Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 126 din 12-04-2021

Actualizarea listei permiselor de ședere menționate la articolul 2 punctul 16 din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (1)

(2021/C 126/01)

Publicarea listei permiselor de ședere menționate la articolul 2 punctul 16 din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (2) are la bază informații comunicate Comisiei de către statele membre în conformitate cu articolul 39 din Codul Frontierelor Schengen.

În afară de publicarea în Jurnalul Oficial, o actualizare periodică este disponibilă pe site-ul Direcției Generale Migrație și Afaceri Interne.

LISTA PERMISELOR DE ȘEDERE EMISE DE STATELE MEMBRE

BELGIA

Înlocuirea listei publicate în JO C 298, 4.10.2012.

1.    Permise de ședere eliberate conform modelului uniform

Carte A: Certificat d’inscription au registre des étrangers – séjour temporaire

A kaart: Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf

A Karte: Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregiste – Vorübergehender Aufenthalt

(Carte A: certificat de înscriere în registrul pentru străini – ședere temporară: acesta este un card electronic. Cardul însuși are aceeași valabilitate ca și șederea autorizată)

Carte B: Certificat d’inscription au registre des étrangers

B Kaart: Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

B Karte: Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister

(Carte B: certificat de înscriere în registrul pentru străini – ședere permanentă. Acesta este un card electronic. Cardul însuși are o valabilitate de 5 ani.)

Carte C: Carte d’identité d’étranger

C kaart: Identiteitskaart voor vreemdelingen

C Karte: Personalausweis für Ausländer

(Carte C: carte de identitate pentru străini: acesta este un card electronic. Cardul însuși are o valabilitate de 5 ani.)

Carte D: Permis de séjour de résident longue durée – CE

D Kaart: EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen

D Karte: Langfristige Aufenthaltsberechtigung EG

(Carte D: permis de ședere pentru rezident pe termen lung CE, eliberat în conformitate cu Directiva 2003/109/CE a Consiliului privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung (3). Acesta este un card electronic. Cardul are o valabilitate de 5 ani.)

Carte H: Carte bleue européenne

H kaart: Europese blauwe kaart

H Karte: Blaue Karte EU

(Carte H, cartea albastră a UE, eliberată în conformitate cu articolul 7 din Directiva 2009/50/CE a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate (4). Acesta este un card electronic. Cardul însuși este valabil 13 luni în primii doi ani și, ulterior, pentru o perioadă de trei ani.)

2.    Toate celelalte documente eliberate resortisanților țărilor terțe care au o valoare echivalentă cu cea a unui permis de ședere

Carte E: Attestation d’enregistrement

E Kaart: Verklaring van inschrijving

E Karte: Anmeldebescheinigung

(Carte E: certificat de înregistrare eliberat cetățenilor Regatului Unit care au locuit în Belgia înainte de 1.11.2019, eliberat în conformitate cu Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora (5), articolul 8. Acesta este un card electronic. Cardul însuși are o valabilitate de 5 ani.)

Carte E+ Document attestant de la permanence du séjour

E+ kaart Document ter staving van duurzaam verblijf

E+ Karte Dokument zur Bescheinigung des Daueraufenthalts

(Carte E+: document care certifică șederea permanentă, eliberat cetățenilor Regatului Unit care au locuit în Belgia înainte de 1.11.2019, eliberat în conformitate cu Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, articolul 19. Acesta este un card electronic. Cardul însuși are o valabilitate de 5 ani.)

Carte F: Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union

F kaart: Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie

F Karte: Aufenthaltskarte für Familieangehörige eines Unionsbürgers

(Carte F: permis de ședere pentru un membru de familie al unui cetățean al Uniunii, eliberat în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora. Acesta este un card electronic. Cardul însuși are o valabilitate de 5 ani.)

Carte F+: Carte de séjour permanent de membre de la famille d’un citoyen de l’Union

F+ kaart: Duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie

F+ Karte: Daueraufenthaltskarte für Familieangehörige eines Unionsbürgers

(Carte F+: permis de ședere permanentă pentru un membru de familie al unui cetățean al Uniunii, eliberat în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora. Cardul însuși are o valabilitate de 5 ani.)

Permise de ședere speciale eliberate de Ministerul Afacerilor Externe:

Carte d'identité diplomatique

Diplomatieke identiteitskaart

Diplomatischer Personalausweis

(Carte de identitate diplomatică)

Carte d'identité consulaire

Consulaat identiteitskaart

Konsularer Personalausweis

(Carte de identitate consulară)

Carte d'identité spéciale – couleur bleue

Bijzondere identiteitskaart – blauw

Besonderer Personalausweis – blau

(Carte de identitate specială – de culoare albastră)

Carte d'identité spéciale – couleur rouge

Bijzondere identiteitskaart – rood

Besonderer Personalausweis – rot

(Carte de identitate specială – de culoare roșie)

Certificat d'identité pour les enfants âgés de moins de cinq ans des étrangers privilégiés titulaires d'une carte d'identité diplomatique, d'une carte d'identité consulaire, d'une carte d'identité spéciale – couleur bleue ou d'une carte d'identité – couleur rouge

Identiteitsbewijs voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart – blauw of bijzondere identiteitskaart – rood

Identitätsnachweis für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises sind, konsularer Personalausweis, besonderer Personalausweis – rot oder besonderer Personalausweis – blau

(Carte de identitate pentru copiii cu vârsta sub cinci ani ai străinilor care sunt posesori de cărți de identitate diplomatice, cărți de identitate consulare, cărți de identitate speciale de culoare albastră sau cărți de identitate speciale de culoare roșie)

Certificat d’identité avec photographie délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de douze ans

Door een Belgisch gemeentebestuur aan een kind beneden de 12 jaar afgegeven identiteitsbewijs met foto

Von einer belgischen Gemeindeverwaltung einem Kind unter dem 12. Lebensjahr ausgestellter Personalausweis mit Lichtbild

(Certificat de identitate cu fotografie eliberat de administrația comunală belgiană copiilor sub 12 ani)

Lista persoanelor care participă la o excursie școlară pe teritoriul Uniunii Europene.

REPUBLICA CEHĂ

Înlocuirea listei publicate în JO C 330, 6.10.2020.

I.   Model uniform

1.    Permis de ședere emis în conformitate cu modelul uniform (carte de identitate)

Permis de ședere eliberat sub forma unei cărți de identitate în conformitate cu modelul uniform cu titlul „Povolení k pobytu”. Permisul de ședere este eliberat resortisanților țărilor terțe și are o perioadă de valabilitate de cel mult 10 ani.

(i)

Permis de ședere eliberat în perioada 4 iulie 2011-26 iunie 2020 sub forma unei cărți de identitate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 380/2008 al Consiliului din 18 aprilie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1030/2002 de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe (6). În circulație până în iunie 2030.

(ii)

Permis de ședere eliberat începând cu 27 iunie 2020 sub forma unei cărți de identitate, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1954 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe (7).

2.    Permis de ședere emis în conformitate cu modelul uniform (autocolant aplicat)

Permis de ședere emis sub formă de autocolant uniform aplicat pe un document de călătorie. Acest autocolant a fost emis până la 4 iulie 2011, cu o valabilitate maximă de 10 ani – în circulație până la data de 4 iulie 2021.

Cu toate acestea, autocolantul poate fi eliberat cu o valabilitate maximă de 6 luni în situații extraordinare, cum ar fi o defecțiune tehnică a dispozitivelor biometrice de prelucrare care durează mai mult de 7 zile calendaristice, dezastru sau o altă situație de urgență.

Tipul permisului de ședere – lista scopurilor

Numărul înscris la rubrica 6.4 – tipul de permis

Explicarea numerelor înscrise

Numărul înscris la rubrica 6.4 – tipul de permis

Explicarea numerelor înscrise

0

Scop medical

49

Protecție internațională acordată (azil)

2

Scop cultural

54

Protecție internațională acordată (protecție complementară)

4

Invitație

56

Rezident pe termen lung în alte state membre

5

Motive politice/invitație oficială

57

Membru al familiei unui rezident pe termen lung în alte state membre

6

În scop de afaceri (persoană care desfășoară activități independente)

58

Membru al familiei unui cercetător științific

7

Activități legate de sport

59

Membru de familie al unui titular al unei cărți albastre emise de alt stat membru

17-20

Motive familiale/personale

60

Reîntregirea familiei resortisanților țărilor terțe

23

Pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat [Directiva 2004/114/CE (8)]

67

Permisul de ședere anterior a fost anulat

24

Alte scopuri care nu sunt incluse în Directiva 2004/114/CE

68

Rezident pe termen lung (CZ)

25

Pentru cercetare științifică [Directiva 2005/71/CE (9)]

69

Rezident pe termen lung (UE)

27

În scop de afaceri (ocuparea unui loc de muncă)

78

În scop de afaceri (investiții)

28

Deținător al cărții albastre

79

Persoană transferată în cadrul aceleiași companii

36

În scop de afaceri (antreprenoriat)

80

Pentru mobilitate pe termen lung („mobile ICT”)

41

Șederea este permisă din motive umanitare

88

Alte scopuri

42

Șederea a fost acordată pentru motive care merită o atenție specială

91

Aprobare de ședere (Legea nr. 326/1999 Coll. privind șederea străinilor pe teritoriul Republicii Cehe)

43

Interes național sau obligație internațională

95-98

Reîntregirea familiei

47

Ședere permanentă – fost solicitant de protecție internațională

99

Alte scopuri

48

Permisul de ședere al unui minor cu vârsta sub 18 ani (motive familiale)

 

 

Numai numerele menționate mai sus figurează pe modelul uniform de permis de ședere, iar acestea sunt destinate numai uzului național, în principal în scopuri statistice. Numărul apare pe permisul de ședere împreună cu mențiunile obligatorii prevăzute de directivele relevante (poziția numărului precede mențiunile). Cu toate acestea, numărul nu modifică sensul mențiunilor obligatorii.

Directiva

Mențiuni obligatorii în limba națională

Directiva 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate

În rubrica privind tipul permisului: „modrá karta EU

În rubrica privind mențiunile: „bývalý držitel modré karty EU

Directiva 2014/66/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii (10)

În rubrica privind tipul permisului: „ICTsaumobile ICT

Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung

În rubrica privind tipul permisului: „povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta – ES

În rubrica privind mențiunile: „Mezinárodní ochrana poskytnuta [SM] dne [data]“.

II.   Toate celelalte documente eliberate pentru resortisanții țărilor terțe echivalente cu permisele de ședere

1.    Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie/Permis de ședere de membru de familie pentru un cetățean al Uniunii

Carnet simplu de culoare albastru închis cu inscripția argintie pe pagina de gardă „Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie“ (titlul exact al documentului în limba cehă).

Acest document este eliberat membrilor de familie ai cetățenilor UE ca permis de ședere temporară începând cu 1 ianuarie 2013.

2.    Průkaz o povolení k trvalému pobytu/Carte de ședere permanentă

Carnet simplu de culoare verde închis cu inscripția argintie pe pagina de gardă „Průkaz o povolení k trvalému pobytu“ (titlul exact al documentului în limba cehă).

Acest document a fost eliberat membrilor de familie ai cetățenilor UE ca permis de ședere permanentă până la 14 august 2017. Începând din 15 august 2017, acest document este eliberat, de asemenea, cetățenilor Suediei, Norvegiei, Islandei și Lichtensteinului și membrilor de familie ai acestora, ca permis de ședere permanentă. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, acest document se eliberează și cetățenilor UE.

3.    Průkaz o povolení k pobytu pro cizince/Permis de ședere pentru străini

Carnet simplu de culoare verde deschis, cu inscripția roșie pe pagina de gardă „Průkaz o povolení k pobytu pro cizince“ (titlul exact al documentului în limba cehă).

Acest document a fost eliberat cetățenilor Elveției, Norvegiei, Islandei și Lichtensteinului ca permis de ședere permanentă, precum și membrilor de familie ai acestora ca permis de ședere temporară până la 14 august 2017. Din 15 august 2017, acest document a fost eliberat numai membrilor de familie ai cetățenilor Elveției, Norvegiei, Islandei și Lichtensteinului ca permis de ședere temporară.

4.    Průkaz povolení k pobytu azylanta/permis de ședere pentru persoanele cărora li s-a acordat azil

Carnet simplu de culoare gri cu inscripția neagră pe pagina de gardă „Průkaz povolení k pobytu azylanta“ (titlul exact al documentului în limba cehă). Acest document este eliberat persoanelor cărora li s-a acordat azil. Cu toate acestea, de la 4 iulie 2011 acest document este eliberat numai în situații specifice și, în cele mai multe cazuri, se eliberează în schimb cartea de identitate în format uniform.

5.    Průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany/Permis de ședere pentru persoanele cărora li s-a acordat protecție subsidiară

Carnet simplu de culoare galbenă cu inscripția neagră pe pagina de gardă „Průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany“ (titlul exact al documentului în limba cehă). Acest document este eliberat persoanelor cărora li s-a acordat protecție subsidiară. Cu toate acestea, de la 4 iulie 2011 acest document este eliberat numai în situații specifice și, în cele mai multe cazuri, se eliberează în schimb cartea de identitate în format uniform.

6.    Diplomatický identifikační průkaz/Carte de identitate diplomatică

Cartea de identitate diplomatică este emisă de Ministerul Afacerilor Externe, cu următoarele mențiuni:

Mențiuni

Explicație

D

Membrii misiunilor diplomatice – personal diplomatic

K

Membrii unui consulat – funcționari consulari

MO/D

Membrii organizațiilor internaționale care beneficiază de privilegii și imunități diplomatice

ATP

Membrii personalului administrativ și tehnic al misiunilor diplomatice

KZ

Membrii unui consulat – angajați consulari

МО/ATP

Membrii organizațiilor internaționale care beneficiază de aceleași privilegii și imunități ca și personalul administrativ și tehnic al misiunilor diplomatice

MO

Membrii organizațiilor internaționale care beneficiază de privilegii și imunități în conformitate cu un acord relevant

SP, resp. SP/K

Membri ai personalului de serviciu din cadrul misiunilor diplomatice sau al consulatelor

SSO, resp. SSO/K

Personalul particular de serviciu din cadrul misiunilor diplomatice sau al consulatelor

(i)

Cartea de identitate diplomatică a fost emisă cu inscripția de culoare neagră pe pagina de gardă „Diplomatický identifikační průkaz/Carte de identitate diplomatică” până la 14 august 2017, cu o valabilitate maximă de 4 ani – în circulație până în august 2021.

(ii)

Începând din 15 august 2017, noua carte de identitate diplomatică este emisă cu inscripția de culoare neagră pe pagina de gardă „Identifikačníprůkaz o povolení k pobytu/Carte de identitate și permis de ședere pe termen lung”.

Acest document este un card pe suport de hârtie, laminat în folie de plastic (105 × 74 mm). Pe față figurează o fotografie a titularului și se menționează numele, naționalitatea, data nașterii, sexul, funcția și adresa acestuia, precum și data expirării cărții de identitate. Pe verso se menționează că respectivul card este un document oficial și o dovadă a identității, precum și dovada de ședere pe termen lung în Republica Cehă.

DANEMARCA

Înlocuirea listei publicate în JO C 77, 15.3.2014.

1.    Permise de ședere eliberate conform modelului uniform

Permise de ședere:

Kort C. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Carte C. Permis de ședere temporară pentru străinii care nu trebuie să dețină permis de muncă)

Kort D. Tidsubegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Carte D. Permis de ședere pe termen nelimitat pentru străinii care nu trebuie să dețină permis de muncă)

Kort E. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde

(Carte E. Permis de ședere temporară pentru străinii care nu au drept de muncă)

Kort F. Tidsbegrænset opholdstilladelse til flygtninge – er fritaget for arbejdstilladelse

(Carte F. Permis de ședere temporară pentru refugiați – care nu trebuie să dețină permis de muncă)

Kort J. Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge (Carte F. Permis de ședere temporară și de muncă temporară pentru străini)

Kort R. Tidsbegrænset opholdstilladelse og tidsbegrænset arbejdstilladelse med kortere gyldighed end opholdstilladelsen

(Carte R. Permis de ședere temporară și permis de muncă temporară cu o durată mai scurtă decât permisul de ședere)

Kort Z. Tidsbegrænset opholdstilladelse og begrænset arbejdstilladelse til studerende

(Carte Z. Permis de ședere temporară și permis de muncă pe termen limitat pentru studenți)

Înainte de 20 mai 2011, serviciul danez pentru imigrație a eliberat autocolante de ședere care se aplică în pașapoarte și care conțin următorul text:

Autocolant B. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde

(Autocolant B. Permis de ședere temporară pentru străinii fără drept de muncă)

Autocolant C. Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse

(Autocolant C. Permis de ședere temporară și de muncă temporară)

Autocolant H. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbjdstilladelse

(Autocolant H. Permis de ședere temporară pentru străinii care nu trebuie să dețină permis de muncă)

Autocolant Z. Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse til studerende

(Autocolant Z. Permis de ședere temporară și de muncă temporară pentru studenți)

Aceste autocolante sunt încă în circulație și sunt valabile în perioada indicată pe autocolant.

Autocolante de ședere eliberate de Ministerul Afacerilor Externe

Începând cu 1 aprilie 2008, ministerul a eliberat următoarele autocolante pentru permise de ședere:

Autocolant B. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til at arbejde

(Autocolant B. Permis de ședere temporară pentru străinii care nu au drept de muncă. Eliberat: diplomaților, personalului tehnic și administrativ detașat, personalului de serviciu detașat al diplomaților, personalului de rang echivalent din cadrul organizațiilor internaționale cu birouri în Copenhaga. Valabil pentru ședere și intrări multiple pe durata misiunii.)

Autocolantul B eliberat ca permis de ședere temporară valabil pentru Insulele Feroe sau Groenlanda cuprinde o mențiune în rubrica „Observații” a autocolantului, cu textul „Tilladelsen gælder kun på Færøerne” (permis de ședere valabil numai în Insulele Feroe) sau „Tilladelsen gælder kun i Grønland” (permis de ședere valabil numai în Groenlanda). Eliberat diplomaților sau personalului de rang echivalent din cadrul organizațiilor internaționale cu birouri în Copenhaga care călătoresc de la Copenhaga în Insulele Feroe sau Groenlanda și înapoi în misiune oficială.

Autocolant H. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Autocolant H. Permis de ședere temporară pentru străinii care nu trebuie să dețină permis de muncă. Eliberat: membrilor de familie care însoțesc diplomații și personalul tehnic și administrativ detașat, precum și personalul de rang echivalent din cadrul organizațiilor internaționale cu birouri în Copenhaga. Valabil pentru ședere și intrări multiple pe durata misiunii.)

NB: Înainte de 1 aprilie 2008, Ministerul Afacerilor Externe a eliberat autocolante pentru permise de ședere nenumerotate, completate parțial de mână, de culoare roz:

Autocolant E – Diplomatisk visering

(permis de ședere diplomatic)

Autocolant F – Opholdstilladelse

(permis de ședere)

Autocolant S – rude însoțitoare incluse în pașaport

Autocolant G – viză diplomatică specială pentru Insulele Feroe și Groenlanda.

Aceste autocolante sunt încă în circulație și sunt valabile în perioada indicată pe autocolant.

Cărțile de identitate pentru diplomați, personalul tehnic și administrativ, personalul de serviciu etc. eliberate de Ministerul Afacerilor Externe nu sunt o dovadă a dreptului de ședere în Danemarca și nu acordă titularilor lor dreptul de a intra pe teritoriul danez fără viză, dacă aceasta este necesară.

2.    Toate celelalte documente eliberate resortisanților țărilor terțe care au o valoare echivalentă cu cea a unui permis de ședere

Cărți de ședere:

Kort K. Tidsbegrænset opholdskort til tredjelandsstatsborgere efter EU – reglerne)

(Carte K. Carte de ședere temporară pentru resortisanții țărilor terțe în temeiul normelor UE)

Kort L. Tidsubegrænset opholdskort til tredjelandsstatsborgere efter EUreglerne)

(Carte L. Carte de ședere cu durată nelimitată pentru resortisanții țărilor terțe în temeiul normelor UE)

NB: Mai sunt încă în circulație unele permise de ședere vechi de tip B, D și H, care sunt încă valabile și care au fost eliberate în alt format. Aceste cărți sunt confecționate din hârtie laminată, măsoară aproximativ 9 cm × 13 cm și au inscripționată stema daneză de culoare albă. Pentru cartea B, culoarea fundalului este bej, pentru cartea D este roz deschis, iar pentru cartea H – mov deschis.

Permis de întoarcere sub forma unui autocolant de viză având codul național D

Permisele de ședere valabile pentru Insulele Feroe sau Groenlanda cuprind o mențiune în rubrica „Observații” a cărții de ședere sau a autocolantului, cu textul „Tilladelsen gælder kun i Grønland” (permis de ședere valabil numai în Groenlanda) sau „Tilladelsen gælder kun på Færøerne” (permis de ședere valabil numai în Insulele Feroe).

De la 19 mai 2011 nu se mai eliberează autocolante de ședere.

NB: Aceste permise de ședere nu acordă titularilor dreptul de a intra în Danemarca sau în alte state membre Schengen fără viză (dacă aceasta este necesară), cu excepția situației în care permisul de ședere este, în mod excepțional, valabil și pentru Danemarca.

Lista persoanelor care participă la o excursie școlară pe teritoriul Uniunii Europene.

3.    Documente temporare eliberate în temeiul articolului 18 alineatul (1) litera (b) din Acordul de retragere

„Certificat de cerere”/”Kvittering for ansøgning”

[Este eliberat în limba engleză sau daneză. Confirmă drepturile conferite în temeiul Acordului de retragere în timpul prelucrării cererii de eliberare a unui nou permis de ședere în temeiul articolului 18 alineatul (1)].

GERMANIA

Înlocuirea listei publicate în JO C 222, 26.6.2018.

1.    Permise de ședere eliberate conform modelului uniform

Aufenthaltserlaubnis

(Permis de ședere)

Blaue Karte EU

(Carte albastră a UE – eliberată începând cu 1 august 2012)

ICT-Karte

(Permis ICT)

Mobiler-ICT-Karte

(Permis ICT mobil)

Niederlassungserlaubnis

(Permis de stabilire)

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG (auch “Daueraufenhalt-EU”)

(Permis CE de ședere pe termen lung)

Aufenthaltsberechtigung

(Autorizație de ședere pe termen nelimitat)

NB: „Aufenthaltsberechtigung” (autorizația de ședere pe termen nelimitat) a fost eliberată conform modelului uniform înainte de 1 ianuarie 2005 și este valabilă pe termen nelimitat.

Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen eines EWR-Staates

(Permis de ședere pentru membrii de familie ai unui cetățean al UE sau ai unui resortisant al unui stat membru al SEE)

NB: Eliberat începând cu 28 august 2007; înlocuiește permisul UE de ședere pe termen lung

Daueraufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen eines EWR-Staates

(Carte de rezidență permanentă pentru membrii de familie ai unui cetățean al UE sau ai unui resortisant al unui stat membru al SEE)

Aufenthaltserlaubnis-CH

Die Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind

(Permis de ședere pentru resortisanți elvețieni)

(Permis de ședere pentru resortisanți elvețieni și pentru membrii de familie ai acestora care nu sunt resortisanți elvețieni.)

Aufenthaltsdokument-GB für Inhaber des Aufenthaltsrechts im Sinne des Artikels 18 Absatz 4 des Austrittsabkommens des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft

[Document de ședere în Regatul Unit („Aufenthaltsdokument-GB”) pentru titularii dreptului de ședere în temeiul articolului 18 alineatul (4) din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.]

Aufenthaltsdokument für Grenzgänger-GB nach Artikel 26 des Austrittsabkommens des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft für Inhaber eines Rechts als Grenzgänger nach Artikel 24 Absatz 2, auch in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 2, des Abkommens.

[Document de ședere în Regatul Unit pentru lucrătorii frontalieri („Aufenthaltsdokument-GB Grenzgänger”) în temeiul articolului 26 din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice pentru titularii drepturilor aferente lucrătorilor frontalieri în temeiul articolului 24 alineatul (2), în coroborare și cu articolul 25 alineatul (2) din acord.]

2.    Toate celelalte documente eliberate resortisanților țărilor terțe care au o valoare echivalentă cu cea a unui permis de ședere

Aufenthaltserlaubnis-EU

(Permis de ședere pentru membrii de familie ai unui resortisant UE sau al unui stat membru al SEE care nu sunt resortisanți UE sau ai statelor membre ale SEE)

NB: Aceste permise s-au eliberat până la 28 august 2007 și sunt valabile cel mult cinci ani (sau pe termen nelimitat), prin urmare se află încă în circulație.

Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen eines EWR-Staates

[Permis de ședere pentru membrii de familie ai unui cetățean al UE sau ai unui resortisant al unui stat membru al SEE (document pe suport de hârtie)]

NB: Acest permis a fost eliberat ca document pe suport de hârtie începând cu 28 august 2007, înlocuind permisul UE de ședere pe termen lung („Aufenthaltserlaubnis-EU”). Acesta nu va mai fi eliberat după sfârșitul anului 2020. Documentele emise înainte de sfârșitul anului 2020 rămân valabile până la data de expirare indicată pe document.

Daueraufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen eines EWR-Staates (Papierdokument)

[Carte de rezidență permanentă pentru membrii de familie ai unui cetățean al UE sau ai unui resortisant al unui stat membru al SEE (document pe suport de hârtie)]

NB: Această carte a fost eliberată ca document pe suport de hârtie. Nu va mai fi eliberată după sfârșitul anului 2020. Documentele emise înainte de sfârșitul anului 2020 rămân valabile până la data de expirare indicată pe document.

Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind

(Permis de ședere pentru resortisanți ai Confederației Elvețiene și pentru membrii de familie ai acestora care nu sunt resortisanți ai Confederației Elvețiene)

NB: Permis de ședere pentru resortisanți elvețieni și pentru membrii de familie ai acestora care nu sunt resortisanți elvețieni. Documentele emise înainte de sfârșitul anului 2020 rămân valabile până la data de expirare indicată pe document.

Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG (document pe suport de hârtie)

(Permis de ședere pentru resortisanți ai statelor membre ale CE)

NB: În temeiul articolului 15 din Legea privind libera circulație generală pentru cetățenii UE, un document „Aufenthaltserlaubnis-EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind”

NB: Un permis de ședere pentru membrii de familie ai unui cetățean al UE sau ai unui resortisant al unui stat membru al SEE care nu sunt cetățeni ai UE, și nici resortisanți ai unui stat membru al SEE, eliberat înainte de 28 august 2007, rămâne valabil ca permis de ședere.

NB: Permisul menționat anterior conferă titularului dreptul de a intra fără viză numai dacă este eliberat pe un pașaport sau separat și împreună cu un pașaport, dar nu și în cazul în care este eliberat sub formă de autocolant aplicat pe un document de identitate înlocuitor („Ausweisersatz”) cu valabilitate exclusivă în Germania.

NB: Aceste permise conferă dreptul de a intra fără viză numai dacă se eliberează pe un pașaport sau separat și împreună cu un pașaport, dar nu și în cazul în care se eliberează sub formă de document intern care înlocuiește o carte de identitate.

„Aussetzung der Abschiebung (Duldung)” [amânarea expulzării (permisiune excepțională de a rămâne pe teritoriu)] sau „Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber” (permis de ședere temporară pentru solicitanții de azil) nu conferă dreptul de a intra fără viză.

Fiktionsbescheinigung

(Document de ședere provizoriu)

Numai în cazul în care este bifată cea de a treia căsuță de la pagina 3, permisul de ședere rămâne valabil. Intrarea pe teritoriu este permisă numai în legătură cu un permis de ședere expirat, o viză, o carte de identitate germană în temeiul articolului 10 din Directiva 2004/38/CE sau un permis de ședere permanentă german în temeiul articolului 20 din Directiva 2004/38/CE.

În cazul în care este bifată prima sau cea de a doua căsuță, „Fiktionsbescheinigung” nu implică dreptul de intrare fără viză.

Dispoziție referitoare la punerea în aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Astfel cum se prevede în dispozițiile privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană, cu efect de la încheierea perioadei de tranziție în temeiul respectivului acord, resortisanții britanici și membrii de familie ai acestora care beneficiază de drepturi în Germania în temeiul părții a doua titlul II capitolul 1 sau al articolului 24 alineatul (2), coroborat și cu articolul 25 alineatul (2) din acord, au dreptul de a intra pe teritoriu, chiar dacă nu dețin un permis de ședere expirat sau o viză în plus față de pașaport. Aceștia pot intra pe teritoriu și cu un „Fiktionsbescheinigung” (document de ședere provizoriu) pe care să fie bifată cea de a patra căsuță de pe pagina 3, indicând (în limba germană) că „Titularul a solicitat documente care să îi confere dreptul de ședere în temeiul Legii privind libera circulație în UE sau al Acordului UE-Elveția, drept care este certificat provizoriu”, chiar dacă nu dețin un permis de ședere expirat sau o viză în plus față de pașaport. Această mențiune din document este scrisă în limba germană și are următorul conținut:„Der Inhaber/die Inhaberin hat die Dokumentation eines Aufenthaltsrechts nach dem FreizügG/EU oder dem Abkommen EU-Schweiz beantragt, das hiermit vorläufig bescheinigt wird.”

Aceeași căsuță este bifată în cazul în care titularul a solicitat deja documente referitoare la dreptul de ședere în temeiul Legii privind libera circulație sau al Acordului UE-Elveția, dar niciun document conform modelului uniform definit în Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului nu este gata pentru a fi eliberat. În acest caz, dreptul de ședere este atestat de documentul de ședere provizoriu. În astfel de cazuri, titularii unui „Fiktionsbescheinigung” au dreptul de a intra pe teritoriu dacă cea de a patra căsuță de la pagina 3 a documentului este bifată, indicând că „Titularul a solicitat documente referitoare la dreptul de ședere în temeiul Legii privind libera circulație sau al Acordului UE-Elveția, drept care este certificat provizoriu”, chiar dacă nu dețin un permis de ședere expirat sau o viză în plus față de pașaport.

Cărți de identitate pentru membrii misiunilor diplomatice:

NB: Începând cu 1 august 2003, se eliberează un nou tip de carte de identitate pentru membrii misiunilor diplomatice și membrii personalului din cadrul oficiilor consulare de carieră. Tipurile de cărți de identitate stabilite înainte de 1 august 2003 nu mai sunt valabile.

Privilegiile aferente sunt explicate pe versoul fiecărei cărți de identitate.

Cărți de identitate eliberate diplomaților și membrilor de familie ai acestora:

Marcate cu litera „D” pe verso:

Cărți de identitate diplomatice pentru diplomați străini:

Protokollausweis für Diplomaten

(Carte de identitate protocolară pentru diplomați, începând cu 1 august 2003)

Cărți de identitate diplomatice pentru membrii de familie angajați în activități lucrative private:

Protokollausweis für Diplomaten „A”

[Carte de identitate protocolară „A” pentru diplomați, începând cu 1 august 2003]

Cărți de identitate diplomatice pentru diplomații care sunt resortisanți germani sau își au reședința permanentă în Germania

Protokollausweis für Diplomaten Art. 38 I WÜD

[Carte de identitate protocolară pentru diplomați în conformitate cu articolul 38 alineatul (1) din Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice, începând cu 1 august 2003]

Cărți de identitate eliberate personalului administrativ sau tehnic și membrilor de familie ai acestuia:

Marcate cu literele „VB” pe verso:

Carte de identitate protocolară pentru personalul administrativ sau tehnic străin:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal

(Carte de identitate protocolară pentru personalul administrativ, începând cu 1 august 2003)

Carte de identitate protocolară pentru membrii de familie angajați în activități lucrative private ai personalului administrativ sau tehnic:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal „A”

(Carte de identitate protocolară „A” pentru personalul administrativ, începând cu 1 august 2003)

Carte de identitate protocolară pentru personalul administrativ sau tehnic, resortisant german sau cu reședința permanentă în Germania:

Protokollausweis für Mitglieder VB Art. 38 2 WÜD

[Carte de identitate protocolară pentru personalul administrativ în conformitate cu articolul 38 alineatul (2) din Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice, începând cu 1 august 2003]

Cărți de identitate eliberate personalului de serviciu și membrilor de familie ai acestuia:

Marcate cu literele „DP” pe verso:

Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal

(Carte de identitate protocolară pentru personalul de serviciu, începând cu 1 august 2003)

Cărți de identitate eliberate personalului local și membrilor de familie ai acestuia:

Marcate cu literele „OK” pe verso:

Protokollausweis für Ortskräfte

(Carte de identitate protocolară pentru personalul local, începând cu 1 august 2003)

Cărți de identitate eliberate personalului particular de serviciu:

Marcate cu literele „PP” pe verso:

Protokollausweis für privates Hauspersonal

(Carte de identitate protocolară pentru personalul particular de serviciu, începând cu 1 august 2003)

Cărți de identitate pentru membrii oficiilor consulare:

Privilegiile aferente sunt explicate pe versoul fiecărei cărți de identitate.

Cărți de identitate eliberate funcționarilor consulari:

Marcate cu litera „K” pe verso:

Cărți de identitate pentru funcționari consulari străini:

Protokollausweis für Konsularbeamte

(Carte de identitate protocolară pentru funcționari consulari, începând cu 1 august 2003)

Cărți de identitate pentru funcționarii consulari care sunt resortisanți germani sau își au reședința permanentă în Germania:

Protokollausweis für Konsularbeamte „Art. 71 I WÜK”

[Carte de identitate protocolară pentru funcționari consulari în conformitate cu articolul 71 alineatul (1) din Convenția de la Viena privind relațiile consulare] (începând cu 1 august 2003)

Cărți de identitate eliberate personalului administrativ sau tehnic din oficiile consulare de carieră:

Marcate cu literele „VK” pe verso:

Carte de identitate protocolară pentru personalul administrativ sau tehnic străin:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal

(Carte de identitate protocolară pentru personalul administrativ, începând cu 1 august 2003)

Cărți de identitate protocolare pentru personalul administrativ sau tehnic, resortisant german sau cu reședința permanentă în Germania:

Protokollausweis für Mitglieder VK Art. 71 II WÜK

[Carte de identitate protocolară pentru personalul administrativ în conformitate cu articolul 71 alineatul (2) din Convenția de la Viena privind relațiile consulare, începând cu 1 august 2003]

Cărți de identitate eliberate personalului de serviciu al oficiilor consulare de carieră:

Marcate cu literele „DH” pe verso:

Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal

(Carte de identitate protocolară pentru personalul de serviciu, începând cu 1 august 2003)

Cărți de identitate eliberate membrilor de familie ai funcționarilor consulari sau ai personalului administrativ, tehnic sau de serviciu:

Marcate cu literele „KF” pe verso:

Protokollausweis f. Familienangehörige (Konsulat)

[Carte de identitate protocolară pentru membrii de familie (ai personalului consular)] (începând cu 1 august 2003)

Cărți de identitate eliberate personalului local al oficiilor consulare de carieră:

Marcate cu literele „OK” pe verso:

Protokollausweis für Ortskräfte

(Carte de identitate protocolară pentru personalul local) (începând cu 1 august 2003)

Cărți de identitate eliberate personalului particular de serviciu al oficiilor consulare de carieră:

Marcate cu literele „PP” pe verso:

Protokollausweis für privates Hauspersonal

(Carte de identitate protocolară pentru personalul particular de serviciu, începând cu 1 august 2003)

Cărți de identitate speciale:

Cărți de identitate eliberate membrilor organizațiilor internaționale și membrilor de familie ai acestora:

Marcate cu literele „IO” pe verso:

Sonderausweis „IO”

(Carte de identitate specială „IO”, din 1999)

Sonderausweis für Mitglieder internationaler Organisationen

(Cărți de identitate speciale pentru membrii organizațiilor internaționale)

Sonderausweis für Familienangehörige von Mitgliedern internationaler Organisationen

(Carte de identitate specială pentru membrii de familie ai membrilor organizațiilor internaționale)

NB: Șefii organizațiilor internaționale și membrii de familie ai acestora primesc o carte de identitate marcată cu litera „D”; personalului particular de serviciu al personalului organizațiilor internaționale i se eliberează o carte de identitate marcată cu literele „PP”.

Cărți de identitate eliberate membrilor gospodăriei, în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) punctul (5) din Ordonanța privind condițiile de ședere („Aufenthaltsverordnung”):

Marcate cu litera „S” pe verso:

Sonderausweis „S”

(Carte de identitate specială „S”, începând cu 1 ianuarie 2005)

Lista persoanelor care participă la excursii școlare în interiorul Uniunii Europene

Lista persoanelor care participă la o excursie școlară, conformă cu cerințele prevăzute la articolul 1 litera (b), în coroborare cu anexa la Decizia 94/795/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 1994 privind măsurile comune adoptate de Consiliu în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind Uniunea Europeană vizând facilitarea deplasărilor elevilor din țări terțe care își au reședința într-un stat membru (11).

ESTONIA

Înlocuirea listei publicate în JO C 173, 22.5.2018.

1.    Documentele în format uniform care sunt eliberate, începând cu data de 1 ianuarie 2011, pentru resortisanții țărilor terțe și care atestă că aceștia dețin un permis de ședere sau au drept de ședere.

Numărul documentuluieste format din 2 litere și șapte cifre. Prima literă din numărul permisului de ședere se referă la tipul permisului de ședere sau al dreptului de ședere:

B

resortisant al unei țări terțe;

P

rezident pe termen lung;

F

permis de ședere de membru al familiei unui cetățean al UE.

Titlul documentului, „ELAMISLUBA”, este menționat pe fața permisului de ședere, la mijlocul marginii superioare, iar titlul în limba engleză („Residence permit” – permis de ședere) este indicat în partea de jos a documentului.

Spațiul de pe fața documentului „loa liik” [„tipul permisului”] conține următoarele date:

Permis de ședere temporară

Tähtajaline elamisluba – permis de ședere temporară

Tähtajaline elamisluba töötamiseks – permis de ședere temporară pentru angajare

Tähtajaline elamisluba EL sinine kaart – permis de ședere temporară pentru angajare/cartea albastră a UE

Tähtajaline elamisluba töötamiseks – Transfer în cadrul aceleiași companii (intra-corporate transfer – ICT) – permis de ședere pentru angajare

Tähtajaline elamisluba ettevõtluseks – permis de ședere pentru activități comerciale

Tähtajaline elamisluba õppimiseks – permis de ședere pentru studii

Rezident pe termen lung:

Pikaajaline elanik – rezident pe termen lung

În cazul în care titularul permisului de ședere este un membru al familiei unui cetățean al UE care nu beneficiază de dreptul la libera circulație care decurge din Directiva privind libera circulație a cetățenilor și acestuia i se eliberează un permis de ședere, în rândul al doilea al rubricii „tipul permisului” trebuie să se indice „pereliige/membru de familie”.

Titlul documentului, „LIIDU KODANIKU PERELIIKME ELAMISLUBA”, este menționat pe fața permisului de ședere, la mijlocul marginii superioare, iar titlul în limba engleză („Residence card of a family member of a Union citizen” – permis de ședere al unui membru de familie al unui cetățean al Uniunii) este indicat în partea de jos a documentului.

Spațiul de pe fața documentului „loa liik” [„tipul permisului”] conține următoarele date:

Drept de ședere temporară:

Tähtajaline elamisõigus/drept de ședere temporară

Drept de ședere permanentă:

Alaline elamisõigus/drept de ședere permanentă

Cetățenilor britanici și membrilor familiilor acestora care au drept de ședere în Estonia în conformitate cu Acordul de retragere a Regatului Unit li se eliberează un permis de ședere care conține titlul documentului „ELAMISÕIGUS” (drept de ședere – cetățean britanic) sau „PERELIIKME ELAMISÕIGUS” (drept de ședere al unui membru al familiei) pe fața permisului de ședere la mijlocul marginii superioare și titlul în limba engleză „Right of residence” (Drept de ședere) în partea de jos a documentului la rubrica 3.2.

Rubrica de pe fața documentului „loa liik” [„tipul permisului”] conține următoarele date: “ELi LEPINGU ART 50” – articolul 50 din TFUE.

Rubrica „Observații” conține următoarele informații: „ARTIKKEL 18(4)” – articolul 18 alineatul (4).

Spațiul de pe fața documentului „loa liik” [„tipul permisului”] conține următoarele date:

Tähtajaline elamisõigus – drept de ședere temporară

Alaline elamisõigus – drept de ședere permanentă

În scopuri de călătorie, permisele de ședere eliberate resortisanților țărilor terțe trebuie să fie prezentate împreună cu un pașaport valabil.

2.    Permisele care indică dreptul de ședere în Republica Estonia și care au fost eliberate în conformitate cu articolul 5a din Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 (începând cu data de 1 ianuarie 2012)

Kaitseministri luba kuni pp.kk.aaaa (ülalpeetav/persoană aflată în întreținere (12))

(permis eliberat de Ministerul Apărării valabil până la zz.ll.aaaa)

Începând cu 3 decembrie 2018, data și denumirea permisului în limba engleză nu mai sunt indicate pe permis.

NB: Documentele care conțin aceste mențiuni se eliberează resortisanților țărilor terțe și membrilor familiilor cetățenilor UE care dețin cetățenia unei țări terțe.

3.    Toate celelalte documente eliberate resortisanților țărilor terțe și cetățenilor UE

Cărți de identitate diplomatice și legitimații de serviciu eliberate de Ministerul Afacerilor Externe:

Carte de identitate diplomatică

Categoria A – Șefi de misiune și membrii de familie ai acestora; albastră

Categoria B – Diplomați și membrii de familie ai acestora; albastră

Legitimație de serviciu

Categoria C – Angajați ai personalului administrativ și membrii de familie ai acestora; roșie

Categoria D – Personal auxiliar; verde

Categoria E – Membri ai personalului particular de serviciu; verde

Categoria F – Cetățeni estonieni și rezidenți permanenți care lucrează în cadrul unei misiuni străine; verde

Categoria HC – Consuli onorifici; gri

Categoria G – Membri de personal ai unei organizații internaționale sau ai unei alte instituții și membrii de familie ai acestora; portocalie

GRECIA

Înlocuirea listei publicate în JO C 286, 29.8.2015.

1.    Permise de ședere eliberate conform modelului uniform pentru resortisanții țărilor terțe [Regulamentul (CE) nr. 1030/2002, cu modificările ulterioare]

Άδεια διαμονής (ομογενών εξ Αλβανίας και των μελών των οικογενειών τους)

[Permis de ședere: acesta se acordă resortisanților albanezi de origine greacă și membrilor familiilor acestora (copii minori, soți/soții și copii minori din căsătoria anterioară, cu condiția ca soțul/soția să aibă răspunderea părintească față de aceștia, indiferent de cetățenie). Este valabil pentru o perioadă de până la 10 (zece) ani.]

Άδεια διαμονής (ομογενών εκ Τουρκίας και των μελών των οικογενειών τους)

[Permis de ședere – acesta se acordă resortisanților turci de origine greacă și membrilor familiilor acestora (copii minori, soți/soții și copii minori din căsătoria anterioară, cu condiția ca soțul/soția să aibă răspunderea părintească față de aceștia, indiferent de cetățenie). Este valabil pentru o perioadă de până la 10 (zece) ani].

NB: Începând cu 6 noiembrie 2020, toate permisele de ședere pentru resortisanții țărilor terțe au fost eliberat în formatul prevăzut de Regulamentul (UE) 2017/1954. Permisele de ședere în format vechi sunt în circulație până la data expirării.

2.    Toate celelalte documente eliberate resortisanților țărilor terțe care au o valoare echivalentă cu cea a unui permis de ședere

Δελτίο Διαμονής Μέλους Οικογένειας Πολίτη της Ένωσης

(Carte de ședere pentru membrii de familie ai unui cetățean UE – eliberată resortisanților țărilor terțe care sunt membri de familie ai unui cetățean grec sau ai unui cetățean al Uniunii Europene și părinților copiilor minori)

Διαμονής Μόνιμης Διαμονής Μέλους Οικογένειας Πολίτη της Ένωσης

(Permis de ședere permanent pentru membrii de familie ai unui cetățean UE – eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt membri de familie ai unui cetățean grec sau ai unui cetățean al Uniunii Europene și părinților copiilor minori)

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (βιβλιάριο χρώματος λευκού)

[Permis de ședere pentru străini (carnet alb) – eliberat beneficiarilor de protecție internațională – refugiați cu o valabilitate de până la cinci ani]

Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (εξ Αλβανίας) (χρώμα ροζ)

[Carte de identitate specială pentru străinii de origine greacă (roz) – aceasta se acordă resortisanților albanezi de origine greacă și membrilor familiilor acestora (copii minori, soți/soții și copii minori din căsătoria anterioară, cu condiția ca soțul/soția să aibă răspunderea părintească față de aceștia, indiferent de cetățenie]. Aceasta este valabilă pe o perioadă nedeterminată.

Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (εκ Τουρκίας)(χρώμα ροζ)

[Carte de identitate specială pentru străinii de origine greacă (roz) – aceasta se acordă resortisanților turci de origine greacă și membrilor familiilor acestora (copii minori, soți/soții și copii minori din căsătoria anterioară, cu condiția ca soțul/soția să aibă răspunderea părintească față de aceștia, indiferent de cetățenie. Aceasta este valabilă pe o perioadă nedeterminată.]

Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (από χώρες της τ. ΕΣΣΔ και τα τέκνα τους) (χρώμα ροζ)

[Carte de identitate specială pentru străinii de origine greacă (roz) – eliberată străinilor de origine greacă din fosta URSS și copiilor minori ai acestora. Aceasta este valabilă pe o perioadă nedeterminată.]

Ειδικές Ταυτότητες της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών

(Carte de identitate specială eliberată de Direcția pentru Protocol a Ministerului Afacerilor Externe)

Format „D” (personal diplomatic) (roșu)

Acest document se eliberează șefului și membrilor fiecărei misiuni diplomatice și membrilor de familie ai acestora (soți/soții și copii în vârstă de până la optsprezece ani), titulari de pașapoarte diplomatice.

Format „A” (personal administrativ și tehnic) (portocaliu).

Acest document se eliberează membrilor personalului misiunilor diplomatice și membrilor de familie ai acestora (soți/soții și copii în vârstă de până la optsprezece ani), titulari de pașapoarte de serviciu.

Format „S” (personal de serviciu) (verde)

Acest document se eliberează membrilor personalului de serviciu din cadrul misiunilor diplomatice și membrilor de familie ai acestora (soți/soții și copii în vârstă de până la optsprezece ani).

Format „CC” (funcționar consular) (albastru)

Acest document se eliberează membrilor personalului consular și membrilor de familie ai acestuia (soți/soții și copii în vârstă de până la optsprezece ani).

Format „CE” (angajat consular) (albastru deschis/azuriu)

Acest document se eliberează membrilor personalului administrativ al autorităților consulare și membrilor de familie ai acestora (soți/soții și copii în vârstă de până la optsprezece ani).

Format „CH” (funcționar consular onorific) (gri)

Acest document se eliberează consulilor onorifici.

Format „IO” (organizație internațională) (mov închis)

Acest document se eliberează personalului organizațiilor internaționale și membrilor de familie ai acestuia (soți/soții și copii în vârstă de până la optsprezece ani) care beneficiază de statut diplomatic.

Format „IO” (organizație internațională) (mov deschis)

Acest document se eliberează membrilor personalului administrativ al organizațiilor internaționale și membrilor de familie ai acestora (soți/soții și copii în vârstă de până la optsprezece ani).

3.    Documente provizorii/temporare pentru beneficiarii Acordului de retragere

Βεβαίωση (κατάθεσης δικαιολογητικών).

[Certificat de prezentare a documentelor justificative – Certificatul se acordă resortisanților Regatului Unit și membrilor de familie ai acestora, inclusiv resortisanților Regatului Unit care sunt beneficiari ai AR, în temeiul articolului 4 din Decizia ministerială comună nr. 4000/1/113-α’/14-10-2020 (din legislația elenă). Acesta este acordat după ce cererea lor a fost aprobată și dovedește că aceștia au depus documentele necesare pentru eliberarea permisului de ședere în temeiul articolului 18 alineatul (4) din AR. Este utilizat pentru perioada în care beneficiarul AR așteaptă tipărirea și eliberarea permisului de ședere și este reținut de autoritatea competentă în momentul notificării și primirii permisului de ședere.]

Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής της υπ’αριθ. 4000/1/113-α’ Κ.Υ.Α. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑ-158).

[Certificat special de ședere legală din Decizia ministerială comună nr. 4000/1/113-α’ Acest certificat se acordă resortisanților Regatului Unit și membrilor familiilor acestora, precum și resortisanților Regatului Unit, atunci când cererea de eliberare a permisului de ședere depusă de aceștia în temeiul articolului 18 alineatul (4) din AR a fost respinsă, iar aceștia au formulat o cale de atac împotriva acestei decizii. Titularii prezentului certificat dovedesc că se bucură de drepturile cetățenilor prevăzute în partea a doua a AR, pe perioada până la pronunțarea unei hotărâri definitive împotriva respingerii unei astfel de cereri. Certificatul este valabil un an. Acest certificat este reținut de autoritatea competentă după examinarea și pronunțarea unei hotărâri definitive privind calea de atac.]

FRANȚA

Înlocuirea listei publicate în JO C 27 din 22.1.2019.

1.    Permise de ședere eliberate conform modelului uniform

Permise de ședere franceze:

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé

(Permis de ședere temporară conținând formulări specifice care variază în funcție de motivele pentru șederea autorizată)

Permisele de ședere temporară care conțin la rubrica „Remarques” (Observații) semnul „#” care precedă motivul eliberării permisului de ședere sau mențiunea „Séjour limité à Mayotte” (Ședere limitată la Mayotte) nu permit intrarea în spațiul Schengen, cu excepția membrilor de familie (soț/soție, partener declarat, copil, copil al soțului/soției, ascendent, ascendent al soțului/soției):

ai unui cetățean francez care îl însoțește pe resortisantul în cauză și care călătorește împreună cu acesta într-un alt stat membru decât Franța;

ai unui resortisant francez căruia i s-a recunoscut anterior dreptul de ședere într-un alt stat membru al UE împreună cu resortisantul în cauză;

Carte de séjour pluriannuelle, d'une durée de validité maximale de 4 ans

(Permis de ședere multianual, cu o valabilitate maximă de patru ani)

Carte de séjour portant la mention «retraité» et «conjoint de retraité»

(Permis de ședere care conține cuvântul „pensionar” sau „soț/soție al/a pensionarului”)

Carte de résident

(Carte de rezident)

Carte de résident permanent

(Carte de rezident permanent)

Carte de résident portant la mention „résident de longue durée-CE”

(Carte de rezident cu mențiunea „rezident UE pe termen lung”) (NB: până la 16 iunie 2011, această carte s-a numit și „carte de rezident CE pe termen lung” și, ulterior, carte de rezident pe termen lung – Comunitatea Europeană)

Carte de résident délivrée aux ressortissants andorrans

(Carte de rezident eliberată resortisanților Andorrei)

Certificat de résidence d’Algérien

(Certificat de ședere pentru resortisanții Algeriei)

Carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse

(Permis de ședere eliberat membrilor de familie ai cetățenilor UE/SEE/elvețieni)

Carte de séjour portant la mention Article 50 TUE délivrée aux Britanniques et membres de leurs familles bénéficiaires de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

(Permis de ședere cu mențiunea „articolul 50 TUE” eliberat resortisanților britanici și membrilor familiilor acestora care intră sub incidența Acordului privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană)

Permise de ședere eliberate de Monaco (inclusiv în conformitate cu decizia Comitetului executiv din 23 iunie 1998 privind permisele de ședere eliberate de Monaco [SCH/Com-ex (98) 19]:

Carte de séjour de résident temporaire de Monaco

(Permis de ședere temporară – Monaco);

Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

(Permis de ședere obișnuită – Monaco);

Carte de séjour de résident privilégié de Monaco

(Permis de ședere privilegiată – Monaco);

Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

(Permis de ședere pentru soțul/soția unei persoane care are cetățenie monegască).

2.    Toate celelalte documente eliberate resortisanților țărilor terțe prin care se autorizează șederea sau întoarcerea pe teritoriu

Autorisation provisoire de séjour

(Autorizație temporară de ședere)

Récépissés de renouvellement de demande de titre de séjour, accompagnés du titre de séjour périmé ou d’un visa D de long séjour d’une durée de validité comprise entre 4 et 12 mois, périmé (à l’exclusion du visa D comportant la mention «Dispense temporaire de carte de séjour»)

[Confirmări de primire a unei cereri reînnoite de permis de ședere, împreună cu permisul de ședere expirat sau o viză de lungă ședere de tip D expirată, valabilă pentru o perioadă cuprinsă între 4 și 12 luni [cu excepția vizelor de tip D având mențiunea «Dispense temporaire de carte de séjour» („Scutire temporară de permis de ședere”)]

Attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de titre de séjour, accompagnée du titre de séjour périmé ou d'un visa D de long séjour périmé d'une durée de validité comprise entre 4 et 12 mois, (à l'exclusion du visa D comportant la mention «Dispense temporaire de carte de séjour»)

[Certificat de prelungire a examinării unei cereri de permis de ședere, împreună cu permisul de ședere expirat sau o viză de lungă ședere de tip D expirată, valabilă pentru o perioadă cuprinsă între 4 și 12 luni [cu excepția vizelor de tip D având mențiunea «Dispense temporaire de carte de séjour» („Scutire temporară de permis de ședere”)]

Attestation de décision favorable sur une demande de titre de séjour

(Certificat care atestă o decizie favorabilă cu privire la o cerere de permis de ședere)

Attestation d’enregistrement de demande de titre de séjour en ligne délivrée aux ressortissants britanniques dans le cadre de l’application de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

(Certificat de cerere online de permis de ședere eliberat resortisanților Regatului Unit în cadrul aplicării Acordului privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană)

Documente eliberate străinilor minori

Document de circulation pour étrangers mineurs (DCEM)

(Document de călătorie pentru străinii minori)

Titre d'identité républicain pour étrangers mineurs (TIREM)

(Document de identitate eliberat de Republica Franceză minorilor străini)

NB: Începând cu 1 martie 2019, documentul de identitate al Republicii Franceze nu se mai eliberează. Sunt încă în circulație exemplare emise anterior, valabile până la 1 martie 2024.

Titres de voyage délivrés aux bénéficiaires de la protection internationale

(Documente de călătorie eliberate beneficiarilor de protecție internațională)

Titre de voyage pour réfugié

(Document de călătorie pentru refugiați)

Titre d’identité et de voyage

(Document de identitate și de călătorie)

Carte de frontalier délivrée aux Britanniques et membres de leurs familles bénéficiaires de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

(Permis de mic trafic de frontieră eliberat resortisanților britanici și membrilor familiilor acestora care intră sub incidența Acordului privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană)

Titres de séjour spéciaux

(Permise de ședere speciale) (fiecare permis special poartă o mențiune în funcție de statutul titularului)

Lista persoanelor care participă la o excursie școlară pe teritoriul Uniunii Europene.

CROAȚIA

1.    Permise de ședere („dozvola boravka”) eliberate conform modelului uniform

Vrsta boravka se unosi u obrazac dozvole boravka (Tipul permisului de ședere este indicat pe card și este eliberat ca):

—    stalni boravak

Traducere în limba engleză (PERMANENT RESIDENCE – ȘEDERE PERMANENTĂ)

NB: Se referă la șederea permanentă națională

—    dugotrajno boravište

Traducere în limba engleză (PERMANENT RESIDENCE – ȘEDERE PE TERMEN LUNG)

Mențiuni obligatorii în limba națională în rubrica „tipul permisului”:

„osoba s dugotrajnim boravištem-EU/rezident pe termen lung- UE“

(eliberat în conformitate cu Directiva 2003/109/CE privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung)

„međunarodnu zaštitu odobrila Republika Hrvatska (datum)“

Traducere în limba engleză:international protection granted by the Republic of Croatia (date)[„protecție internațională acordată de Republica Croația (data)”]

(eliberat în conformitate cu Directiva 2003/109/CE privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2011/51/UE)

„OSOBA S DUGOTRAJNIM BORAVIŠTEM-EU/LONG TERM RESIDENT-EU”, în rubrica pentru observații (napomene): „bivši nositelj EU plave karte/rad bez dozvole za boravak i rad”

(eliberat în conformitate cu Directiva 2009/50/CE din 25 mai 2009 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate)

—   privremeni boravak (ȘEDERE TEMPORARĂ)

Mențiuni obligatorii în limba națională în rubrica „tipul permisului”:

„EU plava karta“ și, în rubrica pentru observații (napomene) „rad izvan godišnje kvote”

Traducere în limba engleză: „EU Blue card” („Cartea albastră a UE”) și în rubricile pentru observații (napomene) „work outside annual quota”(„muncă în afara cotei anuale”)

(Directiva 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate)

„ICT-privremeni boravak“, „mobile ICT – privremeni boravak“

Traducere în limba engleză: „ICT-temporary residence” (ședere temporară ICT); „mobile ICT-temporary residence” (ședere temporară ICT mobil)

(eliberat în conformitate cu Directiva 2014/66/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii)

„privremeni boravak” și, în rubrica pentru observații (napomene) – „sezonski rad“

Traducere în limba engleză: „temporary residence” (ședere temporară) și, în rubrica pentru observații, „seasonal work” (muncă sezonieră)

[eliberat în conformitate cu Directiva 2014/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014, privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în scopul ocupării unui loc de muncă în calitate de lucrători sezonieri (13)]

„privremeni boravak” și, în rubrica „Observații” (napomene), „učenik“, „student“, „istraživač“, „istraživač-mobilnost“, „član obitelji istraživača-mobilnost”, „volonter”, „pripravnik”

Traducere în limba engleză: „temporary residence” (ședere temporară), iar în rubrica „Observații”, „student” (student), „researcher” (cercetător), „researcher-mobility” (cercetător-mobilitate), „voluntary service” (voluntariat), „trainee” (stagiar)

[eliberat în conformitate cu Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016, privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair (14)]

„azil“ i „supsidijarna zaštita“ iar în rubrica „Observații” (napomene) „rad bez dozvole za boravak I rad”

Traducere în limba engleză: „asylum” (azil) sau „subsidiary protection” (protecție subsidiară) și, în rubrica pentru observații, „work without work permit” (lucru fără permis de muncă)

[Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate (15)]

privremeni boravak” și, în rubrica „Observații” (napomene) „član obitelji azilanta” sau „član obitelji stranca pod suprsidijarnom zaštitom”

Traducere în limba engleză: „temporary residence” (ședere temporară), și în rubrica „Observații”, „family members of an asylee” (membri de familie ai unei persoane căreia i s-au acordat drepturi de azil) sau „family member of a person granted subsidiary protection” (membru de familie al unei persoane căreia i s-a acordat protecție subsidiară)

[elibertat în conformitate cu Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei (16)]

„privremeni boravak-član obitelji državljanina Republike Hrvatske”

Traducere în limba engleză: „temporary-residence-family member of a Croatian national” (ședere temporară – membru de familie al unui resortisant croat)

[Regulamentul (UE) 2017/1954 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe].

„privremeni boravak” și, în rubrica „Observații” (napomene) „rad bez dozvole za boravak I rad”

Traducere în limba engleză: „tempory-residence” (ședere temporară) și, în rubrica pentru observații, „work without work permit” (lucru fără permis de muncă)

NB: Observațiile trebuie incluse în rubrica „Observații” pentru toate permisele de ședere eliberate conform titlurilor de ședere care permit munca fără permis de ședere și de muncă (permise unice).

2.    Toate celelalte documente eliberate resortisanților țărilor terțe care au o valoare echivalentă cu cea a unui permis de ședere

BORAVIŠNA ISKAZNICA KOJA SE IZDAJE ČLANU OBITELJI DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EGP-A (Permis de ședere al unui membru de familie al unui cetățean al Uniunii)

Tipul permisului de ședere este indicat pe permis și se eliberează ca:

stalni boravak (ședere permanentă),

privremeni boravak (ședere temporară).

3.    Documente eliberate beneficiarilor AR (începând cu 1 ianuarie 2021)

—    Permis de ședere („dozvola boravka”) eliberat conform modelului uniform

Mențiuni obligatorii în limba națională în rubrica „tipul permisului”:

„Čl. 50 UEU-a/Article 50 TEU“, și, în rubrica „OBSERVAȚII“: „Čl. 18. st. 4. Sporazuma/Articolul 18 alineatul (4) din acord“

pentru lucrătorii frontalieri: „Čl. 50. UEA-a-pogranični radnik/Art. 50 TUE-Lucrător frontalier“.

ITALIA

Înlocuirea listei publicate în JO C 34 din 28.1.2019.

1.    Permise de ședere eliberate conform modelului uniform, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 1030/2002, cu modificările ulterioare

Permessi di soggiorno con validità da tre mesi a un massimo di cinque anni, recanti l’indicazione dello specifico motivo del soggiorno;

(Permise de ședere cu o valabilitate cuprinsă între trei luni și maximum cinci ani, care să indice motivul specific al șederii);

Permessi di soggiorno con validità permanente:

(Permise de ședere permanentă);

Permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo

(Permis de ședere UE pentru rezidenții pe termen lung)

(în temeiul Directivei 2003/109/CE);

Permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti “ex titolare Carta blu UE”

(Permis de ședere UE pentru rezidenții pe termen lung „fost posesor al cărții albastre a UE”, în temeiul Directivei 2009/50/CE).

2.    Permise de ședere eliberate pe suport de hârtie

Carta di soggiorno con validità permanente

(Permis de ședere permanentă)

(eliberat în temeiul Directivei 2003/109/CE privind rezidenții pe termen lung, echivalent cu permisul de ședere CE pentru rezidenții pe termen lung);

Carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'UE, con validità fino a cinque anni oppure permanente

(Permis de ședere pentru membrii de familie ai cetățenilor UE, cu o valabilitate de până la cinci ani, sau permis de ședere permanentă) (în temeiul Directivei 2004/38/CE);

La 15 octombrie 2013, Italia a adoptat un nou model de permise de ședere pe suport de hârtie, înlocuindu-le pe cele utilizate anterior.

Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione, adottato a partire dal 23 marzo 2015, rilasciato in attuazione della Direttiva 2004/38/CE.

(Permis de ședere pentru un membru de familie al unui cetățean al Uniunii, adoptat începând cu 23 martie 2015 și eliberat în temeiul Directivei 2004/38/CE).

Permisele de ședere eliberate înainte de intrarea în vigoare a noilor modele rămân valabile până în momentul expirării sau al înlocuirii lor.

3.    Document de ședere acordat resortisanților Regatului Unit și membrilor de familie ai acestora care beneficiază de drepturile prevăzute în Acordul privind retragerea Regatului Unit din UE începând cu 1 februarie 2020, eliberat utilizând modelul uniform, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1030/2002, cu modificările ulterioare

Carta di soggiorno con validità 5 anni;

(Permis de ședere, valabil 5 ani)

Carta di soggiorno permanente con validità 10 anni;

(Permis de ședere permanentă, valabil 10 ani)

CIPRU

1.    Permise de ședere eliberate conform modelului uniform stabilit în Regulamentul (CE) nr. 1030/2002, cu modificările ulterioare

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

(PERMIS DE ȘEDERE)

Aceste permise sunt eliberate în format ID-1. În rubrica rezervată pentru „Tipul permisului” se utilizează următoarele categorii:

1.

Permis temporar, BCS (angajare într-o societate străină)

2.

Permis temporar, GEN (angajare generică)

3.

Permis temporar, CY (membri de familie ai ciprioților)

4.

Permis temporar, DW (angajare în cadru casnic)

5.

Permis temporar, VIS (vizită)

6.

Permis temporar, NSP (angajare în afara unui permis unic)

7.

Permis temporar, EDU (educație și cercetare)

8.

Permis temporar, ESW (muncă sezonieră)

9.

Permis temporar, ICT (transfer în interiorul unei societăți)

10.

Permis temporar, SUP (schemă pentru startup-uri)

11.

Rezident pe termen lung – CE, LT (Rezidenți pe termen lung)

12.

Reîntregirea familiei Permis, FR (reîntregirea familiei)

13.

Permis de imigrare, IP (permise de imigrare – ședere permanentă)

14.

Permis special, SPE (motive speciale)

15.

Permis special, IPA (beneficiari de protecție internațională)

16.

ICT mobil, ICTM (Transfer între societăți, mobilitate pe termen lung)

17.

EDU mobil, EDUM (mobilitate în cercetare)

Codul care urmează descrierii tipului de permis corespunde categoriei de reședință națională specifice.

În septembrie 2020, permisele de ședere biometrice originale, în format uniform, au fost înlocuite de noul model uniform adoptat de UE prin ultima modificare a Regulamentului (CE) nr. 1030/2002. Tipurile anterioare de carduri sunt în circulație până la data expirării lor sau până la înlocuirea lor.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

(DOCUMENT DE ȘEDERE)

ΕΓΓΡΑΦΟ MONIMHS ΔΙΑΜΟΝΗΣ

(DOCUMENT DE ȘEDERE PERMANENTĂ)

Aceste documente vor fi eliberate în temeiul Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.

2.    Documente de ședere eliberate (pe suport de hârtie) în temeiul Directivei 2004/38/CE cetățenilor UE, membrilor de familie ai cetățenilor UE care sunt la rândul lor cetățeni ai UE și membrilor de familie ai cetățenilor UE care nu sunt la rândul lor cetățeni ai UE

ПΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Πολίτη της Ένωσης και Μέλους της Οικογένειας του που είναι επίσης Πολίτης της Ένωσης και μέλους της Οικογένειας του που δεν είναι υπήκοος Κράτους Μέλους της Ένωσης

(CERTIFICAT/PERMIS DE ȘEDERE PERMANENTĂ al unui cetățean al Uniunii, al unui membru de familie care este cetățean al UE și al unui membru de familie care nu este cetățean al UE)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Μέλους Οικογένειας Πολίτη της Ένωσης που δεν είναι υπήκοος Κράτους Μέλους της Ένωσης

(PERMIS DE ȘEDERE al unui membru de familie al unui cetățean al Uniunii care nu este la rândul său cetățean al UE)

BΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Πολίτη της Ένωσης και Μέλους της Οικογένειας του που είναι επίσης πολίτης της Ένωσης

(CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE pentru cetățenii Uniunii și membrii familiei acestora care sunt cetățeni ai UE)

Se preconizează că aceste documente vor fi înlocuite în vara anului 2021 cu documente prevăzute de Regulamentul (UE) 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului (17). Se prevede că documentele eliberate cetățenilor UE vor continua să fie eliberate pe suport de hârtie, iar documentele eliberate resortisanților țărilor terțe vor fi eliberate în format ID-1, astfel cum a fost stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1030/2002, cu modificările ulterioare.

LETONIA

Înlocuirea listei publicate în JO C 330, 6.10.2020.

1.    Permise de ședere prevăzute la articolul 2 punctul 16 litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/399

Uzturēšanās atļauja

Permis de ședere sub forma unui autocolant eliberat până la 31 martie 2012.

Uzturēšanās atļauja

Permis de ședere sub forma unei cărți de identitate electronice eliberat conform modelului uniform [Regulamentul (CE) nr. 1030/2002], începând cu 1 aprilie 2012. Acest tip de permis se eliberează următoarelor categorii de persoane:

cetățenii unor țări terțe care au dreptul la acesta în temeiul Directivei 2004/38/CE, cu mențiunea „Permis de ședere de membru de familie pentru un cetățean al Uniunii” sau „Permis de ședere permanentă de membru de familie pentru un cetățean al Uniunii”;

cetățenii unor țări terțe care nu au dreptul la acesta în temeiul Directivei 2004/38/CE.

Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja

Permis de ședere pentru un membru de familie al unui cetățean al Uniunii. Acesta este un permis de ședere temporară pentru un membru de familie al unui resortisant UE/SEE/CH care este resortisant al unei țări terțe; este în format A5 cu elemente de securitate incorporate; eliberat până la 31 martie 2012.

Savienības pilsoņa ģimenes locekļa pastāvīgās uzturēšanās atļauja

Permis de ședere permanentă pentru un membru de familie al unui cetățean al Uniunii. Acesta este un permis de ședere permanentă pentru un membru de familie al unui resortisant UE/SEE/CH care este resortisant al unei țări terțe; este în format A5 cu elemente de securitate incorporate; eliberat până la 31 martie 2012.

2.    Permise de ședere prevăzute la articolul 2 punctul 16 litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/399

Latvijas Republikas nepilsoņa pase

Pașaport pentru străini emis de Letonia, de culoare violetă. Aceste pașapoarte sunt eliberate persoanelor care nu sunt cetățeni ai Letoniei și în conformitate cu legislația letonă autorizează șederea în Letonia și o nouă intrare în Letonia. Statutul de persoană care nu este cetățean este echivalent cu statutul de titular al unui permis de ședere permanentă în Letonia. Titularul unui pașaport pentru străini nu are nevoie de permis de ședere pentru a locui în Letonia și pentru a intra din nou în Letonia după o călătorie în străinătate.

Carte de identitate pentru străini emisă de Letonia, sub forma unei cărți de identitate electronice. Aceste cărți de identitate sunt eliberate persoanelor care nu sunt cetățeni ai Letoniei și în conformitate cu legislația letonă autorizează șederea în Letonia și o nouă intrare în Letonia. Statutul de persoană care nu este cetățean este echivalent cu statutul de titular al unui permis de ședere permanentă în Letonia. Titularul unei cărți de identitate pentru străini nu are nevoie de permis de ședere pentru a locui în Letonia și pentru a intra din nou în Letonia după o călătorie în străinătate.

Bezvalstnieka ceļošanas dokuments

Document de călătorie pentru apatrizi, de culoare maro. Aceste documente sunt eliberate persoanelor recunoscute ca apatride de către Letonia. În conformitate cu legislația letonă, acestea autorizează șederea în Letonia și o nouă intrare în Letonia. Titularul unui document de călătorie pentru apatrizi nu are nevoie de permis de ședere pentru a locui în Letonia și pentru a intra din nou în Letonia după o călătorie în străinătate.

Bēgļa ceļošanas dokuments

Document de călătorie pentru refugiați, de culoare albastră. Aceste documente sunt eliberate persoanelor recunoscute ca refugiați de către Letonia. În conformitate cu legislația letonă, acestea autorizează șederea în Letonia și o nouă intrare în Letonia. Titularul unui document de călătorie pentru refugiați nu are nevoie de permis de ședere pentru a locui în Letonia și pentru a intra din nou în Letonia după o călătorie în străinătate.

Ceļošanas dokuments (alternatīvais statuss)

Document de călătorie pentru o persoană căreia i s-a acordat statutul conferit prin protecție subsidiară, de culoare albastră. Aceste documente se eliberează persoanelor cărora Letonia le-a acordat statutul conferit prin protecție subsidiară și care nu pot obține un document de călătorie eliberat de țara lor de reședință anterioară. În conformitate cu legislația letonă, aceste documente autorizează șederea în Letonia și o nouă intrare în Letonia. Titularul unui document de călătorie pentru o persoană căreia i s-a acordat statutul conferit prin protecție subsidiară nu are nevoie de permis de ședere pentru a locui în Letonia și pentru a intra din nou în Letonia după o călătorie în străinătate.

Ceļotāju saraksts izglītības iestādes ekskursijām Eiropas Savienībā

Lista călătorilor pentru excursii școlare în Uniunea Europeană

Nacionālo bruņoto spēku izsniegtā identifikācijas karte

Carte de identitate eliberată de Forțele Armate Naționale pentru personalul militar al forțelor armate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și ale statelor membre ale Uniunii Europene, pentru personalul civil angajat în cadrul forțelor armate, pentru persoanele aflate în întreținerea membrilor personalului militar sau civil menționat mai sus și pentru alte persoane care au legătură cu forțele armate.

Cărți de identitate eliberate de Ministerul Afacerilor Externe (a se vedea anexa 20).

LITUANIA

Înlocuirea listei publicate în JO C 77, 15.3.2014.

1.    Permise de ședere eliberate conform modelului uniform

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

(Permis de ședere temporară în Republica Lituania):

Dokumento pavadinimas „LEIDIMAS GYVENTI“

Kortelėje po užrašu „LEIDIMO RŪŠIS“ išgraviruojamas įrašas „LEIDIMAS LAIKINAI GYVENTI“

(Pe card, la rubrica „TIPUL PERMISULUI”, figurează mențiunea: Permis de ședere temporară)

Įrašas „LEIDIMAS LAIKINAI GYVENTI“ išgraviruojamas lietuvių kalba.

(Mențiunea „Permis de ședere temporară” este gravată în limba lituaniană.)

Dokumento išdavimo laikotarpis: nuo 2020-09-17

(Durata eliberării documentului: de la 17.9.2020)

Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje

(Permis eliberat rezidenților pe termen lung în Republica Lituania pentru ședere în Uniunea Europeană):

Dokumento pavadinimas „LEIDIMAS GYVENTI“

Kortelėje po užrašu „LEIDIMO RŪŠIS“ išgraviruojamas įrašas „LEIDIMAS NUOLAT GYVENTI“

(Pe card, la rubrica „TIPUL PERMISULUI”, figurează mențiunea: Permis de ședere permanentă)

Įrašas „LEIDIMAS NUOLAT GYVENTI“ išgraviruojamas lietuvių kalba.

(Mențiunea „Permis de ședere permanentă” este gravată în limba lituaniană.)

Dokumento išdavimo laikotarpis: nuo 2020-09-17

(Durata eliberării documentului: de la 17.9.2020)

Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelė, išduodama nuo 2020-09-17.

(Permis de ședere pentru un membru de familie al unui cetățean al Uniunii, eliberat începând cu 17.9.2020).

Kortelėje po užrašu „PASTABOS“ išgraviruojamas įrašas

„TEISĖ GYVENTI LAIKINAI“ arba „TEISĖ GYVENTI NUOLAT“.

(Pe card, la rubrica „OBSERVAȚII”, figurează mențiunea: „Drept de ședere temporară” sau „Drept de ședere permanentă”)

Įrašai „Teisė gyventi laikinai“ ir „Teisė gyventi nuolat“ išgraviruojami lietuvių kalba.

(Mențiunile„TEISĖ GYVENTI LAIKINAI“și„TEISĖ GYVENTI NUOLAT“sunt gravate în limba lituaniană.)

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

Leidimo tipas „LEIDIMAS GYVENTI“

(Permis de ședere temporară în Republica Lituania):

Kortelėje po užrašu „Leidimo rūšis“ išgraviruojamas įrašas

„LEIDIMAS LAIKINAI GYVENTI“

(Pe card, la rubrica „Tipul permisului”, figurează mențiunea: Permis de ședere temporară)

Įrašas „LEIDIMAS LAIKINAI GYVENTI“ išgraviruojamas lietuvių kalba.

(Mențiunea „Permis de ședere temporară” este gravată în limba lituaniană.)

Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje

(Permis eliberat rezidenților pe termen lung în Republica Lituania pentru ședere în Comunitatea Europeană):

Kortelėje po užrašu „Leidimo rūšis“ išgraviruojamas įrašas

„LEIDIMAS NUOLAT GYVENTI“

(Pe card, la rubrica „Tipul permisului”, figurează mențiunea: Permis de ședere permanentă)

Įrašas „LEIDIMAS NUOLAT GYVENTI“ išgraviruojamas lietuvių kalba.

(Mențiunea „Permis de ședere permanentă” este gravată în limba lituaniană.)

Dokumento išdavimo laikotarpis: 2006-12-16-2012-05-19.

(Durata eliberării documentului: 16.12.2006-19.5.2012)

Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje (išduodamas nuo 2012-05-20)

(Permis eliberat rezidenților pe termen lung în Republica Lituania pentru ședere în Uniunea Europeană, eliberat de la data de 20.5.2012)

Kortelėje po užrašu „Leidimo rūšis“ išgraviruojamas įrašas

„LEIDIMAS NUOLAT GYVENTI“

(Pe card, la rubrica „Tipul permisului”, figurează mențiunea: Permis de ședere permanentă)

Įrašas „LEIDIMAS NUOLAT GYVENTI“ išgraviruojamas lietuvių kalba.

(Mențiunea „Permis de ședere permanentă” este gravată în limba lituaniană.)

Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelė , išduodama nuo 2012-01-05.

(Permis de ședere pentru un membru de familie al unui cetățean al Uniunii, eliberat începând cu 5.1.2012).

Kortelėje po užrašu „Pastabos“ išgraviruojamas įrašas

TEISĖ GYVENTI LAIKINAI“ arba „TEISĖ GYVENTI NUOLAT“.

(Pe card, la rubrica „OBSERVAȚII”, figurează mențiunea: „Drept de ședere temporară” sau „Drept de ședere permanentă”)

Įrašai „TEISĖ GYVENTI LAIKINAI“ ir „TEISĖ GYVENTI NUOLAT“ išgraviruojami lietuvių kalba.

(Mențiunile „Drept de ședere temporară” și „Drept de ședere permanentă” sunt gravate în limba lituaniană.)

Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, buvo išduodamas iki 2012-01-04.

(Permis de ședere în Republica Lituania al unui membru de familie al unui cetățean al unui stat membru UE, eliberat până la 4.1.2012):

Kortelėje prie užrašo „Leidimo rūšis“ įrašoma

(Pe card, la rubrica „Tipul permisului”, figurează mențiunea):

„Leidimas gyventi“ (galioja 5 m.) arba

(Permis de ședere, valabil 5 ani, sau)

„Leidimas gyventi nuolat“ (galioja 10 m.)

(Permis de ședere permanentă, valabil 10 ani).

Įrašai „Leidimas gyventi“ ir „Leidimas gyventi nuolat“ išgraviruojami lietuvių kalba.

(Mențiunile „Permis de ședere” și „Permis de ședere permanentă” sunt gravate în limba lituaniană.)

Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi

(Permise de ședere eliberate resortisanților țărilor terțe care sunt membri de familie ai unui cetățean al UE):

Buvo išduodamas nuo 2004-11-15 iki 2007-10-31 (su įrašu „Leidimas gyventi nuolat“).

(A fost eliberat de la 15.11.2004 până la 31.10.2007).

Buvo išduodamas nuo 2004-11-15 iki 2006-12-16 (su įrašu „Leidimas gyventi“).

(A fost eliberat de la 15.11.2004 până la 16.12.2006).

Kortelėje prie užrašo „leidimo rūšis“ įrašoma

(Pe card, la rubrica „Tipul permisului”, figurează mențiunea):

„Leidimas gyventi“ (galioja 5 m.) arba

(Permis de ședere, valabil 5 ani, sau)

„Leidimas gyventi nuolat“ (galioja 10 m.)

(Permis de ședere permanentă, valabil 10 ani).

Įrašai „Leidimas gyventi“ ir „Leidimas gyventi nuolat“ išgraviruojami lietuvių kalba.

(Mențiunile „Permis de ședere” și „Permis de ședere permanentă” sunt gravate în limba lituaniană.)

2.    Toate celelalte documente eliberate resortisanților țărilor terțe care au o valoare echivalentă cu cea a unui permis de ședere

Asmens grįžimo pažymėjimas: asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, ar trečiųjų šalių piliečiams, jeigu tai numatyta pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus, išduodamas dokumentas, leidžiantis sugrįžti į Lietuvos Respubliką.

(Certificat de repatriere: un document eliberat apatrizilor care dețin un permis de ședere în Republica Lituania sau resortisanților țărilor terțe, dacă acest lucru este prevăzut de acordurile internaționale încheiate de Republica Lituania sau de actele juridice ale Uniunii Europene, care autorizează întoarcerea în Republica Lituania).

„A“ kategorijos akreditacijos pažymėjimas

(Certificat de acreditare, categoria „A”):

Išduodamas diplomatiniams agentams, konsuliniams pareigūnams ir tarptautinių organizacijų atstovybių nariams, kurie pagal tarptautinę teisę naudojasi diplomatinėmis privilegijomis ir imunitetais

(Eliberat agenților diplomatici, funcționarilor consulari și membrilor birourilor de reprezentare ale organizațiilor internaționale, care beneficiază, în temeiul dreptului internațional, de privilegii și imunități diplomatice)

„B“ kategorijos akreditacijos pažymėjimas

(Certificat de acreditare, categoria „B”):

Išduodamas administracinio techninio personalo nariams ir konsuliniams darbuotojams.

(Eliberat membrilor personalului administrativ și tehnic și angajaților consulari)

Tokios pačios formos kaip „A“ kategorijos pažymėjimas, tik šoninė juosta yra ne raudonos, o žalios spalvos

(Are același format ca și certificatul de categoria „A”, singura diferență constând în faptul că banda laterală este verde, în loc de roșie);

„C“ kategorijos akreditacijos pažymėjimas

(Certificat de acreditare, categoria „C”):

Išduodamas diplomatinių atstovybių aptarnaujančiojo personalo nariams ir privatiems diplomatų namų darbininkams.

(Eliberat membrilor personalului de serviciu din cadrul misiunilor diplomatice și personalului particular de serviciu care deservește gospodăriile diplomatice)

Tokios pačios formos kaip „A“ kategorijos pažymėjimas, tik šoninė juosta yra ne raudonos, o geltonos spalvos.

(Are același format ca și certificatul de categoria „A”, singura diferență constând în faptul că banda laterală este galbenă, în loc de roșie);

„D” kategorijos akreditacijos pažymėjimas

(Certificat de acreditare, categoria „D”):

Išduodamas užsienio valstybių garbės konsulams.

Eliberat consulilor onorifici străini);

„E“ kategorijos akreditacijos pažymėjimas

(Certificat de acreditare, categoria „E”):

Išduodamas tarptautinių organizacijų atstovybių nariams, kurie pagal tarptautinę teisę naudojasi ribotais imunitetais ir privilegijomis.

(Eliberat membrilor birourilor reprezentative ale organizațiilor internaționale, care beneficiază, în temeiul dreptului internațional, de privilegii și imunități limitate)

Tokios pačios formos kaip „A“ kategorijos pažymėjimas, tik šoninė juosta yra ne raudonos, o pilkos spalvos.

(Are același format ca și certificatul de categoria „A”, singura diferență constând în faptul că banda laterală este gri, în loc de roșie).

LUXEMBURG

Înlocuirea listei publicate în JO C 151 din 28.4.2016.

(NB: Lista nu este complet revizuită)

Carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l’Union ou d’un ressortissant d'un des autres Etats ayant adhéré à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse – série M

(Permis de ședere eliberat unui membru de familie al unui cetățean al Uniunii sau al unui resortisant al unuia dintre celelalte state care au aderat la Acordul privind Spațiul Economic European sau al Confederației Elvețiene – seria M)

Carte de séjour permanent de membre de famille d'un citoyen de l’Union ou d’un ressortissant d'un des autres Etats ayant adhéré à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse – série M

(Permis de ședere permanentă eliberat unui membru de familie al unui cetățean al Uniunii sau al unui resortisant al unuia dintre celelalte state care au aderat la Acordul privind Spațiul Economic European sau al Confederației Elvețiene – seria M)

Liste des élèves participant à un voyage scolaire dans l'Union européenne.

(Lista elevilor care participă la o excursie școlară pe teritoriul Uniunii Europene)

Cartes diplomatiques, consulaires et de légitimation délivrées par le Ministère des Affaires étrangères (voir annexe 20)

[Cărți de identitate diplomatice, cărți de identitate consulare și legitimații de serviciu eliberate de Ministerul Afacerilor Externe (a se vedea anexa 20)]

Visa long séjour (visa sous forme de vignette avec un code national D).

(Viză de lungă ședere – autocolant de viză cu codul național D)

Titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers selon le format uniforme dans les catégories suivantes:

travailleur salarié,

travailleur indépendant,

chercheur,

travailleur salarié détaché,

travailleur salarié transféré,

travailleur salarié (article 44bis),

travailleur saisonnier,

prestataire de services communautaire,

travailleur d’un prestataire de service UE,

résident de longue durée-UE,

membre de famille,

carte bleue européenne ,

élève,

étudiant,

ICT – employé stagiaire,

ICT - expert/cadre,

Mobile ICT – employé/stagiaire,

Mobile ICT – expert/cadre,

protection internationale-protection subsidiaire,

protection internationale – statut de réfugié,

volontaire,

jeune au pair,

stagiaire,

vie privée,

sportif,

investisseur.

[Permise de ședere eliberate resortisanților țărilor terțe ca: lucrător salariat, lucrător independent, cercetător, lucrător salariat detașat, lucrător salariat transferat, lucrător salariat (articolul 44a), lucrător sezonier, prestator de servicii european, rezident pe termen lung – UE, membru de familie, carte albastră, elev, student, ICT – stagiar sau angajat, ICT – expert, Mobile ICT – stagiar sau angajat, Mobile ICT – expert, protecție internațională – protecție subsidiară, protecție internațională – refugiat recunoscut, lucrător voluntar, lucrător au-pair, motive personale, sportiv, investitor]

Titres de séjour délivrés aux ressortissants britanniques et aux membres de leur famille, bénéficiaires de l’Accord de retrait, en application de l’Article 18(1) de l’Accord de retrait conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (Article 50 TUE)

[Documente de ședere pentru resortisanții britanici și membrii familiilor acestora, beneficiari ai Acordului de retragere, eliberate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Acordul de retragere încheiat între Uniunea Europeană și Regatul Unit („articolul 50 din TUE”)]

UNGARIA

Înlocuirea listei publicate în JO C 210, 26.6.2015.

1.    Lista permiselor de ședere în conformitate cu articolul 2 alineatul (16) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)

(a)    Permise de ședere eliberate conform modelului uniform

TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY

TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY

PERMIS DE ȘEDERE

Cod iFADO: HUN-HO-06001

Formatul: card în formatul ID-1, cu cip

Data primei eliberări: 20 mai 2011

Data ultimei eliberări: 1 iunie 2020

Durata maximă de valabilitate: 5 ani

În secțiunea „OKMÁNY TÍPUSA” (Tipul documentului) se precizează tipul de ședere:

a kishatárforgalmi engedély/permis de trecere a frontierei în cadrul micului trafic de frontieră

a tartózkodási engedély/permis de ședere

humanitárius célú tartózkodási engedély/permis de ședere acordat din motive umanitare

a bevándorlási engedély/permis de imigrare

a letelepedési engedély/permis de ședere permanentă

az ideiglenes letelepedési engedély/permis provizoriu de ședere permanentă

a nemzeti letelepedési engedély/permis național de ședere permanentă

az EK letelepedési engedély/permis CE de ședere permanentă

În secțiunea MEGJEGYZÉSEK (Observații) se precizează scopul șederii:

hivatalos/motiv oficial

kutatás/cercetare științifică

családi együttélés/reîntregirea familiei

gyógykezelés/tratament medical

látogatás/vizită

nemzeti tartózkodási engedély/permis de ședere național

tanulmány/studii

keresőtevékenység folytatása/angajare sau activitate lucrativă

önkéntes tevékenység/voluntariat

az EU Kék Kártya/cartea albastră a UE – Munkaerőpiaci hozzáférés a kiadástól számított két évig korlátozott/Accesul la piața forței de muncă este limitat la o perioadă de 2 ani

huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező- EK/rezident pe termen lung – CE

befogadotti/persoană cu ședere autorizată,

felügyelet nélkül maradt kiskorú/minor neînsoțit

hontalan/apatrid

egyéb/alt scop

egyéb, Harmtv. 29. § (1) f) pontja alapján/Alt scop, în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) litera (f) din Legea II din 2007

egyéb, Harmtv. 29. § (1a) pontja alapján/Alt scop, în conformitate cu articolul 29 alineatul (1a) din Legea II din 2007

az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló nemzetközi szerződés szerint kiadva/eliberat în conformitate cu acordul privind un sistem de concedii de lucru

În secțiunea MEGJEGYZÉSEK o hátoldalon (observații pe verso) se precizează:

Munkavégzésre jogosult [munkáltató neve] -ná/nél/Dreptul de a lucra la [numele societății]

TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY

PERMIS DE ȘEDERE

Cod iFADO: - HUN-HO-12001

Formatul: card în formatul ID-1, cu cip

Data primei eliberări: 10 iunie 2020

Data ultimei eliberări: -

Durata maximă de valabilitate: 5 ani

Az (EU) 2017/1954 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott formátumú és adattartalmú okmányként kerül kiállításra:

În secțiunea „OKMÁNY TÍPUSA” (Tipul documentului) se precizează tipul de ședere:

kishatárforgalmi engedély/permis de trecere a frontierei în cadrul micului trafic de frontieră

tartózkodási engedély/permis de ședere

humanitárius tartózkodási engedély/permis de ședere acordat din motive umanitare

a bevándorlási engedély/permis de imigrare

letelepedési engedély/permis de ședere permanentă

ideiglenes letelepedési engedély/permis provizoriu de ședere permanentă

nemzeti letelepedési engedély/permis național de ședere permanentă

EK letelepedési engedély/permis CE de ședere permanentă

În secțiunea MEGJEGYZÉSEK (Observații) se precizează scopul șederii:

a)

a kishatárforgalmi engedély esetén/în cazul unui permis de mic trafic de frontieră:

aa)

„Útlevél száma: 00000000”/„Numărul pașaportului: 00000000”

b)

a tartózkodási engedély esetén/în cazul permisului de ședere:

ba)

„EU Kék Kártya”/„Cartea albastră a UE”

bb)

„Munkavállalás”/„Angajare”

bc)

„Jövedelemszerzés”/„Activitate cu scop lucrativ”

bd)

„Vállalaton belül áthelyezett személy/ICT”

be)

„Látogatás”/„Vizită”

bf)

„Családi együttélés”/„Reîntregirea familiei”

bg)

„Szezonális munkavállalás”/„Activitate sezonieră”

bh)

„Gyógykezelés”/„Tratament medical”

bi)

„Hivatalos”/„Oficial”

bj)

„Nemzeti tartózkodási engedély”/„Permis de ședere național”

bk)

„Álláskeresés vagy vállalkozás indítás”/„Căutarea unui loc de muncă sau antreprenoriat”

bl)

„Ideiglenes tartózkodási engedély”/„Permis de ședere temporară”

bm)

„Hosszú távú mobilitási engedély/mobile ICT”

bn)

„Kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedély”/„Cercetătător – ședere pe termen lung”

bo)

„Családtag kutatói mobilitási tartózkodási engedélye”/„Permis de ședere pentru mobilitatea unui membru de familie al unui cercetător”

bp)

„Hallgatói mobilitási tartózkodási engedély”/„Permis de ședere pentru mobilitatea studenților”

bq)

„Gyakornok”/„Intern”

br)

„Kutatás”/„Cercetare științifică”

bs)

„Önkéntes tevékenység”/„Voluntariat”

bt)

„Tanulmányi”/„Studii”

bu)

„Egyéb”/„Altele”

bv)

„Munkavállalás EUSZ 50. cikke – határ menti ingázó”/Angajare în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană – lucrător frontalier”

bw)

„Jövedelemszerzés EUSZ 50. cikke – határ menti ingázó”/Activitate cu scop lucrativ în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană – lucrător frontalier”

c)

a humanitárius tartózkodási engedély esetén/în cazul permisului de ședere acordat din motive umanitare:

ca)

„Hontalan”/„Apatrid”

cb)

„Felügyelet nélkül maradt kiskorú”/„Minor neînsoțit”

cc)

„Befogadott”/„Persoană cu ședere autorizată”

cd)

„Egyéb”/„Altele”

d)

az EK letelepedési engedély esetén/în cazul permisului de ședere permanentă CE:

da)

„Huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező – EK”/„Permis CE de ședere pe termen lung”

e)

Szmtv. 95. § (4), (7), (9) és (11) bekezdés alapján kiadott nemzeti letelepedési engedély esetén: „az EUSZ 50. cikke alapján” în cazul unui permis național de ședere permanentă eliberat în temeiul articolului 95 alineatele (4), (7), (9) și (11) din Legea privind intrarea și șederea persoanelor cu drept de liberă circulație și ședere: „Articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană”

În secțiunea MEGJEGYZÉSEK o hátoldalon (observații pe verso) se precizează:

a)

a kishatárforgalmi engedély esetén/în cazul unui permis de mic trafic de frontieră:

aa)

„2007. évi CLIII. törvény alapján visszaélés szankcionálandó” În conformitate cu Legea nr. CLIII. din 2007, abuzurile vor fi sancționate

b)

a tartózkodási engedély esetén/în cazul permisului de ședere:

ba)

EU Kék Kártya esetén/în cazul cărții albastre a UE: „Munkaerőpiaci hozzáférés a kiadástól számított két évig korlátozott”/„Accesul la piața muncii este limitat la o perioadă de 2 ani”/„Munkavégzésre jogosult …-nál/-nél”/„Autorizat să lucreze la ….”

bb)

Munkavállalás célú tartózkodási engedély esetén/în cazul unui permis de ședere pentru angajare: „Munkavégzésre jogosult …-nál/-nél”/„Autorizat să lucreze la …”

bc)

Vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély esetén/în cazul unui permis de ședere pentru ICT: „Munkavégzésre jogosult …-nál/-nél”/„Autorizat să lucreze la …”

bd)

Hosszú távú mobilitási engedély esetén/în cazul unui permis de ședere pentru ICT mobil: „Munkavégzésre jogosult ...-nál/-nél”/„Autorizat să lucreze la …”

be)

Szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedély esetén/în cazul unui permis de ședere pentru activități sezoniere: „Munkavégzésre jogosult …-nál/-nél”/„Autorizat să lucreze la …”

bf)

Hallgatói mobilitási tartózkodási engedély esetén/în cazul unui permis de ședere pentru mobilitatea studenților: „Tanulmányokat folytat …-nál/-nél”/„Autorizat să lucreze la …”

bg)

Kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedély esetén/în cazul șederii pe termen lung pentru mobilitatea cercetătorilor: „Kutat …-nál/-nél”/„Autorizat să desfășoare activitate de cercetare la …”

bh)

Családtag kutatói mobilitási tartózkodási engedélye esetén/în cazul unui permis de ședere pentru mobilitatea unui membru de familie al unui cercetător: „Kutató családtag neve: …” /„Numele cercetătorului”

bi)

Gyakornoki tevékenység célú tartózkodási engedély esetén/în cazul unui permis de ședere pentru un stagiar: „Gyakornok …-nál/-nél”/„Autorizat să desfășoare activități de formare la …”

bj)

Tanulmányi célú tartózkodási engedély esetén/în cazul unui permis de ședere pentru studii: „Tanulmányokat folytat …-nál/-nél”/„Autorizat să studieze la …”, illetve „Ösztöndíj keretében …-nál/-nél”/„În cadrul Erasmus”

bk)

Ideiglenes tartózkodási engedély esetén/în cazul unui permis de ședere temporară: „Az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló nemzetközi szerződés szerint kiadva”/„Eliberat în conformitate cu acordul privind un sistem de concedii de lucru”

c)

az EK letelepedési engedély esetén/în cazul permisului de ședere permanentă CE:

ca)

„Korábban EU Kék Kártya birtokosa/Fost posesor al cărții albastre a UE” (ha az EK letelepedési engedélyt az engedélyes EU Kék kártya birtokosaként kapta/dacă permisul de ședere CE a fost acordat posesorului cărții albastre a UE)

cb)

„Nemzetközi védelmet nyújtó ország/Țara care acordă protecție internațională: …

Nemzetközi védelem keletkezésének időpontja/Data de origine a protecției internaționale: …” (ha az engedélyest korábban a menekültügyi hatóság vagy bíróság vagy az Európai Unió tagállama menekültként elismerte vagy kiegészítő védelemben részesítette, és az EK letelepedési engedély kiállításakor ez a jogállás fennáll/dacă persoana autorizată a fost recunoscută anterior sau a beneficiat de protecție subsidiară din partea autorității decizionale, a unei instanțe sau a unui stat membru al Uniunii Europene, iar acest statut exista la momentul eliberării permisului de ședere permanentă CE)

d)

az ideiglenes letelepedési engedély esetén/în cazul unui permis de ședere temporară:

„Nemzetközi védelmet nyújtó ország/Țara care acordă protecție internațională: …

Nemzetközi védelem keletkezésének időpontja: …” (ha az engedélyest korábban a menekültügyi hatóság vagy bíróság vagy az Európai Unió tagállama menekültként elismerte vagy kiegészítő védelemben részesítette, és az EK letelepedési engedély kiállításakor ez a jogállás fennáll/dacă persoana autorizată a fost recunoscută anterior sau a beneficiat de protecție subsidiară din partea autorității decizionale, a unei instanțe sau a unui stat membru al Uniunii Europene, iar acest statut exista la momentul eliberării permisului de ședere permanentă CE)

e)

az 5. pont e) alpont szerint kiadott nemzeti letelepedési engedély esetén: „Kilépési megállapodás 18. Cikk (1) bekezdése alapján”/în cazul unui permis național de ședere permanentă eliberat în conformitate cu punctul 5 litera (e): „Acordul de retragere în temeiul articolului 18 alineatul (1)”

MOBILITÁSI IGAZOLÁS

CERTIFICAT DE MOBILITATE

Cod iFADO: -

Formatul: card pe suport hârtie, format ID-2, imprimat față-verso, într-o copertă laminată la cald

Data primei eliberări: 1 ianuarie 2018

Data ultimei eliberări:

Valabilitate: maximum 360 de zile

Megjegyzések/observații:

a)

kutatói rövid távú mobilitási igazolás/certificat de mobilitate pe termen scurt pentru cercetători

Kutatásra jogosult/autorizat să desfășoare activități de cercetare: (-nál/nél)

b)

kutató családtagja/membru de familie al unui cercetător

c)

hallgatói mobilitási igazolás/certificat de mobilitate pentru studenți

Tanulmányokat folytat/Autorizat să studieze: (-nál/nél)

(b)    Permise de ședere eliberate în conformitate cu Directiva 2004/38/CE

REGISZTRÁCIÓS IGAZOLÁS EGT-ÁLLAMPOLGÁR RÉSZÉRE

Dacă sunt eliberate pentru resortisanți britanici înainte de 31.12.2020.

Certificat de înregistrare pentru resortisanții SEE

Cod iFADO: HUN-HO-04001

Formatul: card pe suport hârtie, format 86 × 54 mm, imprimat față-verso, într-o copertă laminată la cald

Data primei eliberări: 1 iulie 2007.

Data ultimei eliberări: 31 decembrie 2012.

Valabilitate: nedeterminată

REGISZTRÁCIÓS IGAZOLÁS EGT-ÁLLAMPOLGÁR RÉSZÉRE

Dacă sunt eliberate pentru resortisanți britanici înainte de 31.12.2020.

Certificat de înregistrare pentru resortisanții SEE

Cod iFADO: HUN-HO-07004

Formatul: card pe suport hârtie, format 86 × 54 mm, imprimat față-verso, într-o copertă laminată la cald

Data primei eliberări: 1 ianuarie 2013.

Data ultimei eliberări:

Valabilitate: nedeterminată

TARTÓZKODÁSI KÁRTYA EGT ÁLLAMPOLGÁR CSALÁDTAGJA RÉSZÉRE

CARTE DE ȘEDERE pentru membrii de familie ai cetățenilor SEE

Cod iFADO: HUN-HO-07002

Formatul: card pe suport hârtie, format ID-2, imprimat față-verso, într-o copertă laminată la cald

Data primei eliberări: 1 ianuarie 2013

Data ultimei eliberări:

Valabilitate: maximum 5 ani

În secțiunea EGYÉB MEGJEGYZÉSEK (Alte observații) se precizează: 'Tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére' (carte de ședere pentru membrii de familie ai cetățenilor SEE)

TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY

PERMIS DE ȘEDERE pentru cetățenii țărilor terțe care sunt membri de familie ai unor cetățeni maghiari

Cod iFADO: HUN-HO-06001

Formatul: card în formatul ID-1, cu cip [eliberat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002]

Data primei eliberări: 20 mai 2011

Data ultimei eliberări:

Valabilitate: maximum 5 ani

În secțiunea MEGJEGYZÉSEK (Observații) se precizează: „Permis de ședere eliberat unui membru de familie al unui cetățean maghiar (tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére)'

(c)    Permise de ședere eliberate în conformitate cu Directiva 2004/38/CE

ÁLLANDÓ TARTÓZKODÁSI KÁRTYA

Permis de ședere permanentă

Cod iFADO: HUN-HO-03002

Formatul: card pe suport hârtie, format ID-2, imprimat față-verso, într-o copertă laminată la cald

Data primei eliberări: 1 iulie 2007

Data ultimei eliberări: 31 decembrie 2012

Valabilitate: 10 ani (2010.12.24. napjától az EGT-állampolgár részére kiadott állandó tartózkodási kártya határozatlan ideig érvényes./Începând cu 24.12.2010, permisul de ședere permanentă eliberat unui cetățean al SEE este valabil pe perioadă nedeterminată.)

17/06/2014 45

Notă: În cazul cetățenilor SEE și al membrilor de familie ai acestora care au drept de ședere permanentă, permisul este valabil împreună cu cartea de identitate națională sau cu pașaportul național al acestora. Pentru cetățenii țărilor terțe, permisul este valabil numai împreună cu pașaportul național al acestora.

ÁLLANDÓ TARTÓZKODÁSI KÁRTYA

Permis de ședere permanentă

Cod iFADO: HUN-HO-07001

Formatul: card pe suport hârtie, format ID-2, imprimat față-verso, într-o copertă laminată la cald

Data primei eliberări: 1 ianuarie 2013

Data ultimei eliberări:

Valabilitate: 10 ani (Az EGT-állampolgár részére kiadott állandó tartózkodási kártya határozatlan ideig érvényes/Permisul de ședere permanentă eliberat unui resortisant SEE este valabil pe o perioadă nedeterminată.)

Notă: În cazul cetățenilor SEE și al membrilor de familie ai acestora care au drept de ședere permanentă, permisul este valabil împreună cu cartea de identitate națională sau cu pașaportul național al acestora. Pentru cetățenii țărilor terțe, permisul este valabil numai împreună cu pașaportul național al acestora.

(d)    Certificate de cerere în temeiul articolului 18 alineatul (1) litera (b) din AR – pentru resortisanții Regatului Unit și membrii familiilor acestora

Eliberate după 1.1.2021.

Átvételi elismervény és hiánypótlási felhívás – letelepedési engedély iránti kérelem: dovada primirii și notificarea documentelor lipsă pentru a formula o cerere, a formula o cale de atac și a furniza documentele lipsă referitoare la următorul tip de caz: permis național de ședere permanentă eliberat în conformitate cu condițiile Acordului de retragere

Átvételi elismervény és hiánypótlási felhívás- tartózkodási engedély iránti kérelem: dovada primirii și notificarea documentelor lipsă pentru a formula o cerere, a formula o cale de atac și a furniza documentele lipsă referitoare la următorul tip de caz: permis de ședere eliberat în conformitate cu condițiile Acordului de retragere

Tájékoztatás kérelem befogadásáról - letelepedési engedély/tartózkodási engedély iránti kérelem: acceptarea cererii

Értesítés idegenrendészeti hatósághoz történő érkeztetéséről – letelepedési engedély/tartózkodási engedély iránti kérelem: înregistrarea cererii

MALTA

Înlocuirea listei publicate în JO C 77, 15.3.2014.

—    Permise de ședere eliberate în conformitate cu Directiva 2004/38/CE

Permisele de ședere pentru resortisanți ai țărilor terțe care sunt membri ai familiei resortisanților SEE care își exercită un drept prevăzut de tratat în Malta, în conformitate cu Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, sunt documente eliberate sub forma unui card din plastic, prezentând caracteristicile privind formatul prevăzute în Regulamentul (CE) nr.  1030/2002. Titlul documentului menționat, care este redactat în limba engleză, este „Permis de ședere” și spațiul rezervat rubricii Tipul permisului rămâne necompletat. Următorul text figurează în spațiul rezervat rubricii Observații: „Permis de ședere pentru membrii familiei unui cetățean al Uniunii – (Art. 10 – Directiva 2004/38/CE)”. În cazul în care persoana a dobândit reședința permanentă, mențiunea ar fi „Permis de ședere al unui membru de familie al unui cetățean al Uniunii – (articolul 20 – Directiva 2004/38/CE)”.

—    Certificate de înregistrare eliberate în conformitate cu Directiva 2004/38/CE resortisanților Regatului Unit și permise de ședere eliberate membrilor de familie ai acestora, care sunt resortisanți ai țărilor terțe, înainte de 1 februarie 2020

Certificatul de înregistrare este emis sub forma unui card din plastic în limba engleză. Titlul este „Documentație privind reședința”. Rubrica „Tipul permisului” este lăsată necompletată. Rubrica Observații conține următorul text: „Certificat de înregistrare (articolul 8 – Directiva 2004/38/CE)”. În cazul în care persoana a dobândit reședința permanentă, această rubrică ar face trimitere la articolul 19, nu la articolul 8 din Directiva 2004/38/CE.

Permisele de ședere eliberate membrilor de familie ai resortisanților Regatului Unit care sunt resortisanți ai unor țări terțe sunt în formatul documentelor de ședere menționate mai sus, eliberate în conformitate cu articolele 10 și 20 din Directiva 2004/38/CE.

—    Permise de ședere eliberate beneficiarilor în temeiul articolului 18 alineatul (1) din Acordul privind retragerea Regatului Unit din UE

Acestor beneficiari li se eliberează un permis de ședere în formatul stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1030/2002, cu modificările aferente. În rubrica „Tipul permisului”, textul în limba malteză este următorul: Artikolu 50 – TUE. Următorul text figurează în rubrica „Observații”: Artikolu 18(1) tal-Ftehim. În cazul în care persoana este eligibilă pentru ședere permanentă, rubrica „Observații” va conține, de asemenea, cuvântul „Permanenti”.

—    Document care certifică cererea de eliberare a unui document de ședere în temeiul articolului 18 alineatul (1) din Acordul privind retragerea Regatului Unit din UE

Persoanelor eligibile pentru a solicita documentul menționat anterior li se eliberează la cerere un document pe suport de hârtie care conține fotografia lor și este intitulat „Confirmare a cererii de ședere în Malta”, indicând scopul cererii respective. Acesta autorizează titularul să locuiască în Malta în temeiul dispozițiilor acordului înainte de a i se acorda documentul de ședere, astfel cum se prevede la articolul 18 alineatul (1) din acord.

—    Permise de ședere pentru alți resortisanți ai țărilor terțe

Permisele de ședere pentru resortisanții țărilor terțe (altele decât cele eliberate în conformitate cu Directiva 2004/38/CE) sunt eliberate conform modelului uniform stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe.

Pentru completarea textului prevăzut la rubrica „Tipul permisului” a fiecărui document se folosesc următoarele categorii:

Xoghol (angajare)

Benestant [se poate întreține singur(ă)]

Adozzjoni (adopție)

Raġunijiet ta’ Saħħa (scop medical)

Reliġjuż (scopuri religioase)

Skema – Residenza Permanenti (regim de ședere permanentă)

Partner (Partener)

Karta BLU tal-UE (Cartea albastră a UE)

Temporanju (temporar)

Persuna Eżenti – Membru tal-Familja (membru de familie al unui cetățean maltez)

Resident fit-Tul – ВСЕ (rezident pe termen lung)

Protezzjoni Internazzjonal (protecție internațională)

Membru tal-Familja (membrul familiei unui resortisant al unei țări terțe)

Studju (studii)

Raġunijiet Umanitarji (motive umanitare)

AUSTRIA

Înlocuirea listei publicate în JO C 330, 6.10.2020.

Permise de ședere eliberate în temeiul articolului 2 alineatul (16) litera (a) din Codul frontierelor Schengen:

1.    Permise de ședere eliberate în conformitate cu modelul uniform instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului

Permis de ședere din categoria „dovadă de stabilire” (Niederlassungsnachweis) sub formă de card ID1 în conformitate cu acțiunile comune întemeiate pe Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe (eliberat în Austria între 1 ianuarie 2003 și 31 decembrie 2005).

Permis de ședere sub formă de autocolant în conformitate cu acțiunile comune întemeiate pe Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe (eliberat în Austria între 1 ianuarie 2005 și 31 decembrie 2005).

Permise de ședere din categoriile „autorizație de stabilire” (Niederlassungsbewilligung), „membru de familie” (Familienangehöriger), „ședere permanentă – CE” (Daueraufenthalt-EG), „ședere permanentă – membru de familie” (Daueraufenthalt-Familienangehöriger) și „autorizație de ședere” (Aufenthaltsbewilligung) sub formă de card ID1 în conformitate cu acțiunile comune întemeiate pe Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe (eliberate în Austria începând din 1 ianuarie 2006).

În permisele de ședere din categoria „autorizație de ședere” (Aufenthaltsbewilligung) se menționează scopul precis pentru care au fost eliberate.

Permisele de ședere din categoria „autorizație de ședere” (Aufenthaltsbewilligung) se pot elibera pentru următoarele scopuri: transfer în cadrul aceleiași companii (ICT), lucrător detașat, persoană care desfășoară o activitate independentă, tipuri speciale de activitate remunerată, elev, prestator de servicii sociale și reîntregirea familiei. Permisele de ședere din categoria „autorizație de ședere” (Aufenthaltsbewilligung) acordate în scopul transferurilor în cadrul aceleiași companii („ICT” și „ICT mobil”) se eliberează din data de 1 octombrie 2017. Permisele de ședere din categoria „autorizație de ședere” (Aufenthaltsbewilligung) pentru scopurile „student” (Student), „voluntar” și „mobilitatea cercetătorilor” au fost emise după 1 septembrie 2018.

Permisele de ședere din categoria „autorizație de ședere” (Aufenthaltsbewilligung) pentru scopul „student” (Studierender) au fost eliberate până la 31 august 2018.

Permisele de ședere din categoria „autorizație de stabilire” (Niederlassungsbewilligung) se pot elibera fără alte mențiuni sau pentru următoarele scopuri: „activitate fără scop lucrativ” și „persoană aflată în întreținere”. Începând din 1 octombrie 2017, se pot elibera și permise din categoria „autorizație de stabilire” (Niederlassungsbewilligung) cu mențiunea „cercetător”, „artist” sau „tipuri speciale de activitate remunerată”.

Permisele de ședere din categoria „autorizație de stabilire” (Niederlassungsbewilligung) cu mențiunile „lucrător care deține o funcție-cheie”, „durată nelimitată” și „durată limitată” au fost eliberate în Austria până la 30 iunie 2011.

Permisele de ședere din categoriile „ședere permanentă – UE” (Daueraufenthalt-EG) și „ședere permanentă – membru de familie” (Daueraufenthalt-Familienangehöriger) au fost eliberate în Austria până la 31 decembrie 2013.

Permisele de ședere din categoria „autorizație de ședere” (Aufenthaltsbewilligung) pentru scopurile prevăzute la articolul 69a din Legea privind stabilirea și șederea” (NAG) au fost eliberate în Austria până la 31 decembrie 2013.

Permisele de ședere din categoria „autorizație de ședere” (Aufenthaltsbewilligung) au fost eliberate în Austria și pentru lucrători în sistemul de rotație a posturilor, artiști și cercetători, până la 30 septembrie 2017.

Permise de ședere „carte roșu-alb-roșu” (Rot-Weiß-Rot-Karte), „carte roșu-alb-roșu plus” (Rot-Weiß-Rot-Karte plus) și „carte albastră UE” (Blaue Karte EU) sub formă de card ID1 în conformitate cu acțiunile comune întemeiate pe Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe (eliberate în Austria începând din 1 iulie 2011).

Permis de ședere din categoria „ședere permanentă – UE” (Daueraufenthalt-EU) în conformitate cu acțiunile comune întemeiate pe Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe (eliberat în Austria începând din 1 ianuarie 2014).

Permise de tip „Articolul 50 din TUE” („Artikel 50 EUV”) pentru resortisanții britanici și membrii familiilor acestora care intră sub incidența Acordului de retragere (eliberate începând cu 1 ianuarie 2021). Permisele pot indica statutul de rezident pe termen lung (Daueraufenthaltsrecht) și/sau faptul că acesta a fost eliberat unui membru de familie (Familienangehöriger)

Permisul de ședere din categoria „drept de ședere plus” (Aufenthaltsberechtigung plus), eliberat în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) sau cu articolul 56 alineatul (1) din Legea privind azilul, cu modificările și completările publicate în Monitorul Oficial al Republicii Austria secțiunea I nr. 100/2005, corespunde dispozițiilor anterioare ale articolului 41a alineatul (9) și ale articolului 43 alineatul (3) din Legea privind stabilirea și șederea (NAG), cu modificările și completările publicate în Monitorul Oficial al Republicii Austria secțiunea I nr. 38/2011. Este eliberat în Austria începând cu 1 ianuarie 2014.

Permisul de ședere din categoria „drept de ședere” (Aufenthaltsberechtigung), eliberat în conformitate cu articolul 55 alineatul (2) sau cu articolul 56 alineatul (2) din Legea privind azilul, cu modificările și completările publicate în Monitorul Oficial al Republicii Austria secțiunea I nr. 100/2005, corespunde fostei „autorizații de stabilire” (Niederlassungsbewilligung), eliberată în conformitate cu articolul 43 alineatele (3) și (4) din Legea privind stabilirea și șederea, cu modificările și completările publicate în Monitorul Oficial al Republicii Austria secțiunea I nr. 38/2011. Este eliberat în Austria începând cu 1 ianuarie 2014.

Permisul de ședere din categoria „drept de ședere din motive de protecție specială” („Aufenthaltsberechtigung aus besonderem Schutz”), eliberat în conformitate cu articolul 57 din Legea privind azilul, cu modificările și completările publicate în Monitorul Oficial al Republicii Austria secțiunea I nr. 100/2005, constituie o continuare a transpunerii, în Austria, a dispozițiilor Directivei 2004/81/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind permisul de ședere eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigrației ilegale și care cooperează cu autoritățile competente (18). Dispoziția anterioară era articolul 69a alineatul (1) din Legea privind stabilirea și șederea (NAG), cu modificările și completările publicate în Monitorul Oficial al Republicii Austria secțiunea I nr. 38/2011. Este eliberat în Austria începând cu 1 ianuarie 2014.

Aufenthaltskarte”: permis de ședere prin care se acordă drept de ședere în Uniune mai mare de trei luni pentru membrii de familie ai cetățenilor SEE, în temeiul Directivei 2004/38/CE (eliberat în acest format de la 1 iulie 2020)

Daueraufenthaltskarte”: permis de ședere permanentă prin care se acordă drept de ședere în Uniune mai mare de trei luni pentru membrii de familie ai cetățenilor SEE, în temeiul Directivei 2004/38/CE (eliberat în acest format de la 1 iulie 2020)

2.    Permise de ședere care, în concordanță cu Directiva 2004/38/CE, nu trebuie să se elibereze în conformitate cu modelul uniform (eliberate în acest format până la 30 iunie 2020)

Permisul de ședere prin care se acordă un drept de ședere în Uniune pe o perioadă mai mare de trei luni unor membri de familie ai unor cetățeni SEE în temeiul Directivei 2004/38/CE nu corespunde modelului standard din Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe.

Permisul de ședere permanentă eliberat pentru atestarea unui drept de ședere în Comunitate pe o perioadă mai mare de trei luni pentru un membru de familie al unui cetățean SEE în temeiul Directivei 2004/38/CE nu corespunde modelului standard din Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe.

Alte documente care îi acordă titularului dreptul de ședere în Austria sau dreptul de a reintra în Austria [în conformitate cu articolul 2 punctul 15 litera (b) din Codul frontierelor Schengen]

Document de identitate cu fotografie, sub formă de card, pentru beneficiarii de privilegii și imunități, de culoare roșie, galbenă, albastră, verde, maro, gri și portocalie, eliberat de Ministerul Federal pentru Europa, Integrare și Afaceri Externe.

Document de identitate cu fotografie, sub formă de card, pentru beneficiarii de privilegii și imunități, de culoare gri deschis, cu o trimitere la categoriile de card roșu, portocaliu, galben, verde, albastru, maro și gri, eliberat de Ministerul Federal pentru Europa, Integrare și Afaceri Externe.

„Persoană care are dreptul la statut de azilant” în temeiul articolului 3 din Legea din 2005 privind azilul sau al dispozițiilor sale anterioare - atestat în mod normal printr-un document de călătorie conform Convenției (eliberat în Austria începând din 28 august 2006) sau un card pentru persoanele cărora li s-a acordat azil în temeiul articolului 51a din Legea privind azilul din 2005 (eliberat străinilor care au solicitat protecție internațională începând din 15 noiembrie 2015 și cărora le-a fost acordat acest statut începând din 1 iunie 2016).

„Statut conferit prin protecție subsidiară” în temeiul articolului 8 din Legea din 2005 privind azilul sau al dispozițiilor sale anterioare – atestat de obicei printr-un card pentru persoanele care au un statut conferit prin protecție subsidiară în temeiul articolului 52 din Legea privind azilul din 2005.

Lista persoanelor care participă la o excursie școlară pe teritoriul Uniunii Europene, în sensul Deciziei Consiliului din 30 noiembrie 1994 privind o acțiune comună în ceea ce privește facilitățile de călătorie pentru elevii resortisanți ai unor țări terțe care au reședința într-un stat membru.

„Confirmare de ședere legală în temeiul articolului 31 alineatul (1) punctul 5 din Legea privind poliția pentru străini (FPG)”/„Cerere de prelungire depusă în temeiul articolului 2 alineatul (4) punctul 17a din FPG“, împreună cu un document de călătorie valabil.

Autorizație de a angaja eliberată de Austria în temeiul articolului 32c din Legea privind angajarea cetățenilor străini (Ausländerbeschäftigungsgesetz), la care se adaugă o viză de tip D pentru lucrători sezonieri valabilă sau expirată, ori eliberată de Austria în temeiul articolului 22a din Legea privind poliția pentru străini (Fremdenpolizeigesetz – FPG).

Permis de ședere pe durată nedeterminată – acordat sub forma unei vize obișnuite în temeiul articolului 6 alineatul (1) punctul 1 din Legea privind străinii din 1992 (eliberat până la 31 decembrie 1992 de autoritățile naționale și de autoritățile austriece diplomatice sau consulare sub formă de ștampilă).

Permis de ședere sub forma unui autocolant verde până la nr. 790.000.

Permis de ședere sub forma unui autocolant verde și alb de la nr. 790.001.

Permis de ședere sub formă de autocolant în conformitate cu Acțiunea comună 97/11/JAI a Consiliului din 16 decembrie 1996 (JO L 7, 10.1.1997), privind un model uniform pentru permisele de ședere (eliberat în Austria între 1 ianuarie 1998 și 31 decembrie 2004).

„Confirmare a dreptului de intrare în Austria în temeiul articolului 24 din Legea privind stabilirea și șederea (NAG) sau al articolului 59 din Legea privind azilul”, sub forma unui autocolant verde și albastru.

„Confirmarea cererii în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (b) din Acordul de retragere” [„Bestätigung über die Antragstellung gemäß Art. 18 Abs. 1 des Abkommens über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft (Austrittsabkommen)”], eliberată pe suport de hârtie securizată în format A4 de la 4 ianuarie 2021

POLONIA

Înlocuirea listei publicate în JO C 77, 15.3.2014.

I.   Lista documentelor care intră sub incidența articolului 2 punctul 16 litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)

1.    Documente de ședere eliberate în conformitate cu modelul uniform prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe

Karta pobytu (permis de ședere)

Permisele de ședere se eliberează străinilor care au obținut:

zezwolenie na pobyt czasowy (POBYT CZASOWY) – permis de ședere temporară;

zezwolenie na pobyt stały (POBYT STAŁY) – permis de ședere permanentă;

zezwolenie na osiedlenie się (OSIEDLENIE SIĘ) – permis de rezidență, eliberat înainte de 1 mai 2014;

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE/UE (POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WE/UE) – permis de ședere pentru rezident CE pe termen lung (eliberat după 1 octombrie 2005). De la 12 iunie 2012, termenul „CE” a fost înlocuit cu „UE”;

zgoda na pobyt ze względów humanitarnych (POBYT ZE WZGLĘDÓW HUMANITARNYCH);

aprobarea șederii din motive umanitare;

status uchodźcy (STATUS UCHODŹCY) – statut de refugiat;

ochrona uzupełniająca (OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA) – protecție subsidiară;

Documente eliberate resortisanților Regatului Unit și membrilor de familie ai acestora – beneficiari ai Acordului de retragere, din Polonia, după încheierea perioadei de tranziție:

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu (Certificat de înregistrare a șederii – pentru resortisanții Regatului Unit care dețin drept de ședere);

Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu (Document care atestă șederea permanentă – pentru resortisanții Regatului Unit care au drept de ședere permanentă);

Karta pobytowa (Permis de ședere – pentru membrul de familie din afara Regatului Unit care are drept de ședere);

Karta pobytowa (Permis de ședere – pentru membrul de familie din afara Regatului Unit care are drept de ședere).

Toate documentele menționate mai sus au următoarele mențiuni: „Art. 50 TUE” în rubrica: „tipul permisului” și „Art. 18 ust. 4 Umowy Wystąpienia” în rubrica: „Observații”.

2.    Permise de ședere eliberate în conformitate cu Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE

Karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (permis de ședere pentru un membru de familie al unui cetățean al UE);

Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (permis de ședere permanentă pentru un membru de familie al unui cetățean al UE).

II.   Lista documentelor care intră sub incidența articolului 2 punctul 16 litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)

1.

Cărți de identitate eliberate de Ministerul Afacerilor Externe:

legitymacja dyplomatyczna (carte de identitate diplomatică);

legitymacja służbowa (carte de identitate oficială);

legitymacja konsularna (carte de identitate consulară);

legitymacja konsularna konsula honorowego (carte de identitate consulară pentru consul onorific);

legitymacja specjalna (carte de identitate specială).

2.

Lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej (decyzja Rady 94/795/WSiSW z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych działań przyjętych przez Radę na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. b Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ułatwień podróży dla uczniów pochodzących z państw trzecich przebywających w Państwach Członkowskich) (Lista călătorilor pentru călătorii în interiorul Uniunii Europene [Decizia 94/795/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 1994 privind o acțiune comună adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind Uniunea Europeană în ceea ce privește facilitățile de călătorie pentru elevii resortisanți ai unor țări terțe care au reședința într-un stat membru]).

3.

Documentele eliberate resortisanților Regatului Unit și membrilor de familie ai acestora înainte de încheierea perioadei de tranziție menționate în Acordul de retragere, în temeiul Directivei 2004/38/CE, care pot fi utilizate de aceștia după încheierea perioadei de tranziție (documentele vor rămâne valabile cel târziu până la 31 decembrie 2021):

Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu (Document care atestă dreptul de ședere permanentă),

Karta pobytu członka rodziny obywatela UE (Permis de ședere al unui membru de familie al unui cetățean al UE),

Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE (Permis de ședere permanentă al unui membru de familie al unui cetățean al UE).

4.

Documentele provizorii eliberate resortisanților Regatului Unit și membrilor de familie ai acestora după încheierea perioadei de tranziție menționate în Acordul de retragere:

Zaświadczenie (certificat) cu valabilitate de un an care confirmă depunerea unei cereri de înregistrare a unui document de ședere și/sau de rezidență pentru un beneficiar al Acordului de retragere – în cazul unei cereri depuse până la 31 decembrie 2021 (certificatul împreună cu un document de călătorie valabil va da dreptul la mai multe treceri ale frontierei fără a fi necesară obținerea unei vize).

PORTUGALIA

Înlocuirea listei publicate în JO C 77, 15.3.2014.

1.    Permise de ședere eliberate în conformitate cu modelul uniform instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului

TÍTULO DE RESIDÊNCIA

Conferă resortisanților țărilor terțe statutul de rezident în Portugalia.

Temporar – valabilitate de doi ani de la data emiterii și posibilitate de reînnoire pentru perioade succesive de trei ani

Permanent – valabilitate pe o perioadă nedeterminată; trebuie reînnoit o dată la cinci ani sau de câte ori apar modificări în datele de identitate ale titularului

Refugiat – valabilitate de cinci ani

Motive umanitare – valabilitate de trei ani

Permise electronice de ședere au fost eliberate în contextul unui proiect-pilot în perioada 22 decembrie 2008-3 februarie 2009; de la această dată, documentul a fost introdus la nivel național.

2.    Permise de ședere eliberate în conformitate cu Directiva 2004/38/CE (dar nu în conformitate cu modelul uniform)

CARTÃO DE RESIDÊNCIA PERMANENTE Familiar de Cidadão da União Europeia,

Nacional de Estado Terceiro

Document eliberat membrilor de familie ai cetățenilor Uniunii Europene care au locuit legal în Portugalia cu cetățeanul Uniunii Europene pentru o perioadă de cinci ani consecutivi

Eliberat persoanelor care anterior au fost titulare ale documentului Cartão de Residência para Familiar de Cidadão da União Europeia, Nacional de Estado Terceiro (= permis de ședere pentru un resortisant al țărilor terțe care este membru de familie al unui cetățean al Uniunii Europene) (valabilitate de cinci ani)

Perioada maximă de valabilitate – 10 ani

Eliberat începând cu 3.9.2017

CARTÃO DE RESIDÊNCIA Familiar de Cidadão da União Europeia, Nacional de Estado Terceiro

Document eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt membri de familie ai unui cetățean al Uniunii Europene și care se află în Portugalia pentru o perioadă mai mare de trei luni

Eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt membri de familie ai unui cetățean portughez

Perioada maximă de valabilitate – 5 ani

Eliberat membrilor de familie ai unui cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, cu excepția Portugaliei, și prevăzut cu aceeași dată de expirare precum cea a certificatului de înregistrare deținut de membrul de familie în cauză

Perioada maximă de valabilitate – 5 ani

Eliberat membrilor de familie ai cetățenilor din statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția Portugaliei, care sunt titulari ai documentului „Cartão de Residência Permanente de Cidadão da União Europeia” (permis de ședere permanentă pentru cetățenii Uniunii Europene)

Perioada maximă de valabilitate – 5 ani

Eliberat începând cu 3.9.2017

CERTIFICADO DE RESIDÊNCIA PERMANENTE CIDADÃO DA UNIÃO EUROPEIA

Document eliberat cetățenilor Uniunii Europene care au locuit legal în Portugalia pentru o perioadă mai mare de cinci ani

Perioada maximă de valabilitate – 10 ani

Eliberat începând cu 9.1.2019

TITULOS DE RESIDÊNCIA ESPECIAIS EMITIDOS PELO MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

(Permise de ședere speciale eliberate de Ministerul Afacerilor Externe) (a se vedea anexa 20).

ROMÂNIA

Înlocuirea listei publicate în JO C 46 din 5.2.2019.

I.   Permise de ședere emise conform formatului uniform prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului, cu modificările ulterioare

1.

PERMIS DE ȘEDERE PE TERMEN LUNG

Producerea acestui document se realizează de Compania Națională Imprimeria Națională S.A. Permisul de ședere pe termen lung este un document de identitate, ce se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări în baza obținerii dreptului de ședere pe termen lung pentru o perioadă de 10 ani (pentru străinii care sunt membri de familie ai cetățenilor români), iar celorlalte categorii de străini pentru o perioadă de 5 ani.

În permisele de ședere pe termen lung eliberate titularilor unui drept de ședere pe termen lung, obținut ca urmare a deținerii unei Cărți albastre a UE, se înscrie mențiunea „Fost posesor de Carte albastră a UE”.

În permisele de ședere pe termen lung eliberate beneficiarilor protecției internaționale în România se înscrie mențiunea „Protecție internațională acordată de RO la [data]”.

2.

PERMIS DE ȘEDERE PERMANENTĂ

Producerea acestui document se realizează de Compania Națională Imprimeria Națională S.A. Permisul de ședere pe termen lung este un document de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări cetățenilor britanici și membrilor familiilor acestora care intră sub incidența Acordului de retragere și care au dobândit dreptul de ședere permanentă. Este valabil pentru o perioadă de 10 ani.

3.

PERMIS DE ȘEDERE TEMPORARĂ

Producerea acestui document se realizează de Compania Națională Imprimeria Națională S.A. Este valabil între 1 și 5 ani, în funcție de scopul emiterii documentului. Acesta este un document de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări străinilor al căror drept de ședere a fost acordat sau extins sau străinilor cărora li s-a acordat protecție internațională. Este valabil timp de 3 ani pentru cei care beneficiază de statutul de refugiat și de 2 ani pentru cei care beneficiază de statutul conferit prin protecție subsidiară. Acesta este eliberat, de asemenea, cetățenilor britanici și membrilor familiilor acestora, în condițiile prevăzute în Acordul de retragere.

Permisele de ședere au la rubrica „tipul permisului” mențiunea „Permis de ședere temporară”, iar la rubrica „Observații” mențiuni care indică scopul șederii, după cum urmează: activități economice, activități profesionale, activități comerciale, studii (doctorand/elev/masterand/rezident/specializare/student/student an pregătitor), alte calități studii – absolvent, reîntregirea familiei, activități religioase, activități de cercetare științifică, alte scopuri (tratament medical/administrator/formare profesională/voluntariat//apatrid de origine română), urmate de codul numeric personal. Permisele eliberate cetățenilor britanici și membrilor familiilor acestora conțin, la rubrica „Tipul permisului”, mențiunea „articol 50 TUE – ședere temporară” și la rubrica „Observații”, mențiunea „art. 18(1) din WA”. Este valabil pentru o perioadă de 5 ani.

De asemenea, la rubrica observații poate fi indicată și mențiunea „drept de muncă”, în situația în care posesorul permisului de ședere are drept de muncă pe teritoriul României.

În cazul documentelor eliberate străinilor cărora le-a fost acordată o formă de protecție internațională în România, la rubrica „Observații”, scopul șederii poate fi „Refugiat” – valabil pentru 3 ani, sau „Protecție subsidiară” – valabil pentru 2 ani, urmat de codul numeric personal.

4.

CARTEA ALBASTRĂ A UE – în conformitate cu Directiva 2009/50

Acest document este produs de către Compania Națională Imprimeria Națională S.A. Reprezintă un document de identitate, cu o perioadă de valabilitate de până la 2 ani, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări străinilor cărora li s-a prelungit dreptul de ședere temporară în scop de muncă în calitate de lucrători înalt calificați sau cărora li s-a acordat acest drept fără obligativitatea obținerii unei vize. La rubrica „tipul de permis”, se va regăsi mențiunea „carte albastră a UE”, iar la „Observații” – „înalt calificat” și „drept de muncă”. Documentul atestă dreptul de ședere și de muncă al străinului pe teritoriul României în calitate de lucrător înalt calificat.

5.

PERMIS UNIC

Carte de identitate produsă de Compania Națională Imprimeria Națională S.A. și eliberată unui străin de Inspectoratul General pentru Imigrări, care atestă dreptul de ședere și de muncă pe teritoriul României.

Pentru străinul cu drept de ședere temporară în scop de muncă, la rubrica „tipul de permis” va fi menționat „permis unic”, iar la rubrica „Observații” se va regăsi mențiunea „drept de muncă” (în plus, pentru lucrătorii sezonieri, mențiunea „sezonier”).

6.

PERMIS DE ȘEDERE ÎN SCOP DE DETAȘARE

Acest document de identitate produst de Compania Națională Imprimeria Națională S.A. și eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări străinilor al căror drept de ședere temporară a fost prelungit în scopul detașării sau cărora li s-a acordat acest drept fără obligația de a obține viză. Permisul atestă dreptul de ședere și de muncă în baza detașării pe teritoriul României.

Dreptul de ședere se prelungește pentru o perioadă de până la un an într-un interval de 5 ani de la data depunerii cererii de prelungire a dreptului de ședere.

Pentru străinii cu drept de ședere temporară în scop de detașare, la rubrica „tipul de permis” se regăsește mențiunea „permis de ședere în scop de detașare” și mențiunea „drept de muncă”.

Permisul de ședere este eliberat străinilor care au obținut un drept de ședere în scop de detașare în calitate de persoană transferată în cadrul aceleiași companii (lucrători ICT); rubrica „tipul de permis” are mențiunea „permis ICT”, iar rubrica „Observații”, mențiunea „drept de muncă” și, suplimentar, „ICT”.

Permisele de ședere eliberate străinilor care au un drept de ședere în scop de detașare, în calitate de lucrători ICT, în cadrul mobilității pe termen lung, au la rubrica „tipul de permis” mențiunea „permis mobile ICT”, iar la rubrica „Observații”, mențiunea „drept de muncă” și, suplimentar, mențiunea „mobile ICT”.

Alte permise eliberate conform modelului uniform

7.

PERMIS PENTRU LUCRĂTORII FRONTALIERI

Acest document de identitate este produs de societatea română Compania Națională Imprimeria Națională S.A. și eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări cetățenilor britanici care intră sub incidența articolului 26 din Acordul de retragere și care nu au reședința în România, dar sunt angajați în această țară. Documentul atestă dreptul de intrare și de muncă pe teritoriul național. Valabilitatea permisului pentru lucrătorii frontalieri este egală cu valabilitatea contractului de muncă, dar nu poate depăși 5 ani. Permisul pentru lucrători frontalieri conține, la rubrica „tipul de permis”, mențiunea „Art. 50 TUE – lucrător frontalier”, iar la rubrica „Observații”, mențiunea „art. 26 din WA”.

II.   Permise de ședere (certificate de înregistrare/permise de ședere) emise în conformitate cu Directiva 2004/38/CE (dar nu în conformitate cu modelul uniform)

1.

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Acest document imprimat pe hârtie securizată, pe o singură parte, este eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European și cetățenilor Confederației Elvețiene care au drept de ședere în România pentru o perioadă mai mare de 3 luni.

Valabilitatea certificatului de înregistrare este de 5 ani de la data eliberării. La cerere, certificatul de înregistrare poate fi eliberat pentru o perioadă mai mică de 5 ani, dar nu mai puțin de un an.

2.

CARTE DE REZIDENȚĂ PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETĂȚEAN AL UNIUNII

Acest document tip card (imprimat pe o singură parte) se eliberează străinilor membri de familie ai cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European care au drept de rezidență în România pentru o perioadă mai mare de 3 luni.

Valabilitatea cărții de rezidență este de până la 5 ani de la data emiterii, dar nu mai mare decât perioada de rezidență a cetățeanului Uniunii Europene al cărui membru de familie este titularul.

3.

CARTE DE REZIDENȚĂ PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETĂȚEAN AL CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE

Acest document tip card (imprimat pe o singură parte) se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări străinilor membri de familie ai cetățenilor Confederației Elvețiene care au drept de rezidență în România pentru o perioadă mai mare de 3 luni.

Valabilitatea cărții de rezidență este de până la 5 ani de la data emiterii, dar nu mai mare decât perioada de rezidență a cetățeanului Confederației Elvețiene al cărui membru de familie este titularul.

4.

CARTE DE REZIDENȚĂ PERMANENTĂ

Acest document tip card (imprimat pe o singură parte) se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European și cetățenilor Confederației Elvețiene care au drept de rezidență permanentă în România.

Valabilitatea documentelor este de 10 ani, cu excepția celor care se eliberează persoanelor cu vârsta de până la 14 ani, a căror valabilitate este de 5 ani de la data eliberării.

5.

CARTE DE REZIDENȚĂ PERMANENTĂ PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETĂȚEAN AL UNIUNII

Acest document tip card (imprimat pe o singură parte) este eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări străinilor care sunt membri de familie ai cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European cu drept de ședere permanentă în România.

Valabilitatea documentelor este de 10 ani, cu excepția celor care se eliberează persoanelor cu vârsta de până la 14 ani, a căror valabilitate este de 5 ani de la data eliberării.

6.

CARTE DE REZIDENȚĂ PERMANENTĂ PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETĂȚEAN AL CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE

Acest document tip card (imprimat pe o singură parte) este eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări străinilor care sunt membri de familie ai cetățenilor Confederației Elvețiene cu drept de ședere permanentă în România.

Valabilitatea documentelor este de 10 ani, cu excepția celor care se eliberează persoanelor cu vârsta de până la 14 ani, a căror valabilitate este de 5 ani de la data eliberării.

SLOVACIA

Înlocuirea listei publicate în JO C 201 din 8.7.2011.

1.    Permise de ședere eliberate conform modelului uniform

Permis de ședere sub forma unei cărți de identitate fabricate din policarbonat

 

Názov dokladu/

Titlul documentului

Druh pobytu/

Tipul de ședere

Poznámka 1/

Observația 1

Poznámka 2/

Observația 2

Poznámka Z/

pe verso

1

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

Prechodný/

temporară

Podnikanie/Afaceri

 

 

2

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

Prechodný/

temporară

Zamestnanie/

angajare

 

 

3

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

Prechodný/

temporară

Sezónne zamestnanie/Angajare sezonieră

 

 

4

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

ICT

Prechodný pobyt/Ședere temporară

 

 

5

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

ICT

Prechodný pobyt/Ședere temporară

 

 

6

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

Prechodný/

temporară

Štúdium/Studii

 

Oprávnenie pracovať/Cu permisiunea de a munci

7

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

Prechodný/

temporară

Osobitná činnosť – Lektor/Activitate specială – cadru universitar

 

Oprávnenie pracovať/Cu permisiunea de a munci

8

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

Prechodný/temporară

Osobitná činnosť – Umelec/Activitate specială – artist

 

Oprávnenie pracovať/Cu permisiunea de a munci

9

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

Prechodný/

temporară

Osobitná činnosť – Športovec/Activitate specială – sport

 

Oprávnenie pracovať/Cu permisiunea de a munci

10

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

Prechodný/

temporară

Osobitná činnosť – Stáž/

/Activitate specială – stagiar

 

Oprávnenie pracovať/Cu permisiunea de a munci

11

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

Prechodný/

temporară

Osobitná činnosť/Activitate specială –

Program vlády alebo EÚ/Program guvernamental sau al UE

Oprávnenie pracovať/Cu permisiunea de a munci

12

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

Prechodný/

temporară

Osobitná činnosť/Activitate specială –

Medzinárodná zmluva/Tratat internațional

Oprávnenie pracovať/Cu permisiunea de a munci

13

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

Prechodný/

temporară

Osobitná činnosť/Activitate specială –

Zdravotná starostlivosť/asistență medicală

Oprávnenie pracovať/Cu permisiunea de a munci

14

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

Prechodný/

temporară

Osobitná činnosť – Dobrovoľník/Activitate specială – voluntariat

 

Oprávnenie pracovať/Cu permisiunea de a munci

15

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

Prechodný/

temporară

Osobitná činnosť – Novinár/Activitate specială – jurnalist

 

Oprávnenie pracovať/Cu permisiunea de a munci

16

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

Prechodný/

temporară

Výskum a vývoj/Cercetare și dezvoltare

 

Oprávnenie pracovať/Cu permisiunea de a munci

17

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

Prechodný/

temporară

Zlúčenie rodiny/Reîntregirea familiei

 

Oprávnenie pracovať/Cu permisiunea de a munci

18

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

Prechodný/

temporară

Civilné zložky ozbrojených síl/Unitățile civile ale forțelor armate

 

 

19

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

Prechodný/

temporară

Slovák žijúci v zahraničí/cetățean slovac care trăiește în străinătate

 

Oprávnenie pracovať/Cu permisiunea de a munci

20

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

Prechodný/

temporară

Osoba s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte/Ședere pe termen lung în alt stat membru

 

Oprávnenie pracovať/Cu permisiunea de a munci

21

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

Modrá karta EÚ/Cartea albastră a UE

Prechodný/temporară

 

 

22

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

Trvalý/permanentă

Trvalý pobyt na päť rokov/Ședere permanentă timp de cinci ani

 

Oprávnenie pracovať/Cu permisiunea de a munci

23

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

Trvalý/permanentă

Trvalý pobyt na neobmedzený čas/Ședere permanentă cu durată nelimitată

 

Oprávnenie pracovať/Cu permisiunea de a munci

24

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

Osoba s dlhodobým pobytom – EÚ/Persoană cu ședere pe termen lung – UE

 

 

 

25

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

Osoba s dlhodobým pobytom – EÚ/Persoană cu ședere pe termen lung – UE

Medzinárodná ochrana poskytnutá/Protecție internațională acordată

 

 

26

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

Osoba s dlhodobým pobytom – EÚ/Persoană cu ședere pe termen lung – UE

Medzinárodná ochrana poskytnutá/Protecție internațională acordată

 

 

27

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

Osoba s dlhodobým pobytom – EÚ/Persoană cu ședere pe termen lung – UE

bývalý držiteľ modrej karty EÚ/fost posesor de carte albastră

 

 

28

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

Trvalý/permanentă

AZYLANT/Persoană căreia i s-a acordat azil

 

 

29

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

Prechodný/temporară

DOPLNKOVÁ OCHRANA/Protecție subsidiară

 

 

30

Povolenie na pobyt/

Permis de ședere

Trvalý/permanentă

Článok 50 ZEÚ/Articolul 50 TUE

Čl. 18 ods. 4 dohody o vystúpení UK z EÚ/Articolul 18 alineatul (4) din Acordul privind retragerea Regatului Unit din UE

Oprávnenie pracovať/Cu permisiunea de a munci

32

Pobytový preukaz občana EÚ/

Permis de ședere pentru un cetățean al UE

Trvalý/permanentă

Právo na pobyt/Drept de ședere

 

 

33

Pobytový preukaz občana EÚ/Permis de ședere pentru un cetățean al UE

Trvalý/permanentă

Právo na trvalý pobyt/Drept de ședere permanentă pentru un cetățean al Uniunii

 

 

34

Pobytový preukaz rodinného príslušníka občana EÚ/

Permis de ședere de membru al familiei unui cetățean al UE

Trvalý/permanentă

Právo na pobyt/Drept de ședere

 

 

35

Pobytový preukaz rodinného príslušníka občana EÚ/

Permis de ședere pentru un membru al familiei unui cetățean al UE

Trvalý/permanentă

Právo na trvalý pobyt/Drept de ședere permanentă pentru un cetățean al Uniunii

 

 

2.    Toate celelalte documente eliberate resortisanților țărilor terțe care au o valoare echivalentă cu cea a unui permis de ședere

Cestovný doklad vydávaný utečencom podľa Dohovoru OSN z 28. júla 1951

(Document de călătorie eliberat refugiaților în temeiul Convenției ONU din 28 iulie 1951)

Cestovný doklad vydávaný osobám bez štátnej príslušnosti podľa Dohovoru OSN z 28. septembra 1954

(Document de călătorie eliberat apatrizilor în temeiul Convenției ONU din 28 septembrie 1954)

Cudzinecký pas s vlepeným povolením na pobyt vo forme nálepky vydaný osobe, ktorej bola poskytnutá doplnková ochrana na území Slovenskej republiky

(Pașaport pentru străini în care este aplicat sub formă de autocolant un permis de ședere, eliberat persoanelor care beneficiază de protecție subsidiară pe teritoriul Republicii Slovacia)

Preukaz s označením “D” sa vydáva vedúcim diplomatických misií a členom diplomatického personálu, t. j. členom misie, ktorí majú diplomatickú hodnosť, a ich rodinným príslušníkom, konzulárnym úradníkom a ich rodinným príslušníkom, členom personálu medzinárodných organizácií, ktorí požívajú v zmysle príslušného ustanovenia medzinárodnej zmluvy rovnaké výsady a imunity ako členovia diplomatického personálu diplomatickej misie, a ich rodinným príslušníkom.

(Cartea de identitate de tip „D” se eliberează șefilor misiunilor diplomatice, membrilor personalului diplomatic, cu alte cuvinte membrilor de misiune cu rang diplomatic și membrilor de familie ai acestora, funcționarilor consulari, membrilor personalului organizațiilor internaționale, care beneficiază de aceleași privilegii și imunități ca și membrii personalului diplomatic.)

Preukaz s označením “ATP” sa vydáva členom administratívneho a technického personálu misie služobne pridelených ministerstvom zahraničných vecí vysielajúceho štátu na diplomatickú misiu a ich rodinným príslušníkom, konzulárnym zamestnancom – osobám zamestnaným v administratívnych alebo technických službách konzulárneho úradu a ich rodinným príslušníkom.

(Cartea de identitate de tip „ATP” se eliberează membrilor personalului administrativ și tehnic al misiunii desemnat de către Ministerul Afacerilor Externe al statului de origine; angajați consulari – persoane angajate în serviciile administrative sau tehnice ale oficiului consular și membrii familiilor acestora.)

Preukaz s označením “SP” sa vydáva členom služobného personálu diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu, ktorí sú v zamestnaneckom pomere s vysielajúcim štátom, a ich rodinným príslušníkom (požadovaný služobný pas).

[Cartea de identitate de tip „SP” se eliberează membrilor personalului de serviciu al misiunii diplomatice sau funcționarilor consulari angajați de statul de origine și membrilor de familie ai acestora (este obligatoriu pașaportul de serviciu)]

Preukaz s označením “SSP” sa vydáva súkromným služobným osobám – Zamestnávateľom súkromnej služobnej osoby môže byť člen diplomatického personálu, prípadne člen administratívneho a technického personálu.

(Cartea de identitate de tip „SSP” se eliberează pentru personalul particular de serviciu – persoane angajate de membrii personalului diplomatic sau de membri ai personalului administrativ și tehnic.)

Preukaz s označením “MO” Preukaz pracovníkov medzinárodných organizácií sa vydáva členom personálu medzinárodných organizácií – úradníkom kancelárií, resp. úradovní medzinárodných organizácií a ich rodinným príslušníkom.

(Cartea de identitate de tip „MO” pentru angajații organizațiilor internaționale se eliberează membrilor personalului organizațiilor internaționale – funcționari în cadrul unui oficiu sau al unor birouri internaționale și membrilor familiilor acestora.)

SLOVENIA

Înlocuirea listei publicate în JO C 77, 15.3.2014.

1.    Permise de ședere eliberate conform modelului uniform

Dovoljenje za prebivanje

(Permis de ședere)

Vrsta dovoljenja za prebivanje se označi na izkaznici dovoljenja (Tipul permisului de ședere este indicat pe permis și se eliberează ca):

Dovoljenje za stalno prebivanje

(Permis de ședere permanentă)

Dovoljenje za začasno prebivanje

(Permis de ședere temporară)

Dovoljenje za prvo začasno prebivanje

(Permis de primă ședere)

Člen 50 PEU

(Articolul 50 din TUE)

2.    Toate celelalte documente eliberate resortisanților țărilor terțe care au o valoare echivalentă cu cea a unui permis de ședere

Dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana EGP

[Permis de ședere pentru un membru de familie al unui cetățean SEE (format card 91 × 60 mm)] Vrsta dovoljenja za prebivanje se označi na izkaznici in se izda kot:

(Tipul permisului de ședere este indicat pe permis și se eliberează ca):

Dovoljenje za stalno prebivanje (Permis de ședere permanentă)

Dovoljenje za začasno prebivanje (Permis de ședere temporară)

Dovoljenje za prebivanje za družinskega člana slovenskega državljana

(Carte de ședere a unui membru de familie al unui cetățean sloven)

Vrsta dovoljenja za prebivanje se označi na izkaznici in se izda kot: (Tipul permisului de ședere este indicat pe permis și se eliberează ca):

Dovoljenje za stalno prebivanje (Permis de ședere permanentă)

Dovoljenje za začasno prebivanje (Permis de ședere temporară)

Seznam potnikov za šolska potovanja znotraj Evropske unije

(Lista persoanelor care participă la o excursie școlară pe teritoriul Uniunii Europene)

Permise de ședere speciale eliberate de Ministerul Afacerilor Externe:

Diplomatska izkaznica (Carte de identitate diplomatică)

Službena izkaznica (Carte de identitate oficială)

Konzularna izkaznica (Carte de identitate consulară)

Konzularna izkaznica za častne konzularne funkcionarje (Carte de identitate consulară pentru consuli onorifici)

FINLANDA

Înlocuirea listei publicate în JO C 200, 28.6.2014.

1.    Permise de ședere eliberate conform modelului uniform

Eliberate înainte de 1.5.2004:

Pysyvä oleskelulupa

(Permis de ședere permanentă) sub formă de autocolant

Eliberate de la 1.5.2004 până la 31.12.2011:

Permisele de ședere sunt fie permanente, fie cu durată determinată. Permisele de ședere cu durată determinată se eliberează pentru o ședere cu caracter temporar (permis de ședere temporară) sau cu caracter continuu (permis de ședere continuă).

Pysyvä oleskelulupa

Permis de ședere permanentă sub formă de autocolant pe care figurează litera P.

Jatkuva oleskelulupa

Permis de ședere continuă sub formă de autocolant pe care figurează litera A.

Tilapäinen oleskelulupa

Permis de ședere temporară sub formă de autocolant pe care figurează litera B.

Eliberate de la 1.5.2007 până la 31.12.2011:

Permis de ședere CE de rezident pe termen lung pentru un resortisant al unei țări terțe

Permis de ședere pe care figurează literele P-EY

Eliberate începând cu 1.1.2012:

Permisele de ședere sunt fie permanente, fie cu durată determinată. Permisele de ședere cu durată determinată se eliberează pentru o ședere cu caracter temporar (permis de ședere temporară) sau cu caracter continuu (permis de ședere continuă).

Pysyvä oleskelulupa

Permis de ședere permanentă sub formă de card pe care figurează litera P.

Jatkuva oleskelulupa

Permis de ședere continuă sub formă de card pe care figurează litera A.

Tilapäinen oleskelulupa

Permis de ședere temporară sub formă de card pe care figurează litera B.

Cartea Albastră a UE

Permis de ședere sub forma unui card cu mențiunea „EU:n Sininen kortti”

Permis de ședere CE de rezident pe termen lung pentru un resortisant al unei țări terțe

Permis de ședere sub formă de card pe care figurează literele P-EY (eliberat până la 30.9.2013)

Eliberate începând cu 1.10.2013:

Permis de ședere UE de rezident pe termen lung pentru un resortisant al unei țări terțe, sub forma unui card purtând literele P-UE

Eliberat începând cu 1.1.2021:

Permisele de ședere eliberate în temeiul Acordului de retragere sunt eliberate în conformitate cu modelul uniform (OLESKELULUPA), după cum urmează:

Erosopimuksen mukainen oleskeluoikeus Ison-Britannian kansalaiselle ja hänen perheenjäsenilleen.

Oleskeluluvan tyypiksi merkitään SEU-SOPIMUKSEN 50 ARTIKLA. Ison-Britannian kansalaiselle rajatyöntekijälle merkitään kortin kääntöpuolen huomautuksiin RAJATYÖNTEKIJÄ tai GRÄNSARBETARE. Hakemuksen jättämisestä annetaan osoitukseksi todistus vireilläolosta, joka on voimassa hakemuksen käsittelyn ajan.

(Drept de ședere în temeiul Acordului de retragere, pentru resortisanții britanici și membrii de familie ai acestora, cu mențiunea SEU-SOPIMUKSEN 50 ARTIKLA. Permisele pentru resortisanții britanici care au drepturi în calitate de lucrător frontalier au pe spate mențiunea RAJATYÖNTEKIJÄ sau GRÄNSARBETARE. Un certificat de cerere – TODISTUS VIREILLÄOLOSTA – este eliberat la depunerea unei cereri și este valabil până la finalizarea prelucrării cererii.)

Erosopimuksen mukainen pysyvä oleskeluoikeus Ison-Britannian kansalaiselle ja hänen perheenjäsenilleen.

Oleskeluluvan tyypiksi merkitään P SEU-SOPIMUKSEN 50 ARTIKLA. Hakemuksen jättämisestä annetaan osoitukseksi todistus vireilläolosta, joka on voimassa hakemuksen käsittelyn ajan.

(Drept de ședere permanentă în temeiul Acordului de retragere, pentru resortisanții britanici și membrii de familie ai acestora, cu mențiunea P SEU-SOPIMUKSEN 50 ARTIKLA. Un certificat de cerere – TODISTUS VIREILLÄOLOSTA – este eliberat la depunerea unei cereri și este valabil până la finalizarea prelucrării cererii.)

2.    Toate celelalte documente eliberate resortisanților țărilor terțe care au o valoare echivalentă cu cea a unui permis de ședere

Erityinen henkilökortti A, B, C ja D diplomaatti- ja konsuliedustuston sekä kansainvälisen järjestön Suomessa olevan toimielimen henkilökuntaan kuuluvalle ja hänen perheenjäsenelleen

(Carte de identitate specială eliberată de Ministerul Afacerilor Externe personalului diplomatic, administrativ, tehnic și de serviciu, inclusiv membrilor familiilor acestora, persoanelor din serviciul particular al personalului și persoanelor care desfășoară lucrări de construcții, reparații sau întreținere în cadrul misiunilor. Cartea de identitate include mențiunea „Acest permis autorizează șederea în Finlanda”)

Oleskelulupa diplomaattileimaus, oleskelulupa virkaleimaus tai oleskelulupa ilman erityismerkintää

[Permis de ședere sub formă de autocolant eliberat persoanelor menționate mai sus de Ministerul Afacerilor Externe, cu mențiunea „diplomaattileimaus” (diplomatic) sau „virkaleimaus” (serviciu) sau fără indicarea statutului]

Eliberate de la 1.5.2004 până la 29.4.2007:

Pysyvä oleskelulupa

(Permis de ședere permanentă sub forma unui card eliberat membrilor de familie ai resortisanților UE și SEE care sunt resortisanți ai unor țări terțe)

Eliberat de la 30.4.2007:

Oleskelukortti

Permis de ședere eliberat membrilor de familie ai resortisanților UE și SEE care sunt resortisanți ai unor țări terțe. Drept de ședere permanentă („PYSYVÄ/PERMANENT”) sau drept de ședere pe durată determinată (se indică perioada de valabilitate)

SUEDIA

Înlocuirea listei publicate în JO C 16, 18.1.2017.

Permise de ședere eliberate conform modelului uniform

Permanent uppehållstillstånd

(Permis de ședere permanentă sub formă de card ID1 începând din 20 mai 2011, care nu indică nicio dată de expirare)

Uppehållstillstånd

(Permis de ședere temporară sub formă de card ID1 începând din 20 mai 2011, care indică o perioadă de valabilitate limitată)

Tipul permisului este menționat în rubrica pentru mențiuni de pe card (PUT pentru permis de ședere permanentă și permis de muncă, ședere temporară, AT pentru permis de muncă, carte albastră a UE etc.). Cartea albastră a UE este un permis combinat de ședere și de muncă pentru resortisanții țărilor terțe cărora le este oferit sau le-a fost oferit un post calificat într-un stat al UE. Aceasta înseamnă că se acordă atât un permis de ședere, cât și un permis de muncă, dar sub forma unei cărți albastre a UE.

Permanent Uppehållskort

(Permis de ședere permanentă pentru un membru de familie al unui cetățean al Uniunii)

Uppehållskort

(Permis de ședere pentru un membru de familie al unui cetățean al Uniunii)

Bevis om mottagen ansökan om uppehållsstatus

(Certificat care atestă depunerea unei cereri pentru statutul de rezident în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Acordul privind retragerea Regatului Unit din UE)

Regeringskansliet/Utrikesdepartementet

(Permis de ședere sub formă de card ID1 eliberat de oficiile guvernamentale/Ministerul Afacerilor Externe diplomaților străini, membrilor personalului tehnic/administrativ, personalului de serviciu și membrilor de familie ai acestora, precum și personalului de serviciu particular afectat ambasadelor sau oficiilor consulare din Suedia) și personalului organizațiilor internaționale din Suedia, inclusiv membrilor de familie ai acestora.

LISTA PERMISELOR DE ȘEDERE ELIBERATE DE ȚĂRI ASOCIATE SPAȚIULUI SCHENGEN

ISLANDA

Înlocuirea listei publicate în JO C 201, 8.7.2011.

1.    Permise de ședere eliberate conform modelului uniform

AN

Dvalarleyfi vegna náms

(Permis de ședere temporară pentru studenți)

AUS

Dvalarleyfi vegna ungmennaskipta

(Permis de ședere temporară pentru schimbul intercultural între tineri)

BL

Búsetuleyfi

(Permis de ședere permanentă)

BLf

Dvalarleyfi fyrir aðstandendur útlendings

(Permis de ședere temporară pentru membrii de familie)

DN

Dvalarleyfi vegna doktorsnáms

(Permis de ședere temporară pentru studii doctorale)

DNf

Dvalarleyfi fyrir aðstandendur útlendings

(Permis de ședere temporară pentru membrii de familie)

—–

DNR

Dvalarleyfi vegna rannsóknarnáms

(Permis de ședere temporară pentru studii de cercetare)

DNRf

Dvalarleyfi fyrir aðstandendur útlendings

(Permis de ședere temporară pentru membrii de familie)

FF

Dvalarleyfi fyrir flóttafólk

(Permis de ședere temporară pentru refugiați)

FFf

Dvalarleyfi fyrir aðstandendur útlendings

(Permis de ședere temporară pentru membrii de familie)

IT

Dvalarleyfi fyrir íþróttafólk

(Permis de ședere temporară pentru sportivi)

ITf

Dvalarleyfi fyrir aðstandendur útlendings

(Permis de ședere temporară pentru membrii de familie)

ITB

Dvalarleyfi fyrir íþróttafólk B

(Permis de ședere temporară pentru sportivi B)

ITBf

Dvalarleyfi fyrir aðstandendur útlendings

(Permis de ședere temporară pentru membrii de familie)

HO

Dvalarleyfi

(Permis de ședere temporară)

HOf

Dvalarleyfi fyrir aðstandendur útlendings

(Permis de ședere temporară pentru membrii de familie)

LT

Dvalarleyfi vegna lögmæts og sérstaks tilgangs

(Permis de ședere temporară acordat pe baza unor motive legitime și specifice)

ML

Dvalarleyfi af mannúðarástæðum

(Permis de ședere temporară eliberat din motive umanitare)

MLf

Dvalarleyfi fyrir aðstandendur útlendings

(Permis de ședere temporară pentru membrii de familie)

MSE

Dvalarleyfi

(Permis de ședere temporară eliberat pentru 12 luni)

MSU

Dvalarleyfi

(Permis de ședere temporară eliberat pentru 6 luni)

ISf

Dvalarleyfi fyrir aðstandendur Íslendings

(Permis de ședere temporară pentru membrii de familie ai unui cetățean islandez)

SF

Dvalarleyfi vegna starfs sem krefst sérfræðiþekkingar

(Permis de ședere temporară pentru profesioniști calificați)

SFf

Dvalarleyfi fyrir aðstandendur útlendings

(Permis de ședere temporară pentru membrii de familie)

SV

Dvalarleyfi vegna skorts á vinnuafli

(Permis de ședere temporară legat de ocuparea unui loc de muncă din cauza penuriei de forță de muncă)

RDf

Réttur til dvalar fyrir aðstandendur EES ríkisborgara

(Drept de ședere pentru membrii de familie ai unui cetățean SEE/carte de ședere)

SR

Dvalarleyfi vegna samnings við önnur ríki

(Permis de ședere temporară pe baza acordurilor cu alte țări)

SS

Dvalarleyfi fyrir starfsmann sendiráðs

(Permis de ședere temporară pentru angajații consulari)

SSf

Dvalarleyfi fyrir aðstandendur útlendings

(Permis de ședere temporară pentru membrii de familie)

SVB

Dvalarleyfi vegna skorts á vinnuafli B

(Permis de ședere temporară legat de ocuparea unui loc de muncă din cauza penuriei de forță de muncă – B)

—–

SVBf

Dvalarleyfi fyrir aðstandendur útlendings

(Permis de ședere temporară pentru membrii de familie)

SVÞ

Dvalarleyfi vegna skorts á vinnuafli – þjónustusamningur

(Permis de ședere temporară legat de ocuparea unui loc de muncă din cauza penuriei de forță de muncă – contract de prestare de servicii)

TL

Dvalarleyfi vegna sérstakra tengsla við landið

(Permis de ședere temporară având drept motiv existența unei legături speciale cu Islanda)

TLf

Dvalarleyfi fyrir aðstandendur útlendings

(Permis de ședere temporară pentru membrii de familie)

TS

Dvalarleyfi vegna trúarstarfa

(Permis de ședere temporară pentru lucrători religioși)

VR

Dvalarleyfi vegna vistráðningar

(Permis de ședere temporară pentru lucrător au-pair)

2.    Toate celelalte documente eliberate resortisanților țărilor terțe care au o valoare echivalentă cu cea a unui permis de ședere

Permis de reintrare (în urma unei cereri de prelungire a permisului de ședere)

NORVEGIA

Înlocuirea listei publicate în JO C 201 din 8.7.2011.

1.    Permise de ședere eliberate conform modelului uniform

Oppholdstillatelse

(Permis de ședere)

Arbeidstillatelse

(Permis de muncă)

Permanent oppholdstillatelse

(Permis de stabilire/permis de muncă și de ședere permanentă)

2.    Toate celelalte documente eliberate resortisanților țărilor terțe care au o valoare echivalentă cu cea a unui permis de ședere

În cazurile în care un resortisant străin are nevoie de un document de călătorie, unul dintre următoarele două documente poate fi utilizat ca supliment la permisul de ședere, de muncă sau de stabilire:

un document de călătorie pentru refugiați („Reisebevis” – verde);

un pașaport de imigrant („Utlendingspass” – albastru).

Titularului unuia dintre aceste documente de călătorie i se garantează permisiunea de a reintra în Norvegia în perioada de valabilitate a documentului.

Cărți eliberate resortisanților UE/SEE/AELS și membrilor de familie ai acestora care sunt resortisanți ai unor țări terțe:

Oppholdskort for familiemedlem til EØS-borger

(Carte de ședere pentru membrii de familie ai resortisanților UE/SEE/AELS)

Oppholdskort for familiemedlem til EU/EØS/EFTA-borger

(Carte de ședere pentru membrii de familie ai resortisanților UE/SEE/AELS)

Oppholdskort for tjenesteytere eller etablerere tilknyttet et EØS-foretak

(Carte de ședere pentru întreprinzători sau prestatori de servicii într-o întreprindere care s-a stabilit într-un alt stat UE/SEE/AELS)

Varig Oppholdsbevis for EØS-borgere

(Document de ședere pe termen lung pentru resortisanții UE/SEE/AELS)

Varig Oppholdskort for familiemedlem til EØS-borger

(Document de ședere permanentă pentru membrii de familie ai resortisanților UE/SEE/AELS)

Registreringsbevis for EØS- borgere

(Certificat de înregistrare pentru resortisanții UE/SEE/AELS)

Cărțile menționate anterior se eliberează fie de către poliția norvegiană („Politiet”), fie de către Direcția Norvegiană pentru Imigrare („UDI”).

Permise diplomatice

Identitetskort for diplomater

(Carte de identitate pentru diplomați – roșie)

Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon

(Carte de identitate pentru personalul de serviciu/personalul auxiliar – maro)

Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon

(Carte de identitate pentru personalul administrativ și tehnic – albastră)

Identitetskort for utsendte konsuler ved fagkonsulater

(Carte de identitate pentru consuli de carieră – verde)

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe eliberează autocolante de ședere titularilor unor pașapoarte diplomatice, de serviciu și oficiale pentru care există obligativitatea vizei și membrilor personalului misiunilor străine, titulari ai unui pașaport național.

ELVEȚIA

Înlocuirea listei publicate în JO C 77, 15.3.2014.

1.    Permise de ședere în temeiul articolului 2 alineatul (16) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) [modelul uniform stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1030/2002]

Titre de séjour/Aufenthaltstitel/Permesso di soggiorno [permis de ședere] (L, B, C)

Titre de séjour/Aufenthaltstitel/Permesso di soggiorno [permis de ședere] (L, B, C) cu mențiunea „membru al familiei” pentru resortisanții țărilor terțe care sunt membri ai familiei unui resortisant elvețian

Titre de séjour/Aufenthaltstitel/Permesso di soggiorno (permis de ședere) cu mențiunea „membru de familie al unui cetățean UE/AELS” pentru resortisanții țărilor terțe care sunt membri de familie ai unui cetățean UE/AELS care își exercită dreptul la liberă circulație.

2.    Permise de ședere eliberate în conformitate cu modelul uniform instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe

Livret pour étrangers L / Ausländerausweis L / Libretto per stranieri L [document de identitate de tip L pentru cetățenii străini](permis de ședere de scurtă durată; permis L, de culoare violetă);

Livret pour étrangers B / Ausländerausweis B / Libretto per stranieri B / Legitimaziun d'esters B [document de identitate de tip B pentru cetățenii străini] (permis de ședere temporară de tip B; eliberat în trei sau patru limbi, de culoare gri deschis);

Livret pour étrangers C / Ausländerausweis C / Libretto per stranieri C [document de identitate de tip C pentru străini] (permis de ședere permanentă de tip C, verde);

Livret pour étrangers Ci / Ausländerausweis Ci / Libretto per stranieri Ci (document de identitate Ci pentru străini) [document de identitate de tip Ci pentru soții/soțiile și copiii (până la 25 de ani) funcționarilor organizațiilor internaționale și ai membrilor reprezentanțelor străine în Elveția care exercită o activitate lucrativă pe piața elvețiană a forței de muncă, roșu];

Cartes de légitimation (titres de séjour) du Département fédéral des Affaires étrangères / Legitimationskarten (Aufenthaltsbewilligung) vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten / Carte di legittimazione (titoli di soggiorno) del Dipartimento federale degli affari esteri [cărți de identitate (permise de ședere) eliberate de Departamentul Federal al Afacerilor Externe] (a se vedea anexa 20)

LIECHTENSTEIN

Înlocuirea listei publicate în JO C 199, 7.7.2012.

I.   Permise de ședere eliberate de Liechtenstein cetățenilor din UE/SEE și din Elveția

Bewilligung in Briefform (BiB) (permis sub formă de scrisoare)

(Permis de muncă zilnic sau săptămânal, valabilitate: maximum 180 de zile pe o perioadă de 12 luni)

Aufenthaltstitel L (Kurzaufenthaltsbewilligung)

(Permis de ședere pe termen scurt, valabilitate: maximum 12 luni)

Aufenthaltstitel B (Aufenthaltsbewilligung)

(Permis de ședere pe termen scurt, valabilitate: maximum 5 ani)

Aufenthaltstitel C (Niederlassungsbewilligung)

(Permis de ședere permanentă, termenul de revizuire a valabilității: maximum 5 ani)

Aufenthaltstitel D (Daueraufenthaltsbewilligung)

(Permis de ședere permanentă, termenul de revizuire a valabilității: maximum 10 ani)

II.   Permise de ședere eliberate de Liechtenstein resortisanților țărilor terțe

1.    Permise de ședere conforme cu modelul uniform eliberate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1030/2002

Aufenthaltstitel L für Drittstaatsangehörige

(Permis de ședere pe termen scurt, valabilitate: minimum 3 luni, maximum 12 luni)

Aufenthaltstitel B für Drittstaatsangehörige

(Permis de ședere pe termen lung, valabilitate: maximum 12 luni)

Aufenthaltstitel C für Drittstaatsangehörige

(Permis de ședere permanentă, termenul de revizuire a valabilității: maximum 3 ani)

2.    Permise de ședere eliberate resortisanților țărilor terțe care sunt membri de familie ai cetățenilor UE/SEE sau ai cetățenilor elvețieni (dreptul la liberă circulație)

Aufenthaltstitel L für Drittstaatsangehörige

[Permise pe termen scurt eliberate resortisanților țărilor terțe care sunt membri de familie ai cetățenilor UE/SEE sau ai cetățenilor elvețieni (dreptul la liberă circulație), valabilitate: maximum 12 luni]

Aufenthaltstitel B für Drittstaatsangehörige

[Permise pe termen lung eliberate resortisanților țărilor terțe care sunt membri de familie ai cetățenilor UE/SEE sau ai cetățenilor elvețieni (dreptul la liberă circulație), valabilitate: maximum 5 ani]

Aufenthaltstitel C für Drittstaatsangehörige

[Permise de ședere permanentă eliberate resortisanților țărilor terțe care sunt membri de familie ai cetățenilor elvețieni (dreptul la liberă circulație), termenul de revizuire a valabilității: maximum 5 ani]

Aufenthaltstitel D für Drittstaatsangehörige

[Permise de ședere permanentă eliberate resortisanților țărilor terțe care sunt membri de familie ai cetățenilor UE/SEE (dreptul la liberă circulație), termenul de revizuire a valabilității: maximum 10 ani]

3.    Lista persoanelor care participă la o excursie școlară pe teritoriul Uniunii Europene

LISTA PUBLICĂRILOR ANTERIOARE

JO C 247, 13.10.2006, p. 1.

JO C 153, 6.7.2007, p. 5.

JO C 192, 18.8.2007, p. 11.

JO C 271, 14.11.2007, p. 14.

JO C 57, 1.3.2008, p. 31.

JO C 134, 31.5.2008, p. 14.

JO C 207, 14.8.2008, p. 12.

JO C 331, 21.12.2008, p. 13.

JO C 3, 8.1.2009, p. 5.

JO C 64, 19.3.2009, p. 15.

JO C 198, 22.8.2009, p. 9.

JO C 239, 6.10.2009, p. 2.

JO C 298, 8.12.2009, p. 15.

JO C 308, 18.12.2009, p. 20.

JO C 35, 12.2.2010, p. 5.

JO C 82, 30.3.2010, p. 26.

JO C 103, 22.4.2010, p. 8.

JO C 108, 7.4.2011, p. 6.

JO C 157, 27.5.2011, p. 5.

JO C 201, 8.7.2011, p. 1.

JO C 216, 22.7.2011, p. 26.

JO C 283, 27.9.2011, p. 7.

JO C 199, 7.7.2012, p. 5.

JO C 214, 20.7.2012, p. 7

JO C 298, 4.10.2012, p. 4.

JO C 51, 22.2.2013, p. 6.

JO C 75, 14.3.2013, p. 8.

JO C 77, 15.3.2014, p. 4.

JO C 118, 17.4.2014, p. 9.

JO C 200, 28.6.2014, p. 59.

JO C 304, 9.9.2014, p. 3.

JO C 390, 5.11.2014, p. 12.

JO C 210, 26.6.2015, p. 5.

JO C 286, 29.8.2015, p. 3.

JO C 151, 28.4.2016, p. 4.

JO C 16, 18.1.2017, p. 5.

JO C 69, 4.3.2017, p. 6.

JO C 94, 25.3.2017, p. 3.

JO C 297, 8.9.2017, p. 3.

JO C 343, 13.10.2017, p. 12.

JO C 100, 16.3.2018, p. 25.

JO C 144, 25.4.2018, p. 8.

JO C 173, 22.5.2018, p. 6.

JO C 222, 26.6.2018, p. 12.

JO C 248, 16.7.2018, p. 4.

JO C 269, 31.7.2018, p. 27.

JO C 345, 27.9.2018. p. 5.

JO C 27, 22.1.2019. p. 8.

JO C 34, 28.1.2019, p. 4.

JO C 46, 5.2.2019, p. 5.

JO C 330, 6.10.2020, p. 5.


(1)  A se vedea lista publicărilor anterioare la sfârșitul prezentei actualizări.

(2)  JO L 77, 23.3.2016, p. 1.

(3)  JO L 16, 23.1.2004, p. 44.

(4)  JO L 155, 18.6.2009, p. 17.

(5)  JO L 158, 30.4.2004, p. 77.

(6)  JO L 115, 29.4.2008, p. 1.

(7)  JO L 286, 1.11.2017, p. 9.

(8)  JO L 375, 23.12.2004, p. 12.

(9)  JO L 289, 3.11.2005, p. 15.

(10)  JO L 157, 27.5.2014, p. 1.

(11)  JO L 327, 19.12.1994, p. 1.

(12)  Mențiunea „persoană aflată în întreținere” se adaugă în cazul în care persoana în cauză este un membru al familiei unei persoane care locuiește în Estonia în temeiul Actului privind cooperarea internațională în domeniul militar.

(13)  JO L 94, 28.3.2014, p. 375.

(14)  JO L 132, 21.5.2016, p. 21.

(15)  JO L 337, 20.12.2011, p. 9.

(16)  JO L 251, 3.10.2003, p. 12.

(17)  JO L 188, 12.7.2019, p. 67.

(18)  JO L 261, 6.8.2004, p. 19.