xxxx
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 30 martie 2020

privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 30 martie 2020

  Data intrării în vigoare 30-03-2020

  Formă consolidată valabilă la data 21-09-2021

  Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-01-2021 până la data de 21-09-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 37 din 30 martie 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 261 din 30 martie 2020, la data de 21 Septembrie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 7 mai 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 mai 2020; LEGEA nr. 141 din 21 iulie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 227 din 30 decembrie 2020.

  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Având în vedere Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, prin care s-a instituit starea de urgenţă pe o perioadă de 30 de zile, în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de ţări, în care aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate şi peste 5.800 au decedat, precum şi declararea „Pandemiei“ de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, la data de 11 martie 2020,

  în acest context, în scopul prevenirii răspândirii virusului şi pentru limitarea efectelor negative ale acestuia trebuie luate o serie de măsuri care vor viza sectorul sănătăţii publice, educaţiei, protecţiei sociale, precum şi măsuri de limitare a efectelor negative determinate de limitarea sau întreruperea activităţilor socioeconomice.

  În circumstanţele excepţionale create de focarul SARS-CoV-2, întreprinderile mici şi mijlocii se confruntă cu o lipsă severă de lichiditate, iar persoanele fizice sunt afectate prin diminuarea veniturilor.

  Întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru combaterea efectelor negative care influenţează situaţia economică a unor categorii de debitori şi întrucât elementele mai sus prezentate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

  conform comunicatului Băncii Naţionale a României din data de 24.03.2020, reglementările actuale permit împrumutătorilor, instituţii bancare şi nebancare, să amâne la plată creditele oricărei persoane fizice afectate de pandemia COVID-19, fără aplicarea condiţiilor prevăzute de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, cu modificările ulterioare, privind gradul de îndatorare, limitarea creditului în funcţie de valoarea garanţiei şi durata maximă a creditului de consum.

  Astfel, în perioadele anterioare, băncile au constituit amortizoare de capital potrivit reglementărilor europene şi naţionale adoptate de Banca Naţională a României în baza recomandărilor Comitetului Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială.

  Dat fiind contextul actual, Banca Naţională a României a decis să permită băncilor să utilizeze temporar, până la o dată ce va fi comunicată ulterior, amortizoarele de capital anterior constituite, cu menţinerea respectării cerinţelor prevăzute de cadrul legal pentru aceste flexibilizări. Adaptarea la noile condiţii a amortizoarelor de capital sprijină băncile în a-şi menţine rolul de suport al economiei reale.

  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

  a)creditori - instituţii de credit definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi instituţii financiare nebancare definite potrivit Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi sucursalele instituţiilor de credit şi ale instituţiilor financiare nebancare din străinătate care desfăşoară activitate pe teritoriul României;

  Norme de aplicare

  NORME din 2 aprilie 2020

  Articolul 1

  Prezentele norme se aplică tuturor facilităţilor acordate de creditorii definiţi conform prevederilor art. 1 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, debitorilor definiţi conform prevederilor art. 1 lit. b) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea obligaţiilor de plată scadente, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane.

  b)debitori - persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale ce funcţionează potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, profesiile liberale şi cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei şi persoanele juridice din contractele de credit, respectiv leasing, cu excepţia instituţiilor de credit definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006;

  Norme de aplicare

  NORME din 2 aprilie 2020

  Articolul 1

  Prezentele norme se aplică tuturor facilităţilor acordate de creditorii definiţi conform prevederilor art. 1 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, debitorilor definiţi conform prevederilor art. 1 lit. b) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea obligaţiilor de plată scadente, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane.

  c)scrisoare de garanţie - angajamentul irevocabil şi necondiţionat prin care Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., se obligă în numele şi contul statului să plătească creditorului sumele care reprezintă dobânzi amânate la plată aferente creditelor ipotecare, contractate de la creditor de persoane fizice, care beneficiază de facilitatea de suspendare a plăţilor în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru care F.N.G.C.I.M.M., în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanţelor Publice, acordă o garanţie în numele şi contul statului în baza convenţiei încheiate cu creditorul prevăzut la lit. a). Valabilitatea scrisorii de garanţie este de maximum 5 ani;
  d)garant - statul prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru garanţiile acordate în numele şi contul statului;
  e)garanţie de stat - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, care acoperă pierderea suportată de creditor, ca urmare a producerii riscului de credit conform scrisorii de garanţie prevăzute la lit. c);
  f)credit ipotecar - credit acordat de un creditor unui debitor persoană fizică, garantat cu ipotecă asupra unui imobil, şi credit ce implică un drept legat de un bun imobil, astfel cum sunt acestea reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, precum şi creditele acordate prin programul „Prima casă“, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă“, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

  Norme de aplicare

  NORME din 2 aprilie 2020

  Articolul 3

  (1)Perioada pentru care se acordă facilităţile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori din creditele ipotecare, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările si completările ulterioare, se stabileşte conform opţiunii debitorului şi este cuprinsă între minimum o lună şi maximum nouă luni. Perioada maximă de nouă luni include şi perioada suspendării efective a obligaţiilor de plată în temeiul moratoriului legislativ instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau perioadele de suspendare acordate în cadrul moratoriilor nonlegislative, după caz.
  (2) Perioada de rambursare a ratelor de dobândă eşalonate cu termene de plată suspendate este de 60 de luni, calculată începând cu prima zi calendaristică următoare perioadei de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor scadente acordate de creditor în condiţiile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.
  g)riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitorii persoane fizice a obligaţiilor ce le revin de rambursare a dobânzilor suspendate la plată, aferente facilităţii garantate de stat.

  Articolul 2

  (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data de 30 martie 2020, se suspendă la cererea debitorului pentru o perioadă cuprinsă între minimum o lună şi maximum 9 luni.

  La data de 01-01-2021 Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 227 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1331 din 31 decembrie 2020

  Norme de aplicare

  NORME din 2 aprilie 2020

  Articolul 4

  Poate fi suspendată rambursarea ratelor, dobânzilor şi comisioanelor scadente numai pentru creditele ipotecare care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

  a)au fost acordate până la data de 30 martie 2020 inclusiv;
  b)data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei solicitării suspendării obligaţiilor de plată;
  c)nu le-a fost declarată scadenţa anticipată până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;
  d)nu înregistrează restanţe la data solicitării suspendării obligaţiei de plată.
  (1^1)De facilitatea prevăzută la alin. (1) pot beneficia atât debitorii cărora le-a fost acordată suspendarea obligaţiilor de plată până la 15 iunie 2020, potrivit legii, şi debitorii care au beneficiat de aplicarea unui moratoriu nonlegislativ sau în ambele cazuri, cu condiţia ca perioada maximă de suspendare a obligaţiilor de plată, care va include, dacă este cazul, perioada de suspendare anterioară, să nu depăşească cumulat 9 luni, indiferent dacă aceste 9 luni cumulate au fost acordate în temeiul unui moratoriu legislativ, al unui moratoriu nonlegislativ sau al ambelor cazuri, cât şi debitorii care nu au solicitat această suspendare până la 15 iunie 2020, potrivit legii, pentru creditele acordate până la data de 30 martie 2020.

  La data de 01-01-2021 Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 227 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1331 din 31 decembrie 2020

  (2) Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depăşită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată.
  (3) Pentru debitori persoane fizice pentru care prelungirea maturităţii creditelor depăşeşte limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.
  (4)De prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază debitorii prevăzuţi la art. 2 alin (1^1) care au încheiat un contract pentru obţinerea unui credit care nu a ajuns la maturitate şi pentru care creditorul nu a declarat scadenţa anticipată, la data de 31 decembrie 2020 inclusiv.

  La data de 01-01-2021 Alineatul (4) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 227 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1331 din 31 decembrie 2020

  (5) Facilitatea prevăzută la alin. (1) poate fi acordată doar pentru creditele care nu înregistrează restanţe la data solicitării suspendării obligaţiei de plată.

  La data de 01-01-2021 Alineatul (5) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 227 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1331 din 31 decembrie 2020

  (6) Măsura prevăzută la alin. (1) se acordă exclusiv debitorilor ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19, conform normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

  Articolul 3

  (1) Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor de principal, dobânzilor şi comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin poşta electronică, la datele de contact stipulate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, cel mai târziu până la data 15 martie 2021, astfel încât creditorul să fie în situaţia de a analiza şi emite decizia până la 31 martie 2021.

  La data de 01-01-2021 Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 227 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1331 din 31 decembrie 2020

  Norme de aplicare

  NORME din 2 aprilie 2020

  Articolul 5

  Criterii de eligibilitate a debitorilor persoane fizice din contractele de credite ipotecare şi condiţii de aprobare a cererilor de suspendare la plată a ratelor scadente

  (1) Poate beneficia de acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor, dobânzilor şi comisioanelor aferente creditului ipotecar care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 debitorul persoană fizică ale cărui venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia de COVID-19, sub condiţia transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu la data de 15 martie 2021 inclusiv.
  (2) Debitorul transmite creditorului solicitarea de suspendare în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.
  (3)Creditorul aprobă solicitarea debitorului care, prin una dintre căile de transmitere prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, declară pe propria răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii şi/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia de COVID-19 şi se află în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenţiei uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea: intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în şomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activităţii angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantină instituţionalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19 şi altele asemenea.
  (4) În înţelesul prezentelor norme, membrii familiei debitorului sunt persoanele care au calitatea de soţ/soţie, părinţi şi copii, care locuiesc şi se gospodăresc împreună cu debitorul.
  (5) Creditorul analizează solicitarea formulată de debitor, verifică încadrarea creditului în condiţiile prevăzute la art. 4 şi ale prezentului articol şi în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitării complete, dar fără a depăşi data de 31 martie 2021, comunică debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor.

  Notă

  Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 19 din 27 ianuarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 05 februarie 2021, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (5) şi art. 16 alin. (5) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, pentru solicitările formulate de debitori anterior, termenul de 15 zile calendaristice se calculează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (6) Decizia de aprobare conţine şi numărul de rate pentru care a fost solicitată de debitor şi aprobată suspendarea la plată şi se comunică debitorului în format letric sau prin poştă electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau declarate de către client creditorului ulterior încheierii contractului de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor sau telefonic, cu respectarea obligaţiei creditorului de înregistrare a convorbirii, după caz, în funcţie de opţiunea exprimată de debitor.
  (7) Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării beneficiarului, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează fără încheierea de acte adiţionale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului şi graficul de rambursare a dobânzilor eşalonate, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea solicitării complete. Notificarea debitorului se realizează în format letric sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau declarate de către client creditorului ulterior încheierii contractului de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, conform opţiunii exprimate de debitor. În graficul de rambursare a creditului, revizuit după acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată, rata de dobândă se menţine la nivelul prevăzut în contractul de credit iniţial încheiat între debitor şi creditor.
  (8)În cazul creditelor garantate, inclusiv al celor garantate în cadrul programelor guvernamentale, în termenul prevăzut la alin. (5) creditorul notifică şi garantul cu privire la prelungirea valabilităţii contractului de garantare în condiţiile prevederilor art. 3 alin. (2) şi la modificarea clauzelor angajamentului de garantare în vederea acordării facilităţii de suspendare în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, prelungirea producând efecte de la data acordului garantului.

  Articolul 6

  Caracteristicile facilităţii de suspendare la plată a obligaţiilor de plată a ratelor aferente creditelor ipotecare contractate de debitorii persoane fizice de la creditor

  (1)Creditorul acordă facilitatea de suspendare a obligaţiei debitorului de plată a ratelor aferente creditului ipotecar la plata tuturor componentelor creditului ipotecar, respectiv rate de principal, dobânzi şi comisioane, pe perioada stabilită conform prevederilor art. 3, conform opţiunii debitorului.
  (2) În cazul în care creditorul a aprobat solicitarea debitorului, prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data comunicării de către debitor a solicitării de suspendare către creditor.

  Articolul 7

  Prelungirea duratei de creditare aferente creditelor ipotecare contractate de debitorii persoane fizice

  (1) Perioada de creditare stabilită iniţial în contractul de credit poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată, cu respectarea de către creditori a reglementarilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la terminarea contractului prelungit.
  (2) Pentru debitorii pentru care prelungirea maturităţii creditelor depăşeşte limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.
  (3) Prin derogare de la prevederile art. 2 lit. f) şi art. 2^1 lit. h) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementarea a programului „Prima casă“, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă“, durata maximă a creditului de 30 de ani poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării la plata ratelor acordate în condiţiile prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu respectarea de către creditori a reglementărilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la terminarea contractului prelungit.

  Articolul 8

  Rambursarea dobânzilor amânate la plată aferentă creditelor ipotecare contractate de debitorii persoane fizice

  (1) Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit.
  (2) Plata de către debitor a creanţei reprezentând dobânda totală aferentă perioadei de suspendare la plată acordată conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se va face eşalonat, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare, în 60 de rate lunare egale, fără perceperea de dobândă pentru această componentă a creditului ipotecar, iar graficul de rambursare a acestor plăţi se comunică debitorilor în termen de 5 zile calendaristice de la data comunicării deciziei de aprobare a cererii de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor, prevăzută la art. 5 alin. (5).
  (3) Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice pentru care cererea de suspendare a obligaţiilor de plată a fost formulată până la data de 15 iunie 2020, cu termen de încheiere a perioadei de amânare anterior datei de 31 decembrie 2020 inclusiv, suspendarea obligaţiilor de plată până la perioada maximă de nouă luni se realizează prin cumularea creanţei/restului de creanţă aferentă dobânzilor calculate în prima perioadă suspendată cu creanţa aferentă dobânzilor calculate pentru a doua perioadă suspendată. La creanţa astfel rezultată dobânda este 0% şi plata de către debitor a acestei creanţe se va face eşalonat în 60 de rate lunare egale începând cu luna imediat următoare încheierii celei de-a doua perioade de amânare. La data reemiterii scrisorii de garanţie va înceta valabilitatea scrisorii de garanţie anterioare.

  Articolul 9

  (1)Statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, garantează în procent de 100% creditorilor irevocabil şi necondiţionat obligaţia de rambursare a dobânzilor care fac obiectul facilităţii de suspendare la plată a dobânzilor pentru creditele ipotecare care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 acordate de către creditor în favoarea debitorilor eligibili.
  (2) FNGCIMM este mandatat să acorde garanţii în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în baza unei Convenţii de implementare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 încheiate între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de mandant, şi FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului român.
  (3) Acordarea şi derularea garanţiilor de stat în favoarea creditorilor se realizează pe baza unei convenţii de garantare încheiate între FNGCIMM şi creditori.
  (4) În scopul garantării obligaţiilor de rambursare a dobânzilor acumulate pe perioada suspendării la plată, prevăzută la art. 3 din prezentele norme, creditorul, care a aprobat solicitările de suspendare formulate de debitorii săi în condiţiile prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 227/2020, solicită FNGCIMM emiterea unei scrisori de garanţie în numele şi în contul statului. FNGCIMM emite scrisoarea de garanţie în baza convenţiei de garantare încheiate cu creditorul.
  (5) Creditorul transmite FNGCIMM solicitarea de emitere/reemitere a scrisorii de garanţie pentru toate solicitările de suspendare la plata obligaţiilor consolidate a debitorilor din portofoliul său, cu includerea debitorilor noi, precum şi a celor care au beneficiat deja de aplicarea unui moratoriu nonlegislativ şi/sau de perioada de suspendare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în noile condiţii şi cu noua valoare, după caz, însoţită de o situaţie centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere, în care este evidenţiată valoarea totală a contractului de garantare, rezultată din cumularea sumelor de plată şi a soldurilor acestora, după caz, conform graficelor de rambursare a sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori, emise potrivit prevederilor art. 8 alin. (2), în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de emitere a deciziei creditorului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
  (6) Forma şi elementele pe care trebuie să le conţină situaţia centralizatoare întocmită de creditor se vor detalia în convenţia de garantare. Situaţia centralizatoare va cuprinde obligatoriu următoarele elemente de identificare ale debitorilor persoane fizice: numele şi prenumele, codul numeric personal, numărul contractului de credit şi data încheierii acestuia, suma garantată de stat, inclusiv pentru solicitările noi de suspendare în cazul reemiterii garanţiei de stat.
  (7) Valoarea totală a angajamentului de garantare înscris în solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie este exprimată în echivalent lei. În cazul în care creditul ipotecar este acordat în altă valută, valoarea cumulată a dobânzilor se stabileşte utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a lunii anterioare celei în care creditorul a transmis către FNGCIMM solicitarea de emitere/reemitere a scrisorii de garanţie.
  (8) În cazul în care în structura dobânzii aferente creditelor ipotecare sunt prevăzuţi indici variabili, valoarea scrisorii de garanţie este determinabilă pe baza estimărilor creditorilor privind evoluţia indicilor variabili. Pentru efectuarea corecţiei valorii scrisorii de garanţie, până la data de 31 ianuarie 2022 creditorii au obligaţia comunicării către FNGCIMM a situaţiei centralizatoare privind valoarea cumulată a dobânzilor de plată, determinată pe baza valorii indicilor care intră în structura de cost a dobânzii conform contractelor de credit încheiate cu debitorii.
  (2) În cazul în care debitorul nu poate transmite cererea prin unul dintre mijloacele enumerate la alin. (1), acesta o poate formula pe cale orală, prin telefon, la un număr de telefon dedicat care va fi anunţat de către fiecare creditor pe pagina sa de internet, situaţie în care creditorul are obligaţia înregistrării convorbirii.

  Norme de aplicare

  NORME din 2 aprilie 2020

  Articolul 5

  Criterii de eligibilitate a debitorilor persoane fizice din contractele de credite ipotecare şi condiţii de aprobare a cererilor de suspendare la plată a ratelor scadente

  (1) Poate beneficia de acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor, dobânzilor şi comisioanelor aferente creditului ipotecar care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 debitorul persoană fizică ale cărui venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia de COVID-19, sub condiţia transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu la data de 15 martie 2021 inclusiv.
  (2) Debitorul transmite creditorului solicitarea de suspendare în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.
  (3)Creditorul aprobă solicitarea debitorului care, prin una dintre căile de transmitere prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, declară pe propria răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii şi/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia de COVID-19 şi se află în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenţiei uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea: intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în şomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activităţii angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantină instituţionalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19 şi altele asemenea.
  (4) În înţelesul prezentelor norme, membrii familiei debitorului sunt persoanele care au calitatea de soţ/soţie, părinţi şi copii, care locuiesc şi se gospodăresc împreună cu debitorul.
  (5) Creditorul analizează solicitarea formulată de debitor, verifică încadrarea creditului în condiţiile prevăzute la art. 4 şi ale prezentului articol şi în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitării complete, dar fără a depăşi data de 31 martie 2021, comunică debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor.

  Notă

  Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 19 din 27 ianuarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 05 februarie 2021, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (5) şi art. 16 alin. (5) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, pentru solicitările formulate de debitori anterior, termenul de 15 zile calendaristice se calculează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (6) Decizia de aprobare conţine şi numărul de rate pentru care a fost solicitată de debitor şi aprobată suspendarea la plată şi se comunică debitorului în format letric sau prin poştă electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau declarate de către client creditorului ulterior încheierii contractului de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor sau telefonic, cu respectarea obligaţiei creditorului de înregistrare a convorbirii, după caz, în funcţie de opţiunea exprimată de debitor.
  (7) Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării beneficiarului, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează fără încheierea de acte adiţionale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului şi graficul de rambursare a dobânzilor eşalonate, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea solicitării complete. Notificarea debitorului se realizează în format letric sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau declarate de către client creditorului ulterior încheierii contractului de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, conform opţiunii exprimate de debitor. În graficul de rambursare a creditului, revizuit după acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată, rata de dobândă se menţine la nivelul prevăzut în contractul de credit iniţial încheiat între debitor şi creditor.
  (8)În cazul creditelor garantate, inclusiv al celor garantate în cadrul programelor guvernamentale, în termenul prevăzut la alin. (5) creditorul notifică şi garantul cu privire la prelungirea valabilităţii contractului de garantare în condiţiile prevederilor art. 3 alin. (2) şi la modificarea clauzelor angajamentului de garantare în vederea acordării facilităţii de suspendare în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, prelungirea producând efecte de la data acordului garantului.

  Articolul 6

  Caracteristicile facilităţii de suspendare la plată a obligaţiilor de plată a ratelor aferente creditelor ipotecare contractate de debitorii persoane fizice de la creditor

  (1)Creditorul acordă facilitatea de suspendare a obligaţiei debitorului de plată a ratelor aferente creditului ipotecar la plata tuturor componentelor creditului ipotecar, respectiv rate de principal, dobânzi şi comisioane, pe perioada stabilită conform prevederilor art. 3, conform opţiunii debitorului.
  (2) În cazul în care creditorul a aprobat solicitarea debitorului, prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data comunicării de către debitor a solicitării de suspendare către creditor.

  Articolul 7

  Prelungirea duratei de creditare aferente creditelor ipotecare contractate de debitorii persoane fizice

  (1) Perioada de creditare stabilită iniţial în contractul de credit poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată, cu respectarea de către creditori a reglementarilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la terminarea contractului prelungit.
  (2) Pentru debitorii pentru care prelungirea maturităţii creditelor depăşeşte limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.
  (3) Prin derogare de la prevederile art. 2 lit. f) şi art. 2^1 lit. h) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementarea a programului „Prima casă“, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă“, durata maximă a creditului de 30 de ani poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării la plata ratelor acordate în condiţiile prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu respectarea de către creditori a reglementărilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la terminarea contractului prelungit.

  Articolul 8

  Rambursarea dobânzilor amânate la plată aferentă creditelor ipotecare contractate de debitorii persoane fizice

  (1) Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit.
  (2) Plata de către debitor a creanţei reprezentând dobânda totală aferentă perioadei de suspendare la plată acordată conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se va face eşalonat, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare, în 60 de rate lunare egale, fără perceperea de dobândă pentru această componentă a creditului ipotecar, iar graficul de rambursare a acestor plăţi se comunică debitorilor în termen de 5 zile calendaristice de la data comunicării deciziei de aprobare a cererii de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor, prevăzută la art. 5 alin. (5).
  (3) Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice pentru care cererea de suspendare a obligaţiilor de plată a fost formulată până la data de 15 iunie 2020, cu termen de încheiere a perioadei de amânare anterior datei de 31 decembrie 2020 inclusiv, suspendarea obligaţiilor de plată până la perioada maximă de nouă luni se realizează prin cumularea creanţei/restului de creanţă aferentă dobânzilor calculate în prima perioadă suspendată cu creanţa aferentă dobânzilor calculate pentru a doua perioadă suspendată. La creanţa astfel rezultată dobânda este 0% şi plata de către debitor a acestei creanţe se va face eşalonat în 60 de rate lunare egale începând cu luna imediat următoare încheierii celei de-a doua perioade de amânare. La data reemiterii scrisorii de garanţie va înceta valabilitatea scrisorii de garanţie anterioare.

  Articolul 9

  (1)Statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, garantează în procent de 100% creditorilor irevocabil şi necondiţionat obligaţia de rambursare a dobânzilor care fac obiectul facilităţii de suspendare la plată a dobânzilor pentru creditele ipotecare care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 acordate de către creditor în favoarea debitorilor eligibili.
  (2) FNGCIMM este mandatat să acorde garanţii în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în baza unei Convenţii de implementare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 încheiate între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de mandant, şi FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului român.
  (3) Acordarea şi derularea garanţiilor de stat în favoarea creditorilor se realizează pe baza unei convenţii de garantare încheiate între FNGCIMM şi creditori.
  (4) În scopul garantării obligaţiilor de rambursare a dobânzilor acumulate pe perioada suspendării la plată, prevăzută la art. 3 din prezentele norme, creditorul, care a aprobat solicitările de suspendare formulate de debitorii săi în condiţiile prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 227/2020, solicită FNGCIMM emiterea unei scrisori de garanţie în numele şi în contul statului. FNGCIMM emite scrisoarea de garanţie în baza convenţiei de garantare încheiate cu creditorul.
  (5) Creditorul transmite FNGCIMM solicitarea de emitere/reemitere a scrisorii de garanţie pentru toate solicitările de suspendare la plata obligaţiilor consolidate a debitorilor din portofoliul său, cu includerea debitorilor noi, precum şi a celor care au beneficiat deja de aplicarea unui moratoriu nonlegislativ şi/sau de perioada de suspendare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în noile condiţii şi cu noua valoare, după caz, însoţită de o situaţie centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere, în care este evidenţiată valoarea totală a contractului de garantare, rezultată din cumularea sumelor de plată şi a soldurilor acestora, după caz, conform graficelor de rambursare a sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori, emise potrivit prevederilor art. 8 alin. (2), în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de emitere a deciziei creditorului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
  (6) Forma şi elementele pe care trebuie să le conţină situaţia centralizatoare întocmită de creditor se vor detalia în convenţia de garantare. Situaţia centralizatoare va cuprinde obligatoriu următoarele elemente de identificare ale debitorilor persoane fizice: numele şi prenumele, codul numeric personal, numărul contractului de credit şi data încheierii acestuia, suma garantată de stat, inclusiv pentru solicitările noi de suspendare în cazul reemiterii garanţiei de stat.
  (7) Valoarea totală a angajamentului de garantare înscris în solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie este exprimată în echivalent lei. În cazul în care creditul ipotecar este acordat în altă valută, valoarea cumulată a dobânzilor se stabileşte utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a lunii anterioare celei în care creditorul a transmis către FNGCIMM solicitarea de emitere/reemitere a scrisorii de garanţie.
  (8) În cazul în care în structura dobânzii aferente creditelor ipotecare sunt prevăzuţi indici variabili, valoarea scrisorii de garanţie este determinabilă pe baza estimărilor creditorilor privind evoluţia indicilor variabili. Pentru efectuarea corecţiei valorii scrisorii de garanţie, până la data de 31 ianuarie 2022 creditorii au obligaţia comunicării către FNGCIMM a situaţiei centralizatoare privind valoarea cumulată a dobânzilor de plată, determinată pe baza valorii indicilor care intră în structura de cost a dobânzii conform contractelor de credit încheiate cu debitorii.
  (3) Debitorul poate opta prin solicitarea transmisă creditorului să suspende obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, pentru o perioadă cuprinsă între minimum o lună şi maximum 9 luni.

  La data de 01-01-2021 Alineatul (3) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 227 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1331 din 31 decembrie 2020

  (4) Creditorul analizează solicitarea şi o aprobă în condiţiile prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (5) Prelungirea duratei contractuale menţionate la art. 2 produce efecte de la data comunicării solicitării de suspendare adresate creditorilor pentru solicitările aprobate de creditori.

  Norme de aplicare

  NORME din 2 aprilie 2020

  Articolul 3

  (1) Perioada pentru care se acordă facilităţile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori din creditele ipotecare, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările si completările ulterioare, se stabileşte conform opţiunii debitorului şi este cuprinsă între minimum o lună şi maximum nouă luni. Perioada maximă de nouă luni include şi perioada suspendării efective a obligaţiilor de plată în temeiul moratoriului legislativ instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau perioadele de suspendare acordate în cadrul moratoriilor nonlegislative, după caz.
  (2) Perioada de rambursare a ratelor de dobândă eşalonate cu termene de plată suspendate este de 60 de luni, calculată începând cu prima zi calendaristică următoare perioadei de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor scadente acordate de creditor în condiţiile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.

  Articolul 4

  (1) Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată potrivit art. 2 se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plăteşte eşalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit. La această creanţă dobânda este 0% şi plata de către debitor a acestei creanţe se va face eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.

  Notă

  Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 227 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1331 din 31 decembrie 2020 prevede:
  Articolul II(1) Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice pentru care cererea de suspendare a obligaţiilor de plată a fost formulată până la 15 iunie 2020 potrivit legii, cu termen de încheiere a perioadei de amânare anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, suspendarea obligaţiilor de plată complementar până la maximum 9 luni se aplică prin cumularea creanţei/restului de creanţă aferent/e dobânzilor calculate în prima perioadă suspendată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările ulterioare, cu creanţa aferentă dobânzilor calculate pentru a doua perioadă suspendată potrivit dispoziţiilor art. I ale prezentei ordonanţe de urgenţă. La creanţa astfel rezultată dobânda este 0% şi plata de către debitor a acestei creanţe se va face eşalonat în 60 de rate lunare egale începând cu luna imediat următoare încheierii celei de-a doua perioade de amânare.(2) Statul român, prin Ministerul Finanţelor, garantează în procent de 100% plata dobânzii calculate potrivit alin. (1), aferentă creditelor ipotecare contractate de debitori persoane fizice.“

  Norme de aplicare

  NORME din 2 aprilie 2020

  Articolul 2

  În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

  a)capitalizare - majorarea soldului creditului existent la finele perioadei de suspendare cu dobânda datorată de debitor, calculată pe perioada suspendării la soldul creditului rămas de rambursat, cu excepţia creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, pentru care dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările si completările ulterioare, şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 227/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, în conformitate cu prevederile contractului de credit, şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit;
  b)dobândă eşalonată pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice - dobânda aferentă perioadei suspendării la plată datorată de debitori persoane fizice, calculată la soldul creditului rămas de rambursat pe perioada suspendării, care include, după caz, şi dobânda aferentă perioadei de suspendare anterioare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, acordată ca urmare a solicitării debitorului şi transmisă până la 15 iunie 2020. La finalul perioadei de suspendare, care include, după caz, şi perioada de suspendare anterioară potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, acordată ca urmare a solicitării debitorului şi transmisă până la data de 15 iunie 2020, dobânda reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit, creanţă ce are un nivel de dobândă de 0%;
  c)grafic de rambursare a dobânzilor eşalonate pentru credite ipotecare contractate de persoane fizice - eşalonarea la plată a dobânzilor suspendate pentru creditele ipotecare, aferente perioadei de suspendare la plată. Graficul de rambursare se întocmeşte pe termen de 60 de luni, iar rambursarea se efectuează eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare;
  d)soldul dobânzilor eşalonate pentru creditele ipotecare - valoarea actualizată a sumelor garantate de stat, rezultată în urma diminuării cu dobânzile rambursate de către beneficiar;
  e)valoarea de executare a garanţiei - suma aferentă soldului dobânzilor pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice, aferentă perioadei de suspendare la plată, ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor ca urmare a producerii riscului de credit în perioada de eşalonare, în cazul în care debitorul nu a achitat integral un număr de cel puţin 3 rate consecutive, la scadenţele prevăzute în graficul de rambursare a dobânzilor eşalonate pentru creditele ipotecare. Valoarea de executare a garanţiei se solicită de către creditor după trecerea integrală la restanţă a soldului dobânzilor pentru creditele ipotecare eşalonate la plată.

  Norme de aplicare

  NORME din 2 aprilie 2020

  Articolul 2

  În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

  a)capitalizare - majorarea soldului creditului existent la finele perioadei de suspendare cu dobânda datorată de debitor, calculată pe perioada suspendării la soldul creditului rămas de rambursat, cu excepţia creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, pentru care dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările si completările ulterioare, şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 227/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, în conformitate cu prevederile contractului de credit, şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit;
  b)dobândă eşalonată pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice - dobânda aferentă perioadei suspendării la plată datorată de debitori persoane fizice, calculată la soldul creditului rămas de rambursat pe perioada suspendării, care include, după caz, şi dobânda aferentă perioadei de suspendare anterioare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, acordată ca urmare a solicitării debitorului şi transmisă până la 15 iunie 2020. La finalul perioadei de suspendare, care include, după caz, şi perioada de suspendare anterioară potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, acordată ca urmare a solicitării debitorului şi transmisă până la data de 15 iunie 2020, dobânda reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit, creanţă ce are un nivel de dobândă de 0%;
  c)grafic de rambursare a dobânzilor eşalonate pentru credite ipotecare contractate de persoane fizice - eşalonarea la plată a dobânzilor suspendate pentru creditele ipotecare, aferente perioadei de suspendare la plată. Graficul de rambursare se întocmeşte pe termen de 60 de luni, iar rambursarea se efectuează eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare;
  d)soldul dobânzilor eşalonate pentru creditele ipotecare - valoarea actualizată a sumelor garantate de stat, rezultată în urma diminuării cu dobânzile rambursate de către beneficiar;
  e)valoarea de executare a garanţiei - suma aferentă soldului dobânzilor pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice, aferentă perioadei de suspendare la plată, ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor ca urmare a producerii riscului de credit în perioada de eşalonare, în cazul în care debitorul nu a achitat integral un număr de cel puţin 3 rate consecutive, la scadenţele prevăzute în graficul de rambursare a dobânzilor eşalonate pentru creditele ipotecare. Valoarea de executare a garanţiei se solicită de către creditor după trecerea integrală la restanţă a soldului dobânzilor pentru creditele ipotecare eşalonate la plată.

  Articolul 5

  (1) Statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare MFP, garantează în procent de 100% plata dobânzii calculate potrivit art. 4 alin. (2) aferentă creditelor ipotecare contractate de debitori persoane fizice.
  (2) În scopul prevăzut la alin. (1), prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, MFP este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de scrisori de garanţie în numele şi în contul statului în favoarea creditorilor. Acordarea şi derularea garanţiilor de stat se realizează pe baza unei convenţii de garantare încheiate între F.N.G.C.I.M.M. şi creditori. Modelul convenţiei de garantare se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

  Notă

  Conform alineatului (2) al articolului III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 227 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1331 din 31 decembrie 2020, modificarea modelului convenţiei de garantare prevăzut la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

  Norme de aplicare

  ORDIN nr. 1.861 din 14 aprilie 2020

  Articolul 1

  Se aprobă modelul convenţiei privind implementarea facilităţii de garantare pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, care se încheie între Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, prevăzută la art. 9 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.

  Articolul 2

  Se aprobă modelul convenţiei de garantare care se încheie între Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN şi creditori, instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.

  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Anexa nr. 1

  CONVENŢIE

  privind implementarea facilităţii de garantare pentru creditele acordate

  de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

  Încheiată în temeiul prevederilor art. 9 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, denumite în continuare Norme de aplicare a OUG nr. 37/2020,între:

  Ministerul Finanţelor Publice, autoritate a administraţiei publice centrale, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 16, sectorul 5, reprezentat de ..................................., în calitate de ............................, denumit în continuare MFP,

  şi

  Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerţului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN cu nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN cu nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de ………................................, în calitate de .................................., şi de ........................, în calitate de ......................, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.

  În scopul acordării unor facilităţi de garantare pentru dobânzile eşalonate aferente creditelor ipotecare acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare persoanelor fizice care au contractate credite ipotecare ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19, conform Normelor de aplicare a OUG nr. 37/2020, părţile convin încheierea prezentei convenţii de implementare, în condiţiile prevăzute în continuare.

  Capitolul I

  Obiectul convenţiei. Acordarea şi derularea garanţiilor de stat în favoarea creditorilor

  Articolul 1

  Prezenta convenţie reglementează termenii şi condiţiile mandatului acordat F.N.G.C.I.M.M. de către MFP, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor privind acordarea şi derularea garanţiilor de stat în favoarea creditorilor, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor rezultate din acordarea unor facilităţi de garantare pentru dobânzile eşalonate aferente creditelor acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori persoane fizice, denumită în continuare facilitatea de garantare.

  Articolul 2

  (1) Facilitatea de garantare se acordă ca urmare a suspendării şi amânării obligaţiilor de plată a ratelor scadente aferente creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane acordate debitorilor persoane fizice de către creditori, în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
  (2) Poate beneficia de acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor, dobânzilor şi comisioanelor aferente creditului ipotecar debitorul persoană fizică ale cărui venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19, sub condiţia transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu până la 45 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, şi care îndeplineşte cumulativ condiţiile particulare pentru credite ipotecare prevăzute la cap. III art. 4 din Normele de aplicare a OUG nr. 37/2020.
  (3) Statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, prin F.N.G.C.I.M.M., garantează în procent de 100% creditorilor, în mod expres, irevocabil şi necondiţionat, obligaţia de rambursare a dobânzilor care fac obiectul facilităţii de suspendare la plată a dobânzilor pentru creditele ipotecare care îndeplinesc condiţiile, acordate de către creditor debitorilor eligibili.
  (4)Garanţia prevăzută la alin. (3) se materializează sub forma unei/unor scrisori de garanţie emisă/e de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului în favoarea unui creditor, pentru garantarea obligaţiilor de plată a dobânzilor suspendate şi amânate la plată aferente creditelor ipotecare, inclusiv a celor garantate în cadrul programelor guvernamentale, contractate de debitori persoane fizice, astfel:
  a)facilităţi de suspendare şi amânare la plată a sumelor scadente reprezentând dobânzi aferente împrumuturilor acordate debitorilor de către creditori din creditele ipotecare definite conform prevederilor art. 1 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, stabilite conform opţiunii debitorului, care poate fi exprimată o singură dată, şi este cuprinsă între 1 şi 9 luni, fără a putea depăşi data de 31.12.2020;
  b)perioada de rambursare a ratelor cumulate de dobândă eşalonate cu termene de plată suspendate este de 60 de luni, calculată începând cu prima zi calendaristică următoare perioadei de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor scadente acordate de creditor în condiţiile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020. Scadenţa ultimei rate de dobândă care poate fi inclusă în perioada de suspendare la plată este cel mai târziu data de 31.12.2020.

  Articolul 3

  (1) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, prin emiterea scrisorilor de garanţie, statul român, prin MFP, prin mandatarul F.N.G.C.I.M.M., se angajează irevocabil să plătească obligaţiile garantate la prima şi simpla cerere a creditorului, până la limita valorii scrisorii de garanţie stabilită conform prevederilor art. 9 alin. (5) şi/sau alin. (8), după caz, din Normele de aplicare a OUG nr. 37/2020, în situaţia în care debitorul/debitorii nu şi-a/au îndeplinit obligaţiile de rambursare stabilite conform graficului/graficelor de rambursare a dobânzilor eşalonate.
  (2) Valoarea de executare a garanţiei o reprezintă suma aferentă soldului dobânzilor pentru creditele ipotecare, aferentă perioadei de suspendare la plată, ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit în perioada de eşalonare, în cazul în care debitorul nu a achitat integral un număr de 3 rate consecutive din dobânda eşalonată la plată, la scadenţele prevăzute în graficul de rambursare a dobânzilor eşalonate pentru creditele ipotecare.
  (3) Valoarea totală de executare a garanţiei se plăteşte după trecerea integrală la restanţă a soldului dobânzilor eşalonate pentru creditele ipotecare.
  (4) Plata valorii de executare a garanţiei prevăzută în decizia consolidată de aprobare a cererii de executare emisă de F.N.G.C.I.M.M. se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, titlul „Alte transferuri“ cod 55, alin. „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat“ cod 55.01.50.

  Articolul 4

  (1) Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate, respectiv sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanţie acordate de către F.N.G.C.I.M.M., sunt creanţe bugetare şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitor, în condiţiile legii.
  (2) Colectarea şi recuperarea sumelor plătite ca urmare a executării scrisorilor de garanţie emise în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 se realizează de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu respectarea prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Accesoriile aferente creanţelor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie, prevăzute la art. 5 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, se calculează şi se recuperează de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
  (4) Sumele garantate de către F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, pentru garantarea creditorilor în favoarea debitorilor eligibili în cadrul facilităţii de garantare, se plătesc de către MFP din bugetul de stat şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitori, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

  Capitolul II

  Conţinutul mandatului

  Articolul 5

  MFP, în calitate de reprezentant al statului, are următoarele obligaţii:

  a)în baza deciziei consolidate de aprobare a cererii de executare a garanţiei, transmise de F.N.G.C.I.M.M., să efectueze plata valorii de executare a garanţiei din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, titlul „Alte transferuri“ cod 55, alin. „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat“ cod 55.01.50, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M.;
  b)să transmită F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii valorii de executare a garanţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii;
  c)să transmită F.N.G.C.I.M.M. eventuale clarificări necesare pentru executarea operaţiunilor ce decurg din mandatul primit;
  d)să informeze F.N.G.C.I.M.M. despre orice modificare survenită asupra modului de raportare cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data la care F.N.G.C.I.M.M. este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 7 alin. (1).

  Articolul 6

  F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar, are următoarele obligaţii:

  a)să publice pe pagina oficială web a F.N.G.C.I.M.M data până la care creditorii implicaţi în acordarea facilităţii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 pot notifica F.N.G.C.I.M.M. cu privire la încheierea convenţiilor de garantare şi pot solicita emiterea de scrisori de garanţie în numele şi în contul statului pentru obligaţiile de plată a dobânzilor suspendate şi amânate la plată aferente creditelor ipotecare, contractate de debitori persoane fizice, în condiţiile facilităţii de garantare;
  b)să transmită MFP valoarea totală a scrisorilor de garanţie solicitate de creditori în cadrul facilităţii de garantare în termen de maximum 45 de zile de la data expirării termenului de 30 de zile prevăzut la art. 9 alin. (5) din Normele de aplicare a OUG nr. 37/2020;
  c)să încheie convenţii de garantare cu creditorii participanţi, conform modelului standard aprobat;
  d)să predea MFP o copie certificată a convenţiei de garantare încheiate cu creditorii;
  e)să analizeze solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie (însoţită de situaţia centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere), formulată de creditor după aprobarea internă, în care este evidenţiată valoarea totală a dobânzilor eşalonate la plată pentru creditele ipotecare, rezultată din cumularea sumelor de plată conform graficelor de eşalonare a plăţii sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori, emise potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Normele de aplicare a OUG nr. 37/2020;
  f)să notifice creditorul cu privire la aprobarea/respingerea solicitării de emitere a scrisorii de garanţie;
  g)să semneze şi să transmită creditorului exemplarul original al scrisorii de garanţie;
  h)să monitorizeze scrisorile de garanţie, constând în urmărirea lunară a stadiului derulării soldului garanţiei, pe baza situaţiilor furnizate de către creditor, conform prevederilor convenţiei de garantare;
  i)să evidenţieze detaliat informaţiile privind soldul dobânzilor suspendate incluse în scrisorile de garanţie, la nivelul fiecărui contract de credit, sub forma unui set de date standardizat, conform structurii şi termenelor de raportare stabilite prin Convenţia de garantare încheiată de F.N.G.C.I.M.M. cu creditorul;
  j)să transmită MFP cel mai târziu până în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă, prin intermediul poştei electronice, situaţia agregată rezultată din centralizarea datelor colectate conform lit. h), utilizând formularele din anexele nr. 2a-2c;
  k)să aprobe cererea de executare a garanţiei numai în condiţiile expres prevăzute în Normele de aplicare a OUG nr. 37/2020 şi în convenţiile de garantare încheiate cu creditorii;
  l)să comunice MFP şi creditorului decizia consolidată de aprobare a cererilor de executare a garanţiilor cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
  m)să întocmească un înscris care reprezintă titlul de creanţă bugetară prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia şi să îl transmită debitorului prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii din partea MFP;
  n)să asigure publicarea titlurilor de creanţă concomitent la sediul şi pe pagina de internet a F.N.G.C.I.M.M., în cadrul secţiunii dedicate facilităţii de garantare, în situaţia în care nu a fost posibilă comunicarea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
  o)să înainteze organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanţelor bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiilor acordate în cadrul facilităţii de garantare, titlul executoriu împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitor/i şi copia documentului de identitate al debitorului/debitorilor, în vederea recuperării creanţei bugetare;
  p)să ţină o evidenţă a garanţiilor acordate în condiţiile facilităţii de garantare, distinctă de evidenţa garanţiilor acordate în nume propriu sau în cadrul altor programe;
  q)să îndeplinească orice alte atribuţii care îi revin în calitate de mandatar, necesare bunei desfăşurări a facilităţii de garantare solicitate de MFP;
  r)să emită addendum la scrisoarea de garanţie iniţială ca urmare a solicitării de corecţie efectuate de creditor.

  Capitolul III

  Raportări

  Articolul 7

  (1) Pe parcursul derulării prezentei convenţii, F.N.G.C.I.M.M. va transmite MFP următoarele raportări:
  a)Situaţia scrisorilor de garanţie acordate de către F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN în baza angajamentelor de garantare la data de ................. (prevăzută în anexa nr. 2a la prezenta convenţie);
  b)Situaţia scadenţarului estimativ al rambursărilor de dobândă eşalonată aferente creditelor ipotecare contractate de persoane fizice (prevăzută în anexa nr. 2b la prezenta convenţie);
  c)Situaţia rambursărilor de rată de dobândă eşalonată aferentă creditelor ipotecare contractate de persoane fizice (prevăzută în anexa nr. 2c la prezenta convenţie).
  (2)Anexele nr. 2a şi 2b se vor transmite până în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă când s-a încheiat scrisoarea de garanţie. În cazul corecţiilor scrisorilor de garanţie, anexele nr. 2a şi 2b se vor transmite până cel mai târziu la 31 martie 2021. Anexa nr. 2c se va transmite lunar, până în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă.
  (3) La solicitarea MFP, F.N.G.C.I.M.M. va transmite informaţii referitoare la estimările privind plăţile reprezentând valoarea de executare a garanţiilor pe care MFP urmează să le efectueze în contul creditorilor atât pentru anul în curs, cât şi proiecţiile pentru următorii 3 ani. În cazul în care pentru monitorizarea şi raportarea datoriei publice, anexele de raportare către MFP trebuie completate cu informaţii suplimentare, actualizarea formatului de raportare se face cu acordul direcţiei de specialitate din cadrul MFP.

  Articolul 8

  (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală raportează direcţiilor de specialitate din cadrul MFP situaţia stingerii creanţelor bugetare datorate de debitori rezultate din plata valorii de executare a garanţiilor în cadrul facilităţii de garantare.
  (2)Transmiterea raportării prevăzute la alin. (1) se efectuează trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare încheierii trimestrului.

  Capitolul IV

  Plata garanţiei

  Articolul 9

  Cererea de executare a garanţiei, consolidată pe debitori, se aprobă de către F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 13 din Normele de aplicare a OUG nr. 37/2020.

  Articolul 10

  (1) F.N.G.C.I.M.M. transmite MFP - Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică şi creditorului decizia consolidată de aprobare a cererii de executare a garanţiei consolidată pe creditor cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original. Decizia consolidată de aprobare a cererii de executare a garanţiei va fi vizată cu menţiunea „BUN DE PLATĂ“.
  (2)Decizia consolidată menţionată la alin. (1) reprezintă documentul justificativ pe baza căruia MFP efectuează plata valorii de executare a garanţiei într-un cont unic al creditorului indicat de acesta, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de executare consolidată pe creditor, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M.
  (3) Plata valorii de executare a garanţiei prevăzută în decizia consolidată emisă de F.N.G.C.I.M.M. se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, titlul „Alte transferuri“ cod 55, alin. „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat“ cod 55.01.50.

  Articolul 11

  (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, MFP transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii, din care rezultă suma plătită şi data efectuării plăţii.
  (2)În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii din partea MFP, F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte şi transmite un înscris care reprezintă titlul de creanţă bugetară debitorului beneficiar al obligaţiilor de plată garantate conform scrisorii de garanţie, prin poştă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta convenţie.
  (3)În cazul în care comunicarea titlului de creanţă potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul F.N.G.C.I.M.M. şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele persoanei fizice.
  (4)Anunţul prevăzut la alin. (3) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia şi conţine următoarele elemente:
  a)numele şi prenumele persoanei fizice;
  b)domiciliul persoanei fizice;
  c)numărul şi data emiterii titlului de creanţă bugetară.
  (5) În cazul în care titlul de creanţă bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
  (6) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea scrisorii de garanţie este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
  (7)La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (6), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu.
  (8) Titlul executoriu împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitor/i şi copia documentului de identitate al debitorului/debitorilor se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  (9) Accesoriile creanţelor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie, prevăzute la art. 5 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, se calculează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei scadenţei acestora şi până la data stingerii inclusiv şi se recuperează de către acestea de la debitorii persoane fizice.

  Capitolul V

  Confidenţialitate

  Articolul 12

  (1) Părţile sunt obligate să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi asupra oricărui fapt, oricărei date sau informaţii, aflate la dispoziţia lor, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale beneficiarilor facilităţilor garantate ori informaţii referitoare la contractele încheiate cu clienţii sau serviciile prestate pentru aceştia, cu asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În înţelesul prezentului articol, se consideră client orice persoană juridică/fizică ce beneficiază sau a beneficiat de serviciile directe sau indirecte ale părţilor în contextul derulării facilităţii de garantare.

  Articolul 13

  Persoanele care participă, sub orice formă, la administrarea, conducerea ori activitatea părţilor au obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra oricărui fapt, a oricăror date sau informaţii despre care au luat cunoştinţă în cursul exercitării atribuţiilor lor în cadrul derulării facilităţii de garantare şi al executării prezentei convenţii şi nu au dreptul de a le utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect. Această obligaţie subzistă şi după încetarea activităţii în cadrul entităţilor semnatare ale prezentei convenţii.

  Articolul 14

  Obligaţia de păstrare a confidenţialităţii, impusă de prevederile art. 12 şi 13, nu poate fi opusă unei autorităţi care, potrivit legii, are dreptul de a solicita accesul la astfel de informaţii.

  Capitolul VI

  Răspundere contractuală. Jurisdicţie

  Articolul 15

  Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei convenţii şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptei celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.

  Articolul 16

  F.N.G.C.I.M.M. este direct răspunzător de acoperirea oricărui prejudiciu ce ar putea deriva din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligaţii din conţinutul mandatului acordat de MFP.

  Articolul 17

  Orice neînţelegeri decurgând din interpretarea sau din aplicarea prevederilor prezentei convenţii vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

  Capitolul VII

  Alte clauze

  Articolul 18

  Comunicările referitoare la prezenta convenţie se vor face la adresele şi către persoanele menţionate în continuare:MFP - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică

  – director general

  telefon/fax: ....................

  – director general adjunct - back office

  telefon: .....................; fax: ........................

  F.N.G.C.I.M.M. - Departamentul risc şi strategii
  – director coordonator

  telefon: ................; fax: ...................

  Articolul 19

  Orice modificare sau revizuire a prezentei convenţii se va face în scris, cu acordul părţilor şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

  Articolul 20

  Anexele nr. 1 şi 2a-2c fac parte integrantă din prezenta convenţie.

  Articolul 21

  (1) Prezenta convenţie se completează cu prevederile din legislaţia în vigoare aplicabilă.
  (2) Modificările şi completările legislaţiei aplicabile facilităţii de garantare, intervenite după data intrării în vigoare a prezentei convenţii, se aplică în mod corespunzător.

  Articolul 22

  (1) Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării, rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a scrisorilor de garanţie acordate în cadrul facilităţii de garantare şi îşi încetează valabilitatea odată cu încetarea valabilităţii scrisorilor de garanţie emise de F.N.G.C.I.M.M.
  (2)Prezenta convenţie a fost semnată de MFP la data de .................. şi de F.N.G.C.I.M.M. la data de ..................., în 3 exemplare, fiecare având valoare de original şi constituind împreună un singur act juridic, dintre care două exemplare pentru MFP (unul dintre acestea se comunică Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală) şi unul pentru F.N.G.C.I.M.M.

  MFP

  F.N.G.C.I.M.M.

  Anexa nr. 1

  la Convenţia de implementare

  Fondul ......................

  Str. ....................... nr. ...., localitatea .............................

  Persoană de contact .........................., telefon .......................

  ÎNSCRIS

  Către: .................................................................*),

  *) Se vor completa datele de identificare ale debitorului şi adresa acestuia.

  Spre ştiinţă: ..............................................................**)

  **) Organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

  Întrucât la termenele din data de ....................... nu aţi achitat ratele aferente facilităţii de suspendare a plăţilor acordate în condiţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 de creditorul .....................................***), cu sediul în localitatean ..................................., str. ............................ nr. ...., bl. ...., et. ....., sectorul/judeţul ............................................, şi acesta a executat garanţia acordată prin Scrisoarea de garanţie în numele şi în contul statului nr. .......................... din data de ........................, s-a întocmit, în temeiul art. 14 alin. (3) din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, prezentul înscris, prin care s-au stabilit următoarele sume de plată:

  ***) Se completează denumirea creditorului beneficiar al facilităţii de garantare.

  Natura obligaţiei bugetareScadenţa obligaţiei bugetare****)Nr. scrisorii de garanţie în cadrul facilităţii de garantareCuantumul sumei datorate - lei -

  ****) Se completează data plăţii garanţiei de către Ministerul Finanţelor Publice.

  Sumele menţionate mai sus se achită în contul ................................................. .

  Pe documentul de plată se indică în mod obligatoriu şi numărul scrisorii de garanţie a dobânzilor eşalonate la plată.

  Dacă în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului titlu de creanţă nu achitaţi sau nu faceţi dovada stingerii obligaţiilor înscrise în acesta, în temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. (8) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, prezentul înscris devine titlu executoriu, în baza căruia organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor proceda la recuperarea creanţelor bugetare, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Pentru suma rezultată din executarea garanţiei, datoraţi obligaţii fiscale accesorii conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, care se calculează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei scadenţei acestora până la data stingerii inclusiv, şi se recuperează de către acestea în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

  Pentru orice nelămuriri sau obiecţii în legătură cu acest înscris se poate contacta persoana al cărei nume figurează mai sus, la sediul nostru sau la numărul de telefon menţionat.

  Data emiterii ...........................

  Director,

  Numele şi prenumele ...................

  Semnătura ...................

  L.S.

  Anexa nr. 2a

  la Convenţia de implementare

  SITUAŢIA

  scrisorilor de garanţie acordate de către F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN

  în baza angajamentelor de garantare la data de ...............

  - lei -

  Nr. crt.Denumirea creditoruluiValoarea scrisorilor de garanţie emiseAlte intrări (addendum)Total intrăriObservaţii
  123456

  Creditor 1

  Creditor 2

  ..........

  Total general

  Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN,

  .......................................

  Mod de completare

  Prin acest formular se raportează valoarea scrisorilor de garanţie emise în luna de raportare, inclusiv scrisorile de garanţie emise la care s-a renunţat până la sfârşitul lunii de raportare, precum şi alte intrări reprezentând diferenţele provenind din estimările creditorilor aferente indicilor variabili de dobândă.

  Informaţiile se raportează agregat la nivel de creditor.

  Anexa nr. 2b

  la Convenţia de implementare

  SITUAŢIA

  scadenţarului estimativ al rambursărilor de dobândă eşalonată

  aferente creditelor ipotecare contractate de persoane fizice

  - lei -

  Denumirea instituţiei de creditValuta de contract a scrisorilor de garanţieRambursări de rate de dobândă în primul an al scrisorii de garanţie (în valută contract)Rambursări de rate de dobândă în al 2-lea an al scrisorii de garanţie (în valută contract)Rambursări de rate de dobândă în al 3-lea an al scrisorii de garanţie (în valută contract)Rambursări de rate de dobândă în al 4-lea an al scrisorii de garanţie (în valută contract)Rambursări de rate de dobândă în al 5-lea an al scrisorii de garanţie (în valută contract)Total rambursări
  12345678 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
  Creditor 1Lei

  -

  Creditor 2Lei

  -

  Creditor 3Lei

  -

  TOTAL LEI

  -----

  Mod de completare

  Pentru scrisorile de garanţie aflate în portofoliu în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de dobândă eşalonate ce urmează a fi efectuate, agregate pe creditor, pe toată durata noului grafic de rambursare.

  Anexa nr. 2c

  la Convenţia de implementare

  SITUAŢIA

  rambursărilor de rată de dobândă eşalonată aferentă creditelor

  ipotecare contractate de persoane fizice

  Nr. crt.Denumirea creditoruluiRambursări de rate de dobândăRenunţări la scrisori de garanţieValoarea diminuărilor aferente scrisorilor de garanţieValoarea executărilor de garanţii plătite de MFPTotal ieşiri
  în luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anului
  1234567891011 = 3 + 5 + 7 + 912 = 4 + 6 + 8 + 10

  Creditor 1

  Creditor 2

  .............

  Total general

  Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN,

  .......................................

  Mod de completare

  Prin acest formular se raportează rambursările de dobândă eşalonate efectuate de debitori, renunţările la scrisorile de garanţie, diminuările aferente valorii scrisorilor de garanţie, precum şi valoarea scrisorilor de garanţie cu cereri de plată soluţionate prin plată, reprezentând sumele plătite efectiv de Ministerul Finanţelor Publice, în lei, după caz, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.

  Informaţiile se raportează agregat la nivel de creditor.

  Anexa nr. 2

  CONVENŢIE DE GARANTARE

  a sumelor reprezentând dobânzi suspendate la plată aferente creditelor ipotecare

  contractate de persoane fizice, care beneficiază de facilitatea de suspendare a ratelor,

  în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi

  pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

  Încheiată între următoarele părţi:

  Instituţia ..............................., cu sediul social în .............................., str. ............................. nr. ...., telefon/fax ....................., cod unic de înregistrare ............................., înregistrat în registrul comerţului cu nr. ....................... şi în Registrul bancar/Registrul general al IFN/Registrul special al IFN cu nr. ....................., reprezentat de ................................., în calitate de ........................, şi de ..............................., în calitate de ........................, denumit în continuare creditor,

  şi

  Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în registrul comerţului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN cu nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN cu nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de ................................, în calitate de ...................................., şi de ................................, în calitate de ............................., denumit în continuare Fond/F.N.G.C.I.M.M.

  În scopul acordării unor facilităţi beneficiarilor persoane fizice care au contractate credite ipotecare de la instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, părţile convin încheierea prezentei convenţii de garantare în condiţiile prevăzute în continuare.

  Capitolul I

  Definiţii

  1. Noţiunile utilizate în prezenta convenţie au următoarele semnificaţii:
  a)creditori - instituţii de credit definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi instituţii financiare nebancare definite de Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi sucursalele instituţiilor de credit şi ale instituţiilor financiare nebancare din străinătate care desfăşoară activitate pe teritoriul României;
  b)debitori - persoanele fizice semnatare ale unui contract de credit, garantat cu ipotecă asupra unui imobil, şi ale unui contract de credit ce implică un drept legat de un bun imobil, astfel cum sunt acestea reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările ulterioare, precum şi ale unui contract de credit acordat prin programul „Prima casă“, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă“, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
  c)scrisoare de garanţie - angajamentul irevocabil şi necondiţionat prin care F.N.G.C.I.M.M. se obligă în numele şi contul statului să plătească creditorului sumele care reprezintă dobânzi amânate la plată aferente creditelor ipotecare, contractate de la creditor de persoane fizice, care beneficiază de facilitatea de suspendare a plăţilor în condiţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, pentru care F.N.G.C.I.M.M., în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanţelor Publice, acordă o garanţie în numele şi contul statului în baza prezentei convenţii (anexa nr. 3 la prezenta convenţie);
  d)garant - statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru garanţiile acordate în numele şi contul statului;
  e)garanţie de stat - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, care acoperă pierderea suportată de creditor, ca urmare a producerii riscului de credit conform scrisorii de garanţie prevăzute la lit. c);
  f)credit ipotecar - credit acordat de un creditor unui debitor persoană fizică, garantat cu ipotecă asupra unui imobil şi credit ce implică un drept legat de un bun imobil, astfel cum sunt acestea reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările ulterioare, precum şi creditele acordate prin programul „Prima casă“, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă“, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
  g)riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitori persoane fizice a obligaţiilor ce le revin de rambursare a dobânzilor suspendate la plată, aferente facilităţii garantate de stat;
  h)dobândă eşalonată pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice - dobânda aferentă perioadei suspendării la plată datorată de debitori persoane fizice, calculată la soldul creditului rămas de rambursat pe perioada suspendării, care include, după caz, şi dobânda aferentă perioadei de suspendare anterioare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, acordată ca urmare a solicitării debitorului şi transmisă până la 15 iunie 2020. La finalul perioadei de suspendare, care include, după caz, şi perioada de suspendare anterioară potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, acordată ca urmare a solicitării debitorului şi transmisă până la data de 15 iunie 2020, dobânda reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit, creanţă ce are un nivel de dobândă 0%;
  i)perioada suspendării la plată a ratelor de dobândă - perioada pentru care se acordă facilităţile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori din creditele ipotecare, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte conform opţiunii debitorului şi este cuprinsă între minimum o lună şi maximum nouă luni. Perioada maximă de nouă luni include şi perioada suspendării efective a obligaţiilor de plată în temeiul moratoriului legislativ instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau perioadele de suspendare acordate în cadrul moratoriilor nonlegislative, după caz;
  j)grafic de rambursare a dobânzilor eşalonate - eşalonarea la plată a dobânzilor suspendate pentru creditele ipotecare, aferente perioadei de suspendare la plată. Graficul de rambursare se întocmeşte pe termen de 60 de luni, iar rambursarea se efectuează eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare;
  k)soldul dobânzilor eşalonate pentru creditele ipotecare - valoarea actualizată a sumelor garantate de stat, rezultată în urma diminuării cu dobânzile rambursate de către beneficiar;
  l)valoarea de executare a garanţiei - suma aferentă soldului dobânzilor pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice, aferentă perioadei de suspendare la plată, ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor ca urmare a producerii riscului de credit în perioada de eşalonare, în cazul în care debitorul nu a achitat integral un număr de cel puţin 3 rate consecutive, la scadenţele prevăzute în graficul de rambursare a dobânzilor eşalonate pentru creditele ipotecare. Valoarea de executare a garanţiei se solicită de către creditor după trecerea integrală la restanţă a soldului dobânzilor pentru creditele ipotecare eşalonate la plată.

  Capitolul II

  Obiectul convenţiei

  2.1. Obiectul prezentei convenţii de garantare îl constituie stabilirea mecanismului de lucru dintre F.N.G.C.I.M.M. şi creditor în scopul implementării facilităţii de suspendare la plată a ratelor pentru garantarea în numele şi contul statului de către F.N.G.C.I.M.M., în mod expres, irevocabil şi necondiţionat, a obligaţiilor de plată reprezentând dobânzi suspendate la plată aferente creditelor ipotecare contractate de la creditori de persoane fizice, care beneficiază de facilitatea de suspendare a plăţilor în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.
  2.2. F.N.G.C.I.M.M., mandatat de statul român, prin MFP, emite scrisori de garanţie în numele şi contul statului, prin care se obligă să plătească sumele garantate, la prima şi simpla cerere a creditorului, până la limita valorii scrisorii de garanţie, stabilită conform prevederilor art. 9 alin. (5) şi/sau alin. (8) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, în cazul în care debitorul/debitorii nu şi-a/au îndeplinit obligaţiile de rambursare stabilite conform graficului/graficelor de rambursare a dobânzilor eşalonate.
  2.3. Scrisoarea de garanţie garantează în procent de 100% plata obligaţiilor debitorilor de rambursare a dobânzilor eşalonate la plată pentru care creditorul a aprobat solicitările de suspendare formulate de debitorii persoane fizice care au contractate credite ipotecare în condiţiile prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori.
  2.4.
  (1)F.N.G.C.I.M.M. garantează facilităţi la creditele acordate de finanţatori următoarelor categorii de debitori:
  a)debitorii cărora le-a fost acordată suspendarea obligaţiilor de plată până la 15 iunie 2020, potrivit legii;
  b)debitorii care au beneficiat de aplicarea unui moratoriu nonlegislativ privind suspendarea obligaţiilor de plată;
  c)debitorii care nu au solicitat această suspendare până la 15 iunie 2020, potrivit legii, pentru creditele acordate până la data de 30 martie 2020.
  (2)În cazul debitorilor de la alin. (1) lit. a) şi b), perioada de 9 luni se calculează cumulat, incluzând şi perioada de suspendare acordată în anul 2020.
  (3) În toate cazurile, perioada maximă de suspendare a obligaţiilor de plată nu trebuie să depăşească nouă luni.

  Capitolul III

  Condiţiile de acordare a scrisorilor de garanţie ce trebuie avute în vedere de creditor

  3.1. Condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ de creditele ipotecare sunt următoarele:
  a)au fost acordate până la data de 30 martie 2020 inclusiv;
  b)data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei solicitării suspendării obligaţiilor de plată;
  c)nu le-a fost declarată scadenţa anticipată până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;
  d)nu înregistrează restanţe la data solicitării suspendării obligaţiei de plată.
  3.2. Criteriile de eligibilitate care trebuie îndeplinite de debitorul persoană fizică din contractele de credit ipotecare sunt următoarele:
  a)i-au fost afectate veniturile proprii şi/sau veniturile familiei debitorului, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19;
  b)a transmis creditorului, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (3) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, cu modificările şi completările ulterioare, solicitarea de suspendare a obligaţiilor de plată cel mai târziu la data de 15 martie 2021 inclusiv şi declaraţia pe propria răspundere că se află în imposibilitate de a onora obligaţiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenţiei uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea: intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în şomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activităţii angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantină instituţionalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19 şi altele asemenea.
  3.3. Drepturile şi obligaţiile creditorului sunt următoarele:
  a)să analizeze solicitarea formulată de debitor şi să emită decizia de aprobare/respingere a solicitării de suspendare după verificarea încadrării creditului şi a debitorului în condiţiile şi criteriile de eligibilitate de la pct. 3.1 şi 3.2 din prezenta convenţie;
  b)să aprobe suspendarea la plată a ratelor de dobândă pe o perioadă cuprinsă între minimum o lună şi maximum 9 luni;
  c)să comunice debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitării complete, respectiv cel târziu până la data de 31 martie 2021;
  d)să transmită debitorului, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării complete, modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării acestuia, fără încheierea de acte adiţionale, doar prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului şi graficul de rambursare a dobânzilor eşalonate;
  e)să menţină rata de dobândă în graficul de rambursare a creditului revizuit după acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată, la nivelul prevăzut în contractul de credit iniţial încheiat între debitor şi creditor;
  f)să notifice şi garantului prelungirea valabilităţii contractului de garantare şi a modificării angajamentului de garantare, în cazul creditelor ipotecare garantate, inclusiv a celor garantate în cadrul programelor guvernamentale, prelungirea producând efecte de la data acordului garantului.
  3.4. Drepturile şi obligaţiile F.N.G.C.I.M.M. sunt următoarele:
  a)să verifice încadrarea solicitării de emitere a scrisorii de garanţie, în termenii şi condiţiile prevăzute în Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, şi în prezenta convenţie de garantare;
  b)să solicite creditorului informaţii suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie sau în cererea de executare a garanţiei şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei în condiţiile legii;
  c)să urmărească periodic stadiul derulării facilităţii acordate de creditor, pe baza situaţiilor furnizate de acesta, în vederea raportării periodice a datelor agregate către MFP;
  d)să verifice încadrarea cererii de executare a garanţiei în termenii şi condiţiile prevăzute în Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, şi în prezenta convenţie de garantare;
  e)să comunice creditorului şi MFP decizia cu privire la aprobarea cererii de executare a garanţiei cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original.

  Capitolul IV

  Emiterea şi valabilitatea scrisorii de garanţie

  4.1. - (1) După aprobarea de către creditor a solicitărilor debitorilor de suspendare la plată a ratelor creditelor ipotecare şi a dobânzilor aferente acestora, în termen de maximum 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, creditorul va transmite F.N.G.C.I.M.M. în format electronic solicitările de emitere/reemitere a scrisorii de garanţie în numele şi contul statului, conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta convenţie.
  (2) Creditorul transmite F.N.G.C.I.M.M. solicitarea de emitere/reemitere a scrisorii de garanţie pentru toate solicitările de suspendare la plată a obligaţiilor consolidate a debitorilor din portofoliul său, cu includerea debitorilor noi, precum şi a celor care au beneficiat deja de aplicarea unui moratoriu nonlegislativ şi/sau de perioada de suspendare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în noile condiţii şi cu noua valoare, după caz.
  4.2. - Solicitarea va fi însoţită de o situaţie centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta convenţie în care va fi evidenţiată valoarea totală a contractului de garantare, rezultată din cumularea sumelor de plată şi a soldurilor acestora, după caz, conform graficelor de rambursare a sumelor reprezentând dobânzi, datorate de debitori, emise potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
  4.3. - În baza solicitării de emitere/reemitere a garanţiei şi a situaţiei centralizate prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta convenţie, F.N.G.C.I.M.M. va emite/reemite în favoarea creditorului o scrisoare de garanţie nouă incluzând toţi debitorii prevăzuţi la pct. 2.4 alin. (1) lit. a)-c). La data intrării în vigoare a acesteia îşi încetează valabilitatea scrisoarea de garanţie emisă în anul 2020, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
  4.4.
  (1)Valoarea totală a angajamentului de garantare înscris în scrisoarea de garanţie este exprimată în echivalent lei.
  (2) În cazul în care creditul ipotecar este acordat în altă valută, valoarea totală a angajamentului de garantare înscris în scrisoarea de garanţie se va calcula în lei, utilizând cursul de schimb comunicat de BNR, valabil în ultima zi a lunii anterioare celei în care creditorul a transmis către F.N.G.C.I.M.M. solicitarea de emitere/reemitere a scrisorii de garanţie.
  4.5.
  (1)Creditorul poate solicita Fondului efectuarea corecţiei valorii scrisorii de garanţie prin transmiterea solicitării de corecţie/modificare a valorii scrisorii de garanţie, conform anexei nr. 4 la prezenta convenţie, până la data de 31 ianuarie 2022.
  (2) Solicitarea de efectuare a corecţiei se poate face în cazul în care în structura dobânzii aferente creditelor ipotecare sunt prevăzuţi indici variabili, iar valoarea scrisorii de garanţie este determinabilă pe baza estimărilor creditorului privind evoluţia acestora.
  (3) Solicitarea de corecţie/modificare a valorii scrisorii de garanţie este însoţită de situaţia centralizatoare privind valoarea cumulată a dobânzilor de plată, determinată şi ajustată pe baza valorii indicilor care intră în structura de cost a dobânzii conform contractelor de credit încheiate cu debitorii, pentru poziţiile din scrisoarea de garanţie care comportă modificări ale valorii lor.
  (4) În baza solicitării de corecţie, F.N.G.C.I.M.M. emite un addendum la scrisoarea de garanţie iniţială corespunzătoare debitorilor pentru care s-a solicitat corecţia.
  4.6. Scrisoarea de garanţie este valabilă pe perioada cuprinsă între data emiterii şi data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului.
  4.7. Data la care încetează răspunderea F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului este:
  a)data expirării perioadei de rambursare la plată a dobânzii eşalonate conform graficelor de rambursare întocmite de creditor în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) sau (3), după caz, din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
  b)data la care MFP plăteşte valoarea de executare a garanţiei pentru ultimul debitor din situaţia centralizatoare transmisă de creditor pe propria răspundere;
  c)data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a comunicării creditorului cu privire la renunţarea la scrisoarea de garanţie;
  d)data rambursării integrale de către debitor a dobânzii suspendate conform art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 227/2020, la termen sau anticipat, dar nu mai mult de 5 ani.

  Capitolul V

  Monitorizarea scrisorilor de garanţie emise

  5.
  (1)Monitorizarea scrisorilor de garanţie emise reprezintă acţiunile derulate în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, constând în urmărirea lunară a stadiului derulării facilităţii de garantare, a soldului garanţiei, pe baza unui raport standard furnizat de fiecare creditor.
  (2)Lunar, până pe data de 7 a lunii curente pentru luna anterioară, fiecare creditor va transmite către F.N.G.C.I.M.M., prin mijloace electronice, la adresa ftps://92.114.86.160, un set de informaţii detaliate pentru fiecare persoană fizică beneficiară a facilităţii de suspendare a plăţilor, cuprinzând informaţii privind creditele şi dobânzile suspendate la plată incluse în scrisorile de garanţie emise, utilizând formatul prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta convenţie. Aceste informaţii vor fi transmise pe toată durata de valabilitate a scrisorii de garanţie. În cazul în care, pentru raportarea şi înregistrarea datoriei publice, F.N.G.C.I.M.M. are nevoie de informaţii suplimentare de la instituţiile de credit, anexa de raportare poate fi actualizată, cu condiţia păstrării unui format standard în relaţia cu toţi partenerii.
  (3) Valoarea garanţiei se va reduce în mod automat cu orice plată efectuată de debitor în perioada de rambursare a dobânzilor eşalonate la plată conform graficelor întocmite cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2) sau (3), după caz, din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu valoarea plăţilor de garanţii efectuate la cererea creditorului în temeiul obligaţiei de garantare asumate prin scrisorile de garanţie emise în numele şi în contul statului, după caz.

  Capitolul VI

  Executarea scrisorilor de garanţie. Plăţile efectuate în temeiul scrisorilor de garanţie

  6.1.
  (1)Creditorul poate transmite cereri de executare pentru acei debitori care nu şi-au îndeplinit obligaţiile de rambursare stabilite conform graficului de rambursare prevăzut la art. 8 alin. (2) sau (3) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Creditorul este îndreptăţit la executarea garanţiei numai dacă a transmis la F.N.G.C.I.M.M. cererea de executare a scrisorii de garanţie în cadrul perioadei de valabilitate a acesteia, pentru debitorii care înregistrează cel puţin un număr de 3 rate consecutive de dobândă eşalonată la plată, neachitate integral la scadenţa prevăzută în graficul de rambursare, după trecerea integrală la restanţă a soldului dobânzilor eşalonate la plată datorate de respectivii debitori.
  6.2.
  (1)Cererea de executare a scrisorii de garanţie, formulată conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta convenţie - Cerere de executare a Scrisorii de garanţie nr. ...., pentru următorii debitori, se transmite la F.N.G.C.I.M.M. până la data de 20 a fiecărei luni calendaristice, pentru unul sau mai mulţi debitori incluşi în situaţia centralizatoare, anexă la scrisoarea de garanţie, însoţită de următoarele documente în copie:
  a)documentele de identitate ale debitorilor pentru care se cere executarea garanţiei. Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia creditorului;
  b)graficele de rambursare a dobânzilor datorate de debitori pentru perioada de suspendare la plata ratelor;
  c)contractele de credit aferente creditelor ipotecare pentru care debitorii au solicitat suspendarea la plata ratelor şi eşalonarea la plată a dobânzilor;
  d)extrasele conturilor de dobândă sau documente echivalente din care să rezulte soldul dobânzilor suspendate restante pentru care se cere plata garanţiei.
  (2) Pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie creditorul poate trimite mai multe cereri de executare a garanţiei, având în vedere că producerea riscului de credit în perioada de eşalonare va fi diferită de la debitor la debitor.
  (3) În cazul în care creditul ipotecar este acordat în altă valută decât moneda naţională, creditorul stabileşte valoarea cumulată a dobânzilor solicitate la plată pentru debitorul în cauză, utilizând cursul de schimb comunicat de BNR, valabil în ultima zi a lunii anterioare celei în care acesta transmite către F.N.G.C.I.M.M. cererea de executare a scrisorii de garanţie, fără să depăşească valoarea cumulată a dobânzilor garantate prin scrisoarea de garanţie pentru debitorul respectiv.
  (4)Cererile de executare a garanţiei înregistrate la F.N.G.C.I.M.M. după data de 20 a fiecărei luni calendaristice, precum şi cele transmise fără respectarea prevederilor art. 12 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi returnate creditorilor, acestea putând fi reformulate şi transmise ulterior, cu respectarea termenului prevăzut la pct. 6.2 alin. (1) din prezenta convenţie.
  6.3. În termen de maximum 30 de zile de la data primirii, F.N.G.C.I.M.M. analizează cererea de executare a scrisorii de garanţie şi emite o decizie de plată consolidată pe creditor pentru debitorii prevăzuţi la pct. 6.2. alin. (1).
  6.4. În vederea soluţionării cererii de executare a garanţiei, Fondul poate solicita creditorului furnizarea de informaţii şi documente suplimentare necesare pentru completarea/ clarificarea documentaţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii de executare a garanţiei.
  6.5. Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de executare a scrisorii de garanţie se transmite/se depune la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. distinct, pe fiecare debitor.
  6.6. Informaţiile şi documentele transmise de creditor, conform pct. 6.4, se vor ataşa de F.N.G.C.I.M.M. la documentaţia depusă odată cu cererea de executare a garanţiei şi vor fi luate în considerare la soluţionarea acesteia.
  6.7. Decizia consolidată de aprobare a cererii de executare a garanţiei se comunică creditorului şi MFP cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
  6.8.
  (1)Plata valorii de executare a garanţiei, prevăzută în decizia consolidată, se face de către MFP în contul unic al creditorului ....................................., pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de executare consolidată pe creditor, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M.
  (2)După fiecare plată de garanţie, scrisoarea de garanţie executată rămâne valabilă pentru suma rămasă neexecutată de creditor până la data la care încetează răspunderea F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului, prevăzută la pct. 4.7.
  (3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, MFP transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii.
  6.9.
  (1)În baza dovezii de efectuare a plăţii, F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris, care reprezintă titlu de creanţă bugetară în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia.
  (2)Titlul de creanţă se comunică debitorului, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la pct. 6.8 alin. (3).
  (3)În cazul în care comunicarea titlului de creanţă potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea pe pagina de internet a F.N.G.C.I.M.M. a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele persoanei fizice. Prevederile art. 47 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea scrisorii de garanţie este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
  (4)La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (3), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu.
  (5) Titlul executoriu împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitor/i şi copia documentului de identitate al debitorului/debitorilor se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  (6) Accesoriile creanţelor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie, prevăzute la art. 5 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, se calculează de către organele fiscale competente ale ANAF, începând cu ziua următoare datei scadenţei acestora şi până la data stingerii inclusiv, şi se recuperează de către acestea.
  (7) Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat, respectiv sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanţie sunt creanţe bugetare şi se recuperează de la debitori de către organele fiscale competente ale ANAF, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  (8)Sumele încasate conform alin. (7) sunt venituri ale bugetului de stat.
  (9) Pentru neplata la scadenţă a obligaţiilor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie, debitorul datorează obligaţii fiscale accesorii care se calculează şi se comunică debitorului de către organele fiscale competente ale ANAF potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  Capitolul VII

  Alte dispoziţii

  7.1. Părţile recunosc că se află sub incidenţa prevederilor legislaţiei bancare referitoare la confidenţialitatea şi secretul bancar.
  7.2. Forţa majoră - aşa cum este aceasta definită în doctrina juridică şi jurisprudenţă - apără de răspundere partea care o invocă, sub condiţia informării celeilalte părţi în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţie şi a probării acestui eveniment cu documente justificative eliberate de Camera de Comerţ şi Industrie a României. Încetarea forţei majore va fi adusă la cunoştinţă celeilalte părţi în termen de 10 zile lucrătoare. Neîndeplinirea formalităţilor de informare a forţei majore atrage decăderea părţii în cauză din dreptul de a o invoca şi de a beneficia de prevederile prezentului punct.
  7.3. Părţile garantează că persoanele care semnează prezenta convenţie sunt împuternicite în mod legal pentru aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data semnării convenţiei de garantare, actelor constitutive şi normelor şi regulamentelor interne.
  7.4. Prezenta convenţie de garantare îşi produce efectele pe toată perioada de valabilitate a scrisorilor de garanţie acordate de F.N.G.C.I.M.M.
  7.5.
  (1)Prevederile prezentei convenţii pot fi modificate prin acte adiţionale semnate de ambele părţi, cu excepţia modificărilor şi completărilor aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, respectiv Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020.
  (2) Prevederile prezentei convenţii se completează cu dispoziţiile corespunzătoare din legislaţia în vigoare. Toate modificările şi completările ulterioare ale legislaţiei incidente se aplică în mod corespunzător.
  7.6. Prezenta convenţie poate înceta la solicitarea uneia dintre părţi. Denunţarea convenţiei se face prin notificare scrisă, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care se solicită încetarea valabilităţii acesteia.
  7.7. Pentru cazul prevăzut la pct. 7.6, convenţia de garantare încetează numai pentru viitor, iar răspunderea părţilor încetează la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate de acestea în baza prezentei convenţii.
  7.8. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta convenţie de garantare.
  7.9. Prezenta convenţie de garantare a fost încheiată în 3 exemplare originale, două exemplare pentru F.N.G.C.I.M.M., dintre care unul va fi comunicat MFP, şi unul pentru creditor, şi sa semnat de către F.N.G.C.I.M.M. în data de ........................... şi de către creditor în data de ........................ şi intră în vigoare la data de ............................

  Creditor,

  ..........................

  F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN,

  ............................

  Anexa nr. 1

  la Convenţia de garantare

  SOLICITAREA

  de emitere/reemitere a scrisorii de garanţie în baza

  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi

  pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

  Creditorul ................................., cu sediul central în localitatea ............................., str. ...................................... nr. ......, judeţul/sectorul ................................, înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ..............., cod unic de înregistrare ......................., telefon ......................, fax ....................., e-mail ................................., reprezentat de ......................, în calitate de ......................., şi de ......................., în calitate de ...................., având cont bancar nr. ................, deschis la ........................,

  solicită F.N.G.C.I.M.M. emiterea unei scrisori de garanţie/reemiterea scrisorii de garanţie în numele şi contul statului în sumă de .......................... lei, reprezentând 100% din plata obligaţiilor de rambursare a dobânzilor acumulate pe perioada suspendării la plată în condiţiile prevăzute în Convenţia de garantare şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

  Solicitarea este însoţită de situaţia centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere, în care sunt evidenţiate valorile individuale per debitor (sumele integrale sau soldurile acestora, după caz), precum şi valoarea totală a angajamentului de garantare, rezultată din cumularea sumelor de plată conform graficelor de eşalonare a plăţii sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori.

  Creditorul declară că a aprobat solicitările de suspendare formulate de debitorii persoane fizice care au contractate credite ipotecare în condiţiile respectării prevederilor art. 4 şi art. 5 alin. (1),(3) şi (4) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

  Creditor,

  Persoane autorizate

  Anexa nr. 2

  la Convenţia de garantare

  SITUAŢIA CENTRALIZATOARE

  transmisă de creditor pe propria răspundere

  Banca .......................................

  Situaţie centralizatoare privind valoarea angajamentului de garantare la data .........................

  Nr. crt.Contract IdBeneficiar creditCNPDomiciliu beneficiarNr. contract creditData contractNr. luni de suspendareData expirării suspendăriiValoare dobânzi suspendateGrafic de rambursare - 60 de rate lunare egale -
  SumaPrima lunăUltima lună
  12345678910111213

  Data .......................

  Creditor

  Persoane autorizate

  Anexa nr. 3

  la Convenţia de garantare

  Ministerul Finanţelor

  Prin F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN

  Adresa: .............................................

  Elemente de identificare: ................................

  Beneficiar-creditor: .....................................

  (nume şi adresă)

  SCRISOARE DE GARANŢIE

  Nr. ....... din ....................

  În temeiul pct. 4.3 din Convenţia de garantare nr. .............. a sumelor reprezentând dobânzi suspendate la plată aferente creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, care beneficiază de facilitatea de suspendare a plăţilor, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare „Convenţia de garantare“),ca urmare a Solicitării de emitere/reemitere a Scrisorii de garanţie nr. ................, prin care Banca/IFN ......................... (denumită în continuare „Creditor“) solicită F.N.G.C.I.M.M. emiterea/reemiterea unei scrisori de garanţie în numele şi contul statului, în condiţiile prevăzute în Convenţia de garantare şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere situaţia centralizatoare întocmită pe propria răspundere de Creditor, în care sunt evidenţiate valorile individuale per debitor, sumele integrale sau soldurile acestora, după caz, precum şi valoarea totală a angajamentului de garantare, rezultate din cumularea sumelor de plată conform graficelor de eşalonare a dobânzilor datorate de debitorii eligibili cu datele sintetice prezentate în anexa la prezenta scrisoare, în baza contractelor de credit ipotecar care se încadrează în definiţia prevăzută la art. 1 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare,subscrisa Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN (F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN), în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor, cu sediul în Bucureşti, Str. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, ne angajăm prin prezenta, în mod irevocabil, să efectuăm plata/plăţile imediat, la prima şi simpla cerere a Creditorului, a oricărei sume solicitate la plată care nu depăşeşte un total de ................... (lei/suma maximă) ..................... (în litere), reprezentând 100% din valoarea totala a sumelor de plată conform graficelor de rambursare a dobânzilor eşalonate pentru credite ipotecare contractate de persoane fizice şi datorate de debitorii eligibili, în cazul primirii unor cereri de executare consolidate pe Creditor, pentru fiecare dintre debitorii din portofoliu, formulată în condiţiile prevederilor art. 13 din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, cu modificările şi completările ulterioare.Cererea de executare transmisă de finanţator trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
  a)documentele de identitate ale debitorilor pentru care se cere executarea garanţiei. Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia creditorului;
  b)graficele de rambursare a dobânzilor datorate de debitori pentru perioada de suspendare la plata ratelor;
  c)contractele de credit aferente creditelor ipotecare pentru care debitorii au solicitat suspendarea la plata ratelor si eşalonarea la plată a dobânzilor;
  d)extrasele conturilor de dobândă sau documente echivalente din care să rezulte soldul dobânzilor suspendate restante pentru care se cere plata garanţiei.

  Prezenta garanţie de stat intră în vigoare la data emiterii/reemiterii scrisorii de garanţie şi este valabilă până la data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului, potrivit pct. 4.7 din Convenţia de garantare.

  În cazul în care data de expirare a valabilităţii scrisorii de garanţie este o zi nebancară, cererea de executare va fi luată în considerare dacă va fi primită cel mai târziu în următoarea zi bancară.

  Valoarea garanţiei de stat se poate modifica prin addendum, în condiţiile pct. 4.5 alin. (1) din Convenţia de garantare, în urma transmiterii Solicitării de corecţie/modificare a valorii scrisorii de garanţie a corecţiei până la data de 31 ianuarie 2022. Obligaţiile de plată se reduc corespunzător cu fiecare plată efectuată de debitori în cadrul acestei garanţii şi rămân valabil asumate până la data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. în numele şi contul statului. Recuperarea creanţei bugetare rezultate din plata valorii/valorilor de executare a garanţiei se realizează în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

  Prezenta scrisoare de garanţie se supune legislaţiei speciale, respectiv prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi legislaţiei subsecvente, legislaţiei bancare şi legislaţiei privind datoria publică din România, precum şi Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.La data intrării în vigoare a acesteia îşi încetează valabilitatea Scrisoarea de garanţie nr. ............. din ............ 2020, emisă în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

  F.N.G.C.I.M.M.

  Semnături autorizate

  Anexa nr. 4

  la Convenţia de garantare

  SOLICITAREA

  de corecţie/modificare a valorii Scrisorii de garanţie nr. ..... din data ..........

  1. Creditorul ................................, cu sediul central în localitatea .........................., str. ............................ nr. ......, judeţul/sectorul ..................., înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ..................., cod unic de înregistrare .........................., telefon ....................., fax ................, e-mail ............................., reprezentat de ............................., în calitate de ....................., şi de ..........................., în calitate de ........................., având cont bancar nr. ........................, deschis la ....................., solicită corecţia/modificarea Scrisorii de garanţie nr. ...... din data .............. emisă de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi contul statului în sumă de ................... lei, în condiţiile prevăzute în Convenţia de garantare şi în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.
  2. Solicitarea este însoţită de situaţia centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere privind valoarea cumulată a dobânzilor de plată, determinată pe baza valorii indicilor care intră în structura de cost a dobânzii conform contractelor de credit încheiate cu debitorii.

  Creditor

  Persoane autorizate

  Anexa nr. 5

  la Convenţia de garantare

  SITUAŢIA

  creditelor şi garanţiilor de stat pentru persoane fizice care beneficiază de facilitatea de suspendare

  a plăţilor în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi

  pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, la data de ...................

  Nr crt.Tip credit ipotecarBeneficiar finanţare (nume şi prenume) CNP Judeţ Domiciliu beneficiarNr. contract de creditDată contract creditDată expirare contract de creditTip activ achiziţionat prin creditValuta creditului (lei, EUR, USD, CHF)Valoarea iniţială a contractului de credit (în valuta creditului)Valoarea iniţială a contractului de credit (în lei)Soldul creditului la data suspendării ratelor (principal în valuta creditului)Soldul creditului la data suspendării ratelor (principal în lei)Data suspendării ratelorNumăr luni de suspendare a ratelorNumăr contract de garanţieData emiterii scrisorii de garanţieValoare dobândă eşalonată pentru creditele ipotecare (valoare dobândă aferentă perioadei de suspendare) la data emiterii scrisorii de garanţieValoare dobândă eşalonată pentru creditele ipotecare (valoare dobândă aferentă perioadei de suspendare) la data de raportare
  1234567891011121314151617181920

  TOTAL GENERALxxxxxxxx

  x

  xxxx

  Creditor

  Persoane autorizate

  Tip credit ipotecar: PC - Prima casă ACI - alte credite

  Tip activ achiziţionat: A - apartament C - casă T - teren

  Anexa nr. 6

  la Convenţia de garantare

  Cererea de executare a Scrisorii de garanţie

  nr. ..... din data de ..................

  Creditorul ........................ prin Centrala .........................., cu sediul în localitatea ........................, str. .................. nr. ......, judeţul/sectorul ........................, înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ............................, cod unic de înregistrare ........................., telefon ....................., fax ................, e-mail ...................................., reprezentat de ............................, în calitate de .........................., şi de ............................, în calitate de .................., având cont bancar nr. ...................., deschis la .................................,

  solicită F.N.G.C.I.M.M. executarea Scrisorii de garanţie nr. ............... din data de ............. în valoare de ...................... pentru suma de ........... lei, ca urmare a neîndeplinirii de către un număr de ....... debitori a obligaţiilor de rambursare stabilite conform graficului de rambursare prevăzut la art. 8 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, cu modificările şi completările ulterioare.Anexăm prezentei cereri următoarele documente în copie:
  a)documentele de identitate ale debitorilor pentru care se cere executarea garanţiei. Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia creditorului;
  b)graficele de rambursare a dobânzilor datorate de debitori pentru perioada de suspendare la plata ratelor;
  c)contractele de credit aferente creditelor ipotecare pentru care debitorii au solicitat suspendarea la plată a ratelor şi eşalonarea la plată a dobânzilor;
  d)extrasele conturilor de dobândă sau documente echivalente din care să rezulte soldul dobânzilor suspendate restante pentru care se cere plata garanţiei.
  Scrisoarea de garanţie nr. ............... din data de ................ rămâne valabilă pentru suma rămasă neexecutată, în temeiul art. 11 alin. (2) din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

  Creditor

  Persoane autorizate

  (3) Modificarea contractelor de credit potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se produce prin efectul legii, fără încheierea de acte adiţionale. În termen de 30 de zile de la primirea solicitării, creditorul notifică debitorului clauzele contractuale modificate pentru implementarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

  Norme de aplicare

  NORME din 2 aprilie 2020

  Articolul 9

  (1)Statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, garantează în procent de 100% creditorilor irevocabil şi necondiţionat obligaţia de rambursare a dobânzilor care fac obiectul facilităţii de suspendare la plată a dobânzilor pentru creditele ipotecare care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 acordate de către creditor în favoarea debitorilor eligibili.
  (2) FNGCIMM este mandatat să acorde garanţii în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în baza unei Convenţii de implementare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 încheiate între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de mandant, şi FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului român.
  (3) Acordarea şi derularea garanţiilor de stat în favoarea creditorilor se realizează pe baza unei convenţii de garantare încheiate între FNGCIMM şi creditori.
  (4)În scopul garantării obligaţiilor de rambursare a dobânzilor acumulate pe perioada suspendării la plată, prevăzută la art. 3 din prezentele norme, creditorul care a aprobat solicitările de suspendare formulate de debitorii săi în condiţiile prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 solicită FNGCIMM emiterea unei scrisori de garanţie în numele şi în contul statului. FNGCIMM emite scrisoarea de garanţie în baza convenţiei de garantare încheiate cu creditorul.
  (5)Creditorul transmite FNGCIMM solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie, însoţită de o situaţie centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere, în care este evidenţiată valoarea totală a contractului de garantare, rezultată din cumularea sumelor de plată conform graficelor de eşalonare a plăţii sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori, emise potrivit prevederilor art. 8 alin. (2), în termen de maximum 30 de zile de la data expirării termenului acordat debitorilor conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020.
  (6) Forma şi elementele pe care trebuie să le conţină situaţia centralizatoare întocmită de creditor se vor detalia în convenţia de garantare. Situaţia centralizatoare va cuprinde obligatoriu următoarele elemente de identificare ale debitorilor persoane fizice: numele şi prenumele, codul numeric personal, numărul contractului de credit şi data încheierii acestuia, suma garantată de stat.
  (7) Valoarea totală a angajamentului de garantare înscris în solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie este exprimată în echivalent lei. În cazul în care creditul ipotecar este acordat în altă valută, valoarea cumulată a dobânzilor se stabileşte utilizând cursul de schimb comunicat de BNR, valabil în ultima zi a lunii anterioare celei în care creditorul a transmis către FNGCIMM solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie.
  (8) În cazul în care în structura dobânzii aferente creditelor ipotecare sunt prevăzuţi indici variabili, valoarea scrisorii de garanţie este determinabilă pe baza estimărilor creditorilor privind evoluţia indicilor variabili. Pentru efectuarea corecţiei valorii scrisorii de garanţie, până la data de 31 ianuarie 2021 creditorii au obligaţia comunicării către FNGCIMM a situaţiei centralizatoare privind valoarea cumulată a dobânzilor de plată, determinată pe baza valorii indicilor care intră în structura de cost a dobânzii conform contractelor de credit încheiate cu debitorii.

  Articolul 10

  (1)FNGCIMM garantează expres, irevocabil şi necondiţionat în favoarea creditorilor rambursarea de către debitorii eligibili conform prevederilor art. 5 a obligaţiilor de plată a dobânzilor eşalonate pentru creditele ipotecare care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie.
  (2) Scrisorile de garanţie sunt valabile pe perioada cuprinsă între data emiterii şi data încetării răspunderii FNGCIMM în numele şi în contul statului.
  (3) Data la care încetează răspunderea FNGCIMM în numele şi în contul statului este:
  a)data expirării perioadei de rambursare conform graficelor de rambursare întocmite în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2);
  b)data la care MFP plăteşte valoarea de executare a garanţiei pentru ultimul debitor din situaţia centralizatoare transmisă de creditor pe propria răspundere;
  c)data înregistrării la FNGCIMM a comunicării finanţatorului cu privire la renunţarea la scrisoarea de garanţie;
  d)data rambursării integrale de către debitor a dobânzii suspendate conform art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, la termen sau anticipat, dar nu mai mult de 5 ani.

  Articolul 11

  (1) Monitorizarea scrisorilor de garantare reprezintă acţiunile derulate în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, constând în urmărirea lunară a stadiului derulării soldului garanţiei, pe baza situaţiilor furnizate de către creditor, conform prevederilor convenţiei de garantare. Informaţiile privind soldul dobânzilor suspendate incluse în scrisorile de garanţie emise vor fi colectate de FNGCIMM detaliat, la nivelul fiecărui contract de credit, sub forma unui set de date standardizat, a cărui structură şi termene de raportare vor fi stabilite prin Convenţia de garantare încheiată de FNGCIMM cu creditorul.
  (2)Valoarea garanţiei se va reduce în mod automat cu orice plată efectuată de debitor în perioada de rambursare a dobânzilor eşalonate la plată conform graficelor întocmite cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2), precum şi cu valoarea plăţilor de garanţii efectuate la cererea creditorului în temeiul obligaţiei de garantare asumate prin scrisorile de garanţie emise în numele şi în contul statului, după caz.

  Articolul 12

  (1)Prin emiterea scrisorilor de garanţie, statul român, prin MFP, prin mandatarul FNGCIMM se angajează irevocabil să plătească obligaţiile garantate la prima şi simpla cerere a creditorului, până la limita valorii scrisorii de garanţie stabilită conform prevederilor art. 9 alin. (5) şi/sau alin. (6), după caz, în cazul în care debitorul/debitorii nu şi-a/au îndeplinit obligaţiile de rambursare stabilite conform graficului de rambursare prevăzut la art. 8 alin. (2).
  (2) Creditorul poate transmite cereri de executare în temeiul scrisorii de garanţie în perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie.

  Articolul 13

  (1) Cererile de executare a garanţiei se transmit FNGCIMM de către fiecare creditor până la data de 20 a fiecărei luni calendaristice, consolidate pe creditor, pentru debitorii din portofoliu, însoţite de următoarele documente în copie:
  a)documentele de identitate/ale debitorilor pentru care se cere executarea garanţiei. Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia creditorului;
  b)graficele de rambursare a dobânzilor datorate de debitor pentru perioada de suspendare la plata ratelor;
  c)notificările transmise debitorilor potrivit art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020;
  d)extrasele conturilor de dobândă sau documente echivalente din care să rezulte soldul dobânzilor suspendate restante pentru care se cere plata garanţiei.
  (2)În termen de maximum 30 de zile de la data primirii, FNGCIMM analizează cererea de executare a garanţiei şi emite o decizie de plată consolidată pe creditor, pentru debitorii din portofoliu prevăzuţi la alin. (1).
  (3) FNGCIMM poate solicita creditorului furnizarea de informaţii şi documente necesare pentru completarea/ clarificarea documentaţiei transmise odată cu cererea de executare a garanţiei, în vederea soluţionării cererii de executare a garanţiei.
  (4)Informaţiile şi documentele prevăzute la alin. (3), transmise de creditor, se vor ataşa de către FNGCIMM la documentaţia depusă odată cu cererea de executare şi vor fi luate în considerare la soluţionarea acesteia.
  (5) Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de executare se transmite/se depune la sediul social al FNGCIMM distinct, pe fiecare debitor.
  (6) Decizia consolidată de aprobare a cererii de executare a garanţiei se comunică creditorului şi MFP cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
  (7) Plata valorii de executare a garanţiei, prevăzută în decizia consolidată, se face de către MFP într-un cont unic al creditorului indicat de acesta, pe baza deciziei FNGCIMM de aprobare a cererii de executare consolidată pe creditor, în termen de maximum 10 de zile calendaristice de la primirea deciziei FNGCIMM.
  (8) Plata valorii de executare a garanţiei prevăzută în decizia consolidată emisă de FNGCIMM se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, titlul „Alte transferuri“ cod 55, alin. „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat“ cod 55.01.50.

  Articolul 14

  Procedura de individualizare şi recuperare a creanţelor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie

  (1) Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate, respectiv sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanţie acordate de către FNGCIMM, sunt creanţe bugetare şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitor, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.
  (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, MFP transmite FNGCIMM dovada efectuării plăţii.
  (3)După primirea dovezii efectuării plăţii potrivit alin. (2), FNGCIMM întocmeşte un înscris care reprezintă titlu de creanţă bugetară în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Codul de procedură fiscală, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia. Titlul de creanţă se comunică debitorului, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (2).
  (4)În cazul în care comunicarea titlului de creanţă potrivit alin. (3) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul FNGCIMM şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele persoanei fizice.
  (5)Anunţul prevăzut la alin. (4) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia şi conţine următoarele elemente:
  a)numele şi prenumele persoanei fizice;
  b)domiciliul persoanei fizice;
  c)numărul şi data emiterii titlului de creanţă bugetară.
  (6) În cazul în care titlul de creanţă bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
  (7) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea scrisorii de garanţie este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
  (8)La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (7), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu.
  (9) Titlul executoriu împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitor/i şi copia documentului de identitate al debitorului/debitorilor se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Codului de procedură fiscală.
  (10) Accesoriile creanţelor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie, prevăzute la art. 5 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, se calculează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei scadenţei acestora şi până la data stingerii inclusiv şi se recuperează de către acestea.

  Norme de aplicare

  NORME din 2 aprilie 2020

  Articolul 9

  (1)Statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, garantează în procent de 100% creditorilor irevocabil şi necondiţionat obligaţia de rambursare a dobânzilor care fac obiectul facilităţii de suspendare la plată a dobânzilor pentru creditele ipotecare care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 acordate de către creditor în favoarea debitorilor eligibili.
  (2) FNGCIMM este mandatat să acorde garanţii în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în baza unei Convenţii de implementare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 încheiate între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de mandant, şi FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului român.
  (3) Acordarea şi derularea garanţiilor de stat în favoarea creditorilor se realizează pe baza unei convenţii de garantare încheiate între FNGCIMM şi creditori.
  (4) În scopul garantării obligaţiilor de rambursare a dobânzilor acumulate pe perioada suspendării la plată, prevăzută la art. 3 din prezentele norme, creditorul, care a aprobat solicitările de suspendare formulate de debitorii săi în condiţiile prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 227/2020, solicită FNGCIMM emiterea unei scrisori de garanţie în numele şi în contul statului. FNGCIMM emite scrisoarea de garanţie în baza convenţiei de garantare încheiate cu creditorul.
  (5) Creditorul transmite FNGCIMM solicitarea de emitere/reemitere a scrisorii de garanţie pentru toate solicitările de suspendare la plata obligaţiilor consolidate a debitorilor din portofoliul său, cu includerea debitorilor noi, precum şi a celor care au beneficiat deja de aplicarea unui moratoriu nonlegislativ şi/sau de perioada de suspendare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în noile condiţii şi cu noua valoare, după caz, însoţită de o situaţie centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere, în care este evidenţiată valoarea totală a contractului de garantare, rezultată din cumularea sumelor de plată şi a soldurilor acestora, după caz, conform graficelor de rambursare a sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori, emise potrivit prevederilor art. 8 alin. (2), în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de emitere a deciziei creditorului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
  (6) Forma şi elementele pe care trebuie să le conţină situaţia centralizatoare întocmită de creditor se vor detalia în convenţia de garantare. Situaţia centralizatoare va cuprinde obligatoriu următoarele elemente de identificare ale debitorilor persoane fizice: numele şi prenumele, codul numeric personal, numărul contractului de credit şi data încheierii acestuia, suma garantată de stat, inclusiv pentru solicitările noi de suspendare în cazul reemiterii garanţiei de stat.
  (7) Valoarea totală a angajamentului de garantare înscris în solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie este exprimată în echivalent lei. În cazul în care creditul ipotecar este acordat în altă valută, valoarea cumulată a dobânzilor se stabileşte utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a lunii anterioare celei în care creditorul a transmis către FNGCIMM solicitarea de emitere/reemitere a scrisorii de garanţie.
  (8) În cazul în care în structura dobânzii aferente creditelor ipotecare sunt prevăzuţi indici variabili, valoarea scrisorii de garanţie este determinabilă pe baza estimărilor creditorilor privind evoluţia indicilor variabili. Pentru efectuarea corecţiei valorii scrisorii de garanţie, până la data de 31 ianuarie 2022 creditorii au obligaţia comunicării către FNGCIMM a situaţiei centralizatoare privind valoarea cumulată a dobânzilor de plată, determinată pe baza valorii indicilor care intră în structura de cost a dobânzii conform contractelor de credit încheiate cu debitorii.

  Articolul 10

  (1)FNGCIMM garantează expres, irevocabil şi necondiţionat în favoarea creditorilor rambursarea de către debitorii eligibili conform prevederilor art. 5 a obligaţiilor de plată a dobânzilor eşalonate pentru creditele ipotecare care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie.
  (2) Scrisorile de garanţie sunt valabile pe perioada cuprinsă între data emiterii şi data încetării răspunderii FNGCIMM în numele şi în contul statului.
  (3) Data la care încetează răspunderea FNGCIMM în numele şi în contul statului este:
  a)data expirării perioadei de rambursare conform graficelor de rambursare întocmite în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) sau (3), după caz;
  b)data la care MFP plăteşte valoarea de executare a garanţiei pentru ultimul debitor din situaţia centralizatoare transmisă de creditor pe propria răspundere;
  c)data înregistrării la FNGCIMM a comunicării finanţatorului cu privire la renunţarea la scrisoarea de garanţie;
  d)data rambursării integrale de către debitor a dobânzii suspendate conform art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 227/2020, la termen sau anticipat, dar nu mai mult de 5 ani.

  Articolul 11

  (1) Monitorizarea scrisorilor de garantare reprezintă acţiunile derulate în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, constând în urmărirea lunară a stadiului derulării soldului garanţiei, pe baza situaţiilor furnizate de către creditor, conform prevederilor convenţiei de garantare. Informaţiile privind soldul dobânzilor suspendate incluse în scrisorile de garanţie emise vor fi colectate de FNGCIMM detaliat, la nivelul fiecărui contract de credit, sub forma unui set de date standardizat, a cărui structură şi termene de raportare vor fi stabilite prin Convenţia de garantare încheiată de FNGCIMM cu creditorul.
  (2) Valoarea garanţiei se va reduce în mod automat cu orice plată efectuată de debitor în perioada de rambursare a dobânzilor eşalonate la plată conform graficelor întocmite cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2) sau (3), după caz, precum şi cu valoarea plăţilor de garanţii efectuate la cererea creditorului în temeiul obligaţiei de garantare asumate prin scrisorile de garanţie emise în numele şi în contul statului, după caz.

  Capitolul V

  Executarea scrisorilor de garanţie. Plăţile efectuate în temeiul scrisorilor de garanţie

  Articolul 12

  (1) Prin emiterea scrisorilor de garanţie, statul român, prin Ministerul Finanţelor, prin mandatarul FNGCIMM, se angajează irevocabil să plătească obligaţiile garantate la prima şi simpla cerere a creditorului, până la limita valorii scrisorii de garanţie stabilite conform prevederilor art. 9 alin. (5) şi/sau alin. (6), după caz, în cazul în care debitorul/debitorii nu şi-a/au îndeplinit obligaţiile de rambursare stabilite conform graficului de rambursare prevăzut la art. 8 alin. (2) sau (3), după caz.
  (2) Creditorul este îndreptăţit la executarea garanţiei numai dacă a transmis la FNGCIMM cererea de executare a scrisorii de garanţie în cadrul perioadei de valabilitate a acesteia, pentru debitorii care înregistrează cel puţin un număr de 3 rate consecutive de dobândă eşalonată la plată, neachitate integral la scadenţa prevăzută în graficul de rambursare, după trecerea integrală la restanţă a soldului dobânzilor eşalonate la plată datorate de respectivii debitori.

  Articolul 13

  (1) Cererea de executare a scrisorii de garanţie se transmite la FNGCIMM până la data de 20 a fiecărei luni calendaristice, pentru unul sau mai mulţi debitori incluşi în situaţia centralizatoare, anexă la scrisoarea de garanţie, însoţită de următoarele documente în copie:
  a)documentele de identitate ale debitorilor pentru care se cere executarea garanţiei. Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia creditorului;
  b)graficele de rambursare a dobânzilor datorate de debitori pentru perioada de suspendare la plata ratelor;
  c)contractele de credit aferente creditelor ipotecare pentru care debitorii au solicitat suspendarea la plata ratelor şi eşalonarea la plată a dobânzilor;
  d)extrasele conturilor de dobândă sau documente echivalente, din care să rezulte soldul dobânzilor suspendate restante pentru care se cere plata garanţiei.
  (1^1)În cazul în care creditul ipotecar este acordat în altă valută decât moneda naţională, creditorul stabileşte valoarea cumulată a dobânzilor solicitate la plată pentru debitorul în cauză, utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a lunii anterioare celei în care acesta transmite către FNGCIMM cererea de executare a scrisorii de garanţie, fără să depăşească valoarea cumulată a dobânzilor garantate prin scrisoarea de garanţie pentru debitorul respectiv.
  (1^2)Cererile de executare a garanţiei înregistrate la FNGCIMM după data de 20 a fiecărei luni calendaristice, precum şi cele transmise fără respectarea prevederilor art. 12 alin. (2) vor fi returnate creditorilor, acestea putând fi reformulate şi transmise ulterior, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (1).
  (2)În termen de maximum 30 de zile de la data primirii, FNGCIMM analizează cererea de executare a garanţiei şi emite o decizie de plată consolidată pe creditor, pentru debitorii din portofoliu prevăzuţi la alin. (1).
  (3) FNGCIMM poate solicita creditorului furnizarea de informaţii şi documente necesare pentru completarea/ clarificarea documentaţiei transmise odată cu cererea de executare a garanţiei, în vederea soluţionării cererii de executare a garanţiei.
  (4)Informaţiile şi documentele prevăzute la alin. (3), transmise de creditor, se vor ataşa de către FNGCIMM la documentaţia depusă odată cu cererea de executare şi vor fi luate în considerare la soluţionarea acesteia.
  (5) Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de executare se transmite/se depune la sediul social al FNGCIMM distinct, pe fiecare debitor.
  (6) Decizia consolidată de aprobare a cererii de executare a garanţiei se comunică creditorului şi MFP cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
  (7) Plata valorii de executare a garanţiei, prevăzută în decizia consolidată, se face de către MFP într-un cont unic al creditorului indicat de acesta, pe baza deciziei FNGCIMM de aprobare a cererii de executare consolidată pe creditor, în termen de maximum 10 de zile calendaristice de la primirea deciziei FNGCIMM.
  (8) Plata valorii de executare a garanţiei prevăzută în decizia consolidată emisă de FNGCIMM se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, titlul „Alte transferuri“ cod 55, alin. „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat“ cod 55.01.50.

  Articolul 14

  Procedura de individualizare şi recuperare a creanţelor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie

  (1) Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate, respectiv sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanţie acordate de către FNGCIMM, sunt creanţe bugetare şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitor, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.
  (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, MFP transmite FNGCIMM dovada efectuării plăţii.
  (3)După primirea dovezii efectuării plăţii potrivit alin. (2), FNGCIMM întocmeşte un înscris care reprezintă titlu de creanţă bugetară în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Codul de procedură fiscală, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia. Titlul de creanţă se comunică debitorului, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (2).
  (4)În cazul în care comunicarea titlului de creanţă potrivit alin. (3) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul FNGCIMM şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele persoanei fizice.
  (5)Anunţul prevăzut la alin. (4) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia şi conţine următoarele elemente:
  a)numele şi prenumele persoanei fizice;
  b)domiciliul persoanei fizice;
  c)numărul şi data emiterii titlului de creanţă bugetară.
  (6) În cazul în care titlul de creanţă bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
  (7) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea scrisorii de garanţie este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
  (8)La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (7), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu.
  (9) Titlul executoriu împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitor/i şi copia documentului de identitate al debitorului/debitorilor se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Codului de procedură fiscală.
  (10) Accesoriile creanţelor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie, prevăzute la art. 5 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, se calculează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei scadenţei acestora şi până la data stingerii inclusiv şi se recuperează de către acestea.
  (4) Fiecare creditor comunică F.N.G.C.I.M.M. pe propria răspundere valoarea totală a angajamentului de garantare rezultat din cumularea sumelor de plată conform graficelor de eşalonare a plăţii sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori potrivit alin. (1).
  (5) După efectuarea plăţii valorii de executare a garanţiei de MFP, F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un titlu de creanţă prin care se individualizează obligaţiile de plată ale persoanelor fizice beneficiare ale facilităţii prevăzute la alin. (1). Titlul de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii.

  Norme de aplicare

  NORME din 2 aprilie 2020

  Articolul 20

  (1)În aplicarea prezentelor norme, modelul Convenţiei de garantare, al Convenţiei de implementare prevăzute la art. 9 alin. (2), precum şi al titlului de creanţă prevăzut la art. 5 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.
  (2) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de aplicare, creditorii implicaţi în accesarea facilităţii de garantare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 notifică FNGCIMM cu privire la încheierea convenţiei de garantare.
  (6) Sursa de plată a garanţiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele şi contul statului pentru facilitatea prevăzută la alin. (1) este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, titlul „Alte transferuri“ cod 55, alin. „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat“ cod 55.01.50.
  (7) Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate în baza prezentului articol, respectiv sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanţie, sunt creanţe bugetare şi se recuperează de la debitori de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  (8) Sumele încasate conform alin. (7) sunt venituri ale bugetului de stat.
  (9) Pentru neplata la scadenţă a obligaţiilor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie, debitorul datorează obligaţii fiscale accesorii care se calculează şi se comunică de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015.

  Articolul 6

  Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1), debitorii definiţi la art. 1 lit. b), cu excepţia persoanelor fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  a)întrerup activitatea total sau parţial ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin care se constată, în baza declaraţiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie şi/sau aprilie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 sau întreruperea parţială sau totală a activităţii ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă decretate;

  La data de 25-07-2020 Litera a) din Articolul 6 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 141 din 21 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 22 iulie 2020

  b)nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

  Norme de aplicare

  NORME din 2 aprilie 2020

  Secţiunea a II-a

  Credite contractate de debitori, altele decât credite ipotecare contractate de persoane fizice

  Capitolul VI

  Condiţii de acordare a facilităţii de suspendare la plată a obligaţiilor aferente creditelor, cu excepţia creditelor ipotecare contractate de persoane fizice

  Articolul 15

  Facilitatea de suspendare la plată a ratelor se acordă cu respectarea următoarelor condiţii:

  (1) Perioada pentru care se acordă facilităţile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori, se stabileşte pe baza opţiunii debitorului şi este cuprinsă între minimum o lună şi maximum nouă luni. Perioada maximă de suspendare a obligaţiilor de plată de nouă luni include şi perioada suspendării efective a obligaţiilor de plată în temeiul moratoriului legislativ instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau perioadele de suspendare acordate în cadrul moratoriilor nonlegislative, după caz.
  (2) Perioada maximă de rambursare a obligaţiilor de plată aferente creditului poate fi extinsă cu o perioadă aferentă suspendării obligaţiilor de plată.
  (3) Suspendarea se acordă pentru creditele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
  a)au fost acordate până la data de 30 martie 2020 inclusiv;
  b)data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei solicitării suspendării obligaţiilor de plată;
  c)nu le-a fost declarată scadenţa anticipată până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;
  d)nu înregistrează restanţe la data solicitării suspendării obligaţiilor de plată.

  Articolul 16

  (1) Poate beneficia de acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor, dobânzilor, inclusiv dobânzile capitalizate ca urmare a aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi comisioanelor aferente creditului debitorul ale cărui venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia de COVID-19, sub condiţia transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu la data de 15 martie 2021 inclusiv.
  (2) Debitorul, persoană fizică, declară pe propria răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii şi/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia de COVID-19 şi se află în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenţiei uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea: intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în şomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activităţii angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantină instituţionalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19 şi altele asemenea.
  (3) Debitorul, cu excepţia persoanelor fizice:
  a)declară pe propria răspundere că i-au fost diminuate cu minimum 25% veniturile sau încasările medii lunare din ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligaţiilor de plată prin raportare la perioada similară din anii 2019/2020 şi se află în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului. Astfel, în emiterea declaraţiei pe propria răspundere menţionate mai sus, debitorii care solicită suspendarea obligaţiilor de plată în luna ianuarie 2021 vor avea în vedere media veniturilor/încasărilor din lunile octombrie-decembrie 2020 comparativ cu octombrie-decembrie 2019; în luna februarie 2021 vor avea în vedere media veniturilor/încasărilor din lunile noiembrie-decembrie 2020 şi ianuarie 2021 comparativ cu noiembrie-decembrie 2019 şi ianuarie 2020; în luna martie 2021 vor avea în vedere media veniturilor/ încasărilor din lunile decembrie 2020 şi ianuarie-februarie 2021 comparativ cu decembrie 2019 şi ianuarie-februarie 2020;
  b)nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
  (4) În cazul debitorilor persoane juridice, cererea se formulează de către reprezentantul legal al acestora.
  (5) Creditorul analizează solicitarea formulată de debitor, verifică încadrarea creditului în condiţiile prevăzute la art. 15 şi ale prezentului articol şi în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitării complete, dar fără a depăşi data de 31 martie 2021, comunică debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor.

  Notă

  Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 19 din 27 ianuarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 05 februarie 2021, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (5) şi art. 16 alin. (5) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, pentru solicitările formulate de debitori anterior, termenul de 15 zile calendaristice se calculează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (6) Decizia de aprobare conţine şi numărul de rate solicitate de debitor şi aprobarea suspendării la plată şi se comunică debitorului în format letric sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau declarate de către client creditorului ulterior încheierii contractului de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor sau telefonic, cu respectarea obligaţiei creditorului de înregistrare a convorbirii, după caz, în funcţie de opţiunea exprimată de debitor.
  (7) Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării debitorului, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează fără încheierea de acte adiţionale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea solicitării complete. Toate garanţiile aferente contactului de credit se menţin. Efectele modificării contractelor de credit potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se extind asupra oricăror codebitori, garanţi, inclusiv fideiusori, care au garantat obligaţia debitorului, precum şi a oricăror alte părţi ale contractului de credit astfel modificat, doar cu acordul prealabil al acestora.
  (8) Notificarea debitorului se realizează în format letric sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau declarate de către client creditorului ulterior încheierii contractului de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, conform opţiunii exprimate de debitor.
  (9) În cazul creditelor garantate, în termenul prevăzut la alin. (5), creditorul notifică şi garantul cu privire la prelungirea valabilităţii angajamentului de garantare în condiţiile prevederilor art. 3 alin. (2) şi la modificarea clauzelor angajamentului de garantare în vederea acordării facilităţii de suspendare în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Perioada maximă de valabilitate a garanţiilor prevăzută în actele normative cu caracter special care reglementează programele guvernamentale de garantare poate fi extinsă cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiilor de plată aprobată în condiţiile prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

  Articolul 17

  Caracteristicile facilităţii de suspendare la plată a obligaţiilor de plată a ratelor aferente creditelor contractate de debitori, cu excepţia creditelor ipotecare

  (1)Creditorul acordă la solicitarea debitorului facilitatea de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor de principal, dobânzi şi comisioane, pe perioada stabilită conform prevederilor art. 15, în măsura în care îndeplineşte condiţiile de la art. 15 şi 16, conform opţiunii debitorului.
  (2) În cazul în care creditorul a aprobat solicitarea debitorului, prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data comunicării de către debitor a solicitării de suspendare către creditor.
  (3) În termen de 30 de zile calendaristice de la primirea solicitării complete prevăzute la alin. (2), creditorul notifică debitorului clauzele contractului de credit modificate în vederea acordării facilităţii de suspendare a obligaţiilor conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

  Articolul 18

  Prelungirea duratei de creditare aferente creditelor contractate de debitori, cu excepţia creditelor ipotecare

  (1) Perioada de creditare stabilită iniţial în contractul de credit poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată, cu respectarea de către creditori a reglementărilor interne, inclusiv privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor persoane fizice la terminarea contractului prelungit. Pentru debitorii pentru care prelungirea maturităţii creditelor depăşeşte limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.
  (2) Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depăşită cu o perioadă maximă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată.

  Articolul 19

  (1) Dobânda datorată de debitori corespunzător perioadei de suspendare se capitalizează la soldul creditului existent la sfârşitul perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se plăteşte eşalonat până la noua maturitate a creditelor sau până la maturitatea iniţială în cazul restructurării creditelor, începând cu luna următoare expirării perioadei de suspendare, pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor sau până la maturitatea iniţială în cazul restructurării creditelor. Pentru liniile de credite de tip revolving, capitalul majorat se poate plăti într-o singură tranşă până la data noii maturităţi.
  (2) În graficul de rambursare refăcut după acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată se menţine rata de dobândă sau marja de dobândă, după caz, la nivelul prevăzut în contractul de credit iniţial încheiat între debitor şi creditor.

  Articolul 6^1

  Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor de principal, dobânzilor şi comisioanelor în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) şi (1^1), debitorii definiţi la art. 1 lit. b), cu excepţia persoanelor fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  a)prezintă declaraţia pe propria răspundere, cu privire la diminuarea cu minimum 25% a veniturilor sau a încasărilor medii lunare din ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligaţiilor de plată prin raportare la perioada similară din anii 2019/2020, după caz;
  b)nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

  La data de 01-01-2021 Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 227 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1331 din 31 decembrie 2020

  Articolul 7

  În aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă MFP elaborează normele de aplicare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 15 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

   

   PRIM-MINISTRU
   LUDOVIC ORBAN
   Contrasemnează:
   Ministrul finanţelor publice,
   Vasile-Florin Cîţu
   Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
   Virgil-Daniel Popescu

  Bucureşti, 30 martie 2020.

  Nr. 37.

  -----