xxxx
ORDIN nr. 743/2.802/2020

privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII SI PROTECŢIEI SOCIALE Nr. 743 din 31 martie 2020
 • MINISTERUL CULTURII Nr. 2.802 din 31 martie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 31 martie 2020

  Data intrării în vigoare 31-03-2020

  Formă consolidată valabilă la data 07-06-2020

  Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 04-06-2020 până la data de 07-06-2020

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 743/2.802/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 269 din 31 martie 2020, la data de 07 Iunie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de ORDINUL nr. 1.017/2.880/2020.

  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Având în vedere:
  – prevederile art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare;
  – prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială,
  în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

  ministrul muncii şi protecţiei sociale şi ministrul culturii emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă modelul cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizaţiei prevăzute de art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   

   Ministrul muncii si protecţiei sociale,
   Victoria Violeta Alexandru
   p. Ministrul culturii,
   Camelia Veronica Marcu,
   secretar general

  Anexă

  Către

  Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ......................................../Municipiului Bucureşti

  CERERE

  Subsemnatul(a), ,.................................................., cu domiciliul în localitatea .................................., str. .......................................... nr. ......., judeţul .........................../municipiul .........................., sectorul ........, identificat/ă cu CI/BI seria ......... nr. .............., CNP ........................................., telefon ............................, e-mail ..........................., vă solicit acordarea indemnizaţiei aferente perioadei ........................................, ca urmare a întreruperii activităţii, determinată de efectele epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi pe perioada stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în contul ............................................., al cărui titular sunt, deschis la ......................................Anexez următoarele documente:

  [ ] copie a actului de identitate;

  [ ] copie după un contract de drepturi de autor şi drepturi conexe din ultimele 9 luni, anterior declanşării stării de urgenţă;

  [ ] copie după extrasul de cont

  [ ] declaraţia pe propria răspundere

  Data .......................................

  Numele şi prenumele (în clar) .........................................

  Semnătura ..................................

  Către

  Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ......................................../Municipiului Bucureşti

  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

  Subsemnatul(a), ......................................, cu domiciliul în localitatea ..............................., str. ................................. nr. ......., judeţul ......................./municipiul ........................., sectorul ........, identificat/ă cu CI/BI seria ..... nr. ......., CNP ..................................., telefon ....................., e-mail ....................,

  cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că în ultima lună, anterior declanşării epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi pe perioada stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, am obţinut venituri exclusiv din drepturi de autor şi drepturi conexe şi mă aflu în imposibilitatea de a-mi desfăşura activitatea.

  Data .......................................

  Numele şi prenumele (în clar) .........................................

  Semnătura ..................................

  La data de 04-06-2020 Anexa a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.017 din 2 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 04 iunie 2020