xxxx
DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE din 15 martie 2021

Emitent : GUVERNUL ROMÂNIEI

Publicată în  www.mai.gov.ro

Data intrării în vigoare 15-03-2021

Prezenta formă este valabilă începând cu data de 15-03-2021 până la data de 21-09-2021

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul/a: .........................................................................

domiciliat/ă în: ..........................................................................

cu reşedinţa în fapt în: ...............................................................

născut/ă în data de: .............. în localitatea .................................

declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, că mă deplasez în afara locuinţei, în intervalul orar 22.00 - 05.00, din următorul/următoarele motive:[ ] În interes profesional. Menţionez că îmi desfăşor activitatea profesională la instituţia/societatea/organizaţia ...................... cu sediul în ...................................... şi cu punct/e de lucru la următoarele adrese:

..............................................................................................

..............................................................................................

[ ] Asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă

[ ] Achiziţionarea de medicamente

[ ] Îngrijirea/însoţirea copilului şi/sau asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi

[ ] Deces al unui membru al familiei

Data ...........................

Semnătura .......................

* Declaraţia pe propria răspundere poate fi scrisă de mână, cu condiţia preluării tuturor elementelor prezentate mai sus.

** Declaraţia pe propria răspundere poate fi stocată şi prezentată pentru control pe dispozitive electronice mobile, cu condiţia ca pe documentul prezentat să existe semnătura olografă a persoanei care foloseşte Declaraţia şi data pentru care este valabilă declaraţia.

------