Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 125 din 12-04-2021

Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10207 — ICG/Dr. Axel Paeger/AMEOS)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 125/03)

1.   

 La data de 29 martie 2021, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Intermediate Capital Group plc („ICG”, Regatul Unit);

Dr. Axel Paeger („Dr. Paeger”, un cetățean german);

AMEOS Gruppe AG („AMEOS”, Elveția).

ICG și Dr. Paeger dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii AMEOS.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

 Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii ICG: firmă de investiții specializată în structurarea și furnizarea de finanțare de tip mezanin, de credite cu efect de levier și de participații minoritare și majoritare în întreprinderi din Europa, din regiunea Asia-Pacific și din SUA;

în cazul Dr. Paeger: acesta este fondatorul și directorul general al AMEOS;

în cazul întreprinderii AMEOS: operator privat de spitale generale și psihiatrice pentru cazuri acute, precum și de instituții de îngrijire pe termen lung a persoanelor în vârstă și de instituții de îngrijire mintală pe termen lung în Germania, Austria și Elveția.

3.   

 În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

 Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10207 — ICG/Dr. Axel Paeger/AMEOS

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.