pe bandă magnetică şi stenografierea dezbaterilor şedinţelor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, ale şedinţelor birourilor permanente ale celor două Camere şi ale şedinţelor Comitetului liderilor grupurilor parlamentare;k) asigură protocolul pentru şedinţele Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, ale birourilor permanente ale celor două Camere şi ale Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, pentru Cancelaria preşedintelui Camerei Deputaţilor, cabinetele membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, Cabinetul secretarului general şi cabinetele secretarilor generali adjuncţi; răspunde de gestionarea, păstrarea, conservarea şi utilizarea bunurilor aferente acestei activităţi.
  Articolul 63Biroul pentru protecţia informaţiilor clasificate are următoarele atribuţii principale:a) elaborează normele tehnice privind protecţia informaţiilor clasificate, a ghidului de atribuire a claselor şi nivelurilor de secretizare a informaţiilor clasificate, a listei cu informaţiile clasificate din Camera Deputaţilor, urmărind actualizarea periodică a acestora;b) iniţiază şi monitorizează procedurile de autorizare a accesului la informaţii clasificate pentru deputaţii şi personalul din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor, aprobat de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor;c) primeşte şi distribuie corespondenţa clasificată adresată personalului autorizat să acceseze informaţii clasificate;d) inventariază, arhivează şi păstrează documentele clasificate, conform prevederilor legale;e) urmăreşte asigurarea măsurilor de protecţie fizică şi juridică a informaţiilor clasificate, în colaborare cu departamentele şi direcţiile din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor;
  f) colaborează cu compartimentul similar din cadrul Senatului României, cu Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi alte structuri cu atribuţii în domeniul informaţiilor clasificate;g) primeşte şi înregistrează declaraţiile de avere şi de interese ale deputaţilor şi ale funcţionarilor publici parlamentari, eliberând depunătorului o dovadă de primire;h) pune la dispoziţia deputaţilor şi a funcţionarilor publici parlamentari formularele declaraţiilor de avere şi de interese şi oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru depunerea în termen a acestora;i) evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale deputaţilor şi ale funcţionarilor publici parlamentari în registre speciale şi asigură publicarea şi menţinerea acestora pe site-ul Camerei Deputaţilor, cu sprijinul Direcţiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;j) acordă deputaţilor şi funcţionarilor publici parlamentari consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind declararea şi verificarea averilor, conflictele de interese şi incompatibilităţile;k) colaborează cu Agenţia Naţională de Integritate pentru aplicarea prevederilor legale;l)
  aplică prevederile legale privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi colaborează cu Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.
  Articolul 64Centrul de informare a cetăţeanului - Registratura are următoarele atribuţii principale:a) primeşte, înregistrează şi asigură activitatea de soluţionare a petiţiilor adresate Camerei Deputaţilor, primite electronic sau prin registratură;b) întocmeşte şi redactează adresele de îndrumare a petiţiilor, în funcţie de obiectul acestora, către comisiile parlamentare, structurile de specialitate ale Camerei Deputaţilor ori către autorităţile şi instituţiile publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, precum şi comunicările către petent;c) întocmeşte evidenţa oficială a tuturor aspectelor rezultate din petiţii şi audienţe, precum şi a răspunsurilor autorităţilor abilitate de lege pentru soluţionare, materializată în Registrul unic pentru evidenţa petiţiilor;d) urmăreşte modul de soluţionare a petiţiilor, precum şi respectarea termenului de soluţionare;
  e) alcătuieşte şi actualizează baza de date în sistemul centralizat de urmărire a soluţionării petiţiilor;f) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la soluţionarea petiţiilor, prezentându-le conducerii Camerei Deputaţilor;g) asigură păstrarea documentelor primite, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;h) audiază cetăţenii care se prezintă la biroul de audienţe;i) primeşte şi înregistrează corespondenţa sosită prin curier, prin poşta specială şi civilă de la autorităţi şi instituţii publice, de la persoane juridice şi de la persoane fizice;j) înregistrează şi predă, pe bază de condică, corespondenţa adresată preşedintelui Camerei Deputaţilor, membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, comisiilor parlamentare ale Camerei Deputaţilor şi deputaţilor, precum şi pentru serviciile Camerei Deputaţilor;k) primeşte de la serviciile Camerei Deputaţilor corespondenţa, pe baza unei condici de predare-primire, pentru a fi expediată prin poşta specială sau civilă, conform normelor tehnice privind împachetarea, colectarea, transportul, mânuirea şi distribuirea acestora; asigură predarea telegramelor, coletelor, notelor telefonice, adresate membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, deputaţilor, secretarului general sau serviciilor Camerei Deputaţilor, ţinând seama de urgenţa acestora; ţine evidenţa adreselor poştale ale autorităţilor şi instituţiilor publice;l) efectuează operaţiuni de gestiune privind corespondenţa civilă.
  Articolul 65Arhiva are următoarele atribuţii principale:a) coordonează şi răspunde de activitatea arhivistică din cadrul Camerei Deputaţilor în conformitate cu prevederile legislaţiei arhivistice în vigoare;b) organizează primirea şi arhivarea documentelor de la structurile Camerei Deputaţilor pe bază de proces-verbal şi inventare, întocmite conform legislaţiei în vigoare;c) propune componenţa Comisiei de selecţionare a documentelor şi o convoacă în vederea analizării documentelor cu termen de păstrare expirat şi care pot fi propuse spre eliminare; întocmeşte formele prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de selecţionare de către Arhivele Naţionale;d)
  se ocupă de completarea şi ţinerea la zi a colecţiilor "Monitorul Oficial al României" - părţile I, II, IIc, III şi IV, "Legislaţia României", "Hotărâri ale Guvernului României şi alte acte normative";
  e) iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a Nomenclatorului arhivistic al Camerei Deputaţilor şi îl actualizează periodic; asigură legătura cu Arhivele Naţionale în vederea verificării şi confirmării nomenclatorului şi urmăreşte modul de aplicare al acestuia de către structurile Camerei Deputaţilor;f) întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă aflate în depozit;g) asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza registrelor specifice;h) cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi extraselor solicitate de cetăţeni, în conformitate cu legislaţia arhivistică în vigoare;i) pune la dispoziţie pe bază de semnătură şi ţine evidenţa documentelor împrumutate compartimentelor, la restituire verifică integritatea documentului împrumutat;j) organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor arhivistice în vigoare; solicită conducerii Camerei Deputaţilor dotarea corespunzătoare a depozitelor, informează conducerea acesteia şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei;
  k) pune la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunilor de control privind situaţia arhivelor la creatori;l) pregăteşte documentele cu valoare istorică şi inventarele acestora, în vederea predării lor la Arhivele Naţionale, conform legislaţiei arhivistice în vigoare.
  Secţiunea a 4-a Departamentul de studii parlamentare şi drept comunitarArticolul 66Departamentul de studii parlamentare şi drept comunitar are următoarele atribuţii principale:a) elaborează materiale de documentare necesare realizării funcţiilor, obiectivelor, programelor şi acţiunilor Camerei Deputaţilor, inclusiv cele legate de participarea la procesul de adoptare a deciziilor la nivelul Uniunii Europene;b)
  urmăreşte evoluţiile politice, strategice, operaţionale din sfera sa de activitate, informează structurile de autoritate relevante din Camera Deputaţilor şi propune măsuri pentru realizarea obiectivelor acesteia;
  c) elaborează studii şi cercetări destinate activităţilor parlamentare, interne, la nivel european şi internaţional;d) asigură documentarea structurilor parlamentare şi consultanţă de specialitate pentru cei în drept;e) colaborează cu structuri similare, la nivel naţional şi internaţional, realizând un schimb de informaţii şi bune practici destinat sporirii expertizei proprii şi a calităţii studiilor elaborate.
  Articolul 67Departamentul de studii parlamentare şi drept comunitar are în componenţa sa următoarele direcţii:a) Direcţia studii şi documentare legislativă;
  b) Direcţia de drept comunitar.
  Secţiunea a 5-a Direcţia studii şi documentare legislativăArticolul 68(1) Direcţia studii şi documentare legislativă efectuează studii parlamentare, asigură documentarea legislativă a structurilor Camerei Deputaţilor şi funcţionarea Bibliotecii parlamentare.(2) Direcţia studii şi documentare legislativă are în componenţa sa următoarele compartimente:a) Serviciul studii, cercetări şi analize parlamentare;
  b) Serviciul documentare şi informare legislativă;c) Biblioteca (serviciu).
  Articolul 69Direcţia studii şi documentare legislativă, prin compartimentele componente, are următoarele atribuţii principale:a) efectuează studii de drept comparat şi întocmeşte dosare documentare legislative, la cererea membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, a liderilor grupurilor parlamentare şi a preşedinţilor comisiilor parlamentare;b) urmăreşte agenda de lucru a Camerei Deputaţilor şi elaborează din proprie iniţiativă studii documentare, buletine informative, alte materiale de analiză şi sinteză necesare activităţii parlamentare;c)
  alcătuieşte materiale documentare privind probleme de interes internaţional;
  d) distribuie structurilor interesate studiile şi materialele documentare elaborate;e) realizează, la cerere, materiale documentare pentru delegaţiile parlamentare române care efectuează vizite oficiale în străinătate;f) acordă, la cerere, consultaţii pe probleme parlamentare;g) efectuează documentarea necesară şi realizează schimburi de informaţii legislative pentru menţinerea şi dezvoltarea cooperării interparlamentare cu Centrul European pentru Cercetare şi Documentare Parlamentară (ECPRD), cu organisme de cercetare şi documentare din ţară şi din străinătate, cu biblioteci şi alte instituţii de profil;h) formulează, la cerere, prin intermediul ECPRD, solicitări de informaţii legislative, adresate compartimentelor similare din cadrul parlamentelor statelor afiliate acestei reţele de informare interparlamentară;i) solicită compartimentelor de specialitate din instituţiile publice competente, ori de câte ori este necesar, informaţii specifice, în vederea elaborării studiilor şi materialelor documentare legislative;
  j) asigură preluarea şi utilizarea informaţiilor provenite din surse electronice;k) administrează şi gestionează propria bază de date; asigură publicarea pe intranet-ul Camerei Deputaţilor a principalelor studii elaborate, precum şi a materialelor documentare care prezintă un interes deosebit, în vederea difuzării eficiente a acestora;l) asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii Bibliotecii parlamentare; propune efectuarea achiziţiilor de carte şi de alte mijloace de documentare; gestionează fondul de carte şi de informaţii parlamentare; disponibilizează on-line catalogul bibliografic; colaborează cu structuri similare din cadrul Parlamentului European (Biblioteca şi Biroul publicaţiilor oficiale), utilizând şi dezvoltând tezaurul Eurovoc, şi cu biblioteci naţionale şi universitare, în vederea realizării împrumutului interbibliotecar;m) colaborează permanent cu structurile şi serviciile Camerei Deputaţilor, în vederea identificării cerinţelor şi priorităţilor de documentare legislativă.
  Secţiunea a 6-a Direcţia de drept comunitarArticolul 70(1) Direcţia de drept comunitar asigură expertiza necesară pentru participarea Parlamentului României la procesul de adoptare a deciziilor Uniunii Europene, pentru funcţionarea sistemului de control parlamentar în domeniul afacerilor europene şi pentru transpunerea normelor europene, analizează politicile europene şi gestionează baze de date europene. Pe plan extern, colaborează cu structuri similare din instituţiile europene şi din parlamentele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, pentru realizarea obiectului său de activitate.(2) Direcţia de drept comunitar are în structura sa următoarele compartimente:a) Serviciul politici ale Uniunii Europene;b) Serviciul de drept comunitar şi jurisprudenţă comunitară;c) Biroul pentru gestionarea bazelor de date europene şi traduceri.Articolul 71
  Serviciul politici ale Uniunii Europene are următoarele atribuţii principale:a) elaborează materiale de informare privind concluziile reuniunilor Consiliului European, documente de strategie şi de programare ale Uniunii Europene, inclusiv Strategia politică anuală a Comisiei Europene şi Programul legislativ anual al Comisiei Europene, şi identifică tendinţele politice care se manifestă la nivelul Uniunii Europene;b) realizează materiale documentare, de sinteză şi analiză privind politicile europene, din proprie iniţiativă sau la cererea membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, a liderilor grupurilor parlamentare şi a preşedinţilor comisiilor parlamentare;c) realizează materiale documentare, de sinteză şi analiză privind propunerile şi iniţiativele legislative sau nelegislative ale instituţiilor europene sau ale statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv cele care privesc revizuirea tratatelor Uniunii Europene;d) întocmeşte fişe de informare, la cererea Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României, pentru documentele europene pentru care s-a declanşat procedura de examinare parlamentară (scrutiny) sau procedura rezervei parlamentare;e) urmăreşte evoluţia negocierilor privind propunerile de acte europene aflate în procedură de examinare parlamentară (scrutiny), incluzând amendamentele propuse de Consiliul Uniunii Europene, de Parlamentul European şi de comisiile Parlamentului European, şi informează Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului României;f) înaintează Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României propuneri privind documentele din Programul legislativ anual al Comisiei Europene ce ar trebui să fie supuse examinării parlamentare (scrutiny);
  g) realizează, la cererea membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, a liderilor grupurilor parlamentare şi a preşedinţilor comisiilor parlamentare, fişe de impact privind aplicarea normelor europene a căror transpunere în legislaţia naţională este obligatorie;h) întocmeşte fişe de informare pentru directivele în curs de transpunere în legislaţia naţională, la cererea comisiilor de specialitate din Camera Deputaţilor şi a Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României sau din proprie iniţiativă;i) stabileşte un contact permanent cu structurile guvernamentale relevante, în vederea informării asupra tuturor aspectelor specifice Uniunii Europene;j) ţine legătura cu reprezentanţa permanentă a Camerei Deputaţilor pe lângă Parlamentul European şi cu reprezentanţa României pe lângă Uniunea Europeană, în vederea obţinerii de informaţii relevante pentru documentele europene aflate în procedura de examinare parlamentară (scrutiny);k) ţine legătura cu serviciile Consiliului Uniunii Europene, ale Comisiei Europene şi ale Parlamentului European, precum şi cu secretariatele comisiilor din Parlamentul European, în vederea obţinerii de informaţii privind proiectele de legi aflate în procedura de adoptare, precum şi privind evenimentele organizate cu participarea comună a membrilor Parlamentului European şi a membrilor parlamentelor naţionale din statele membre ale Uniunii Europene;l) înaintează Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României propuneri privind participarea Camerei Deputaţilor la dialogul cu Comisia Europeană privind proiecte de propuneri ale Comisiei Europene şi întocmeşte fişe de sinteză pentru documentarea punctului de vedere al părţii române, potrivit domeniului său de competenţă;m) redactează proiecte de declaraţii, rezoluţii, hotărâri ale Camerei Deputaţilor în sfera sa de competenţă; avizează şi propune amendamente pentru acte de cooperare parlamentară cu parlamente naţionale din statele membre ale Uniunii Europene sau cu instituţii ale Uniunii Europene;
  n) redactează şi comunică documente de informare privind implicarea Camerei Deputaţilor la procesul de adoptare a deciziilor la nivelul Uniunii Europene, precum şi răspunsul la chestionare lansate la nivel naţional şi european;o) în coordonare cu Secretariatul Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României şi cu compartimentele de specialitate ale Senatului României documentează lucrările de evaluare a eventualelor încălcări ale principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii şi comunică Ministerului Afacerilor Externe, Departamentului pentru Afaceri Europene, parlamentelor statelor membre şi instituţiilor Uniunii Europene hotărârile în acest sens ale Parlamentului României;p) întocmeşte fişe de informare, potrivit domeniului său de competenţă, pentru delegaţiile parlamentare participante la evenimente cu tematică europeană, cum sunt reuniunile parlamentare comune, reuniunile comune ale comisiilor de specialitate, COSAC şi alte forumuri cu participare parlamentară, pentru subiectele aflate pe agenda evenimentului respectiv, pe care le pune la dispoziţia structurilor interesate din cadrul Camerei Deputaţilor, inclusiv Direcţiei generale pentru afaceri externe;r) asigură informarea membrilor Camerei Deputaţilor care participă la dezbaterile privind revizuirea tratatelor Uniunii Europene şi viitorul construcţiei europene;s) propune organizarea de dezbateri publice cu participare naţională şi internaţională, pe teme europene, şi participă la realizarea acestora;ş) redactează periodic un buletin informativ de sinteză a politicilor europene şi a evoluţiilor din cadrul Uniunii Europene;t) colaborează, prin intermediul corespondentului Camerei Deputaţilor cu Centrul European pentru Cercetare şi Documentare Parlamentară (ECPRD);
  ţ) colaborează cu Departamentul legislativ al Camerei Deputaţilor, cu structuri similare ale Consiliului Legislativ, în problemele specifice legate de documentele legislative europene;u) colaborează cu personalul desemnat de secretariatele grupurilor parlamentare şi de către comisiile permanente pentru probleme europene, cu Direcţia generală pentru afaceri externe, precum şi cu personalul din celelalte servicii din cadrul Camerei Deputaţilor, pentru realizarea sarcinilor comune, şi oferă acestora informaţii privind desfăşurarea activităţilor Uniunii Europene.
  Articolul 72Serviciul de drept comunitar şi jurisprudenţă comunitară are următoarele atribuţii principale:a) contribuie cu expertiza necesară la interpretarea unor prevederi ale dreptului comunitar, la avizarea proiectelor de legi din punctul de vedere al armonizării cu legislaţia europeană şi asigură consultanţă de specialitate pentru elaborarea proiectelor de propuneri legislative, de acte ale Camerei Deputaţilor, regulamente şi altele asemenea, cu impact comunitar, litigii, la cererea membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, a liderilor grupurilor parlamentare, a preşedinţilor comisiilor parlamentare şi a serviciilor Camerei Deputaţilor;b) realizează la cererea membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, a liderilor grupurilor parlamentare şi a preşedinţilor comisiilor parlamentare analize de impact asupra sistemului juridic naţional, ca urmare a aplicării normelor europene a căror transpunere în legislaţia naţională este obligatorie, cu consultarea Departamentului legislativ al Camerei Deputaţilor şi a Consiliului Legislativ;c) urmăreşte principalele hotărâri ale Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene privind interpretarea legislaţiei comunitare şi informează parlamentarii despre acestea din proprie iniţiativă sau la cerere;d)
  întocmeşte fişe de informare privind jurisprudenţa comunitară din proprie iniţiativă sau la cererea membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, a liderilor grupurilor parlamentare şi a preşedinţilor comisiilor parlamentare;
  e) realizează din proprie iniţiativă sau la cererea membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, a liderilor grupurilor parlamentare şi a preşedinţilor comisiilor parlamentare, studii de impact al hotărârilor Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene asupra normelor interne şi asupra drepturilor şi obligaţiilor persoanelor juridice şi fizice din România;f) urmăreşte iniţierea şi evoluţia principalelor proceduri de încălcare a legislaţiei comunitare şi informează parlamentarii despre acestea din proprie iniţiativă sau la cererea membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, a liderilor grupurilor parlamentare şi a preşedinţilor comisiilor parlamentare;g) urmăreşte iniţierea şi evoluţia procedurilor de încălcare de către România a legislaţiei comunitare, informează Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi propune măsuri de conformare;h) colaborează cu structurile similare din instituţiile europene, din parlamentele statelor membre ale Uniunii Europene, cu institute de studii şi cercetare în domeniu, pentru stabilirea sau revizuirea definiţiilor unor concepte din dreptul comunitar sau interpretării unor prevederi din dreptul comunitar;i) întocmeşte periodic un buletin de jurisprudenţă comunitară;j) urmăreşte şi informează parlamentarii despre modul în care se aplică hotărârile pronunţate de instanţele Uniunii Europene împotriva României;
  k) colaborează cu Departamentul legislativ al Camerei Deputaţilor, cu structuri similare din cadrul Consiliului Legislativ şi din cadrul Guvernului României şi al ministerelor;l) evaluează din punct de vedere juridic conformarea cu principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii;m) conlucrează cu Centrul European pentru Cercetare şi Documentare Parlamentară (ECPRD), prin intermediul corespondentului ECPRD din Camera Deputaţilor, precum şi cu alte instituţii de acest profil din ţară şi din state membre ale Uniunii Europene, în domeniul său de competenţă.
  Articolul 73Biroul pentru gestionarea bazelor de date europene şi traduceri are următoarele atribuţii principale:a) gestionează baza de date I.P.E.X., în limitele impuse de administratorii acesteia;b) contribuie la crearea şi ulterior gestionează baza de date pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaţilor;
  c) colaborează cu celelalte servicii ale Camerei Deputaţilor şi cu structurile similare din cadrul parlamentelor naţionale ale ţărilor membre ale Uniunii Europene, pentru realizarea atribuţiilor de gestionare a bazelor de date;d) transmite Direcţiei generale pentru afaceri externe propuneri privind Programul anual de relaţii externe în ceea ce priveşte relaţia cu instituţiile europene, potrivit domeniului de competenţă;e) asigură traducerea şi retroversiunea în limbile engleză şi franceză a documentelor de competenţa departamentului, precum şi servicii ocazionale de interpretare.
  Capitolul IV Activitatea privind relaţiile cu autorităţile publice, organizaţiile interne şi internaţionaleSecţiunea 1 Compartimentele cu atribuţii în domeniul relaţiilor cu autorităţile publice, organizaţiile interne şi internaţionaleArticolul 74Compartimentele care exercită atribuţiile pentru realizarea activităţii privind relaţiile cu autorităţile publice, organizaţiile interne şi internaţionale sunt:a) Direcţia generală pentru afaceri externe;b) Direcţia pentru relaţii publice şi protocol.Secţiunea a 2-a Direcţia generală pentru afaceri externeArticolul 75(1)
  Direcţia generală pentru afaceri externe asigură realizarea lucrărilor specifice pentru îndeplinirea activităţii de relaţii externe ale Camerei Deputaţilor şi ale serviciilor Camerei Deputaţilor prevăzute în Programul anual de relaţii externe ale Parlamentului României sau care se efectuează în afara acestui program. În acest scop, colaborează cu Direcţia relaţii parlamentare externe a Senatului, Cancelaria Preşedintelui României, Secretariatul General al Guvernului, precum şi cu compartimentele similare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi din alte instituţii centrale implicate în activităţile de relaţii externe ale Camerei Deputaţilor.
  (2) Direcţia generală pentru afaceri externe întocmeşte proiectul Programului anual de relaţii externe al Parlamentului României şi nota de fundamentare care îl însoţeşte, împreună cu compartimentul similar de la Senat, şi îl supune aprobării birourilor permanente ale celor două Camere; defalcă acţiunile externe ale Camerei Deputaţilor din acest program şi îl comunică Departamentului economic.(3) Organizarea acţiunilor de relaţii externe şi efectuarea cheltuielilor ocazionate de acele acţiuni se fac potrivit reglementărilor speciale aprobate de birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului României.(4) Direcţia generală pentru afaceri externe are în componenţa sa următoarele compartimente:a) Direcţia pentru cooperare parlamentară internaţională multilaterală:- Serviciul de relaţii cu organizaţii parlamentare europene şi euroatlantice;- Compartimentul pentru documentare, analiză şi sinteze;b) Direcţia pentru cooperare parlamentară internaţională bilaterală.
  Articolul 76Direcţia pentru cooperare parlamentară internaţională multilaterală asigură realizarea obiectivelor de politică externă ale Camerei Deputaţilor, prin mijloace şi instrumente specifice diplomaţiei parlamentare, în relaţia cu adunările şi organizaţiile parlamentare internaţionale şi instituţiile Uniunii Europene şi, în îndeplinirea acestui obiectiv, are următoarele atribuţii principale:a) planifică, coordonează şi răspunde de buna desfăşurare a activităţilor de relaţii externe cu adunările şi organismele parlamentare internaţionale, precum şi cu organizaţiile şi structurile interparlamentare ale Uniunii Europene cuprinse în programul de relaţii externe aprobat sau care se efectuează în afara acestui program;b) urmăreşte evoluţia relaţiilor cu adunările şi organismele parlamentare internaţionale la care participă delegaţii parlamentare române, asigură condiţiile pentru întreţinerea contactelor şi derularea cooperării cu acestea;c) asigură condiţiile pentru derularea cooperării Camerei Deputaţilor cu instituţiile Uniunii Europene în domeniul relaţiilor externe;d) face propuneri privind realizarea acţiunilor de relaţii externe multilaterale - oportunitatea, perioada de desfăşurare, programul activităţilor, participanţii - în România sau în străinătate, pe baza consultării comisiilor de specialitate şi a celorlalte structuri parlamentare ale Camerei Deputaţilor, respectiv a structurilor interesate din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor;e) propune transmiterea unor mesaje sau felicitări cu prilejul unor evenimente externe ori interne;
  f) asigură derularea relaţiilor cu structurile specializate ale adunărilor şi organismelor parlamentare internaţionale, cu instituţiile europene, pentru iniţierea, perfectarea şi derularea acţiunilor de diplomaţie parlamentară, potrivit competenţelor;g) întocmeşte materialele documentare necesare delegaţiilor parlamentare care participă la acţiuni ale adunărilor şi organismelor parlamentare internaţionale sau în cazul vizitelor la Camera Deputaţilor ale unor delegaţii ale adunărilor şi organismelor parlamentare internaţionale şi pregăteşte, de asemenea, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi alte structuri specializate ale Guvernului, documentele de poziţie necesare delegaţiilor parlamentare permanente sau parlamentarilor care participă la acţiuni ale adunărilor şi organismelor parlamentare internaţionale; materialele documentare şi documentele de poziţie vor fi elaborate cu consultarea structurilor parlamentare competente, precum şi cu serviciile de specialitate din cadrul Camerei Deputaţilor;h) asigură secretariatul delegaţiilor Camerei Deputaţilor la adunările şi organismele parlamentare internaţionale, gestionează corespondenţa şi asigură fluxul informaţional între Camera Deputaţilor, delegaţiile parlamentelor naţionale la adunările şi organismele parlamentare internaţionale şi instituţiile Uniunii Europene, potrivit domeniului de competenţă;i) elaborează documentele - proiecte de declaraţii, de rezoluţii sau de amendamente, reflectând poziţia şi interesele României în relaţiile cu organizaţiile internaţionale - necesare delegaţiilor parlamentare participante la acţiunile organismelor parlamentare internaţionale - sesiuni plenare, reuniuni ale comisiilor etc.;j) elaborează materiale de sinteză pentru delegaţiile parlamentare participante la diverse manifestări internaţionale - conferinţe, simpozioane, sesiuni, mese rotunde, colocvii;k) întocmeşte documentele necesare pentru deplasarea în străinătate a delegaţiilor oficiale ale Camerei Deputaţilor şi ale serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi pentru deplasarea oficială în străinătate a deputaţilor şi a salariaţilor, potrivit reglementărilor legale, pentru acţiunile de relaţii externe care intră în atribuţiile sale;l) gestionează derularea activităţilor în cadrul acordurilor de colaborare încheiate între Camera Deputaţilor şi organizaţiile parlamentare internaţionale;
  m) gestionează activitatea privind participarea la Asociaţia Secretarilor Generali de Parlamente din cadrul Uniunii Interparlamentare (UIP), la Asociaţia Secretarilor Generali de Parlamente Francofone, precum şi la celelalte forme de colaborare multilaterală a secretarilor generali din parlamentele naţionale;n) în realizarea activităţii de relaţii externe de care răspunde asigură contactele de lucru şi colaborarea cu Administraţia Prezidenţială, Ministerul Afacerilor Externe, cu autorităţile publice centrale şi locale, cu misiunile diplomatice ale României în străinătate, cu misiunile diplomatice şi reprezentanţele străine la Bucureşti, precum şi cu comisiile de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi cu departamentul similar de la Senat;o) păstrează o relaţie permanentă cu Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor şi cu Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului României, pentru a se asigura coordonarea şi armonizarea poziţiilor şi reprezentarea corespunzătoare a interesului naţional în acţiunile de diplomaţie parlamentară multilaterală;p) asigură asistenţă de specialitate în ceea ce priveşte diplomaţia parlamentară, potrivit domeniului de competenţă, pentru toate comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor şi pentru Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului României;r) întocmeşte documentele necesare pentru deplasarea în străinătate a reprezentanţilor Camerei Deputaţilor şi ai serviciilor Camerei Deputaţilor, potrivit reglementărilor legale, pentru acţiunile de relaţii externe care intră în atribuţiile sale.
  Articolul 77
  Direcţia pentru cooperare parlamentară internaţională bilaterală gestionează susţinerea şi apărarea, prin mijloacele şi instrumentele specifice diplomaţiei parlamentare, a intereselor generale ale ţării în raporturile sale cu parlamentele naţionale şi, în îndeplinirea acestui obiectiv, are următoarele atribuţii principale:a) efectuează planificarea, execută coordonarea şi răspunde de buna desfăşurare a activităţilor de relaţii externe cu parlamentele naţionale, potrivit programului de relaţii externe aprobat sau care se efectuează în afara acestui program;b) urmăreşte evoluţiile politice din celelalte ţări, în vederea promovării relaţiilor parlamentare internaţionale bilaterale;c) întreţine raporturi de lucru cu structurile specializate ale parlamentelor naţionale pentru iniţierea, perfectarea şi derularea acţiunilor de relaţii externe care intră în atribuţiile sale;d) face propuneri privind realizarea acţiunilor de relaţii externe bilaterale - oportunitatea, perioada de desfăşurare, programul activităţilor, participanţii - în România sau în străinătate, pe baza consultării comisiilor de specialitate şi a celorlalte structuri parlamentare ale Camerei Deputaţilor, respectiv a structurilor interesate din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor;e) asigură documentarea solicitată de membrii Biroului permanent al Camerei Deputaţilor sau, după caz, de preşedinţii comisiilor de specialitate pentru efectuarea primirilor înalţilor demnitari din alte state şi participă, după caz, la întâlnirile organizate cu această ocazie;f) sprijină activitatea grupurilor parlamentare de prietenie;
  g) gestionează derularea activităţilor în cadrul acordurilor de colaborare încheiate între Camera Deputaţilor şi parlamentele naţionale;h) gestionează, coordonează şi organizează activităţile de relaţii externe bilaterale la nivelul serviciilor Camerei Deputaţilor;i) întocmeşte materialele documentare necesare delegaţiilor parlamentare române care efectuează vizite în străinătate, respectiv primirii delegaţiilor străine care vizitează Camera Deputaţilor şi pregăteşte, de asemenea, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu alte instituţii specializate ale statului, documentele de poziţie necesare reprezentanţilor Camerei Deputaţilor care participă la aceste acţiuni;j) asigură secretariatul delegaţiilor parlamentare ale Camerei Deputaţilor cu ocazia vizitelor şi activităţilor de relaţii externe bilaterale organizate în străinătate, precum şi însoţirea delegaţiilor parlamentare străine în România;k) propune transmiterea unor mesaje sau felicitări cu prilejul unor evenimente externe ori interne, potrivit domeniului de competenţă;l) coordonează şi răspunde de buna organizare în România a acţiunilor de relaţii parlamentare bilaterale cu participare externă;m) în realizarea activităţii de relaţii externe de care răspunde, asigură contactele de lucru şi colaborarea cu Administraţia Prezidenţială, Ministerul Afacerilor Externe, cu autorităţile publice centrale şi locale, cu misiunile diplomatice ale României în străinătate, cu misiunile diplomatice şi reprezentanţele străine la Bucureşti, precum şi cu comisiile de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi cu departamentul similar de la Senat;
  n) întocmeşte documentele necesare pentru deplasarea în străinătate a reprezentanţilor Camerei Deputaţilor şi ai serviciilor Camerei Deputaţilor, potrivit reglementărilor legale, pentru acţiunile de relaţii externe care intră în atribuţiile sale.
  Secţiunea a 3-a Direcţia pentru relaţii publice şi protocolArticolul 78(1) Direcţia pentru relaţii publice şi protocol asigură relaţia Camerei Deputaţilor cu mass-media şi cu organizaţiile societăţii civile, acţionând pentru promovarea unei imagini corecte a activităţii parlamentare, transmite prin mijloace specifice de comunicare obiectivele şi mesajele forului legislativ asupra cărora acesta doreşte să comunice, organizează activităţi educative pentru tineri, furnizează informaţii de interes public în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, asigură activităţile de protocol şi ceremonial.(2) Direcţia pentru relaţii publice şi protocol are în structura sa următoarele compartimente:a) Serviciul pentru evaluarea imaginii;b) Serviciul protocol;c) Serviciul multimedia;d) Serviciul pentru informare publică şi relaţia cu societatea civilă;e) Centrul educaţional şi publicaţii.Articolul 79Serviciul pentru evaluarea imaginii are următoarele atribuţii:
  a) monitorizează presa scrisă şi audiovideo în vederea elaborării de analize de tip sociologic referitoare la modul în care mass-media reflectă imaginea Camerei Deputaţilor şi a structurilor acesteia;b) elaborează buletine care sintetizează informaţiile difuzate de presa audiovideo referitoare la Camera Deputaţilor şi structurile acesteia;c) pregăteşte şi furnizează membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, liderilor de grup parlamentar, preşedinţilor de comisii şi secretarului general baza documentară de susţinere a comunicării interne şi externe;d) realizează evaluări punctuale de imagine, sinteze şi dosare tematice de presă la solicitarea membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, a grupurilor parlamentare, a comisiilor parlamentare sau a secretarului general;e) colaborează cu instituţii, organizaţii specializate şi structuri ale serviciilor Camerei Deputaţilor la acţiuni de evaluare şi/sau promovare a imaginii Camerei Deputaţilor;f) contribuie la gestionarea şi actualizarea site-ului Camerei Deputaţilor, alături de celelalte compartimente ale serviciilor Camerei Deputaţilor cu atribuţii în domeniu;g) face propuneri privind promovarea imaginii Camerei Deputaţilor prin intermediul site-ului Camerei Deputaţilor, alături de celelalte compartimente din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor cu atribuţii în domeniu;
  h) colaborează cu celelalte structuri ale serviciilor Camerei Deputaţilor în vederea elaborării unor strategii de comunicare internă.
  Articolul 80Serviciul protocol are următoarele atribuţii principale:a) aplică şi respectă normele specifice de protocol şi ceremonial, pe baza reglementărilor naţionale şi practicii internaţionale, la acţiunile organizate de Camera Deputaţilor;b) colaborează cu structurile de protocol ale Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului României, Senatului, Ministerului Afacerilor Externe, precum şi ale altor instituţii centrale, în vederea aplicării unitare a normelor de protocol şi ceremonial;c) colaborează cu autorităţile civile şi militare în rezolvarea detaliilor legate de organizarea activităţilor oficiale în vederea schimbului de informaţii necesar aprecierii oportunităţii şi asigurării protecţiei demnitarilor străini, stabilirii traseului etc.;d)
  organizează, din punct de vedere protocolar, şedinţele solemne şi festive ale Camerei Deputaţilor; colaborează cu structurile similare din Senat pentru pregătirea şedinţelor comune solemne şi festive ale celor două Camere ale Parlamentului;
  e) colaborează cu Direcţia generală pentru afaceri externe pentru organizarea primirilor la conducerea Camerei Deputaţilor, conform standardelor de protocol;f) colaborează cu structurile Direcţiei generale pentru afaceri externe, pe linie de protocol, în vederea realizării în bune condiţii a activităţilor de diplomaţie parlamentară aprobate de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor sau de preşedintele Camerei Deputaţilor;g) colaborează cu structurile Direcţiei generale pentru afaceri externe în organizarea ceremoniilor de semnare a unor acorduri, convenţii, protocoale de către conducerea Camerei Deputaţilor sau a serviciilor Camerei Deputaţilor;h) colaborează cu Cancelaria preşedintelui Camerei Deputaţilor, cabinetele membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, Cabinetul secretarului general, structurile Direcţiei generale pentru afaceri externe, cu toate serviciile din Camera Deputaţilor care au competenţe în domeniu, pentru soluţionarea unor probleme specifice de protocol;i) colaborează cu Direcţia generală pentru afaceri externe la organizarea primirilor de către preşedintele Camerei Deputaţilor şi membrii Biroului permanent al Camerei Deputaţilor a reprezentanţilor Corpului Diplomatic, a delegaţiilor oficiale, precum şi a altor personalităţi ale vieţii publice interne şi internaţionale;j) realizează demersurile necesare în vederea eliberării paşapoartelor diplomatice sau de serviciu şi obţinerii vizelor necesare pentru membrii delegaţiilor parlamentare, deputaţii şi personalul din serviciile Camerei Deputaţilor, care călătoresc în misiuni oficiale în afara ţării; organizează protocolul plecărilor şi sosirilor pentru preşedintele Camerei Deputaţilor, membrii Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, secretarul general, delegaţiile oficiale care vizitează România la invitaţia Camerei Deputaţilor;
  k) colaborează cu instituţiile abilitate, în vederea organizării ceremonialului unor acţiuni la care participă membri ai Biroului permanent al Camerei Deputaţilor;l) participă la întruniri/misiuni pregătitoare împreună cu reprezentanţi ai altor compartimente interne şi externe, în vederea planificării, organizării şi coordonării activităţilor cu caracter protocolar;m) menţine legătura pe probleme de protocol cu reprezentanţi ai misiunilor României în străinătate, misiunilor diplomatice şi organizaţiilor internaţionale din Bucureşti, pentru organizarea evenimentelor care antrenează activitatea Serviciului protocol;n) elaborează, la solicitarea conducerii Camerei Deputaţilor, a secretarului general şi a Direcţiei generale pentru afaceri externe, materialele documentare privind regulile, cutumele şi uzanţele protocolare din diferite state;o) elaborează documentaţia necesară, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli pentru acţiunile de diplomaţie parlamentară ce se desfăşoară de către Camera Deputaţilor, la solicitarea şi pe baza proiectului de program pus la dispoziţie de structurile Direcţiei generale pentru afaceri externe, precum şi pentru alte acţiuni cu caracter protocolar;p) elaborează propuneri privind cadourile simbolice care se oferă cu prilejul acţiunilor de diplomaţie parlamentară în conformitate cu reglementările în vigoare, la solicitarea Cancelariei preşedintelui Camerei Deputaţilor, cabinetelor membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi a secretarului general;r) face propuneri pentru achiziţionarea unor cadouri reprezentative şi gestionează fondul de obiecte de protocol;
  s) propune transmiterea unor mesaje sau felicitări cu prilejul unor evenimente externe ori interne;ş) menţine şi actualizează lista cu coordonatele membrilor Parlamentului, membrilor Guvernului, Corpului Diplomatic, reprezentanţilor organizaţiilor internaţionale în România şi ale altor personalităţi;t) elaborează proiectele unor tipărituri cu caracter protocolar: invitaţii, felicitări, programe, meniuri, mape, bannere, consumabile personalizate, precum şi altele asemenea.
  Articolul 81Serviciul multimedia are următoarele atribuţii principale:a) asigură buna desfăşurare a conferinţelor de presă ale membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, ale grupurilor parlamentare, ale comisiilor parlamentare şi ale deputaţilor;b) acordă, la cerere, asistenţă de specialitate pentru redactarea şi transmiterea comunicatelor de presă, după susţinerea unei conferinţe de presă de către deputaţi;
  c) asigură acreditarea şi invitarea reprezentanţilor massmedia la activităţile Camerei Deputaţilor, conform reglementărilor în vigoare. Mediatizează toate acţiunile organizate de Camera Deputaţilor sau în parteneriat cu aceasta;d) comunică reprezentanţilor mass-media acreditaţi, prin mijloacele tehnice pe care le are la dispoziţie, programul Camerei Deputaţilor (şedinţe în plen, activitatea comisiilor parlamentare, conferinţe de presă);e) furnizează, la cererea ziariştilor acreditaţi, declaraţiile politice ale deputaţilor, prezentate în şedinţele de plen;f) redactează şi transmite comunicate de presă care se referă la activităţile Camerei Deputaţilor;g) monitorizează presa scrisă cotidiană naţională şi realizează, pe baza abonamentelor de presă aprobate de conducerea Camerei Deputaţilor, buletinele "Revista presei" şi "Activitatea preşedintelui Camerei Deputaţilor", care cuprind, cu prioritate, referiri şi comentarii privind activitatea parlamentară şi a partidelor politice parlamentare;h) redactează răspunsuri la unele articole apărute în presă referitoare la Camera Deputaţilor, în exercitarea dreptului la replică, la solicitarea preşedintelui, a secretarului general şi a membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor;i) intermediază contacte ale mass-media cu membrii Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, ai comisiilor şi ai grupurilor parlamentare, cu reprezentanţi ai conducerii compartimentelor din structura serviciilor Camerei Deputaţilor;
  j) aprobă, la nivelul conducerii direcţiei, transmisiunile de televiziune în direct;k) pune la dispoziţie reprezentanţilor mass-media materiale informative referitoare la desfăşurarea procesului legislativ, alte informaţii de interes public despre activităţile care se desfăşoară la Camera Deputaţilor;l) redactează, administrează, actualizează şi stochează electronic comunicatele de presă şi galeria foto din secţiunile "Relaţii publice" şi "Pagina preşedintelui Camerei Deputaţilor", precum şi "Revista presei" şi "Sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor";m) coordonează activitatea Centrului de presă;n) centralizează necesarul privind abonamentele la presa scrisă pe baza solicitărilor primite de la Cabinetul preşedintelui Camerei Deputaţilor, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, grupurile şi comisiile parlamentare, precum şi de la direcţiile Camerei Deputaţilor, în vederea promovării spre aprobare în Biroul permanent al Camerei Deputaţilor; urmăreşte derularea contractelor şi distribuirea publicaţiilor către abonaţi, alături de celelalte compartimente specializate, după aprobarea abonamentelor de către Biroul permanent al Camerei Deputaţilor;o) administrează şi actualizează zilnic informaţiile referitoare la relaţia Camerei Deputaţilor cu presa, disponibile pe site-ul Camerei Deputaţilor;p) coordonează desfăşurarea conferinţelor de presă care au loc în sala Spiru Haret, în baza rezervărilor scrise ale reprezentanţilor Camerei Deputaţilor.
  Articolul 82Serviciul pentru informare publică şi relaţia cu societatea civilă are următoarele atribuţii principale:a) asigură accesul la informaţiile de interes public prevăzute a se comunică din oficiu, potrivit Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în format scris, pe suport electronic şi pe site-ul Camerei Deputaţilor, după caz, şi publică aceste informaţii în Buletinul informativ al Camerei Deputaţilor;b) răspunde cererilor formulate în temeiul Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza datelor puse la dispoziţie de structurile Camerei Deputaţilor care deţin informaţiile solicitate;c) pune la dispoziţie solicitanţilor proiecte de legi, propuneri legislative, rapoarte ale comisiilor de specialitate, stenograme ale şedinţelor în plen, lista vorbitorilor, date despre activitatea deputaţilor şi a grupurilor parlamentare, programul săptămânal, ordinea de zi, precum şi alte documente care se dau publicităţii;d) elaborează şi actualizează o bază de date cu solicitanţii de informaţii publice şi modul în care sunt rezolvate cererile acestora;
  e) organizează punctul de informare-documentare şi asigură accesul publicului în cadrul acestuia;f) editează, împreună cu celelalte compartimente ale serviciilor Camerei Deputaţilor, Raportul de activitate al Camerei Deputaţilor, pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;g) întocmeşte şi dă publicităţii Raportul privind accesul la informaţiile de interes public, în conformitate cu prevederile legale;h) asigură comunicarea cu organizaţiile societăţii civile în cadrul proiectelor pe care Camera Deputaţilor le realizează în parteneriat cu acestea;i) asigură primirea şi înregistrarea propunerilor de proiecte, corespondenţa şi comunicarea cu aplicanţii, verificarea conformităţii documentaţiei depuse cu cerinţele din Ghidul solicitantului şi înaintează comisiei de evaluare propunerile de proiecte, în cadrul procedurilor de finanţare nerambursabilă derulate de Camera Deputaţilor potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 5 şi 6 pentru această activitate;j) propune secretarului general al Camerei Deputaţilor structura comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de finanţare pe baza selecţiei publice de oferte, prevăzută la art. 5 din Legea nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare; comisia este formată din specialişti ai compartimentelor din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor şi se aprobă prin ordin al secretarului general;k) organizează, la cerere, întâlniri tematice cu organizaţiile neguvernamentale;
  l) participă la întâlniri, seminarii, mese rotunde, precum şi la alte acţiuni organizate de reprezentanţi ai societăţii civile;m) primeşte cererile şi dosarele de acreditare ale organizaţiilor neguvernamentale la activităţile Camerei Deputaţilor;n) înaintează secretarului general al Camerei Deputaţilor propunerile de aprobare a acreditării pentru organizaţiile neguvernamentale solicitante, centralizează lista persoanelor acreditate şi eliberează legitimaţiile de acreditare;o) ţine evidenţa asociaţiilor, fundaţiilor, altor persoane juridice fără scop patrimonial care se adresează Camerei Deputaţilor prin intermediul serviciului şi administrează repertoarul organizaţiilor neguvernamentale interesate de activitatea legislativă, publicat pe site;p) transmite membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, comisiilor, grupurilor parlamentare şi secretarului general observaţiile şi propunerile cu privire la iniţiativele legislative dezbătute, în legătură cu desfăşurarea procedurii de legiferare, precum şi cu alte aspecte pe care reprezentanţii societăţii civile le semnalează;r) întocmeşte anual un raport privind relaţia cu societatea civilă, pe baza activităţilor desfăşurate în cadrul serviciului;s)
  administrează conţinutul paginii proprii de pe site-ul Camerei Deputaţilor.
  Articolul 83Centrul educaţional şi publicaţii are următoarele atribuţii principale:a) desfăşoară activităţi care să stimuleze interesul şi dezvoltarea cunoştinţelor tinerilor faţă de activitatea Camerei Deputaţilor;b) organizează, în colaborare cu celelalte compartimente ale serviciilor Camerei Deputaţilor, programe educative adresate elevilor, studenţilor, precum şi altor grupuri sociale interesate, privind procesul legislativ la Camera Deputaţilor;c) propune programe educative în colaborare cu organizaţii specializate, instituţii şi operatori economici;d) propune şi realizează, cu aprobarea conducerii Camerei Deputaţilor, buletine, publicaţii, periodice, care să prezinte activitatea Camerei Deputaţilor şi a structurilor sale;
  e) propune şi realizează, cu aprobarea conducerii Camerei Deputaţilor, buletine, publicaţii cu ocazia diferitelor evenimente importante organizate de Camera Deputaţilor;f) propune şi realizează, cu aprobarea conducerii Camerei Deputaţilor, volume de prezentare a Palatului Parlamentului;g) propune şi realizează pliante, afişe, broşuri, calendare şi consumabile personalizate, necesare activităţilor specifice Camerei Deputaţilor şi programelor educative.
  Capitolul V Activitatea privind resurseleSecţiunea 1 Compartimentele cu atribuţii în domeniul resurselor
  Articolul 84Compartimentele care exercită atribuţiile pentru realizarea activităţii privind utilizarea resurselor sunt:a) Departamentul economic;b) Direcţia generală pentru dezvoltare;c) Direcţia resurse umane;d) Direcţia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
  Secţiunea a 2-a
  Departamentul economicArticolul 85(1) Departamentul economic are următoarele atribuţii principale:a) fundamentează şi elaborează, sub coordonarea chestorilor Camerei Deputaţilor, proiectul bugetului Camerei Deputaţilor;b) asigură evidenţa angajamentelor bugetare şi legale;c) ţine evidenţa contabilă sintetică şi analitică a patrimoniului, efectuează plăţile în conformitate cu prevederile bugetare aprobate;d) întocmeşte situaţiile financiare la termenele prevăzute de lege şi răspunde de înregistrarea corectă a operaţiunilor patrimoniale;e)
  urmăreşte utilizarea, potrivit normelor legale, a resurselor alocate deputaţilor şi asigură serviciile necesare pentru desfăşurarea activităţii acestora;
  f) aplică prevederile legale cu privire la sistemul de salarizare, calculează şi acordă indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale personalului serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi alte operaţiuni privind drepturile deputaţilor şi salariaţilor;g) achiziţionează principalele bunuri, servicii şi lucrări privind reparaţiile curente şi capitale, altele decât cele gestionate de Direcţia generală pentru dezvoltare, necesare Camerei Deputaţilor, gestionând cu eficienţă resursele financiare, în limita prevederilor bugetare aprobate şi a Programului anual aprobat al achiziţiilor publice;h) ţine evidenţa tehnico-operativă a bunurilor achiziţionate pentru activitatea Camerei Deputaţilor şi pentru activitatea deputaţilor în cadrul birourilor parlamentare, urmăreşte modul de utilizare şi integritatea acestora.(2) Departamentul economic are în componenţa sa următoarele compartimente:a) Direcţia financiar-contabilă;b) Direcţia decontări pentru deputaţi;c) Direcţia de salarizare;d) Direcţia achiziţii publice;e) Serviciul pentru evidenţa tehnico-operativă a gestiunii.
  Articolul 86(1) Direcţia financiar-contabilă fundamentează şi elaborează, sub coordonarea chestorilor Camerei Deputaţilor, proiectul bugetului Camerei Deputaţilor, pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate, în vederea prezentării acestuia spre aprobare, potrivit legii, asigură evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, ţine evidenţa contabilă sintetică şi analitică a patrimoniului, efectuează plăţile în conformitate cu prevederile bugetare aprobate, întocmeşte situaţiile financiare la termenele prevăzute de lege şi răspunde de înregistrarea corectă a operaţiunilor patrimoniale.(2) Direcţia financiar-contabilă are în componenţa sa următoarele compartimente:
  a) Serviciul financiar;b) Serviciul contabilitate;c) Serviciul contabilitate bunuri;d) Serviciul financiar-contabil pentru activităţi finanţate din venituri proprii.(3) Direcţia financiar-contabilă are următoarele atribuţii principale:a) fundamentează şi elaborează proiectul bugetului Camerei Deputaţilor, având ca sursă de finanţare credite bugetare şi venituri proprii, pe baza propunerilor compartimentelor serviciilor Camerei Deputaţilor;b) urmăreşte execuţia bugetului, întocmeşte rapoarte periodice cu privire la aceasta şi elaborează contul anual de execuţie a bugetului, în vederea prezentării spre aprobare plenului Camerei Deputaţilor, potrivit legii;
  c) întocmeşte notele contabile pentru operaţiunile patrimoniale, precum şi balanţe de verificare sintetice şi analitice, atât pentru operaţiunile aferente activităţilor finanţate din buget, cât şi a celor finanţate din venituri proprii;d) înregistrează operaţiile patrimoniale în evidenţa contabilă sintetică şi analitică privind cheltuielile curente, activele nefinanciare şi cele pentru activităţile finanţate din venituri proprii;e) urmăreşte reflectarea în contabilitate a debitelor create şi provenite din drepturi de personal, bunuri şi servicii, active nefinanciare şi se ocupă de lichidarea acestora;f) evidenţiază rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului, consemnate în procese-verbale de inventariere care se înregistrează atât în evidenţa tehnico-operativă, cât şi în contabilitate; toate elementele de activ şi de pasiv inventariate şi grupate după natura lor, conform posturilor din bilanţul contabil, se înregistrează în registrul inventar; datele înregistrate în contabilitate şi în bilanţul contabil sunt puse de acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarierii anuale;g) urmăreşte reflectarea în contabilitate a rezultatelor casării bunurilor, potrivit reglementărilor legale;h) efectuează plata cheltuielilor din bugetul Camerei Deputaţilor pe baza documentelor de angajare, lichidare şi ordonanţare aprobate de persoanele împuternicite; întocmeşte instrumentele de plată aferente şi le depune în termenele legale pentru efectuarea plăţii;i)
  ţine evidenţa angajamentelor legale şi bugetare, potrivit legii;
  j) verifică şi avizează pentru control financiar preventiv operaţiunile privind deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare;k) întocmeşte lista de dotări independente, în baza solicitărilor fundamentate ale compartimentelor utilizatoare, pe care o supune aprobării, potrivit competenţelor;l) calculează şi înregistrează în contabilitate amortizarea capitalului imobilizat;m) asigură, în cadrul procedurilor de finanţare nerambursabilă derulate de Camera Deputaţilor, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, activităţile specifice de natură economico-financiară, conform prevederilor legale, pe baza avizelor comisiei de evaluare;n) asigură, în cadrul procedurilor de finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, activităţile specifice de natură economico-financiară, conform prevederilor legale.
  Articolul 87(1) Contabilul-şef este directorul Direcţiei financiarcontabile.(2) În domeniul evidenţei contabile, contabilul-şef are obligaţia să respecte prevederile Legii contabilităţii, ale altor reglementări legale, precum şi instrucţiunile Ministerului Finanţelor Publice.(3) Contabilul-şef răspunde de următoarele activităţi principale:a) exercită controlul financiar preventiv asupra operaţiunilor legate de deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare;b) evidenţa contabilă a patrimoniului şi evidenţa angajamentelor;c) evidenţa plăţilor cheltuielilor din bugetul Camerei Deputaţilor, conform clasificaţiei bugetare, precum şi înregistrarea contabilă a acestora.
  Articolul 88(1) Contabilul-şef se numeşte în funcţie de secretarul general cu respectarea criteriilor şi condiţiilor unitare aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.(2) Destituirea, suspendarea sau schimbarea din funcţie a contabilului-şef se face numai cu aprobarea secretarului general.Articolul 89(1) Direcţia decontări pentru deputaţi urmăreşte utilizarea, potrivit normelor legale, a resurselor alocate deputaţilor şi asigură serviciile necesare pentru desfăşurarea activităţii acestora.(2)
  În îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (1), Direcţia decontări pentru deputaţi întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor prevăzute în bugetul Camerei Deputaţilor pentru domeniul său de activitate şi răspunde de respectarea normelor legale respective.
  (3) Direcţia decontări pentru deputaţi are în componenţă următoarele compartimente:a) Serviciul decontări;b) Biroul servicii generale.(4) Activităţile Direcţiei decontări pentru deputaţi sunt:a) acordarea drepturilor băneşti cuvenite deputaţilor, cu excepţia indemnizaţiei, în funcţie de domiciliile acestora şi circumscripţiile electorale în care au fost aleşi;b) acordarea drepturilor cuvenite deputaţilor şi salariaţilor serviciilor Camerei Deputaţilor în vederea deplasării în străinătate;
  c) asigurarea decontărilor pentru reparaţia autoturismelor din patrimoniul Camerei Deputaţilor, repartizate birourilor parlamentare;d) asigurarea serviciilor de cazare în Bucureşti, transport intern şi alte servicii solicitate de deputaţi;e) organizarea şi urmărirea modului de rezervare şi procurare a biletelor de odihnă prin sistemul administrat de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, conform legislaţiei, pentru personalul Camerei Deputaţilor, cu sprijinul sindicatelor;f) organizarea şi urmărirea modului de rezervare şi procurare a biletelor de odihnă pentru deputaţi prin unităţile RA-APPS.(5) Direcţia decontări pentru deputaţi are următoarele atribuţii principale:a) dimensionează fondurile bugetare necesare desfăşurării activităţii specifice direcţiei, respectiv pentru: suma forfetară, diurna de deplasare pentru prezenţa la lucrările Parlamentului, cheltuielile de cazare ale deputaţilor care nu domiciliază în Bucureşti, cheltuielile de deplasare în circumscripţiile electorale şi în ţară, cheltuielile pentru reparaţiile curente ale autoturismelor din dotarea birourilor parlamentare;b) ţine evidenţa fondului de cheltuieli destinat activităţii deputaţilor în circumscripţiile electorale - suma forfetară;c) verifică legalitatea cheltuielilor efectuate din suma forfetară, conform prevederilor Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare;d) întocmeşte şi verifică decontarea cheltuielilor privind diurna, cazarea şi transportul deputaţilor în circumscripţiile electorale şi în ţară; întocmeşte centralizatoarele de plată a acestor drepturi;e) verifică deconturile privind cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile autoturismelor din patrimoniul administrat de Camera Deputaţilor repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputaţi; verifică şi înregistrarea unor cheltuieli din bugetul Camerei Deputaţilor pentru întreţinerea şi repararea bunurilor achiziţionate pentru activitatea deputaţilor în circumscripţiile electorale;f) verifică concordanţa dintre datele de deplasare a deputaţilor în teritoriu, prezenţa la lucrări şi datele cuprinse în facturile de transport emise de Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române" TAROM - S.A. şi Societatea Naţională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A.; întocmeşte notele de reţinere pentru eventualele neconcordanţe;g) întocmeşte şi verifică documentaţia pentru plata drepturilor de cazare a deputaţilor care nu au domiciliul în Bucureşti şi care nu beneficiază de cazare gratuită;h) întocmeşte şi verifică statele de plată lunare pentru cheltuieli interne, referitoare la diurna de deplasare şi cazare ale deputaţilor;i)
  întocmeşte, în baza memorandumurilor şi a devizelor de cheltuieli aprobate, documentaţia necesară procurării valutei şi documentelor de transport internaţional şi cazare; asigură predarea acestora şi a avansului de diurnă deputaţilor şi salariaţilor serviciilor Camerei Deputaţilor; verifică deconturile de deplasări externe şi întocmeşte documentaţia necesară pentru înregistrarea în contabilitatea Camerei Deputaţilor a acestor cheltuieli;
  j) întocmeşte documentele de plată către unităţile bancare, respectiv borderourile cu drepturile băneşti ale deputaţilor, altele decât indemnizaţia, pentru deputaţii care posedă conturi de card şi conturi bancare deschise la respectivele unităţi bancare, în baza convenţiilor încheiate, şi ordinele de plată privind efectuarea acestor plăţi;k) depune la unităţile bancare cererile privind emiterea de carduri ale deputaţilor; distribuie cardurile emise şi ţine legătura cu banca pentru acordarea facilităţilor de trezorerie (overdraft) ori de câte ori este cazul;l) asigură cazarea în Bucureşti a deputaţilor cu domiciliul în provincie; asigură transportul, rezervarea şi procurarea biletelor de transport intern;m) răspunde de urmărirea derulării corespunzătoare a contractelor privind transportul intern (aerian şi pe calea ferată) al deputaţilor;n) gestionează carnetele cu bilete de călătorie pentru deputaţi pe rutele C.F.R.;o) întocmeşte memorandumurile pentru plăţile efectuate din fondul preşedintelui Camerei Deputaţilor;
  p) întocmeşte documentele de angajare, lichidare şi ordonanţare a cheltuielilor din bugetul Camerei Deputaţilor aferente domeniilor de activitate menţionate.
  Articolul 90(1) Direcţia de salarizare aplică prevederile legale cu privire la sistemul de salarizare, calculează şi acordă indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale personalului serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi alte operaţiuni privind drepturile deputaţilor şi salariaţilor; întocmeşte proiectul de buget privind cheltuielile cu salariile, numărul maxim de posturi în structura de personal propusă şi fondul aferent salariilor de bază.(2) În îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (1), întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor prevăzute în bugetul Camerei Deputaţilor pentru domeniul său de activitate şi răspunde de respectarea normelor legale respective.(3) Direcţia de salarizare are în componenţa sa următoarele compartimente:a) Serviciul stat de funcţii şi salarizare personal din cadrul birourilor parlamentare;
  b) Serviciul salarizare administraţie centrală.
  Articolul 91(1) Serviciul stat de funcţii şi salarizare personal din cadrul birourilor parlamentare are următoarele atribuţii principale:a) întocmeşte şi verifică statele de funcţii nenominalizate, în conformitate cu structura organizatorică aprobată, în limita prevederilor bugetare, precum şi statele de funcţii nominalizate cuprinzând încadrarea personalului pe funcţii, grade şi trepte de salarizare, atât pentru funcţionarii publici parlamentari, cât şi pentru salariaţii din serviciile Camerei Deputaţilor şi din cadrul birourilor parlamentare; actualizează statele de funcţii în conformitate cu dispoziţiile legale;b) întocmeşte documentele necesare calculului şi acordării drepturilor legale cuvenite salariaţilor şi colaboratorilor din cadrul birourilor parlamentare;c) avizează referatele pentru angajarea, promovarea, acordarea salariilor de merit, reevaluarea salariilor de bază, precum şi pentru sancţionarea şi eliberarea din funcţie a personalului;
  d) verifică şi răspunde de aplicarea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor, conform actelor normative în vigoare, şi stabileşte salariile de bază;e) întocmeşte statele de plată în vederea acordării drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor şi colaboratorilor din cadrul birourilor parlamentare; întocmeşte centralizatorul statelor de salarii, situaţia recapitulativă şi stabileşte suma netă de plată cuvenită salariaţilor şi colaboratorilor din cadrul birourilor parlamentare;f) întocmeşte şi supune spre aprobare memorandumul intern privind acordarea premiului anual şi compensărilor de concediu de odihnă, potrivit prevederilor legale în vigoare, pentru înalţii funcţionari publici parlamentari, funcţionarii publici parlamentari şi salariaţii din serviciile Camerei Deputaţilor;g) calculează, reţine şi virează obligaţiile de plată la bugetul general consolidat: impozitul pe venituri din salarii şi contribuţiile pentru asigurările sociale, asigurările pentru şomaj, asigurările sociale de sănătate şi asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi alte obligaţii prevăzute de lege suportate de angajator, pentru salariaţii şi colaboratorii din cadrul birourilor parlamentare; stabileşte sumele cuvenite terţilor; calculează şi transmite Direcţiei financiar-contabile aprobarea de ordonanţare pentru efectuarea plăţilor;h) întocmeşte documentele de plată privind efectuarea viramentelor reprezentând contribuţii sociale la Trezoreria operativă a Sectorului 5 Bucureşti pentru salariaţii şi colaboratorii din cadrul birourilor parlamentare;i) ţine evidenţa individuală a drepturilor salariale şi de personal acordate în cursul anului salariaţilor şi colaboratorilor din cadrul birourilor parlamentare şi eliberează, la cerere, adeverinţe cu veniturile realizate de aceştia;j) ţine evidenţa lunară a veniturilor din salarii şi indemnizaţii realizate de salariaţii şi colaboratorii din cadrul birourilor parlamentare, a impozitului şi contribuţiilor sociale calculate, reţinute şi virate; întocmeşte fişe fiscale pentru fiecare salariat şi colaborator din cadrul birourilor parlamentare, în condiţiile legii; efectuează regularizări lunare privind calculul şi virarea impozitului şi a contribuţiilor sociale, cu respectarea prevederilor legale, pe venitul realizat din salarii;
  k) întocmeşte şi depune lunar declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a contribuţiei de plată datorate pentru asigurările sociale, pentru asigurările sociale de sănătate, asigurările pentru şomaj, precum şi declaraţia privind obligaţiile de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru asigurări sociale de sănătate şi pentru concedii şi indemnizaţii; eliberează adeverinţe privind plata contribuţiei de asigurări sociale pentru întocmirea dosarului de pensie, a contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi a contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de sănătate;l) întocmeşte şi actualizează evidenţa salariaţilor şi colaboratorilor din cadrul birourilor parlamentare privind asigurările sociale de sănătate, în funcţie de opţiunile acestora;m) participă la furnizarea informaţiilor necesare proiectării lucrărilor şi sistemelor informatice în domeniul salarizării, exploatează aplicaţiile informatice privitoare la asigurările sociale elaborate de autorităţile în domeniu şi anumite aplicaţii specifice salarizării;n) răspunde la solicitările salariaţilor şi colaboratorilor din cadrul birourilor parlamentare pentru anumite relaţii şi precizări privind aplicarea legislaţiei în vigoare în domeniul salarizării;o) verifică şi certifică stagiile de cotizare asimilate potrivit datelor înscrise în certificatele medicale şi în statele de plată a salariilor, în vederea includerii în declaraţiile nominale privind asiguraţii şi validării Declaraţiei FNUASS la Casa de Sănătate a Municipiului Bucureşti;p) fundamentează baza de calcul în vederea stabilirii şi actualizării pensiei de serviciu potrivit prevederilor Legii nr. 7/2006, republicată.(2)
  Serviciul salarizare administraţie centrală are următoarele atribuţii principale:
  a) gestionează fondul de salarii şi fondul pentru ajutoare sociale în numerar, aprobate anual în baza legii bugetului de stat; întocmeşte documentele necesare calculului şi acordării drepturilor salariale legale; asigură estimarea programării cheltuielilor cu salariile aprobate anual, pe trimestre şi luni, respectiv monitorizarea lunară a acestor cheltuieli, inclusiv a numărului de posturi utilizate în raport cu cele aprobate;b) întocmeşte statele de plată pentru indemnizaţiile deputaţilor şi statele de plată pentru salariile şi alte drepturi băneşti ale înalţilor funcţionari publici parlamentari, funcţionarilor publici parlamentari şi salariaţilor din serviciile Camerei Deputaţilor; întocmeşte centralizatorul statelor de salarii, situaţia recapitulativă şi stabileşte suma netă de plată cuvenită deputaţilor, înalţilor funcţionari publici parlamentari, funcţionarilor publici parlamentari, salariaţilor şi colaboratorilor din serviciile Camerei Deputaţilor;c) calculează şi plăteşte decadal, cu titlul de avans, indemnizaţiile de concediu de odihnă şi primele de concediu cuvenite, în baza aprobărilor date de cei în drept şi a programului lunar de plăţi stabilit;d) întocmeşte şi supune spre aprobare memorandumul intern privind acordarea premiilor trimestriale, finanţate din buget şi venituri proprii, şi întocmeşte statul de plată în baza propunerilor primite de la compartimente;e) calculează premiul anual, pe cele două surse de finanţare şi în baza memorandumului intern aprobat, în funcţie de nivelul salariului de bază realizat în ultima lună pentru anul în care se face plata şi în funcţie de timpul efectiv lucrat şi întocmeşte statul de plată pentru acordarea acestuia;f) întocmeşte statul de plată pentru acordarea recompenselor acordate în condiţiile legii, finanţate din fondul preşedintelui Camerei Deputaţilor;
  g) întocmeşte situaţiile privind acordarea drepturilor rezultate din efectuarea de funcţionarii publici parlamentari şi salariaţi a orelor suplimentare şi a orelor de noapte şi le include în statele de plată;h) calculează şi virează obligaţiile de plată la bugetul general consolidat, pe cele două surse de finanţare, respectiv: impozitul pe venituri din salarii şi contribuţiile pentru asigurările sociale, asigurările pentru şomaj, asigurările sociale de sănătate şi asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi alte obligaţii prevăzute de lege suportate de Camera Deputaţilor, de deputaţi şi de înalţii funcţionari publici parlamentari, funcţionarii publici parlamentari, salariaţii şi colaboratorii din serviciile Camerei Deputaţilor; stabileşte sumele cuvenite terţilor; calculează reţinerile din indemnizaţiile deputaţilor, salariile funcţionarilor publici parlamentari şi salariaţilor şi ale colaboratorilor din serviciile Camerei Deputaţilor; transmite Direcţiei financiar-contabile aprobarea de ordonanţare pentru efectuarea plăţilor;i) întocmeşte documentele de plată pentru unităţile bancare, respectiv borderoul cu drepturile băneşti ale deputaţilor şi ale funcţionarilor publici parlamentari, salariaţilor şi colaboratorilor din serviciile Camerei Deputaţilor cu conturi de card deschise la respectivele unităţi bancare în baza convenţiilor încheiate, inclusiv ordinele de plată privind efectuarea acestor plăţi;j) depune la unităţile bancare, în baza convenţiilor de prestări de servicii bancare încheiate, cererile privind emiterea de carduri pentru noii angajaţi, distribuie funcţionarilor publici parlamentari şi salariaţilor cardurile emise de aceste bănci, depune lunar situaţia persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă şi a documentaţiilor privind acordarea facilităţilor de trezorerie (overdraft) ori de câte ori este cazul;k) ţine evidenţa individuală a drepturilor salariale şi de personal acordate în cursul anului deputaţilor, funcţionarilor publici parlamentari, salariaţilor şi colaboratorilor din serviciile Camerei Deputaţilor şi eliberează, la cerere, adeverinţe cu veniturile realizate de aceştia;l) ţine evidenţa lunară a veniturilor din indemnizaţii şi salarii realizate de deputaţi, funcţionari publici parlamentari, salariaţi şi colaboratori din serviciile Camerei Deputaţilor, a impozitului şi contribuţiilor sociale calculate, reţinute şi virate; întocmeşte fişe fiscale pentru fiecare deputat, funcţionar public parlamentar, salariat şi colaborator din serviciile Camerei Deputaţilor, în condiţiile legii; efectuează regularizări lunare privind calculul şi virarea impozitului şi a contribuţiilor sociale, cu respectarea prevederilor legale, pe venitul realizat din salarii şi alte venituri asimilate salariului;m) transmite lunar datele cu privire la contribuţiile sociale pe fiecare persoană, în vederea întocmirii de către Serviciul stat de funcţii şi salarizare personal din cadrul birourilor parlamentare a declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a contribuţiei de plată datorate pentru asigurările sociale, pentru asigurările sociale de sănătate, asigurările pentru şomaj, precum şi declaraţia privind obligaţiile de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru asigurări sociale de sănătate şi pentru concedii şi indemnizaţii;n) întocmeşte şi actualizează evidenţa salariaţilor privind asigurările sociale de sănătate, în funcţie de opţiunile acestora;o) participă la proiectarea lucrărilor şi sistemelor informatice în domeniul salarizării de către Direcţia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi efectuează anumite programe informatice cu avizul acestei direcţii;p) întocmeşte chestionare statistice lunare, semestriale şi anuale privind fondul de salarii, structura personalului şi alţi indicatori de muncă şi salarii;r) răspunde la solicitările deputaţilor, funcţionarilor publici parlamentari, salariaţilor şi colaboratorilor din serviciile Camerei Deputaţilor pentru relaţii şi precizări privind aplicarea legislaţiei în vigoare în domeniul salarizării;s) calculează indemnizaţia cuvenită funcţionarilor publici parlamentari şi salariaţilor din serviciile Camerei Deputaţilor acordată la încetarea raportului de serviciu/de muncă în baza prevederilor Legii nr. 7/2006, republicată; calculează, reţine şi virează contribuţiile sociale şi impozitul datorate de persoanele beneficiare, respectiv Camera Deputaţilor, şi întocmeşte statele de plată pentru acordarea indemnizaţiei nete cuvenite; răspunde la solicitările persoanelor pentru relaţii şi precizări privind modul de calcul şi acordare a indemnizaţiei prevăzute de Legea nr. 7/2006, republicată.
  Articolul 92
  (1) Direcţia achiziţii publice achiziţionează principalele bunuri, servicii şi lucrări privind reparaţiile curente necesare Camerei Deputaţilor, gestionând cu eficienţă resursele financiare, în limita prevederilor bugetare aprobate şi a Programului anual aprobat al achiziţiilor publice.(2) Direcţia achiziţii publice are în componenţa sa următoarele compartimente:a) Serviciul contractări;b) Serviciul achiziţii publice.(3) Direcţia achiziţii publice are următoarele atribuţii principale:a) întocmeşte proiectul programului anual al achiziţiilor publice, în baza solicitărilor fundamentate ale compartimentelor utilizatoare ce au stat la baza proiectului de buget, pe care îl supune aprobării, potrivit competenţelor;b)
  efectuează studiul de piaţă şi realizează baza proprie de date cu privire la furnizorii de bunuri şi prestatorii de servicii, respectând întocmai regulile de publicitate, astfel cum sunt prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice;
  c) derulează, în baza programului de achiziţii publice aprobat potrivit competenţelor, procedurile de achiziţie publică pentru achiziţiile de bunuri, servicii şi lucrări în conformitate cu legislaţia în materie;d) asigură întocmirea documentaţiei de atribuire a contractelor, în baza caietelor de sarcini elaborate de compartimentele utilizatoare, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în materie;e) întocmeşte dosarul achiziţiei, pentru fiecare procedură de achiziţie publică şi cumpărare directă;f) întocmeşte proiectele de contracte de bunuri, servicii şi lucrări privind reparaţiile curente; derulează contractele de bunuri, urmărind executarea lor, sesizează partenerii contractuali asupra nerespectării termenelor sau altor obligaţii contractuale şi propune măsuri pentru recuperarea eventualelor prejudicii; transmite contractele de servicii şi lucrări utilizatorilor, pentru derulare şi executare;g) urmăreşte ca bunurile livrate şi recepţionate să fie în concordanţă din punctul de vedere al cantităţii, calităţii şi valorii cu prevederile contractuale sau comenzile emise, după caz.
  Articolul 93Serviciul pentru evidenţa tehnico-operativă a gestiunii are următoarele atribuţii principale:a) ţine evidenţa tehnico-operativă a bunurilor achiziţionate pentru activitatea Camerei Deputaţilor şi pentru activitatea deputaţilor în circumscripţiile electorale, urmărirea modului de utilizare şi a integrităţii acestora;b) răspunde de recepţionarea, gestionarea, depozitarea şi păstrarea bunurilor din magaziile aflate în coordonare;c) asigură distribuirea bunurilor achiziţionate pentru activitatea Camerei Deputaţilor şi pentru activitatea deputaţilor în circumscripţiile electorale; controlează integritatea acestora;d) urmăreşte casarea sau declasarea acestora;e) operaţiunile menţionate se efectuează în baza avizelor şi aprobărilor date potrivit competenţelor stabilite;f) asigură coordonarea activităţii gestiunilor;
  g) fundamentează necesarul anual de rechizite şi materiale de papetărie încadrate pe coduri CPSA/CPV, pe care îl transmite Direcţiei financiar-contabile pentru cuprinderea în bugetul anual şi Direcţiei achiziţii publice pentru cuprinderea în Programul anual al achiziţiilor publice;h) întocmeşte referatele de necesitate pentru achiziţia de rechizite şi materiale de papetărie şi le supune aprobării potrivit competenţelor;i) asigură situaţii/liste ale bunurilor aflate în patrimoniu ce urmează a fi inventariate, solicitate de către compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei de control, cu toate informaţiile necesare pentru identificarea fără echivoc a bunurilor. Preia din documentele de inventariere toate informaţiile care modifică evidenţa tehnico-operativă;j) pregăteşte evidenţa tehnico-operativă a gestiunilor, în vederea declanşării inventarelor, în timpul anului şi la sfârşit de an, atât pentru bunurile achiziţionate pentru activitatea Camerei Deputaţilor, cât şi pentru activitatea deputaţilor în cadrul birourilor parlamentare;k) asigură înregistrarea în evidenţa tehnico-operativă a rezultatelor inventarierii, casării şi declasării bunurilor;l) organizează evidenţa tehnico-operativă prin sistem informatic pentru bunurile primite prin sponsorizări, donaţii etc.
  Secţiunea a 3-a Direcţia generală pentru dezvoltareArticolul 94(1) Direcţia generală pentru dezvoltare gestionează şi răspunde de activitatea de investiţii şi reparaţii capitale aferente construcţiei la obiectivele aflate în administrarea Camerei Deputaţilor, în concordanţă cu normele legale, utilizând fondurile de investiţii şi reparaţii capitale alocate prin bugetul Camerei Deputaţilor potrivit destinaţiilor aprobate de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, la propunerea compartimentelor de exploatare.(2) În îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (1), Direcţia generală pentru dezvoltare întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor din bugetul Camerei Deputaţilor, prevăzute pentru obiectivele aflate în administrarea Camerei Deputaţilor, şi răspunde pentru respectarea normelor legale respective.Articolul 95Direcţia generală pentru dezvoltare are în componenţa sa următoarele structuri:
  a) Direcţia pentru pregătirea lucrărilor de investiţii;b) Direcţia pentru urmărirea şi recepţia lucrărilor de investiţii;c) Serviciul carte tehnică.
  Articolul 96(1) Direcţia pentru pregătirea lucrărilor de investiţii are în componenţa sa următoarele compartimente:a) Serviciul pentru implementarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale aferente construcţiei;
  b) Serviciul pentru contractarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale aferente construcţiei.(2) Direcţia pentru pregătirea lucrărilor de investiţii are următoarele atribuţii principale:a) răspunde de întocmirea documentaţiei tehnico-economice pentru lucrări noi şi reparaţii capitale aferente construcţiilor, efectuează programarea şi contractează lucrările de investiţii şi reparaţii capitale aferente construcţiilor, în limita fondurilor alocate prin bugetul Camerei Deputaţilor şi conform aprobărilor date, potrivit competenţelor;b) propune avizarea documentaţiei tehnice şi economice de către Consiliul tehnico-economic al Camerei Deputaţilor;c) gestionează devizele generale ale obiectivelor de investiţii ale Camerei Deputaţilor pe care le actualizează periodic, în vederea aprobării lor, potrivit normelor legale;d) organizează, împreună cu Direcţia achiziţii publice, procedurile privind achiziţiile de bunuri pentru prima dotare şi răspunde de respectarea reglementărilor legale privind achiziţiile publice, referitoare la aceste proceduri;e) asigură secretariatul Consiliului interdepartamental; întocmeşte materialele scrise necesare; efectuează convocarea Consiliului interdepartamental şi a factorilor implicaţi; întocmeşte proiectele de hotărâre ale Consiliului interdepartamental;f) răspunde de aplicarea procedurilor legale privind atribuirea contractelor pentru executarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale aferente construcţiei sau pentru încheierea actelor adiţionale, după caz;g) gestionează şi depozitează bunurile achiziţionate reprezentând prima dotare, prevăzute în devizul general, răspunde de integritatea şi păstrarea bunurilor gestionate, manipulează bunurile şi materialele gestionate, asigură conservarea acestora;h) fundamentează necesarul anual de lucrări, servicii şi bunuri de primă dotare încadrate pe coduri CPV, pe care îl transmite Direcţiei financiar-contabile pentru cuprinderea în bugetul anual şi Direcţiei achiziţii publice pentru cuprinderea în Programul anual al achiziţiilor publice;i) răspunde de derularea contractelor de achiziţii de servicii de proiectare pentru lucrările de investiţii şi reparaţii capitale aferente construcţiilor.
  Articolul 97(1) Direcţia pentru urmărirea şi recepţia lucrărilor de investiţii are în componenţa sa următoarele compartimente:
  a) Serviciul recepţie;b) Biroul diriginţi.(2) Direcţia pentru urmărirea şi recepţia lucrărilor de investiţii are următoarele atribuţii principale:a) verifică calitatea lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale aferente construcţiilor executate în baza unui program de control aprobat; ia măsurile ce se impun pentru eliminarea deficienţelor constatate în operaţiuni de executare a lucrărilor;b) verifică dacă, în execuţie, s-au folosit produsele şi procedeele prevăzute în proiect, conform prevederilor legale; consemnează şi semnalează lucrările necorespunzătoare;c) sesizează asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte şi în execuţie; solicită efectuarea remedierilor şi urmăreşte ca soluţionarea acestora să se efectueze pe baza soluţiilor stabilite de proiectant;d)
  propune măsuri pentru remedierea defectelor calitative, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie;
  e) răspunde de întocmirea corectă a tuturor documentelor necesare (caiete de măsurători/ataşamente, situaţii de lucrări, borderouri etc.) pentru lucrările de investiţii şi reparaţii capitale aferente construcţiilor, precum şi de stabilirea corectă a valorii situaţiilor de plată potrivit reglementărilor legale;f) organizează recepţia pe faze şi recepţia finală a lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale aferente construcţiilor; efectuează predarea către beneficiarii de folosinţă a părţilor de construcţie care pot funcţiona independent;g) urmăreşte şi răspunde din punct de vedere tehnic şi economic pentru realizarea lucrărilor de construcţii-montaj contractate în termenele stabilite; avizează documentele întocmite privind recepţia acestora; urmăreşte permanent respectarea criteriilor calitative;h) răspunde de derularea contractelor de achiziţii de lucrări de investiţii, reparaţii capitale aferente construcţiilor şi bunuri de primă dotare prevăzute în devizul general şi în proiectele de execuţie;i) recepţionează bunurile achiziţionate şi le predă beneficiarului de folosinţă, potrivit reglementărilor legale.
  Articolul 98Serviciul carte tehnică are următoarele atribuţii principale:a) întocmeşte cartea tehnică a construcţiei pe capitolele privind proiectarea, execuţia, recepţia şi exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea comportării în exploatare şi intervenţiile în timp asupra construcţiei;b) colaborează cu direcţiile de specialitate ale Camerei Deputaţilor ce au calitatea de administratori sau utilizatori ai construcţiei în vederea preluării documentaţiei, atât a celei care nu se regăseşte în arhiva de Carte tehnică a Direcţiei generale pentru dezvoltare, cât şi a informaţiilor legate de lucrările efectuate de administrator în procesul de exploatare, întreţinere, reparare, intervenţii asupra construcţiei şi urmărirea comportării în timp, precum şi a oricăror altor evenimente necesar a fi înscrise în Jurnalul evenimentelor;c) arhivează în format electronic documentaţia de proiectare aferentă Cărţii tehnice a construcţiei;d) gestionează, completează, scanează şi prelucrează documentaţia aferentă Cărţii tehnice a construcţiei;e) organizează primirea, selecţia, clasificarea, opisarea şi gruparea documentelor specifice constituirii Cărţii tehnice şi le arhivează în spaţiile amenajate conform normelor arhivistice prevăzute de Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare;f) organizează şi ţine la zi evidenţa documentaţiei specifice Cărţii tehnice şi pune la dispoziţia utilizatorilor pentru studiu şi analiză cu privire la exploatarea, modernizarea, mentenanţa şi intervenţia la clădire, numai a documentelor scanate, originalele rămânând în păstrare şi conservare în cadrul arhivei Cărţii tehnice;
  g) organizează şi asigură condiţii corespunzătoare privind păstrarea documentelor Cărţii tehnice pe suport hârtie, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii sau înstrăinării;h) solicită asistenţă tehnică reprezentanţilor Arhivelor Naţionale, în legătură cu modul de păstrare, depozitare, conservare şi urmărire a documentaţiilor Cărţii tehnice, întrucât acestea fac parte din Fondul Arhivistic Naţional;i) pune la dispoziţia compartimentelor de exploatare, la cerere, o copie a documentaţiei tehnice aferente spaţiilor aflate în exploatare.
  Secţiunea a 4-a Direcţia resurse umaneArticolul 99(1)
  Direcţia resurse umane are atribuţii şi răspunderi în următoarele domenii de activitate:
  a) în domeniul resurselor umane organizează acţiunile de recrutare şi selecţie a personalului în conformitate cu posturile prevăzute în statul de funcţii aprobat;b) asigură gestionarea resurselor umane pentru serviciile Camerei Deputaţilor şi birourile parlamentare ale deputaţilor din circumscripţiile electorale;c) organizează activitatea de formare profesională în conformitate cu planul întocmit pe baza recensământului nevoilor de formare profesională ale salariaţilor şi compartimentelor.(2) Direcţia resurse umane are în componenţa sa următoarele compartimente:a) Serviciul administrare resurse umane;b) Serviciul pentru dezvoltare profesională.
  (3) Serviciul pentru dezvoltare profesională are în componenţa sa Compartimentul recrutare şi selecţie personal, Compartimentul formare resurse umane şi Compartimentul managementul performanţei.
  Articolul 100Serviciul administrare resurse umane are următoarele atribuţii principale:a) gestionează carnetele de muncă şi dosarele profesionale şi personale ale salariaţilor serviciilor Camerei Deputaţilor şi birourilor parlamentare, în conformitate cu normele legale în vigoare;b) ţine evidenţa perioadelor asimilate vechimii în muncă şi întocmeşte situaţii lunare pentru oficiile de muncă şi protecţie socială;c) eliberează adeverinţe la solicitarea deputaţilor şi salariaţilor;d) eliberează şi vizează legitimaţiile de serviciu pentru salariaţii serviciilor Camerei Deputaţilor şi ai birourilor parlamentare;
  e) calculează procentul sporului de vechime în muncă şi procentul sporului pentru stabilitate potrivit înscrierilor din carnetele de muncă şi le transmite în scris Direcţiei de salarizare;f) gestionează concediile de odihnă şi concediile medicale;g) verifică pontajele prezentate de compartimentele din structura serviciilor Camerei Deputaţilor;h) întocmeşte formalităţile de angajare, modificare şi de încetare a contractelor individuale de muncă pentru personalul serviciilor Camerei Deputaţilor şi cel încadrat la birourile parlamentare;i) stabileşte funcţiile gestionare pentru care urmează a se reţine garanţie, precum şi, împreună cu Departamentul economic, cuantumul garanţiei;j) întocmeşte formalităţile de angajare, modificare şi de încetare a raporturilor de serviciu pentru funcţionarii publici parlamentari din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor;k) ţine evidenţa înregistrărilor în carnetele de muncă ale deputaţilor şi eliberează adeverinţe în acest sens;l) întocmeşte dosare de pensionare la cererea deputaţilor sau a angajaţilor din serviciile Camerei Deputaţilor şi din birourile parlamentare, cu aprobarea secretarului general;m) întocmeşte formalităţile de încetare a raporturilor de serviciu şi a contractelor individuale de muncă la comunicarea deciziilor de pensionare;n) întocmeşte şi eliberează adeverinţe privind stabilirea şi actualizarea pensiilor, conform Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi în baza Legii nr. 7/2006, republicată;o) gestionează şi administrează baza de date specifică înregistrărilor Direcţiei resurse umane.
  Articolul 101Serviciul pentru dezvoltare profesională are următoarele atribuţii principale:
  a) organizează concursurile sau examenele pentru selecţionarea personalului şi ocuparea posturilor vacante;b) elaborează planul de formare a personalului întocmit pe baza recensământului nevoilor de formare profesională ale salariaţilor şi compartimentelor;c) organizează cursuri de perfecţionare profesională;d) organizează sistemul de includere a personalului nouangajat în cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor;e) organizează sistemul de mobilitate a personalului în cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor;f) organizează sistemul de evaluare a performanţei personalului din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor;g) organizează şi gestionează procedura de promovare a funcţionarilor publici parlamentari.
  Secţiunea a 5-a Direcţia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilorArticolul 102(1) Direcţia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor asigură resursele informatice şi de comunicaţii şi elaborează specificaţii tehnice sau caiete de sarcini pentru Sistemul Informatic General (SIG) al Camerei Deputaţilor; asigură implementarea şi exploatarea acestuia şi a subsistemelor SIG; întocmeşte caietele de sarcini pentru achiziţionarea bunurilor şi serviciilor din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi stabileşte criteriul de achiziţie aplicabil; stabileşte sistemul de punctaj al factorilor de evaluare şi algoritmul de calcul; asigură asistenţa şi pregătirea informatică a utilizatorilor sistemului.(2) În îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (1), Direcţia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor prevăzute în bugetul Camerei Deputaţilor pentru domeniul său de activitate şi răspunde de respectarea normelor legale respective.(3) Direcţia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor are în componenţa sa următoarele compartimente:a)
  Serviciul pentru managementul reţelei informatice, logistică şi internet;
  b) Serviciul pentru comunicaţii;c) Serviciul pentru tehnologia informaţiilor administrative;d) Serviciul pentru gestionarea bazelor de date legislative.(4) Serviciile prevăzute la alin. (3) lit. c) şi d) se află în subordinea unui director adjunct.
  Articolul 103Direcţia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor are următoarele atribuţii principale:
  a) generează teme de proiect pentru componentele SIG, atunci când este cazul; achiziţionează sau realizează subsistemele din cadrul SIG al Camerei Deputaţilor;b) întocmeşte caiete de sarcini pentru realizarea componentelor SIG şi specificaţii tehnice pentru subsistemele din cadrul SIG;c) implementează sistemul global şi subsistemele din cadrul SIG;d) elaborează, cu forţe proprii sau pe bază de contract, studii de dezvoltare tehnologică;e) propune şi realizează interconectarea cu baze de date externe;f) administrează şi gestionează infrastructura de comunicaţii de date a Camerei Deputaţilor, asigurând desfăşurarea activităţii în condiţii de protecţie şi siguranţă;g) administrează, gestionează şi întreţine componentele hardware ale SIG;
  h) asigură instalarea, configurarea şi întreţinerea pentru software-ul de bază şi de aplicaţii din cadrul SIG;i) acordă asistenţă tehnică pentru utilizatorii SIG; asigură pregătirea şi perfecţionarea informatică a acestora;j) asigură dezvoltarea, administrarea şi suportul tehnic pentru actualizarea bazelor de date publice accesibile pe site-ul Camerei Deputaţilor pentru urmărirea procesului legislativ, dezbateri în plen şi comisii, documente electronice, înregistrări audiovideo, vot electronic, structuri parlamentare, baza de date legislativă, precum şi alte baze de date accesibile din intranetul Camerei Deputaţilor;k) asigură dezvoltarea, implementarea, exploatarea şi adaptarea aplicaţiilor informatice pentru activităţi din domeniile financiar, contabilitate, gestiune patrimoniu, salarizare şi deconturi deputaţi, potrivit cerinţelor formulate de compartimente sau ca urmare a modificărilor care apar în legislaţie;l) răspunde de activitatea de exploatare a centralei telefonice digitale; asigură efectuarea convorbirilor telefonice în interior, directe şi de urgenţă, în condiţii de securitate;m) asigură afişarea pe site-ul Camerei Deputaţilor a informaţiilor privind procedurile electronice de prezenţă şi de vot;n)
  analizează sistemul informaţional existent şi face propuneri privind perfecţionarea acestuia;
  o) fundamentează şi întocmeşte proiectul de dotare în domeniul informaticii şi comunicaţiilor pentru serviciile Camerei Deputaţilor şi pentru birourile parlamentare din teritoriu; fundamentează necesarul anual de bunuri şi servicii încadrate pe coduri CPV, pe care îl transmite Direcţiei financiar-contabile pentru cuprinderea în bugetul anual şi Direcţiei pentru achiziţii publice pentru cuprinderea în Programul anual al achiziţiilor publice;p) urmăreşte derularea contractelor de servicii din domeniul său de activitate şi efectuează recepţia acestora;r) recepţionează, instalează şi asigură suportul tehnic pentru funcţionarea programelor informatice achiziţionate la propunerea direcţiei sau realizate de aceasta;s) coordonează şi asigură asistenţa tehnică pentru dotările informatice şi pentru serviciile de comunicaţii ale birourilor parlamentare din teritoriu.
  Capitolul VI Activitatea de control internSecţiunea 1 Compartimente cu atribuţii în domeniul controlului internArticolul 104Activitatea de control intern se realizează prin următoarele compartimente:a) Direcţia de control;b) Serviciul juridic;c) Serviciul audit;d) consilierii - experţi contabili de pe lângă cabinetele chestorilor Camerei Deputaţilor.Secţiunea a 2-a Direcţia de controlArticolul 105(1) Direcţia de control execută verificarea şi investigarea tuturor sesizărilor şi reclamaţiilor primite de către secretarul general al Camerei Deputaţilor. Prin acţiunile executate se vor identifica natura deficienţelor, a încălcărilor prevederilor legale constatate, cauzele şi împrejurările producerii acestora, actele normative încălcate sau eludate, consecinţele încălcărilor produse, precum şi răspunderea persoanelor care se fac vinovate de cele de mai sus, permiţând în acest mod luarea măsurilor necesare în raport cu cele constatate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.(2) Direcţia de control are în componenţa sa următoarele compartimente:a) Serviciul control administrativ;b) Serviciul control de gestiune;
  c) Serviciul control financiar preventiv.
  Articolul 106(1) Serviciul control administrativ are următoarele atribuţii principale:a) urmăreşte şi controlează îndeplinirea de către compartimentele din structura serviciilor Camerei Deputaţilor a sarcinilor prevăzute în prezentul regulament, precum şi în ordine şi dispoziţii scrise ale secretarului general;b) efectuează controale interne, dispuse de conducătorul ierarhic superior sau de secretarul general;c) gestionează activităţile de implementare a sistemelor de management financiar şi de control la nivelul Camerei Deputaţilor.
  (2) Personalul Serviciului control administrativ are acces, în condiţiile legii, la toate datele şi informaţiile, inclusiv la cele existente în format electronic pe care le consideră relevante pentru determinarea stării de fapt, în legătură cu scopul şi obiectivele precizate în ordinul de serviciu.
  Articolul 107Serviciul control de gestiune răspunde de efectuarea inventarierii patrimoniului la gestiunile Camerei Deputaţilor situate în clădirea Palatului Parlamentului şi a spaţiilor anexe, cât şi a bunurilor din dotarea birourilor parlamentare şi în îndeplinirea acestui obiectiv are următoarele atribuţii principale:a) verifică respectarea normelor legale cu privire la existenţa şi utilizarea mijloacelor materiale şi băneşti;b) verifică respectarea normelor legale cu privire la gestionarea şi apărarea patrimoniului, precum şi a celor referitoare la evidenţa şi controlul acestora;c) verifică respectarea normelor legale cu privire la încasări şi vărsăminte, realitatea obligaţiilor băneşti în lei sau în valută;d)
  verifică realitatea datelor înscrise în bilanţurile contabile şi în conturile de execuţie;
  e) efectuează operaţiunile de inventariere a patrimoniului Camerei Deputaţilor;f) efectuează inventarieri inopinate la gestiunile din sediul Camerei Deputaţilor şi la cele din circumscripţiile electorale, cu respectarea prevederilor legale şi în cadrul strict al ordinelor sau deciziilor primite;g) face propuneri pentru stabilirea rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului, consemnate în procesele-verbale de inventariere, care se înregistrează atât în evidenţa tehnico-operativă, cât şi în contabilitate;h) îndeplineşte orice altă sarcină primită de la conducătorii ierarhici superiori, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;i) în cazuri speciale, conform ordinelor primite, colaborează direct cu secretarul general al Camerei Deputaţilor;j) întocmeşte situaţii privind: degradările, scoaterea din uz, valorificarea unor bunuri existente în gestiuni sau în folosinţă, precum şi stocurile fără mişcare, cu mişcare lentă sau neutilizabile.
  Articolul 108(1) Serviciul control financiar preventiv execută verificarea sistematică a proiectelor de operaţiuni care fac obiectul acestuia, având ca scop identificarea operaţiunilor care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate sau de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul sau fondurile alocate Camerei Deputaţilor.(2) Controlul financiar preventiv se execută asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile şi/sau patrimoniul Camerei Deputaţilor şi care vizează în principal:- angajamentele legale şi angajamentele bugetare;- ordonanţarea cheltuielilor;- alte categorii de operaţiuni stabilite prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaţilor.(3) Controlul financiar preventiv se exercită, prin viză de control financiar preventiv, acordare sau refuz de viză, de către persoanele desemnate în acest sens.(4) Nicio cheltuială nu poate fi aprobată fără viza prealabilă de control financiar preventiv.
  (5) Personalul desemnat să exercite această activitate nu poate fi implicat prin sarcinile de serviciu în aprobarea, efectuarea şi înregistrarea acestora şi trebuie să îndeplinească cerinţele unui cod deontologic şi moral specific.(6) Activitatea de control financiar preventiv se organizează şi se desfăşoară pe baza legilor şi reglementărilor specifice.
  Secţiunea a 3-a Serviciul juridicArticolul 109Serviciul juridic exercită atribuţii de avizare şi control privind legalitatea şi conformitatea ordinelor secretarului general al Camerei Deputaţilor şi a altor documente stabilite de prezentul regulament şi de secretarul general; respinge în scris avizarea dacă documentele respective nu îndeplinesc condiţiile normelor legale.Articolul 110
  Serviciul juridic are următoarele atribuţii principale:a) avizează contractele în care Camera Deputaţilor este parte;b) avizează contractele de muncă încheiate pe perioadă determinată în cadrul birourilor parlamentare;c) avizează contractele civile încheiate între deputaţi şi persoane fizice;d) avizează ordinele secretarului general, precum şi deciziile secretarilor generali adjuncţi;e) avizează deciziile de sancţionare disciplinară emise de secretarul general;f) avizează orice alte lucrări cu caracter juridic dispuse de secretarul general;
  g) colaborează la întocmirea regulamentelor, ordinelor şi instrucţiunilor care au ca obiect activitatea serviciilor Camerei Deputaţilor;h) reprezintă Camera Deputaţilor în faţa instanţelor judecătoreşti, putând pune concluzii la instanţele de judecată de toate gradele, la organele de urmărire penală, precum şi la toate autorităţile şi organele administrative cu atribuţii jurisdicţionale, pe bază de împuternicire;i) ţine evidenţa litigiilor pe rol în care este parte Camera Deputaţilor;j) redactează, în baza documentelor comunicate de compartimentele implicate, acţiunile în justiţie, punerile în întârziere, întâmpinările, concluziile scrise, precum şi orice alte acte procedurale în cadrul derulării proceselor aflate pe rol;k) propune exercitarea căilor de atac sau renunţarea motivată la exercitarea acestora;l) exercită procedura concilierii directe în vederea soluţionării debitelor înregistrate în evidenţa contabilă şi comunicate de Direcţia financiar-contabilă;m) face demersurile necesare obţinerii titlurilor executorii pe care le comunică Direcţiei financiar-contabile în vederea punerii în executare şi lichidării debitelor.
  Secţiunea a 4-a Serviciul auditArticolul 111Activitatea Serviciului audit se organizează şi se desfăşoară pe baza legilor şi reglementărilor specifice.Articolul 112(1) Serviciul audit îşi desfăşoară activitatea în baza planului anual şi pe termen lung, aprobat de secretarul general al Camerei Deputaţilor, utilizând metodologii specifice care cuprind standarde de audit şi proceduri formalizate pe activităţi.(2)
  Serviciul audit desfăşoară o activitate funcţional independentă şi obiectivă, menită să dea asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice; ajută entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului intern şi a proceselor de administrare.
  (3) Serviciul audit efectuează misiuni de audit intern şi consiliere asupra tuturor activităţilor şi serviciilor Camerei Deputaţilor, inclusiv asupra entităţilor sub autoritate, care, prin atribuţiile ce le revin, iniţiază şi execută operaţiuni de utilizare a resurselor financiare, materiale şi umane, precum şi asupra evaluării managementului şi controlului intern al acestora.(4) Serviciul audit efectuează şi alte misiuni nonaudit dispuse de secretarul general al Camerei Deputaţilor.(5) Serviciul audit este un compartiment independent care nu poate fi implicat în activităţile şi în compartimentele pe care le auditează sau le consiliază.(6) Serviciul audit nu poate fi implicat în activitatea procedurală şi efectivă de control intern din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor.(7) Serviciul audit este subordonat nemijlocit secretarului general al Camerei Deputaţilor.
  Articolul 113Serviciul audit are următoarele atribuţii principale:a) evaluează angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;b) evaluează plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;c) examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identificând erorile, risipa, gestiunea defectuoasă şi frauduloasă, propune măsuri şi soluţii secretarului general al Camerei Deputaţilor;d) examinează modul de constituire a veniturilor proprii, din servicii, concesionarea, închirierea de bunuri din domeniul public al statului, donaţii şi sponsorizări, urmărind evaluarea economicităţii, eficacităţii şi eficienţei utilizării resurselor financiare, umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea rezultatelor stabilite;e) examinează alocarea creditelor bugetare;f) examinează sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia ca principal instrument de cunoaştere, gestiune şi control patrimonial, examinează şi evaluează rezultatele;
  g) examinează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziilor, planificarea, programarea, organizarea şi coordonarea deciziilor, precum şi urmărirea şi controlul îndeplinirii acestora;h) identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme, ale unor proiecte sau ale unor operaţiuni, propune măsuri pentru corectarea acestora şi eliminarea riscurilor, după caz;i) evaluează sistemele informatice;j) efectuează unele misiuni dispuse de secretarul general al Camerei Deputaţilor, care nu au fost nominalizate în planul de audit pe anul respectiv;k) elaborează norme metodologice specifice de audit intern;l) elaborează proiectele planului anual şi planului strategic pe termen lung;m)
  elaborează raportul anual pentru activitatea auditului intern;
  n) raportează Unităţii Centrale de Armonizare pentru Audit din cadrul Ministerului Finanţelor Publice despre cazurile de neimplementare a recomandărilor rezultate din misiunile de audit;o) auditorii interni au acces la toate datele şi informaţiile, inclusiv la cele existente în format electronic, pe care le consideră relevante pentru scopul şi obiectivele precizate în ordinul de serviciu;p) auditorii interni pot solicita date, informaţii, precum şi copii ale documentelor certificate pentru conformitate de la persoanele aflate în legătură cu structura auditată, iar acestea au obligaţia de a le pune la dispoziţie;r) în cadrul misiunilor pe care le realizează, în baza probelor de audit, auditorii interni pot face constatări şi recomandări şi altor structuri din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor decât cea auditată în mod expres;s) auditorii interni pot efectua orice fel de reverificări financiare şi contabile legate de activităţile de control intern la care acestea au fost supuse;ş) auditorii interni, în cazul identificării unor iregularităţi, neconformităţi sau posibile prejudicii, raportează de îndată secretarului general al Camerei Deputaţilor şi structurii de control abilitate.
  Secţiunea a 5-a Experţi contabili de pe lângă cabinetele chestorilor Camerei DeputaţilorArticolul 114(1) Pe lângă cabinetele chestorilor funcţionează 2 consilieri având calitatea de experţi contabili.(2) Experţii contabili prevăzuţi la alin. (1) sunt subordonaţi chestorilor Camerei Deputaţilor, exercită atribuţii de control şi asigură asistenţa de specialitate pentru îndeplinirea de către chestori a atribuţiilor de control financiar, bugetar şi patrimonial prevăzute în Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare.Articolul 115(1) Experţii contabili de pe lângă cabinetele chestorilor Camerei Deputaţilor au următoarele atribuţii principale:
  a) verifică modul de gestionare a patrimoniului;b) verifică funcţionarea şi calitatea serviciilor Camerei Deputaţilor, din însărcinarea şi cu obiectivele stabilite de chestori;c) exercită control financiar asupra cheltuielilor efectuate;d) verifică proiectul de buget şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar anual ale Camerei Deputaţilor, care se prezintă Biroului permanent al Camerei Deputaţilor de către chestori;e) îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite de chestorii Camerei Deputaţilor prin fişa postului.(2) Obiectivele de control şi verificare se stabilesc în Planul anual de control aprobat de chestorii Camerei Deputaţilor.(3)
  Concluziile verificărilor efectuate se consemnează în acte de control, procese-verbale, note de prezentare, note confidenţiale, informări şi referate.
  (4) Evaluarea activităţii experţilor contabili se face de către chestori cel puţin o dată pe an.
  Capitolul VII Activitatea administrativăSecţiunea 1 Compartimentele cu atribuţii în domeniul administrativArticolul 116Compartimentele care exercită atribuţiile pentru realizarea activităţii administrative sunt următoarele:a) Departamentul administrativ, infrastructură şi întreţinere;b) Direcţia afaceri interne;c) Centrul Internaţional de Conferinţe.d) Direcţia pentru transporturi.Secţiunea a 2-a Departamentul administrativ, infrastructură şi întreţinereArticolul 117(1) Departamentul administrativ, infrastructură şi întreţinere administrează, gestionează, exploatează, asigură mentenanţa şi totalitatea modernizărilor aferente imobilului Palatul Parlamentului, ale spaţiilor, utilajelor şi instalaţiilor acestuia, precum şi ale bunurilor date în folosinţă pentru a asigura condiţiile optime necesare activităţilor parlamentare şi altor activităţi care se desfăşoară în Palatul Parlamentului.(2) În îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (1), întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor prevăzute în bugetul Camerei Deputaţilor pentru domeniul său de activitate şi răspunde de respectarea normelor legale respective.Articolul 118Departamentul administrativ, infrastructură şi întreţinere are în componenţa sa următoarele compartimente:a) Direcţia tehnică;b) Direcţia administrativă;c) Serviciul întreţinere.
  Articolul 119(1) Direcţia tehnică are în componenţa sa următoarele compartimente:a) Serviciul tehnic;b) Serviciul energetic;c) Serviciul audiovideo;d) Serviciul automatizări şi ascensoare;
  e) Serviciul dispecerat tehnic şi audit energetic.(2) Direcţia tehnică are următoarele atribuţii principale:a) organizează activităţile privind mentenanţa şi modernizarea, în cadrul spaţiilor administrate de Camera Deputaţilor, a staţiei de hidrofoare, a punctului termic, a staţiilor de transformare a energiei electrice şi a tablourilor de corp, a centralelor de ventilaţie şi instalaţiilor de climatizare, a aparatelor de aer condiţionat de tip split, a ascensoarelor, a echipamentelor de multiplicare/fax, a receptoarelor TV şi răspunde de buna funcţionare a acestora; asigură executarea reparaţiilor curente şi capitale ale acestor instalaţii, echipamente, inclusiv a reţelelor conexe;b) exploatează instalaţiile şi reţelele aferente spaţiilor administrate de Camera Deputaţilor (sanitare, termice, electrice etc.) şi răspunde de funcţionarea acestora; asigură executarea reparaţiilor curente, capitale şi modernizarea acestora;c) organizează activităţile de lăcătuşărie şi tâmplărie în cadrul spaţiilor administrate de Camera Deputaţilor; asigură executarea reparaţiilor curente şi capitale de această natură;d) asigură distribuţia cu agent termic, energie electrică şi apă de consum în cadrul spaţiilor administrate de Camera Deputaţilor, buna funcţionare a instalaţiilor electrice, sanitare, menajere şi de stins incendiul; asigură executarea reparaţiilor curente, capitale şi modernizarea acestora;e)
  răspunde de integritatea şi funcţionarea normală şi în condiţii de siguranţă a ascensoarelor de marfă şi persoane din imobil; asigură executarea reparaţiilor curente, capitale şi modernizarea acestora;
  f) asigură buna funcţionare a instalaţiei de televiziune cu circuit închis din imobil şi a celor de sonorizare/amplificare şi asigură efectuarea lucrărilor de reparaţii capitale, curente şi modernizarea acestora; efectuează şi păstrează înregistrările audio şi video ale şedinţelor din sala de plen a Camerei Deputaţilor şi pe cele aferente conferinţelor de presă şi le pune la dispoziţia Departamentului legislativ şi, la solicitare, altor persoane, în conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare; asigură transmisia audiovideo a şedinţelor în plen, a şedinţelor comisiilor parlamentare şi a diverselor evenimente de interes public pe instalaţia de televiziune cu circuit închis şi către televiziunile acreditate;g) asigură buna funcţionare, efectuarea lucrărilor de reparaţii curente, capitale şi modernizarea sistemului integrat de conferinţă, vot electronic, sonorizare, traducere simultană, comunicaţii audio/video şi de date ale şedinţelor în plen ale Camerei Deputaţilor şi ale şedinţelor comisiilor parlamentare; configurează şi actualizează ori de câte ori este nevoie baza de date a sistemului de vot electronic; programează şi inscripţionează cartelele de vot ale deputaţilor; asigură transmiterea rezultatelor procedurilor electronice de prezenţă şi de vot Direcţiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, în vederea afişării acestora;h) asigură distribuţia în cadrul imobilului Palatul Parlamentului a programelor de televiziune;i) asigură multiplicarea unor documente; asigură funcţionarea şi întreţinerea aparatelor proprii de multiplicare şi a celor care funcţionează în cadrul compartimentelor; asigură executarea reparaţiilor curente, capitale şi modernizarea acestora;j) asigură instalarea, configurarea şi întreţinerea echipamentelor de tip multiplicare/fax din dotarea imobilului; asigură executarea reparaţiilor curente, capitale şi modernizarea acestora;k) răspunde de utilizarea pieselor de schimb şi a materialelor scoase din magazie pentru efectuarea unor lucrări specifice şi face propuneri pentru completarea stocurilor;
  l) răspunde de gestionarea bunurilor primite în folosinţă de către salariaţii din cadrul direcţiei;m) avizează din punct de vedere tehnic contractele de furnizare a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor privitoare la întreţinerea echipamentelor şi a instalaţiilor din cadrul imobilului pe care le exploatează; urmăreşte din punct de vedere tehnic executarea contractelor încheiate; înaintează Departamentului economic documentaţia referitoare la creanţele rezultate din nerespectarea clauzelor contractuale;n) elaborează, fundamentează şi susţine studii şi analize tehnico-economice privitoare la modul de eficientizare a funcţionării şi modernizare a echipamentelor şi instalaţiilor de care răspunde; gestionează problematica aferentă auditului energetic al imobilului; susţine şi implementează programe şi măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice asupra imobilului Palatul Parlamentului, pe termen scurt, mediu şi lung.
  Articolul 120(1) Direcţia administrativă are în componenţa sa următoarele compartimente:a) Sectorul administrativ zona I;
  b) Sectorul administrativ zona II;c) Sectorul administrativ zona III;d) Sectorul administrativ zona IV;e) Sectorul horticol.(2) Delimitarea zonelor prevăzute la alin. (1) se aprobă de secretarul general adjunct.(3) Direcţia administrativă are următoarele atribuţii principale:a) preia în exploatare de la Direcţia generală pentru dezvoltare spaţiile la care investiţia a fost finalizată, precum şi dotările aferente acestora, după efectuarea probelor şi a recepţiilor finale, pe baza documentaţiei tehnice, potrivit procedurii legale în vigoare;
  b) organizează şi răspunde de activităţile privind gestionarea bunurilor, mijloace fixe şi obiecte de inventar cu specific administrativ aflate în patrimoniul Camerei Deputaţilor, în clădirea Palatului Parlamentului;c) ţine evidenţa tehnico-operativă a bunurilor, mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în patrimoniul Camerei Deputaţilor, pe spaţiile administrate;d) organizează şi răspunde de activitatea de curăţenie pe spaţiile date în folosinţă aparţinând Camerei Deputaţilor, asigură condiţii optime de desfăşurare a activităţilor parlamentare şi a altor activităţi care se desfăşoară în Palatul Parlamentului, organizate de Camera Deputaţilor sub acest aspect;e) organizează activitatea administrativă pe zone de lucru, asigurând desfăşurarea eficientă a acesteia pe toate spaţiile de lucru ale Camerei Deputaţilor, precum şi pe spaţiile verzi din zona Palatului Parlamentului, aflate în administrarea Camerei Deputaţilor;f) ţine evidenţa spaţiilor de lucru aferente activităţii Camerei Deputaţilor, întocmeşte analize şi propuneri privind utilizarea eficientă a acestora de către toate compartimentele beneficiare ale Camerei Deputaţilor;g) întocmeşte analize şi propuneri privind dotarea spaţiilor cu bunuri, mijloace fixe şi obiecte de inventar necesare desfăşurării optime a activităţii pe aceste spaţii;h) amenajează şi asigură funcţionarea neîntreruptă a sălilor, saloanelor, cabinetelor şi birourilor, spaţiilor de circulaţie, grupurilor sanitare şi a altor anexe cu caracter social, pentru activităţile ce se desfăşoară în cadrul Camerei Deputaţilor;i) asigură curăţenia şi întreţinerea spaţiilor în care funcţionează Centrul Internaţional de Conferinţe; organizează şi răspunde de gestionarea bunurilor pe aceste spaţii; execută amenajarea şi deamenajarea spaţiilor în cadrul activităţilor organizate de Centrul Internaţional de Conferinţe;j) răspunde de întreţinerea curăţeniei la garajul subteran, pe spaţiile cu destinaţie de birou, sală de şedinţă, holuri de acces, grupuri sanitare care sunt administrate de Camera Deputaţilor;k) răspunde de gestionarea, conservarea, manipularea şi modul de mişcare a materialelor, obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe în vederea prevenirii degradării, distrugerii, sustragerii sau folosirii neraţionale a acestora;l) avizează contractele de achiziţii de bunuri şi servicii aferente Direcţiei administrative; urmăreşte derularea contractelor de servicii din domeniul său de activitate şi efectuează recepţia acestora;m) întocmeşte referatele de specialitate pentru eliberarea de mijloace fixe, obiecte de inventar, piese de schimb şi materiale consumabile necesare activităţilor ce se desfăşoară pe spaţiile Camerei Deputaţilor;n) răspunde de activitatea atelierului de tapiţerie cu privire la montarea şi demontarea perdelelor şi de remedierea defectelor la perdele, draperii, mochete şi la mobilierul tapiţat din patrimoniul Camerei Deputaţilor;
  o) organizează şi răspunde de lucrările de întreţinere şi ambientare a spaţiilor verzi administrate de Camera Deputaţilor, din curtea Palatului Parlamentului;p) asigură ambientarea cu flori naturale a sălilor de şedinţe, cabinetelor, birourilor, spaţiilor de circulaţie, produce şi întreţine plantele naturale la ghiveci, răsaduri de flori anuale şi bienale;r) participă alături de celelalte direcţii din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor la campania de prevenire şi înlăturare a efectelor înzăpezirii, viscolului şi poleiului în perioada de iarnă, pe căile de acces, parcări, alei pietonale şi scări exterioare din incinta Palatului Parlamentului, conform Planului de măsuri aprobat de secretarul general al Camerei Deputaţilor;s) organizează activitatea de reparaţii şi întreţinere a maşinilor şi utilajelor necesare la lucrările de întreţinere a spaţiilor verzi, aflate în dotarea serviciului horticol;ş) organizează activitatea de colectare selectivă a deşeurilor menajere din spaţiile administrate de Camera Deputaţilor, în clădirea Palatului Parlamentului;t) administrează şi gestionează activele necorporale (programe informatice etc.) achiziţionate de Direcţia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
  Articolul 121
  (1) Serviciul întreţinere este compartimentul de specialitate al serviciilor Camerei Deputaţilor care organizează, coordonează şi răspunde de activităţile de intervenţii în timp, lucrări de întreţinere, reparaţii curente etc. la elementele de construcţie şi infrastructură, necesare exploatării eficiente a spaţiilor din imobilul Palatul Parlamentului administrate de Camera Deputaţilor.(2) Serviciul întreţinere are următoarele atribuţii principale:a) efectuează intervenţiile în timp (lucrări de întreţinere, reparaţii curente etc.) necesare la elementele de construcţie şi arhitectură (zidărie, vopsitorii, zugrăveli, închideri, construcţii metalice, terase, căi de acces, placaje şi pardoseli şi altele asemenea), asigurând funcţionarea acestora conform cerinţelor esenţiale ale construcţiilor;b) elaborează datele - planuri de cheltuieli anuale, trimestriale, lunare; liste de materiale, piese de schimb şi dotări necesare desfăşurării intervenţiilor specifice pentru asigurarea condiţiilor normale şi normate de funcţionare a spaţiilor ce fac obiectul intervenţiilor;c) elaborează planurile de reparaţii curente pentru spaţiile deservite şi execută lucrările respective conform normativelor în vigoare, pe baza programelor de urmărire a comportării în exploatare şi de intervenţii în timp pentru spaţiile din imobilul Palatul Parlamentului administrate de Camera Deputaţilor;d) urmăreşte executarea şi modul de derulare a lucrărilor de intervenţii în timp efectuate de către terţi, face verificările şi corecţiile necesare pe parcursul executării lucrărilor, organizează şi efectuează recepţia pe faze şi recepţia finală a lucrărilor de intervenţii în timp; participă la efectuarea probelor şi recepţiei lucrărilor de investiţii, precum şi la preluarea în exploatare a respectivelor spaţii, după terminarea lucrărilor;e)
  elaborează, fundamentează şi susţine studii şi analize tehnico-economice referitoare la domeniul specific de activitate;
  f) răspunde de utilizarea materialelor în execuţia lucrărilor specifice şi face demersurile necesare pentru completarea stocurilor;g) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de reglementările legale sau la solicitarea conducerii ierarhice.
  Secţiunea a 3-a Direcţia afaceri interneArticolul 122(1) Direcţia afaceri interne este structura de specialitate a serviciilor Camerei Deputaţilor care asigură ordinea la Palatul Parlamentului şi participă la realizarea siguranţei acestuia, în colaborare cu forţele aparţinând instituţiilor de stat cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice.
  (2) Direcţia afaceri interne are în componenţa sa următoarele compartimente:a) Serviciul pentru paza bunurilor şi acces;b) Serviciul echipamente de supraveghere şi control;c) Serviciul pază şi supraveghere parcaj subteran;d) Biroul situaţii de urgenţă, securitate şi sănătate în muncă şi evidenţă.(3) Serviciul prevăzut la alin. (2) lit. c), precum şi activităţile privind situaţiile de urgenţă şi cele privind sănătatea şi securitatea în muncă se află în subordinea unui director adjunct.(4) Direcţia afaceri interne are următoarele atribuţii principale:
  a) asigură permanent măsurile necesare pentru accesul, circulaţia, protecţia persoanelor şi răspunde de paza bunurilor şi valorilor din patrimoniul Camerei Deputaţilor în Palatul Parlamentului, parcajul subteran şi incintă;b) elaborează şi ţine evidenţa documentelor pentru accesul persoanelor în clădirea Palatului Parlamentului, precum şi al mijloacelor auto în curtea acestuia, în conformitate cu aprobările date, potrivit competenţelor;c) răspunde, împreună cu structurile abilitate, conform convenţiilor încheiate, pentru circulaţia în parcajul subteran şi în curtea Palatului Parlamentului;d) asigură întâmpinarea şi însoţirea persoanelor invitate la şi de la Cabinetul preşedintelui Camerei Deputaţilor şi cabinetele membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, ale preşedinţilor comisiilor Camerei Deputaţilor şi liderilor grupurilor parlamentare, conform metodologiei stabilite;e) asigură însoţirea la şi de la lojile rezervate în sala de şedinţe a persoanelor care participă la şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor, precum şi monitorizarea acestora pe parcursul prezenţei lor în Palatul Parlamentului;f) răspunde de menţinerea ordinii necesare desfăşurării în condiţii normale a activităţilor parlamentare şi extraparlamentare în Palatul Parlamentului;g)
  ia măsuri pentru monitorizarea invitaţilor, vizitatorilor şi turiştilor pe parcursul desfăşurării vizitelor în Palatul Parlamentului;
  h) asigură comunicarea cu structurile specializate ale Serviciului de Protecţie şi Pază, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ale Senatului României, conform protocoalelor încheiate cu acestea, în vederea asigurării ordinii şi siguranţei la Palatul Parlamentului;i) răspunde de exploatarea specifică şi întreţinerea echipamentelor de supraveghere video şi control acces, precum şi a echipamentelor de semnalizare incendiu;j) asigură gestionarea bazelor de date specifice sistemului informatic de control acces;k) prezintă propuneri pentru elaborarea sau completarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare specifică în Palatul Parlamentului;l) ia primele măsuri, în cazul unor calamităţi naturale sau catastrofe, conform procedurilor în vigoare;m) ţine evidenţa salariaţilor cu obligaţii militare, care sunt mobilizaţi la locul de muncă;
  n) verifică efectuarea controlului medical al salariaţilor, la angajarea în muncă şi periodic, pe durata executării contractului individual de muncă, conform prevederilor legale;o) asigură instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională periodică a persoanelor cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii din cadrul structurilor organizatorice ale serviciilor Camerei Deputaţilor; efectuează instructajul introductiv general, la încadrare, privind protecţia muncii;p) ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute în normele de protecţia muncii şi ţine evidenţa locurilor de muncă cu condiţii deosebite, a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;r) elaborează, în colaborare cu responsabilii pe probleme de protecţia muncii din cadrul departamentelor şi direcţiilor serviciilor Camerei Deputaţilor, normativele de acordare a echipamentelor de protecţie, de lucru şi a materialelor igienico-sanitare, în concordanţă cu normativul-cadru în vigoare;s) urmăreşte asigurarea necesarului de echipamente individuale de protecţie, de lucru şi a materialelor igienico-sanitare şi repartizarea acestora către salariaţi şi centralizează propunerile privind bugetul de cheltuieli pentru protecţia muncii;ş) verifică, la locurile de muncă, cunoaşterea şi aplicarea de către toţi salariaţii a măsurilor tehnice, sanitare, organizatorice şi a prevederilor legale în domeniul protecţiei muncii;t) colaborează cu celelalte compartimente ale serviciilor Camerei Deputaţilor în vederea ducerii la îndeplinire a sarcinilor specifice Direcţiei afaceri interne.
  Secţiunea a 4-a Centrul Internaţional de ConferinţeArticolul 123(1) Centrul Internaţional de Conferinţe organizează, în spaţiile destinate acestuia, acţiuni specifice interne şi internaţionale şi asigură serviciile de alimentaţie pentru deputaţi, salariaţi şi pentru acţiunile organizate în cadrul Centrului Internaţional de Conferinţe.(2) În îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (1), întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor prevăzute în bugetul Camerei Deputaţilor pentru domeniul său de activitate şi răspunde de respectarea normelor legale respective.(3) Acţiunile specifice şi serviciile de alimentaţie se organizează, respectiv se asigură, îndeosebi, în regim extrabugetar.(4) Centrul Internaţional de Conferinţe are în componenţa sa următoarele compartimente:
  a) Direcţia pentru promovare, contractare şi organizare;b) Direcţia pentru alimentaţie.
  Articolul 124(1) Direcţia pentru promovare, contractare şi organizare are în componenţa sa următoarele compartimente:a) Serviciul promovare-contractare;b) Serviciul de organizare şi prestaţii.
  (2) Direcţia pentru promovare, contractare şi organizare are următoarele atribuţii principale:a) stabileşte, în funcţie de solicitările Direcţiei generale afaceri externe şi ale Direcţiei afaceri europene, proiectul programului anual de activităţi cu caracter parlamentar şi proiectul altor reuniuni;b) elaborează propuneri de tarife, în lei şi în valută, pentru prestările de servicii sau pentru alte activităţi desfăşurate de Centrul Internaţional de Conferinţe;c) studiază cerinţele pieţei în domeniul de activitate al Centrului Internaţional de Conferinţe şi elaborează planuri de ansamblu şi de detaliu ale activităţii promoţionale;d) stabileşte relaţii cu organizaţiile naţionale şi internaţionale de profil la care acesta este afiliat sau intenţionează să se afilieze şi cu centrele similare din ţară şi străinătate;e) asigură aplicarea regulilor specifice de protocol la acţiunile desfăşurate în cadrul Centrului Internaţional de Conferinţe;f) răspunde de utilizarea corespunzătoare a dotărilor şi de recuperarea pagubelor;
  g) coordonează programul de vizitare; stabileşte traseul de vizitare;h) organizează, împreună cu alte compartimente implicate ale serviciilor Camerei Deputaţilor, vizite ale cetăţenilor în Palatul Parlamentului;i) urmăreşte acoperirea integrală a cheltuielilor din venituri, astfel încât, în situaţia nerealizării veniturilor prevăzute în bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii, cheltuielile să fie efectuate în limita veniturilor realizate.
  Articolul 125(1) Direcţia pentru alimentaţie are în componenţa sa următoarele compartimente:a) Serviciul aprovizionare;
  b) Serviciul bucătărie-cofetărie;c) Serviciul de desfacere (restaurante şi bufete);d) Compartimentul tehnologic.(2) Direcţia pentru alimentaţie are următoarele atribuţii principale:a) asigură pregătirea şi servirea mesei pentru parlamentari, personalul din Palatul Parlamentului, alţi participanţi la acţiunile Camerei Deputaţilor, pentru acţiuni ale Centrului Internaţional de Conferinţe, precum şi pentru terţi;b) răspunde de asigurarea condiţiilor de igienă şi sanitarveterinare în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea;c)
  întocmeşte proiectul planului anual de achiziţii pentru mărfuri şi asigură realizarea acestuia după aprobare; efectuează achiziţiile respective cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice;
  d) urmăreşte îmbunătăţirea aprovizionării unităţilor cu un sortiment complet de mărfuri de calitate;e) întocmeşte lista de preparate de bucătărie, cofetărie, patiserie şi de bar, urmărind înscrierea corectă a denumirii şi a preţului produselor comercializate;f) asigură şi răspunde de buna desfăşurare a activităţii restaurantelor, bufetelor, punctelor de desfacere a mărfurilor şi a celorlalte activităţi comerciale aflate în subordinea direcţiei;g) răspunde de gestionarea, păstrarea, conservarea şi utilizarea bunurilor aferente acestei activităţi;h) răspunde de utilizarea resurselor, în conformitate cu prevederile legale;i) fundamentează necesarul anual de alimente şi prestări de servicii (curăţătorie chimică), încadrate pe coduri CPV; iniţiază şi desfăşoară procedurile de achiziţii publice;
  j) urmăreşte acoperirea integrală a cheltuielilor din venituri, astfel încât, în situaţia nerealizării veniturilor prevăzute în bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii, cheltuielile să fie efectuate în limita veniturilor realizate.
  Secţiunea a 5-a Direcţia pentru transporturiArticolul 126(1) Direcţia pentru transporturi asigură mijloacele de transport necesare structurilor şi serviciilor Camerei Deputaţilor, răspunde de gestiunea parcului auto şi de utilizarea eficientă a acestuia.(2) În îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (1), Direcţia pentru transporturi întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor prevăzute în bugetul Camerei Deputaţilor pentru domeniul său de activitate şi răspunde de respectarea normelor legale respective.(3) Direcţia pentru transporturi are în componenţa sa următoarele compartimente:
  a) Serviciul dispecerat şi exploatare auto;b) Serviciul pentru mecanizare şi transporturi diverse;c) Serviciul pentru întreţinere şi reparaţii auto.
  Articolul 127Direcţia pentru transporturi are următoarele atribuţii principale:a) elaborează propuneri pentru completarea parcului auto central şi din circumscripţiile electorale; efectuează propuneri pentru scoaterea din uz a autovehiculelor;b) face propuneri pentru planul anual de achiziţii cu piesele de schimb şi materialele necesare întreţinerii şi reparaţiei autovehiculelor;c) gestionează parcul auto şi inventarul din dotarea acestuia;d) asigură mijloacele auto (midibuzele şi microbuzele) necesare transportului deputaţilor în Bucureşti şi în provincie şi mijloacele de transport pentru acţiunile de protocol;e) răspunde de utilizarea, potrivit normelor aprobate, a autovehiculelor de transport marfă şi a autospecialelor;f) răspunde de starea tehnică şi estetică a autovehiculelor; execută întreţinerea şi reparaţia autovehiculelor; execută reviziile şi inspecţiile tehnice periodice pentru autovehiculele pentru care a obţinut autorizare; efectuează recepţia tehnică privind întreţinerea şi repararea autovehiculelor;g) aprobă eliberarea din magazie şi utilizarea pieselor şi materialelor necesare pentru întreţinerea şi repararea autovehiculelor, potrivit normelor legale;h) elaborează propuneri de normare a consumului de carburanţi;
  i) răspunde de gestionarea combustibililor pe baza consumurilor normate şi utilizarea acestora potrivit reglementărilor în vigoare; asigură decontarea combustibililor conform normelor interne şi legislaţiei în vigoare;j) ţine evidenţa activităţii şoferilor şi autovehiculelor pe baza foilor de parcurs şi a pontajelor, întocmeşte situaţia orelor prestate peste programul normal de lucru de către şoferi;k) întocmeşte documentele de necesitate şi recepţie pentru reparaţiile ce se efectuează în afara atelierului propriu;l) urmăreşte, din punct de vedere tehnic, modul de exploatare, întreţinere şi reparaţie a autoturismelor destinate deputaţilor pentru activitatea din circumscripţiile electorale;m) întocmeşte documentaţia tehnică în vederea recuperării sumelor de la societăţile de asigurări.
  Capitolul VIII Fişa postuluiArticolul 128(1) Postul este componenta de bază a structurii organizatorice a serviciilor Camerei Deputaţilor, căruia i se stabilesc obiective individuale, sarcini, competenţe şi responsabilităţi care, în mod regulat, revin spre executare unui salariat.(2) Cerinţele, sarcinile şi competenţele postului, precum şi lucrările ce trebuie executate sau avizate de ocupantul postului se stabilesc în fişa postului.Articolul 129(1) Fişa postului trebuie să cuprindă date privind prezentarea postului, cerinţele generale ale postului, precum şi cerinţele specifice pentru fiecare compartiment.
  (2) În prezentarea postului se menţionează compartimentul la care este repartizat postul, condiţiile privind pregătirea, experienţa şi abilităţile pe care trebuie să le aibă persoana care ocupă postul respectiv şi ce sarcini şi lucrări trebuie să îndeplinească persoana care îl ocupă.(3) Descrierea postului potrivit prevederilor alin. (2) serveşte şi pentru selectarea, angajarea şi evaluarea salariaţilor.
  Articolul 130(1) Se întocmeşte câte o fişă a postului pentru totalitatea posturilor care prezintă aceleaşi caracteristici principale, care au aceleaşi sarcini şi responsabilităţi şi care se regăsesc în acelaşi compartiment.(2) Fişa postului se întocmeşte separat pentru funcţiile de conducere şi separat pentru funcţiile de execuţie.
  Articolul 131(1) Fişa postului pentru funcţia de execuţie se întocmeşte de către şeful compartimentului în care este repartizat postul respectiv, se avizează de către funcţia ierarhic superioară acestuia şi se aprobă de secretarul general, respectiv de secretarul general adjunct, după caz.(2) Fişa postului pentru funcţia de conducere se întocmeşte de şeful ierarhic şi se aprobă de secretarul general.(3) Fişa postului se semnează de titularul postului.(4) Fişa postului poate fi modificată şi actualizată în funcţie de modificările intervenite în repartizarea sarcinilor.(5) Fişa postului se întocmeşte în 3 exemplare, din care unul rămâne la salariatul care ocupă postul, unul la şeful compartimentului, iar unul la Direcţia resurse umane.
  Articolul 132(1) Fişele postului se grupează pe compartimentele prevăzute în prezentul regulament.(2) Atribuţiile stabilite pentru fiecare compartiment, astfel cum sunt prevăzute în prezentul regulament, împreună cu fişele postului din compartimentul respectiv formează un modul al obiectivelor, activităţilor, atribuţiilor, sarcinilor, lucrărilor şi competenţelor ce revin compartimentului şi salariaţilor din compartimentul respectiv.(3) Direcţia resurse umane păstrează fişele postului întocmite, semnate şi aprobate, care constituie anexe la atribuţiile compartimentelor, astfel cum sunt stabilite în prezentul regulament.Articolul 133Fişa postului cuprinde atribuţiile şi competenţele rezultate din aplicarea reglementărilor legale privind finanţele publice şi cele referitoare la controlul intern; fişa postului se modifică potrivit acestor prevederi legale.
  Articolul 134Pentru aplicarea prevederilor legale privind finanţele publice şi controlul intern, secretarul general emite ordine de aprobare a normelor specifice.----