xxxx
LEGE nr. 19 din 14 martie 2020

privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 14 martie 2020

  Data intrării în vigoare 17-03-2020

  Formă consolidată valabilă la data 21-09-2021

  Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-05-2020 până la data de 21-09-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 19 din 14 martie 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 209 din 14 martie 2020, la data de 21 Septembrie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 26 martie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 2 aprilie 2020; LEGEA nr. 59 din 19 mai 2020; LEGEA nr. 61 din 19 mai 2020.

  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  (1)Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

  La data de 21-03-2020 Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020

  Notă

  Articolul 7 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 14 mai 2020 prevede:
  Articolul 7(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) şi alin. (1^1), precum şi ale art. 4 din Legea nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2020, numărul de zile libere plătite pentru unul dintre părinţi se stabileşte până la încheierea cursurilor anului şcolar 2019-2020, în condiţiile legii, cu aplicarea prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020.(2) Pe perioada prevăzută la alin. (1) prevederile Legii nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică angajaţilor sistemului naţional de apărare, angajaţilor din penitenciare, personalului din unităţile sanitare publice, personalului din serviciile sociale rezidenţiale şi altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, după caz.(3) Până la încheierea cursurilor anului şcolar 2019-2020, în condiţiile legii, angajaţii prevăzuţi la alin. (2) beneficiază de majorarea salarială în condiţiile şi cuantumul prevăzute de art. 31 din Legea nr. 19/2020 în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Până la încheierea cursurilor anului şcolar 2019-2020, în condiţiile legii, angajaţii prevăzuţi la alin. (2) beneficiază de o majorare salarială în cuantumul prevăzut de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător numărului de zile lucrătoare.(5) Majorarea prevăzută la alin. (4) se acordă, în situaţia în care celălalt părinte nu beneficiază de zilele libere prevăzute la alin. (1) sau de această majorare.(6) Pentru personalul prevăzut la alin. (2), majorarea prevăzută la alin. (4) se suportă din bugetele din care se suportă drepturile salariale de bază.(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), pentru personalul din unităţile sanitare publice majorarea prevăzută la alin. (4) se suportă prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de sănătate, de la titlul VI - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice.(8) Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, majorarea prevăzută la alin. (4) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
  (1^1)Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ şi a unităţilor de educaţie antepreşcolară, ca urmare a stării de urgenţă decretate în condiţiile legii.

  La data de 03-04-2020 Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 03 aprilie 2020

  Notă

  Prin Legea nr. 59 din 19 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020 s-a dispus completarea art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020, cu pct. 1^1 care prevedea că:
  1^1. La articolul 1 (din Legea nr. 19/2020), după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins: "(1^2) Prin excepţie, în anul 2020, prevederile alin. (1) şi (1^1) se aplică şi pe perioada imediat următoare încetării stării de urgenţă, până la încheierea anului şcolar".
  Întrucât, prin Legea nr. 61 din 19 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020 s-a dispus aceeași completare, considerăm că se aplică prevederea din Legea nr. 61 din 19 mai 2020, iar completarea dispusă prin Legea nr. 59 din 19 mai 2020 trebuie eliminată de către legiuitor, reglementând aceeași materie și fiind anterioară Legii nr. 61 din 19 mai 2020.
  (1^2)Prin excepţie, în anul 2020, prevederile alin. (1) şi (1^1) se aplică şi pe perioada imediat următoare încetării stării de urgenţă, până la finalizarea cursurilor şcolare aferente semestrului al II-lea.

  La data de 22-05-2020 Articolul 1 a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 61 din 19 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020

  (2)Prevederile alin. (1) se aplică părinţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  a)au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ;

  La data de 22-05-2020 Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1^2, Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 59 din 19 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020

  b)locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

  Norme de aplicare

  HOTĂRÂRE nr. 217 din 18 martie 2020

  Articolul 1

  (1) Se stabilesc ca zile libere plătite pentru unul dintre părinţi, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, în temeiul Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, şi al Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, zilele lucrătoare până la încetarea situaţiei de urgenţă decretată, cu excepţia zilelor lucrătoare din perioada vacanţelor şcolare.
  (2)Prevederile alin. (1) se aplică persoanelor care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 19/2020.
  (3)Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinţi, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada prevăzută la alin. (1), însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr. 19/2020, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, precum şi de copia certificatului/ certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor.
  (4)Modelul declaraţiei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  ANEXĂ

  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

  Subsemnatul/Subsemnata, ............................................................, cu domiciliul în ......................................................., legitimat/legitimată cu ....... seria ........ nr. ...................., CNP ........................., având calitatea de angajat la .............................................................., în funcţia de ......................................................., părinte/persoană asimilată părintelui/reprezentant legal al copilului/copiilor:
  1. numele şi prenumele .................................................................................., în vârstă de ....... ani;
  2. numele şi prenumele .................................................................................., în vârstă de ....... ani;
  3. numele şi /prenumele ................................................................................., în vârstă de ....... ani,
  cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că în perioada ................................................. nu beneficiez de zile libere acordate în baza Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, că nu mă aflu în concediu de odihnă sau concediu fără plată.

  Data

  ..................

  Semnătura

  ...............................

  (3) Prin părinte, în sensul prezentei legi, se înţelege:
  a)părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  b)adoptatorul;
  c)persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei;
  d)persoana care are în plasament copilul sau în tutelă;
  e)persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  f)părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învăţământ.

  La data de 21-03-2020 Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020

  (3^1)Beneficiază de prevederile prezentei legi şi părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar în condiţiile în care activitatea serviciului de zi este suspendată ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

  La data de 21-03-2020 Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020

  (3^2)Prevederile prezentei legi se aplică şi pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizaţiei în condiţiile Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate a fost suspendată ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

  La data de 21-03-2020 Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020

  (3^3)Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul în care una dintre persoanele prevăzute la alin. (3) se află în una sau mai multe din următoarele situaţii:
  a)este în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  b)este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere;
  c)se află în concediu de odihnă/concediu fără plată.

  La data de 21-03-2020 Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020

  (3^4)Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul în care unul dintre părinţi are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului, în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prevederile prezentei legi nu se aplică nici în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiei în care este încadrat în grad de handicap grav sau accentuat şi astfel este scutit de la plata impozitului pe venit.

  La data de 22-05-2020 Alineatul (3^4) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 59 din 19 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020

  (4) Persoanele prevăzute la alin. (2) au dreptul la zile libere plătite, pe toată perioada în care autorităţile competente decid închiderea respectivelor unităţi de învăţământ.
  (5) Prin unităţi de învăţământ, în cuprinsul prezentei legi, se înţeleg şi unităţile de educaţie antepreşcolară.

  La data de 03-04-2020 Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 03 aprilie 2020

  Articolul 2

  (1) Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinţi, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada prevăzută la art. 1 alin. (4).
  (2)Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi, că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului şi nici nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (3^3), precum şi de o copie a certificatului/ certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor.

  La data de 22-05-2020 Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 59 din 19 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020

  Norme de aplicare

  HOTĂRÂRE nr. 217 din 18 martie 2020

  Articolul 3

  (1)Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei prevăzute la art. 2, angajatorul va depune cerere la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, după caz. Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
  a)lista angajaţilor care au beneficiat de zilele libere, precum şi indemnizaţia acordată pe această perioadă;
  b)copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizaţiei;
  c)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conţine persoanele care îndeplinesc condiţiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020; modelul declaraţiei este aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
  d)dovada plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizaţia.
  (2) Cererea va fi datată şi semnată de reprezentantul legal şi va conţine obligatoriu următoarele elemente:
  a)datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail;
  b)contul bancar;
  c)numele reprezentantului legal al angajatorului;
  d)suma totală solicitată;
  e)numărul angajaţilor pentru care s-a solicitat suma.
  (3)Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit prin poşta electronică la adresa electronică comunicată de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în cel mult 30 zile de la data efectuării plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente indemnizaţiei.
  (4)În situaţia în care documentele prevăzute la alin. (1) nu pot fi transmise prin poşta electronică, acestea se vor transmite prin orice alt mijloc de comunicare.
  (5)Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizaţie potrivit art. 2 se face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării documentelor prevăzute la alin. (1).
  (6)Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia ca, în termen de 24 ore de la primirea prin poşta electronică sau în condiţiile alin. (4) a documentelor prevăzute la alin. (1), să comunice angajatorului numărul de înregistrare al solicitării.

  Norme de aplicare

  ORDIN nr. 346 din 26 martie 2020

  Articolul 1

  Se aprobă modelul declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data publicării.

  ANEXĂ

  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

  conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământSubsemnatul/Subsemnata, ............................................................, legitimat/legitimată cu CI/BI seria .... nr. .........., eliberată/eliberat de ..................... la data de ....................., CNP ..................................., în calitate de reprezentant legal al angajatorului ............................................., având CUI ..................................., cu sediul social în localitatea ..................................., str. ................................ nr. ....., judeţul ......................./municipiul ................................, sectorul ..........., telefon ........................, fax ......................, e-mail .............................., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că lista angajaţilor care au beneficiat de zilele libere, precum şi indemnizaţia acordată pe această perioadă, ataşată cererii anexate prezentei, conţine persoanele care îndeplinesc condiţiile reglementate de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare.

  Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar ...................................

  Semnătura ...................................

  Data ...................................

  Anexă

  la Declaraţia pe propria răspundere

  CERERE

  Angajator ...........................................

  CUI/CIF ...........................................

  Cont bancar nr. ...........................................

  Telefon ...........................................

  E-mail ...........................................

  Către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţeană ............................/Municipiului Bucureşti

  Subsemnatul/Subsemnata, ........................................, în calitate de reprezentant legal al angajatorului ..........................................., cu sediul social în localitatea ..........................................., str. ........................................... nr. ........., judeţul ................../municipiul ....................., sectorul ........., în temeiul art. 3 alin. (4) dinLegea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, vă solicit decontarea sumei totale de ............ lei, reprezentând indemnizaţiile nete încasate efectiv de un număr de ........... angajaţi pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 din aceeaşi lege.Ataşez prezentei:
  a)lista angajaţilor care au beneficiat de zilele libere, precum şi indemnizaţia acordată pe această perioadă;
  b)copii de pe statele de plată din care reiese acordarea indemnizaţiei;
  c)dovada plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizaţia.

  Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar ..................................

  Semnătura .................................

  Data .................................

  Anexă

  la Cerere

  LISTA*)

  angajaţilor care au beneficiat de zilele libere, precum şi indemnizaţia acordată pe această perioadă

  Nr. crt.Numele şi prenumele angajatuluiCodul numeric personalNumele şi prenumele celuilalt părinteCodul numeric personalNumele şi prenumele copiluluiCodul numeric personal

  Salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat

  (lei)

  Perioada pentru care a fost acordată indemnizaţia (zi/lună/an - zi/lună/an)Numărul de zile libere

  Indemnizaţia brută aferentă zilelor libere**)

  (lei)

  Contribuţia de asigurări sociale reţinutăContribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinutăImpozit reţinut

  Indemnizaţia netă încasată efectiv de angajat

  (lei)

  1.

  2.

  3.

  ...

  TOTAL

  Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar ...............................

  Semnătura ............................

  Data ............................

  *) Angajatorul îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în prezenta.

  **) Se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

  (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică persoanei singure din familia monoparentală, definită în condiţiile art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  La data de 21-03-2020 Alineatul (3) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020

  (4) Acordarea zilelor libere pentru angajaţii din unităţile sistemului energetic naţional, din unităţile operative de la sectoarele nucleare, din unităţile cu foc continuu, din unităţile de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unităţile care asigură transportul în comun şi salubritatea localităţilor, precum şi aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă, comerţ alimentar, producţie şi distribuţie medicamente şi echipamente sanitare, distribuţie carburanţi, personalul din cadrul unităţilor farmaceutice se realizează doar cu acordul angajatorului.

  La data de 21-03-2020 Alineatul (4) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020

  (5) Angajatorii din domeniile prevăzute la alin. (4) acordă zilele libere în condiţiile prezentei legi, doar după epuizarea opţiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfăşurarea activităţii şi cu obligaţia asigurării continuităţii activităţii, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu şi telemunca.

  La data de 21-03-2020 Articolul 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020

  Articolul 3

  (1) Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

  La data de 03-04-2020 Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 03 aprilie 2020

  Norme de aplicare

  HOTĂRÂRE nr. 217 din 18 martie 2020

  Articolul 2

  Pentru fiecare zi liberă în condiţiile prezentei hotărâri angajatorul acordă o indemnizaţie care se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi al cărei cuantum este de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

  Notă

  Articolul 7 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 14 mai 2020 prevede:
  Articolul 7(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) şi alin. (1^1), precum şi ale art. 4 din Legea nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2020, numărul de zile libere plătite pentru unul dintre părinţi se stabileşte până la încheierea cursurilor anului şcolar 2019-2020, în condiţiile legii, cu aplicarea prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020.(2) Pe perioada prevăzută la alin. (1) prevederile Legii nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică angajaţilor sistemului naţional de apărare, angajaţilor din penitenciare, personalului din unităţile sanitare publice, personalului din serviciile sociale rezidenţiale şi altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, după caz.(3) Până la încheierea cursurilor anului şcolar 2019-2020, în condiţiile legii, angajaţii prevăzuţi la alin. (2) beneficiază de majorarea salarială în condiţiile şi cuantumul prevăzute de art. 31 din Legea nr. 19/2020 în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Până la încheierea cursurilor anului şcolar 2019-2020, în condiţiile legii, angajaţii prevăzuţi la alin. (2) beneficiază de o majorare salarială în cuantumul prevăzut de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător numărului de zile lucrătoare.(5) Majorarea prevăzută la alin. (4) se acordă, în situaţia în care celălalt părinte nu beneficiază de zilele libere prevăzute la alin. (1) sau de această majorare.(6) Pentru personalul prevăzut la alin. (2), majorarea prevăzută la alin. (4) se suportă din bugetele din care se suportă drepturile salariale de bază.(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), pentru personalul din unităţile sanitare publice majorarea prevăzută la alin. (4) se suportă prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de sănătate, de la titlul VI - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice.(8) Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, majorarea prevăzută la alin. (4) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

  Notă

  Art. 32, Cap. IV, Anexa nr. 1 din Decretul nr. 195 din 16 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din 16 martie 2020 prevede:
  Art. 32(1) Pe perioada stării de urgenţă, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, nu se aplică angajaţilor sistemului naţional de apărare, angajaţilor din penitenciare, personalului din unităţile sanitare publice şi altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, după caz.(2) Personalul prevăzut la alin. (1) are dreptul la o majorare a salariului în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, în situaţia în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate în această lege.
  Art. 47, Cap. VI, Anexa nr. 1 din Decretul nr. 240 din 14 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 311 din 14 aprilie 2020 prevede:
  Art. 47(1) Pe durata stării de urgenţă, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, nu se aplică angajaţilor sistemului naţional de apărare, angajaţilor din penitenciare, personalului din unităţile sanitare publice, personalului din serviciile sociale rezidenţiale şi altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, după caz.(2) Personalul prevăzut la alin. (1) are dreptul la o majorare a salariului în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, în situaţia în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate în această lege.
  Art. 28, Secțiunea a 3-a, Cap. II din Legea nr. 55 din 15 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 396 din 15 mai 2020 prevede:
  Art. 28(1) Pe durata stării de alertă, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică până la finalizarea cursurilor anului şcolar.(2) În aplicarea alin. (1), miniştrii sunt abilitaţi să emită ordine pentru personalul din subordine.
  (2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi plăţii contribuţiei asiguratorii pentru muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  La data de 30-03-2020 Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020

  (3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, sumele pentru plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se decontează din acest fond numai pe perioada prevăzută la art. 1 alin. (4).
  (4) Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizaţia netă, încasată efectiv de părinte.
  (5) Impozitele şi contribuţiile de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi plata contribuţiei asiguratorii pentru muncă aferente indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se suportă de angajator în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  La data de 30-03-2020 Alineatul (5) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020

  (6) Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, indemnizaţia prevăzută la alin. (1) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  (7) Până la închiderea anului fiscal, sumele decontate potrivit alin. (1) vor fi înapoiate Fondului de garantare din bugetul de stat, după caz, potrivit unei proceduri stabilite prin hotărâre a Guvernului.

  Norme de aplicare

  HOTĂRÂRE nr. 1.137 din 30 decembrie 2020

  Articolul 1

  Prezenta hotărâre stabileşte procedura de înapoiere la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, constituit potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Fondul de garantare, a sumelor reprezentând indemnizaţia pentru fiecare zi liberă, decontate potrivit art. 3 alin. (3) din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu completările ulterioare.

  Articolul 2

  Sumele prevăzute la art. 1 se virează Fondului de garantare, gestionat potrivit art. 10 din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, de la bugetul de stat, prin transfer din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, potrivit legii.

  Articolul 3

  Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă transmite Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale sumele necesare potrivit art. 1, estimate a fi decontate din Fondul de garantare până la data de 31 decembrie 2020.

  Articolul 4

  După deschiderea creditelor bugetare, sumele solicitate potrivit art. 3 se virează de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în contul 28.A.42.83.00 „Sume alocate din bugetul de stat pentru Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale“, deschis pe numele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

  Articolul 5

  (1) Până la data de 6 ianuarie 2021, subvenţia primită de bugetul Fondului de garantare, determinată ca diferenţă între suma încasată în contul 28.A.42.83.00 „Sume alocate din bugetul de stat pentru Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale“ şi plăţile efectuate în anul 2020 pentru destinaţiile stabilite conform art. 3 din Legea nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu completările ulterioare, se restituie în contul de cheltuieli al bugetului de stat din care aceasta a fost încasată.
  (2) Restituirea se efectuează din contul 28.A.42.83.00 „Sume alocate din bugetul de stat pentru Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale“ în contul 23.A.56.03.00.51.01.78 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei“ - Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj - Transferuri din bugetul de stat către Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale“ din care suma a fost încasată, deschis pe numele Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului - OPT, în care la „Data emiterii“ se va înscrie data de 31 decembrie 2020.
  (8) Decontarea sumelor din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor de către angajator, conform legii.

  La data de 22-05-2020 Articolul 3 a fost completat de Punctul 5^1, Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 59 din 19 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020

  (9)Cheltuielile din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale efectuate potrivit alin. (1) se pot acoperi şi din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, în limita sumelor alocate şi în conformitate cu prevederile şi regulile de eligibilitate aplicabile, potrivit unei proceduri stabilite prin hotărâre a Guvernului.

  La data de 22-05-2020 Articolul 3 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 59 din 19 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020

  La data de 21-03-2020 Articolul 3 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020

  Articolul 3^1

  (1) Personalul prevăzut la art. 32 alin. (1) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1), corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada stării de urgenţă în situaţia în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile prevăzute la art. 1 sau în prezentul articol.
  (2) Pentru personalul prevăzut la art. 32 alin. (1) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, majorarea prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetele din care se suportă drepturile salariale de bază.

  La data de 30-03-2020 Alineatul (2) din Articolul 3^1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020

  (2^1)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru personalul din unităţile sanitare publice majorarea prevăzută la alin. (1) se suportă prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de sănătate, de la titlul VI - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice.

  La data de 30-03-2020 Articolul 3^1 a fost completat de Punctul 3, Articolul XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020

  (3) Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, majorarea prevăzută la alin. (1) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

  La data de 21-03-2020 Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020

  Notă

  Articolul 7 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 14 mai 2020 prevede:
  Articolul 7(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) şi alin. (1^1), precum şi ale art. 4 din Legea nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2020, numărul de zile libere plătite pentru unul dintre părinţi se stabileşte până la încheierea cursurilor anului şcolar 2019-2020, în condiţiile legii, cu aplicarea prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020.(2) Pe perioada prevăzută la alin. (1) prevederile Legii nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică angajaţilor sistemului naţional de apărare, angajaţilor din penitenciare, personalului din unităţile sanitare publice, personalului din serviciile sociale rezidenţiale şi altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, după caz.(3) Până la încheierea cursurilor anului şcolar 2019-2020, în condiţiile legii, angajaţii prevăzuţi la alin. (2) beneficiază de majorarea salarială în condiţiile şi cuantumul prevăzute de art. 31 din Legea nr. 19/2020 în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Până la încheierea cursurilor anului şcolar 2019-2020, în condiţiile legii, angajaţii prevăzuţi la alin. (2) beneficiază de o majorare salarială în cuantumul prevăzut de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător numărului de zile lucrătoare.(5) Majorarea prevăzută la alin. (4) se acordă, în situaţia în care celălalt părinte nu beneficiază de zilele libere prevăzute la alin. (1) sau de această majorare.(6) Pentru personalul prevăzut la alin. (2), majorarea prevăzută la alin. (4) se suportă din bugetele din care se suportă drepturile salariale de bază.(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), pentru personalul din unităţile sanitare publice majorarea prevăzută la alin. (4) se suportă prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de sănătate, de la titlul VI - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice.(8) Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, majorarea prevăzută la alin. (4) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

  Articolul 4

  Numărul minim de zile libere acordate potrivit prezentei legi, respectiv numărul de zile lucrătoare pentru care se acordă majorarea prevăzută la art. 3^1 alin. (1) se stabilesc de către Guvern, prin hotărâre, pentru fiecare situaţie dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 3^1.

  La data de 22-05-2020 Articolul 4 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 59 din 19 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020

  Notă

  Articolul 7 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 14 mai 2020 prevede:
  Articolul 7(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) şi alin. (1^1), precum şi ale art. 4 din Legea nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2020, numărul de zile libere plătite pentru unul dintre părinţi se stabileşte până la încheierea cursurilor anului şcolar 2019-2020, în condiţiile legii, cu aplicarea prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020.(2) Pe perioada prevăzută la alin. (1) prevederile Legii nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică angajaţilor sistemului naţional de apărare, angajaţilor din penitenciare, personalului din unităţile sanitare publice, personalului din serviciile sociale rezidenţiale şi altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, după caz.(3) Până la încheierea cursurilor anului şcolar 2019-2020, în condiţiile legii, angajaţii prevăzuţi la alin. (2) beneficiază de majorarea salarială în condiţiile şi cuantumul prevăzute de art. 31 din Legea nr. 19/2020 în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Până la încheierea cursurilor anului şcolar 2019-2020, în condiţiile legii, angajaţii prevăzuţi la alin. (2) beneficiază de o majorare salarială în cuantumul prevăzut de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător numărului de zile lucrătoare.(5) Majorarea prevăzută la alin. (4) se acordă, în situaţia în care celălalt părinte nu beneficiază de zilele libere prevăzute la alin. (1) sau de această majorare.(6) Pentru personalul prevăzut la alin. (2), majorarea prevăzută la alin. (4) se suportă din bugetele din care se suportă drepturile salariale de bază.(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), pentru personalul din unităţile sanitare publice majorarea prevăzută la alin. (4) se suportă prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de sănătate, de la titlul VI - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice.(8) Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, majorarea prevăzută la alin. (4) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

  Articolul 5

  Prevederile prezentei legi se aplică tuturor angajaţilor din mediul public şi privat.

  Articolul 6

  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi va fi aprobată hotărârea Guvernului prevăzută la art. 3 alin. (7), precum şi procedurile aferente decontării sumelor privind plata indemnizaţiei prevăzută la art. 2.

  La data de 21-03-2020 Articolul 6 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020

  Notă

  A se vedea articolul II și următoarele din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020, astfel cum au fost modificate și completate prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020, prin LEGEA nr. 59 din 19 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020 și prin LEGEA nr. 61 din 19 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

   

   PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
   ION-MARCEL CIOLACU
   p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
   TITUS CORLĂŢEAN

  Bucureşti, 14 martie 2020.

  Nr. 19.

  -----