xxxx
ORDIN nr. 4.659.817 din 4 noiembrie 2020

privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Cehu Silvaniei, judeţul Sălaj

EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1031 din 4 noiembrie 2020

  Data intrării în vigoare 04-11-2020

  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 04-11-2020 până la data de 22-09-2021

  Luând în considerare situaţia epidemiologică din oraşul Cehu Silvaniei, judeţul Sălaj, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 09,85 de cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,

  ţinând cont de Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sălaj nr. 68 din 4.11.2020 emisă pe baza Analizei de risc a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Sălaj nr. 8.041 din 2.11.2020 şi a Avizului Institutul Naţional de Sănătate Publică nr. 17.502/3.11.2020,

  în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, ale art. 5 alin. (3) lit. a), b), c), d) şi f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,

  şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 5.11.2020, ora 5,00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru oraşul Cehu Silvaniei, judeţul Sălaj.
  (2) Perimetrele vizate de măsura prevăzută la alin. (1) sunt delimitate de următoarele coordonate geografice:

  latitudine: N 47°40'59.19', longitudine: E 23°16'26.19'

  latitudine: N 47°41'34.67', longitudine: E 23°15'74.29'

  latitudine: N 47°41'99.56', longitudine: E 23°18'54.69'

  latitudine: N 47°41'19.76', longitudine: E 23°21'15.62'.

  Articolul 2

  Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.

  Articolul 3

  Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.

  Articolul 4

  În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1:

  1. Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate
  2. Limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz.
  3. În intervalul orar 6,00-22,00, în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2) se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
  a)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
  b)deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
  c)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
  d)deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
  e)deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină;
  f)deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
  g)deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
  h)deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
  i)îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate, eliberarea de documente de identitate sau a celor necesare pentru obţinerea unor drepturi;
  j)participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
  k)pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
  l)alte motive justificative precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.
  4. În intervalul orar 22.00-6.00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), d) şi l).
  5. În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:
  a)transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionarea populaţiei;
  b)persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitare, veterinare, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor;
  c)persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
  d)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
  e)elevii care au domiciliul în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ din alte unităţi administrativ-teritoriale pentru care nu sunt dispuse măsuri de carantină zonală;
  f)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
  g)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
  h)urgenţe medicale.
  6. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere.
  7. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
  8. Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/ locului activităţii profesionale, motivul deplasării conform celor prevăzute la art. 4, data completării şi semnătura.
  9. În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.
  10. Se permite tranzitarea oraşului Cehu Silvaniei de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea în localitate.
  11. Prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sălaj se vor stabili căile de circulaţie pentru tranzitarea zonei respective şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin intermediul mass-mediei a acestei măsuri.
  12. Se permite oficializarea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta suprafaţa de minimum 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
  13. Se permite oficierea slujbelor de înmormântare doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maximum 20 de persoane.
  14. Se permite oficializarea stării civile cu prezenţa a maximum 20 de persoane în exteriorul clădirilor şi, respectiv, 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
  15. Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise.
  16. Se suspendă desfăşurarea cursurilor şcolare care presupune prezenţa „faţă în faţă“ pentru toate unităţile de învăţământ, cursurile urmând a se desfăşura online.
  17. Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din oraşul Cehu Silvaniei, judeţul Sălaj, şi asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj sau Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj, după caz.

  Articolul 5

  În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi:

  1. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;
  2. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă, spaţii de tip after-school etc.;
  3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor;
  4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
  5. activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumuseţare;
  6. activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepţia cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional;
  7. organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
  8. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor;
  9. organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii închise sau deschise;
  10. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil;
  11. organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi pieţelor de vechituri.

  Articolul 6

  (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 20,00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant care pot avea program nonstop.
  (2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare fizică;
  (3) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare.

  Articolul 7

  Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică.

  Articolul 8

  Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sălaj va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii.

  Articolul 9

  (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.

  Articolul 10

  Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Sălaj (telefon 0260.611.212, e-mail: cjcci@isusalaj.ro).

  Articolul 11

  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum“ al Judeţului Sălaj asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

  Articolul 12

  Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Sălaj, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sălaj şi a Direcţiei de Sănătate Publică Sălaj, şi spre informare la Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică, Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

  Articolul 13

  Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 5.11.2020, ora 5,00, pentru o perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 5.11.2020, ora 12,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.

  Articolul 14

  Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

  Articolul 15

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   

   Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă,
   Raed Arafat,
   secretar de stat

  Bucureşti, 4 noiembrie 2020.

  Nr. 4.659.817.

  ------