xxxx
ORDIN nr. 4.660.050 din 21 noiembrie 2020

privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Otopeni, judeţul Ilfov

EMITENT
 • DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1118 din 21 noiembrie 2020

  Data intrării în vigoare 21-11-2020

  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 21-11-2020 până la data de 21-09-2021

  Luând în considerare situaţia epidemiologică din oraşul Otopeni, judeţul Ilfov, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 9,57 la 1.000 de locuitori în oraşul Otopeni, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,

  ţinând cont de Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov nr. 50 din 20.11.2020 emisă pe baza Analizei de risc a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Ilfov nr. 11.836 din 20.11.2020 şi a Avizului Institutului Naţional de Sănătate Publică nr. INSP-CNSCBT 14.261 din 20.11.2020,

  în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)-d) şi f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,

  şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Începând cu data de 21.11.2020, ora 22,00 se instituie, pentru o perioadă de 14 zile, măsura de carantină zonală în oraşul Otopeni, judeţul Ilfov.
  (2) Perimetrul vizat de măsură, denumit în continuare zonă carantinată, prevăzută la alin. (1), este delimitat de următoarele coordonate geografice:

  Latitudine:Longitudine:
  1)44°35'03.37650'N,26°04'13.22752'E
  2)44°33'48.92074'N,26°02'49.71997'E
  3)44°32'14.36871'N,26°02'31.37174'E
  4)44°32'08.18169'N,26°02'35.95635'E
  5)44°31'24.79312'N,26°02'00.68774'E
  6)44°31'47.35236'N,26°02'57.18250'E
  7)44°31'58.53624'N,26°03'39.30069'E
  8)44°32'04.73823'N,26°04'04.24160'E
  9)44°32'17.94409'N,26°05'02.64927'E
  10)44°32'21.22308'N,26°05'40.24235'E
  11)44°32'22.32384'N,26°06'16.20805'E
  12)44°33'08.83545'N,26°06'30.46118'E
  13)44°35'38.42249'N,26°06'50.69136'E.

  Articolul 2

  Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zonele carantinate prevăzute la art. 1 alin. (2) prin alte zone şi căi de acces în afara celor deschise circulaţiei publice, pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.

  Articolul 3

  Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, prevăzute în prezentul ordin, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.

  Articolul 4

  Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zonele menţionate la art. 1 alin. (2):

  1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zonele menţionate la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;
  2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;
  3. în intervalul orar 6,00-22,00, în interiorul zonelor menţionate la art. 1 alin. (2) se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
  a)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă, gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
  b)deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale, pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani în intervalul orar 10,00-14,00, iar pentru persoanele cu vârsta sub 65 de ani în intervalele orare 6,00-10,00, respectiv 14,00-20,00;
  c)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
  d)deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
  e)deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină;
  f)deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
  g)deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
  h)deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
  i)îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate;
  j)participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
  k)pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor;
  l)eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege;
  m)alte motive justificative precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;
  n)participarea la activităţi religioase;
  o)deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
  4. în intervalul orar 22,00-6,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), m) şi o);
  5. în/din zonele menţionate la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:
  a)transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi pentru aprovizionarea populaţiei;
  b)persoanele care nu locuiesc în zonele carantinate, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, comerţului şi alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor;
  c)persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
  d)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
  e)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
  f)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
  g)urgenţe medicale;
  6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţie de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator;
  7. în interiorul localităţii se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;
  8. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, declaraţia pe propria răspundere, completată în prealabil;
  9. declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, dintre cele prevăzute la art. 4pct. 3 şi 5, data completării şi semnătura;
  10. activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult doar pentru persoanele cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zonele carantinate, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, de minimum 4 mp/persoană, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
  11. slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii) se pot oficia în lăcaşurile de cult, cu participarea a maximum 20 de persoane (număr ce include şi persoanele care oficiază slujba religioasă);
  12. se permite oficierea slujbelor de înmormântare, cu participarea a maximum 8 persoane în interior, iar în exterior cu participarea a maximum 20 de persoane;
  13. se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezenţa a maximum 10 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maximum 20 persoane, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
  14. controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din unitatea administrativ-teritorială menţionată la art. 1 alin. (2) şi măsurile de ordine publică vor fi organizate şi coordonate de către inspectoratul de jandarmi judeţean, cu sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean, al poliţiei locale, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii“ Bucureşti-Ilfov, efective din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, DSVSA, ITM, protecţia consumatorului, ISCTR sau alţi funcţionari anume desemnaţi prin dispoziţie a primarului unităţii administrativ-teritoriale.

  Articolul 5

  În zonele prevăzute la art. 1 alin. (2) se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în tranzit:

  1. se permite tranzitarea localităţii carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea în localitate;
  2. prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov se vor stabili căile de circulaţie care tranzitează zona respectivă şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin mass-media a acestei măsuri.

  Articolul 6

  În zonele prevăzute la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi:

  1. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;
  2. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă sau altele asemenea;
  3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor, cu excepţia activităţilor de preparare a hranei şi comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;
  4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
  5. organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată;
  6. organizarea cu public în spaţii închise şi deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor, activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment;
  7. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spatii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil;
  8. organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor şi talciocurilor;
  9. activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumuseţare, incluzând, dar fără a se limita la acestea, saloane de coafură, frizerii, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj etc.

  Articolul 7

  (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare în intervalul orar 22,00-6,00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant care pot avea program non-stop.
  (2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/ supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare fizică.
  (3) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană, cu respectarea normelor de distanţare.
  (4) Operatorii economici au obligaţia de a afişa la loc vizibil, la intrarea în unitate, programul de funcţionare, precum şi restricţiile stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior.
  (5) Agenţii/Operatorii economici în domeniul comercializării produselor nealimentare de genul retailerilor de materiale de construcţii şi bricolaj îşi vor suspenda temporar activitatea, până la expirarea prevederilor prezentului ordin, în zilele de sâmbătă şi duminică.

  Articolul 8

  Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zonele carantinate vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică, stabilite prin ordinul comun al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 32-37 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

  Articolul 9

  (1) Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Ilfov va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/ Ministerul Sănătăţii.
  (2) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii“ Bucureşti-Ilfov asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei, adoptate în prezentul ordin.

  Articolul 10

  (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.

  Articolul 11

  Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Municipiului Bucureşti de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.

  Articolul 12

  Primăria Oraşului Otopeni va întreprinde demersuri, prin grija comitetului local pentru situaţii de urgenţă, pentru:

  1. respectarea pe teritoriul acesteia a măsurilor pentru prevenirea răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, în conformitate cu prezentul ordin;
  2. informarea populaţiei asupra definiţiei de caz privind contactul direct, aşa cum este stabilită de Institutul Naţional de Sănătate Publică;
  3. asigurarea dezinfecţiei zilnice a spaţiilor publice, conform calendarului stabilit de către Direcţia de Sănătate Publică Ilfov;
  4. colectarea deşeurilor şi asigurarea funcţionării continue a serviciilor de utilităţi publice;
  5. asigurarea continuităţii aprovizionării cu alimente şi bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susţinători sau fără posibilităţi de asigurare a subzistenţei;
  6. asigurarea continuităţii aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al populaţiei prin unităţile farmaceutice specificate în analiza de risc.

  Articolul 13

  Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Municipiului Bucureşti de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov şi a Direcţiei de Sănătate Publică Ilfov, şi spre informare la Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

  Articolul 14

  Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 21.11.2020, ora 22,00, pentru o perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 22.11.2020, ora 12,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.

  Articolul 15

  Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

  Articolul 16

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   

   Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă,
   Raed Arafat,
   secretar de stat

  Bucureşti, 21 noiembrie 2020.

  Nr. 4.660.050.

  ----