Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 127 din 14-04-2021

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/600 AL COMISIEI

din 7 aprilie 2021

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 

Intrare în vigoare: 04/05/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (1), în special articolul 57 alineatul (4) și articolul 58 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (2), este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana (2), pe baza motivelor care figurează în coloana (3) a aceluiași tabel.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta. Perioada respectivă trebuie să fie de trei luni.

(5)

Comitetul Codului vamal nu a emis un aviz în termenul stabilit de președintele său,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana (2) a aceluiași tabel.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi în continuare invocate, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 aprilie 2021.

Pentru Comisie

Gerassimos THOMAS

Director general

Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală


(1)  JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Tije din aliaj de tungsten, care conțin peste 94 % din greutate tungsten și 1,5 % din greutate lantan, cu o lungime de 150 mm și un diametru de 3 mm. Tijele nu sunt obținute numai prin sinterizare, nu sunt acoperite sau umplute cu decapanți sau cu fondanți. Ele sunt boante la capete (adică fără vârfuri ascuțite) și sunt marcate individual prin culoare. Marcajul de culoare indică elementul de aliere și conținutul de tungsten. Tijele sunt ambalate în loturi.

Tijele sunt concepute pentru a fi ascuțite și utilizate ca electrozi de sudură pentru sudarea cu tungsten în gaz inert (TIG – Tungsten Inert Gas). În timpul procesului de sudură, electrodul are rolul de a forma arcul dintre electrod și piesa de lucru. Electrodul nu se topește în timpul procesului; cu alte cuvinte, nu este consumabil.

8101 99 10

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 3 și a notei 5 litera (a) de la secțiunea XV, a notei 1 litera (d) de la capitolul 74, a notei de subpoziții 1 de la capitolul 81, precum și pe baza textului codurilor NC 8101 , 8101 99 și 8101 99 10 .

Tijele trebuie să fie supuse unui proces special de ascuțire a vârfului pentru a obține forma vârfului necesară pentru a deveni electrozi care să poată fi utilizați în mod corespunzător la sudarea TIG. Prin urmare, în momentul prezentării în vamă, caracteristicile obiective ale articolului nu sunt cele ale electrozilor de sudură pentru aparatele de sudură de la poziția 8515 . În consecință, clasificarea ca părți de mașini sau aparate pentru sudarea metalelor cu arc electric de la poziția 8515 este exclusă.

Având în vedere caracteristicile și proprietățile sale obiective, articolul corespunde textului poziției 8101 , care include tungsten (wolfram) și articole din tungsten. [A se vedea, de asemenea, primul paragraf din Notele explicative la Sistemul armonizat (NESA) aferente poziției 8101 , care indică faptul că tungstenul (wolfram) sub formă de bare laminate sau trase se clasifică la această poziție. Această dispoziție este, de asemenea, în conformitate cu primul paragraf din Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 8311 , potrivit căruia electrozii din metale comune neacoperite sau umplute cu decapanți sau cu fondanți sunt excluși de la poziția 8311 și trebuie clasificați în capitolele corespunzătoare în funcție de materialul constitutiv.]

Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 8101 99 10 ca bare și tije, altele decât cele simplu obținute prin sinterizare, din tungsten.