Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 128 din 14-04-2021

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/597 A COMISIEI

din 12 aprilie 2021

de stabilire a unor măsuri de urgență în legătură cu cazurile confirmate de infestare cu gândacul mic de stup în Italia

[notificată cu numărul C(2021) 2365]

(Numai textul în limba italiană este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

 

Intrare în vigoare: data notificării: 14/04/2021

 

Punere în aplicare: 21/04/2021 – 21/04/2024

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (1), în special articolul 259 alineatul (1) primul paragraf litera (a),

întrucât:

(1)

Gândacul mic de stup (Aethina tumida) este o insectă originară din Africa Subsahariană, care s-a răspândit în întreaga lume în ultimele decenii și care se poate înmulți rapid, în special în prezența larvelor de albine, a polenului și a mierii în fagure. Specimenele adulte pot zbura pe o distanță de câțiva kilometri pentru a invada alte locuri. Infestarea cu gândacul mic de stup este menționată în anexa II la Regulamentul (UE) 2016/429, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul delegat (UE) 2018/1629 al Comisiei (2), și în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882 al Comisiei (3).

(2)

Gândacul mic de stup este în mare parte absent din Uniune, dar în regiunile Calabria și Sicilia din Italia au fost semnalate infestări începând cu septembrie 2014. Decizia de punere în aplicare 2014/909/UE a Comisiei (4) a stabilit anumite măsuri de protecție a sănătății animale în ceea ce privește infestările confirmate cu gândacul mic de stup în Italia. În prezent, atât regiunea Calabria, cât și regiunea Sicilia sunt enumerate în anexa la respectiva decizie de punere în aplicare ca zone care fac obiectul măsurilor de protecție în cauză. Respectiva decizie de punere în aplicare este aplicabilă până la data de 21 aprilie 2021.

(3)

Autoritatea competentă centrală din Italia a transmis recent Comisiei informații care arată că infestarea cu gândacul mic de stup continuă să se producă în regiunea Calabria în stupine, în stupii plasați și gestionați de autoritatea competentă locală pentru a investiga situația, precum și la albinele melifere sălbatice. În cazurile confirmate de infestare, stupinele sau stupii afectați au fost distruși. Autoritatea competentă locală a stabilit o zonă de protecție în regiunea respectivă și a interzis circulația albinelor melifere și a anumitor alte mărfuri din regiunea respectivă. Cu toate acestea, autoritatea competentă locală nu a putut eradica gândacul mic de stup. Răspândirea gândacului mic de stup din zona afectată din Italia ar putea constitui un pericol grav pentru albinele melifere și bondarii din alte părți ale Uniunii.

(4)

Informațiile prezentate Comisiei de către autoritatea competentă centrală din Italia au arătat, de asemenea, că, începând cu septembrie 2014, doar două cazuri confirmate de infestări cu gândacul mic de stup au avut loc în regiunea Sicilia în stupine și ambele au fost eradicate. În special, această autoritate competentă a stabilit că a doua infestare, care a avut loc în iunie 2019, a fost rezultatul unei deplasări ilegale, efectuate de către un apicultor, a unor stupi furați din regiunea Calabria și că această infestare a fost detectată, investigată și eradicată cu promptitudine de către autoritatea competentă locală. Datele oficiale colectate de autoritatea competentă centrală de la autoritățile competente locale după punerea în aplicare a unor măsuri de supraveghere oficiale adecvate și reprezentative, inclusiv utilizarea stupilor santinelă pe parcursul mai multor ani, confirmă absența, începând cu septembrie 2014, a gândacului mic de stup în regiunea Sicilia, cu excepția infestării din iunie 2019. Prin urmare, în februarie 2020, autoritatea competentă locală a eliminat zona de protecție stabilită în regiunea respectivă în urma cazului confirmat în iunie 2019.

(5)

Pentru a preveni orice perturbări inutile ale comerțului din Uniune, pentru a evita impunerea de către țări terțe a unor bariere nejustificate în calea comerțului, precum și pentru a preveni răspândirea gândacului mic de stup în alte părți ale Uniunii, este oportun să se stabilească restricții privind circulația anumitor mărfuri care pot contribui la răspândirea gândacului mic de stup. Aceste restricții trebuie să fie similare cu cele stabilite de autoritățile italiene și cu cele prevăzute în prezent în Decizia de punere în aplicare 2014/909/UE. Zonele care fac obiectul acestor măsuri de urgență trebuie să se limiteze la regiunea Calabria.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie trebuie să se aplice de la 21 aprilie 2021, adică de la data aplicării Regulamentului (UE) 2016/429. Având în vedere dificultățile întâmpinate de autoritatea competentă în ultimii ani în ceea ce privește eradicarea gândacului mic de stup în regiunea Calabria, aceste măsuri trebuie să se aplice timp de 3 ani.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

(a)

„stup” înseamnă un recipient utilizat pentru păstrarea albinelor melifere sau a bondarilor;

(b)

„stupină” înseamnă o unitate care deține albine melifere sau bondari;

(c)

„subproduse apicole neprelucrate” înseamnă miere, ceară de albine, lăptișor de matcă, propolis sau polen care nu sunt destinate consumului uman, astfel cum sunt definite la punctul 10 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei (5), care nu au fost supuse vreunui proces de prelucrare în conformitate cu capitolul II secțiunea 1 tabelul 2 rândul 10 a patra coloană din anexa XIV la regulamentul respectiv;

(d)

„echipamente pentru apicultură” înseamnă stupi, părți de stupi și ustensile folosite într-o stupină.

Articolul 2

(1)   Italia se asigură că următoarele măsuri de urgență sunt puse în aplicare în zonele enumerate în anexă:

(a)

o interdicție privind expedierea următoarelor mărfuri către alte zone ale Uniunii:

(i)

albine melifere;

(ii)

bondari;

(iii)

subproduse apicole neprelucrate;

(iv)

echipamente pentru apicultură;

(v)

produse apicole în fagure destinate consumului uman;

(b)

efectuarea unei supravegheri a stupilor și stupinelor și a unor investigații epidemiologice, inclusiv:

(i)

identificarea și urmărirea transportului mărfurilor menționate la litera (a) către și de la stupine și unități pentru extragerea mierii aflate pe o rază de 20 km în jurul stupului (stupilor) în care a fost confirmată infestarea cu gândacul mic de stup;

(ii)

notificarea către Comisie a rezultatelor acestei supravegheri și ale acestor investigații epidemiologice.

(2)   Pe baza rezultatelor supravegherii și ale investigațiilor epidemiologice prevăzute la alineatul (1) litera (b), Italia poate pune în aplicare măsuri de urgență suplimentare adecvate în temeiul articolului 257 din Regulamentul (UE) 2016/429.

Articolul 3

Prezenta decizie se aplică de la 21 aprilie 2021 până la 21 aprilie 2024.

Articolul 4

Destinatari

Prezenta decizie se adresează Republicii Italiene.

Adoptată la Bruxelles, 12 aprilie 2021.

Pentru Comisie

Stella KYRIAKIDES

Membru al Comisiei


(1)  JO L 84, 31.3.2016, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2018/1629 al Comisiei din 25 iulie 2018 de modificare a listei bolilor stabilite în anexa II la Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (JO L 272, 31.10.2018, p. 11).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882 al Comisiei din 3 decembrie 2018 privind aplicarea anumitor norme de prevenire și control al bolilor în cazul categoriilor de boli listate și de stabilire a unei liste a speciilor și a grupurilor de specii care prezintă un risc considerabil de răspândire a bolilor listate respective (JO L 308, 4.12.2018, p. 21).

(4)  Decizia de punere în aplicare 2014/909/UE a Comisiei din 12 decembrie 2014 privind anumite măsuri de protecție cu privire la apariții confirmate ale gândacului mic de stup în Italia (JO L 359, 16.12.2014, p. 161).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată (JO L 54, 26.2.2011, p. 1).


ANEXĂ

Stat membru

Zone care fac obiectul măsurilor de urgență

Italia

Regiunea Calabria: toată regiunea