Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 127 din 14-04-2021

DECIZIA (UE) 2021/602 A CONSILIULUI

din 8 aprilie 2021

privind numirea unui director executiv adjunct al Europol

 

Intrare în vigoare: 08/04/2021

 

Aplicare: 01/05/2021 – 30/04/2025

 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (1), în special articolele 54 și 55,

acționând în calitate de autoritate învestită cu competența numirii directorului executiv și a directorilor executivi adjuncți ai Europol,

întrucât:

(1)

Mandatul unuia dintre actualii directori executivi adjuncți ai Europol s-a încheiat la 31 decembrie 2020. Prin urmare, este necesară numirea unui nou director executiv adjunct al Europol.

(2)

Decizia Consiliului de administrație al Europol din 1 mai 2017 stabilește normele privind selecția, prelungirea mandatului și demiterea din funcție a directorului executiv și a directorilor executivi adjuncți ai Europol.

(3)

În temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din decizia Consiliului de administrație al Europol din 1 mai 2017, unul dintre posturile de director executiv adjunct al Europol a fost considerat vacant de la 3 iulie 2020. La 4 septembrie 2020, a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2) un anunț de post vacant pentru un post de director executiv adjunct al Europol.

(4)

În conformitate cu articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/794, un comitet de selecție instituit de Consiliul de administrație (denumit în continuare „comitetul de selecție”) a întocmit o listă scurtă de candidați. La 25 noiembrie 2020, comitetul de selecție a întocmit un raport motivat corespunzător și l-a înaintat Consiliului de administrație.

(5)

Pe baza raportului comitetului de selecție și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794 și cu decizia Consiliului de administrație din 1 mai 2017, la 10 decembrie 2020 Consiliul de administrație a emis un aviz motivat privind numirea unui nou director executiv adjunct al Europol, în care a propus Consiliului o listă scurtă de trei candidați potriviți pentru postul respectiv.

(6)

La 25 ianuarie 2021, Consiliul l-a selectat pe dl Jean-Philippe LECOUFFE drept noul director executiv adjunct al Europol și a informat Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului European (denumită în continuare „comisia LIBE”), care este comisia competentă în sensul articolului 54 alineatul (2) al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) 2016/794, despre această selecție.

(7)

La 24 februarie 2021, dl Jean-Philippe LECOUFFE s-a prezentat în fața comisiei LIBE. La 23 martie 2021 comisia LIBE a emis avizul său în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) 2016/794,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Dl Jean-Philippe LECOUFFE este numit în calitatea de director executiv adjunct al Europol pentru perioada 1 mai 2021-30 aprilie 2025 în gradul AD 14.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 8 aprilie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

A. P. ZACARIAS


(1)  JO L 135, 24.5.2016, p. 53.

(2)  JO C 293 A, 4.9.2020, p. 1.