Regulament 1383 din 04-09-2019(consolidat la data 04-09-2019)
Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 228 din 04-09-2019

Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1383 AL COMISIEI

din 8 iulie 2019

de modificare și de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 în ceea ce privește sistemele de management al siguranței din cadrul întreprinderilor de management al menținerii navigabilității și simplificarea întreținerii și a managementului menținerii navigabilității în cazul aeronavelor de aviație generală

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 228 4.9.2019, p. 1)


Rectificat prin:

►C1 

Rectificare, JO L 230, 6.9.2019, p.  7 (2019/1383)
▼B 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1383 AL COMISIEI

din 8 iulie 2019

de modificare și de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 în ceea ce privește sistemele de management al siguranței din cadrul întreprinderilor de management al menținerii navigabilității și simplificarea întreținerii și a managementului menținerii navigabilității în cazul aeronavelor de aviație generală

(Text cu relevanță pentru SEE)▼C1

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Cerințe în materie de menținere a navigabilității

(1)  Menținerea navigabilității aeronavelor menționate la articolul 1 litera (a) și a componentelor destinate a fi instalate pe acestea se asigură în conformitate cu cerințele din anexa I (partea M), cu excepția aeronavelor enumerate la alineatul (2) primul paragraf, cărora li se aplică cerințele din anexa Vb (partea ML).

(2)  Cerințele din anexa Vb (partea ML) se aplică următoarelor alte aeronave decât cele motorizate complexe:

(a) avioanelor cu o masă maximă la decolare de cel mult 2 730  kg;

(b) giravioanelor cu o masă maximă la decolare de cel mult 1 200  kg, certificate pentru maximum patru ocupanți;

(c) altor aeronave ELA2.

În cazul în care aeronavele menționate la primul paragraf literele (a), (b) și (c) sunt înscrise în certificatul de operator aerian al unui transportator aerian căruia i s-a acordat o licență în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, se aplică cerințele din anexa I (partea M).

(3)  Pentru a fi înscrise în certificatul de operator aerian al unui transportator aerian căruia i s-a acordat o licență în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, aeronavele menționate la alineatul (2) primul paragraf literele (a), (b) și (c) trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare:

(a) programul de întreținere a aeronavelor a fost aprobat de autoritatea competentă în conformitate cu punctul M.A.302 din anexa I (partea M);

(b) întreținerea prevăzută în programul de întreținere menționat la litera (a) a fost executată și certificată în conformitate cu punctele 145.A.48 și 145.A.50 din anexa II (partea 145);

(c) a fost efectuată o examinare a navigabilității și s-a eliberat un nou certificat de examinare a navigabilității în conformitate cu punctul M.A.901 din anexa I (partea M).

(4)  Prin derogare de la prevederile alineatului (1), menținerea navigabilității aeronavelor menționate la articolul 1 litera (a) pentru care s-a eliberat o autorizație de zbor este asigurată pe baza acordurilor specifice privind menținerea navigabilității, definite în autorizația de zbor eliberată în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei ( *1 ).

(5)  Programele de întreținere a aeronavelor menționate la articolul 1 litera (a) care sunt conforme cu cerințele specificate la punctul M.A.302 din anexa I (partea M) și aplicabile înainte de 24 septembrie 2019 sunt considerate conforme cu cerințele specificate la punctul M.A.302 din anexa I (partea M) sau la punctul ML.A.302 din anexa Vb (partea ML), după caz, în conformitate cu alineatele (1) și (2).

(6)  Operatorii asigură menținerea navigabilității aeronavelor menționate la articolul 1 litera (b) și a componentelor destinate a fi instalate pe acestea în conformitate cu cerințele din anexa Va (partea T).

(7)  Menținerea navigabilității avioanelor cu masa maximă certificată la decolare de cel mult 5 700  kg care sunt echipate cu mai multe motoare turbopropulsoare se asigură în conformitate cu cerințele aplicabile altor aeronave decât cele motorizate complexe, după cum se prevede la punctele M.A.201, M.A.301, M.A.302, M.A.601 și M.A.803 din anexa I (partea M), la punctul 145.A.30 din anexa II (partea 145), la punctele 66.A.5, 66.A.30 și 66.A.70 din anexa III (partea 66) și în apendicele V și VI la anexa respectivă, la punctul CAMO.A.315 din anexa Vc (partea CAMO), la punctul CAO.A.010 din anexa Vd (partea CAO) și în apendicele I la anexa respectivă, în măsura în care cerințele menționate se aplică altor aeronave decât cele motorizate complexe.

2. Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Autorizările întreprinderilor care participă la menținerea navigabilității

(1)  Întreprinderile care participă la menținerea navigabilității aeronavelor și a componentelor destinate a fi instalate pe acestea, inclusiv la întreținere, sunt autorizate, la cerere, de către autoritatea competentă în conformitate cu cerințele din anexa II (partea 145), din anexa Vc (partea CAMO) sau din anexa Vd (partea CAO), în funcție de cazul aplicabil întreprinderilor respective.

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), până la 24 septembrie 2020, autoritatea competentă poate elibera autorizări întreprinderilor respective, la cererea acestora, în conformitate cu cerințele din subpărțile F și G din anexa I (partea M). Respectivele autorizări sunt valabile până la 24 septembrie 2021.

(3)  Se consideră că autorizările de întreținere eliberate sau recunoscute de un stat membru în conformitate cu specificația de certificare JAR-145 menționată în anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului ( *2 ) și valabile înainte de 29 noiembrie 2003 au fost eliberate în conformitate cu cerințele din anexa II (partea 145) la prezentul regulament.

(4)  Întreprinderilor care dețin o autorizare valabilă eliberată în conformitate cu subpartea F sau G din anexa I (partea M) sau cu anexa II (partea 145) autoritatea competentă le eliberează, la cerere, un formular 3-CAO, astfel cum se prevede în apendicele 1 la anexa Vd (partea CAO).

Privilegiile de care dispune o astfel de întreprindere în temeiul autorizării eliberate în conformitate cu anexa Vd (partea CAO) sunt identice cu cele de care dispune în temeiul autorizării eliberate în conformitate cu subpartea F sau G din anexa I (partea M) sau cu anexa II (partea 145). Cu toate acestea, privilegiile respective nu pot depăși privilegiile unei întreprinderi menționate în secțiunea A din anexa Vd (partea CAO).

Întreprinderea poate corecta orice constatări de neconformare cu anexa Vd (partea CAO) până la 24 septembrie 2021. Dacă, după această dată, constatările nu sunt corectate, autorizarea se revocă.

Până când se conformează anexei Vd (partea CAO) sau până la 24 septembrie 2021, dacă această dată survine prima, întreprinderea face obiectul certificării și supravegherii în conformitate cu subpartea F sau G din anexa I (partea M) sau cu anexa II (partea 145), după caz.

(5)  Autorizările valabile ale întreprinderilor de management al menținerii navigabilității eliberate în conformitate cu subpartea G din anexa I (partea M) se consideră a fi fost eliberate în conformitate cu anexa Vc (partea CAMO).

Întreprinderea poate corecta orice constatări de neconformare cu anexa Vc (partea CAMO) până la 24 septembrie 2021.

Dacă întreprinderea corectează constatările până la data respectivă, autoritatea competentă eliberează un nou certificat de autorizare (formularul 14) în conformitate cu anexa Vc (partea CAMO). Dacă, după această dată, constatările nu sunt corectate, autorizarea se revocă.

Până când se conformează anexei Vc (partea CAMO) sau până la 24 septembrie 2021, dacă această dată survine prima, întreprinderea face obiectul certificării și supravegherii în conformitate cu subpartea G din anexa I (partea M).

(6)  Certificatele de punere în serviciu și certificatele de autorizare a punerii în serviciu eliberate, înainte de 28 octombrie 2008, de către o întreprindere de întreținere autorizată în conformitate cu cerințele prevăzute de legislația națională a statului membru în care este stabilită întreprinderea respectivă altor aeronave decât cele motorizate complexe care nu participă la transportul aerian comercial, inclusiv oricărei componente destinate a fi instalate pe acestea, se consideră a fi fost eliberate în conformitate cu punctele M.A.801 și M.A.802 din anexa I (partea M) și cu punctul 145.A.50 din anexa II (partea 145).

3. La articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)  Personalul de certificare este calificat în conformitate cu cerințele din anexa III (partea 66), cu excepția cazurilor prevăzute la punctele M.A.606(h), M.A.607(b), M.A.801(d) și M.A.803 din anexa I (partea M), la punctele ML.A.801(c) și ML.A.803 din anexa Vb (partea ML), la punctele CAO.A.035(d) și CAO.A.040(b) din anexa Vd (partea CAO), la punctul 145.A.30(j) din anexa II (partea 145) și în apendicele IV la respectiva anexă.”

4. Se inserează următorul articol 7a:

„Articolul 7a

Autoritățile competente

(1)  În cazul în care un stat membru desemnează mai mult de o entitate ca autoritate competentă care deține competențele necesare și responsabilități alocate de certificare și de supraveghere a persoanelor și întreprinderilor care fac obiectul prezentului regulament, se respectă următoarele cerințe:

(a) domeniile de competență ale fiecărei autorități competente se definesc clar, mai ales sub raportul responsabilităților și al limitărilor geografice;

(b) autoritățile respective își coordonează activitatea pentru a asigura certificarea și supravegherea eficientă a tuturor întreprinderilor și persoanelor care fac obiectul prezentului regulament, în cadrul sferelor lor de competență.

(2)  Statele membre se asigură că personalul autorităților lor competente nu exercită activități de certificare și de supraveghere atunci când există indicii că acest fapt ar putea duce în mod direct sau indirect la un conflict de interese, în special atunci când este vorba de un interes familial sau financiar.

(3)  În cazul în care este necesar pentru executarea sarcinilor de certificare sau de supraveghere în temeiul prezentului regulament, autoritățile competente sunt abilitate:

(a) să examineze evidențele, datele, procedurile și orice alte materiale relevante pentru executarea sarcinilor de certificare și/sau de supraveghere;

(b) să facă copii după astfel de evidențe, date, proceduri și alte materiale sau să ia extrase din ele;

(c) să solicite explicații orale la fața locului din partea oricărui membru al personalului respectivelor întreprinderi;

(d) să intre în incintele, locurile de operare sau mijloacele de transport relevante aflate în proprietatea respectivelor persoane sau utilizate de acestea;

(e) să efectueze audituri, investigații, evaluări, inspecții, inclusiv inspecții neanunțate, în privința întreprinderilor respective;

(f) să ia sau să inițieze măsuri de executare, după caz.

(4)  Competențele menționate la alineatul (3) se exercită în conformitate cu dispozițiile legale din statul membru relevant.”

5. Articolul 9 se elimină.

6. Anexa I se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

7. Anexa II se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

8. Anexa III se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

9. Anexa IV se modifică în conformitate cu anexa IV la prezentul regulament.

10. Anexa Va se modifică în conformitate cu anexa V la prezentul regulament.

11. Textul din anexa VI la prezentul regulament se inserează ca anexa Vb.

12. Textul din anexa VII la prezentul regulament se inserează ca anexa Vc.

13. Textul din anexa VIII la prezentul regulament se inserează ca anexa Vd.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 24 martie 2020.

▼B

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 se modifică după cum urmează:

(1) Cuprinsul se modifică după cum urmează:

„CUPRINS

M.1

SECȚIUNEA A — CERINȚE TEHNICE

SUBPARTEA A — GENERALITĂȚI

M.A.101

Domeniu de aplicare

SUBPARTEA B — RĂSPUNDEREA

M.A.201

Responsabilități

M.A.202

Raportarea evenimentelor

SUBPARTEA C — MENȚINEREA NAVIGABILITĂȚII

M.A.301

Sarcini de menținere a navigabilității

M.A.302

Programul de întreținere a aeronavei

M.A.303

Directive de navigabilitate

M.A.304

Date necesare pentru modificări și reparații

M.A.305

Sistemul de evidență a menținerii navigabilității aeronavelor

M.A.306

Sistemul de jurnal tehnic al aeronavei

M.A.307

Transferul înregistrărilor referitoare la menținerea navigabilității aeronavei

SUBPARTEA D — STANDARDE DE ÎNTREȚINERE

M.A.401

Date de întreținere

M.A.402

Executarea lucrărilor de întreținere

M.A.403

Defecte ale aeronavelor

SUBPARTEA E — COMPONENTE DE AERONAVĂ

M.A.501

Clasificare și instalare

M.A.502

Întreținerea componentelor

M.A.503

Piese cu durată limitată de viață și componente cu resursă tehnică urmărită

M.A.504

Separarea componentelor

SUBPARTEA F — ÎNTREPRINDEREA CU ATRIBUȚII DE ÎNTREȚINERE

M.A.601

Domeniu de aplicare

M.A.602

Solicitarea autorizării

M.A.603

Domenii la care se referă autorizarea

M.A.604

Manualul întreprinderii cu atribuții de întreținere

M.A.605

Unități de lucru

M.A.606

Cerințe privind personalul

M.A.607

Personal de certificare și personal de examinare a navigabilității

M.A.608

Componente de aeronavă, echipamente și scule

M.A.609

Date de întreținere

M.A.610

Comenzile pentru lucrări de întreținere

M.A.611

Standarde de întreținere

M.A.612

Certificatul de punere în serviciu al aeronavei

M.A.613

Certificatul de punere în serviciu pentru componente

M.A.614

Înregistrări ale lucrărilor de întreținere și ale examinărilor navigabilității

M.A.615

Privilegii ale întreprinderii

M.A.616

Bilanț organizațional

M.A.617

Modificări aduse întreprinderii autorizate pentru întreținere

M.A.618

Menținerea valabilității autorizației

M.A.619

Constatări

SUBPARTEA G — ÎNTREPRINDEREA DE MANAGEMENT AL MENȚINERII NAVIGABILITĂȚII

M.A.701

Domeniu de aplicare

M.A.702

Solicitarea autorizării

M.A.703

Domenii la care se referă autorizarea

M.A.704

Specificațiile de management al menținerii navigabilității

M.A.705

Unități de lucru

M.A.706

Cerințe privind personalul

M.A.707

Personalul de examinare a navigabilității

M.A.708

Managementul menținerii navigabilității

M.A.709

Documentația

M.A.710

Examinarea navigabilității

M.A.711

Prerogative ale întreprinderii

M.A.712

Sistemul de control al calității

M.A.713

Modificări aduse întreprinderii de management al menținerii navigabilității autorizate

M.A.714

Sistemul de ținere a evidenței

M.A.715

Menținerea valabilității autorizației

M.A.716

Constatări

SUBPARTEA H — CERTIFICATUL DE PUNERE ÎN SERVICIU — CRS

M.A.801

Certificatul de punere în serviciu al aeronavei

M.A.802

Certificatul de punere în serviciu pentru componente

M.A.803

Autorizarea pilotului-proprietar

SUBPARTEA I — CERTIFICATUL DE EXAMINARE A NAVIGABILITĂȚII

M.A.901

Examinarea navigabilității unei aeronave

M.A.902

Valabilitatea certificatului de examinare a navigabilității

M.A.903

Transfer de înmatriculare de aeronavă în cadrul UE

M.A.904

Examinarea navigabilității pentru aeronavele importate în UE

M.A.905

Constatări

SECȚIUNEA B — PROCEDURĂ PENTRU AUTORITĂȚILE COMPETENTE

SUBPARTEA A — GENERALITĂȚI

M.B.101

Domeniu de aplicare

M.B.102

Autoritate competentă

M.B.103

Constatări și măsuri de executare - persoane

M.B.104

Evidența documentelor

M.B.105

Schimbul reciproc de informații

SUBPARTEA B — RĂSPUNDEREA

M.B.201

Responsabilități

M.B.202

Informarea agenției

SUBPARTEA C — MENȚINEREA NAVIGABILITĂȚII

M.B.301

Programul de întreținere a aeronavei

M.B.302

Derogări

M.B.303

Controlul menținerii navigabilității aeronavelor

M.B.304

Retragere și suspendare

M.B.305

Sistemul de jurnal tehnic al aeronavei

SUBPARTEA D — STANDARDE DE ÎNTREȚINERE

SUBPARTEA E — COMPONENTE DE AERONAVĂ

SUBPARTEA F — ÎNTREPRINDEREA CU ATRIBUȚII DE ÎNTREȚINERE

M.B.601

Solicitarea autorizării

M.B.602

Autorizarea inițială

M.B.603

Eliberarea autorizării

M.B.604

Supravegherea permanentă

M.B.605

Constatări

M.B.606

Modificări

M.B.607

Retragerea, suspendarea și limitarea unei autorizări

SUBPARTEA G — ÎNTREPRINDEREA DE MANAGEMENT AL MENȚINERII NAVIGABILITĂȚII

M.B.701

Solicitarea autorizării

M.B.702

Autorizarea inițială

M.B.703

Eliberarea autorizării

M.B.704

Supravegherea permanentă

M.B.705

Constatări

M.B.706

Modificări

M.B.707

Retragerea, suspendarea și limitarea unei autorizări

SUBPARTEA H — CERTIFICATUL DE PUNERE ÎN SERVICIU — CRS

SUBPARTEA I — CERTIFICATUL DE EXAMINARE A NAVIGABILITĂȚII

M.B.901

Evaluarea recomandărilor

M.B.902

Examinarea navigabilității efectuată de autoritatea competentă

M.B.903

Constatări

M.B.904

Schimbul de informații

Apendicele I — Contractul de management al menținerii navigabilității

Apendicele II — Certificatul de autorizare a punerii în serviciu — Formularul 1 al AESA

Apendicele III — Certificatul de examinare a navigabilității — Formularul 15 al AESA

Apendicele IV — Sistemul de clase și categorii utilizat pentru autorizarea întreprinderilor cu atribuții de întreținere menționate în anexa I (partea M) subpartea F și în anexa II (partea 145)

Apendicele V — Certificatul de întreprindere de întreținere – Formularul 3-MF al AESA

Apendicele VII — Sarcini complexe de întreținere

Apendicele VIII — Întreținere limitată efectuată de pilotul-proprietar”

(2) Punctul M.1 se modifică după cum urmează:

(a) subpunctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3. pentru aprobarea programelor de întreținere a aeronavelor (Aircraft Maintenance Programme - AMP), una dintre următoarele:

(i) autoritatea desemnată de statul membru de înmatriculare al aeronavei;

(ii) dacă înainte de aprobarea programului de întreținere a aeronavei statul membru de înmatriculare este de acord, una dintre următoarele:

(a) autoritatea desemnată de statul membru în care operatorul își are sediul principal de activitate sau, în cazul în care operatorul nu are un sediu principal de activitate, autoritatea desemnată de statul membru în care operatorul își are locul de stabilire sau reședința;

(b) autoritatea responsabilă cu supravegherea întreprinderii care se ocupă de managementul menținerii navigabilității aeronavei sau cu care proprietarul a încheiat un contract limitat în conformitate cu punctul M.A.201(i)1.”

(b) subpunctul 4 se elimină.

(3) Punctul M.A.101 se înlocuiește cu următorul text:

M.A.101    Domeniu de aplicare

Prezenta secțiune stabilește măsurile care trebuie întreprinse pentru a se asigura menținerea navigabilității unei aeronave, inclusiv întreținerea ei. Prezenta secțiune specifică și condițiile care trebuie îndeplinite de către persoanele sau întreprinderile care participă la astfel de activități.”

(4) La punctul M.A.201, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) Proprietarul unei aeronave este responsabil cu menținerea navigabilității aeronavei și se asigură că nu se efectuează niciun zbor decât dacă se îndeplinesc în mod cumulativ toate cerințele următoare:

1. aeronava este menținută într-o stare bună de navigabilitate;

2. toate componentele operaționale și de salvare de la bordul aeronavei sunt corect instalate și în stare de funcționare sau sunt identificate în mod clar ca fiind inutilizabile;

3. certificatul de navigabilitate este valabil;

4. întreținerea aeronavei se efectuează în conformitate cu AMP prevăzut la punctul M.A.302.”

(5) La punctul M.A.201, literele (d)-(i) se înlocuiesc cu următorul text:

„(d) Pilotul comandant sau, în cazul aeronavelor utilizate de transportatori aerieni titulari de licențe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, operatorul este responsabil de buna desfășurare a inspecției înainte de zbor. Respectiva inspecție se efectuează de către pilot sau o altă persoană calificată, nefiind necesar să fie efectuată de o întreprindere de întreținere autorizată sau de personal de certificare.

(e) În cazul aeronavelor utilizate de transportatori aerieni titulari de licențe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, operatorul este responsabil cu menținerea navigabilității aeronavei pe care o operează și:

1. se asigură că zborurile nu au loc decât atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la litera (a);

2. ia măsurile necesare pentru a se asigura că este autorizat, conform certificatului său de operator aerian, ca întreprindere de management al menținerii navigabilității (Continuing Airworthiness Management Organisation - CAMO) în temeiul anexei Vc (partea CAMO), pentru aeronava pe care o operează;

3. ia măsurile necesare pentru a se asigura că este autorizat în conformitate cu anexa II (partea 145) sau încheie un contract scris, în conformitate cu punctul CAMO.A.315 litera (c) din anexa Vc (partea CAMO), cu o întreprindere care a fost autorizată în conformitate cu anexa II (partea 145).

(f) Pentru aeronavele motorizate complexe utilizate pentru operațiuni comerciale specializate, pentru alte operațiuni CAT decât cele efectuate de transportatori aerieni titulari de licențe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 sau de organizații de pregătire aprobate («ATO») comerciale și de organizații de pregătire declarate («DTO») comerciale menționate la articolul 10a din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, operatorul se asigură că:

1. zborurile nu au loc decât atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la litera (a);

2. sarcinile aferente menținerii navigabilității sunt executate de o CAMO autorizată în conformitate cu anexa Vc (partea CAMO). Dacă operatorul nu este el însuși autorizat în conformitate cu respectiva secțiune, acesta încheie, cu o întreprindere autorizată în conformitate cu anexa Vc (partea CAMO), un contract scris pentru executarea sarcinilor în cauză în conformitate cu apendicele I la prezenta anexă;

3. CAMO menționată la punctul 2 este autorizată în conformitate cu anexa II (partea 145) ca întreprindere căreia i se poate elibera o autorizare de întreținere a aeronavelor și a componentelor destinate instalării pe aeronave sau respectiva CAMO a încheiat un contract scris în conformitate cu punctul CAMO.A.315 litera (c) din anexa Vc (partea CAMO) cu întreprinderi autorizate în conformitate cu anexa II (partea 145).

(g) Pentru aeronavele motorizate complexe care nu sunt incluse la literele (e) și (f), proprietarul se asigură că:

1. zborurile nu au loc decât atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la litera (a);

2. sarcinile aferente menținerii navigabilității sunt executate de o CAMO autorizată în conformitate cu anexa Vc (partea CAMO). Dacă proprietarul nu este el însuși o CAMO autorizată în conformitate cu anexa Vc (partea CAMO), acesta încheie, cu o întreprindere autorizată în conformitate cu anexa Vc (partea CAMO), un contract scris pentru executarea sarcinilor în cauză în conformitate cu apendicele I la prezenta anexă;

3. CAMO menționată la punctul 2 este autorizată în conformitate cu anexa II (partea 145) ca întreprindere căreia i se poate elibera o autorizare de întreținere a aeronavelor și a componentelor destinate instalării pe aeronave sau respectiva CAMO a încheiat un contract scris în conformitate cu punctul CAMO.A.315 litera (c) din anexa Vc (partea CAMO) cu întreprinderi autorizate în conformitate cu anexa II (partea 145).

(h) Pentru alte aeronave decât cele motorizate complexe utilizate pentru operațiuni comerciale specializate sau pentru alte operațiuni CAT decât cele efectuate de transportatori aerieni titulari de licențe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 sau de ATO comerciale și DTO comerciale menționate la articolul 10a din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, operatorul se asigură că:

1. zborurile nu au loc decât atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la litera (a);

2. sarcinile aferente menținerii navigabilității sunt executate de o CAMO autorizată în conformitate cu anexa Vc (partea CAMO) sau de o întreprindere cu privilegii combinate în materie de navigabilitate («CAO») autorizată în conformitate cu anexa Vd (partea CAO). Dacă operatorul nu este el însuși o CAMO autorizată în conformitate cu anexa Vc (partea CAMO) sau o CAO autorizată în conformitate cu anexa Vd (partea CAO), acesta încheie un contract scris în conformitate cu apendicele I la prezenta anexă cu o CAMO autorizată în conformitate cu anexa Vc (partea CAMO) sau cu o CAO autorizată în conformitate cu anexa Vd (partea CAO);

3. fie CAMO sau CAO menționată la punctul 2 este autorizată în conformitate cu anexa II (partea 145) sau în conformitate cu prezenta anexă partea M subpartea F sau drept CAO cu privilegii de întreținere, fie respectiva CAMO a încheiat un contract scris în conformitate cu punctul CAMO.A.315 litera (c) din anexa Vc (partea CAMO) cu întreprinderi cu privilegii de întreținere autorizate în conformitate cu anexa II (partea 145) sau în conformitate cu prezenta anexă partea M subpartea F sau cu anexa Vd (partea CAO).

(i) Pentru alte aeronave decât cele motorizate complexe, neincluse la literele (e) și (h) sau utilizate pentru operațiuni limitate, proprietarul se asigură că zborul nu are loc decât atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la litera (a). În acest scop, proprietarul are următoarele alternative:

1. atribuie sarcinile de menținere a navigabilității menționate la punctul M.A.301 unei CAMO sau unei CAO printr-un contract scris încheiat în conformitate cu apendicele I;

2. execută el însuși sarcinile respective.

În cazul în care alege să execute el însuși respectivele sarcini, proprietarul poate decide să nu execute sarcinile de elaborare a AMP și de obținere a aprobării acestuia numai dacă sarcinile respective sunt îndeplinite de o CAMO sau de o CAO pe baza unui contract scris încheiat în conformitate cu punctul M.A.302.”

(6) Punctul M.A.202 se înlocuiește cu următorul text:

M.A.202    Raportarea evenimentelor

(a) Fără a aduce atingere cerințelor de raportare prevăzute în anexa II (partea 145) și în anexa Vc (partea CAMO), orice persoană sau întreprindere responsabilă în conformitate cu punctul M.A.201 raportează orice stare identificată a unei aeronave sau a unei componente care pune în pericol siguranța zborului:

1. autorității competente desemnate de statul membru de înmatriculare al aeronavei și, dacă este diferit de statul membru de înmatriculare, autorității competente desemnate de statul membru al operatorului;

2. întreprinderii responsabile pentru proiectarea de tip sau pentru proiectarea de tip suplimentară.

(b) Rapoartele menționate la litera (a) se întocmesc în modul stabilit de autoritatea competentă menționată la litera (a) și conțin toate informațiile pertinente referitoare la starea cunoscută de persoana sau de întreprinderea care întocmește raportul.

(c) În cazul în care întreținerea sau examinarea navigabilității aeronavei se efectuează pe baza unui contract scris, persoana sau întreprinderea responsabilă pentru respectivele activități raportează, de asemenea, orice condiție menționată la litera (a) proprietarului și operatorului aeronavei și, în alte cazuri, CAMO sau CAO în cauză.

(d) Persoana sau întreprinderea respectivă prezintă rapoartele menționate la literele (a) și (c) cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 72 de ore de la momentul în care persoana sau întreprinderea a identificat starea care face obiectul raportului, cu excepția cazului în care nu se poate proceda astfel din cauza unor circumstanțe excepționale.

(e) Persoana sau întreprinderea prezintă un raport privind măsurile ulterioare, furnizând detalii cu privire la măsurile pe care persoana sau întreprinderea în cauză intenționează să le ia pentru a preveni evenimente similare pe viitor, de îndată ce au fost identificate respectivele măsuri. Raportul privind măsurile ulterioare se prezintă în forma și modul stabilite de autoritatea competentă.”

(7) Punctele M.A.301 și M.A.302 se înlocuiesc cu următorul text:

M.A.301    Sarcini de menținere a navigabilității

Menținerea navigabilității unei aeronave și buna funcționare a echipamentelor operaționale și a celor de urgență sunt asigurate prin:

(a) efectuarea de inspecții înainte de zbor;

(b) remedierea oricărui defect sau a oricărei avarii care afectează siguranța operării, în conformitate cu datele specificate la punctele M.A.304 și M.A.401, după caz, ținând cont de lista echipamentului minim («MEL») și de lista derogărilor de configurație, dacă acestea există;

(c) efectuarea oricărei lucrări de întreținere în conformitate cu AMP menționat la punctul M.A.302;

(d) vizarea tuturor lucrărilor de întreținere spre punere în serviciu în conformitate cu subpartea H;

(e) analiza eficacității AMP aprobat menționat la punctul M.A.302 pentru toate aeronavele motorizate complexe sau aeronavele utilizate de transportatori aerieni titulari de licențe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008;

(f) executarea oricărei:

1. directive de navigabilitate («AD») aplicabile;

2. directive operaționale aplicabile care influențează menținerea navigabilității;

3. cerințe aplicabile referitoare la menținerea navigabilității, care a fost stabilită de agenție;

4. măsuri aplicabile impuse de autoritatea competentă ca reacție imediată la o problemă de siguranță;

(g) efectuarea de modificări și reparații în conformitate cu punctul M.A.304;

(h) furnizarea fișei de masă și centraj ce reflectă configurația actuală a aeronavei pilotului comandant sau, în cazul transportatorilor aerieni titulari de licențe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, operatorului;

(i) zboruri de control de întreținere, atunci când este necesar.

M.A.302    Programul de întreținere a aeronavei

(a) Întreținerea fiecărei aeronave se organizează pe baza unui AMP.

(b) AMP și orice modificare ulterioară a acestuia necesită aprobarea autorității competente.

(c) Atunci când menținerea navigabilității aeronavei este administrată de o CAMO sau de o CAO sau când există un contract scris între proprietar și o CAMO sau o CAO încheiat în conformitate cu punctul M.A.201(i)1, AMP și modificările acestuia pot fi aprobate printr-o procedură de aprobare indirectă.

În acest caz, procedura de aprobare indirectă este stabilită de către CAMO sau CAO în cauză în cadrul memoriului de prezentare a întreprinderii de management al menținerii navigabilității (Continuing Airworthiness Management Exposition - «CAME») menționat la punctul CAMO.A.300 din anexa Vc sau în cadrul memoriului de prezentare a întreprinderii cu privilegii combinate în materie de navigabilitate (Combined Airworthiness Exposition - «CAE») menționat la punctul CAO.A.025 din anexa Vd și necesită aprobarea autorității competente responsabile de CAMO sau de CAO în cauză.

Procedura de aprobare indirectă se utilizează numai atunci când CAMO sau CAO în cauză este sub supravegherea statului membru de înmatriculare al aeronavei, cu excepția cazului în care s-a încheiat un contract scris în conformitate cu punctul M.1 subpunctul 3, prin care se transferă răspunderea pentru aprobarea programului de întreținere a aeronavei către autoritatea competentă responsabilă de CAMO sau de CAO în cauză.

(d) AMP trebuie să demonstreze că respectă:

1. instrucțiunile emise de autoritatea competentă;

2. instrucțiunile de menținere a navigabilității:

(i) emise de titularii de certificat de tip, de certificat de tip restricționat, de certificat de tip suplimentar, de aprobare a unui proiect de reparație majoră, de autorizație ETSO sau de orice altă aprobare pertinentă eliberată în temeiul anexei I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012;

(ii) incluse în specificațiile de certificare menționate la punctul 21.A.90B sau 21.A.431B din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, dacă este cazul;

(e) Prin derogare de la litera (d), proprietarul sau întreprinderea care se ocupă de managementul menținerii navigabilității aeronavei poate să se abată de la instrucțiunile menționate la litera (d) subpunctul 2 și să propună intervale extinse în AMP, pe baza datelor obținute din suficiente revizuiri efectuate în conformitate cu litera (h). Nu se permite aprobarea indirectă în cazul extinderii sarcinilor legate de siguranță. Proprietarul sau întreprinderea care se ocupă de managementul menținerii navigabilității aeronavei poate, de asemenea, să propună și alte instrucțiuni în AMP.

(f) AMP conține detalii referitoare la ansamblul lucrărilor de întreținere care trebuie efectuate, inclusiv la frecvența lor și la sarcinile specifice în funcție de tipul și specificitatea operațiunilor.

(g) Pentru aeronavele motorizate complexe, dacă AMP se bazează pe o logică a grupului de coordonare a întreținerii sau pe monitorizarea stării componentelor respective, AMP trebuie să includă și un program de fiabilitate.

(h) AMP este supus unor revizuiri periodice și este modificat în consecință dacă este necesar. Prin aceste revizuiri se garantează că AMP continuă să fie la zi și valabil având în vedere experiența de operare și instrucțiunile autorității competente și ținând seama de instrucțiunile de întreținere noi sau modificate emise de titularii de certificat de tip și de certificat de tip suplimentar și de orice altă întreprindere care publică astfel de date în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.”

(8) Punctul M.A.304 se înlocuiește cu următorul text:

M.A.304    Date necesare pentru modificări și reparații

O persoană sau o întreprindere care repară o aeronavă sau o componentă evaluează orice daună. Modificările și reparațiile se efectuează utilizând, după caz, următoarele date:

(a) datele aprobate de agenție;

(b) datele aprobate de o organizație de proiectare care respectă anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012;

(c) datele cuprinse în cerințele menționate la punctul 21.A.90B sau 21.A.431B din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.”

(9) Punctul M.A.305 se înlocuiește cu următorul text:

M.A.305    Sistemul de evidență a menținerii navigabilității aeronavelor

(a) La finalizarea oricărei lucrări de întreținere, certificatul de punere în serviciu (Certificate of Release to Service - «CRS») al aeronavei prevăzut la punctul M.A.801 sau 145.A.50, după caz, este înregistrat în sistemul de evidență a menținerii navigabilității aeronavelor de îndată ce acest lucru este posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la finalizarea lucrărilor de întreținere.

(b) Sistemul de evidență a menținerii navigabilității aeronavelor conține următoarele:

1. data înregistrării, totalul orelor de funcționare acumulate în parametrul aplicabil pentru aeronavă, motor (motoare) și/sau elice;

2. evidențele referitoare la menținerea navigabilității aeronavelor descrise la literele (c) și (d) de mai jos, împreună cu evidența detaliată a lucrărilor de întreținere descrise la litera (e) de mai jos;

3. dacă se prevede la punctul M.A.306, jurnalul tehnic al aeronavei.

(c) Evidențele referitoare la menținerea navigabilității aeronavelor includ fișa actuală de masă și centraj, precum și situația actuală a:

1. AD-urilor și a măsurilor dispuse de autoritatea competentă ca reacție imediată la o problemă de siguranță;

2. modificărilor și a reparațiilor;

3. conformității cu AMP;

4. sarcinilor de întreținere amânate și a remedierilor amânate ale defectelor.

(d) Evidențele referitoare la menținerea navigabilității aeronavelor includ situația actuală specifică următoarelor:

1. a componentelor pieselor cu durată de viață limitată, inclusiv durata de viață acumulată de fiecare piesă afectată în raport cu parametrul aplicabil al limitărilor de navigabilitate; și

2. a componentelor cu resursă tehnică urmărită, inclusiv durata de viață acumulată de componentele afectate în parametrul aplicabil, de la ultima întreținere programată efectuată, astfel cum se specifică în AMP.

(e) Proprietarul sau operatorul instituie un sistem pentru a păstra următoarele documente și date într-o formă admisibilă pentru autoritatea competentă pe perioadele indicate mai jos:

1. sistemul de jurnal tehnic al aeronavei: jurnalul tehnic sau alte date echivalente ca sferă de cuprindere și grad de detaliere, care acoperă perioada de 36 luni premergătoare ultimei înregistrări;

2. CRS și evidența detaliată a lucrărilor de întreținere:

(i) care demonstrează conformarea cu AD-urile și cu măsurile dispuse de autoritatea competentă ca reacție imediată la o problemă de siguranță în ceea ce privește aeronava, motorul (motoarele), elicea (elicele) și componentele instalate pe aeronavă, după caz, până în momentul în care informațiile conținute în acestea sunt înlocuite de noi informații echivalente ca sferă de cuprindere și grad de detaliere, dar care acoperă o perioadă de cel puțin 36 de luni;

(ii) care demonstrează conformarea cu datele aplicabile în conformitate cu punctul M.A.304 în cazul modificărilor și reparațiilor curente ale aeronavei, ale motorului (motoarelor), ale elicei (elicelor) și ale oricărei componente supuse limitărilor de navigabilitate și

(iii) referitoare la toate lucrările de întreținere programată sau alte lucrări de întreținere necesare pentru menținerea navigabilității aeronavei, a motorului (motoarelor), a elicei (elicelor), după caz, până în momentul în care informațiile conținute în acestea sunt înlocuite de noi informații echivalente ca sferă de cuprindere și grad de detaliere, dar care acoperă o perioadă de cel puțin 36 de luni;

3. date specifice anumitor componente:

(i) un istoric al orelor de funcționare pentru fiecare piesă cu durată limitată de viață pe baza căruia se determină situația actuală a conformării cu limitările de navigabilitate;

(ii) CRS și evidența detaliată a lucrărilor de întreținere pentru ultima întreținere programată efectuată și pentru orice altă întreținere neprogramată ulterioară a tuturor pieselor cu durată limitată de viață și a componentelor cu resursă tehnică urmărită până când lucrarea de întreținere programată este înlocuită de o altă lucrare de întreținere programată echivalentă ca sferă de cuprindere și grad de detaliere, dar care acoperă o perioadă de cel puțin 36 luni;

(iii) CRS și declarația de acceptare a proprietarului pentru orice componentă montată pe o aeronavă ELA2 fără formularul 1 al AESA, în conformitate cu punctul 21.A.307 litera (c) din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, dar care acoperă o perioadă de cel puțin 36 luni.

4. Perioade de păstrare a evidențelor atunci când aeronava este definitiv retrasă din serviciu:

(i) datele prevăzute la punctul M.A.305(b)1 în privința aeronavelor, motorului (motoarelor) și elicei (elicelor) care se păstrează timp de cel puțin 12 luni;

(ii) ultima situație efectivă și ultimele fișe identificate la punctul M.A.305 literele (c) și (d) care se păstrează timp de cel puțin 12 luni și

(iii) cele mai recente CRS-uri și evidențe detaliate ale lucrărilor de întreținere identificate la punctul M.A.305 litera (e) subpunctele 2(ii) și 3(i) care se păstrează timp de cel puțin 12 luni.

(f) Persoana sau întreprinderea responsabilă cu administrarea sarcinilor de menținere a navigabilității în temeiul punctului M.A.201 respectă cerințele referitoare la sistemul de evidență a menținerii navigabilității aeronavelor și prezintă aceste evidențe, la cerere, autorității competente.

(g) Toate înregistrările făcute în sistemul de evidență a menținerii navigabilității aeronavelor trebuie să fie clare și precise. În cazul în care este necesar să se corecteze o înregistrare, corectura se face într-un mod care să permită să se vadă în mod clar înregistrarea inițială.”

(10) La punctul M.A.306 litera (a), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(a) În plus față de cerințele de la punctul M.A.305, pentru operațiunile CAT, operațiunile comerciale specializate și operațiunile ATO comerciale sau DTO comerciale, operatorul utilizează un sistem de jurnal tehnic care conține următoarele informații pentru fiecare aeronavă:”

(11) La punctul M.A.306, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) Versiunea inițială a unui sistem de jurnal tehnic al aeronavei necesită aprobarea autorității competente în conformitate cu punctul CAMO.A.105 din anexa Vc (partea CAMO) sau cu punctul CAO.1.1 din anexa Vd (partea CAO), după caz. Orice modificare ulterioară a respectivului sistem se gestionează în conformitate cu punctul CAMO.A.300 litera (c) sau cu punctul CAO.A.025 litera (c).”

(12) La punctul M.A.306, litera (c) se elimină.

(13) Punctul M.A.307 se înlocuiește cu următorul text:

„(a) Atunci când o aeronavă este transferată definitiv de la un proprietar sau de la un operator la altul, proprietarul sau operatorul care efectuează transferul se asigură că sunt transferate și evidențele referitoare la menținerea navigabilității menționate la punctul M.A.305 și, dacă este cazul, sistemul de jurnal tehnic menționat la punctul M.A.306.

(b) Atunci când încredințează prin contract unei CAMO sau unei CAO executarea sarcinilor de management al menținerii navigabilității, proprietarul se asigură că evidențele referitoare la menținerea navigabilității menționate la punctul M.A.305 sunt transferate către respectiva întreprindere.

(c) Perioadele de păstrare a evidențelor prevăzute la punctul M.A.305 litera (e) continuă să se aplice noului proprietar, noului operator, noii CAMO sau noii CAO.”

(14) La punctul M.A.403, litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d) Orice defect care nu este remediat înaintea zborului se consemnează în sistemul de evidență a menținerii navigabilității aeronavelor menționat la punctul M.A.305 sau, dacă este cazul, în sistemul de jurnal tehnic al aeronavei menționat la punctul M.A.306.”

(15) La punctul M.A.501 litera (a), subpunctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1. Componente care sunt într-o stare satisfăcătoare, care sunt puse în serviciu pe baza unui formular 1 al AESA sau a unui document echivalent și care sunt marcate în conformitate cu subpartea Q din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel în anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, în prezenta anexă (partea M) sau în anexa Vd (partea CAO).”

(16) La punctul M.A.501 litera (a), subpunctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3. Componente calificate ca irecuperabile deoarece au atins limitarea obligatorie a duratei de viață sau care prezintă un defect ce nu poate fi remediat.”

(17) Punctul M.A.502 se înlocuiește cu următorul text:

M.A.502    Întreținerea componentelor

(a) Întreținerea componentelor este efectuată de întreprinderi de întreținere autorizate în conformitate cu prezenta anexă subpartea F, cu anexa II (partea 145) sau cu anexa Vd (partea CAO), după caz.

(b) Prin derogare de la litera (a), în cazul în care o componentă este montată pe aeronavă, întreținerea respectivei componente poate fi efectuată de o întreprindere de întreținere a aeronavelor autorizată în conformitate cu prezenta anexă subpartea F, cu anexa II (partea 145) sau cu anexa Vd (partea CAO) sau de personalul de certificare menționat la punctul M.A.801. litera (b) subpunctul 2. O astfel de lucrare de întreținere se efectuează în conformitate cu datele de întreținere a aeronavei sau în conformitate cu datele de întreținere a componentei în cazul în care autoritatea competentă și-a dat acordul în acest sens. Întreprinderea de întreținere a aeronavelor sau personalul de certificare în cauză poate demonta temporar componenta în vederea întreținerii dacă acest lucru este necesar pentru a avea acces mai ușor la componentă, cu excepția cazului în care trebuie efectuate lucrări de întreținere suplimentare în urma demontării. Întreținerea componentelor efectuată în conformitate cu prezenta literă nu îndeplinește condițiile pentru eliberarea unui formular 1 al AESA și face obiectul cerințelor privind punerea în serviciu a aeronavei prevăzute la punctul M.A.801.

(c) Prin derogare de la litera (a), în cazul în care o componentă este montată pe motor sau pe unitatea auxiliară de putere («APU»), întreținerea respectivei componente poate fi efectuată de o întreprindere de întreținere a motoarelor autorizată în conformitate cu prezenta anexă subpartea F, cu anexa II (partea 145) sau cu anexa Vd (partea CAO). O astfel de lucrare de întreținere se efectuează în conformitate cu datele de întreținere a motorului sau a APU sau în conformitate cu datele de întreținere a componentei în cazul în care autoritatea competentă și-a dat acordul în acest sens. O astfel de întreprindere de clasă B poate demonta temporar componenta în vederea întreținerii dacă acest lucru este necesar pentru a avea acces mai ușor la componentă, cu excepția cazului în care trebuie efectuate lucrări de întreținere suplimentare în urma demontării.

Literele (a)-(c) nu se aplică în cazul componentelor menționate la punctul 21.A.307 litera (c) din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.

(d) Întreținerea componentelor menționate la punctul 21.A.307 litera (c) din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, în cazul în care componenta în cauză este montată pe aeronavă sau este demontată temporar pentru a îmbunătăți accesul, se efectuează de către o întreprindere de întreținere a aeronavelor autorizată în conformitate cu prezenta anexă subpartea F, cu anexa II (partea 145) sau cu anexa Vd (partea CAO), după caz, de către personalul de certificare menționat la punctul M.A.801 litera (b) subpunctul 2 sau de către pilotul-proprietar menționat la punctul M.A.801 litera (b) subpunctul 3. Întreținerea componentelor efectuată în conformitate cu prezenta literă nu îndeplinește condițiile pentru eliberarea unui formular 1 al AESA și face obiectul cerințelor privind punerea în serviciu a aeronavei prevăzute la punctul M.A.801.”

(18) Punctul M.A.503 se înlocuiește cu următorul text:

M.A.503    Piese cu durată limitată de viață și componente cu resursă tehnică urmărită

„(a) Piesele cu durată limitată de viață și componentele cu resursă tehnică urmărită nu pot depăși limitarea aprobată specificată în AMP și în AD-uri, cu excepția cazurilor prevăzute la punctul M.A.504 litera (c).

(b) Atunci când limitarea aprobată expiră, componenta se îndepărtează de pe aeronavă în scopul fie al efectuării întreținerii, fie al eliminării în cazul pieselor cu durată limitată de viață.”

(19) La punctul M.A.504, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) Nu se permite reintegrarea componentelor irecuperabile în sistemul de aprovizionare cu componente, cu excepția cazurilor în care a fost prelungită limitarea obligatorie a duratei lor de viață sau a fost aprobată o soluție de reparare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012.”

(20) La punctul M.A.603, literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a) O întreprindere care participă la activități care fac obiectul prezentei subpărți nu desfășoară respectivele activități decât dacă este autorizată de autoritatea competentă. În acest scop, autoritatea competentă utilizează modelul prevăzut în apendicele V.

(b) Domeniul de activitate pentru care se solicită autorizarea se precizează în manualul întreprinderii de întreținere conform dispozițiilor de la punctul M.A.604. Clasele și categoriile utilizate pentru autorizarea întreprinderilor de întreținere sunt prevăzute în apendicele IV la prezenta parte.”

(21) La punctul M.A.604 litera (a), subpunctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1. o declarație semnată de managerul responsabil, desemnat în conformitate cu punctul M.A.606 litera (a), prin care se confirmă că întreprinderea își va desfășura în orice moment activitățile în conformitate cu cerințele din prezenta anexă (partea M) sau din anexa Vb (partea ML), după caz, precum și în conformitate cu manualul;”

(22) La punctul M.A.606, litera (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i) Dacă întreprinderea efectuează examinări ale navigabilității și eliberează certificatul corespunzător de examinare a navigabilității pentru aeronave ELA1 neimplicate în operațiuni comerciale în conformitate cu punctul ML.A.901 din anexa Vb (partea ML), respectiva întreprindere trebuie să dispună de personal de examinare a navigabilității calificat și autorizat în conformitate cu punctul ML.A.904 din anexa Vb (partea ML).”

(23) La punctul M.A.606, litera (j) se elimină.

(24) La punctul M.A.607 litera (a), subpunctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1. personalul de certificare poate demonstra că îndeplinește cerințele de la punctul 66.A.20 litera (b) din anexa III (partea 66) sau, dacă anexa respectivă prevede astfel, cerințele legislației statului membru;”

(25) Punctul M.A.609 se înlocuiește cu următorul text:

M.A.609    Date de întreținere

Întreprinderea de întreținere autorizată deține și utilizează, la efectuarea lucrărilor de întreținere, inclusiv a modificărilor și a reparațiilor, date de întreținere care sunt aplicabile, actualizate și care sunt specificate la punctul M.A.401 din prezenta anexă sau la punctul ML.A.401 din anexa Vb (partea ML), după caz. Totuși, în cazul datelor de întreținere furnizate de client, întreprinderea deține și utilizează astfel de date numai atunci când lucrările de întreținere sunt în curs de desfășurare.”

(26) Punctele M.A.611, M.A.612 și M.A.613 se înlocuiesc cu următorul text:

M.A.611    Standarde de întreținere

Toate lucrările de întreținere se efectuează în conformitate cu cerințele din prezenta anexă secțiunea A subpartea D sau cu cerințele din anexa Vb (partea ML) secțiunea A subpartea D, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (1).

M.A.612    Certificatul de punere în serviciu al aeronavei

La finalizarea tuturor lucrărilor obligatorii de întreținere a aeronavelor în conformitate cu prezenta subparte, se eliberează un CRS pentru aeronave în conformitate cu punctul M.A.801 din prezenta anexă sau cu punctul ML.A.801 din anexa Vb (partea ML), astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (1).

M.A.613    Certificatul de punere în serviciu pentru componente

(a) La finalizarea tuturor lucrărilor obligatorii de întreținere a componentelor în conformitate cu prezenta subparte, se eliberează un CRS pentru componente în conformitate cu punctul M.A.802 din prezenta anexă sau cu punctul ML.A.802 din anexa Vb (partea ML), după caz. Se eliberează un formular 1 al AESA, excepție făcând componentele supuse unor lucrări de întreținere în conformitate cu punctul M.A.502 litera (b) sau (d), precum și componentele fabricate în conformitate cu punctul M.A.603 litera (c) din prezenta anexă și componentele în cazul cărora se prevede altfel la punctul ML.A.502 din anexa Vb (partea ML).

(b) Documentul CRS pentru componente, «formularul 1 al AESA», poate fi generat de un sistem informatic.”

(27) La punctul M.A.614, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) Întreprinderea de întreținere autorizată furnizează proprietarului sau operatorului aeronavei o copie a fiecărui CRS, însoțită de o copie a tuturor evidențelor detaliate ale lucrărilor de întreținere efectuate necesare pentru a demonstra conformarea cu punctul M.A.305.”

(28) Punctul M.A.615 se înlocuiește cu următorul text:

M.A.615    Privilegii ale întreprinderii

Întreprinderea de întreținere autorizată în conformitate cu secțiunea A subpartea F din prezenta anexă (partea M) poate:

(a) să efectueze lucrări de întreținere asupra oricărei aeronave și/sau oricărei componente pentru care a primit autorizare, în locurile precizate în certificatul de autorizare și în manualul întreprinderii de întreținere;

(b) să ia măsuri în vederea executării unor servicii specializate, sub controlul întreprinderii de întreținere, la o altă întreprindere autorizată corespunzător, astfel cum se descrie în manualul întreprinderii de întreținere;

(c) să efectueze lucrări de întreținere asupra oricărei aeronave sau componente pentru care a primit autorizare în orice loc, atunci când necesitatea de a efectua astfel de lucrări de întreținere decurge fie din faptul că aeronava este inaptă de zbor, fie din nevoia de a acorda asistență pentru întreținerea ocazională și sub rezerva respectării condițiilor precizate în manualul întreprinderii de întreținere;

(d) să elibereze certificate de punere în serviciu, la încheierea lucrărilor de întreținere, în conformitate cu punctul M.A.612 sau M.A.613 din prezenta anexă;

(e) dacă este autorizată în mod specific în acest sens pentru aeronavele ELA1 neimplicate în operațiuni comerciale, să efectueze examinări ale navigabilității și să elibereze certificatul corespunzător de examinare a navigabilității în conformitate cu condițiile specificate la punctul ML.A.903 din anexa Vb (partea ML).

Întreprinderea efectuează întreținerea unei aeronave sau a unei componente pentru care este autorizată doar atunci când sunt disponibile toate facilitățile, echipamentele, sculele, materialele și datele de întreținere, precum și întreg personalul de certificare necesar.”

(29) La punctul M.A.619, literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a) O constatare de nivel 1 corespunde oricărei constatări a unei neconformități semnificative cu cerințele prevăzute în prezenta anexă și în anexa Vb (partea ML), care reduce nivelul de siguranță și pune în pericol grav siguranța zborului.

(b) O constatare de nivel 2 corespunde oricărei constatări a unei neconformități cu cerințele prevăzute în prezenta anexă și în anexa Vb (partea ML), care poate reduce nivelul de siguranță și poate pune în pericol siguranța zborului.”

(30) Punctul M.A.801 se înlocuiește cu următorul text:

M.A.801    Certificatul de punere în serviciu al aeronavei

(a) Cu excepția aeronavelor puse în serviciu de o întreprindere de întreținere autorizată conform anexei II (partea 145), CRS se eliberează în conformitate cu prezenta subparte.

(b) O aeronavă poate fi pusă în serviciu doar dacă, după executarea corectă a tuturor sarcinilor de întreținere comandate, se eliberează un CRS. CRS este eliberat de personalul de certificare autorizat al întreprinderii de întreținere autorizate în conformitate cu subpartea F din prezenta anexă sau cu anexa Vd (partea CAO), cu excepția altor sarcini de întreținere decât sarcinile de întreținere complexe enumerate în apendicele VII la prezenta anexă în cazul cărora CRS este eliberat:

1. fie de personal de certificare independent care acționează în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 5 din prezentul regulament;

2. fie de pilotul-proprietar care acționează în conformitate cu punctul M.A.803 din prezenta anexă.

(c) Prin derogare de la litera (b), în cazul unor situații neprevăzute, atunci când o aeronavă este imobilizată la sol într-un loc în care nu este disponibilă nicio întreprindere de întreținere autorizată în conformitate cu prezenta anexă, cu anexa II (partea 145) sau cu anexa Vd (partea CAO) și nici personal de certificare independent, proprietarul poate autoriza orice persoană care are cel puțin trei ani de experiență corespunzătoare de întreținere și care deține fie o licență valabilă de întreținere conformă cu anexa 1 a OACI pentru tipul de aeronavă care necesită certificare, fie o autorizație valabilă de personal de certificare pentru lucrarea care necesită certificare eliberată de o întreprindere de întreținere autorizată în conformitate cu anexa 6 a OACI să efectueze întreținerea aeronavei în conformitate cu standardele prevăzute în subpartea D din prezenta anexă și să o pună în serviciu. În acest caz, proprietarul:

1. obține și păstrează în evidențele aeronavei detalii care specifică lucrările de întreținere executate și calificările deținute de persoana care eliberează CRS-ul;

2. se asigură că orice astfel de lucrări de întreținere sunt ulterior verificate și că este eliberat un nou CRS de către o persoană autorizată în mod corespunzător, menționată la litera (b), sau de către o întreprindere autorizată în conformitate cu subpartea F din prezenta anexă, cu anexa II (partea 145) sau cu anexa Vd (partea CAO), cât mai curând posibil, însă în termen de maximum șapte zile calendaristice de la eliberarea unui CRS de către persoana autorizată de proprietar;

3. înștiințează întreprinderea responsabilă cu managementul menținerii navigabilității aeronavei, atunci când există un contract cu o astfel de întreprindere, sau autoritatea competentă în lipsa unui astfel de contract, în termen de șapte zile de la eliberarea unei astfel de autorizații.

(d) În cazul unei puneri în serviciu în conformitate cu litera (b) subpunctul 2, personalul de certificare poate fi asistat în îndeplinirea sarcinilor de întreținere de una sau mai multe persoane aflate sub controlul său direct și continuu.

(e) Un CRS cuprinde cel puțin:

1. detalii de bază ale lucrării de întreținere efectuate;

2. data la care a fost realizată întreținerea;

3. numele întreprinderii sau al persoanei care eliberează CRS-ul, inclusiv:

(i) fie referința autorizației întreprinderii de întreținere autorizate și a personalului de certificare care eliberează CRS-ul;

(ii) fie, în cazul menționat la litera (b) subpunctul 2, numele și, dacă este cazul, numărul de licență al personalului de certificare care eliberează CRS-ul;

4. limitările de navigabilitate sau operaționale, dacă există.

(f) Prin derogare de la dispozițiile literei (b) și în pofida dispozițiilor de la litera (g), atunci când întreținerea necesară nu poate fi finalizată, poate fi eliberat un CRS cu limitările aprobate aplicabile aeronavei. În acest caz, certificatul trebuie să precizeze că întreținerea nu a putut fi finalizată și să indice orice limitări de navigabilitate sau operaționale aplicabile, în cadrul informațiilor solicitate la litera (e) subpunctul 4.

(g) CRS se eliberează numai în cazul în care nu există nicio neconformitate cunoscută care să pună în pericol siguranța zborului.”

(31) Punctul M.A.802 se înlocuiește cu următorul text:

M.A.802    Certificatul de punere în serviciu pentru componente

(a) Cu excepția aeronavelor puse în serviciu de o întreprindere de întreținere autorizată conform anexei II (partea 145), se eliberează un CRS la finalizarea a oricărei întrețineri efectuate asupra unei componente de aeronavă în conformitate cu punctul M.A.502.

(b) Certificatul de autorizare a punerii în serviciu, identificat ca fiind formularul 1 al AESA, constituie CRS pentru componente, exceptând situația în care o astfel de întreținere a componentelor de aeronavă a fost efectuată în conformitate cu punctul M.A.502 litera (b) sau (d), caz în care întreținerea se supune procedurilor de punere în serviciu a aeronavei în conformitate cu punctul M.A.801.”

(32) La punctul M.A.803, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) Pentru orice alte aeronave decât cele motorizate complexe cu MTOM de cel mult 2 730  kg, care nu sunt utilizate în operațiuni CAT, în operațiuni comerciale specializate sau în operațiuni comerciale efectuate de ATO-uri sau DTO-uri, pilotul-proprietar poate elibera un CRS după ce a executat lucrări limitate de întreținere efectuate de pilotul-proprietar, astfel cum se specifică în apendicele VIII la prezenta anexă.”

(33) La punctul M.A.803, litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d) CRS este înregistrat în sistemul de evidență a menținerii navigabilității aeronavelor și conține detaliile de bază ale lucrării de întreținere efectuate, datele de întreținere utilizate, data la care a fost efectuată această întreținere, precum și numele, semnătura și numărul licenței de pilot ale pilotului-proprietar care eliberează un astfel de certificat.”

(34) Punctul M.A.901 se înlocuiește cu următorul text:

M.A.901    Examinarea navigabilității unei aeronave

Pentru a se asigura valabilitatea certificatului de navigabilitate al unei aeronave, se realizează periodic o examinare a navigabilității aeronavei și a evidențelor sale referitoare la menținerea navigabilității.

(a) La încheierea cu rezultate satisfăcătoare a unei examinări a navigabilității se eliberează un certificat de examinare a navigabilității în conformitate cu apendicele III (formularul 15a sau 15b al AESA) la prezenta anexă. Certificatul de examinare a navigabilității este valabil un an;

(b) O aeronavă într-un mediu controlat este o aeronavă pentru care, în perioada precedentă de 12 luni:

1. navigabilitatea a fost gestionată continuu de o singură CAMO sau CAO;

2. întreținerea a fost asigurată de o întreprindere de întreținere autorizată în conformitate cu subpartea F din prezenta anexă, cu anexa II (partea 145) sau cu anexa Vd (partea CAO), fiind incluse cazurile în care sunt efectuate sarcinile de întreținere menționate la punctul M.A.803 litera (b) și sunt vizate spre punere în serviciu în conformitate cu punctul M.A.801 litera (b) subpunctul 1 sau 2 din prezenta anexă.

(c) Pentru toate aeronavele utilizate de transportatori aerieni titulari de licențe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 și pentru aeronavele cu MTOM mai mare de 2 730 kg care se află într-un mediu controlat, întreprinderea menționată la litera (b) subpunctul 1 care se ocupă de managementul menținerii navigabilității aeronavei poate, în conformitate cu punctul CAMO.A.125 și cu punctul CAO.A.095 litera (c) subpunctul 1, sub rezerva respectării dispozițiilor de la litera (j):

1. să elibereze un certificat de examinare a navigabilității în conformitate cu punctul M.A.901;

2. să prelungească de cel mult două ori, cu câte un an, valabilitatea certificatului de examinare a navigabilității pe care l-a eliberat în cazul în care aeronava în cauză a rămas într-un mediu controlat.

(d) Certificatul de examinare a navigabilității este eliberat de autoritatea competentă, după o examinare cu rezultate satisfăcătoare efectuată pe baza unei recomandări făcute de o CAMO sau o CAO și transmise împreună cu cererea proprietarului sau a operatorului pentru toate aeronavele utilizate de transportatori aerieni titulari de licențe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 și pentru aeronavele cu MTOM mai mare de 2 730 kg care respectă următoarele condiții alternative:

1. nu se află într-un mediu controlat;

2. de managementul menținerii navigabilității lor se ocupă o întreprindere care nu deține privilegiile necesare pentru a efectua examinări ale navigabilității.

Recomandarea menționată la primul paragraf se face pe baza unei examinări a navigabilității efectuate în conformitate cu punctul M.A.901.

(e) Pentru aeronavele care nu sunt utilizate de transportatori aerieni titulari de licențe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 și pentru aeronavele cu MTOM de cel mult 2 730 kg, orice CAMO sau CAO aleasă de proprietar sau de operator poate, în conformitate cu punctul CAMO.A.125 sau CAO.A.095 și sub rezerva respectării dispozițiilor de la litera (j):

1. să elibereze certificatul de examinare a navigabilității în conformitate cu punctul M.A.901;

2. să prelungească de cel mult două ori, cu câte un an, valabilitatea certificatului de examinare a navigabilității pe care l-a eliberat în cazul în care aeronava a rămas într-un mediu controlat sub administrarea sa.

(f) Prin derogare de la punctul M.A.901 litera (c) subpunctul 2 și litera (e) subpunctul 2, pentru aeronavele care se află într-un mediu controlat, întreprinderea menționată la litera (b) subpunctul 1 care se ocupă de managementul menținerii navigabilității aeronavei poate, sub rezerva respectării dispozițiilor de la litera (j), să prelungească de cel mult două ori, cu câte un an, valabilitatea unui certificat de examinare a navigabilității pe care l-a eliberat autoritatea competentă sau o altă CAMO sau CAO.

(g) De fiecare dată când împrejurările arată existența unui potențial risc la adresa siguranței aviației, autoritatea competentă însăși efectuează examinarea navigabilității și eliberează certificatul de examinare a navigabilității.

(h) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (g), autoritatea competentă poate efectua ea însăși examinarea navigabilității și poate elibera ea însăși certificatul de examinare a navigabilității în următoarele cazuri:

1. dacă menținerea navigabilității aeronavei este gestionată de o CAMO sau o CAO care își are sediul principal de activitate într-o țară terță;

2. pentru orice altă aeronavă cu MTOM de cel mult 2 730  kg, dacă proprietarul solicită acest lucru.

(i) În cazul în care autoritatea competentă eliberează ea însăși certificatul de examinare a navigabilității în conformitate cu litera (g) sau (h) sau după evaluarea recomandării în conformitate cu punctul M.B.901, proprietarul sau operatorul aeronavei furnizează autorității competente, dacă sunt necesare în acest scop:

1. orice documentație solicitată de autoritatea competentă;

2. condiții adecvate de instalare în amplasamentul corespunzător pentru personalul acesteia;

3. asistență din partea personalului de certificare.

(j) Nu se eliberează și nici nu se prelungește niciun certificat de examinare a navigabilității în cazul în care există indicii sau probe potrivit cărora aeronava nu îndeplinește cerințele de navigabilitate.

(k) Examinarea navigabilității aeronavei trebuie să includă o examinare completă documentată a evidențelor aeronavei care atestă îndeplinirea următoarelor cerințe:

1. s-au înregistrat corect numărul de ore de zbor ale corpului aeronavei, motoarelor, elicelor, precum și ciclii de zbor aferenți;

2. manualul de zbor corespunde configurației aeronavei și reflectă starea corespunzătoare ultimei revizii;

3. au fost executate toate lucrările de întreținere care trebuiau efectuate în cazul aeronavei pe baza AMP;

4. toate defectele cunoscute au fost remediate sau, dacă este cazul, reportate într-un mod controlat în conformitate cu punctul M.A.403;

5. toate AD-urile aplicabile au fost respectate și corect înregistrate;

6. toate modificările și reparațiile efectuate în cazul aeronavei au fost înregistrate și sunt în conformitate cu punctul M.A.304;

7. toate piesele cu durată limitată de viață și componentele cu resursă tehnică urmărită instalate pe aeronavă sunt corect identificate și înregistrate și nu și-au depășit limitările prevăzute;

8. toate lucrările de întreținere au fost efectuate în conformitate cu prezenta anexă;

9. fișa actuală de masă și centraj reflectă configurația actuală a aeronavei și este valabilă;

10. aeronava este conformă cu ultima revizie a proiectului său de tip aprobat de agenție;

11. dacă este necesar, aeronava dispune de un certificat de zgomot corespunzător configurației actuale a aeronavei în conformitate cu subpartea I din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.

(l) Examinarea navigabilității aeronavei include un control fizic al aeronavei. Pentru acest control, personalul de examinare a navigabilității care nu este calificat corespunzător în conformitate cu anexa III (partea 66) este asistat de personal calificat conform respectivei anexe.

(m) Prin controlul fizic al aeronavei, personalul de examinare a navigabilității se asigură că:

1. toate marcajele și plăcile de semnalizare necesare sunt corect montate;

2. aeronava este conformă cu manualul de zbor aprobat;

3. configurația aeronavei este conformă cu documentele aprobate;

4. nu poate fi detectat niciun defect evident care să nu fi fost remediat în conformitate cu punctul M.A.403;

5. nu poate fi depistată nicio neconcordanță între aeronavă și examinarea documentată a evidențelor menționată la litera (k).

(n) Prin derogare de la dispozițiile literei (a), examinarea navigabilității poate fi anticipată cu o perioadă de maximum 90 de zile, fără întreruperea calendarului de examinări ale navigabilității, pentru a se permite ca evaluarea fizică să aibă loc în timpul unei verificări de întreținere.

(o) Certificatul de examinare a navigabilității (formularul 15b al AESA) sau recomandarea de eliberare a unui certificat de examinare a navigabilității (formularul 15a al AESA) menționate în apendicele III la prezenta anexă se pot elibera numai:

1. de către personalul de examinare a navigabilității autorizat, în numele întreprinderii autorizate;

2. dacă examinarea navigabilității a fost efectuată în întregime.

(p) O copie a oricărui certificat de examinare a navigabilității eliberat sau prelungit pentru o aeronavă trebuie trimisă statului membru de înmatriculare al aeronavei în cauză în termen de 10 zile.

(q) Sarcinile de examinare a navigabilității nu se subcontractează.

(r) În cazul în care rezultatul examinării navigabilității nu este concludent, întreprinderea care a efectuat examinarea informează autoritatea competentă cât mai curând posibil, dar, în orice caz, în termen de 72 de ore de la momentul în care respectiva întreprindere identifică motivul pentru care examinarea navigabilității este neconcludentă.

(s) Certificatul de examinare a navigabilității nu se eliberează decât după ce toate constatările au fost închise.”

(35) La punctul M.A.902 litera (b), subpunctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„5. o modificare sau o reparație nu este în conformitate cu punctul M.A.304.”

(36) Punctul M.A.904 se înlocuiește cu următorul text:

M.A.904    Examinarea navigabilității pentru aeronavele importate în UE

(a) Atunci când se înscrie în registrul unui stat membru o aeronavă importată dintr-o țară terță sau dintr-un sistem de reglementare în care nu se aplică Regulamentul (UE) 2018/1139, solicitantul:

1. prezintă autorității competente a statului membru de înmatriculare o cerere în vederea eliberării unui nou certificat de navigabilitate în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012;

2. în cazul aeronavelor care nu sunt noi, ia măsurile necesare pentru efectuarea unei examinări a navigabilității conform dispozițiilor de la punctul M.A.901;

3. ia măsurile necesare pentru efectuarea tuturor lucrărilor de întreținere în vederea respectării AMP aprobat în conformitate cu punctul M.A.302.

(b) În cazul în care s-a verificat faptul că aeronava îndeplinește condițiile relevante, întreprinderea care efectuează examinarea navigabilității trimite autorității competente a statului membru de înmatriculare o recomandare documentată de eliberare a unui certificat de examinare a navigabilității.

(c) Proprietarul aeronavei permite accesul la aeronavă în vederea inspectării acesteia de către autoritatea competentă a statului membru de înmatriculare.

(d) Autoritatea competentă a statului membru de înmatriculare eliberează un certificat de navigabilitate atunci când s-a asigurat că aeronava îndeplinește cerințele din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.

(e) Autoritatea competentă a statului membru eliberează și certificatul de examinare a navigabilității. Certificatul este valabil un an, cu excepția cazului în care autoritatea competentă decide să reducă perioada de valabilitate din motive de siguranță a aviației.”

(37) La punctul M.A.905, literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a) O constatare de nivel 1 corespunde oricărei constatări a unei neconformități semnificative cu cerințele prevăzute în prezenta anexă, care reduce nivelul de siguranță și pune în pericol grav siguranța zborului.

(b) O constatare de nivel 2 corespunde oricărei constatări a unei neconformități cu cerințele prevăzute în prezenta anexă, care poate reduce nivelul de siguranță și poate pune în pericol siguranța zborului.”

(38) Se introduce următorul punct M.B.103:

M.B.103    Constatări și măsuri de executare - persoane

În cazul în care, în cursul supravegherii sau prin orice alte mijloace, autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea în conformitate cu prezenta anexă găsește probe care indică o neconformitate cu cerințele aplicabile din Regulamentul (UE) 2018/1139 a unei persoane care deține o licență, un certificat, o calificare sau un atestat eliberat(ă) în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1139, autoritatea competentă care a identificat neconformitatea ia toate măsurile de executare necesare pentru a împiedica menținerea neconformității respective.”

(39) Punctul M.B.104 se înlocuiește cu următorul text:

M.B.104    Evidența documentelor

(a) Autoritățile competente pun la punct un sistem de evidență care să permită o trasabilitate adecvată a procesului de eliberare, prelungire, modificare, suspendare sau revocare a fiecărui certificat.

(b) Evidențele de supraveghere a întreprinderilor autorizate în conformitate cu prezenta anexă includ cel puțin:

1. cererea de obținere a autorizației unei întreprinderi;

2. certificatul de autorizare al întreprinderii, inclusiv toate modificările;

3. o copie a programului de audit, care să conțină datele la care trebuie efectuate auditurile, precum și datele la care acestea au fost efectuate;

4. evidențele controalelor de supraveghere continuă efectuate de către autoritatea competentă, incluzând toate evidențele auditurilor;

5. copii ale întregii corespondențe relevante;

6. informații privind orice scutire sau măsuri de executare;

7. orice raport din partea altor autorități competente referitor la supravegherea întreprinderii;

8. memoriul de prezentare sau manualul întreprinderii și modificările acestora;

9. o copie a oricărui alt document care a fost aprobat în mod direct de către autoritatea competentă;

(c) Perioada de păstrare a evidențelor prevăzute la litera (b) este de cel puțin cinci ani.

(d) Evidențele minime pentru supravegherea fiecărei aeronave includ cel puțin o copie:

1. a certificatului de navigabilitate al aeronavei;

2. a certificatelor de examinare a navigabilității;

3. a recomandărilor în materie de examinare a navigabilității emise de întreprinderi autorizate în conformitate cu partea CAO sau cu partea CAMO;

4. a rapoartelor rezultate în urma examinărilor navigabilității efectuate direct de autoritatea competentă;

5. a întregii corespondențe relevante referitoare la aeronavă;

6. a informațiilor privind orice scutire sau măsură (măsuri) de executare;

7. a oricărui document aprobat de autoritatea competentă în temeiul prezentei anexe sau al anexei II la Regulamentul (UE) nr. 965/2012 (partea ARO).

(e) Evidențele specificate la litera (d) se păstrează timp de doi ani după ce aeronava a fost definitiv retrasă din serviciu.

(f) Toate evidențele sunt puse la dispoziție, la cerere, unui alt stat membru sau agenției.”

(40) Punctul M.B.201 se înlocuiește cu următorul text:

M.B.201    Responsabilități

Autoritățile competente indicate la punctul M.1 au responsabilitatea efectuării auditurilor, a inspecțiilor și a investigațiilor, cu scopul de a verifica respectarea cerințelor prezentei anexe.”

(41) Se introduce următorul punct M.B.202:

M.B.202    Informarea agenției

(a) Autoritatea competentă informează agenția, fără întârzieri nejustificate, în cazul oricăror probleme semnificative legate de punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1139.

(b) Autoritatea competentă furnizează agenției informațiile semnificative din punctul de vedere al siguranței provenite din rapoartele cu privire la evenimente pe care le-a primit în temeiul punctului M.A.202.”

(42) Punctul M.B.301 se înlocuiește cu următorul text:

M.B.301    Programul de întreținere a aeronavei

(a) Autoritatea competentă verifică dacă AMP este conform cu punctul M.A.302.

(b) Cu excepția cazului în care se prevede altfel la punctul M.A.302 litera (c), AMP și modificările sale sunt aprobate direct de către autoritatea competentă. Autoritatea competentă are acces la toate datele prevăzute la punctul M.A.302 literele (d), (e) și (f).

(c) În cazul aprobării indirecte prevăzute la punctul M.A.302 litera (c), autoritatea competentă aprobă procedura de aprobare a AMP a CAO sau CAMO prin intermediul memoriului de prezentare în materie de navigabilitate a întreprinderii, menționat la punctele CAO.A.025 și CAMO.A.300.”

(43) Se introduce următorul punct M.B.305:

M.B.305    Sistemul de jurnal tehnic al aeronavei

(a) Autoritatea competentă aprobă sistemul inițial de jurnal tehnic al aeronavei prevăzut la punctul M.A.306.

(b) Pentru a permite întreprinderii să efectueze modificări în sistemul de jurnal tehnic al aeronavei fără aprobarea prealabilă a autorității competente, autoritatea competentă aprobă procedura relevantă menționată la punctul CAMO.A.300 litera (c) sau la punctul CAO.A.025 litera (c).”

(44) La punctul M.B.602, literele (b) și (c) se înlocuiesc cu următorul text:

„(b) Autoritatea competentă verifică dacă procedurile specificate în manualul întreprinderii de întreținere sunt conforme cu subpartea F din prezenta anexă și se asigură că managerul responsabil semnează declarația de angajament.

(c) Autoritatea competentă verifică dacă întreprinderea respectă cerințele prevăzute în subpartea F din prezenta anexă.”

(45) La punctul M.B.603, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) Autoritatea competentă eliberează solicitantului un certificat de autorizare, respectiv formularul 3 al AESA (apendicele V la prezenta anexă), care include sfera de cuprindere a autorizării, în cazul în care întreprinderea de întreținere respectă dispozițiile de la punctele aplicabile din prezenta anexă.”

(46) La punctul M.B.604, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) Autoritatea competentă păstrează și actualizează un program care conține, pentru fiecare întreprindere de întreținere autorizată în conformitate cu secțiunea B subpartea F din prezenta anexă și aflată sub supravegherea sa, datele la care trebuie să aibă loc vizitele de audit și datele realizării efective a acestor vizite.”

(47) La punctul M.B.605 litera (a), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(a) Dacă în cursul auditurilor sau prin alte mijloace se găsesc probe care indică neconformitatea cu o cerință prevăzută în prezenta anexă sau în anexa Vb (partea ML), autoritatea competentă întreprinde următoarele acțiuni:”

(48) La punctul M.B.606, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c) Pentru orice modificare adusă manualului întreprinderii de întreținere:

1. În cazul aprobării directe a modificărilor conform dispozițiilor de la punctul M.A.604 litera (b), autoritatea competentă verifică dacă procedurile descrise în manual sunt conforme cu prezenta anexă înainte de a informa oficial întreprinderea autorizată cu privire la aprobare.

2. În cazul unei aprobări indirecte a modificărilor în conformitate cu punctul M.A.604 litera (c), autoritatea competentă se asigură:

(i) că modificările sunt minore;

(ii) că exercită un control corespunzător asupra aprobării modificărilor pentru a garanta că acestea respectă în continuare cerințele din prezenta anexă.”

(49) La punctul M.B.901, subpunctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1. Personalul calificat în mod corespunzător al autorității competente verifică dacă declarația de conformitate cuprinsă în recomandare demonstrează că s-a efectuat o examinare completă a navigabilității în conformitate cu punctul M.A.901.”

(50) La punctul M.B.902, literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a) În cazul în care autoritatea competentă efectuează examinarea navigabilității și eliberează certificatul de examinare a navigabilității (apendicele III - formularul 15a al AESA - la prezenta anexă), autoritatea competentă efectuează o examinare a navigabilității în conformitate cu punctul M.A.901.

(b) Autoritatea competentă trebuie să dispună de personal de examinare a navigabilității adecvat pentru efectuarea examinărilor de navigabilitate.

1. Pentru toate aeronavele utilizate de transportatori aerieni titulari de licențe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 și pentru aeronavele cu MTOM mai mare de 2 730  kg, personalul respectiv trebuie:

(a) să fi dobândit cel puțin cinci ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității;

(b) să fi obținut o licență corespunzătoare în conformitate cu anexa III (partea 66), o calificare de personal de întreținere recunoscută la nivel național corespunzătoare categoriei respective de aeronavă [atunci când articolul 5 alineatul (6) face trimitere la reglementări naționale] sau o diplomă în aeronautică ori o calificare echivalentă;

(c) să fi urmat o pregătire oficială în domeniul întreținerii aeronavelor;

(d) să fi deținut o funcție cu responsabilități corespunzătoare.

În pofida dispozițiilor de la literele (a)-(d), cerința stabilită la punctul M.B.902(b)1(b) poate fi înlocuită cu cinci ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității, în plus față de cei necesari conform dispozițiilor de la punctul M.B.902(b)1(a).

2. Pentru aeronavele care nu sunt utilizate de transportatori aerieni titulari de licențe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 și pentru aeronavele cu MTOM de cel mult 2 730  kg, personalul respectiv trebuie:

(a) să aibă cel puțin trei ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității;

(b) să fi obținut o licență corespunzătoare în conformitate cu anexa III (partea 66), o calificare de personal de întreținere recunoscută la nivel național corespunzătoare categoriei respective de aeronavă atunci când articolul 5 alineatul (6) face trimitere la reglementări naționale sau o diplomă în aeronautică ori o calificare echivalentă;

(c) să fi urmat o pregătire corespunzătoare în domeniul întreținerii aeronavelor;

(d) să fi deținut o funcție cu responsabilități corespunzătoare.

În pofida dispozițiilor de la literele (a)-(d), cerința stabilită la punctul M.B.902(b)2(b) poate fi înlocuită cu patru ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității, în plus față de cei necesari conform dispozițiilor de la punctul M.B.902(b)2(a).”

(51) Se adaugă următorul punct M.B.904:

M.B.904    Schimbul de informații

La primirea unei notificări de transfer de aeronavă între statele membre în conformitate cu punctul M.A.903, autoritatea competentă a statului membru în care este înmatriculată aeronava informează autoritatea competentă a statului membru în care urmează să fie înmatriculată aeronava cu privire la orice probleme cunoscute legate de aeronava transferată. Autoritatea competentă a statului membru în care urmează să fie înmatriculată aeronava se asigură că autoritatea competentă a statului membru în care este înmatriculată aeronava a fost notificată în mod corespunzător cu privire la transfer.”

(52) Apendicele I se înlocuiește cu următorul text:
„Apendicele I

Contractul de management al menținerii navigabilității

1.

Atunci când, în conformitate cu punctul M.A.201, un proprietar sau un operator încredințează prin contract unei CAMO sau unei CAO executarea sarcinilor de management al menținerii navigabilității, proprietarul sau operatorul transmite autorității competente a statului membru de înmatriculare, la cererea autorității competente, o copie a contractului semnat de ambele părți.

2.

Contractul este elaborat ținându-se cont de cerințele prezentei anexe și definește obligațiile semnatarilor în materie de menținere a navigabilității aeronavei.

3.

El cuprinde cel puțin informațiile următoare:

 însemnele de înmatriculare, tipul și numărul de serie al aeronavei;

 numele proprietarului sau al locatarului înregistrat al aeronavei sau datele societății, inclusiv adresa;

 datele CAMO sau CAO cu care s-a încheiat contractul, inclusiv adresa, și

 tipul de activitate.

4.

Contractul stipulează următoarele:

«Proprietarul sau operatorul încredințează CAMO sau CAO managementul menținerii navigabilității aeronavei, elaborarea unui AMP care trebuie aprobat de autoritatea competentă conform precizărilor de la punctul M.1 și organizarea întreținerii aeronavei în conformitate cu AMP menționat.

În conformitate cu prezentul contract, ambele părți semnatare se angajează să respecte obligațiile ce le revin în temeiul prezentului contract.

Proprietarul sau operatorul declară, pe baza datelor pe care le deține, că toate informațiile referitoare la menținerea navigabilității aeronavei pe care le furnizează către CAMO sau către CAO sunt și vor fi exacte, precum și că aeronava nu va fi modificată fără autorizația prealabilă a CAMO sau a CAO.

În cazul oricărei nerespectări a prezentului contract de către oricare dintre părțile semnatare, contractul devine nul. Într-un astfel de caz, proprietarul sau operatorul este în întregime responsabil de toate sarcinile legate de menținerea navigabilității aeronavei, iar proprietarul va informa autoritățile competente ale statului membru de înmatriculare, în termen de două săptămâni, cu privire la o astfel de nerespectare a contractului.».

5.

Atunci când un proprietar sau un operator încheie un contract cu o CAMO sau cu o CAO în conformitate cu punctul M.A.201, obligațiile fiecăreia dintre părți sunt atribuite după cum urmează:

5.1.

Obligațiile CAMO sau CAMO:

1. să aibă înscris tipul de aeronavă în condițiile sale de autorizare;

2. să respecte condițiile de mai jos în ceea ce privește menținerea navigabilității aeronavei:

(a) să elaboreze un AMP pentru aeronavă, care să includă, după caz, orice program de fiabilitate elaborat;

(b) să declare sarcinile de întreținere (în AMP) care pot fi efectuate de pilotul-proprietar în conformitate cu punctul M.A.803 litera (c);

(c) să se ocupe de obținerea aprobării AMP;

(d) de îndată ce a fost aprobat, să furnizeze proprietarului sau operatorului o copie a AMP;

(e) să organizeze o inspecție de tranziție de la programul anterior de întreținere a aeronavei;

(f) să ia măsurile necesare pentru ca toate lucrările de întreținere să fie executate de o întreprindere de întreținere autorizată;

(g) să ia măsurile necesare pentru aplicarea tuturor AD-urilor aplicabile;

(h) să se asigure că toate defectele detectate în cursul întreținerii programate, al examinărilor navigabilității sau semnalate de către proprietar sunt remediate de o întreprindere de întreținere autorizată;

(i) să coordoneze întreținerea programată, aplicarea AD-urilor, înlocuirea pieselor cu durată limitată de viață și respectarea cerințelor privind inspecția componentelor;

(j) să îl informeze pe proprietar de fiecare dată când aeronava este încredințată unei întreprinderi de întreținere autorizate;

(k) să administreze toate înregistrările tehnice;

(l) să arhiveze toate înregistrările tehnice;

3. să se ocupe de obținerea aprobării oricărei modificări aduse aeronavei în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, înainte ca aceasta să fie efectuată;

4. să se ocupe de obținerea aprobării oricărei reparații a aeronavei în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, înainte ca aceasta să fie efectuată;

5. să informeze autoritatea competentă a statului membru de înmatriculare de fiecare dată când aeronava nu este prezentată de proprietar întreprinderii de întreținere autorizate, conform solicitării întreprinderii autorizate;

6. să informeze autoritatea competentă a statului membru de înmatriculare de fiecare dată când prezentul contract nu este respectat;

7. să se asigure că este efectuată examinarea navigabilității aeronavei atunci când este necesar și să se asigure că certificatul de examinare a navigabilității este eliberat sau că este transmisă o recomandare autorității competente a statului membru de înmatriculare;

8. să transmită autorității competente a statului membru de înmatriculare o copie a oricărui certificat de examinare a navigabilității care a fost eliberat sau prelungit, în termen de 10 zile;

9. să transmită rapoarte asupra evenimentelor, așa cum impun reglementările aplicabile;

10. să informeze autoritatea competentă a statului membru de înmatriculare atunci când contractul este denunțat de oricare dintre părți.

5.2.

Obligațiile proprietarului sau operatorului:

1. să aibă o înțelegere globală a AMP aprobat;

2. să aibă o înțelegere globală a prezentei anexe;

3. să prezinte aeronava întreprinderii de întreținere autorizate convenite cu CAMO sau cu CAO la data corespunzătoare indicată în cererea CAMO sau a CAO;

4. să nu modifice aeronava fără a consulta în prealabil CAMO sau CAO;

5. să informeze CAMO sau CAO în legătură cu orice lucrări de întreținere executate în mod excepțional, fără cunoștința și controlul CAMO sau CAO;

6. să semnaleze CAMO sau CAO, prin intermediul livretului, toate defectele constatate în timpul operațiunilor;

7. să informeze autoritatea competentă a statului membru de înmatriculare de fiecare dată când prezentul contract este denunțat de oricare dintre părți;

8. să informeze CAMO sau CAO și autoritatea competentă a statului membru de înmatriculare ori de câte ori aeronava este vândută;

9. să transmită rapoarte asupra evenimentelor, așa cum impun reglementările aplicabile;

10. să informeze CAMO sau CAO în mod regulat în legătură cu orele de zbor ale aeronavei și orice alte date privind utilizarea acesteia, așa cum s-a convenit cu CAMO sau cu CAO;

11. să înscrie CRS în livrete, astfel cum se menționează la punctul M.A.803 litera (d), în momentul efectuării unor lucrări de întreținere de către pilotul-proprietar, fără a depăși limitele specificate în lista sarcinilor de întreținere declarate în AMP aprobat, astfel cum se prevede la punctul M.A.803 litera (c);

12. să informeze CAMO sau CAO în legătură cu orice lucrări de întreținere executate de pilotul-proprietar, în termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea acestora, în conformitate cu punctul M.A.305 litera (a).

6.

Atunci când un proprietar sau un operator încheie un contract cu o CAMO sau o CAO în conformitate cu punctul M.A.201, se specifică în mod clar obligațiile fiecăreia dintre părți în ceea ce privește raportarea obligatorie și voluntară a evenimentelor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ).”

(53) Apendicele II se modifică după cum urmează:

(a) punctul 5 se modifică după cum urmează:

(i) în caseta 12, subpunctul (x) se înlocuiește cu următorul text:

„(x) pentru întreprinderile de întreținere autorizate în conformitate cu subpartea F din anexa I (partea M) sau cu anexa Vd (partea CAO), declarația privind CRS pentru componente menționată la punctele M.A.613 și CAO.A.070, după caz:

«Certifică faptul că, exceptând cazul în care se specifică altfel în prezenta casetă, lucrările identificate în caseta 11 și descrise în prezenta casetă au fost executate în conformitate cu cerințele din secțiunea A subpartea F din anexa I (partea M) sau din anexa Vd (partea CAO) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, iar, în ceea ce privește aceste lucrări, elementul este considerat gata pentru a fi pus în serviciu. ACEASTA NU ESTE O PUNERE ÎN SERVICIU ÎN SENSUL ANEXEI II (PARTEA 145) LA REGULAMENTUL (UE) NR. 1321/2014.»

Dacă se imprimă datele dintr-un formular 1 al AESA în format electronic, toate datele corespunzătoare care nu se potrivesc în alte casete trebuie completate în prezenta casetă.”;

(ii) caseta 14a se înlocuiește cu următorul text:

Caseta 14a

Se marchează caseta (casetele) corespunzătoare, indicându-se reglementările aplicabile lucrărilor finalizate. Dacă se marchează caseta «alte reglementări specificate în caseta 12», atunci în caseta 12 trebuie precizate reglementările celeilalte (celorlalte) autorități responsabile cu navigabilitatea. Se bifează cel puțin o casetă sau, după caz, se pot bifa ambele casete.

Pentru toate lucrările de întreținere efectuate de întreprinderi de întreținere autorizate în conformitate cu secțiunea A subpartea F din anexa I (partea M) sau cu anexa Vd (partea CAO) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, se bifează caseta «alte reglementări specificate în caseta 12», iar declarația privind CRS se înscrie în caseta 12. În acest caz, mențiunea «cu excepția cazului în care în prezenta casetă se specifică altfel» vizează următoarele situații:

(a) întreținerea nu a putut fi finalizată;

(b) întreținerea nu corespunde standardului impus de anexa I (partea M) sau de anexa Vd (partea CAO);

(c) întreținerea a fost executată în conformitate cu cerințe diferite de cele specificate în anexa I (partea M) sau în anexa Vd (partea CAO). În acest caz, în caseta 12 se precizează reglementarea națională aplicabilă.

Pentru toate lucrările de întreținere efectuate de întreprinderile de întreținere autorizate în conformitate cu secțiunea A din anexa II (partea 145) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, mențiunea «cu excepția cazului în care în caseta 12 se specifică altfel» vizează următoarele situații:

(a) întreținerea nu a putut fi finalizată;

(b) întreținerea nu corespunde standardului impus de anexa II (partea 145);

(c) întreținerea a fost executată în conformitate cu cerințe diferite de cele specificate în anexa II (partea 145). În acest caz, în caseta 12 se precizează reglementarea națională aplicabilă.”;

(b) în subsolul formularului 1 al AESA (pe față), textul „Formularul /11 EASA -MF/145 Versiunea 2” se înlocuiește cu următorul text:

„Formularul 1 al AESA — MF/CAO/145 versiunea 3”

(54) Apendicele III se înlocuiește cu următorul text:


„Apendicele III
Certificatul de examinare a navigabilității – Formularul 15 al AESA
image
image

(55) Apendicele IV se modifică după cum urmează:

(i) rândurile care corespund categoriei A2 se înlocuiesc cu următorul text:„CLASA

CATEGORIA

LIMITĂRI

DE BAZĂ

DE LINIE

AERONAVE

A2  Avioane de maximum 5 700 kg

[Se specifică constructorul, grupa, seria sau tipul avionului și/sau sarcinile de întreținere]

Exemplu: Twin Otter seria DHC-6

Indicați dacă procedura de eliberare a certificatelor de examinare a navigabilității este autorizată sau nu (posibil numai pentru aeronavele ELA1 neimplicate în operațiuni comerciale)

[DA/NU] (*)

[DA/NU] (*)”;

(ii) rândurile care corespund categoriei A4 se înlocuiesc cu următorul text:„CLASA

CATEGORIA

LIMITĂRI

DE BAZĂ

DE LINIE

AERONAVE

A4  Avioane, altele decât A1, A2 și A3

[Se specifică categoria de aeronavă (planor, balon, dirijabil etc.), constructorul, grupa, seria sau tipul și/sau sarcina (sarcinile) de întreținere]

Indicați dacă procedura de eliberare a certificatelor de examinare a navigabilității este autorizată sau nu (posibil numai pentru aeronavele ELA1 neimplicate în operațiuni comerciale)

[DA/NU] (*)

[DA/NU] (*)”;

(56) Apendicele V se înlocuiește cu următorul text:


„Apendicele V
Certificatul de întreprindere de întreținere – Formularul 3-MF al AESA
image
image

(57) Apendicele VI se elimină.

(58) În apendicele VII, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Următoarele sarcini constituie sarcinile complexe de întreținere menționate la punctul M.A.801 litera (b) subpunctul 2 și la punctul M.A.801 litera (c):”

(59) În apendicele VIII, litera (b) subpunctul 9 se elimină.
ANEXA II

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 se modifică după cum urmează:

(1) Punctul 145.A.30 se modifică după cum urmează:

(a) litera (k) se înlocuiește cu următorul text:

„(k) Dacă întreprinderea efectuează examinări ale navigabilității și eliberează certificatul corespunzător de examinare a navigabilității în conformitate cu punctul ML.A.903 din anexa Vb (partea ML), respectiva întreprindere trebuie să dispună de personal de examinare a navigabilității calificat și autorizat în conformitate cu punctul ML.A.904 din anexa Vb (partea ML).”;

(b) litera (l) se elimină;

(2) La punctul 145.A.42 litera (a), subpunctul (iii) se înlocuiește cu următorul text:

„(iii) Componente calificate ca irecuperabile deoarece au atins limitarea obligatorie a duratei de viață sau care prezintă un defect ce nu poate fi remediat.”;

(3) La punctul 145.A.42 litera (c), subpunctul (ii) se înlocuiește cu următorul text:

„(ii) Nu se permite reintegrarea componentelor irecuperabile în sistemul de aprovizionare cu componente, cu excepția cazurilor în care a fost prelungită limitarea obligatorie a duratei lor de viață sau a fost aprobată o soluție de reparare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012.”;

(4) La punctul 145.A.50, litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d) Se eliberează un certificat de punere în serviciu după ce au fost efectuate lucrările necesare de întreținere asupra unei componente demontate în prealabil de pe aeronavă. Certificatul de autorizare a punerii în serviciu, «formularul 1 al AESA», menționat în apendicele II la anexa I (partea M) constituie certificatul de punere în serviciu pentru componente, sub rezerva existenței unor dispoziții contrare la punctul M.A.502 litera (b). În cazul în care o întreprindere efectuează întreținerea unei componente pentru uzul propriu, se poate ca un formular 1 al AESA să nu fie necesar, în funcție de procedurile interne de punere în serviciu ale întreprinderii definite în memoriul de prezentare.”;

(5) La punctul 145.A.55, literele (b) și (c) se înlocuiesc cu următorul text:

„(b) Întreprinderea furnizează proprietarului/operatorului aeronavei o copie a fiecărui certificat de punere în serviciu, însoțită de o copie a tuturor evidențelor detaliate ale lucrărilor de întreținere efectuate necesare pentru a demonstra conformarea cu punctul M.A.305.

(c) Întreprinderea păstrează o copie a tuturor evidențelor detaliate ale lucrărilor de întreținere și a oricăror date conexe privind întreținerea, timp de trei ani de la data la care s-a eliberat un certificat de punere în serviciu pentru aeronava sau pentru componenta care a făcut obiectul lucrării de întreținere.

1. Evidențele vizate la prezenta literă se păstrează astfel încât să fie protejate contra deteriorării, modificării și furtului.

2. Toate elementele de hardware folosite pentru copiile de siguranță se păstrează într-un loc diferit de cel care conține datele de lucru, într-un mediu care să garanteze că respectivele copii vor rămâne în stare bună.

3. În cazul în care o întreprindere autorizată în temeiul prezentei anexe își încetează activitatea, toate evidențele păstrate ale lucrărilor de întreținere aferente perioadei de trei ani precedente încetării activității întreprinderii se predau ultimului proprietar sau client al respectivei aeronave sau componente sau se depozitează într-un mod specificat de autoritatea competentă.”;

(6) La punctul 145.A.70 litera (a), subpunctul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„6. o listă a personalului de certificare, a personalului de sprijin și, după caz, a personalului de examinare a navigabilității, însoțită de domeniul de autorizare al acestora;”;

(7) Punctul 145.A.75 se modifică după cum urmează:

(a) litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f) dacă este autorizată în mod specific în acest sens pentru aeronavele care fac obiectul anexei Vb (partea ML), poate să efectueze examinări ale navigabilității și să elibereze certificatul corespunzător de examinare a navigabilității în conformitate cu condițiile specificate la punctul ML.A.903 din anexa Vb (partea ML) la prezentul regulament.”;

(b) litera (g) se elimină;

(8) La punctul 145.A.95, literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a) O constatare de nivel 1 corespunde oricărei constatări a unei neconformități semnificative cu cerințele prevăzute în prezenta anexă, care reduce nivelul de siguranță și pune în pericol grav siguranța zborului.

(b) O constatare de nivel 2 corespunde oricărei constatări a unei neconformități cu cerințele prevăzute în prezenta anexă, care poate reduce nivelul de siguranță și poate pune în pericol siguranța zborului.”;

(9) Punctul 145.B.60 se înlocuiește cu următorul text:

145.B.60    Scutiri

În cazul în care un stat membru acordă o scutire de la cerințele prezentei anexe în conformitate cu articolul 71 din Regulamentul (UE) 2018/1139, autoritatea competentă înregistrează respectiva scutire. Autoritatea competență păstrează înregistrările respective pe perioada prevăzută la punctul 145.B.55 subpunctul 3.”;

(10) Apendicele III se înlocuiește cu următorul text:


„Apendicele III
Certificatul de întreprindere de întreținere – Formularul 3-145 al AESA
image
image
ANEXA III

Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 se modifică după cum urmează:

(1) La punctul 66.A.45, litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d) Prin derogare de la literele (b) și (c), pentru aeronavele din grupele 2 și 3, calificările de tip de aeronavă pot fi andosate pe o licență, de asemenea, după parcurgerea următoarelor etape:

 promovarea corespunzătoare a examenelor pe tip de aeronavă pentru categoria B1, B2 sau C în conformitate cu apendicele III la prezenta anexă (partea 66);

 în cazul categoriilor B1 și B2, demonstrarea unei experiențe practice pe tipul respectiv de aeronavă. În acest caz, experiența practică trebuie să includă o selecție reprezentativă de activități de întreținere relevante pentru categoria de licență.

În cazul unui membru al personalului cu calificare de categoria C obținută pe cale academică, astfel cum se menționează la punctul 66.A.30 litera (a) subpunctul 5, prima examinare relevantă pe tip de aeronavă este la nivelul categoriei B1 sau B2.”;

(2) La punctul 66.B.25, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) Autoritățile competente participă la un schimb reciproc de informații în conformitate cu articolul 72 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1139.”;

(3) Punctul 66.B.30 se înlocuiește cu următorul text:

66.B.30    Scutiri

Toate scutirile acordate în conformitate cu articolul 71 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1139 sunt înregistrate și păstrate de autoritatea competentă.”;

(4) În apendicele I, tabelul de la Modulul 10 se înlocuiește cu următorul tabel:„NIVEL

 

A

B1

B2

B3

10.1  Cadrul de reglementare

Rolul Organizației Aviației Civile Internaționale.

Rolul Comisiei Europene.

Rolul AESA.

Rolul statelor membre și al autorităților aviatice naționale.

Regulamentul (UE) 2018/1139, Regulamentul (UE) nr. 748/2012 și Regulamentul (UE) nr. 1321/2014.

Relația dintre diversele anexe (părți) la Regulamentul (UE) 748/2012, Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 și Regulamentul (UE) nr. 965/2012.

1

1

1

1”
ANEXA IV

Anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 se modifică după cum urmează:

(1) La punctul 147.B.25, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) Toate scutirile acordate în conformitate cu articolul 71 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1139 sunt înregistrate și păstrate de autoritatea competentă.”;

(2) Apendicele II se înlocuiește cu următorul text:


„Apendicele II
Autorizația de întreprindere de pregătire în domeniul întreținerii — formularul 11 al AESA
image
image

(3) Apendicele III se înlocuiește cu următorul text:

„1.    Pregătire și examinare de bază

Modelul de certificat pentru pregătirea de bază se folosește pentru recunoașterea finalizării pregătirii de bază, a examinării de bază sau atât a pregătirii de bază, cât și a examinării de bază.

Certificatul de pregătire trebuie să identifice clar examinarea corespunzătoare fiecărui modul individual, cu menționarea datei promovării, împreună cu versiunea corespunzătoare a apendicelui I la anexa III (partea 66).

image

2.    Pregătirea și examinarea de tip

Modelul de certificat pentru pregătirea de tip se folosește pentru recunoașterea finalizării fie a elementelor teoretice sau a elementelor practice, fie atât a elementelor teoretice, cât și a celor practice ale cursului de pregătire pentru calificarea de tip.

Certificatul trebuie să indice combinația corp de aeronavă/motor pentru care s-a ținut pregătirea.

Referințele corespunzătoare trebuie eliminate după caz, iar caseta corespunzătoare tipului de curs trebuie să detalieze dacă au fost acoperite doar elementele teoretice, doar cele practice sau atât elementele teoretice, cât și cele practice.

Certificatul de pregătire trebuie să indice clar dacă este vorba de un curs complet, de un curs parțial (de exemplu, un curs despre corpul aeronavei, despre grupul motopropulsor sau despre sistemele electronice de bord/electrice) sau de un curs pentru diferențe bazat pe experiența anterioară a solicitantului, de exemplu cursul A340 (CFM) pentru tehnicieni A320. Dacă nu este vorba de un curs complet, certificatul trebuie să indice dacă au fost sau nu tratate părțile de interfață.

image”;
ANEXA V

Anexa Va la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 se modifică după cum urmează:

(1) Cuprinsul se înlocuiește cu următorul text:

„CUPRINS

Autoritatea competentă

Secțiunea A – Cerințe tehnice

Subpartea A – GENERALITĂȚI

T.A.101

Domeniu de aplicare

Subpartea B – CERINȚE

T.A.201

Responsabilități

Subpartea E — ÎNTREPRINDEREA DE ÎNTREȚINERE

T.A.501

Întreprindere de întreținere

Subpartea G – CERINȚE SUPLIMENTARE PENTRU ÎNTREPRINDERILE DE MANAGEMENT AL MENȚINERII NAVIGABILITĂȚII AUTORIZATE ÎN CONFORMITATE CU ANEXA Vc (PARTEA CAMO)

T.A.701

Domeniu de aplicare

T.A.704

Memoriul de prezentare a întreprinderii de management al menținerii navigabilității

T.A.706

Cerințe privind personalul

T.A.708

Managementul menținerii navigabilității

T.A.709

Documentație

T.A.711

Privilegii

T.A.712

Sistemul de management

T.A.714

Evidența documentelor

T.A.715

Menținerea valabilității

T.A.716

Constatări

Secțiunea B – Procedură suplimentară pentru autoritatea competentă

Subpartea A — Generalități

T.B.101

Domeniu de aplicare

T.B.104

Evidența documentelor

Subpartea B – Răspundere

T.B.201

Responsabilități

T.B.202

Constatări

Subpartea G – CERINȚE SUPLIMENTARE PENTRU ÎNTREPRINDERILE DE MANAGEMENT AL MENȚINERII NAVIGABILITĂȚII AUTORIZATE ÎN CONFORMITATE CU ANEXA Vc (PARTEA CAMO)

T.B.702

Procedura de certificare inițială

T.B.704

Supraveghere continuă

T.B.705

Constatări și acțiuni corective”

(2) Secțiunea A se modifică după cum urmează:

(a) punctul T.A.101 se înlocuiește cu următorul text:

T.A.101    Domeniu de aplicare

Prezenta secțiune stabilește cerințe menite să garanteze că menținerea navigabilității aeronavelor în sensul articolului 1 litera (b) este realizată în conformitate cu cerințele esențiale din anexa V la Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului.

Ea specifică de asemenea condițiile care trebuie să fie îndeplinite de persoanele și întreprinderile responsabile de managementul menținerii navigabilității și de întreținerea acestor aeronave.”;

(b) titlul subpărții G se înlocuiește cu următorul titlu:

„CERINȚE SUPLIMENTARE PENTRU ÎNTREPRINDERILE DE MANAGEMENT AL MENȚINERII NAVIGABILITĂȚII AUTORIZATE ÎN CONFORMITATE CU ANEXA Vc (PARTEA CAMO)”;

(c) punctul T.A.701 se înlocuiește cu următorul text:

T.A.701    Domeniu de aplicare

Prezenta subparte stabilește cerințele care trebuie îndeplinite, în plus față de cerințele din anexa Vc (partea CAMO), de o întreprindere autorizată în conformitate anexa respectivă, pentru a avea dreptul de a controla îndeplinirea sarcinilor specificate la punctul T.A.201.”;

(d) punctul T.A.704 se înlocuiește cu următorul text:

T.A.704    Memoriul de prezentare a întreprinderii de management al menținerii navigabilității

În plus față de cerințele prevăzute la punctul CAMO.A.300, memoriul de prezentare trebuie să conțină proceduri care precizează modul în care întreprinderea asigură conformarea cu prezenta anexă.”;

(e) punctul T.A.706 se înlocuiește cu următorul text:

T.A.706    Cerințe privind personalul

În plus față de cerințele prevăzute la punctul CAMO.A.305, personalul menționat la punctul CAMO.A.305 litera (a) subpunctele 3-5 și litera (b) subpunctul 2 trebuie să aibă un nivel suficient de cunoaștere a legislației aplicabile a țărilor terțe în care este înmatriculată aeronava.”;

(f) la punctul T.A.708, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În pofida dispozițiilor de la punctul CAMO.A.315, pentru aeronavele pentru care managementul menținerii navigabilității este realizat în conformitate cu cerințele prezentei anexe, întreprinderea:”;

(g) punctul T.A.709 se înlocuiește cu următorul text:

T.A.709    Documentație

În pofida dispozițiilor de la punctul CAMO.A.325, pentru fiecare aeronavă pentru care managementul menținerii navigabilității este realizat în conformitate cu cerințele prezentei anexe, întreprinderea deține și utilizează date de întreținere aplicabile, admisibile pentru statul de înmatriculare al aeronavei.”;

(h) punctele T.A.711 și T.A.712 se înlocuiesc cu următorul text:

T.A.711    Privilegii

O întreprindere autorizată în conformitate cu anexa Vc (partea CAMO) poate îndeplini sarcinile specificate la punctul T.A.708 pentru aeronavele incluse în certificatul său de operator aerian, cu condiția ca întreprinderea să fi instituit proceduri, aprobate de autoritatea competentă, pentru a asigura conformarea cu cerințele din prezenta anexă.

T.A.712    Sistemul de management

În plus față de cerințele de la punctul CAMO.A.200, întreprinderea trebuie să se asigure că respectă cerințele din prezenta anexă.”;

(i) punctele T.A.714, T.A.715 și T.A.716 se înlocuiesc cu următorul text:

T.A.714    Evidența documentelor

Pe lângă cerințele de la punctul CAMO.A.220 litera (a), întreprinderea păstrează evidențele menționate la punctul T.A.201 litera (j) subpunctul 1.

T.A.715    Menținerea valabilității

Pentru ca autorizația unei întreprinderi care se ocupă cu managementul menținerii navigabilității să rămână valabilă, trebuie să se îndeplinească următoarele cerințe în plus față de cerințele de la punctul CAMO.A.135:

(a) întreprinderea respectă cerințele aplicabile din prezenta anexă și

(b) întreprinderea se asigură că orice persoană autorizată de autoritatea competentă are acces la toate facilitățile și aeronavele sale, precum și la toate documentele sale referitoare la activitățile desfășurate, inclusiv la orice activitate subcontractată, pentru a determina conformarea cu prezenta anexă.

T.A.716    Constatări

(a) După primirea unei notificări referitoare la constatări în conformitate cu punctul T.B.705, întreprinderea procedează după cum urmează:

1. identifică atât cauza sau cauzele apariției neconformității constate, cât și factorii care contribuie la aceasta;

2. pregătește, adoptă și pune în aplicare un plan de acțiuni corective;

3. demonstrează într-un mod considerat satisfăcător de autoritatea competentă că au fost luate acțiunile corective necesare pentru a remedia neconformitatea constatată.

(b) Acțiunile menționate la litera (a) subpunctele 1-3 se execută în termenul stabilit de autoritatea competentă în conformitate cu punctul T.B.705.”;

(3) Secțiunea B se modifică după cum urmează:

(a) titlul se înlocuiește cu următorul text:

„PROCEDURĂ SUPLIMENTARĂ PENTRU AUTORITATEA COMPETENTĂ”;

(b) titlul subpărții G se înlocuiește cu următorul titlu:

„CERINȚE SUPLIMENTARE PENTRU ÎNTREPRINDERILE DE MANAGEMENT AL MENȚINERII NAVIGABILITĂȚII AUTORIZATE ÎN CONFORMITATE CU ANEXA Vc (PARTEA CAMO)”;

(c) punctul T.B.702 se înlocuiește cu următorul text:

T.B.702    Procedura de certificare inițială

În plus față de cerințele de la punctul CAMO.B.310, autoritatea competentă verifică și stabilește dacă respectivele proceduri sunt conforme cu cerințele prezentei anexe și verifică dacă întreprinderea respectă cerințele prezentei anexe.”;

(d) punctele T.B.704 și T.B.705 se înlocuiesc cu următorul text:

T.B.704    Supraveghere continuă

În plus față de cerințele de la punctul CAMO.B.305, în timpul fiecărui ciclu de planificare a supravegherii, autoritatea competentă controlează un eșantion relevant de aeronave menționate la articolul 1 litera (b), gestionate de întreprindere.

T.B.705    Constatări și acțiuni corective

În cazul întreprinderilor care se ocupă cu managementul menținerii navigabilității aeronavelor menționate la articolul 1 litera (b), autoritatea competentă aplică cerințele de la punctul CAMO.B.350 atunci când verifică dacă întreprinderea respectă cerințele din prezenta anexă.”
ANEXA VI
„ANEXA Vb

(Partea ML)

CUPRINS

ML.1

SECȚIUNEA A — CERINȚE TEHNICE

SUBPARTEA A — GENERALITĂȚI

ML.A.101

Domeniu de aplicare

SUBPARTEA B — RĂSPUNDERE

ML.A.201

Responsabilități

ML.A.202

Raportarea evenimentelor

SUBPARTEA C — MENȚINEREA NAVIGABILITĂȚII

ML.A.301

Sarcini de menținere a navigabilității

ML.A.302

Programul de întreținere a aeronavei

ML.A.303

Directive de navigabilitate

ML.A.304

Date necesare pentru modificări și reparații

ML.A.305

Sistemul de evidență a menținerii navigabilității aeronavelor

ML.A.307

Transferul evidențelor referitoare la menținerea navigabilității aeronavei

SUBPARTEA D — STANDARDE DE ÎNTREȚINERE

ML.A.401

Date de întreținere

ML.A.402

Executarea lucrărilor de întreținere

ML.A.403

Defecte ale aeronavelor

SUBPARTEA E — COMPONENTE

ML.A.501

Clasificare și instalare

ML.A.502

Întreținerea componentelor

ML.A.503

Componente cu durată de serviciu limitată

ML.A.504

Controlul componentelor inutilizabile

SUBPARTEA H — CERTIFICATUL DE PUNERE ÎN SERVICIU (CRS)

ML.A.801

Certificatul de punere în serviciu al aeronavei

ML.A.802

Certificatul de punere în serviciu pentru componente

ML.A.803

Autorizarea pilotului-proprietar

SUBPARTEA I — CERTIFICATUL DE EXAMINARE A NAVIGABILITĂȚII (CEN)

ML.A.901

Examinarea navigabilității unei aeronave

ML.A.902

Valabilitatea certificatului de examinare a navigabilității

ML.A.903

Procesul de examinare a navigabilității

ML.A.904

Calificarea personalului de examinare a navigabilității

ML.A.905

Transferul înmatriculării aeronavelor în cadrul Uniunii

ML.A.906

Examinarea navigabilității pentru aeronavele importate în Uniune

ML.A.907

Constatări

SECȚIUNEA B — PROCEDURĂ PENTRU AUTORITĂȚILE COMPETENTE

SUBPARTEA A — GENERALITĂȚI

ML.B.101

Domeniu de aplicare

ML.B.102

Autoritate competentă

ML.B.104

Evidența documentelor

ML.B.105

Schimbul reciproc de informații

SUBPARTEA B — RĂSPUNDERE

ML.B.201

Responsabilități

SUBPARTEA C — MENȚINEREA NAVIGABILITĂȚII

ML.B.302

Scutiri

ML.B.303

Monitorizarea menținerii navigabilității aeronavelor

ML.B.304

Revocare, suspendare și limitare

SUBPARTEA I — CERTIFICATUL DE EXAMINARE A NAVIGABILITĂȚII (CEN)

ML.B.902

Examinarea navigabilității efectuată de autoritatea competentă

ML.B.903

Constatări

Apendicele I — Contractul de management al menținerii navigabilității

Apendicele II — Întreținere limitată efectuată de pilotul-proprietar

Apendicele III — Sarcini de întreținere complexe care nu pot fi vizate spre punere în serviciu de către pilotul-proprietar

Apendicele IV — Certificatul de examinare a navigabilității (formularul 15c al AESA)

ML.1

(a) În conformitate cu articolul 3 alineatul (2), prezenta anexă (partea ML) se aplică următoarelor alte aeronave decât cele motorizate complexe, care nu sunt înscrise în certificatul de operator aerian al unui transportator aerian căruia i s-a acordat licență în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008:

1. avioanelor cu o masă maximă la decolare (MTOM) de cel mult 2 730  kg;

2. giravioanelor cu o MTOM de cel mult 1 200  kg, certificate pentru maximum patru ocupanți;

3. altor aeronave ELA2.

(b) În sensul prezentei anexe, autoritatea competentă este autoritatea desemnată de statul membru de înmatriculare al aeronavei.

(c) În sensul prezentei anexe, se aplică următoarele definiții:

1. «personal de certificare independent» înseamnă personalul de certificare care nu lucrează în numele unei întreprinderi de întreținere autorizate și care respectă:

(i) fie cerințele din anexa III (partea 66);

(ii) fie, pentru aeronavele cărora nu li se aplică anexa III (partea 66), cerințele aplicabile personalului de certificare aflate în vigoare în statul membru de înmatriculare al aeronavei;

2. «întreprindere de întreținere» înseamnă o întreprindere care deține o autorizație eliberată în conformitate cu:

(i) fie subpartea F din anexa I (partea M);

(ii) fie secțiunea A din anexa II (partea 145);

(iii) fie secțiunea A din anexa Vd (partea CAO).

3. «proprietar» înseamnă persoana care răspunde de menținerea navigabilității aeronavei, inclusiv unul dintre următorii:

(i) proprietarul înregistrat al aeronavei;

(ii) locatarul în cazul unui contract de închiriere;

(iii) operatorul.

SECȚIUNEA A

CERINȚE TEHNICE

SUBPARTEA A

GENERALITĂȚI

ML.A.101    Domeniu de aplicare

Prezenta secțiune stabilește măsurile care trebuie luate pentru a se asigura că aeronava este în stare bună de navigabilitate. Prezenta secțiune specifică și condițiile care trebuie îndeplinite de către persoanele sau întreprinderile care participă la activitățile legate de navigabilitatea aeronavelor.

SUBPARTEA B

RĂSPUNDERE

ML.A.201    Responsabilități

(a) Proprietarul unei aeronave este responsabil cu menținerea navigabilității aeronavei și se asigură că nu se efectuează niciun zbor decât dacă se îndeplinesc în mod cumulativ toate cerințele următoare:

1. aeronava este menținută într-o stare bună de navigabilitate;

2. toate componentele operaționale și de salvare de la bordul aeronavei sunt corect instalate și în stare de funcționare sau sunt identificate în mod clar ca inutilizabile;

3. certificatul de navigabilitate este valabil;

4. întreținerea aeronavei se efectuează în conformitate cu programul de întreținere (Aircraft Maintenance Program - «AMP») prevăzut la punctul ML.A.302.

(b) Prin derogare de la litera (a), în cazul în care aeronava este închiriată, responsabilitățile prevăzute la litera (a) se aplică locatarului, dacă locatarul este identificat fie în documentul de înmatriculare al aeronavei, fie în contractul de închiriere.

(c) Orice persoană sau întreprindere care efectuează lucrări de întreținere a aeronavelor și a componentelor răspunde de sarcinile de întreținere efectuate.

(d) Pilotul comandant al aeronavei este responsabil de buna desfășurare a inspecției înainte de zbor. Respectiva inspecție se efectuează de către pilot sau o altă persoană calificată, nefiind necesar să fie efectuată de o întreprindere de întreținere autorizată sau de personal de certificare.

(e) În cazul aeronavelor care sunt operate de organizații de pregătire aprobate («ATO») comerciale și de organizații de pregătire declarate («DTO») comerciale menționate la articolul 10a din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, care nu sunt operate în conformitate cu anexa VII (partea NCO) la Regulamentul (UE) nr. 965/2012 sau care sunt operate în conformitate cu subpartea ADD a anexei II (partea BOP) la Regulamentul (UE) 2018/395 sau cu subpartea DEC a anexei II (partea SAO) la Regulamentul (UE) 2018/1976 ( *3 ), operatorul trebuie:

1. să fie autorizat drept CAMO sau CAO pentru managementul menținerii navigabilității aeronavelor sale în conformitate cu anexa Vc (partea CAMO) sau cu anexa Vd (partea CAO) sau să încheie un contract cu o astfel de întreprindere folosind contractul prevăzut în apendicele I la prezenta anexă;

2. să se asigure că toate lucrările de întreținere sunt executate de întreprinderi de întreținere autorizate în conformitate cu punctul ML.1 litera (c) subpunctul 2;

3. să se asigure că sunt îndeplinite cerințele de la litera (a).

(f) În cazul aeronavelor care nu sunt incluse la litera (e), pentru a îndeplini cerințele de la litera (a), proprietarul aeronavei poate încredința prin contract executarea sarcinilor asociate managementului menținerii navigabilității unei întreprinderi autorizate drept CAMO sau CAO în conformitate cu anexa Vc (partea CAMO) sau cu anexa Vd (partea CAO). În acest caz, întreprinderea cu care se face contractul își asumă responsabilitatea pentru executarea corespunzătoare a sarcinilor respective și se încheie un contract scris în conformitate cu apendicele I la prezenta anexă. Dacă proprietarul nu încheie un contract cu o astfel de întreprindere, proprietarul este responsabil pentru executarea corespunzătoare a sarcinilor asociate managementului menținerii navigabilității.

(g) Proprietarul acordă autorității competente acces la aeronavă și la evidențele aeronavei pentru ca autoritatea competentă să poată stabili dacă aeronava îndeplinește cerințele prezentei anexe.

ML.A.202    Raportarea evenimentelor

(a) Fără a aduce atingere cerințelor de raportare prevăzute în anexa II (partea 145) și în anexa Vc (partea CAMO), orice persoană sau întreprindere responsabilă în conformitate cu punctul ML.A.201 raportează orice stare identificată a unei aeronave sau a unei componente care pune în pericol siguranța zborului:

1. autorității competente desemnate de statul membru de înmatriculare al aeronavei și, dacă este diferit de statul membru de înmatriculare, autorității competente desemnate de statul membru al operatorului;

2. întreprinderii responsabile pentru proiectarea de tip sau pentru proiectarea de tip suplimentară.

(b) Rapoartele menționate la litera (a) se întocmesc în modul stabilit de autoritatea competentă menționată la litera (a) și conțin toate informațiile pertinente referitoare la starea cunoscută de persoana sau de întreprinderea care întocmește raportul.

(c) În cazul în care întreținerea sau examinarea navigabilității aeronavei se efectuează pe baza unui contract scris, persoana sau întreprinderea responsabilă pentru respectivele activități raportează, de asemenea, orice condiție menționată la litera (a) proprietarului aeronavei și, în alte cazuri, CAMO sau CAO în cauză.

(d) Persoana sau întreprinderea respectivă prezintă rapoartele menționate la literele (a) și (c) cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 72 de ore de la momentul în care persoana sau întreprinderea a identificat starea care face obiectul raportului, cu excepția cazului în care nu se poate proceda astfel din cauza unor circumstanțe excepționale.

SUBPARTEA C

MENȚINEREA NAVIGABILITĂȚII

ML.A.301    Sarcini de menținere a navigabilității

Menținerea navigabilității unei aeronave și buna funcționare a echipamentelor operaționale și a celor de urgență sunt asigurate prin:

(a) efectuarea de inspecții înainte de zbor;

(b) remedierea oricărui defect sau a oricărei avarii care afectează siguranța operării, în conformitate cu datele specificate la punctele ML.A.304 și ML.A.401, după caz, ținând cont de lista echipamentului minim («MEL») și de lista derogărilor de configurație, dacă acestea există;

(c) efectuarea oricărei operații de întreținere în conformitate cu AMP menționat la punctul ML.A.302;

(d) executarea oricărei:

1. directive de navigabilitate («AD») aplicabile;

2. directive operaționale aplicabile care influențează menținerea navigabilității;

3. cerințe aplicabile referitoare la menținerea navigabilității, care a fost stabilită de agenție;

4. măsuri aplicabile impuse de autoritatea competentă ca reacție imediată la o problemă de siguranță;

(e) efectuarea de modificări și reparații în conformitate cu punctul ML.A.304;

(f) zboruri de control de întreținere, atunci când este necesar.

ML.A.302    Programul de întreținere a aeronavei

(a) Întreținerea fiecărei aeronave se organizează pe baza unui AMP.

(b) AMP și orice modificare ulterioară a acestuia trebuie:

1. fie declarate de proprietar în conformitate cu punctul ML.A.302 litera (c) subpunctul 7, în cazul în care menținerea navigabilității aeronavei nu este gestionată de o CAMO sau de o CAO;

2. fie aprobate de CAMO sau CAO responsabilă cu managementul menținerii navigabilității aeronavei.

Proprietarul care declară AMP în conformitate cu litera (b) subpunctul 1 sau întreprinderea care aprobă AMP în conformitate cu litera (b) subpunctul 2 ține AMP-ul la zi.

(c) AMP-ul:

1. identifică în mod clar proprietarul aeronavei și aeronava la care se referă, inclusiv orice motor și elice instalate, după caz;

2. include:

(a) fie sarcinile sau inspecțiile cuprinse în programul minim de inspecție («PMI») aplicabil menționat la litera (d);

(b) fie instrucțiunile de menținere a navigabilității (Instructions for Continued Airworthiness - «ICA») emise de titularul aprobării de proiect (Design Approval Holder - «DAH»);

3. poate include acțiuni suplimentare de întreținere în plus față de cele menționate la litera (c) subpunctul 2 sau acțiuni de întreținere alternative celor menționate la litera (c) subpunctul 2(b) la propunerea proprietarului, a CAMO sau a CAO, odată ce a fost aprobat sau declarat în conformitate cu litera (b). Acțiunile de întreținere alternative celor menționate la litera (c) subpunctul 2(b) nu pot fi mai puțin restrictive decât cele prevăzute în PMI aplicabil;

4. include toate informațiile obligatorii privind menținerea navigabilității, cum ar fi AD-urile repetitive, secțiunea referitoare la limitările de navigabilitate (Airworthiness Limitation Section - «ALS») inclusă în ICA și cerințele specifice de întreținere din fișa de date a certificatului de tip (Type Certificate Data Sheet - «TCDS»);

5. identifică orice sarcină de întreținere suplimentară care trebuie executată datorită tipului specific de aeronavă, configurației aeronavei și tipului și specificității operațiunii, avându-se în vedere cel puțin următoarele elemente:

(a) echipamentele specifice instalate și modificările aeronavei;

(b) reparațiile efectuate în aeronavă;

(c) componentele cu durată limitată de viață și componentele critice pentru siguranța zborului;

(d) recomandările de întreținere, precum intervalele de timp dintre reviziile generale (Time Between Overhaul - «TBO»), emise prin buletine de service, scrisori de service și alte informații de service neobligatorii;

(e) directivele sau cerințele operaționale aplicabile privind inspecția periodică a anumitor echipamente;

(f) aprobările operaționale speciale;

(g) utilizarea aeronavei și mediul operațional;

6. identifică dacă piloții-proprietari sunt autorizați să efectueze lucrări de întreținere;

7. în cazul în care este declarat de proprietar, include o declarație semnată prin care proprietarul declară că acesta este AMP-ul pentru însemnele de înmatriculare ale aeronavei în cauză și că proprietarul poartă responsabilitatea deplină pentru conținutul respectivului program, în special pentru orice abatere de la recomandările DAH;

8. în cazul în care este aprobat de CAMO sau de CAO, necesită semnătura respectivei întreprinderi, care trebuie să păstreze evidențe ce justifică orice abatere de la recomandările DAH;

9. este revizuit cel puțin o dată pe an, pentru a se evalua eficacitatea sa, iar această revizuire se efectuează:

(a) fie odată cu examinarea navigabilității aeronavei de către persoana care efectuează respectiva examinare a navigabilității;

(b) fie, în cazul în care revizuirea AMP nu este efectuată odată cu o examinare a navigabilității, de către CAMO sau CAO care se ocupă de managementul menținerii navigabilității aeronavei.

Dacă în urma revizuirii se constată deficiențe ale aeronavei legate de deficiențe la nivelul conținutului AMP, respectivul AMP este modificat în consecință. În acest caz, persoana care efectuează revizuirea informează autoritatea competentă a statului membru de înmatriculare dacă nu este de acord cu măsurile de modificare a AMP luate de proprietar, de CAMO sau de CAO. Autoritatea competentă decide ce modificări ale AMP sunt necesare, formulând constatările corespunzătoare și, dacă este necesar, reacționând în conformitate cu punctul ML.B.304.

(d) Un PMI:

1. conține următoarele intervale de inspecție:

(a) pentru avioane, motoplanoare de agrement (Touring Motor Gliders - «TMG») și baloane, ori fiecare interval anual, ori fiecare interval de 100 h, în funcție de cel care survine primul, iar intervalului respectiv i se poate aplica o toleranță de 1 lună sau de 10 h. Următorul interval se calculează de la momentul la care are loc inspecția;

(b) pentru planoare și alte motoplanoare decât TMG, fiecare interval anual, căruia i se poate aplica o toleranță de 1 lună. Următorul interval se calculează de la momentul la care are loc inspecția;

2. conține următoarele elemente, în funcție de tipul de aeronavă:

(a) sarcinile de service, conform cerințelor DAH;

(b) inspecția marcajelor;

(c) examinarea înregistrărilor cântăririlor și a cântăririlor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 965/2012, Regulamentul (UE) 2018/395 și Regulamentul (UE) 2018/1976;

(d) un test operațional al transponderului (dacă este instalat);

(e) un test funcțional al sistemului static Pitot;

(f) în cazul avioanelor:

(i) teste operaționale ale puterii și rotațiilor pe minut (rpm), magnetourilor, presiunii combustibilului și uleiului, precum și ale temperaturii motoarelor;

(ii) pentru motoarele echipate cu control automatizat, procedura de pornire publicată;

(iii) pentru motoarele cu carter uscat, motoarele cu turbocompresoare și motoarele răcite cu lichid, un test operațional al existenței oricăror eventuale semne de perturbare a circulației fluidelor;

(g) inspecția stării și a conexiunii elementelor, sistemelor și componentelor structurale corespunzătoare zonelor următoare:

(i) pentru avioane:

corpul aeronavei, cabina și carlinga, trenul de aterizare, aripa și secțiunea centrală, comenzile de zbor, ampenajul, sistemele electronice de bord și circuitele electrice, grupul motor, ambreiajele și cutiile de viteze, elicele și diverse alte sisteme, cum ar fi sistemul de salvare balistic;

(ii) pentru planoare și motoplanoare:

corpul aeronavei, cabina și carlinga, trenul de aterizare, aripa și secțiunea centrală, ampenajul, sistemele electronice de bord și circuitele electrice, grupul motor (pentru motoplanoare) și diverse alte sisteme, cum ar fi balastul eliminabil și/sau parașuta de frânare și comenzile, precum și sistemul de balast hidraulic;

(iii) pentru baloane cu aer cald:

anvelopa, arzătorul, coșul, rezervoarele de combustibil, echipamentele și instrumentele;

(iv) pentru baloanele cu gaz:

anvelopa, coșul, echipamentele și instrumentele.

Atât timp cât prezenta anexă nu precizează un PMI pentru dirijabile și giravioane, AMP-ul acestora se bazează pe ICA emise de DAH, astfel cum se menționează la litera (c) subpunctul 2(b).

(e) Prin derogare de la literele (b) și (c), nu este necesară o declarație a proprietarului sau o aprobare din partea unei CAMO sau CAO și nu este necesară prezentarea unui document cu AMP dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

1. toate ICA emise de DAH sunt urmate fără abatere;

2. toate recomandările de întreținere, precum intervalele TBO, emise prin buletine de service, scrisori de serviciu și alte informații de service neobligatorii sunt urmate fără abatere;

3. nu este necesară efectuarea niciunor sarcini de întreținere suplimentare ca urmare a oricăruia dintre următoarele elemente:

(a) echipamente specifice instalate și modificări ale aeronavei;

(b) reparații efectuate în aeronavă;

(c) componente cu durată limitată de viață și componente critice pentru siguranța zborului;

(d) aprobări operaționale speciale;

(e) utilizarea aeronavei și mediul operațional.

4. Piloții-proprietari sunt autorizați să efectueze lucrări de întreținere executate de pilotul-proprietar.

Prezenta derogare nu se aplică dacă pilotul-proprietar sau, în cazul unei aeronave deținute în comun, oricare dintre piloții-proprietari nu este autorizat să efectueze lucrări de întreținere executate de pilotul-proprietar, deoarece acest lucru trebuie specificat în AMP-ul declarat sau aprobat.

(f) Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la litera (e) subpunctele 1-4, AMP aplicabil aeronavei cuprinde următoarele elemente:

1. ICA emise de DAH;

2. recomandările de întreținere, precum intervalele TBO, emise prin buletine de service, scrisori de service și alte informații de service neobligatorii;

3. informațiile obligatorii privind menținerea navigabilității, cum ar fi AD-urile repetitive, ALS inclusă în ICA și cerințele specifice de întreținere din TCDS;

4. sarcinile care decurg din directive specifice operaționale sau legate de spațiul aerian ori din cerințe legate de anumite instrumente și echipamente.

ML.A.303    Directive de navigabilitate

Orice AD aplicabilă trebuie pusă în practică în conformitate cu cerințele respectivei AD, cu excepția cazurilor în care agenția dispune altfel.

ML.A.304    Date necesare pentru modificări și reparații

O persoană sau o întreprindere care repară o aeronavă sau o componentă evaluează orice daună. Modificările și reparațiile se efectuează utilizând, după caz, următoarele date:

(a) datele aprobate de agenție;

(b) datele aprobate de o organizație de proiectare care respectă anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012;

(c) datele cuprinse în cerințele menționate la punctul 21.A.90B sau 21.A.431B din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.

ML.A.305    Sistemul de evidență a menținerii navigabilității aeronavelor

(a) La finalizarea oricărei lucrări de întreținere, certificatul de punere în serviciu (CRS) prevăzut la punctul ML.A.801 este înregistrat în sistemul de evidență a menținerii navigabilității aeronavei. Fiecare înregistrare se face de îndată ce acest lucru este posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la finalizarea lucrărilor de întreținere.

(b) Evidențele referitoare la menținerea navigabilității aeronavei constau într-un livret al aeronavei, livretul sau livretele motorului sau fișe de lucrări ale modulelor de motorizare, un livret(e) și fișe de lucrări ale elicelor, pentru orice componentă cu durată de serviciu limitată, după caz.

(c) Tipul de aeronavă și însemnele de înmatriculare, data, timpul total de zbor și ciclii de zbor și aterizările sunt înscrise în livretele aeronavei.

(d) Evidențele referitoare la menținerea navigabilității aeronavelor cuprind:

1. situația actuală a AD-urilor și a măsurilor dispuse de autoritatea competentă ca reacție imediată la o problemă de siguranță;

2. situația actuală a modificărilor, a reparațiilor și a altor recomandări de întreținere ale DAH;

3. situația actuală a conformării cu AMP;

4. starea actuală a componentelor cu durată de serviciu limitată;

5. fișa actuală de masă și centraj;

6. lista actuală a lucrărilor de întreținere amânate.

(e) În plus față de documentul de autorizare a punerii în serviciu, și anume formularul 1 al AESA prevăzut în apendicele II la anexa I (partea M), sau documentul echivalent, următoarele informații referitoare la orice componentă instalată, precum motorul, elicea, modulul de motorizare sau orice componentă cu durată de serviciu limitată, sunt înscrise în livretul corespunzător al motorului sau al elicelor, în fișa de lucrări a modulelor de motorizare sau a componentelor cu durată de serviciu limitată:

1. identificarea componentei;

2. tipul, numărul de serie și însemnele de înmatriculare, după caz, ale aeronavei, motorului, elicei, modulului de motorizare sau componentei cu durată de serviciu limitată pe care este instalată componenta respectivă, alături de o trimitere la montarea și demontarea componentei respective;

3. data, împreună cu timpul total de zbor, ciclii de zbor, aterizările și zilele calendaristice acumulate, după cum este cazul componentei respective;

4. informațiile actuale menționate la litera (d), aplicabile componentei.

(f) Persoana sau întreprinderea responsabilă cu managementul menținerii navigabilității și cu sarcinile în temeiul punctului ML.A.201 controlează evidențele detaliate la punctul ML.A.305 și prezintă, la cerere, aceste evidențe autorității competente.

(g) Toate înregistrările înscrise în evidențele referitoare la menținerea navigabilității aeronavelor trebuie să fie clare și precise. În cazul în care este necesar să se corecteze o înregistrare, corectura se face într-un mod care să permită să se vadă în mod clar înregistrarea inițială.

(h) Proprietarul se asigură că s-a instituit un sistem pentru a păstra evidențele următoare pe perioadele specificate:

1. evidența detaliată a tuturor lucrărilor de întreținere aferente aeronavei și oricărei componente cu durată de serviciu limitată care este instalată pe aeronavă, până în momentul în care informațiile conținute în respectivele evidențe sunt înlocuite de noi informații echivalente ca sferă de cuprindere și grad de detaliere, dar cel puțin 36 de luni de la punerea în serviciu a aeronavei sau a componentei;

2. timpul total de zbor, adică ore, zile calendaristice, cicli de zbor și aterizări, al aeronavei și al tuturor componentelor cu durată de serviciu limitată, timp de cel puțin 12 luni după ce aeronava sau componenta a fost definitiv retrasă din serviciu;

3. timpul de zbor, adică ore, zile calendaristice, cicli de zbor și aterizări, după caz, de la ultima lucrare de întreținere programată a componentei cu durată de serviciu limitată, cel puțin până când lucrarea de întreținere programată a componentei este înlocuită cu o altă lucrare de întreținere programată echivalentă ca sferă de cuprindere și grad de detaliere;

4. stadiul actual al conformării cu AMP cel puțin până când lucrarea de întreținere programată a aeronavei sau a componentei este înlocuită cu o altă lucrare de întreținere programată echivalentă ca grad de întindere și detaliere;

5. situația actuală a AD-urilor aplicabile aeronavei și componentelor, timp de cel puțin 12 luni după ce aeronava sau componenta a fost definitiv retrasă din serviciu;

6. detalii ale modificărilor și reparațiilor curente efectuate asupra aeronavei, motorului (motoarelor), elicei (elicelor) și asupra oricărei componente vitale pentru siguranța zborului, timp de cel puțin 12 luni de la retragerea lor definitivă din serviciu.

ML.A.307    Transferul evidențelor referitoare la menținerea navigabilității aeronavei

(a) Atunci când o aeronavă este transferată definitiv de la un proprietar la altul, proprietarul care efectuează transferul se asigură că sunt transferate și evidențele referitoare la menținerea navigabilității menționate la punctul MLA.305.

(b) Atunci când încheie un contract cu o CAMO sau cu o CAO pentru executarea sarcinilor de management al menținerii navigabilității, proprietarul se asigură că evidențele referitoare la menținerea navigabilității menționate la punctul ML.A.305 sunt transferate către respectiva întreprindere.

(c) Perioadele de păstrare a evidențelor prevăzute la punctul ML.A.305 litera (h) continuă să se aplice noului proprietar, CAMO sau CAO.

SUBPARTEA D

STANDARDE DE ÎNTREȚINERE

ML.A.401    Date de întreținere

(a) Persoana sau organizația care asigură întreținerea unei aeronave utilizează datele de întreținere aplicabile numai pe durata efectuării lucrărilor de întreținere.

(b) În sensul prezentei anexe, «datele de întreținere aplicabile» înseamnă:

1. orice cerință, procedură, standard sau informație aplicabilă, emisă de către autoritatea competentă sau de către agenție;

2. orice AD aplicabilă;

3. ICA aplicabile emise de titularii de certificat de tip, de titularii de certificat de tip suplimentar, precum și de orice altă întreprindere care publică astfel de date în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012;

4. orice date aplicabile emise în conformitate cu punctul 145.A.45 litera (d).

ML.A.402    Executarea lucrărilor de întreținere

(a) Lucrările de întreținere executate de întreprinderi de întreținere autorizate trebuie să respecte subpartea F din anexa I (partea M), anexa II (partea 145) sau anexa Vd (partea CAO), după caz.

(b) În cazul lucrărilor de întreținere care nu sunt executate în conformitate cu litera (a), persoana care execută întreținerea trebuie:

1. să fie calificată pentru sarcinile îndeplinite, în conformitate cu prezenta anexă;

2. să se asigure că zona în care se execută lucrările de întreținere este bine organizată și curată, fără praf și necontaminată;

3. să utilizeze metodele, tehnicile, standardele și instrucțiunile specificate în datele de întreținere menționate la punctul ML.A.401;

4. să utilizeze sculele, echipamentele și materialele specificate în datele de întreținere menționate la punctul ML.A.401. Dacă este necesar, scule și echipamentele sunt controlate și etalonate conform unui standard recunoscut în mod oficial;

5. să se asigure că lucrările de întreținere sunt executate cu respectarea limitărilor de mediu specificate în datele de întreținere menționate la punctul ML.A.401;

6. să se asigure că sunt utilizate unități de lucru adecvate, în caz de condiții meteorologice nefavorabile sau lucrări de întreținere de lungă durată;

7. să se asigure că riscul de erori multiple în timpul lucrărilor de întreținere și riscul de erori repetate în cazul unor sarcini de întreținere identice sunt reduse la minimum;

8. să se asigure că, după executarea oricărei sarcini de întreținere critice, este aplicată o metodă de detectare a erorilor;

9. să efectueze o verificare generală, după finalizarea lucrărilor de întreținere, pentru a se asigura că de pe aeronavă sau componentă s-au îndepărtat toate sculele, echipamentele sau alte repere și materiale străine și că toate panourile de acces demontate au fost reinstalate;

10. să se asigure că toate lucrările de întreținere efectuate sunt înregistrate și documentate în mod corespunzător.

ML.A.403    Defecte ale aeronavelor

(a) Orice defect al unei aeronave care pune în pericol grav siguranța zborului trebuie remediat înaintea oricărui nou zbor.

(b) Următoarele persoane pot decide că un defect nu pune în pericol grav siguranța zborului și pot amâna în consecință remedierea acestuia:

1. pilotul, în cazul defectelor care afectează echipamente neobligatorii ale aeronavei;

2. pilotul, atunci când utilizează lista echipamentului minim, în cazul defectelor care afectează echipamente obligatorii ale aeronavei. Altfel, remedierea acestor defecte poate fi amânată numai de către personalul de certificare autorizat;

3. pilotul, în cazul altor defecte decât cele menționate la litera (b) subpunctele 1 și 2, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile următoare:

(i) aeronava este operată în temeiul anexei VII (partea NCO) la Regulamentul (UE) nr. 965/2012 sau, în cazul baloanelor sau al planoarelor, nu sunt operate în temeiul subpărții ADD din anexa II (partea BOP) la Regulamentul (UE) 2018/395 sau nu se conformează subpărții DEC din anexa II (partea SAO) la Regulamentul (UE) 2018/1976;

(ii) pilotul amână remedierea defectului cu acordul proprietarului aeronavei sau, după caz, al CAMO sau CAO cu care s-a încheiat un contract;

4. personalul de certificare calificat în mod corespunzător, în cazul altor defecte decât cele menționate la litera (b) subpunctele 1 și 2, dacă nu sunt întrunite condițiile menționate la subpunctele 3(i) și 3(ii).

(c) Orice defect al unei aeronave care nu pune în pericol grav siguranța zborului se remediază cât mai curând posibil de la data la care a fost identificat și în termenele specificate în datele de întreținere.

(d) Orice defect care nu este remediat înaintea zborului se consemnează în sistemul de evidență a menținerii navigabilității aeronavei menționat la punctul ML.A.305, iar pilotului are la dispoziție o evidență în acest sens.

SUBPARTEA E

COMPONENTE

ML.A.501    Clasificare și instalare

(a) Cu excepția cazului în care se prevede altfel în subpartea F din anexa I (partea M), în anexa II (partea 145) și în anexa Vd (partea CAO) la prezentul regulament, precum și în anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, o componentă poate fi montată numai dacă îndeplinește cumulativ toate condițiile următoare:

(i) este într-o stare satisfăcătoare;

(ii) a fost pusă în serviciu în mod corespunzător, pe baza unui formular 1 al AESA, astfel cum se prevede în apendicele II la anexa I (partea M), sau a unui document echivalent;

(iii) a fost marcată în conformitate cu subpartea Q din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.

(b) Înainte de instalarea unei componente pe o aeronavă, persoana sau întreprinderea de întreținere autorizată se asigură că respectiva componentă de aeronavă îndeplinește condițiile pentru a fi montată pe aeronava respectivă în cazul în care sunt aplicabile modificări și/sau configurații AD diferite.

(c) Piesele standard se montează pe o aeronavă sau componentă numai în cazul în care datele de întreținere indică respectivele piese standard. Piesele standard se montează numai dacă sunt însoțite de dovada conformității cu standardul aplicabil și dacă au o trasabilitate corespunzătoare.

(d) Materiile prime sau materialele consumabile nu se utilizează pe o aeronavă sau componentă decât dacă:

(i) constructorul aeronavei sau al componentei permite utilizarea de materii prime sau materiale consumabile în datele de întreținere relevante sau astfel cum se specifică în subpartea F din anexa I (partea M), în anexa II (partea 145) sau în anexa Vd (partea CAO);

(ii) respectivele materii sau materiale corespund specificațiilor impuse și au o trasabilitate corespunzătoare;

(iii) respectivele materii sau materiale sunt însoțite de o documentație specifică, care se referă în mod clar la materia sau materialul în cauză și care conține o declarație de conformitate cu specificațiile, precum și producătorul și furnizorul-sursă.

(e) În cazul baloanelor, atunci când sunt posibile diferite combinații de coșuri, arzătoare și butelii de combustibil pentru o anumită anvelopă, persoana care le instalează trebuie să se asigure că:

1. coșul, arzătorul și/sau buteliile de combustibil îndeplinesc condițiile pentru a fi instalate în conformitate cu TCDS sau cu alte documente menționate în TCDS;

2. coșul, arzătorul și/sau buteliile de combustibil sunt în stare de funcționare și sunt însoțite de evidențele corespunzătoare ale lucrărilor de întreținere.

ML.A.502    Întreținerea componentelor

(a) Componentele acceptate de proprietar în conformitate cu punctul 21.A.307 litera (c) din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 sunt întreținute de orice persoană sau întreprindere, sub rezerva reacceptării de către proprietar în condițiile prevăzute la punctul 21.A.307 litera (c) din anexa respectivă. Această întreținere nu îndeplinește condițiile pentru eliberarea unui formular 1 al AESA, astfel cum se prevede în apendicele II la anexa I (partea M) și face obiectul cerințelor privind punerea în serviciu a aeronavelor.

(b) Componentele sunt puse în serviciu în conformitate cu tabelul următor: 

Punere în serviciu pe baza unui formular 1 al AESA [astfel cum se prevede în apendicele II la anexa I (partea M)]

Punere în serviciu la nivel de aeronavă în conformitate cu punctul ML.A.801 (nu se poate elibera un formular 1 al AESA)

Componente întreținute în conformitate cu datele de întreținere a componentei (date emise de constructorul componentei)

Alt tip de întreținere decât revizia generală

Întreprinderi de întreținere calificate pentru motoare (pentru motor) sau calificate pentru componente (pentru alte componente)

(i)  Întreprinderi de întreținere calificate pentru aeronave și/sau

(ii)  Personal de certificare independent

Revizie generală a altor componente decât motoarele și elicele

Întreprinderi de întreținere calificate pentru componente

Nu este posibilă

Revizie generală a motoarelor și elicelor pentru aeronavele CS-VLA, CS-22 și LSA

Întreprinderi de întreținere calificate pentru motoare (pentru motor) sau calificate pentru componente (pentru elice)

(iii)  Întreprinderi de întreținere calificate pentru aeronave și/sau

(iv)  Personal de certificare independent

Revizia generală a motoarelor și elicelor pentru alte aeronave decât CS-VLA, CS-22 și LSA

Întreprinderi de întreținere calificate pentru motoare (pentru motor) sau calificate pentru componente (pentru elice)

Nu este posibilă

Componente întreținute în conformitate cu datele de întreținere a aeronavei (date emise de constructorul aeronavei)

Toate componentele și toate tipurile lucrări de întreținere

Întreprinderi de întreținere calificate pentru motoare (pentru motor) sau calificate pentru componente (pentru alte componente)

— Întreprinderi de întreținere calificate pentru aeronave și/sau

— Personal de certificare independent

ML.A.503    Componente cu durată de serviciu limitată

(a) Termenul «componente cu durată de serviciu limitată» cuprinde următoarele componente:

1. componente care au o limită de viață certificată după care trebuie retrase și

2. componente care au o durată de serviciu limitată după care trebuie supuse întreținerii, astfel încât să fie restabilită buna lor funcționare.

(b) Componentele cu durată de serviciu limitată instalate nu pot depăși durata de serviciu aprobată, specificată în AMP și în AD-uri, sub rezerva dispozițiilor de la punctul ML.A.504 litera (c).

(c) Durata de serviciu aprobată se exprimă în zile calendaristice, ore de zbor, aterizări sau cicli de zbor, după caz.

(d) La sfârșitul duratei de serviciu aprobate, componenta trebuie demontată de pe aeronavă fie în scopul efectuării întreținerii, fie al eliminării în cazul componentelor cu o limită de viață certificată.

ML.A.504    Controlul componentelor inutilizabile

(a) O componentă este considerată inutilizabilă în oricare dintre împrejurările următoare:

1. expirarea duratei de serviciu a componentei definită în AMP;

2. nerespectarea AD-urilor aplicabile și a altor cerințe de menținere a navigabilității impuse de agenție;

3. absența informațiilor necesare pentru a determina starea de navigabilitate a componentei sau îndeplinirea condițiilor pentru a fi instalată;

4. dovezi de defecte ale componentei sau de funcționare defectuoasă a acesteia;

5. implicarea componentei într-un incident sau accident susceptibil să afecteze buna stare de funcționare.

(b) Componentele inutilizabile sunt identificate ca fiind într-una dintre următoarele situații:

1. inutilizabile și depozitate într-un loc sigur, sub controlul unei întreprinderi de întreținere autorizate sau al personalului de certificare independent, până la luarea unei decizii cu privire la viitorul statut al respectivelor componente;

2. inutilizabile de către persoana sau întreprinderea care a declarat componenta inutilizabilă, iar custodia acesteia se transferă proprietarului aeronavei după consemnarea respectivului transfer în sistemul de evidență a lucrărilor de întreținere menționat la punctul ML.A.305.

(c) Componentele care și-au atins limita de viață certificată sau cele care prezintă un defect sau o funcționare defectuoasă ce nu se poate remedia se clasează ca irecuperabile și nu se mai permite reintegrarea lor în sistemul de aprovizionare cu componente de aeronavă, cu excepția cazurilor în care limitele de viață certificate au fost prelungite sau a fost aprobată o soluție de reparare în conformitate cu punctul ML.A.304.

(d) În cazul unei componente irecuperabile, astfel cum se prevede la litera (c), orice persoană sau întreprindere responsabilă în temeiul punctului ML.A.201 ia una dintre următoarele măsuri:

1. păstrează componenta în cauză într-un loc menționat la litera (b) subpunctul 1;

2. face în așa fel încât componenta de aeronavă să fie deteriorată suficient de mult pentru ca nicio operație de recuperare sau de reparare să nu fie rentabilă înainte de a renunța la responsabilitatea pentru respectiva componentă.

(e) În pofida dispozițiilor de la litera (d), o persoană sau o întreprindere responsabilă în temeiul punctului ML.A.201 poate transfera responsabilitatea pentru componentele clasificate ca irecuperabile, fără deteriorare, unei întreprinderi în scopuri de pregătire sau de cercetare.

SUBPARTEA H

CERTIFICATUL DE PUNERE ÎN SERVICIU (CRS)

ML.A.801    Certificatul de punere în serviciu al aeronavei

(a) Se eliberează un CRS după ce au fost executate corect toate lucrările necesare de întreținere asupra unei aeronave.

(b) Un CRS este eliberat:

1. fie de personalul de certificare corespunzător în numele întreprinderii de întreținere autorizate;

2. fie de personalul de certificare independent;

3. fie de pilotul-proprietar în conformitate cu punctul ML.A.803.

(c) Prin derogare de la litera (b), în circumstanțe neprevăzute, atunci când o aeronavă este imobilizată la sol într-un loc în care nu există nicio întreprindere de întreținere autorizată în mod corespunzător și nu este disponibil niciun membru al personalului de certificare corespunzător, proprietarul poate autoriza orice persoană care are cel puțin trei ani de experiență corespunzătoare de întreținere și care deține calificările adecvate să efectueze întreținerea aeronavei în conformitate cu standardele prevăzute în subpartea D din prezenta anexă și să pună aeronava în serviciu. În acest caz, proprietarul:

1. obține și păstrează în evidențele aeronavei detalii privind toate lucrările executate și calificările deținute de persoana care eliberează certificatul;

2. se asigură că orice astfel de lucrări de întreținere sunt reverificate și vizate spre punere în serviciu în conformitate cu punctul ML.A.801 litera (b) cât mai curând posibil, dar în termen de cel mult șapte zile sau, în cazul aeronavelor operate în temeiul anexei VII la Regulamentul (UE) nr. 965/2012 (partea NCO), în cazul baloanelor care nu sunt operate în temeiul subpărții ADD a anexei II (partea BOP) la Regulamentul (UE) 2018/395 sau în cazul planoarelor care nu se conformează subpărții DEC a anexei II (partea SAO) la Regulamentul (UE) 2018/1976, în termen de maximum 30 de zile;

3. înștiințează CAMO sau CAO cu care s-a încheiat un contract sau, în lipsa unui astfel de contract, autoritatea competentă în termen de șapte zile de la eliberarea unei astfel de autorizații.

(d) În cazul unei puneri în serviciu în conformitate cu litera (b) subpunctul 1 sau 2, personalul de certificare poate fi asistat în îndeplinirea sarcinilor de întreținere de una sau mai multe persoane aflate sub controlul său direct și continuu;

(e) Un CRS cuprinde cel puțin:

1. detalii de bază ale lucrării de întreținere efectuate;

2. data la care a fost realizată întreținerea;

3. numele întreprinderii sau al persoanei care eliberează certificatul de punere în serviciu, inclusiv:

(i) fie referința autorizării întreprinderii de întreținere autorizate și a personalului de certificare care eliberează CRS-ul;

(ii) fie, în cazul menționat la litera (b) subpunctul 2, numele și, dacă este cazul, numărul de licență al personalului de certificare independent care eliberează CRS-ul;

4. limitările de navigabilitate sau operaționale, dacă există.

(f) Prin derogare de la dispozițiile literei (a) și în pofida dispozițiilor de la litera (g), atunci când întreținerea necesară nu poate fi finalizată, poate fi eliberat un CRS în cadrul limitărilor aprobate aplicabile aeronavei. În acest caz, CRS trebuie să precizeze că întreținerea nu a putut fi finalizată și să indice orice limitări de navigabilitate sau operaționale aplicabile, în cadrul informațiilor solicitate la litera (e) subpunctul 4.

(g) CRS se eliberează numai în cazul în care nu există nicio neconformitate cunoscută cu cerințele din prezenta anexă care să pună în pericol siguranța zborului.

ML.A.802    Certificatul de punere în serviciu pentru componente

(a) Un CRS pentru componente se eliberează după ce au fost executate corect toate lucrările necesare de întreținere asupra unei componente de aeronavă în conformitate cu punctul ML.A.502.

(b) Certificatul de autorizare a punerii în serviciu, identificat ca fiind formularul 1 al AESA, astfel cum figurează în apendicele II la anexa I (partea M), constituie CRS pentru componente, exceptând situația în care o astfel de lucrare de întreținere este vizată spre punere în serviciu la nivel de aeronavă, astfel cum se indică la punctul ML.A.502 litera (b).

ML.A.803    Autorizarea pilotului-proprietar

(a) Pentru a se califica drept pilot-proprietar, o persoană trebuie:

1. să dețină o licență de pilot valabilă sau o licență echivalentă eliberată sau validată de un stat membru pentru tipul și clasa de aeronavă;

2. să fie proprietar unic sau coproprietar al aeronavei; respectivul proprietar trebuie să fie:

(i) fie una dintre persoanele fizice indicate pe formularul de înmatriculare;

(ii) fie un membru al unei entități juridice care desfășoară activități de agrement fără scop lucrativ, entitatea juridică fiind indicată pe documentul de înmatriculare în calitate de proprietar sau operator; membrul respectiv trebuie să fie direct implicat în procesul decizional al entității juridice și desemnat de respectiva entitate juridică să efectueze lucrări de întreținere în calitate de pilot-proprietar.

(b) În cazul aeronavelor operate în temeiul anexei VII (partea NCO) la Regulamentul (UE) nr. 965/2012, în cazul baloanelor care nu sunt operate în temeiul subpărții ADD a anexei II (partea BOP) la Regulamentul (UE) 2018/395 sau în cazul planoarelor care nu se conformează subpărții DEC a anexei II (partea SAO) la Regulamentul (UE) 2018/1976, pilotul-proprietar poate elibera un CRS în urma unor lucrări limitate de întreținere executate de pilotul-proprietar, astfel cum se specifică în apendicele II la prezenta anexă.

(c) CRS este înscris în livrete și conține detaliile de bază ale lucrării de întreținere efectuate, datele de întreținere utilizate, data la care a fost efectuată această întreținere, precum și numele, semnătura și numărul licenței de pilot (sau licenței echivalente) ale pilotului-proprietar care eliberează un astfel de certificat.

SUBPARTEA I

CERTIFICATUL DE EXAMINARE A NAVIGABILITĂȚII («CEN»)

ML.A.901    Examinarea navigabilității unei aeronave

Pentru a se asigura valabilitatea certificatului de navigabilitate al unei aeronave (CEN), se realizează periodic o examinare a navigabilității aeronavei și a evidențelor sale referitoare la menținerea navigabilității.

(a) La încheierea cu rezultate satisfăcătoare a unei examinări a navigabilității se eliberează un CEN în conformitate cu apendicele IV (formularul 15c al AESA) la prezenta anexă. CEN este valabil un an.

(b) Examinarea navigabilității și eliberarea CEN sunt efectuate în conformitate cu punctul ML.A.903:

1. fie de autoritatea competentă;

2. fie de o CAMO sau CAO autorizată corespunzător;

3. fie de întreprinderea de întreținere autorizată care efectuează inspecția la 100h/inspecția anuală inclusă în AMP;

4. fie, în cazul aeronavelor operate în temeiul anexei VII (partea NCO) la Regulamentul (UE) nr. 965/2012, în cazul baloanelor care nu sunt operate în temeiul subpărții ADD a anexei II (partea BOP) la Regulamentul (UE) 2018/395 sau în cazul planoarelor care nu se conformează subpărții DEC a anexei II (partea SAO) la Regulamentul (UE) 2018/1976, de personalul de certificare independent care efectuează inspecția la 100h/inspecția anuală inclusă în AMP, dacă respectivul personal deține:

(i) o licență eliberată în conformitate cu anexa III (partea 66) cu calificare pentru aeronava în cauză sau, dacă anexa III (partea 66) nu se aplică aeronavei respective, o calificare națională de personal de certificare valabilă pentru aeronava respectivă;

(ii) o autorizație eliberată:

(A) fie de autoritatea competentă care a eliberat licența în conformitate cu anexa III (partea 66);

(B) fie, în cazul în care nu se aplică anexa III (partea 66), de autoritatea competentă responsabilă pentru calificarea națională de personal de certificare.

Personalul de certificare independent care deține o licență eliberată în conformitate cu anexa III (partea 66) poate să efectueze examinări ale navigabilității și să elibereze CEN pentru aeronavele înmatriculate în orice stat membru. Cu toate acestea, personalul de certificare independent care deține o calificare națională nu poate să efectueze examinări ale navigabilității și să elibereze CEN decât pentru aeronavele înmatriculate în statul membru responsabil pentru calificarea națională.

CEN eliberate de personalul de certificare independent care deține o calificare națională nu beneficiază de recunoaștere reciprocă atunci când aeronava se transferă într-un alt stat membru.

De fiecare dată când împrejurările arată existența unei potențiale amenințări la adresa siguranței, autoritatea competentă însăși efectuează examinarea navigabilității și eliberează CEN.

(c) Valabilitatea unui CEN poate fi prelungită de cel mult două ori consecutiv, cu câte un an, de o CAMO sau CAO autorizată în mod corespunzător, sub rezerva următoarelor condiții:

1. aeronava a fost gestionată continuu în ultimele 12 luni de către respectiva CAMO sau CAO;

2. aeronava a fost întreținută în ultimele 12 luni de către organizații de întreținere autorizate; sunt incluse aici sarcinile de întreținere efectuate de pilotul-proprietar executate și vizate spre punere în serviciu fie de către pilotul-proprietar, fie de către personalul de certificare independent;

3. CAMO sau CAO nu are probe sau motive potrivit cărora aeronava nu îndeplinește cerințele de navigabilitate.

Prelungirea valabilității de către CAMO sau CAO este posibilă indiferent de personalul sau întreprinderea, astfel cum se prevede la litera (b), care a eliberat inițial CEN.

(d) Prin derogare de la dispozițiile literei (c), prelungirea valabilității CEN poate fi anticipată cu o perioadă de maximum 30 de zile, fără întreruperea calendarului de examinări ale navigabilității, pentru a se asigura disponibilitatea aeronavei, în vederea plasării CEN original la bord.