xxxx
ORDIN nr. 4.659.877 din 9 noiembrie 2020

privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru localitatea Săcălăşeni, judeţul Maramureş

EMITENT
 • DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 10 noiembrie 2020

  Data intrării în vigoare 10-11-2020

  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 10-11-2020 până la data de 21-09-2021

  Luând în considerare situaţia epidemiologică din localitatea Săcălăşeni, judeţul Maramureş, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 5,98 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,

  ţinând cont de Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş nr. 68 din 8.11.2020 emisă pe baza Analizei de risc a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Maramureş nr. 17.870 din 8.11.2020 şi a Avizului Institutului Naţional de Sănătate Publică nr. 101/8.11.2020,

  în temeiul prevederilor art. 3 lit. b),art. 6 lit. b),art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, ale art. 5 alin. (3) lit. a)-d) şi f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,

  şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 10.11.2020, ora 17,00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru localitatea Săcălăşeni, judeţul Maramureş.
  (2) Perimetrele vizate de măsura prevăzută la alin. (1) sunt delimitate de următoarele coordonate geografice:

  latitudine 47°35'35.4'N, longitudine 23°33'32.4'E

  latitudine 47°34'23.2'N, longitudine 23°34'00.4'E

  latitudine 47°34'54.3'N, longitudine 23°34'22.9'E

  latitudine 47°34'59.8'N, longitudine 23°33'19.3'E

  latitudine 47°34'39.8'N, longitudine 23°33'28.5'E.

  Articolul 2

  Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, locale şi forestiere.

  Articolul 3

  În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1:

  1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;
  2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;
  3. prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş se vor stabili căile de circulaţie pentru tranzitarea zonei respective şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin intermediul mass-mediei a acestei măsuri;
  4. slujbele religioase cu caracter colectiv se pot oficia în lăcaşurile de cult, fără accesul publicului, putând fi transmise în mass-media sau online;
  5. slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot oficia în lăcaşurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane;
  6. este permis accesul credincioşilor în lăcaşurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă de minimum 2 m între persoane;
  7. slujbele religioase care se vor oficia în aer liber se vor desfăşura cu menţinerea distanţei de 1,5 m între persoane;
  8. la toate slujbele religioase trebuie respectate regulile de protecţie sanitară stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 1.103/95/2020, cu avizul secretarului de stat pentru culte emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

  Articolul 4

  (1) În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi:
  1. desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private;
  2. circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii motivate de:
  a)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi, precum şi pentru activităţi agricole;
  b)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
  c)deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
  d)deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;
  e)participarea la slujbele religioase, cu respectarea prevederilor art. 3 pct. 4-8;
  3. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
  4. organizarea de activităţi ale instituţiilor organizatoare de spectacole şi/sau concerte.
  (2)Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional de la alin. (1) pct. 2 lit. a) persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
  (3) Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

  Articolul 5

  (1) Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00-21,00.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile farmaceutice, benzinăriile şi operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.
  (3) În intervalul orar 21,00-5,00 operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

  Articolul 6

  Se permite activitatea pieţelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

  Articolul 7

  Direcţia de Sănătate Publică Maramureş va întreprinde următoarele:

  1. analizarea oportunităţilor şi prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii;
  2. stabilirea unui calendar pentru dezinfectarea periodică a spaţiilor publice şi urmărirea îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză;
  3. îndrumarea şi implicarea medicilor de familie de pe raza localităţii în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale populaţiei din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.);
  4. supravegherea colectării deşeurilor medicale şi asigurarea respectării normelor specifice acestei activităţi.

  Articolul 8

  (1) În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:
  a)transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în zona carantinată, precum şi aprovizionării populaţiei;
  b)persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitare, veterinare, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, a asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor;
  c)persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitate profesională în afara zonei carantinate;
  d)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
  e)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/ afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
  f)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
  g)urgenţe medicale.
  (2) Toate persoanele prevăzute la alin. (1) vor prezenta autorităţilor competente legitimaţie de serviciu valabilă, adeverinţă de salariat eliberată de angajator sau alt document care să ateste activitatea profesională, iar pentru deplasarea din alte motive decât profesionale vor prezenta o declaraţie pe propria răspundere.
  (3) Dacă nu a fost stabilită o rută ocolitoare este permisă tranzitarea localităţii Săcălăşeni de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în zona carantinată.

  Articolul 9

  Măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentului ordin vor fi comunicate autorităţilor publice locale şi vor fi aduse la cunoştinţa populaţiei, prin utilizarea sistemului RO-ALERT, precum şi prin alte mijloace.

  Articolul 10

  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti“ al Judeţului Maramureş asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din zona carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

  Articolul 11

  Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Maramureş (telefon: 0262.212.209, e-mail: cjcci@isumm.ro).

  Articolul 12

  Prezentul ordin se pune în aplicare în conformitate cu prevederile Planului-cadru integrat de acţiune pentru instituirea carantinei zonale, în scopul limitării răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României nr. S/85.887 din 23.07.2020, elaborat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.

  Articolul 13

  Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Maramureş, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş şi a Direcţiei de Sănătate Publică Maramureş, şi spre informare la Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică, Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

  Articolul 14

  Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 10.11.2020, ora 17,00, pentru o perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 11.11.2020, ora 8,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.

  Articolul 15

  Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

  Articolul 16

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   

   Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă,
   Raed Arafat,
   secretar de stat

  Bucureşti, 9 noiembrie 2020.

  Nr. 4.659.877.

  -----