xxxx
ADEVERINŢĂ ANGAJATOR din 9 noiembrie 2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  www.stirioficiale.ro

  Data intrării în vigoare 09-11-2020

  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 09-11-2020 până la data de 21-09-2021

  Adeverinţă angajator

  Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ................................... născut/ă în data ........, în localitatea ............ este angajat/ă al ............ cu sediul în ...............

  De asemenea, se adevereşte că persoana sus-numită desfăşoară activitatea în cadrul organizaţiei noastre, într-un interval care se suprapune cu cel cuprins între orele 23.00-05.00, la urmatoarea/ urmatoarele adresă/adrese

  ....................................

  ....................................

  ....................................

  Prezenta adeverinţă este valabilă pentru o perioadă de ..... zile începând cu data de .......... şi a fost emisă pentru justificarea deplasării în intervalul orar 23.00 - 05.00.

  Cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, certific, în calitate de reprezentant legal al ................ faptul că informaţiile prezentate mai sus nu sunt false.

  Data.....................

  Reprezentant legal

  Nume ............

  Prenume .........

  Funcţie .........

  Semnătură

  * Adeverinţa de la angajator poate fi stocată şi prezentată pentru control pe dispozitive electronice mobile, cu condiţia ca pe documentul prezentat să existe semnătura olografă a reprezentantului legal al angajatorului şi data la care a fost redactată adeverinţa.

  -----