xxxx
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 3 din 24 martie 2020

privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020

  Data intrării în vigoare 24-03-2020

  Formă consolidată valabilă la data 21-09-2021

  Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 27-04-2020 până la data de 21-09-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI MILITARE nr. 3 din 24 martie 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 242 din 24 martie 2020, la data de 21 Septembrie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA MILITARĂ nr. 7 din 4 aprilie 2020; ORDONANŢA MILITARĂ nr. 9 din 16 aprilie 2020; ORDONANŢA MILITARĂ nr. 10 din 27 aprilie 2020.

  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  De acord

  PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN

  Având în vedere dispoziţiile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

  ţinând seama de evaluarea realizată de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, aprobată prin Hotărârea nr. 14 din 24.03.2020,

  în temeiul art. 4 alin. (2) şi (4) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării ue urgenţă la nivel naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 1,3-5 din anexa nr. 2 la acelaşi decret şi al art. 20 lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare,

  ministrul afacerilor interne emite următoarea ordonanţă militară:

  Articolul 1

  Se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:

  a)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
  b)deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
  c)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
  d)deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;
  e)deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
  f)deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
  g)deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
  h)deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
  i)deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

  Articolul 2

  Încetat aplicabilitate.

  (la 27-04-2020 Articolul 2 și-a încetat aplicabilitatea conform Literei a), Articolul 5 din ORDONANȚA MILITARĂ nr. 10 din 27 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 27 aprilie 2020)

  Articolul 3

  Încetat aplicabilitate.

  (la 27-04-2020 Articolul 3 și-a încetat aplicabilitatea conform Literei a), Articolul 5 din ORDONANȚA MILITARĂ nr. 10 din 27 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 27 aprilie 2020)

  Articolul 4

  (1)Pentru verificarea motivului deplasării:
  a)angajaţii prezintă legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator;
  b)persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniştii şi persoanele care practică activităţi agricole prezintă o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
  (2)Pentru verificarea motivului deplasării în alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1) se prezintă o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
  (3)Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei, motivul şi locul deplasării, data şi semnătura.
  (4)Adeverinţa eliberată de angajator sau declaraţia pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităţilor abilitate şi prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.
  (5)Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12,00.

  Articolul 5

  (1)Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării pentru toate persoanele care intră în România.
  (2)Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12,00.

  Notă

  Conform art. 15 din ORDONANȚA MILITARĂ nr. 7 din 4 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 284 din 4 aprilie 2020, prevederile art. 5 nu se aplică mecanicilor de locomotivă şi personalului feroviar.

  Articolul 6

  (1)Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să identifice şi să ţină evidenţa persoanelor fără adăpost, precum şi să asigure adăpostirea şi îngrijirea acestora.
  (2)Evidenţa persoanelor fără adăpost se actualizează şi se raportează săptămânal la Centrul judeţean/al Municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei.
  (3)Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Articolul 7

  (1)Instituţiile publice şi operatorii economici au obligaţia de a marca zona destinată accesului cetăţenilor/clienţilor şi suprafaţa de relaţii cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanţe de siguranţă de minimum 1,5 metri.
  (2)Încetat aplicabilitate.(la 16-04-2020 Alineatul (2) din Articolul 7 și-a încetat aplicabilitatea conform Articolului 4 din ORDONANȚA MILITARĂ nr. 9 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 16 aprilie 2020)
  (3)Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Articolul 8

  (1)Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Franţa şi Germania şi din Franţa şi Germania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile.
  (2)Măsura nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă şi corespondenţă, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgenţă, precum şi autorizărilor tehnice necomerciale.
  (3)Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 23,00, ora României.

  Articolul 9

  Încetat aplicabilitate.

  (la 16-04-2020 Articolul 9 și-a încetat aplicabilitatea conform Articolului 4 din ORDONANȚA MILITARĂ nr. 9 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 16 aprilie 2020)

  Articolul 10

  Ministerul Apărării Naţionale asigură, la solicitarea ministrului afacerilor interne:

  a)preluarea în pază a unor obiective a căror protecţie este asigurată în prezent de către Jandarmeria Română;
  b)personal şi mijloace logistice pentru sprijinirea activităţilor de ordine publică;
  c)personal şi mijloace logistice pentru sprijinirea activităţilor Poliţiei de Frontieră Române, în punctele de trecere a frontierei de stat.

  Articolul 11

  Pentru verificarea respectării condiţiilor de carantinare sau izolare la domiciliu, instituţiile de securitate naţională vor proiecta sisteme de comunicaţii şi aplicaţii informatice, necesare Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătăţii şi autorităţilor locale, pentru a comunica în timp real şi permanent cu persoanele carantinate sau izolate la domiciliu.

  Articolul 12

  (1)Documentele care expiră pe perioada stării de urgenţă, eliberate de autorităţile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgenţă.

  Articolul 13

  (1)După alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanţa militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu referire la activităţi permise în centrele comerciale, cu următorul cuprins:
  (2^1)Suspendarea temporară a activităţii comerciale potrivit alin. (1) nu se aplică:
  a)vânzării produselor electronice şi electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului;
  b)vânzării produselor şi serviciilor de optică medicală.
  (2)Măsurile prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Articolul 14

  (1)Sunt abilitate să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei ordonanţe militare:
  a)Poliţia Română, Jandarmeria Română şi poliţia locală pentru măsurile prevăzute la art. 1-4;
  b)Poliţia Română, Jandarmeria Română, poliţia locală, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate, direcţiile de sănătate publică şi conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale, pentru măsura prevăzută la art. 5;
  c)Poliţia Română, Jandarmeria Română, poliţia locală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului şi conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale, pentru măsura prevăzută la art. 7;
  d)Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, pentru măsura prevăzută la art. 8;
  e)Autoritatea Navală Română şi direcţiile de sănătate publică, pentru măsura prevăzută la art. 9.
  (2)Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 1-5, art. 7-9 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3)Personalul instituţiilor prevăzute la alin. (1) este împuternicit să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

  Articolul 15

  (1)Prezenta ordonanţă militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2)Prevederile art. 4 şi 5 din Ordonanţa militară nr. 2/2020 îşi încetează aplicabilitatea.
  (3)Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puţin 2 zile de la data publicării, despre conţinutul prezentei ordonanţe militare.

   

    Ministrul afacerilor interne,
    Marcel Ion Vela

  Bucureşti, 24 martie 2020.

  Nr. 3.

  -----