Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 129 din 13-04-2021

Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile prevăzute în Decizia 2011/235/PESC a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2021/595 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 359/2011 al Consiliului, astfel cum a fost pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/587 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran

(2021/C 129/07)

Următoarele informații sunt aduse la cunoștința persoanelor care figurează în anexa la Decizia 2011/235/PESC a Consiliului (1), astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2021/595 a Consiliului (2), și în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 359/2011 al Consiliului (3), astfel cum a fost pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/587 al Consiliului (4) privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran.

Consiliul Uniunii Europene a decis ca persoanele care figurează în anexele menționate anterior să fie în continuare incluse pe lista persoanelor și a entităților care fac obiectul unor măsuri restrictive, prevăzută în Decizia 2011/235/PESC și în Regulamentul (UE) nr. 359/2011.

Se atrage atenția persoanelor în cauză asupra posibilității de a adresa o cerere autorităților competente din statul membru/statele membre relevant(e), conform indicațiilor de pe site-urile care figurează în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 359/2011, pentru a obține autorizația de a utiliza fonduri înghețate pentru nevoi de bază sau plăți specifice (a se vedea articolul 4 din regulament).

Persoanele în cauză pot înainta Consiliului, înainte de 31 decembrie 2021, o cerere însoțită de documente justificative, prin care să solicite reanalizarea deciziei de a le include pe lista menționată anterior, la adresa de mai jos:

Consiliul Uniunii Europene

RELEX.1.C

Secretariatul General

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

De asemenea, se atrage atenția persoanelor în cauză asupra posibilității de a contesta decizia Consiliului în fața Tribunalului Uniunii Europene, în conformitate cu condițiile stabilite la articolul 275 al doilea paragraf și la articolul 263 al patrulea și al șaselea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


(1)  JO L 100, 14.4.2011, p. 51.

(2)  JO L 125, 13.4.2021, p. 58.

(3)  JO L 100, 14.4.2011, p. 1.

(4)  JO L 125, 13.4.2021, p. 1.