xxxx
ORDIN nr. 791 din 24 martie 2020

privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 25 martie 2020

  Data intrării în vigoare 25-03-2020

  Formă consolidată valabilă la data 21-09-2021

  Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-08-2020 până la data de 21-09-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 791 din 24 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 248 din 25 martie 2020, la data de 21 Septembrie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 822 din 1 aprilie 2020; ORDINUL nr. 872 din 10 aprilie 2020; ORDINUL nr. 1.706 din 12 mai 2020; ORDINUL nr. 1.730 din 15 mai 2020; ORDINUL nr. 2.673 din 10 august 2020.

  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Având în vedere:
  – declararea pandemiei SARS-CoV-2 de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii;
  – hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă;
  – recomandările Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale emise în scopul prevenirii răspândirii infectării cu SARS-CoV-2;
  – Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;
  – Ordonanţa militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri, cu completările ulterioare;
  – Ordonanţa militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
  – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
  – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri,

  ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri acordă, la cerere, solicitanţilor, operatori economici, a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, certificate de situaţie de urgenţă (CSU).
  (2) Solicitant - operator economic, în înţelesul prezentului ordin, este persoana îndrituită legal, în înţelesul atribuit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare ori alte acte normative ce reglementează măsuri acordate în contextul stării de urgenţă.

  Articolul 2

  Certificatele de situaţie de urgenţă sunt emise în două forme:

  a)TIP 1 (ALBASTRU) - eliberat în forma prezentată în anexa nr. 1*^), pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere emise în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă întreruperea totală sau parţială a activităţii, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgenţă decretate;

  La data de 02-04-2020 Litera a) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 822 din 1 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 02 aprilie 2020

  b)TIP 2 (GALBEN) - eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2*), pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere emise în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020.

  La data de 20-05-2020 Litera b) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.730 din 15 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 20 mai 2020

  Articolul 3

  Certificatele emise la art. 2 se utilizează în relaţiile cu instituţiile publice pentru obţinerea de facilităţi/măsuri de sprijin ori în relaţiile comerciale, în condiţiile legii.

  Articolul 4

  Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgenţă.

  Articolul 5

  Cererea pentru eliberarea CSU se depune de solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

  Articolul 6

  (1) În vederea obţinerii certificatului de urgenţă TIP 1 (ALBASTRU)/TIP 2 (GALBEN), solicitantul încarcă în platformă următoarele informaţii şi documente:
  a)datele de identificare;
  b)declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informaţiile şi documentele care stau la baza cererii pentru obţinerea certificatului sunt conforme cu realitatea şi respectă legislaţia în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerinţelor instituite în cuprinsul art. 2 cu referire la închiderea totală sau parţială a activităţii ca urmare a efectelor deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă sau la diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020. În situaţia în care reprezentantul legal nu deţine semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declaraţia pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens în anexa nr. 3.

  La data de 20-05-2020 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.730 din 15 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 20 mai 2020

  (2) Solicitanţii care nu sunt înregistraţi la oficiul registrului comerţului furnizează informaţiile şi documentele indicate la alin. (1) şi documente privind autorizarea activităţii.

  Articolul 7

  Modelul declaraţiei pe propria răspundere se postează de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri pe platforma http://prevenire.gov.ro.

  Articolul 8

  Documentele prevăzute la art. 6 se încarcă obligatoriu în platforma http://prevenire.gov.ro, sub semnătura electronică a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui împuternicit al acestuia, deţinător de semnătură electronică.

  Articolul 9

  Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri poate elibera certificate de situaţii de urgenţă, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 până la data de 15 iunie 2020.

  La data de 20-05-2020 Articolul 9 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.730 din 15 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 20 mai 2020

  Articolul 9^1

  În perioada 1 august-15 septembrie 2020, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează certificate de situaţii de urgenţă, la cerere, operatorilor economici a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19 în perioada stării de urgenţă.

  La data de 12-08-2020 Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 2.673 din 10 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020

  Articolul 10

  CSU sunt valabile fără semnătură şi ştampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie şi număr.

  Articolul 11

  (1) În cadrul acţiunilor de inspecţie şi control desfăşurate de către organele abilitate, acestea verifică inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declaraţiei pe propria răspundere de către solicitanţi.
  (2) În ipoteza identificării vreunor suspiciuni rezonabile privind obţinerea CSU cu nerespectarea dispoziţiilor legale incidente ori prin neatestarea situaţiei reale de drept şi/sau de fapt a solicitantului, se sesizează organele abilitate în vederea stabilirii măsurilor, potrivit competenţelor.

  Articolul 12

  În termen de 5 zile de la aprobarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri va asigura adaptarea şi funcţionarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro/, în scopul ducerii la îndeplinire a prezentului ordin.

  Articolul 13

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

  Articolul 14

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   

   Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
   Virgil-Daniel Popescu

  Bucureşti, 24 martie 2020.

  Nr. 791.

  Anexa nr. 1

  La data de 02-04-2020 Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 822 din 1 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 02 aprilie 2020

  Anexa nr. 2

  La data de 20-05-2020 Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.730 din 15 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 20 mai 2020

  Anexa nr. 3

  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

  Subsemnatul/Subsemnata, ......................................, cetăţean ............, născut/născută la data de ........................... în ............................, cu domiciliul în ......................................................., legitimat/legitimată cu ................, seria ........... nr. ............., eliberat/eliberată de ..................................... la data de .............................., CNP .............................., adresă de e-mail ............................................., în calitate de reprezentant legal al ................................................................................., cu sediul social în ..............................................., având CUI/CIF .............................., declar pe propria răspundere următoarele:
  1. toate datele şi informaţiile furnizate în vederea obţinerii Certificatului de situaţie de urgenţă (CSU) sunt complete, reale şi corecte în fiecare detaliu prezentat;
  2. toate informaţiile şi documentele care stau la baza cererii pentru obţinerea certificatului sunt conforme cu realitatea şi respectă legislaţia în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform condiţiilor impuse de actele normative incidente;
  3. îmi dau acordul privind accesarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi de alte instituţii publice care vor oferi facilităţi sau măsuri de sprijin şi în baza acestui CSU;
  4. adresa de corespondenţă electronică indicată în cadrul solicitării CSU este veridică, funcţională, verificată de către subsemnatul şi accept ca toate informaţiile şi documentele furnizate de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin intermediul acesteia, să fie considerate ca fiind corespondenţă transmisă oficial şi recepţionată;
  5. optez prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro pentru următorul tip de certificat:

  [] TIP 1 (ALBASTRU) - pentru întreruperea activităţii total sau parţial, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate;

  [] TIP 2 (GALBEN) - pentru înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020;

  6. entitatea pe care o reprezint:

  [] nu este definită ca o organizaţie nonguvernamentală (ONG);

  [] este definită ca ONG care desfăşoară şi activităţi economice, supuse impozitării, conform prevederilor titlului II “Impozit pe profit“ dinLegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. toate informaţiile şi documentele necesare obţinerii CSU vor fi completate, respectiv încărcate sub semnătură electronică, de către:

  [] subsemnatul, în calitate de reprezentant legal;

  [] domnul/doamna ....................................., născut/născută la data de ............................... în ............................................, cu domiciliul în ..............................................................., legitimat/legitimată cu ................, seria ......... nr. .........., eliberat/eliberată de ..................................... la data de ....................., CNP ............................, în calitate de împuternicit.

  Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legale şi suportarea consecinţelor.

  Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 „Falsul în declaraţii“ din Codul penal referitor la: „(1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.“

  Data Semnătura solicitantului

  ................ ........................ ......................

  ATENŢIE!

  Toate câmpurile se completează obligatoriu!

  La data de 20-05-2020 Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.730 din 15 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 20 mai 2020