xxxx
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020

  Data intrării în vigoare 21-03-2020

  Formă consolidată valabilă la data 07-06-2020

  Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-05-2020 până la data de 07-06-2020

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 231 din 21 martie 2020, la data de 07 Iunie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 26 martie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 15 aprilie 2020; LEGEA nr. 59 din 19 mai 2020; LEGEA nr. 60 din 19 mai 2020.

  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Având în vedere hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, precum şi instituirea stării de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020,având în vedere că decretul prevede acordarea unei majorări a salariului în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, respectiv o indemnizaţie pentru fiecare zi liberă care se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, acordată pe perioada închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, în situaţia în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate în această lege,

  având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de ţări, în care aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate şi peste 5.800 au decedat, precum şi declararea „Pandemiei“ de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii la data de 11.03.2020,

  luând în considerare experienţa ţărilor grav afectate de evoluţia virusului şi măsurile care au avut impact pozitiv în limitarea răspândirii acestuia şi care au vizat acţiuni în planul sănătăţii publice, concomitent cu limitarea sau întreruperea activităţilor socioeconomice,

  în contextul măsurilor adoptate la nivelul statelor europene, în scopul prevenirii răspândirii comunitare a infecţiei,

  luând act de evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul României şi de evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creştere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2,

  ţinând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, în domeniul social şi economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra angajaţilor şi a beneficiarilor unor măsuri de asistenţă socială,

  aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, pentru stabilirea mijloacelor şi procedurilor necesare pentru siguranţa socială şi economică a populaţiei, precum şi reglementarea unor măsuri de protecţie socială pe perioada stării de urgenţă decretate.

  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 209 din 14 martie 2020, se modifică şi se completează, după cum urmează:

  1. La articolul 1, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

  Articolul 1

  (1) Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

  ................................................................................................

  (3) Prin părinte, în sensul prezentei legi, se înţelege:
  a)părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  b)adoptatorul;
  c)persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei;
  d)persoana care are în plasament copilul sau în tutelă;
  e)persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  f)părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învăţământ.
  1^1. La articolul 1, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:
  (1^2)Prin excepţie, în anul 2020, prevederile alin. (1) şi (1^1) se aplică şi pe perioada imediat următoare încetării stării de urgenţă, până la încheierea anului şcolar.

  La data de 22-05-2020 Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 59 din 19 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020

  1^2. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  a)au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ;

  La data de 22-05-2020 Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 59 din 19 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020

  2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (3^1)-(3^4), cu următorul cuprins:
  (3^1)Beneficiază de prevederile prezentei legi şi părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar în condiţiile în care activitatea serviciului de zi este suspendată ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.
  (3^2)Prevederile prezentei legi se aplică şi pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizaţiei în condiţiile Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate a fost suspendată ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.
  (3^3)Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul în care una dintre persoanele prevăzute la alin. (3) se află în una sau mai multe din următoarele situaţii:
  a)este în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  b)este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere;
  c)se află în concediu de odihnă/concediu fără plată.
  (3^4)Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul în care unul dintre părinţi are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului, în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prevederile prezentei legi nu se aplică nici în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiei în care este încadrat în grad de handicap grav sau accentuat şi astfel este scutit de la plata impozitului pe venit.

  La data de 22-05-2020 Alineatul (3^4) din Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 59 din 19 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020

  3. La articolul 2, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi, că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului şi nici nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (3^3), precum şi de o copie a certificatului/ certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor.

  La data de 22-05-2020 Alineatul (2) din Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 59 din 19 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020

  (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică persoanei singure din familia monoparentală, definită în condiţiile art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Acordarea zilelor libere pentru angajaţii din unităţile sistemului energetic naţional, din unităţile operative de la sectoarele nucleare, din unităţile cu foc continuu, din unităţile de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unităţile care asigură transportul în comun şi salubritatea localităţilor, precum şi aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă, comerţ alimentar, producţie şi distribuţie medicamente şi echipamente sanitare, distribuţie carburanţi, personalul din cadrul unităţilor farmaceutice se realizează doar cu acordul angajatorului.
  4. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
  (5) Angajatorii din domeniile prevăzute la alin. (4) acordă zilele libere în condiţiile prezentei legi, doar după epuizarea opţiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfăşurarea activităţii şi cu obligaţia asigurării continuităţii activităţii, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu şi telemunca.
  5. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Articolul 3

  (1) Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
  (2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, sumele pentru plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se decontează din acest fond numai pe perioada prevăzută la art. 1 alin. (4).
  (4) Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizaţia netă, încasată efectiv de părinte.
  (5) Impozitele şi contribuţiile de asigurări sociale aferente indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se suportă din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  (6) Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, indemnizaţia prevăzută la alin. (1) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  (7) Până la închiderea anului fiscal, sumele decontate potrivit alin. (1) vor fi înapoiate Fondului de garantare din bugetul de stat, după caz, potrivit unei proceduri stabilite prin hotărâre a Guvernului.
  5^1. La articolul 3, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins:
  (8) Decontarea sumelor din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor de către angajator, conform legii.
  (9) Cheltuielile din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale efectuate potrivit alin. (1) se pot acoperi şi din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, în limita sumelor alocate şi în conformitate cu prevederile şi regulile de eligibilitate aplicabile, potrivit unei proceduri stabilite prin hotărâre a Guvernului.

  La data de 22-05-2020 Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 59 din 19 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020

  6. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 3^1

  (1) Personalul prevăzut la art. 32 alin. (1) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1), corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada stării de urgenţă în situaţia în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile prevăzute la art. 1 sau în prezentul articol.
  (2) Pentru personalul din Sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, majorarea prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat.
  (3) Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, majorarea prevăzută la alin. (1) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
  7. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Articolul 4

  Numărul minim de zile libere acordate potrivit prezentei legi, respectiv numărul de zile lucrătoare pentru care se acordă majorarea prevăzută la art. 3^1 alin. (1) se stabilesc de către Guvern, prin hotărâre, pentru fiecare situaţie dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 3^1.

  La data de 22-05-2020 Articolul 4 din Punctul 7. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 59 din 19 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020

  8. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Articolul 6

  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi va fi aprobată hotărârea Guvernului prevăzută la art. 3 alin. (7), precum şi procedurile aferente decontării sumelor privind plata indemnizaţiei prevăzută la art. 2.

  Articolul II

  (1) Acordarea stimulentului de inserţie prevăzut la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează fără întrerupere, pe o perioadă de 90 zile în cazul persoanelor care, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
  a)beneficiază de concediile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  b)beneficiază de concediul prevăzut de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ;
  c)se află în perioada prevăzută la art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  d)li s-a suspendat ori le-a încetat raportul de muncă ori de serviciu, ca urmare a instituirii situaţiei de urgenţă în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În cazul în care, după perioada prevăzută la alin. (1), persoana îndreptăţită realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, atunci stimulentul de inserţie se acordă, potrivit legii, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau 4 ani în cazul copilului cu dizabilitate.
  (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică corespunzător şi în cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 32 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se află în plata stimulentului de inserţie, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  Articolul II^1

  Prin excepţie de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 se efectuează fără întrerupere, pe toată perioada instituirii stării de urgenţă, precum şi pe o perioadă de 30 de zile de la data încetării acesteia, cu excepţia drepturilor prevăzute la art. II.

  La data de 22-05-2020 Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 59 din 19 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020

  Articolul III

  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi în baza Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, cererile, declaraţiile şi documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pot fi depuse în format letric sau prin poşta electronică.
  (2) Cererile, declaraţiile şi documentele doveditoare prevăzute la alin. (1) vizează acordarea următoarelor beneficii de asistenţă socială:
  a)ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
  b)alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  c)alocaţia de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  d)drepturile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  e)alocaţia lunară de plasament acordată în baza Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  f)drepturile acordate în baza art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  g)ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială pentru perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
  h)indemnizaţia lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările ulterioare.
  (3) Depunerea prin poşta electronică a cererilor, declaraţiilor şi documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor prevăzute la alin. (2) se face astfel:
  a)pentru beneficiile prevăzute la lit. e)-f) şi h), la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, reşedinţa ori locuiesc efectiv solicitanţii;
  b)pentru beneficiile prevăzute la lit. a)-d) şi g), la autorităţile administraţiei publice locale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, reşedinţa ori locuiesc efectiv solicitanţii.
  (4) Depunerea prin poşta electronică a cererilor, declaraţilor şi documentelor doveditoare este opţională şi se realizează în condiţiile în care agenţiile teritoriale ori autorităţile administraţiei publice locale au dezvoltate sisteme de primire electronică, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
  (5) Începând cu data prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada de aplicabilitate a Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, decizia de acordare/respingere/încetare/suspendare a dreptului de asistenţă socială pentru oricare din beneficiile sociale prevăzute la alin. (2) se poate transmite beneficiarului în format letric sau prin poşta electronică de către agenţia teritorială emitentă.

  Articolul IV

  (1)Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, agenţiile teritoriale şi autorităţile administraţiei publice locale vor lua măsurile necesare pentru implementarea sistemului de transmitere prin poşta electronică a cererilor şi documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistenţă socială prevăzute la art. III alin. (2), în termen de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2)Organizarea modului de primire prin poşta electronică a cererilor, declaraţiilor şi documentelor doveditoare se stabileşte prin decizie a directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială pentru drepturile prevăzute la art. III alin. (2) lit. c)-f) şi h), respectiv prin dispoziţie a primarului pentru drepturile prevăzute la art. III alin. (2) lit. a), b) şi g).
  (3)Pentru cererile, declaraţiile şi documentele doveditoare pentru solicitarea drepturilor prevăzute la art. III alin. (3) lit. b), depuse prin poşta electronică la autorităţile administraţiei publice locale, acestea au obligaţia de a transmite la agenţia teritorială, în termenul prevăzut de lege, solicitările primite, la adresa de poştă electronică oficială a instituţiei sau prin Punctul de contact unic electronic, conform Hotărârii Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017.

  Articolul V

  (1) În cazuri excepţionale, agenţiile teritoriale şi/sau autorităţile administraţiei publice locale pot solicita persoanelor care au depus cererea şi documentele doveditoare prin poşta electronică prezentarea la sediul instituţiei.
  (2) Prin cazuri excepţionale se înţeleg următoarele:
  a)determinarea unor inadvertenţe între informaţiile din documentele transmise şi cele din bazele de date ale altor instituţii la care agenţiile teritoriale sau autorităţile administraţiei publice locale au acces pentru verificarea îndeplinirii de către solicitanţi a criteriilor de acordare a drepturilor;
  b)informaţiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.
  (3) Termenul prevăzut de lege pentru soluţionarea cererii în cazurile excepţionale prevăzute la alin. (2) se prelungeşte cu până la 15 zile lucrătoare pentru verificarea realităţii, legalităţii şi conformităţii documentelor transmise, precum şi pentru solicitarea de documente doveditoare suplimentare.

  Articolul VI

  Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, agenţiile teritoriale şi autorităţile administraţiei publice locale vor a afişa la sediul instituţiilor şi pe web site-ul propriu informaţiile necesare privind posibilitatea şi procedura solicitării beneficiilor de asistenţă socială prin poşta electronică, în termen de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

  Articolul VII

  Pe perioada situaţiei de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, transmiterea prin poşta electronică a cererilor şi documentelor doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asigurări devine principalul mijloc de comunicare.

  Articolul VIII

  Rapoartele de monitorizare prevăzute la art. 30 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, întocmite înainte de instituirea stării de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, rămân valabile după încetarea stării de urgenţă şi vor fi luate în considerare în procesul de evaluare pentru acordarea unei noi licenţe pentru serviciul social.

  Articolul IX

  (1) Pe perioada instituirii stării de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, beneficiile de asistenţă socială care au drept condiţie frecventarea cursurilor de învăţământ de către copii sau tineri se acordă fără întrerupere.
  (2) Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, alocaţia zilnică de hrană de care beneficiază copiii cu cerinţe educaţionale speciale se acordă pe perioada valabilităţii certificatului de orientare şcolară fără a fi condiţionată de numărul de zile de şcolarizare şi de prezenţa şcolară.
  (3) Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, acordarea stimulentelor educaţionale prevăzute de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, nu este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educaţional.

  Articolul X

  (1) Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, cererile şi documentele doveditoare pentru stabilirea şi plata, în condiţiile legii, a drepturilor băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale pot fi depuse la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti în format letric sau prin poşta electronică, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
  (2) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru implementarea sistemului de transmitere prin poşta electronică a cererilor şi documentelor doveditoare prevăzute la alin. (1).
  (3) În cazuri excepţionale, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti pot solicita persoanelor care au depus cererea şi documentele doveditoare prin poşta electronică prezentarea la sediul instituţiei.
  (4) Prin situaţii excepţionale se înţeleg următoarele:
  a)identificarea unor inadvertenţe în documentele transmise;
  b)informaţiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condiţiilor legale pentru acordarea drepturilor prevăzute la alin. (1).
  (5)Termenele prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor în situaţiile excepţionale prevăzute la alin. (4) se prelungeşte cu până la 15 zile lucrătoare pentru verificarea realităţii, legalităţii şi conformităţii documentelor transmise, precum şi pentru solicitarea de documente doveditoare suplimentare.
  (6)Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti au obligaţia de a afişa la sediul acestora şi pe web site-ul propriu informaţiile necesare privind transmiterea prin poşta electronică a cererilor şi documentelor doveditoare prevăzute la alin. (1).

  Articolul X^1

  (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 39 alin. (1) şi art. 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele care se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2020, perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj, stabilită în condiţiile legii, se prelungeşte cu 3 luni.
  (2) Pentru şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, perioada de acordare se prelungeşte cu 3 luni de la data până la care a fost stabilit dreptul respectiv.
  (3) Pentru şomerii pentru care, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, plata indemnizaţiei de şomaj este suspendată în condiţiile legii, la data repunerii în plată a dreptului la indemnizaţia de şomaj, perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj, stabilită în condiţiile legii, se prelungeşte cu 3 luni.

  La data de 22-05-2020 Actul a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 59 din 19 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020

  Articolul XI

  (1)Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

  Notă

  A se vedea și prevederile art. IV și V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 21 aprilie 2020.
  (2) De prevederile alin. (1) beneficiază salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretate, conform unei declaraţii pe propria răspundere a angajatorului.

  La data de 30-03-2020 Alineatul (2) din Articolul XI a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020

  (3)Abrogat.

  La data de 30-03-2020 Alineatul (3) din Articolul XI a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020

  (3^1)Pe perioada stării de urgenţă instituite prin decret, potrivit art. 93 alin. (1) din Constituţia României, republicată, beneficiarilor dispoziţiilor prezentului articol prevăzuţi la alin. (1) care nu respectă dispoziţiile normative în vigoare privind carantina, izolarea sau autoizolarea la domiciliu le încetează dreptul la indemnizaţie la data constatării de către autoritatea competentă a încălcării obligaţiei de carantină, izolare sau autoizolare la domiciliu.

  La data de 22-05-2020 Articolul XI a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 59 din 19 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020

  (4)Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
  (5)În cazul indemnizaţiei prevăzute la alin. (1), calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
  (6)Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut la alin. (5) se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
  (7)Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale prevăzute conform alin. (5) este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj.
  (8)Pentru indemnizaţia prevăzută la alin. (1) nu se datorează contribuţie asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
  (9) În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puţin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1).

  La data de 30-03-2020 Articolul XI a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020

  (10) În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgenţă, acesta beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1) aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

  La data de 30-03-2020 Articolul XI a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020

  (11) În situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia prevăzută la alin. (1) poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  La data de 30-03-2020 Articolul XI a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020

  (12) Perioada prevăzută la alin. (1), pentru care salariaţii ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate şi angajatorii acestor salariaţi nu datorează contribuţia asigurătorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru stabilirea şi calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în perioada prevăzută la alin. (1).

  La data de 30-03-2020 Articolul XI a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020

  (13) În situaţia în care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (12) este corespunzător unei fracţiuni de lună, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în perioada respectivă, corespunzător fracţiunii de lună.

  La data de 30-03-2020 Articolul XI a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020

  Articolul XII

  (1)În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1), angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi publicat ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  La data de 30-03-2020 Alineatul (1) din Articolul XII a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020

  Norme de aplicare

  ORDIN nr. 741 din 31 martie 2020

  Articolul 1

  Se aprobă modelul cererii, al declaraţiei pe propria răspundere şi al listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizaţiei, prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ANEXĂ

  CERERE

  Angajator ..............................................................................

  Adresă sediu social ..............................................................

  CUI/CIF ................................................................................

  Cont bancar nr. ....................................................................

  Telefon ...............................................

  E-mail ...................................................................................

  Către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţeană ............................./Municipiului Bucureşti

  Subsemnatul/(a), ..................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ................................, cu sediul social în localitatea ............................, str. .............................. nr. ......., judeţul ............................/municipiul .........................., sectorul ...., vă solicit plata contravalorii indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020, pentru un număr de ......... persoane, în sumă totală de .................. lei brut, aferentă perioadei ................... .Anexez prezentei:
  – declaraţie pe propria răspundere privind reducerea sau întreruperea temporară a activităţii total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretate (anexa nr. 1);
  – lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie (anexa nr. 2).

  Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ....................................................

  Semnătura .............................................

  Data .........................

  Anexa nr. 1

  la cerere

  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

  Subsemnatul/(a), .................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ................................., CUI/CIF ............................ cu sediul social în localitatea ............................, str. ............................... nr. ......., judeţul .........................../ municipiul ........................., sectorul ...., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, drept urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, activitatea a fost redusă sau a fost întreruptă temporar total sau parţial.

  Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................................................

  Semnătura ............................................

  Data .........................

  Anexa nr. 2

  la cerere

  LISTA

  persoanelor cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă, din iniţiativa angajatorului

  potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

  pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plăţii indemnizaţiei

  prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele salariatului

  CNP

  Nivelul de educaţie (ISCED)

  Reşedinţa (urban/rural)

  Salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat

  Data suspendării contractului individual de muncă*)

  Numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada stării de urgenţă

  Indemnizaţia solicitată**)

  1

  2

  ....

  TOTAL

  Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ....................................................

  Semnătura ...............................................

  Data ...........................

  *) Conform Registrului general de evidenţă a salariaţilor.

  **) 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut.

  (1^1)Angajatorii îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (1).

  La data de 30-03-2020 Articolul XII a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020

  (1^2)Plata indemnizaţiei se va face către conturile deschise de angajatori la băncile comerciale.

  La data de 30-03-2020 Articolul XII a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020

  (2)Plata sumei prevăzute la art. XI alin. (1) se face în baza cererii semnate şi datate de reprezentantul legal, depusă prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum si a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social.

  Articolul XIII

  (1)Documentele prevăzute la art. XII alin. (1) şi (2) se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.
  (2)Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor prevăzute la art. XI alin. (1) se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor.

  La data de 30-03-2020 Alineatul (2) din Articolul XIII a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020

  (3)Plata indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1) se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor, în condiţiile alin. (2).

  La data de 30-03-2020 Articolul XIII a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020

  Articolul XIV

  (1)Cheltuielile din bugetul asigurărilor pentru şomaj efectuate potrivit art. XI alin. (1) se pot acoperi din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, în limita sumelor alocate şi în conformitate cu prevederile şi regulile de eligibilitate aplicabile.
  (2)Abrogat.

  La data de 30-03-2020 Alineatul (2) din Articolul XIV a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020

  Articolul XV

  (1) Alţi profesionişti, astfel cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, beneficiază, din bugetul de stat, în baza declaraţiei pe propria răspundere, de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020.

  Norme de aplicare

  ORDIN nr. 740 din 31 martie 2020

  Articolul 1

  Se aprobă modelul cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizaţiei prevăzute de art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ANEXĂ

  Către

  AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ......................................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

  CERERE

  Subsemnatul ..................................................., în calitate de .................................................. ...........................................................................................

  (Se vor înscrie calitatea solicitantului, conform prevederilor Codului civil, nr. şi data autorizaţiei de funcţionare sau tip, nr. şi data documentului care atestă profesia sau a documentului/contractului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea.),

  în cadrul ....................................................................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ..................................................,

  (denumirea completă)

  str. .................................. nr. ........., judeţul ................................./municipiul ...................................., sectorul ....., identificat cu CI/BI seria ..... nr. .........., CNP ................................, telefon ...................., e-mail ......................................., vă solicit acordarea indemnizaţiei pentru perioada ........................... ca urmare a întreruperii activităţii, determinată de efectele epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, în contul al cărui titular sunt ........................................, deschis la .................................... .

  Ataşez:

   copie după actul de identitate

   copie după extrasul de cont

   declaraţia pe propria răspundere

  Data .......................................

  Numele şi prenumele (în clar) .........................................

  Semnătura ..................................

  Către

  AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ......................................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

  Subsemnatul..........................................................................., cu domiciliul/sediul în localitatea .............................................., str. .............................................. nr. ......, judeţul ............................................../municipiul ..................................., sectorul ....., identificat cu CI/BI seria ...... nr. .............., CNP ......................................, telefon ..........................., e-mail .........................................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, drept urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, activitatea desfăşurată a fost întreruptă începând cu data de................................. .

  Data .......................................

  Numele şi prenumele (în clar) .........................................

  Semnătura ..................................

  Norme de aplicare

  ORDIN nr. 848 din 23 aprilie 2020

  Articolul 1

  Se aprobă modelul cererii, al declaraţiei pe propria răspundere şi al listei persoanelor cu care societăţile cooperative au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, şi cărora le-a fost întreruptă activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2 urmând să beneficieze de indemnizaţia prevăzută de art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ANEXĂ

  SOCIETATEA COOPERATIVĂ (felul şi denumirea) ..............................................................

  Adresa sediului social .................................................................

  Judeţul …………………………………...........................…………

  CUI ..............................................................................................

  Cont bancar nr. ...........................................................................

  Telefon ........................................................................................

  E-mail .........................................................................................

  Către

  AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ ..............................................................

  Subsemnatul, ........................................, în calitate de administrator/reprezentant legal al ......................................, cu sediul social în localitatea ......................................., str. .........…............................ nr. ........, judeţul/sectorul.........................................., identificat cu CI/BI seria....... nr. ............., CNP ......................................, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020, vă solicit acordarea indemnizaţiei pentru suspendarea temporară a convenţiilor individuale de muncă, pentru un număr de ................... persoane, în sumă totală de ................................. lei (brut), aferentă perioadei ............................. .

  Plata se efectuează în contul societăţii cooperative nr. ............................. deschis la Banca …............................... .

  Anexez:

  [] declaraţia pe propria răspundere;

  [] lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie.

  Data ..................

  Numele şi prenumele (în clar) ......................................

  Administrator/Reprezentant legal

  Semnătura ...................................

  SOCIETATEA COOPERATIVĂ (felul şi denumirea) ..............................................................

  Adresa sediului social ...................................................................

  Judeţul …………………………………….............................………

  CUI ...............................................................................................

  Cont bancar nr. .............................................................................

  Telefon ..........................................................................................

  E-mail ...........................................................................................

  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

  Subsemnatul, ........................................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al ................................, cu sediul social în localitatea ............................….., str. .........…....................... nr. ......, judeţul/sectorul......................., identificat cu CI/BI seria..... nr. .........., CNP .........................,

  cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că activitatea a fost întreruptă ca urmare a instituirii stării de urgenţă şi că datele din lista prezentată sunt corecte, iar convenţiile individuale de muncă suspendate au fost încheiate anterior instituirii stării de urgenţă.

  Data ..................

  Numele şi prenumele (în clar) ..................................

  Administrator/Reprezentant legal

  Semnătura .....................................

  LISTA PERSOANELOR

  care urmează să beneficieze de indemnizaţia acordată în baza art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020,

  cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada suspendării temporare a convenţiilor individuale de muncă

  Nr.

  crt.

  Numele şi prenumeleCNPNumărul şi data convenţiei individuale de muncăData suspendării convenţiei

  Nr. de zile pentru

  care se solicită indemnizaţia

  Cuantumul brut al indemnizaţiei

  (lei)

  (75% din câştigul

  salarial mediu brut

  prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat

  pe anul 2020

  nr. 6/2020)
  1

  2

  ....

  TOTAL

  ………....…*

  * Total sumă ce va fi plătită de agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială.

  Data ..................

  Numele şi prenumele (în clar) ……………………………….

  Administrator/Reprezentant legal

  Semnătura …………………………..

  (1^1)De indemnizaţia prevăzută la alin. (1) beneficiază şi avocaţii a căror activitate este redusă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă, dacă în luna pentru care solicită indemnizaţia au realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depăşesc câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020. Indemnizaţia se plăteşte în baza declaraţiei pe propria răspundere a avocatului privind îndeplinirea condiţiilor de acordare, pe care o transmite la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal.

  La data de 21-04-2020 Articolul XV a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 21 aprilie 2020

  Norme de aplicare

  ORDIN nr. 849 din 23 aprilie 2020

  Articolul 1

  Se aprobă modelul cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizaţiei prevăzute de art. XV alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ANEXĂ

  Către AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ..................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI^1

  ^1 Indemnizaţia se solicită de la agenţia unde este înregistrat domiciliul fiscal.

  CERERE

  Subsemnatul/a, ..................................., cu domiciliul în localitatea .................., str. ............... nr. ...., judeţul ............/municipiul ............., sectorul ......., identificat(ă) cu CI/BI seria ...... nr. .............., CNP ..................., telefon .................., e-mail ......................., cu sediul fiscal în localitatea .............................., str. ..................... nr. ...., judeţul ................./ municipiul ................., sectorul ......., CIF .........................., vă solicit acordarea indemnizaţiei pentru întreruperea parţială a activităţii, pentru luna^2 .................. în contul .................., al cărui titular sunt, deschis la .......................... .

  ^2 Se va trece luna pentru care se solicită indemnizaţia.

  Anexez următoarele documente:

  [ ] copie a actului de identitate;

  [ ] copie după extrasul de cont;

  [ ] adeverinţa emisă de barou din care rezultă ca sunt în exerciţiul profesiei de avocat;

  [ ] declaraţia pe propria răspundere.

  Data .................

  Numele şi prenumele (în clar) ..........................

  Semnătura .......................

  Către AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ..................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI^1

  ^1 Indemnizaţia se solicită de la agenţia unde este înregistrat domiciliul fiscal.

  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

  Subsemnatul/a, ............................, cu domiciliul în localitatea ..................., str. ................. nr. ...., judeţul ................/municipiul ................., sectorul ........, identificat(ă) cu CI/BI seria ....... nr. .............., CNP ......................, telefon ...................., e-mail ......................., cu sediul fiscal în localitatea ........................, str. ............... nr. ...., judeţul ..................../ municipiul ..................., sectorul ........, CIF .........................,

  cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că:

  • am redus activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2;

  • în luna^2 ................. am realizat încasări de^3 ............... lei;

  ^2 Se va trece luna pentru care se solicită indemnizaţia.

  ^3 Se va trece nivelul brut al încasărilor.

  • media lunară pe anul 2019 este de^4 ................... lei.

  ^4 Se va trece nivelul brut al mediei încasărilor.

  Data ....................

  Numele şi prenumele (în clar) ..........................

  Semnătura .......................

  (1^2)Prin sintagma „au realizat încasări“ prevăzută la alin. (1^1), în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege că în perioada de referinţă au realizat venituri din exercitarea profesiei, precum şi orice alte venituri dintre cele prevăzute la art. 62 şi 76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

  La data de 22-05-2020 Articolul XV a fost completat de Punctul 9^1, Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 60 din 19 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020

  (2) Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, din iniţiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, persoanele prevăzute la art. 67^1 alin. (1) lit. a)-c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de o indemnizaţie de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020. Indemnizaţia se suportă din bugetul de stat.

  Norme de aplicare

  ORDIN nr. 742 din 31 martie 2020

  Articolul 1

  Se aprobă modelul cererii, al declaraţiei pe propria răspundere şi al listei cu participanţii la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea, care urmează să beneficieze de indemnizaţia prevăzută de art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ANEXĂ

  STRUCTURA SPORTIVĂ ........................................................

  Adresă sediu social ..................................................................

  Judeţ ........................................................................................

  CUI ...........................................................................................

  C.I.S. ........................................................................................

  Cont bancar nr. .........................................................................

  Telefon ......................................................................................

  E-mail .......................................................................................

  Către

  AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ ...............................

  Subsemnatul, ....................................................................................................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al ..........................................................................................., cu sediul social în localitatea ……………….................., str. ............................... nr. …………..........................., judeţul ................./municipiul …………..................., sectorul …………............, identificat cu CI/BI seria ………….......... nr. ……………..............., CNP .....................................................,

  în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020, vă solicit acordarea indemnizaţiei ca urmare a suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, aferentă perioadei ………..……........................ pentru un număr de ………..…..................... persoane, în sumă totală brută de …….............................. lei.

  Plata se efectuează în contul ............................. deschis la Banca ................................................................... .

  Anexez:

  [] declaraţia pe propria răspundere

  [] lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie.

  Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ...........................................................

  Semnătura ..................................................

  Data …………………….............................

  LISTA

  persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţia acordată în baza

  art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare,şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020,

  pe perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă

  Nr. crt.Numele şi prenumeleCNPNumărul şi data contractului de activitate sportivă

  Suma brută de plată prevăzută în contract

  (lei)

  Cuantumul indemnizaţiei (lei)

  (75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut)

  1

  2

  ....

  TOTAL...............*)

  *) Total sumă ce va fi plătită de Agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti.

  Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ....................................................

  Semnătura ...............................................

  Data ...........................

  STRUCTURA SPORTIVĂ .........................................................

  Adresă sediu social ...................................................................

  Judeţ .........................................................................................

  CUI ............................................................................................

  C.I.S. .........................................................................................

  Cont bancar nr. ..........................................................................

  Telefon .......................................................................................

  E-mail ........................................................................................

  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

  Subsemnatul, ............................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al ......................................................., cu sediul social în localitatea ................., str. ............ nr. ................, judeţul .........................../municipiul ................................., sectorul .......... identificat cu CI/BI seria ...... nr. .............., CNP ....................................,

  cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că activitatea sportivă constând în ...............(Se descrie pe scurt activitatea sportivă suspendată.).............. a ..............(Se menţionează structura sportivă.).........................a fost suspendată ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, şi că datele din lista prezentată sunt corecte, iar contractele de activitate sportivă suspendate au fost încheiate anterior instituirii stării de urgenţă.

  Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ....................................................

  Semnătura ...............................................

  Data ...........................

  (3) Suplimentar faţă de indemnizaţia prevăzută la alin. (2), structura sportivă şi persoanele prevăzute la art. 67^1 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, au posibilitatea de a negocia şi stabili de comun acord plata de alte indemnizaţii compensatorii acordate de structura sportivă care să compenseze diminuarea contraprestaţiei financiare.
  (4) Persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, beneficiază din bugetul de stat prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020, în baza documentelor solicitate de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

  Norme de aplicare

  ORDIN nr. 743 din 31 martie 2020

  Anexă

  Către

  Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ......................................../Municipiului Bucureşti

  CERERE

  Subsemnatul(a), ,.................................................., cu domiciliul în localitatea .................................., str. .......................................... nr. ......., judeţul .........................../municipiul .........................., sectorul ........, identificat/ă cu CI/BI seria ......... nr. .............., CNP ........................................., telefon ............................, e-mail ..........................., vă solicit acordarea indemnizaţiei aferente perioadei ........................................, ca urmare a întreruperii activităţii, determinată de efectele epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi pe perioada stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în contul ............................................., al cărui titular sunt, deschis la ......................................Anexez următoarele documente:

  [ ] copie a actului de identitate;

  [ ] copie după un contract de drepturi de autor şi drepturi conexe din ultimele 9 luni, anterior declanşării stării de urgenţă;

  [ ] copie după extrasul de cont

  [ ] declaraţia pe propria răspundere

  Data .......................................

  Numele şi prenumele (în clar) .........................................

  Semnătura ..................................

  Către

  Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ......................................../Municipiului Bucureşti

  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

  Subsemnatul(a), ......................................, cu domiciliul în localitatea ..............................., str. ................................. nr. ......., judeţul ......................./municipiul ........................., sectorul ........, identificat/ă cu CI/BI seria ..... nr. ......., CNP ..................................., telefon ....................., e-mail ....................,

  cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că în ultima lună, anterior declanşării epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi pe perioada stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, am obţinut venituri exclusiv din drepturi de autor şi drepturi conexe şi mă aflu în imposibilitatea de a-mi desfăşura activitatea.

  Data .......................................

  Numele şi prenumele (în clar) .........................................

  Semnătura ..................................

  (5) Pentru indemnizaţia prevăzută la alin. (1), (1^1), (2) şi (4) se datorează impozit pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute în Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

  La data de 21-04-2020 Alineatul (5) din Articolul XV a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 21 aprilie 2020

  (6) Pentru indemnizaţiile prevăzute la alin. (1), (1^1), (2) şi (4), plătite din bugetul de stat, nu se datorează contribuţia asigurătorie pentru muncă reglementată de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  La data de 21-04-2020 Alineatul (6) din Articolul XV a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 21 aprilie 2020

  (7) Calculul obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (5), în cazul indemnizaţiei lunare prevăzută la alin. (1), (1^1) şi (4), cu excepţia celei de care beneficiază persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, se efectuează de către persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 64 alin. (1), art. 138 lit. a) şi, respectiv, art. 156 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, asupra indemnizaţiei brute încasate de la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  La data de 21-04-2020 Articolul XV a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 21 aprilie 2020

  (8) Obligaţiile fiscale menţionate la alin. (7) se declară prin Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi se plătesc de către persoanele fizice beneficiare la termenul prevăzut la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile realizate în anul 2020.

  La data de 21-04-2020 Articolul XV a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 21 aprilie 2020

  (9) În cazul indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) de care beneficiază persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al celei prevăzute la alin. (2), calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către cooperaţia cu care persoanele au încheiate convenţii individuale, respectiv de structura sportivă, în calitate de plătitori, din indemnizaţia brută încasată de la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

  La data de 21-04-2020 Articolul XV a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 21 aprilie 2020

  (10)Pentru indemnizaţiile menţionate la alin. (9) se aplică în mod corespunzător prevederile art. XI alin. (6) şi (7).

  La data de 21-04-2020 Articolul XV a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 21 aprilie 2020

  La data de 30-03-2020 Articolul XV a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020

  Notă

  A se vedea și prevederile art. II, III, IV, V și VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020.
  A se vedea și prevederile art. IV și V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 21 aprilie 2020.

  Articolul XV^1

  Pentru angajaţii încadraţi cu contract individual de muncă, angajatorul solicită indemnizaţia pe baza documentelor prevăzute la art. XII alin. (1). În cazul în care personalul este încadrat prin altă modalitate prevăzută de lege, acesta va beneficia de prevederile art. XV.

  La data de 30-03-2020 Actul a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020

  Articolul XV^2

  (1)Prevederile art. XV alin. (1) nu se aplică societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici grupurilor de interese economice reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2)Persoanele care beneficiază de un drept de pensie şi persoanele încadrate în grad de handicap pot beneficia de drepturile prevăzute la art. XI alin. (1) sau art. XV alin. (1), (1^1), (2) şi (4).

  La data de 21-04-2020 Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 21 aprilie 2020

  Articolul XVI

  Articolul 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Articolul 9

  (1) Persoanele asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare, în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor şi SIDA. Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A este stabilită prin hotărâre a Guvernului.
  (2) În scopul prevenirii îmbolnăvirilor, persoanele asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru carantină, fără îndeplinirea condiţiei privind stagiul de asigurare.

  Articolul XVII

  Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (2) şi art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depăşesc 183 de zile, acordate în perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, se eliberează şi se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.“

  Articolul XVII^1

  (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorii pot acorda tichete de masă salariaţilor ale căror contracte de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a instituirii stării de urgenţă.
  (2) Salariaţii prevăzuţi la alin. (1) primesc tichetele de masă exclusiv pe suport electronic. Valoarea tichetelor de masă pe suport electronic este transferată lunar salariaţilor de către unitatea emitentă de tichete de masă pe suport electronic, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul.

  La data de 22-05-2020 Actul a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 59 din 19 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020

  Articolul XVIII

  Abrogat.

  La data de 30-03-2020 Articolul XVIII a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020

  Articolul XIX

  Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv ale actelor normative care o modifică şi/sau o completează ori care cuprind dispoziţii care privesc aplicarea prevederilor sale, se aplică în continuare, fără întrerupere, de la data încetării stării de urgenţă instituite prin decret, potrivit art. 93 alin. (1) din Constituţia României, republicată, pentru toate domeniile de activitate în care se menţin restricţii, până la ridicarea acestora, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020.

  La data de 22-05-2020 Actul a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 59 din 19 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020

   

   PRIM-MINISTRU
   LUDOVIC ORBAN
   Contrasemnează:
   p. Viceprim-ministru,
   Valeriu Antonovici
   Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
   Victoria Violeta Alexandru
   Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
   Ion Ştefan
   p. Ministrul tineretului şi sportului,
   Dragoş-Florin Coman,
   secretar de stat
   Ministrul fondurilor europene,
   Ioan Marcel Boloş
   Ministrul finanţelor publice,
   Vasile-Florin Cîţu
   p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
   Gigel Paraschiv,
   secretar de stat
   Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
   Virgil-Daniel Popescu

  Bucureşti, 18 martie 2020.

  Nr. 30.

  Anexa nr. 1

  Abrogată.

  La data de 30-03-2020 Anexa nr. 1 a fost abrogată de Punctul 12, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020

  Anexa nr. 2

  Abrogată.

  La data de 30-03-2020 Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 12, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020

  Anexa nr. 3

  Abrogată.

  La data de 30-03-2020 Anexa nr. 3 a fost abrogată de Punctul 12, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020

  -----