Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 124 din 09-04-2021

Expunere de motive a Consiliului: Poziția în primă lectură (UE) nr. 3/2021 a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală și de abrogare a Deciziei (UE) 2015/2240

(2021/C 124/02)

I.   INTRODUCERE

1.

La 6 iunie 2018, Comisia a adoptat propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 (1), drept una dintre propunerile legate de cadrul financiar multianual (denumit în continuare „CFM”) și parte din capitolul „Piața unică, inovare și digitalizare”.

2.

Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) a fost aleasă drept comisia competentă din cadrul Parlamentului European. Comisia și-a votat proiectul de raport la 21 noiembrie 2018. Raportul a fost apoi confirmat în plen la 12 decembrie 2018 (2).

3.

La 4 decembrie 2018, Consiliul TTE a adoptat o abordare generală parțială (3). Abordarea generală parțială nu a inclus o serie de elemente, în special dispoziții cu implicații bugetare sau de natură orizontală și nici dispoziții legate de discuțiile în curs din cadrul altor grupuri de pregătire ale Consiliului cu privire la alte propuneri legislative. Astfel de elemente au fost marcate în text cu paranteze pătrate.

4.

Comitetul Economic și Social European și-a adoptat avizul la 17 octombrie 2018 (4).

5.

Comitetul Regiunilor și-a adoptat avizul la 5 decembrie 2018 (5).

6.

La 8 februarie 2019, președinția a solicitat Coreperului un mandat (6) pentru începerea negocierilor cu Parlamentul European. Trilogul a avut loc la 13 februarie 2019 la Strasbourg, iar colegiuitorii au ajuns la o interpretare comună cu privire la Regulamentul de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027. Interpretarea comună nu a inclus elementele dintre paranteze ale textului.

7.

La 13 martie 2019, Comitetul Reprezentanților Permanenți a luat act de interpretarea comună la care s-a ajuns în cadrul trilogului, luând totodată la cunoștință că lucrările cu Parlamentul European vor fi reluate de îndată ce Consiliul va avea un mandat cu privire la toate elementele propunerii.

8.

La 17 aprilie 2019, pe baza interpretării comune, Parlamentul European și-a adoptat poziția în primă lectură (7).

9.

În concluziile sale din 21 iulie 2020 (8), Consiliul European a emis orientările politice pentru toate dosarele legate de CFM. La 7 octombrie 2020, având în vedere cele de mai sus, Comitetul Reprezentanților Permanenți a mandatat (9) președinția să reia negocierile cu Parlamentul European în vederea ajungerii la un acord cu privire la întregul text.

10.

Al doilea trilog a avut loc la 14 decembrie 2020, în format virtual. În cursul acestui trilog, Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu cu privire la toate chestiunile nesoluționate.

11.

La 18 decembrie 2020, Comitetul Reprezentanților Permanenți a confirmat respectivul text final de compromis în vederea obținerii unui acord (10).

12.

La 14 ianuarie 2021, Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) a Parlamentului European a aprobat textul final de compromis. Ulterior, președintele Comisiei ITRE a trimis o scrisoare președintelui Comitetului Reprezentanților Permanenți, indicând că, în cazul în care Consiliul transmite oficial poziția sa Parlamentului European, astfel cum a fost convenită în cadrul trilogurilor, sub rezerva verificării de către experții juriști-lingviști, el va recomanda plenului ca poziția în primă lectură a Consiliului să fie acceptată fără amendamente în a doua lectură a Parlamentului European.

II.   OBIECTIV

13.

Obiectivul general al propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 este de a institui un instrument de cheltuieli pentru a maximiza beneficiile transformării digitale pentru cetățenii, întreprinderile și administrațiile publice din UE, mai exact prin consolidarea capacităților digitale ale UE în cinci domenii-cheie (așa-numitele „obiective specifice”): calculul de înaltă performanță, inteligența artificială, securitatea cibernetică și încrederea, competențele digitale avansate și implementarea, utilizarea optimă a capacității digitale și interoperabilitatea.

III.   ANALIZA POZIȚIEI ÎN PRIMĂ LECTURĂ A CONSILIULUI

Observații generale

14.

În vederea ajungerii la un acord cu privire la regulament, Consiliul și Parlamentul European au desfășurat negocieri cu scopul de a încheia un acord în a doua lectură pe baza unei poziții în primă lectură a Consiliului pe care Parlamentul ar putea să o aprobe ca atare. Textul poziției în primă lectură a Consiliului reflectă pe deplin compromisul la care s-a ajuns între colegiuitori.

15.

Consiliul împărtășește obiectivele și principiile subliniate în poziția în primă lectură a Parlamentului European și sprijină structura programului, care va contribui la realizarea obiectivelor acestuia.

16.

Centre de inovare digitală: Consiliul este de acord cu poziția în primă lectură a Parlamentului European potrivit căreia desemnarea centrelor de inovare digitală ar trebui realizată printr-un proces deschis și competitiv.

17.

Restricții de securitate: Consiliul sprijină poziția în primă lectură a Parlamentului European referitoare la restricțiile de securitate în ceea ce privește participarea la acțiuni din cadrul obiectivelor specifice „Inteligența artificială” și „Calculul de înaltă performanță”. Consiliul este de acord că programele de lucru pot prevedea că entitățile controlate din țări terțe pot fi eligibile pentru participarea la acțiuni în cadrul acestor două obiective specifice numai dacă îndeplinesc condițiile legate de securitate prevăzute în programul de lucru.

18.

Cerințe etice: Consiliul se aliniază la poziția în primă lectură a Parlamentului European în ceea ce privește condițiile referitoare la aspectele etice pentru obiectivul specific „Inteligența artificială”. Pentru Consiliu este, de asemenea, important să se asigure că diferitele acțiuni din cadrul acestui obiectiv țin seama de principiile etice. Prin urmare, Consiliul este de acord cu adăugarea unor dispoziții mai detaliate privind etica, inclusiv, în special, posibilitatea efectuării de controale etice de către Comisie și posibilitatea de a suspenda, a reduce sau a încheia finanțarea.

19.

Completarea granturilor: Consiliul este de acord cu poziția în primă lectură a Parlamentului European conform căreia granturile din cadrul programului Europa digitală pot acoperi până la 100 % din costurile eligibile, fără a aduce atingere principiului de cofinanțare.

Observații specifice

20.

La 14 decembrie 2020, în cadrul ultimului trilog, colegiuitorii au reușit să ajungă la un compromis cu privire la chestiunile nesoluționate prezentate în continuare.

21.

Alocarea bugetului pentru obiective specifice: colegiuitorii au convenit să adapteze alocarea bugetului programului pentru cele cinci obiective specifice prin reducerea cuantumului pentru fiecare obiectiv cu același procent (17,47 %) ca în cazul bugetului total al programului. Acest lucru permite menținerea ponderii și a echilibrului propunerii inițiale.

22.

Durata programului: colegiuitorii au convenit asupra duratei programului Europa digitală. Articolul 1 instituie programul pentru perioada care se aliniază la durata cadrului financiar multianual 2021-2027.

23.

Programe de lucru: colegiuitorii au convenit să păstreze în text dispozițiile privind utilizarea actelor de punere în aplicare pentru adoptarea programelor de lucru pentru acțiunile care fac obiectul gestiunii directe. De asemenea, s-a convenit să se combine aceste dispoziții cu modificări care oferă garanții suplimentare că conținutul viitoarelor programe de lucru va fi ferm ancorat în articolele 4-8 din regulament, iar orientările generale din anexa I vor fi aplicabile pe întreaga durată a programului. În plus, colegiuitorii au convenit să includă posibilitatea de a utiliza acte delegate pentru actualizarea anexei I.

24.

Participarea țărilor terțe: Colegiuitorii au convenit să introducă în regulament conceptul de „asociere parțială”, și anume asocierea unor țări terțe la un număr limitat de obiective specifice urmărite în cadrul programului Europa digitală.

IV.   CONCLUZIE

25.

Poziția în primă lectură a Consiliului cu privire la Regulamentul de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 reflectă pe deplin compromisul la care s-a ajuns în cadrul negocierilor între reprezentanții Consiliului și ai Parlamentului European, care au fost facilitate de Comisie.

26.

În consecință, Comitetul Reprezentaților Permanenți este invitat să propună Consiliului:

să aprobe prezenta expunere de motive a Consiliului cu privire la poziția sa în primă lectură; și

să transmită Parlamentului European prezenta expunere de motive.

27.

După adoptarea de către Parlamentul European a poziției sale în a doua lectură, care să aprobe poziția Consiliului fără amendamente, Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 va intra în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(1)  Doc. 10167/18 + ADD 1.

(2)  Doc. P8_TA(2018)0521.

(3)  Doc. 14488/18 REV 1.

(4)  Doc. CESE 2018/03902.

(5)  Doc. COR 2018/03951.

(6)  Doc. 5989/19 COR 1.

(7)  P8_TA-PROV(2019)0403.

(8)  Doc. 00010/20.

(9)  Doc. 11293/20.

(10)  Doc. 13835/20.