Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 130 din 14-04-2021

Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10209 — Ceravis/Fraunhofer-Gesellschaft/E-VITA JV)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 130/05)

1.   

 La data de 7 aprilie 2021, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Ceravis AG („Ceravis”, Germania), care aparține Danish Agro Group („Danish Agro”, Danemarca),

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. („Fraunhofer-Gesellschaft”, Germania),

E-VITA GmbH („E-VITA”, Germania).

Ceravis și Fraunhofer-Gesellschaft dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul asupra întreprinderii E-VITA.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni într-o societate nou-creată, care constituie o întreprindere comună.

2.   

 Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Ceravis: comerțul cu produse agricole, precum și producția de semințe și de hrană pentru animale, în special pentru fermierii din landurile Schleswig-Holstein și Mecklenburg-Vorpommern, din nordul Germaniei. Danish Agro este o cooperativă de aprovizionare agricolă;

în cazul întreprinderii Fraunhofer-Gesellschaft: activități de cercetare orientate spre aplicații, precum și activități de cercetare pe bază de contract pentru agenții guvernamentale și pentru sectorul privat în diverse domenii științifice;

în cazul întreprinderii E-VITA: comercializarea, utilizarea, distribuția și continuarea dezvoltării tehnologiei electronilor pentru tratarea semințelor fără substanțe chimice.

3.   

 În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

 Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10209 — Ceravis/Fraunhofer-Gesellschaft/E-VITA JV

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.