xxxx
ORDIN nr. 903/97/2020

pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unităţile de alimentaţie publică

EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 903 din 25 mai 2020
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Nr. 97 din 25 mai 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 28 mai 2020

  Data intrării în vigoare 28-05-2020

  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 28-05-2020 până la data de 22-09-2021

  Văzând Referatul de aprobare nr. 442 din 21 mai 2020 al Direcţiei generale siguranţa alimentelor,

  având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi prevederile art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, şi necesitatea adoptării unor măsuri specifice de relaxare a restricţiilor impuse la nivelul unităţilor de alimentaţie publică, ca urmare a instituirii stării de alertă,ţinând cont de prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 178/2002/CE de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 31 din 1 februarie 2002, cu amendamentele ulterioare, ale Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 139/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, ale Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 139/55 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, ale Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 625/2017/UE privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 95/1 din 7 aprilie 2017, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

  ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Norma privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unităţile de alimentaţie publică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Articolul 2

  Operatorii economici care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică, direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  Articolul 3

  Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor vor controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

  Articolul 4

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   

   Ministrul sănătăţii,
   Nelu Tătaru
   Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
   Robert-Viorel Chioveanu

  ANEXĂ

  NORMĂ din 25 mai 2020

  privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unităţile de alimentaţie publică

  Notă

  Aprobată prin ORDINUL nr. 903/97/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 450 din 28 mai 2020.

  Capitolul I

  Dispoziţii generale

  Articolul 1

  Prezenta normă stabileşte măsurile specifice care trebuie aplicate pe durata stării de alertă în unităţile de alimentaţie publică în legătură cu activităţile de manipulare, preparare, comercializare, livrare şi consum a produselor alimentare.

  Articolul 2

  În înţelesul prezentei norme se aplică definiţiile prevăzute la art. 17 din Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

  Articolul 3

  Pe durata stării de alertă sunt permise atât activităţile de preparare a hranei, cât şi activităţile de comercializare a produselor alimentare şi a băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu presupun staţionarea consumatorilor în spaţiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in“, „room-service“, livrare la consumator, „take-away“.

  Articolul 4

  Cerinţele igienico-sanitare ce trebuie respectate la producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor de către unităţile de alimentaţie publică sunt următoarele:

  a)utilizarea ambalajelor, recipientelor, ustensilelor şi utilajelor în perfectă stare de curăţenie şi igienizare şi interzicerea utilizării acestora în cazul în care au fost folosite în alte scopuri decât contactul direct cu alimentele;
  b)personalul de întreţinere a curăţeniei din anexele sanitare şi gospodăreşti nu va fi implicat în manipularea, prelucrarea, depozitarea, transportul sau livrarea alimentelor;
  c)efectuarea corespunzătoare a operaţiunilor de curăţenie şi/sau dezinfecţie cu produse biocide avizate a locurilor de muncă, utilajelor, ustensilelor, suprafeţelor de lucru şi a ambalajelor, după caz;
  d)depozitarea, chiar şi provizorie, în condiţii corespunzătoare a ambalajelor de transport ale produselor alimentare astfel încât să nu determine contaminarea sau impurificarea acestora;
  e)asigurarea dotării cu ustensile şi utilaje a unităţilor de alimentaţie colectivă permanente în funcţie de natura şi volumul unităţii de alimentaţie;
  f)asigurarea şi/sau utilizarea echipamentului de protecţie curat şi complet pentru personalul care lucrează în sectoarele de producţie, prelucrare, depozitare, transport şi desfacere a alimentelor;
  g)verificarea zilnică de către angajator a stării de igienă individuală şi de sănătate a angajaţilor; consemnarea acestei verificări, precum şi interzicerea în unitate a angajaţilor bolnavi sau convalescenţi de boli transmisibile;
  h)respectarea regulilor de igienă individuală pe toată durata programului de lucru de către personalul din sectorul alimentar;
  i)organizarea procesului de producţie alimentară, realizându-se orientarea fluxului tehnologic într-un singur sens pentru evitarea încrucişărilor între fazele salubre şi cele insalubre;
  j)asigurarea în unităţile de alimentaţie publică a spaţiilor şi circuitelor funcţionale stabilite prin normele de igienă în vigoare, adaptate pentru prevenirea şi limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

  Capitolul II

  Măsuri specifice în unităţile de alimentaţie publică

  Secţiunea 1

  Cerinţe speciale privind circuitul funcţional de producţie şi livrare în unităţile de alimentaţie publică

  Articolul 5

  (1) Operatorii economici din sectorul alimentaţiei publice au următoarele obligaţii înainte de demararea activităţii de livrare şi consum al produselor alimentare:
  a)verificarea stării de întreţinere a tuturor spaţiilor, facilităţilor, echipamentelor, inclusiv a sistemelor de ventilaţie şi ustensilelor ce se utilizează pentru recepţia, depozitarea, prepararea, gătirea, ambalarea şi livrarea alimentelor, a sălilor/zonelor unde sunt livrate alimentele către consumatorul final, precum şi efectuarea periodică sau după necesitate a lucrărilor de igienizare şi de revizie a instalaţiilor şi utilajelor;
  b)revizuirea planurilor şi procedurilor de igienizare, dezinfecţie şi de autocontrol pentru creşterea frecvenţei acestor operaţiuni şi implementarea procedurilor de bune practici de igienă bazate pe principiile Sistemului de analiză a riscurilor în punctele critice de control (HACCP) şi, acolo unde este cazul, revizuirea planurilor HACCP;
  c)asigurarea de dispozitive şi produse biocide avizate de Ministerul Sănătăţii necesare dezinfectării mâinilor personalului lucrător, a spaţiilor, facilităţilor, echipamentelor şi ustensilelor utilizate;
  d)verificarea stocurilor de alimente, materii prime existente în unitate şi eliminarea celor pentru care nu se poate garanta siguranţa alimentară, cum ar fi alimentele ce prezintă modificări organoleptice, care au fost păstrate în condiţii necorespunzătoare, cu data valabilităţii minimale/data-limită de consum depăşite sau pentru care nu se poate realiza trasabilitatea, astfel încât să fie preîntâmpinată apariţia unor cazuri de toxiinfecţii alimentare;
  e)igienizarea şi dezinfecţia cu substanţe biocide avizate, ce se regăsesc incluse în Registrul naţional al produselor biocide ce poate fi accesat la linkul http://www.ms.ro/2017/01/17/ registrul-national-al-produselor-biocide/, a tuturor spaţiilor, facilităţilor, echipamentelor şi ustensilelor utilizate pentru recepţia, depozitarea, prepararea, gătirea şi livrarea alimentelor, precum şi a grupurilor sanitare utilizate de personalul lucrător;
  f)instruirea sub semnătură a personalului lucrător cu privire la regulile generale de igienă ce trebuie respectate la nivelul unităţilor de alimentaţie publică necesare pentru obţinerea unor produse alimentare sigure consumului uman, inclusiv asupra măsurilor suplimentare în ceea ce priveşte prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2;
  g)asigurarea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, prin încheierea de către medicul de medicina muncii a fişelor de aptitudini pentru personalul lucrător şi interzicerea manipulării alimentelor de către persoane ce nu deţin aceste documente;
  h)revizuirea circuitelor funcţionale de producţie şi livrare, acolo unde este necesar, astfel încât să se respecte măsurile de protecţie sanitară pentru a împiedica posibila infecţie cu virusul SARS-CoV-2 a personalului lucrător, dar care să nu afecteze siguranţa alimentelor;
  i)asigurarea distanţării fizice în rândul angajaţilor, iar, în cazul în care spaţiile de preparare a alimentelor îngreunează menţinerea măsurilor de distanţare, trebuie să fie instituite măsuri alternative de protecţie a lucrătorilor (limitarea numărului de lucrători angajaţi în acelaşi timp la o zonă de preparare a alimentelor, distanţarea staţiilor de lucru, organizarea personalului în grupuri de lucru pentru a reduce interacţiunile dintre grupuri, asigurarea echipamentului de protecţie);
  j)asigurarea că personalul lucrător are efectuate cursurile privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.225/5.031/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) La finalizarea măsurilor luate înainte de demararea activităţii de livrare şi consum, operatorii economici sunt obligaţi să păstreze la nivelul unităţii documente prin care să se demonstreze că au fost implementate măsurile prevăzute la alin. (1). Aceste documente vor fi puse la dispoziţia organelor de control, ori de câte ori se solicită.

  Articolul 6

  (1) În cazul în care operatorii economici din domeniul alimentaţiei publice optează şi pentru comercializarea produselor alimentare prin comerţul online sau cu servire la pachet („take away“), aceştia trebuie să îşi revizuiască programele şi procedurile de siguranţa alimentelor, bazate pe principiile HACCP, astfel încât să ia în considerare activităţi noi, precum ambalarea produselor, servirea la ghişeu, transportul mâncărurilor şi informarea adecvată a consumatorilor asupra produselor comercializate.
  (2) În cazul în care măsurile preconizate pentru desfăşurarea activităţilor de la alin. (1) indică necesitatea unor modificări în desfăşurarea activităţii este necesară notificarea direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile art. 28 din Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

  Secţiunea a 2-a

  Verificarea respectării măsurilor aplicate

  Articolul 7

  (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Ministerul Sănătăţii adoptă planuri de verificare a modului în care sunt respectate şi aplicate măsurile prevăzute în prezenta normă, care ţin de domeniul specific de competenţă.
  (2)Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) şi e) se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) pct. 5, 8, 9 şi 10, art. 4 lit. b) pct. 4, 5, 6, 10 şi 11, art. 4 lit. c) pct. 1 şi 2,art. 4 lit. d) şi art. 7 lit. a) pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3)Nerespectarea prevederilor prevăzute la art. 4 se constată şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 5,art. 30 lit. h),art. 41 lit. a), c), f) şi h), ale art. 42 lit. b), c) şi k), ale art. 43 lit. c), e) şi i), ale art. 44 lit. a)-k), ale art. 45 lit. a) şi ale art. 52 din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.
  (4) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Ministerul Sănătăţii se informează reciproc cu privire la orice informaţie deţinută ca urmare a controalelor oficiale, legată de existenţa unei neconformităţi faţă de prevederile prezentei norme care nu intră în domeniul propriu de competenţă.

  Capitolul III

  Dispoziţii finale

  Articolul 8

  (1) Operatorii economici trebuie să urmărească şi să aplice în funcţie de specificul unităţii aflate sub control ghidurile şi recomandările Institutului Naţional de Sănătate Publică şi ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în legătură cu prevenirea şi combaterea răspândirii COVID-19.
  (2) Măsurile aplicate în conformitate cu prezenta normă nu exonerează operatorii economici de la respectarea celorlalte cerinţe privind siguranţa alimentelor sau de protecţie a sănătăţii publice prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi a normelor generale în vigoare privind măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2.

  ----