Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 130 din 14-04-2021

Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10225 — AES/Coatue/Schneider Electric/Uplight)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 130/04)

1.   

 La data de 6 aprilie 2021, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

AES Corporation („AES”, SUA),

Coatue Management, L.L.C. („Coatue”, SUA),

Schneider Electric SE („Schneider Electric”, Franța),

Uplight, Inc. („Uplight”, SUA).

AES, Coatue și Schneider Electric dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întregii societăți Uplight.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

 Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii AES: societate de nivel mondial în domeniul energiei, care desfășoară activități de producție și de distribuție a energiei termice și a energiei electrice din surse regenerabile,

în cazul întreprinderii Coatue: administrator de investiții la nivel mondial axat pe tehnologie, mass-media și comunicații,

în cazul întreprinderii Schneider Electric: grup internațional care se ocupă în principal de gestionarea consumului de energie electrică și de diverse tipuri de soluții și produse software pentru automatizare și gestionarea energiei,

în cazul întreprinderii Uplight: societate de soluții energetice care furnizează întreprinderilor de servicii publice software care le permite consumatorilor finali să își monitorizeze și să își adapteze obiceiurile de consum de energie pentru a-și reduce consumul și costurile.

3.   

 În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

 Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10225 — AES/Coatue/Schneider Electric/Uplight

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.