Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 127 din 12-04-2021

Expunere de motive a Consiliului: Poziția în primă lectură (UE) nr. 4/2021 a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1293/2013

(2021/C 127/02)

I.   INTRODUCERE

1.

La 1 iunie 2018, Comisia a transmis Consiliului și Parlamentului European propunerea sa de regulament de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE). Propunerea face parte dintr-o serie de programe de finanțare ale Uniunii propuse ca parte a cadrului financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027.

2.

La 11 decembrie 2018, Parlamentul a adoptat o serie de amendamente la propunere în vederea începerii negocierilor cu Consiliul (1).

3.

La 20 decembrie 2018, Consiliul a adoptat o abordare generală parțială (2), în care au fost lăsate la o parte (între paranteze) toate dispozițiile cu implicații bugetare sau cu caracter orizontal legate de CFM, în așteptarea unui acord din partea Consiliului European cu privire la CFM.

4.

În urma negocierilor din cadrul trilogurilor, Parlamentul și Consiliul au convenit asupra unei „interpretări comune” cu privire la toate dispozițiile care nu figurează între paranteze, interpretare care a fost confirmată de Comitetul Reprezentanților Permanenți la 20 martie 2019 (3).

5.

La 17 aprilie 2019, Parlamentul a adoptat poziția sa în primă lectură (4), aprobând interpretarea comună și adoptând un număr limitat de amendamente la propunerea Comisiei cu privire la textul rămas.

6.

În urma acordului exprimat de Consiliul European în ceea ce privește CFM cu ocazia reuniunii sale din 17-21 iulie 2020 (5) și a acordului ulterior vizând Regulamentul privind CFM (6) și Acordul interinstituțional (AII) legat de acesta (7), negocierile referitoare la propunere au fost reluate și au avut drept rezultat, la 17 decembrie 2020, un acord provizoriu între Consiliu și Parlament.

7.

Acordul provizoriu a fost aprobat de Comitetul Reprezentanților Permanenți la 13 ianuarie 2021 și de Comisia ENVI a Parlamentului European la 15 ianuarie 2021.

8.

La 16 martie 2021, Consiliul a adoptat poziția sa în primă lectură în conformitate cu articolul 294 alineatul (5) din TFUE.

II.   OBIECTIV

9.

Scopul propunerii de regulament privind programul LIFE este de a institui instrumentul de finanțare al Uniunii pentru politici climatice și mediu pentru perioada 2021-2027. Obiectivul programului LIFE este de a contribui la punerea în aplicare, actualizarea și dezvoltarea politicilor și a legislației Uniunii privind mediul și clima prin cofinanțarea proiectelor cu valoare adăugată europeană. Acesta îi va succeda programului LIFE pentru perioada 2014-2020 – astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 –, înlocuindu-l.

III.   ANALIZA POZIȚIEI ÎN PRIMĂ LECTURĂ A CONSILIULUI

10.

Poziția în primă lectură a Consiliului este rezultatul contactelor informale dintre Parlamentul European, Comisie și Consiliu, astfel cum se prevede în Declarația comună privind aspectele practice în cadrul procedurii de codecizie (8).

Compromisul la care s-a ajuns între instituții conține, printre altele, elementele-cheie prezentate în continuare.

Considerații generale

11.

A fost urmată structura programului LIFE, în special împărțirea pe domenii și subprograme, astfel cum a fost propusă de Comisie, inclusiv integrarea unor fonduri dedicate sprijinirii tranziției către o energie curată, care, până în prezent, a fost finanțată în cadrul programului Orizont 2020.

În ceea ce privește obiectivele programului LIFE prevăzute la articolul 3, acestea au fost detaliate și clarificate în mod suplimentar. În special, s-a pus un accent sporit pe natură și biodiversitate pentru a se sublinia faptul că această parte este esențială pentru programul LIFE. A fost inclusă o trimitere la o economie neutră din punct de vedere climatic, precum și o trimitere specifică la sprijinul pentru punerea în aplicare a programelor generale de acțiune ale Uniunii, pentru a se permite în mod explicit luarea în considerare a succesorului celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu (9).

Puncte-cheie

Pachetul financiar (articolul 5)

12.

Dimensiunea pachetului financiar pentru programul LIFE reflectă acordul la care s-a ajuns în cadrul Consiliului European cu privire la CFM și acordul ulterior cu privire la Regulamentul privind CFM, având drept rezultat o reducere minoră în comparație cu propunerea Comisiei. Repartizarea pachetului financiar respectă repartizarea între domenii și subprograme propusă de Comisie.

Integrarea aspectelor legate de climă și ambiția în materie de biodiversitate

13.

Poziția Consiliului [articolul 19 alineatul (5) și considerentul 29] reflectă acordul Consiliului European cu privire la CFM și acordul ulterior cu privire la Regulamentul privind CFM, și anume de a crește obiectivul pentru cheltuielile bugetare globale legate de climă de la 25 % la cel puțin 30 %. Se preconizează că 61 % din pachetul financiar al programului LIFE va contribui la realizarea acestui obiectiv.

14.

Importanța cheltuielilor legate de biodiversitate și a elaborării unor metode de urmărire a unor astfel cheltuieli a fost evidențiată prin ancorarea în programul LIFE a acordului la care s-a ajuns cu privire la ambiția în materie de biodiversitate din cadrul AII legat de CFM. În consecință, programul LIFE contribuie la integrarea acțiunilor în materie de biodiversitate în politicile Uniunii și la realizarea obiectivului general ambițios de a aloca 7,5 % din cheltuielile anuale prevăzute în cadrul CFM pentru obiectivele în materie de biodiversitate în 2024 și 10 % din cheltuielile anuale prevăzute în cadrul CFM pentru obiectivele în materie de biodiversitate în 2026 și 2027, luând totodată în considerare suprapunerile existente între obiectivele în materie de climă și cele legate de biodiversitate [articolul 19 alineatul (5) și considerentul 16].

Implementarea finanțării (articolul 9)

15.

A fost prevăzut un cadru mai detaliat pentru implementarea finanțării, care să asigure direcționarea finanțării către acțiuni și proiecte prioritare. În consecință, cel puțin 85 % din bugetul pentru programul LIFE trebuie alocat granturilor pentru finanțarea, printre altele, a proiectelor strategice de protejare a naturii din cadrul subprogramului Natură și biodiversitate, a proiectelor strategice integrate din cadrul subprogramelor legate de economia circulară și politicile climatice și a proiectelor legate de asistența tehnică.

16.

În plus, ratele maxime globale de cofinanțare au fost stabilite chiar în cadrul Regulamentului LIFE, la nivelurile necesare pentru a se menține volumul eficient de sprijin acordat prin program. În plus și pentru a se ține seama de adaptabilitatea care este necesară pentru a se răspunde gamei existente de acțiuni și entități, în programele de lucru multianuale urmează să fie stabilite rate de cofinanțare specifice.

Criteriile de atribuire și echilibrul geografic [articolul 9 și articolul 11 alineatul (4)]

17.

S-a convenit asupra furnizării unor orientări mai generale pentru implementarea finanțării, atât în ceea ce privește criteriile de atribuire, cât și în ceea ce privește asigurarea echilibrului geografic în cadrul programului LIFE. Se precizează în mod explicit că criteriul global care reglementează atribuirea proiectelor în cadrul programului LIFE este calitatea și că Comisia trebuie să urmărească o acoperire geografică eficace și bazată pe calitate în întreaga Uniune. Pentru a se facilita punerea în aplicare a obiectivelor programului în întreaga UE și pentru a se promova un nivel ridicat de calitate a propunerilor de proiecte, se va acorda finanțare pentru consolidarea capacităților legate de acele activități ale autorităților statelor membre care sunt menite să sporească participarea efectivă la proiectele din cadrul programului LIFE. Suma maximă alocată pentru granturi în scopul sprijinirii consolidării capacităților statelor membre cu o „participare efectivă scăzută” este de 15 milioane EUR, cu rate maxime de cofinanțare care nu depășesc 95 % din costurile eligibile pentru proiecte.

Programe de lucru multianuale (articolul 18)

18.

Poziția Consiliului prevede că durata primului program de lucru multianual este de patru ani, iar durata celui de al doilea program de lucru multianual este de trei ani. În plus, pentru o mai bună încadrare și direcționare a programării acțiunilor, în comparație cu propunerea Comisiei, aceasta stabilește mai detaliat elementele care trebuie incluse în aceste programe de lucru, cum ar fi:

indicatori de performanță pentru fiecare subprogram;

o detaliere și o specificare suplimentară a alocării fondurilor, inclusiv indicații privind sumele maxime pentru anumite tipuri de granturi și ratele de cofinanțare (reflectând dispozițiile privind implementarea finanțării);

calendare orientative pentru cererile de propuneri, procedura de selecție și criteriile de atribuire pentru depunerile de proiecte.

În etapa dezvoltării programelor de lucru, Comisia trebuie să asigure consultarea părților interesate.

19.

Procedura pentru adoptarea programelor de lucru multianuale este acum specificată în Regulamentul LIFE. Acestea vor fi adoptate prin acte de punere în aplicare.

Durata și retroactivitatea (articolele 1 și 26)

20.

În propunerea Comisiei, programul LIFE avea o durată nelimitată. Pentru a se asigura că Comisia va prezenta o nouă propunere vizând un program de finanțare a acțiunilor în domeniul mediului și al climei pentru următorul CFM, permițând astfel colegiuitorilor să revizuiască obiectivele și prioritățile împreună cu Comisia, poziția Consiliului precizează că programul LIFE este instituit pentru perioada CFM corespunzător anilor 2021-2027. Durata programului LIFE este aliniată la durata CFM.

Pentru a asigura o tranziție lină, fără întreruperi, între programul LIFE anterior (2014-2020) și noul program LIFE și pentru a alinia lansarea programului LIFE la cea a CFM, se prevede aplicarea retroactivă. Prin urmare, programul LIFE trebuie să se aplice de la 1 ianuarie 2021.

Alte chestiuni

21.

Textul regulamentului a fost actualizat pentru a reflecta evoluțiile din cadrul politicilor privind mediul și clima, în special prin includerea unor trimiteri la Pactul verde european.

22.

Este susținută (reflectându-se, de asemenea, acordul Consiliului European din iulie 2020) propunerea Comisiei în ceea ce privește participarea țărilor terțe la programul LIFE (articolul 6). În ceea ce privește finanțarea activităților din afara UE, poziția Consiliului adaugă o dispoziție specifică și limitată privind finanțarea sprijinului pentru organizarea de conferințe multilaterale în afara UE [articolul 11 alineatul (5)].

23.

Unele dispoziții și considerente de natură orizontală au fost ajustate pentru a asigura o aliniere a tuturor programelor de finanțare ale CFM (în special articolul 16).

24.

Comisia a propus întreruperea utilizării siglei LIFE specifice, dar aceasta a fost menținută în poziția Consiliului (anexa III).

IV.   CONCLUZIE

25.

Poziția în primă lectură a Consiliului reflectă pe deplin compromisul la care s-a ajuns în cadrul negocierilor dintre Consiliu și Parlamentul European, facilitat de Comisie. Acest compromis a fost confirmat de scrisoarea adresată de președintele Comisiei ENVI a Parlamentului European președintelui Comitetului Reprezentanților Permanenți la data de 15 ianuarie 2021. În această scrisoare, președintele Comisiei ENVI a indicat că, cu condiția ca Consiliul să adopte ca poziție în primă lectură textul convenit în mod provizoriu, sub rezerva verificării juridico-lingvistice, președintele va recomanda ca poziția Consiliului să fie acceptată fără amendamente în a doua lectură a Parlamentului.

(1)  Documentul 15312/18.

(2)  Documentele 15489/18 + COR 1.

(3)  Documentul 7479/1/19 REV 1.

(4)  Documentul 8654/19.

(5)  Documentul EUCO 10/20.

(6)  Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 (JO L 433I, 22.12.2020, p. 11).

(7)  Acordul interinstituțional din 16 decembrie 2020 dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs în vederea introducerii de noi resurse proprii (JO L 433I, 22.12.2020, p. 28).

(8)  JO C 145, 30.6.2007, p. 5.

(9)  O propunere pentru un al optulea program de acțiune pentru mediu (propunere de decizie privind un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030) a fost prezentată la 14 octombrie 2020 – documentul 11987/20 – COM(2020) 652 final.