Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 128 din 14-04-2021

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/596 A COMISIEI

din 8 aprilie 2021

de modificare a anexei II la Decizia 2003/467/CE în ceea ce privește statutul oficial de stat indemn de bruceloză al Croației în ceea ce privește efectivele de bovine

[notificată cu numărul C(2021) 2260]

(Text cu relevanță pentru SEE)

 

Intrare în vigoare: data notificării: 14/04/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine (1), în special anexa A.II punctul 7,

întrucât:

(1)

Directiva 64/432/CEE se aplică comerțului cu bovine în interiorul Uniunii. Directiva prevede condițiile în care un stat membru sau regiuni ale acestuia pot fi recunoscute oficial ca fiind indemne de bruceloză în ceea ce privește efectivele de bovine.

(2)

Articolul 2 din Decizia 2003/467/CE a Comisiei (2) prevede că statele membre enumerate în capitolul 1 din anexa II la decizia respectivă sunt declarate oficial indemne de bruceloză în ceea ce privește efectivele de bovine.

(3)

Croația a prezentat Comisiei documente care atestă faptul că întregul teritoriu al statului membru în cauză respectă condițiile prevăzute în Directiva 64/432/CEE, astfel încât să fie recunoscut ca fiind oficial indemn de bruceloză în ceea ce privește efectivele de bovine.

(4)

În urma evaluării documentelor justificative respective, Croația trebuie să fie recunoscută ca fiind oficial indemnă de bruceloză în ceea ce privește efectivele de bovine și să fie menționată în mod corespunzător în capitolul 1 din anexa II la Decizia 2003/467/CE.

(5)

Prin urmare, anexa II la Decizia 2003/467/CE trebuie modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa II la Decizia 2003/467/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 8 aprilie 2021.

Pentru Comisie

Stella KYRIAKIDES

Membru al Comisiei


(1)  JO 121, 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  Decizia 2003/467/CE a Comisiei din 23 iunie 2003 de stabilire a statutului oficial de indemne de tuberculoză, bruceloză și leucoză enzootică bovină pentru efectivele de bovine din anumite state membre și regiuni din state membre (JO L 156, 25.6.2003, p. 74).


ANEXĂ

În capitolul 1 din anexa II la Decizia 2003/467/CE, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următoarea mențiune referitoare la Croația:

„HR

Croația”