xxxx
DECLARAŢIE din 9 noiembrie 2020

pe proprie răspundere

EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  www.stirioficiale.ro

  Data intrării în vigoare 09-11-2020

  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 09-11-2020 până la data de 21-09-2021

  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

  Subsemnatul/a:

  domiciliat/ă în: cu reşedinţa în fapt în:

  născut/ă în data de: în localitatea

  declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, că mă deplasez în afara locuinţei, în intervalul orar 23.00 - 05.00, din următorul/următoarele motive: [] În interes profesional. Menţionez că îmi desfăşor activitatea profesională la instituţia/societatea/organizaţia cu sediul în şi cu punct/e de lucru la următoarele adrese:

  ...................................................

  [] Asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă

  [] Achiziţionarea de medicamente

  [] Îngrijirea/însoţirea copilului şi/sau asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi

  [] Deces al unui membru al familiei

  Data

  Semnătura ........

  *Declaraţia pe propria răspundere poate fi scrisă de mână, cu condiţia preluării tuturor elementelor prezentate mai sus.

  **Declaraţia pe propria răspundere poate fi stocată şi prezentată pentru control pe dispozitive electronice mobile, cu condiţia ca pe documentul prezentat să existe semnătura olografă a persoanei care foloseşte Declaraţia şi data pentru care este valabilă declaraţia.

  -------