xxxx
ADEVERINŢĂ ANGAJATOR din 15 martie 2021

Emitent : GUVERNUL ROMÂNIEI

Publicat în  www.mai.gov.ro

Data intrării în vigoare 15-03-2021

Prezenta formă este valabilă începând cu data de 15-03-2021 până la data de 21-09-2021

Adeverinţă angajator

Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ................................... născut/ă în data .............., în localitatea ...................... este angajat/ă al .......................................... cu sediul în ............................................

De asemenea, se adevereşte că persoana sus-numită desfăşoară activitatea în cadrul organizaţiei noastre, într-un interval care se suprapune cu cel cuprins între orele 22.00 - 05.00, la următoarea/următoarele adresă/adrese

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Prezenta adeverinţă este valabilă pentru o perioadă de .......... zile începând cu data de ............... şi a fost emisă pentru justificarea deplasării în intervalul orar 22.00 - 05.00.

Cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, certific, în calitate de reprezentant legal al ___________________________________________ faptul că informaţiile prezentate mai sus nu sunt false.

Data ...................

Reprezentant legal

Nume ................................

Prenume ..........................

Funcţie ..........................

Semnătură

* Adeverinţa de la angajator poate fi stocată şi prezentată pentru control pe dispozitive electronice mobile, cu condiţia ca pe documentul prezentat să existe semnătura olografă a reprezentantului legal al angajatorului şi data la care a fost redactată adeverinţa.

------