Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 129 din 13-04-2021

COMUNICAREA COMISIEI

Ajustarea calculului sumei forfetare și al penalităților cu titlu cominatoriu propuse de Comisie în cadrul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, în urma retragerii Regatului Unit

(2021/C 129/01)

I.   INTRODUCERE

În temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), atunci când Comisia sesizează Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la faptul că un stat membru nu și-a îndeplinit o obligație prevăzută de tratate, Curtea poate impune sancțiuni financiare în două situații:

(a)

atunci când statul membru nu a luat măsurile necesare pentru a se conforma unei hotărâri anterioare a Curții prin care s-a constatat o încălcare a dreptului UE [articolul 260 alineatul (2) din TFUE];

(b)

atunci când statul membru nu și-a îndeplinit obligația de notificare a măsurilor de transpunere a unei directive adoptate în temeiul unei proceduri legislative [articolul 260 alineatul (3) din TFUE].

În ambele cazuri, sancțiunea aplicată de Curtea de Justiție poate consta în plata unei sume forfetare, pentru a sancționa continuarea încălcării (1), și în plata zilnică a unei penalități cu titlu cominatoriu, pentru a determina statul membru în cauză să înceteze încălcarea cât mai repede posibil după pronunțarea hotărârii Curții (2). Comisia propune Curții, care ia decizia finală, cuantumurile aferente sancțiunilor financiare.

Abordarea generală adoptată de Comisie la calcularea sancțiunii propuse este bine stabilită. Începând din 1997 (3) și după cum se prevede în comunicările succesive (4), Comisia a aplicat o abordare care reflectă atât capacitatea de plată a statului membru în cauză, cât și ponderea sa instituțională. Aceasta se aplică prin intermediul așa-numitului factor „n” (5). Factorul „n” este combinat cu alți factori – gravitatea încălcării și durata sa – de care Comisia ține seama atunci când calculează cuantumul sancțiunii propuse.

Începând cu 2019 (6), Comisia a calculat factorul „n” pe baza a două elemente: produsul intern brut (PIB) și numărul de reprezentanți în Parlamentul European alocat fiecărui stat membru (7). Comisia determină factorul „n” de referință utilizând media fiecăruia dintre cele două elemente utilizate: PIB-ul și numărul de reprezentanți în Parlamentul European (8).

Cifrele de bază utilizate în calcul sunt actualizate anual pentru a reflecta evoluțiile economice din statele membre.

Cea mai recentă actualizare (9) a ținut încă seama de PIB-ul Regatului Unit și de numărul de reprezentanți în Parlamentul European alocat Regatului Unit înainte de retragerea sa din Uniune. Acest lucru se datorează faptului că, în temeiul Acordului de retragere, în perioada de tranziție, Comisia ar putea încă să inițieze o acțiune împotriva Regatului Unit înaintea Curții de Justiție în temeiul articolului 260 din TFUE.

Cu toate acestea, având în vedere că perioada de tranziție s-a încheiat, datele utilizate pentru calcularea sancțiunilor financiare trebuie ajustate. PIB-ul Regatului Unit și numărul de reprezentanți în Parlamentul European alocat anterior Regatului Unit nu mai sunt relevante și nu ar trebui utilizate pentru calcularea sancțiunilor financiare propuse de Comisie cu privire la cele 27 de state membre.

Această ajustare a fost deja anunțată în comunicările Comisiei din februarie 2019 (10) și din septembrie 2020 (11).

II.   FACTORI „n” AJUSTAȚI PENTRU 2021

Factorii „n” ajustați pentru statele membre ca urmare a eliminării din calcule a datelor referitoare la Regatul Unit sunt după cum urmează:

Tabelul 1

Factori „n” ajustați pentru 2021

 

2021 Factori „n”

Belgia

0,86

Bulgaria

0,28

Cehia

0,59

Danemarca

0,57

Germania

4,95

Estonia

0,12

Irlanda

0,59

Grecia

0,54

Spania

2,33

Franța

3,77

Croația

0,22

Italia

3,17

Cipru

0,10

Letonia

0,13

Lituania

0,20

Luxemburg

0,17

Ungaria

0,47

Malta

0,08

Țările de Jos

1,32

Austria

0,75

Polonia

1,43

Portugalia

0,57

România

0,74

Slovenia

0,17

Slovacia

0,31

Finlanda

0,50

Suedia

0,86

III.   FACTOR DE AJUSTARE

1.   Sume forfetare minime ajustate

Sumele forfetare minime pentru fiecare stat membru se calculează prin înmulțirea unei sume forfetare de referință cu factorul „n” și cu inflația medie din cele 27 de state membre („UE-27”) din anul de referință. Creșterea factorilor „n” care rezultă în urma retragerii Regatului Unit din Uniune (a se vedea secțiunea II) ar conduce, prin urmare, la propunerea de către Comisie a unor sancțiuni financiare mai ridicate înaintea Curții (12).

Pentru a evita o creștere a sancțiunilor financiare propuse pentru oricare dintre statele membre ca urmare directă a retragerii Regatului Unit din Uniune, se va aplica un factor de ajustare de 0,836 la formula utilizată pentru calcularea sumelor forfetare minime. Acest factor de ajustare corespunde unei situații în care statul membru cu cea mai mare creștere a factorului „n” (Irlanda) nu ar înregistra o creștere a sumei sale forfetare minime cu mai mult decât ar fi cazul (și anume, o creștere care să corespundă exclusiv inflației și evoluției PIB-ului, de 4,5 %, conform calculului).

Prin urmare, formula utilizată pentru determinarea sumelor forfetare minime naționale este următoarea:

Suma forfetară minimă = suma forfetară minimă de referință × inflația UE-27 în 2019 × factorul „n” × 0,836

Suma forfetară minimă de referință actuală este de 2 610 384 EUR; ajustată în funcție de inflație (+1,7 %), suma forfetară de referință utilizată în 2021 va fi de 2 656 000 EUR.

Tabelul 2

Sume forfetare minime în 2021 cu factor de ajustare de 0,836 (anul de referință: 2019)

 

Sume forfetare minime în 2020 (mii de EUR)

Sume forfetare minime în 2021 (mii de EUR)

Evoluția sumelor forfetare minime 2020 => 2021

Belgia

2 088

1 909

–8,6 %

Bulgaria

653

622

–4,7 %

Cehia

1 384

1 310

–5,3 %

Danemarca

1 331

1 266

–4,9 %

Germania

11 982

10 990

–8,3 %

Estonia

261

266

+1,9 %

Irlanda

1 253

1 310

+4,5 %

Grecia

1 305

1 199

–8,1 %

Spania

5 377

5 173

–3,8 %

Franța

8 849

8 370

–5,4 %

Croația

496

488

–1,6 %

Italia

7 596

7 038

–7,3 %

Cipru

235

222

–5,5 %

Letonia

313

289

–7,7 %

Lituania

470

444

–5,5 %

Luxemburg

392

377

–3,8 %

Ungaria

1 122

1 044

–7,0 %

Malta

183

178

–2,7 %

Țările de Jos

3 002

2 931

–2,4 %

Austria

1 749

1 665

–4,8 %

Polonia

3 367

3 175

–5,7 %

Portugalia

1 384

1 266

–8,5 %

România

1 723

1 643

–4,6 %

Slovenia

392

377

–3,8 %

Slovacia

731

688

–5,9 %

Finlanda

1 175

1 110

–5,5 %

Suedia

2 062

1 909

–7,4 %

Media UE

 

 

–4,9 %

2.   Valorile forfetare de bază uniforme ajustate

Valoarea forfetară de bază uniformă actuală pentru plățile zilnice ale penalităților cu titlu cominatoriu (13) este de 3 154 EUR (14). Pentru 2021, fără niciun factor de ajustare și luând în considerare doar inflația, valoarea forfetară de bază uniformă pentru plățile zilnice ale penalităților cu titlu cominatoriu ar fi de 3 209 EUR.

După aplicarea factorului de ajustare de 0,836 la această cifră, valoarea forfetară de bază uniformă pentru plățile zilnice aferente penalităților cu titlu cominatoriu pentru anul 2021 este de 2 683 EUR.

Valoarea forfetară de bază uniformă actuală pentru plățile aferente sumelor forfetare (15) este de 1 052 EUR (16). Pentru 2021, fără niciun factor de ajustare și luând în considerare doar inflația, valoarea forfetară de bază uniformă pentru plățile aferente sumelor forfetare ar fi de 1 070 EUR.

După aplicarea factorului de ajustare de 0,836 la această cifră, valoarea forfetară de bază uniformă ajustată pentru plata sumei forfetare pentru anul 2021 este de 895 EUR.

IV.   AJUSTAREA SANCȚIUNILOR FINANCIARE PROPUSE PENTRU REGATUL UNIT

Cifrele prezentate în secțiunea II se aplică numai statelor membre.

În temeiul articolului 12 alineatul (4) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord și al articolului 12 din Protocolul privind zonele de suveranitate ale Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Cipru, Comisia și Curtea de Justiție își mențin competențele care le sunt conferite prin tratate în legătură cu aplicarea dreptului Uniunii aplicabil Regatului Unit în temeiul protocoalelor respective. În plus, în temeiul articolului 160 din Acordul de retragere, Curtea de Justiție își păstrează competența în temeiul articolelor 258, 260 și 267 din TFUE în ceea ce privește interpretarea și aplicarea anumitor dispoziții din partea a cincea a Acordului de retragere.

Prin urmare, Comisia poate, în temeiul acestor dispoziții, trimite Curții de Justiție o cerere de sancțiuni financiare pentru Regatul Unit după 31 decembrie 2020.

În cazul în care Comisia ar proceda astfel, aceasta nu s-ar mai putea baza pe formula utilizată anterior pentru calcularea factorului „n” (17), având în vedere că Regatul Unit nu mai are niciun reprezentant în Parlamentul European. Din acest motiv, în formula factorului „n” care urmează să fie utilizată pentru calcularea sancțiunilor financiare care urmează să fie impuse Regatului Unit, numărul reprezentanților în Parlamentul European se înlocuiește cu un factor numeric fix de 2,8, care corespunde numărului de reprezentanți în Parlamentul European alocat Regatului Unit în 2018 în raport cu media Uniunii (18).

Aceasta are drept rezultat următoarele cifre pentru 2021:

Factorul „n” pentru Regatul Unit: 3,70;

Suma forfetară minimă pentru Regatul Unit: 8 215 000 EUR.

V.   APLICARE

Comisia va aplica cifrele actualizate prevăzute în prezenta comunicare în deciziile pe care le va lua în cauzele aflate pe rolul Curții de Justiție de la data publicării prezentei comunicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


(1)  Comunicare a președintei: Comunicarea reformată privind aplicarea articolului 228 din Tratatul CE, SEC(2005) 1658, punctul 10.3.

(2)  SEC(2005) 1658, punctul 14.

(3)  Metoda de calcul al penalităților cu titlu cominatoriu prevăzute în temeiul articolului 171 din Tratatul CE (JO C 63, 28.2.1997, p. 2).

(4)  A se vedea, în special, Comunicarea Comisiei – Punerea în aplicare a articolului 260 alineatul (3) din TFUE (JO C 12, 15.1.2011, p. 1) și Comunicarea Comisiei – Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune” (JO C 18, 19.1.2017, p. 10).

(5)  SEC(2005) 1658, punctul 14.

(6)  Comunicarea Comisiei – Modificarea metodei de calcul al plăților forfetare și al plăților zilnice ale penalităților cu titlu cominatoriu propuse de Comisie în cadrul acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, C(2019) 1396 final (JO C 70, 25.2.2019, p. 1).

(7)  A se vedea articolul 3 alineatul (1) din Decizia (UE) 2018/937 a Consiliului European din 28 iunie 2018 de stabilire a componenței Parlamentului European (JO L 165 I, 2.7.2018, p. 1).

(8)  Media se calculează după cum urmează: factorul „n” este o medie geometrică, calculată pornind de la rădăcina pătrată a produsului factorilor bazați pe PIB-ul statelor membre și pe numărul de reprezentanți în Parlamentul European. Acesta se obține cu ajutorul următoarei formule: Image 1 unde: PIB n = PIB-ul statului membru în cauză, în milioane de euro; PIB mediu = PIB-ul mediu al tuturor statelor membre; Reprezentant n = numărul de reprezentanți alocat statului membru în cauză în Parlamentul European; Reprezentant med = numărul mediu de reprezentanți în Parlamentul European alocat tuturor statelor membre.

(9)  Comunicarea Comisiei – Actualizarea datelor utilizate pentru calcularea sumelor forfetare și a penalităților cu titlu cominatoriu pe care Comisia urmează să le propună Curții de Justiție a Uniunii Europene în cadrul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, C(2020) 6043 final (JO C 301, 11.9.2020, p. 1).

(10)  C(2019) 1396 final.

(11)  C(2020) 6043 final.

(12)  Fără nicio ajustare, sumele forfetare minime pentru toate statele membre ar crește, în medie, cu 13,7 %. Acestea variază între +9,4 % (Belgia și Portugalia) și +25,1 % (Irlanda).

(13)  Cuantumul aferent plății zilnice a penalităților cu titlu cominatoriu se calculează prin înmulțirea valorii forfetare de bază uniforme, mai întâi cu factorii asociați gravității și duratei, iar după aceea cu factorul „n”.

(14)  C(2020) 6043 final.

(15)  Suma forfetară se calculează prin înmulțirea valorii forfetare de bază uniforme (diferită de cea pentru plățile zilnice aferente penalităților cu titlu cominatoriu) cu un factor asociat gravității, cu factorul „n” și cu numărul de zile în care continuă să aibă loc încălcarea (până la conformare sau până la pronunțarea hotărârii).

(16)  C(2020) 6043 final.

(17)  A se vedea nota de subsol 8.

(18)  Formula specifică a factorului „n” pentru Regatul Unit: Image 2.