xxxx
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 7 din 4 aprilie 2020

privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 4 aprilie 2020

  Data intrării în vigoare 04-04-2020

  Formă consolidată valabilă la data 21-09-2021

  Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 10-04-2020 până la data de 21-09-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI MILITARE nr. 7 din 4 aprilie 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 284 din 4 aprilie 2020, la data de 21 Septembrie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA MILITARĂ nr. 8 din 9 aprilie 2020.

  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  De acord

  PRIM-MINISTRU

  LUDOVIC ORBAN

  Având în vedere dispoziţiile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 şi art. 4 alin. (2) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă la nivel naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020,

  ţinând seama de evaluarea realizată de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, aprobată prin Hotărârea nr. 18 din 4 aprilie 2020,

  pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor pct. 1, 3 şi 4 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 195/2020,în temeiul art. 20 lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare,

  ministrul afacerilor interne emite următoarea ordonanţă militară:

  Capitolul I

  Instituirea măsurii de carantinare în oraşul Ţăndărei, judeţul Ialomiţa

  Articolul 1

  Se instituie, pe perioada stării de urgenţă, măsura de carantinare în oraşul Ţăndărei, judeţul Ialomiţa.

  Articolul 2

  În localitatea carantinată prevăzută la art. 1 sunt permise intrarea, respectiv ieşirea pentru:

  a)transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionării populaţiei;
  b)persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor şi transporturilor.

  Articolul 3

  Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, precum şi operatorii economici din domeniul transportului feroviar de persoane nu vor comercializa bilete/abonamente sau alte titluri de călătorie pentru transportul călătorilor în localitatea carantinată decât dacă sunt respectate dispoziţiile art. 2.

  Articolul 4

  În localitatea carantinată potrivit art. 1 se aplică în mod corespunzător toate interdicţiile şi restricţiile stabilite prin ordonanţele militare emise în perioada stării de urgenţă.

  Articolul 5

  Se împuterniceşte Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Ialomiţa (CJCCI) pentru a stabili completări şi derogări în ceea ce priveşte dispoziţiile prevăzute la art. 2, cu acordul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

  Articolul 6

  (1) Organele cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale vor stabili măsuri specifice de prevenire şi limitare a intrării, respectiv ieşirii persoanelor în/din localitatea carantinată.
  (2) Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene vor aduce la cunoştinţă obligaţiile ce le revin persoanelor, referitoare la deplasarea şi accesul în/din localitatea carantinată.
  (3) Aplicarea măsurilor de verificare, control şi acces în/dinspre localitatea carantinată se realizează de către personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne în colaborare cu cele ale Ministerului Apărării Naţionale.

  Articolul 7

  Consiliul Judeţean Ialomiţa, primarul şi Consiliul Local al Oraşului Ţăndărei vor lua măsuri pentru a asigura funcţionarea serviciilor de protecţie şi asistenţă socială, funcţionarea corespunzătoare a serviciilor de utilităţi publice, precum şi aprovizionarea cu alimente de bază pentru persoanele fără susţinători sau altă formă de ajutor şi care nu se pot deplasa de la locuinţă/gospodărie.

  Articolul 8

  Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din oraşul Ţăndărei, judeţul Ialomiţa, prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile europene, naţionale, judeţene şi comunale.

  Capitolul II

  Alte măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

  Articolul 9

  (1) Se suspendă toate zborurile efectuate de operatorii economici aerieni spre Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Turcia şi Iran şi din aceste ţări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile.
  (2) Măsura se aplică începând cu data de 5 aprilie 2020, ora 23,00, ora României.
  (3) Se prelungeşte măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici aerieni spre Franţa şi Germania şi din aceste ţări către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 8 aprilie 2020.
  (4) Măsurile prevăzute la alin. (1) şi (3) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă şi corespondenţă, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgenţă, precum şi aterizărilor tehnice necomerciale.
  (5) Măsurile prevăzute la alin. (1) şi (3) se aplică şi după durata pentru care este instituită starea de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020, numai dacă starea de urgenţă pe întreg teritoriul României se prelungeşte şi dacă în decretul de prelungire a stării de urgenţă se menţine competenţa ministrului afacerilor interne de a stabili, prin ordonanţă militară, interzicerea graduală a circulaţiei aeriene pe diferite rute.

  La data de 10-04-2020 Articolul 9 din Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Alineatul (1), Articolul 20 din ORDONANȚA MILITARĂ nr. 8 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 10 aprilie 2020

  Articolul 10

  (1) Sunt permise zborurile efectuate de toţi transportatorii aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, cu avizul autorităţilor competente din ţara de origine şi de destinaţie.

  La data de 10-04-2020 Alineatul (1) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Alineatul (1), Articolul 20 din ORDONANȚA MILITARĂ nr. 8 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 10 aprilie 2020

  (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul sanitar şi al asistenţei sociale.

  Articolul 11

  Se suspendă transportul rutier internaţional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale în trafic internaţional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franţa, Germania, Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos şi Turcia şi din aceste ţări către România, pe toată perioada stării de urgenţă.

  Articolul 12

  La intrarea în România, conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, completează o declaraţie pe propria răspundere, al cărei model este stabilit de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin care îşi asumă locaţia unde pot fi contactaţi în perioada dintre curse. Aceştia nu se supun măsurilor de izolare la domiciliu/ carantinare, cu condiţia asigurării de către angajator a materialelor individuale de protecţie împotriva COVID-19.

  Articolul 13

  Prevederile art. 12 se aplică în mod corespunzător conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care de deplasează în interesul desfăşurării profesiei din România într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în România, ca stat de rezidenţă al conducătorului auto, indiferent dacă deplasarea se face la bordul autovehiculului de transport marfă sau prin mijloace individuale sau în cont propriu. Aceştia trebuie să prezinte, la intrarea în România, o adeverinţă de salariat, asumată de angajator.

  Articolul 14

  (1) Conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care tranzitează teritoriul României, nu sunt obligaţi să completeze, la intrarea pe teritoriul României, declaraţia epidemiologică, dacă respectă următoarele condiţii minimale:
  a)utilizează doar coridoare de tranzit şi puncte pentru trecerea frontierei de stat situate la capetele acestor coridoare, aprobate de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi Ministerul Afacerilor Interne, fiind interzisă abaterea de la acestea;
  b)tranzitarea teritoriului României se face într-un interval de timp minim, fără a depăşi 48 de ore de la intrarea în România, incluzând şi perioadele de staţionare pentru odihna zilnică normată;
  c)staţionarea autovehiculului se realizează exclusiv în parcări situate pe coridoarele de tranzit, marcate în mod corespunzător.
  (2) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (1), conducătorul autovehiculului va fi obligat să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea sa. Autovehiculul poate fi preluat, în acest caz, de un reprezentant al deţinătorului.
  (3) La intrarea în România, conducătorul auto este obligat să aplice, pe părţile vitrate ale autovehiculului (parbriz), un colant special pus la dispoziţie de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, respectiv să păstreze asupra sa formularul de tranzit al cărui model este stabilit de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.

  Articolul 15

  Prevederile art. 5 din Ordonanţa militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 24 martie 2020, nu se aplică mecanicilor de locomotivă şi personalului feroviar.

  Articolul 16

  (1) În vederea prevenirii răspândirii COVID-19, ministerele cu reţea sanitară proprie şi autorităţile administraţiei publice locale asigură pentru personalul din sistemul public sanitar, la cerere, spaţii hoteliere destinate repausului dintre ture sau gărzi, hrana - trei mese pe zi şi apa.

  La data de 10-04-2020 Alineatul (1) din Articolul 16 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Alineatul (1), Articolul 20 din ORDONANȚA MILITARĂ nr. 8 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 10 aprilie 2020

  (2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Articolul 17

  (1) Personalul gărzilor forestiere teritoriale şi judeţene sau cu atribuţii de control/de pază pe linie silvică va participa în dispozitivele de ordine publică şi control al circulaţiei pe drumurile publice, împreună cu personalul Ministerului Afacerilor

  Interne şi al Ministerului Apărării Naţionale, în vederea desfăşurării activităţilor/controalelor specifice pe linie de control silvic.

  (2) Controalele specifice se fac în punctele de control existente, în funcţie de personalul disponibil la nivelul gărzilor forestiere sau cu atribuţii de control/de pază pe linie silvică.

  Capitolul III

  Dispoziţii finale

  Articolul 18

  (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei ordonanţe militare:
  a)Poliţia Română, Jandarmeria Română şi poliţia locală, pentru măsurile prevăzute la art. 2 şi 8;
  b)Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, pentru măsurile prevăzute la art. 3 şi 9;
  b^1)Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, pentru măsura prevăzută la art. 10.

  La data de 10-04-2020 Alineatul (1) din Articolul 18 , Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Alineatul (1), Articolul 20 din ORDONANȚA MILITARĂ nr. 8 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 10 aprilie 2020

  c)Poliţia de Frontieră Română, pentru măsurile prevăzute la art. 11 şi 13;
  d)Poliţia Română, Poliţia de Frontieră Română şi Jandarmeria Română, poliţia locală, direcţiile de sănătate publică şi conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale, pentru măsura prevăzută la art. 12;
  e)Poliţia Română, Poliţia de Frontieră Română, Jandarmeria Română şi Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, pentru măsura prevăzută la art. 14.
  (2)Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 2, 3, 8, 9 şi 11-14 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Personalul instituţiilor prevăzute la alin. (1) este împuternicit să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

  Articolul 19

  Prevederile art. 4 din Ordonanţa militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 29 martie 2020, îşi încetează aplicabilitatea.

  Articolul 20

  (1) Prezenta ordonanţă militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puţin două zile de la data publicării, despre conţinutul prezentei ordonanţe militare.

   

   Ministrul afacerilor interne,
   Marcel Ion Vela

  Bucureşti, 4 aprilie 2020.

  Nr. 7.

  -----