xxxx
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020

privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 21 martie 2020

  Data intrării în vigoare 21-03-2020

  Formă consolidată valabilă la data 21-09-2021

  Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 29-03-2020 până la data de 21-09-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI MILITARE nr. 2 din 21 martie 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 232 din 21 martie 2020, la data de 21 Septembrie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA MILITARĂ nr. 3 din 24 martie 2020; ORDONANȚA MILITARĂ nr. 4 din 29 martie 2020.

  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  De acord

  PRIM-MINISTRU

  LUDOVIC ORBAN

  Având în vedere dispoziţiile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

  ţinând seama de evaluarea realizată de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, aprobată prin Hotărârea nr. 13 din 21.03.2020,

  în temeiul art. 4 alin. (2) şi (4) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă la nivel naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 3-5 din anexa nr. 2 la acelaşi decret şi al art. 20 lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare,

  ministrul afacerilor interne emite următoarea ordonanţă militară:

  Articolul 1

  (1) Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară.
  (2) Prin excepţie, sunt permise intervenţiile stomatologice de urgenţă.
  (3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora României.

  Articolul 2

  (1) Se suspendă temporar activităţile de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, cu excepţia vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice şi a serviciilor de curăţătorie.
  (2) Prin centru comercial se înţelege „structura de vânzare cu suprafaţa medie sau mare în care se desfăşoară activităţi de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate“, astfel cum este reglementat în anexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2^1)Suspendarea temporară a activităţii comerciale potrivit alin. (1) nu se aplică:
  a)vânzării produselor electronice şi electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului;
  b)vânzării produselor şi serviciilor de optică medicală.

  La data de 24-03-2020 Articolul 2 a fost completat de Alineatul (1), Articolul 13 din ORDONANŢA MILITARĂ nr. 3 din 24 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020

  (3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora României.

  Articolul 3

  (1) Circulaţia persoanelor în afara locuinţei/ gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 şi evitarea formării oricărui grup de persoane.
  (2) Prin formarea unui grup de persoane se înţelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună.
  (3) Interdicţia privind circulaţia persoanelor într-un grup mai mare de 3 persoane se aplică exclusiv circulaţiei pietonale.

  La data de 29-03-2020 Articolul 3 a fost completat de Articolul 12 din ORDONANȚA MILITARĂ nr. 4 din 29 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 29 martie 2020

  Articolul 4

  Încetat aplicabilitate.

  (la 24-03-2020 Articolul 4 și-a încetat aplicabilitatea conform Alineatului (2), Articolul 15 din ORDONANŢA MILITARĂ nr. 3 din 24 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020)

  Articolul 5

  Încetat aplicabilitate.

  (la 24-03-2020 Articolul 5 și-a încetat aplicabilitatea conform Alineatului (2), Articolul 15 din ORDONANŢA MILITARĂ nr. 3 din 24 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020)

  Articolul 6

  (1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiei în care aceştia tranzitează teritoriul României pe culoare de tranzit organizate prin înţelegeri cu statele vecine.
  (2) Prin excepţie, este permisă intrarea pe teritoriul României a cetăţenilor străini şi apatrizilor care fac parte din următoarele categorii:
  a)sunt membri de familie ai cetăţenilor români;
  b)sunt membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;
  c)sunt persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţile române potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene;
  d)sunt persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent;
  e)este personal diplomatic sau consular, personal al organizaţiilor internaţionale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
  f)sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;
  g)sunt pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale);
  h)sunt persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare.
  (3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora României.

  Articolul 7

  (1) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locaţia în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităţilor competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate şi sunt conduse de forţele de ordine publică şi plasate în carantină instituţionalizată, sub pază.
  (2) Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locaţia în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităţilor competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile.
  (3) Măsurile dispuse potrivit alin. (1) şi (2) nu exonerează persoanele de răspunderea contravenţională sau penală.
  (4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Articolul 8

  (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să identifice şi să ţină evidenţa persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susţinători sau altă formă de ajutor, şi să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinţelor.
  (2) Evidenţele se actualizează şi se raportează săptămânal la centrul judeţean/al municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei.
  (3) Comitetele locale, judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă identifică modalităţi de sprijin pentru persoanele prevăzute la alin. (1).
  (4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Articolul 9

  (1)Ordonanţa militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 martie 2020, se completează după cum urmează:
  1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
  (2) Se pot oficia slujbe în lăcaşurile de cult de către slujitorii bisericeşti/religioşi, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.
  (3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, precum şi împărtăşirea credincioşilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora.
  2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 t.
  3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  (3) Alte excepţii de la interdicţia prevăzută la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.
  (2) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Articolul 10

  (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei ordonanţe militare:
  a)Poliţia Română, Jandarmeria Română, poliţia locală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale, pentru măsurile prevăzute la art. 1 şi 2;
  b)Poliţia Română, Jandarmeria Română, poliţia locală, pentru măsurile prevăzute la art. 3, 5 şi 7;
  c)Poliţia de Frontieră Română, pentru măsura prevăzută la art. 6.
  (2) Nerespectarea măsurilor de primă urgenţă prevăzute la art. 1-7 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Personalul instituţiilor prevăzute la alin. (1) este împuternicit să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

  Articolul 11

  (1) Prezenta ordonanţă militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puţin două zile de la data publicării, despre conţinutul prezentei ordonanţe militare.

   

   Ministrul afacerilor interne,
   Marcel Ion Vela

  Bucureşti, 21 martie 2020.

  Nr. 2.

  ----