Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 127 din 14-04-2021

DECIZIA (UE) 2021/603 A CONSILIULUI

din 9 aprilie 2021

de numire a unui membru propus de Regatul Belgiei în Comitetul Regiunilor

 

Intrare în vigoare: 09/04/2021

 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere Decizia (UE) 2019/852 a Consiliului din 21 mai 2019 cu privire la stabilirea componenței Comitetului Regiunilor (1),

având în vedere propunerea din partea guvernului belgian,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 300 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Comitetul Regiunilor este compus din reprezentanți ai colectivităților regionale și locale care sunt fie titularii unui mandat electoral în cadrul unei autorități regionale sau locale, fie răspund din punct de vedere politic în fața unei adunări alese.

(2)

La 26 martie 2020, Consiliul a adoptat Decizia (UE) 2020/511 (2) de numire a membrilor și supleanților Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2020-25 ianuarie 2025.

(3)

Un loc de membru în Comitetul Regiunilor a devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Willem-Frederik SCHILTZ.

(4)

Guvernul belgian a propus-o pe doamna Gwendolyn RUTTEN, deținătoare a unui mandat electoral regional de membru al Vlaams Parlement (Parlamentul flamand), în calitatea de membru al Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2025,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se numește în calitate de membru în Comitetul Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului curent, care se încheie la 25 ianuarie 2025:

doamna Gwendolyn RUTTEN, Member of a Regional Assembly: Vlaams Parlement.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 9 aprilie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

A. P. ZACARIAS


(1)  JO L 139, 27.5.2019, p. 13.

(2)  Decizia (UE) 2020/511 a Consiliului din 26 martie 2020 de numire a membrilor și a supleanților în Comitetul Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2020-25 ianuarie 2025 (JO L 113, 8.4.2020, p. 18).