Directiva 68 din 30-09-2008(consolidat la data 24-12-2020)
Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 260 din 30-09-2008

Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B 

DIRECTIVA 2008/68/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 24 septembrie 2008

privind transportul interior de mărfuri periculoase

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 260 30.9.2008, p. 13)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

 M1

DECIZIA COMISIEI 2009/240/CE din 4 martie 2009

  L 71

23

17.3.2009

 M2

DECIZIA COMISIEI 2010/187/UE din 25 martie 2010

  L 83

24

30.3.2010

 M3

DIRECTIVA 2010/61/UE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 2 septembrie 2010

  L 233

27

3.9.2010

 M4

DECIZIA COMISIEI 2011/26/UE din 14 ianuarie 2011

  L 13

64

18.1.2011

 M5

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI 2012/188/UE din 4 aprilie 2012

  L 101

18

11.4.2012

 M6

DIRECTIVA 2012/45/UE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 3 decembrie 2012

  L 332

18

4.12.2012

 M7

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI 2013/218/UE din 6 mai 2013

  L 130

26

15.5.2013

 M8

DIRECTIVA 2014/103/UE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 21 noiembrie 2014

  L 335

15

22.11.2014

 M9

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/217 A COMISIEI din 10 aprilie 2014

  L 44

1

18.2.2015

 M10

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/974 A COMISIEI din 17 iunie 2015

  L 157

53

23.6.2015

 M11

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/629 A COMISIEI din 20 aprilie 2016

  L 106

26

22.4.2016

 M12

DIRECTIVA (UE) 2016/2309 A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 16 decembrie 2016

  L 345

48

20.12.2016

 M13

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/695 A COMISIEI din 7 aprilie 2017

  L 101

37

13.4.2017

 M14

DIRECTIVA (UE) 2018/217 A COMISIEI din 31 ianuarie 2018

  L 42

52

15.2.2018

►M15 

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/936 A COMISIEI din 29 iunie 2018

  L 165

42

2.7.2018

 M16

DIRECTIVA (UE) 2018/1846 A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 23 noiembrie 2018

  L 299

58

26.11.2018

 M17

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1094 A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 17 iunie 2019

  L 173

52

27.6.2019

►M18 

REGULAMENTUL (UE) 2019/1243 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 iunie 2019

  L 198

241

25.7.2019

►M19 

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1241 A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 28 august 2020

  L 284

9

1.9.2020

►M20 

DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2020/1833 A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 2 octombrie 2020

  L 408

1

4.12.2020
▼B 

DIRECTIVA 2008/68/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 24 septembrie 2008

privind transportul interior de mărfuri periculoase

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Domeniul de aplicare

(1)  
Prezenta directivă se aplică transportului rutier, feroviar sau pe căi navigabile interioare de mărfuri periculoase în interiorul statelor membre sau între acestea, inclusiv activităților de încărcare și descărcare, transferului dinspre sau înspre alt mod de transport, precum și staționărilor impuse de circumstanțele de transport.

Nu se aplică la transportul de mărfuri periculoase:

(a) 

cu vehicule, vagoane sau nave aparținând forțelor armate sau aflate sub răspunderea acestora;

(b) 

cu nave maritime pe căi navigabile maritime care fac parte din căile navigabile interioare;

(c) 

cu feriboturi care traversează numai căi navigabile interioare sau un port; sau

(d) 

efectuat integral în perimetrul unei zone închise.

(2)  
Anexa II secțiunea II.1 nu se aplică statelor membre care nu au un sistem feroviar, atât timp cât un astfel de sistem nu există pe teritoriul lor.
(3)  

În termen de un an de la data intrării în vigoare a acestei directive, statele membre pot decide să nu aplice anexa III secțiunea III.1 pentru unul dintre următoarele motive:

(a) 

nu dețin căi navigabile interioare;

(b) 

căile navigabile interioare ale acestora nu sunt legate, prin căi navigabile interioare, de căile navigabile ale altor state membre; sau

(c) 

nu se transportă mărfuri periculoase pe căile navigabile interioare ale acestora.

În cazul în care un stat membru decide să nu aplice dispozițiile anexei III secțiunea III.1, acesta informează Comisia cu privire la decizia sa, care, la rândul ei, informează celelalte state membre.

(4)  

Statele membre pot stabili cerințe specifice de siguranță pentru transportul național și internațional de mărfuri periculoase pe teritoriul lor în ceea ce privește:

(a) 

transportul de mărfuri periculoase realizat cu vehicule, vagoane sau nave destinate căilor navigabile interioare, care nu face obiectul prezentei directive;

(b) 

în cazuri justificate, utilizarea unor rute prestabilite, inclusiv utilizarea unor moduri de transport prestabilite;

(c) 

normele speciale pentru transportul de mărfuri periculoase în trenuri de călători.

Acestea informează Comisia cu privire la astfel de dispoziții și motivarea acestora.

Comisia informează corespunzător celelalte state membre.

(5)  
Statele membre pot reglementa sau interzice transportul de mărfuri periculoase pe teritoriul lor, exclusiv din alte motive decât cele care țin de siguranța pe parcursul transportului.

Articolul 2

Definiții

În înțelesul prezentei directive:

1. 

„ADR” înseamnă Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, cu modificări;

2. 

„RID” înseamnă Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase, care figurează în anexa C la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), încheiată la Vilnius la 3 iunie 1999, astfel cum a fost modificată;

3. 

„ADN” înseamnă Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare, încheiat la Geneva la 26 mai 2000, cu modificări;

4. 

„vehicul” înseamnă orice fel de autovehicul destinat utilizării rutiere având cel puțin patru roți și o viteză maximă proiectată de peste 25 km/h și orice remorcă, cu excepția vehiculelor care circulă pe șine, a echipamentelor mobile și a tractoarelor agricole și forestiere, care nu se deplasează cu o viteză mai mare de 40 km/h atunci când transportă mărfuri periculoase;

5. 

„vagon” înseamnă orice vehicul pe șine care nu are mijloace proprii de propulsie, care circulă pe propriile roți pe șine și se folosește pentru transportul de mărfuri;

6. 

„navă” înseamnă orice navă destinată circulației pe căi navigabile interioare sau maritime.

Articolul 3

Dispoziții generale

(1)  
Fără a aduce atingere articolului 6, mărfurile periculoase nu se transportă în măsura în care acest lucru este interzis prin anexa I secțiunea I.1, anexa II secțiunea II.1 și anexa III secțiunea III.1.
(2)  
Fără a aduce atingere normelor generale privind accesul pe piață sau regulilor general aplicabile transportului de mărfuri, se autorizează transportul de mărfuri, sub rezerva respectării condițiilor stabilite în anexa I secțiunea I.1, anexa II secțiunea II.1 și anexa III secțiunea III.1.

Articolul 4

Țările terțe

Transportul de mărfuri periculoase între statele membre și țări terțe este autorizat în măsura în care acesta respectă cerințele ADR, RID sau ADN, cu excepția cazului în care în anexe se prevede altfel.

Articolul 5

Restricții din motive de siguranță a transportului

(1)  
Cu excepția cerințelor de construcție, statele membre pot aplica din motive de siguranță a transportului dispoziții mai stricte în privința transportului național de mărfuri periculoase efectuat prin intermediul unor vehicule, vagoane sau nave destinate căilor navigabile interioare înmatriculate sau puse în circulație pe teritoriul lor.
(2)  
În cazul în care, în caz de accident sau incident pe teritoriul acestuia, un stat membru consideră că dispozițiile de siguranță aplicabile sunt insuficiente pentru a limita pericolele care reies din operațiunea de transport și în cazul în care este nevoie urgentă să se ia măsuri, statul membru respectiv informează Comisia, în faza de elaborare, cu privire la măsurile pe care își propune să le adopte.

Hotărând în conformitate cu procedura menționată la articolul 9 alineatul (2), Comisia decide asupra punerii în aplicare a măsurilor în chestiune și asupra duratei autorizării acestora.

Articolul 6

Derogări

(1)  
Statele membre pot să autorizeze folosirea altor limbi decât cele prevăzute în anexe pentru operațiunile de transport efectuate pe teritoriile lor.
(2)  
(a) 

Cu condiția să nu pună în pericol siguranța, statele membre pot cere derogări de la anexa I secțiunea I.1, anexa II secțiunea II.1 și anexa III secțiunea III.1 pentru transportul pe teritoriile acestora de cantități mici de anumite mărfuri periculoase, cu excepția substanțelor cu un nivel mediu sau ridicat de radioactivitate, numai în cazul în care condițiile stabilite pentru un astfel de transport nu sunt mai stricte decât condițiile stabilite în anexele în cauză.

(b) 

Cu condiția să nu pună în pericol siguranța, statele membre pot, de asemenea, cere derogări de la anexa I secțiunea I.1, anexa II secțiunea II.1 și anexa III secțiunea III.1, pentru transportul de mărfuri periculoase pe teritoriul acestora pentru:

(i) 

transportul local pe distanțe scurte; sau

(ii) 

transportul feroviar local pe anumite rute desemnate, care face parte dintr-un procedeu industrial specific și care este strict controlat în condiții clar definite.

Comisia examinează în fiecare caz în parte dacă au fost întrunite condițiile prevăzute la literele (a) și (b) și decide, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 9 alineatul (2), dacă să autorizeze derogarea și să o adauge pe lista derogărilor naționale cuprinsă în anexa I secțiunea I.3, anexa II secțiunea II.3 sau anexa III secțiunea III.3.

(3)  
Derogările de la alineatul (2) sunt valabile pe o perioadă de cel mult șase ani de la data autorizării stabilite în decizia de autorizare. În ceea ce privește derogările existente din anexa I secțiunea I.3, anexa II secțiunea II.3 și anexa III secțiunea III.3, data autorizării se consideră a fi 30 iunie 2009. Cu excepția cazului în care se indică altfel, derogările sunt valabile pentru o perioadă de șase ani.

Derogările se aplică fără discriminare.

(4)  
În cazul în care un stat membru cere extinderea unei autorizații de derogare, Comisia examinează derogarea în cauză.

În cazul în care nu a fost adoptat niciun amendament la anexa I secțiunea I.1, anexa II secțiunea II.1 sau anexa III secțiunea III.1 care să afecteze obiectul derogării, Comisia, acționând în conformitate cu procedura menționată la articolul 9 alineatul (2), reînnoiește autorizația pe o perioadă adițională de cel mult șase ani de la data autorizării, care va fi stabilită în decizia de autorizare.

În cazul în care a fost adoptat un amendament la anexa I secțiunea I.1, anexa II secțiunea II.1 și anexa III secțiunea III.1 care să afecteze obiectul derogării, Comisia, acționând în conformitate cu procedura menționată la articolul 9 alineatul (2), poate:

(a) 

să declare derogarea perimată și să o elimine din anexa respectivă;

(b) 

să limiteze domeniul de aplicare al autorizației și să modifice anexa respectivă în consecință;

(c) 

să reînnoiască autorizația pe o perioadă adițională de cel mult șase ani de la data autorizării, care va fi stabilită în decizia de autorizare.

(5)  
Fiecare stat membru poate, în mod excepțional și cu condiția de a nu periclita siguranța, să elibereze autorizații individuale pentru efectuarea operațiunilor de transport de mărfuri periculoase pe teritoriul propriu care sunt interzise de prezenta directivă sau să efectueze astfel de operațiuni în alte condiții decât cele specificate în prezenta directivă, cu condiția ca aceste operațiuni de transport să fie clar definite și să se desfășoare pe o perioadă limitată.

Articolul 7

Dispoziții tranzitorii

(1)  
Statele membre pot, pe teritoriul propriu, să mențină în vigoare dispozițiile enumerate în anexa I secțiunea I.2, anexa II secțiunea II.2 și anexa III secțiunea III.2.

Statele membre care mențin astfel de dispoziții informează Comisia cu privire la aceasta. Comisia informează, la rândul ei, celelalte state membre.

(2)  
Fără a aduce atingere articolului 1 alineatul (3), statele membre pot alege să nu aplice dispozițiile anexei III secțiunea III.1 până, cel târziu, la 30 iunie 2011. Într-un astfel de caz, statul membru în cauză continuă să aplice dispozițiile Directivelor 96/35/CE și 2000/18/CE în ceea ce privește căile navigabile interioare, aplicabile la 30 iunie 2009.

Articolul 8

Adaptări

▼M18

(1)  
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 8a în ceea ce privește modificarea anexelor pentru a ține seama de modificările la ADR, RID și ADN, în special cele legate de progresele științifice și tehnice, inclusiv utilizarea tehnologiilor pentru localizare și urmărire.

▼B

(2)  
Comisia asigură sprijin financiar, după caz, statelor membre pentru traducerea ADR, RID și ADN și a modificărilor la acestea în limbile oficiale ale acestora.

▼M18

Articolul 8a

Exercitarea delegării de competențe

(1)  
Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
(2)  
Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 alineatul (1) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 26 iulie 2019. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
(3)  
Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (1) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
(4)  
Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ( 1 ).
(5)  
De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
(6)  
Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

▼B

Articolul 9

Procedura comitetului

(1)  
Comisia este asistată de un comitet pentru transportul de mărfuri periculoase.
(2)  
Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Perioada menționată la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

▼M18 —————

▼B

Articolul 10

Transpunere

(1)  
Statele membre asigură intrarea în vigoarea a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 30 iunie 2009. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere în momentul publicării lor. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)  
Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 11

Modificare

Se elimină articolul 6 din Directiva 2006/87/CE.

Articolul 12

Abrogări

(1)  
Directivele 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE și 2000/18/CE se abrogă începând cu 30 iunie 2009.

Certificatele eliberate în temeiul dispozițiilor directivelor abrogate rămân valabile până la datele de expirare ale acestora.

(2)  
Directivele 2005/263/CE și 2005/180/CE se abrogă.

Articolul 13

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 14

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.
ANEXA I

TRANSPORTUL RUTIER

▼M20

I.1.    ADR

Anexele A și B la ADR, astfel cum se aplică începând de la 1 ianuarie 2021, înțelegându-se că termenul „parte contractantă” se înlocuiește, după caz, cu termenul „stat membru”.

▼B

I.2.    Dispoziții tranzitorii suplimentare

1. Statele membre pot menține în vigoare derogările adoptate în temeiul articolului 4 din Directiva 94/55/CE până la 31 decembrie 2010 sau până la data la care anexa I secțiunea I.1 este modificată astfel încât să reflecte recomandările ONU privind transportul de mărfuri periculoase menționate la articolul respectiv, dacă această dată este anterioară.

2. Pe teritoriul său, fiecare stat membru poate să autorizeze utilizarea unor cisterne și vehicule construite înainte de 1 ianuarie 1997 care nu respectă dispozițiile prezentei directive, dar care au fost construite în conformitate cu cerințele interne în vigoare la 31 decembrie 1996, cu condiția ca aceste cisterne și vehicule să fie menținute la nivelele necesare de siguranță.

Cisternele și vehiculele construite la 1 ianuarie 1997 sau după această dată și care nu respectă dispozițiile prezentei directive, dar care au fost construite în conformitate cu cerințele Directivei 94/55/CE în vigoare la data construcției acestora, pot fi utilizate în continuare pentru transportul național.

3. Pe teritoriul propriu, un stat membru în care temperatura ambiantă este de regulă mai mică de – 20 °C poate să impună norme mai severe referitoare la temperatura de funcționare a materialelor utilizate la ambalarea materialelor plastice, cisterne și echipamentul acestora destinat utilizării în transportul rutier național de mărfuri periculoase, până la includerea în anexa I secțiunea I.1 din prezenta directivă a dispozițiilor privind temperaturile de referință corespunzătoare pentru zonele climatice date.

4. Un stat membru poate, pe teritoriu propriu, să mențină dispozițiile de drept intern, altele decât cele prevăzute în prezenta directivă, cu privire la temperatura de referință pentru transportul gazelor lichefiate sau al amestecurilor de gaze lichefiate, până la includerea temperaturilor de referință corespunzătoare pentru zonele climatice desemnate în standardele europene și menționarea lor în anexa I secțiunea I.1 din prezenta directivă.

5. Fiecare stat membru poate, pentru operațiunile de transport efectuate cu vehicule înmatriculate pe teritoriul propriu, să mențină dispozițiile de drept intern în vigoare la 31 decembrie 1996 cu privire la afișarea sau plasarea unui cod de acțiune de urgență sau a unui card de pericol în locul numărului de identificare a pericolului prevăzut în anexa I secțiunea I.1 din prezenta directivă.

6. Statele membre pot să mențină restricțiile naționale privind transportul de substanțe care conțin dioxină și furan aplicabile la 31 decembrie 1996.

▼M19

I.3.    Derogări naționale

Derogări acordate statelor membre pentru transportul de mărfuri periculoase pe teritoriul lor, în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Directiva 2008/68/CE.

Numerotarea derogărilor: RO–a/bi/bii–MS–nn

RO

=

transport rutier

a/bi/bii

=

articolul 6 alineatul (2) a/bi/bii

SM

=

abreviere pentru statul membru

Nn

=

număr de ordine

În temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/68/CE

BE Belgia

RO–a–BE–2

Obiect: transportul recipientelor goale necurățate care au conținut produse din diferite clase.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6

Conținutul legislației naționale: documentul de transport poartă mențiunea „ambalaje goale, necurățate, care au conținut produse din diferite clase”.

Trimitere inițială la legislația națională: Dérogation 6-97.

Data expirării: 31 decembrie 2022

RO–a–BE–3

Obiect: adoptarea RO–a–HU–2

Trimitere inițială la legislația națională: derogarea 4-2004

Data expirării: 31 decembrie 2022

RO–a–BE-4

Obiect: exceptarea de la toate cerințele ADR pentru transportul național a maximum 1 000 de detectoare de fum ionice uzate de la gospodăriile private către instalația de tratare din Belgia, prin intermediul punctelor de colectare prevăzute în scenariul de colectare selectivă a detectoarelor de fum.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: toate cerințele.

Conținutul legislației naționale: utilizarea casnică a detectoarelor de fum ionice nu este supusă unui control reglementar din punct de vedere radiologic dacă tipul de detector de fum utilizat este omologat. Transportul acestor detectoare de fum către utilizatorul final este de asemenea exceptat de la cerințele ADR. [a se vedea 1.7.1.4 litera (e)].

Directiva 2002/96/CE (privind deșeurile de echipamente electrice și electronice) impune colectarea selectivă a detectoarelor de fum în scopul tratării plăcilor de circuite și, în cazul detectoarelor de fum ionice, în scopul îndepărtării substanțelor radioactive. Pentru a face posibilă această colectare selectivă, s-a creat un scenariu care să stimuleze gospodăriile private să predea detectoarele de fum uzate la un punct de colectare, de la care aceste detectoare pot fi transportate către o instalație de tratare, uneori prin intermediul unui al doilea punct de colectare sau al unui loc de depozitare intermediară.

La punctele de colectare se vor pune la dispoziție ambalaje metalice cu capacitatea de maximum 1 000 de detectoare de fum. De la aceste puncte, un astfel de ambalaj conținând detectoare de fum poate fi transportat, împreună cu alte deșeuri, la un punct de depozitare intermediară sau la o instalație de tratare. Ambalajul va purta inscripția „detector de fum”.

Trimitere inițială la legislația națională: scenariul pentru colectarea selectivă a detectoarelor de fum face parte din condițiile eliminării aparatelor omologate menționate la articolul 3.1.d.2 din Decretul regal din 20 iulie 2001: regulamentul general privind protecția împotriva radiațiilor.

Observații: această derogare este necesară pentru a face posibilă colectarea selectivă a detectoarelor de fum ionice uzate.

Data expirării: 30 iunie 2026

DK Danemarca

RO–a–DK–2

Obiect: transportul rutier, în același vehicul, al ambalajelor care conțin substanțe explozive și al ambalajelor care conțin detonatoare.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 7.5.2.2

Conținutul anexei la directivă: dispoziții privind ambalarea mixtă.

Conținutul legislației naționale: trebuie respectate normele ADR în cazul transportului rutier de mărfuri periculoase.

Trimitere inițială la legislația națională: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 1.

Observații: există nevoia practică de a putea încărca substanțe explozive împreună cu detonatoare în același vehicul în momentul transportului acestor mărfuri de la locul de depozitare la locul de utilizare și invers.

Atunci când legislația daneză referitoare la transportul de mărfuri periculoase este modificată, autoritățile daneze vor permite aceste transporturi în următoarele condiții:

1. 

Transportul a maximum 25 kg de substanțe explozive din grupa D.

2. 

Transportarea a maximum 200 de bucăți de detonatoare din grupa B.

3. 

Detonatoarele și substanțele explozive trebuie să fie ambalate separat în ambalaje certificate de ONU în conformitate cu dispozițiile Directivei 2000/61/CE de modificare a Directivei 94/55/CE.

4. 

Distanța dintre ambalajul care conține detonatoare și ambalajul care conține substanțe explozive trebuie să fie de cel puțin un metru. Această distanță trebuie respectată chiar și în cazul unei frânări bruște. Ambalajul care conține substanțe explozive și ambalajul care conține detonatoare trebuie să fie amplasate într-un mod care să permită descărcarea rapidă a acestora din vehicul.

5. 

Trebuie respectate toate celelalte norme referitoare la transportul rutier de mărfuri periculoase.

Data expirării: 30 iunie 2026

RO–a–DK–3

Obiect: transportul rutier de ambalaje și de articole care conțin deșeuri sau reziduuri de mărfuri periculoase din anumite clase, colectate de la gospodării și de la întreprinderi în vederea eliminării.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: părțile și capitolele 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 și 8.2.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții privind clasificarea, dispoziții speciale, dispoziții privind ambalarea, proceduri de transport, cerințe privind construirea și testarea ambalajelor, cerințe generale privind unitățile de transport și echipamentul de la bordul acestora, precum și cerințe în materie de formare.

Conținutul legislației naționale: ambalajele interioare și articolele care conțin deșeuri sau reziduuri de mărfuri periculoase din anumite clase, colectate de la gospodării private sau de la întreprinderi în vederea eliminării, pot fi ambalate împreună în anumite ambalaje exterioare și/sau supraambalaje și pot fi transportate în cadrul unor proceduri de transport speciale, care includ restricții speciale privind ambalarea și marcarea. Cantitatea de mărfuri periculoase per ambalaj interior, per ambalaj exterior și/sau per unitate de transport face obiectul unor restricții.

Trimitere inițială la legislația națională: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Observații: nu este posibilă aplicarea de către gestionarii de deșeuri a tuturor dispozițiilor din secțiunea I.1 a anexei I la Directiva 2008/68/CE în cazul în care din gospodării private și din întreprinderi au fost colectate, în scopul eliminării, deșeuri care conțin cantități reziduale de mărfuri periculoase. Deșeurile sunt păstrate, de obicei, în ambalajele vândute în comerțul cu amănuntul.

Data expirării: 1 ianuarie 2025

DE Germania

RO–a–DE–1

Obiect: ambalarea mixtă și încărcarea în comun a pieselor de automobile cu clasificarea 1.4G împreună cu anumite mărfuri periculoase (n4).

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 4.1.10 și 7.5.2.1

Conținutul anexei la directivă: dispoziții privind ambalarea mixtă și încărcarea în comun.

Conținutul legislației naționale: numerele ONU 0431 și ONU 0503 pot fi încărcate împreună cu anumite mărfuri periculoase (produse destinate construcției de automobile) în anumite cantități, specificate în derogare. Nu trebuie depășită valoarea de 1 000 (comparabilă cu 1.1.3.6.4).

Trimitere inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Observații: derogarea este necesară pentru a se asigura livrarea rapidă a pieselor de siguranță pentru automobile în funcție de cererea locală. Datorită marii diversități a acestei game de produse, nu se obișnuiește depozitarea acestor produse în garajele locale.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–DE–2

Obiect: exceptare de la cerința de a avea asupra sa un document de transport și o declarație de transportator pentru anumite cantități de mărfuri periculoase conform 1.1.3.6 (n1).

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1 și 5.4.1.1.6

Conținutul anexei la directivă: conținutul documentului de transport.

Conținutul legislației naționale: pentru toate clasele, cu excepția clasei 7: nu este necesar niciun document de transport în cazul în care cantitatea de mărfuri transportate nu depășește cantitățile prevăzute la 1.1.3.6.

Trimitere inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Observații: informațiile furnizate de marcajul și de etichetarea ambalajelor sunt considerate suficiente pentru transporturile naționale, deoarece un document de transport nu este întotdeauna adecvat în cazul distribuției locale.

Derogare înregistrată de Comisie cu nr. 22 [în conformitate cu articolul 6 alineatul (10) din Directiva 94/55/CE].

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–DE-3

Obiect: transportul de joje și pompe de carburant (goale, necurățate).

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: dispoziții aplicabile numerelor ONU 1202, 1203 și 1223.

Conținutul anexei la directivă: instrucțiuni privind ambalarea, marcarea, documentele, transportul și manipularea, instrucțiuni pentru echipajele vehiculelor.

Conținutul legislației naționale: Conținutul legislației naționale: specificații privind reglementările aplicabile și dispozițiile auxiliare pentru aplicarea derogării; până la 1 000 l: comparabil cu ambalajele goale, necurățate; peste 1 000 l: respectarea anumitor reglementări referitoare la cisterne; transport – doar goale și necurățate.

Trimitere inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Observații: lista nr. 7, 38, 38a.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–DE-5

Obiect: autorizarea ambalării în comun.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2

Conținutul anexei la directivă: interzicerea ambalării în comun.

Conținutul legislației naționale: clasele 1.4S, 2, 3 și 6.1; autorizarea ambalării combinate a articolelor din clasa 1.4S (cartușe pentru arme mici), a aerosolilor (clasa 2) și a materialelor de curățare și tratare din clasele 3 și 6.1 (numerele ONU indicate) sub formă de seturi care se vând în ambalaje combinate din grupa de ambalaje II și în cantități mici.

Trimitere inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Observații: lista nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Data expirării: 30 iunie 2021

IE Irlanda

RO–a–IE–1

Obiect: exceptarea de la cerința de la punctul 5.4.0 din ADR privind documentul de transport pentru transportul de pesticide din clasa ADR 3, enumerate la 2.2.3.3 ca pesticide FT2 (punct de aprindere < 23 °C) și din clasa ADR 6.1, enumerate la 2.2.61.3 ca pesticide lichide T6 (punct de aprindere mai mare sau egal cu 23 °C), în cazul în care cantitățile de mărfuri periculoase transportate nu depășesc cantitățile indicate la punctul 1.1.3.6 din ADR.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 5.4

Conținutul anexei la directivă: obligația deținerii unui document de transport.

Conținutul legislației naționale: pentru transportul pesticidelor din clasele ADR 3 și 6.1 nu este necesar un document de transport, în cazul în care cantitatea de mărfuri periculoase transportate nu depășește cantitățile stabilite la 1.1.3.6 din ADR.

Trimitere inițială la legislația națională: Regulation 82(9) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”

Observații: cerință inutilă și oneroasă pentru transportul și livrarea pe plan local a unor astfel de pesticide.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–IE-4

Obiect: exceptarea de la cerințele de la 5.3, 5.4, 7 și din anexa B la ADR cu privire la transportul buteliilor de gaz pentru dozatoare (de băuturi), în cazul în care acestea sunt transportate în același vehicul cu băuturile (pentru care urmează a fi utilizate).

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 5.3, 5.4, 7 și anexa B.

Conținutul anexei la directivă: marcarea vehiculelor, documentele care trebuie să fie deținute și dispozițiile privind echipamentele de transport, precum și operațiunile de transport.

Conținutul legislației naționale: exceptare de la cerințele de la 5.3, 5.4, 7 și din anexa B la ADR pentru buteliile de gaz utilizate pentru dozatoarele de băuturi, în cazul în care buteliile respective sunt transportate în același vehicul cu băuturile (pentru care urmează a fi utilizate).

Trimitere inițială la legislația națională: modificare propusă a „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Observații: principala activitate constă în distribuirea de băuturi ambalate, care nu sunt substanțe relevante pentru ADR, împreună cu cantități reduse de butelii mici care conțin gazele necesare dozării acestora.

Anterior în temeiul articolului 6 alineatul (10) din Directiva 94/55/CE.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–IE–5

Obiect: exceptarea, pentru transportul național pe teritoriul Irlandei, de la cerințele privind construirea și testarea recipientelor și de la dispozițiile privind utilizarea acestora, prevăzute la punctele 6.2 și 4.1 din ADR, pentru buteliile și recipientele sub presiune care conțin gaze din clasa 2 și au făcut obiectul unui transport multimodal, incluzând o porțiune de traseu pe cale maritimă, în cazul în care: (i) buteliile și recipientele sub presiune respective sunt construite, testate și utilizate în conformitate cu codul IMDG; (ii) buteliile și recipientele sub presiune respective nu sunt reumplute în Irlanda, ci sunt returnate nominal goale în țara de origine a transportului multimodal; și (iii) buteliile și recipientele sub presiune respective se distribuie la nivel local în cantități mici.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 1.1.4.2, 4.1 și 6.2.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții referitoare la transportul multimodal, incluzând o porțiune de traseu pe cale maritimă, utilizarea buteliilor și a recipientelor sub presiune pentru gazele din clasa 2 ADR, precum și confecționarea și încercarea buteliilor și a recipientelor sub presiune respective pentru gazele din clasa 2 ADR.

Conținutul legislației naționale: dispozițiile de la 4.1 și 6.2 nu se aplică buteliilor și recipientelor sub presiune pentru gazele din clasa 2, cu următoarele condiții: (i) buteliile și recipientele sub presiune respective sunt construite și testate în conformitate cu codul IMDG; (ii) buteliile și recipientele sub presiune respective sunt utilizate în conformitate cu codul IMDG; (iii) buteliile și recipientele sub presiune respective au fost transportate la expeditor prin intermediul transportului multimodal, incluzând o porțiune de traseu pe cale maritimă; (iv) transportul buteliilor și al recipientelor sub presiune respective până la utilizatorul final se realizează într-un singur transport, definitivat în aceeași zi, de la destinatarul transportului multimodal [menționat la punctul (iii) anterior]; (v) buteliile și recipientele sub presiune respective nu sunt reumplute pe teritoriul statului respectiv și sunt returnate nominal goale în țara de origine a transportului multimodal [menționat la punctul (iii) anterior]; și (vi) buteliile și recipientele sub presiune respective sunt distribuite la nivel local pe teritoriul statului respectiv în cantități mici.

Trimitere inițială la legislația națională: modificare propusă a „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Observații: gazele conținute în buteliile și în recipientele sub presiune menționate respectă specificațiile prevăzute de utilizatorii finali, din care decurge necesitatea de a le importa din exteriorul zonei ADR. După utilizare, buteliile și recipientele sub presiune respective, nominal goale, trebuie să fie returnate în țara de origine pentru reumplere cu gazele specificate în mod expres – reumplerea acestora nu trebuie să aibă loc pe teritoriul Irlandei și nici în orice altă parte din zona ADR. Chiar dacă nu respectă ADR, ele respectă codul IMDG și sunt acceptate conform acestuia. Transportul multimodal, care începe din exteriorul zonei ADR, este prevăzut să se finalizeze la sediul importatorului, de unde se intenționează distribuirea la nivel local pe teritoriul Irlandei, în cantități mici, a buteliilor și a recipientelor sub presiune respective către utilizatorul final. Transportul pe teritoriul Irlandei s-ar încadra la dispozițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (9), modificat, din Directiva 94/55/CE.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–IE–6

Obiect: exceptarea de la anumite dispoziții din secțiunea I.1 a anexei I la Directiva 2008/68/CE privind ambalarea, marcarea și etichetarea unor cantități mici (sub limitele fixate la 1.1.3.6) de articole pirotehnice cu termenul expirat având codurile de clasificare 1.3G, 1.4G și 1.4S din clasa 1 din secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE, care poartă numerele de identificare a substanțelor respective ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404, ONU 0453, ONU 0505, ONU 0506 sau ONU 0507, pentru transportarea până la o cazarmă sau până la un poligon de tragere militar, în scopul eliminării.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: părțile 1, 2, 4, 5 și 6

Conținutul anexei la directivă: dispoziții generale, clasificare, dispoziții privind ambalarea, dispoziții privind transportul, construirea și testarea ambalajelor.

Conținutul legislației naționale: dispozițiile din secțiunea I.1 a anexei I la Directiva 2008/68/CE privind ambalarea, marcarea și etichetarea articolelor pirotehnice expirate care poartă numerele de identificare ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404, ONU 0453, ONU 0505, ONU 0506 sau ONU 0507, pentru transportarea până la o cazarmă sau până la un poligon de tragere militar, nu sunt aplicabile, cu condiția respectării dispozițiilor generale privind ambalarea prevăzute în secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE și a includerii informațiilor suplimentare în documentul de transport. Această derogare se aplică doar transportului local, până la o cazarmă sau până la un poligon de tragere militar, al unor cantități mici de materiale pirotehnice expirate menționate, în vederea eliminării în condiții de siguranță.

Trimitere inițială la legislația națională: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g)

Observații: transportul unor cantități mici de articole pirotehnice maritime „cu termenul expirat”, în special de către proprietarii de ambarcațiuni de agrement și furnizorii de echipamente pentru nave, până la o cazarmă sau până la un poligon de tragere militar, în vederea eliminării lor în condiții de siguranță, a creat dificultăți, în special cu privire la cerințele de ambalare. Derogarea se aplică unor cantități mici (inferioare celor specificate la 1.1.3.6) în cadrul transportului local, care cuprind toate numerele ONU alocate articolelor pirotehnice maritime.

Data expirării: 30 ianuarie 2025

RO–a–IE–7

Obiect: adoptarea RO–a–HU–2.

Trimitere inițială la legislația națională: —

Data expirării: 30 iunie 2022.

ES Spania

ROaES1

Obiect: Placardarea containerelor

Temei juridic: articolul 6 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/68/CE.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 5.3.1.2.

Conținutul anexei la directivă: Plăcile vor fi fixate pe ambele părți și la fiecare capăt al containerului, CGEM-ului, cisternei sau cisternei portabile.

Conținutul legislației naționale: Atunci când containerele sunt utilizate exclusiv pentru operațiuni de transport rutier, plăcile nu trebuie fixate pe acestea. Această derogare nu se aplică claselor 1 sau 7.

Trimitere inițială la legislația națională: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 8.

Observații: Dacă un container, altul decât o cisternă, este utilizat exclusiv pentru transportul rutier și nu este inclus într-o operațiune de transport intermodal, el îndeplinește funcția de cutie mobilă. Cutiile mobile pentru transportul de mărfuri ambalate nu necesită instalarea niciunei plăci de avertizare de pericol, cu excepția containerelor din clasele 1 și 7.

Prin urmare, s-a considerat convenabilă exceptarea de la obligația de placare a containerelor utilizate drept cutii mobile exclusiv în operațiuni de transport rutier, cu excepția containerelor din clasa 1 sau 7.

Pentru această exceptare, containerele sunt asimilate cutiilor mobile din perspectiva condițiilor de securitate și nu există motive pentru impunerea de cerințe suplimentare pentru containere față de cele impuse cutiilor mobile, deoarece acestea respectă mai multe cerințe de securitate datorită concepției și construcției lor specifice. Restul cerințelor pentru placardarea și marcarea vehiculelor care transportă mărfuri periculoase respectă dispozițiile menționate în capitolul 5.3 din secțiunea I.1 a anexei I la Directiva 2008/68/CE.

Data expirării: 1 ianuarie 2025.

FR Franța

RO–a–FR–2

Obiect: transportul de deșeuri rezultate din activitățile de îngrijire care implică riscuri de infecție, încadrate la numărul ONU 3291, în greutate mai mică sau egală cu 15 kg.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.

Conținutul legislației naționale: exceptare de la cerințele ADR pentru transportul de deșeuri rezultate din activitățile de îngrijire care implică riscuri de infecție, încadrate la numărul ONU 3291, în greutate mai mică sau egală cu 15 kg.

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 12.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–FR–5

Obiect: transportul de mărfuri periculoase în vehicule pentru transportul public de persoane (18).

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 8.3.1.

Conținutul anexei la directivă: transportul de pasageri și de mărfuri periculoase.

Conținutul legislației naționale: autorizarea transportului de mărfuri periculoase, altele decât cele din clasa 7, sub formă de bagaje de mână, în vehicule pentru transportul public: se aplică doar dispozițiile stabilite la 4.1, 5.2 și 3.4 referitoare la ambalarea, marcarea și etichetarea coletelor.

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Observații: se permite ca bagajele de mână să conțină doar mărfuri periculoase destinate uzului personal sau profesional propriu. Se permite transportarea de recipiente portabile de gaz pentru pacienții cu probleme respiratorii, în cantitatea necesară pentru un voiaj.

Data expirării: 28 februarie 2022

RO–a–FR–6

Obiect: transportul pe cont propriu al unor cantități mici de mărfuri periculoase (18).

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Conținutul anexei la directivă: obligativitatea deținerii unui document de transport.

Conținutul legislației naționale: transportul pe cont propriu al unor cantități mici de mărfuri periculoase, altele decât cele din clasa 7, care nu depășesc limitele stabilite la 1.1.3.6 nu se supune obligației de a deține un document de transport prevăzut la 5.4.1.

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Data expirării: 28 februarie 2022

RO–a–FR–7

Obiect: transportul rutier al eșantioanelor de substanțe chimice, de amestecuri și de articole care conțin mărfuri periculoase, în scopul supravegherii pieței.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: părțile 1-9

Conținutul anexei la directivă: dispoziții generale, clasificare, dispoziții speciale și exceptări referitoare la transportul mărfurilor periculoase ambalate în cantități limitate, dispoziții privind utilizarea ambalajelor și a cisternelor, proceduri de transport, cerințe privind construirea ambalajelor, dispoziții privind condițiile de transport, manipularea, încărcarea și descărcarea, cerințe privind echipamentele de transport și operațiunile de transport, cerințe privind construcția vehiculelor și omologarea acestora.

Conținutul legislației naționale: eșantioanele de substanțe chimice, de amestecuri și de articole care conțin mărfuri periculoase și care sunt transportate în scopul analizării în cadrul activității de supraveghere a pieței se ambalează în ambalaje combinate. Acestea respectă normele privind cantitățile maxime pentru ambalajele interioare, în funcție de mărfurile periculoase în cauză. Ambalajele exterioare respectă condițiile prevăzute pentru cutiile din plastic solide (4H2, capitolul 6.1 din secțiunea I.1 a anexei I la Directiva 2008/68/CE). Pe ambalajele exterioare trebuie să figureze marcajul prevăzut la punctul 3.4.7 din secțiunea I.1 a anexei I la Directiva 2008/68/CE și textul „Eșantioane pentru analiză” (în limba franceză: „Echantillons destinés à l’analyse”). Sub rezerva respectării acestor dispoziții, transportul nu face obiectul dispozițiilor din secțiunea I.1 a anexei I la Directiva 2008/68/CE.

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres

Observații: exceptarea prevăzută în secțiunea I.1 punctul 1.1.3 din anexa I la Directiva 2008/68/CE nu prevede transportarea de eșantioane de mărfuri periculoase destinate analizei, prelevate de către autoritățile competente sau în numele acestora. Pentru a asigura supravegherea eficace a pieței, Franța a introdus o procedură bazată pe un sistem aplicabil cantităților limitate, în scopul garantării siguranței transportului de eșantioane care conțin mărfuri periculoase. Întrucât nu este întotdeauna posibil să se aplice dispozițiile din tabelul A, limita cantitativă pentru ambalajele interioare a fost definită într-un mod mai operațional.

Data expirării: 1 ianuarie 2025

HU Ungaria

ROaHU1

Obiect: adoptarea RO–a–DE–2

Trimitere inițială la legislația națională: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Data expirării: 30 ianuarie 2025

ROaHU2

Obiect: distribuția de mărfuri în ambalaje interioare către comercianții cu amănuntul sau de la depozitele de distribuție locale către comercianții cu amănuntul sau utilizatori și de la comercianții cu amănuntul către utilizatorii finali.

Trimitere la secțiunea I.1 a anexei I la Directiva 2008/68/CE: 6.1.

Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la confecționarea și încercarea ambalajelor.

Conținutul legislației naționale: nu este obligatoriu ca ambalajul interior să fi primit o marcă în conformitate cu punctul 6.1.3 din secțiunea I.1 a anexei I la Directiva 2008/68/CE sau să fie marcat într-un alt mod în cazul în care conține mărfuri periculoase ambalate inițial în conformitate cu capitolul 3.4 din secțiunea I.1 a anexei I la Directiva 2008/68/CE și transportate într-o cantitate prevăzută în legislația națională.

Trimitere inițială la legislația națională: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Observații: cerințele secțiunii I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE sunt inadecvate pentru etapele finale ale transportului de la un depozit de distribuție până la un comerciant cu amănuntul sau un utilizator sau de la un comerciant cu amănuntul la un utilizator final. Scopul acestei derogări este de a autoriza ca recipientele interioare cu mărfuri destinate distribuției cu amănuntul să fie transportate fără ambalaj exterior pe segmentul final al traseului de distribuție locală.

Data expirării: 30 ianuarie 2025

AT Austria

ROaAT1

Obiect: cantități mici din toate clasele, cu excepția 1, 6.2 și 7

Trimitere la secțiunea I.1 a anexei I la Directiva 2008/68/CE: 3.4

Conținutul anexei la directivă: transportul mărfurilor periculoase ambalate în cantități limitate.

Conținutul legislației naționale: până la 30 kg sau l de mărfuri periculoase care nu fac parte din categoria de transport 0 sau 1 în ambalaje interioare pentru cantități limitate (LQ) sau în ambalaje în conformitate cu ADR sau, dacă este vorba de articole solide, pot fi ambalate împreună în cutii X testate.

Utilizatorii finali au dreptul de a le lua de la punctul de desfacere și de a le aduce înapoi, iar comercianții cu amănuntul au dreptul de a le transporta către utilizatorii finali sau între propriile puncte de desfacere.

Limita per unitate de transport este de 333 kg sau l, iar perimetrul permis este de 100 km.

Cutiile trebuie să fie marcate în mod uniform și însoțite de un document de transport simplificat.

Se aplică doar câteva dispoziții de încărcare și de manipulare.

Trimitere inițială la legislația națională: „Gefahrgutbeförderungsverordnung Geringe Mengen – GGBV-GM din 5.7.2019, BGBl. II Nr. 203/2019”.

Data expirării: 30 iunie 2022.

PT Portugalia

ROaPT3

Obiect: adoptarea RO–a–HU–2

Trimitere inițială la legislația națională: —

Data expirării: 30 ianuarie 2022

FI Finlanda

RO–a–FI–1

Obiect: transportul de mărfuri periculoase, în anumite cantități, în autobuze

Temei juridic: articolul 6 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/68/CE

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: părțile 1, 4 și 5

Conținutul anexei la directivă: exceptări, dispoziții privind ambalarea, marcare și documentație.

Conținutul legislației naționale: în autocarele cu pasageri, cantități mici de anumite mărfuri periculoase pot fi transportate ca marfă, astfel încât cantitatea totală să nu depășească 200 de kilograme. Într-un autobuz, un particular poate transporta mărfuri periculoase menționate la punctul 1.1.3, în cazul în care mărfurile în cauză sunt ambalate pentru vânzarea cu amănuntul și sunt destinate uzului personal. Cantitatea totală de lichide inflamabile în recipiente reîncărcabile nu trebuie să depășească 5 litri.

Trimitere inițială la legislația națională: Regulamentul Agenției finlandeze pentru siguranța transporturilor privind transportul rutier de mărfuri periculoase și Decretul guvernamental privind transportul rutier de mărfuri periculoase (194/2002)

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–FI–2

Obiect: descrierea cisternelor goale în documentul de transport.

Temei juridic: articolul 6 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/68/CE

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: părțile 5, 5.4.1

Conținutul anexei la directivă: dispoziții speciale pentru transportul în vehicule cisternă sau în unități de transport cu mai mult de o cisternă

Conținutul legislației naționale: în cazul vehiculelor-cisternă goale și necurățate sau al unităților de transport având una sau mai multe cisterne marcate în conformitate cu punctul 5.3.2.1.3, ultima substanță transportată marcată în documentul de transport poate fi substanța cu cel mai scăzut punct de aprindere.

Trimitere inițială la legislația națională: Regulamentul Agenției finlandeze pentru siguranța transporturilor privind transportul rutier de mărfuri periculoase

Data expirării: 30 iunie 2021

ROaFI3

Obiect: placardarea și marcarea unității de transport pentru explozibili.

Temei juridic: articolul 6 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/68/CE

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 5.3.2.1.1

Conținutul anexei la directivă: dispoziții generale privind marcarea cu placă de culoare portocalie

Conținutul legislației naționale: unităților de transport (în mod normal, camionete) care transportă cantități mici de explozibili (maximum 1 000 kg masă netă) către cariere și șantiere li se poate aplica, în partea din față și în partea din spate, placa din modelul nr. 1.

Trimitere inițială la legislația națională: Regulamentul Agenției finlandeze pentru siguranța transporturilor privind transportul rutier de mărfuri periculoase

Data expirării: 30 iunie 2021

SE Suedia

ROaSE1

Obiect: adoptarea RO–a–FR–7

Temei juridic: articolul 6 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/68/CE (cantități mici)

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: părțile 1-9.

Contextul directivei:

Trimitere la legislația națională: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observații:

Data expirării: 30 iunie 2022

În temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (b) punctul (i) din Directiva 2008/68/CE

BE Belgia

RO–bi–BE–5

Obiect: transportul deșeurilor către instalațiile de eliminare a deșeurilor.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 5.2, 5.4, 6.1.

Conținutul anexei la directivă: clasificarea, marcarea și cerințele referitoare la ambalare.

Conținutul legislației naționale: în locul clasificării deșeurilor în conformitate cu ADR, deșeurile sunt clasificate în diferite grupe (solvenți inflamabili, vopsele, acizi, baterii etc.) pentru a evita reacții periculoase în cadrul unei grupe. Cerințele privind fabricarea ambalajelor sunt mai puțin restrictive.

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Observații: acest regulament se poate utiliza pentru transportul unor cantități mici de deșeuri către instalațiile de eliminare.

Data expirării: 31 decembrie 2022

RO–bi–BE–6

Obiect: adoptarea RO–bi–SE–5

Trimitere inițială la legislația națională: derogarea 01-2004

Data expirării: 31 decembrie 2022

RO–bi–BE–7

Obiect: adoptarea RO–bi–SE–6

Trimitere inițială la legislația națională: derogarea 02-2003

Data expirării: 31 decembrie 2022

RO–bi–BE–8

Obiect: exceptare de la interdicția pentru conducătorul auto sau însoțitorul conducătorului auto de a deschide ambalajele de mărfuri periculoase într-un lanț de distribuție locală, de la depozitul de distribuție locală până la un comerciant cu amănuntul sau până la un utilizator final și de la comerciantul cu amănuntul până la utilizatorul final (cu excepția clasei 7).

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 8.3.3.

Conținutul anexei la directivă: interdicția pentru conducătorul auto sau însoțitorul conducătorului auto de a deschide ambalajele de mărfuri periculoase.

Conținutul legislației naționale: interdicția de a deschide ambalajele este restricționată de clauza „cu excepția cazului în care conducătorul auto sau însoțitorul conducătorului auto este autorizat în acest sens de către operatorul vehiculului”.

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Observații: luată ad litteram, interdicția astfel formulată în anexă poate să creeze probleme serioase în cadrul distribuției pentru comercializare cu amănuntul.

Data expirării: 31 decembrie 2022

RO–bi–BE–10

Obiect: transportul în imediata apropiere a amplasamentelor industriale, care include transportul pe un drum public.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.

Conținutul anexei la directivă: anexele A și B.

Conținutul legislației naționale: derogările se referă la documentație, la certificatul conducătorului auto și la etichetarea și/sau marcarea ambalajelor.

Trimitere inițială la legislația națională: derogările 10-2012, 12-2012, 24-2013, 31-2013, 07-2014, 08-2014, 09-2014 și 38-2014.

Data expirării: 31 decembrie 2022

RO–bi–BE–11

Obiect: colectarea buteliilor de butan-propan fără etichetare conformă

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 5.2.2.1.1

Conținutul anexei la directivă: buteliile de gaz trebuie să aibă aplicate etichete de periculozitate.

Conținutul legislației naționale: la colectarea buteliilor care au conținut mărfuri ONU 1965, nu este necesară înlocuirea etichetelor de periculozitate neconforme dacă vehiculul este corect etichetat (modelul 2.1)

Trimitere inițială la legislația națională: derogarea 14-2016

Data expirării: 31 decembrie 2022

RO–bi–BE–12

Obiect: transportul de mărfuri ONU 3509 în containere cu prelată pentru materiale în vrac

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 7.3.2.1

Conținutul anexei la directivă: mărfurile ONU 3509 trebuie să fie transportate în containere închise pentru materiale în vrac

Trimitere inițială la legislația națională: derogarea 15-2016

Data expirării: 31 decembrie 2022

RO–bi–BE–13

Obiect: transportul buteliilor DOT

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 6.2.3.4-6.2.3.9

Conținutul anexei la directivă: buteliile de gaz trebuie să fie fabricate și încercate în conformitate cu capitolul 6.2 din ADR

Conținutul legislației naționale: buteliile de gaz construite și încercate conform dispozițiilor Departamentului pentru Transporturi din SUA (DOT) se pot utiliza pentru transportul unui număr limitat de gaze a căror listă este anexată la derogare

Trimitere inițială la legislația națională: derogarea BWV01-2017

Data expirării: 31 decembrie 2022

DK Danemarca

RO–bi–DK–1

Obiect: numerele ONU 1202, 1203, 1223 și clasa 2 – fără document de transport.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Conținutul anexei la directivă: documentul de transport necesar.

Conținutul legislației naționale: în cazul în care se transportă produse din uleiuri minerale din clasa 3, ONU 1202, 1203 și 1223, și gaze din clasa 2 în vederea distribuirii (mărfuri care urmează să fie livrate către doi sau mai mulți destinatari și colectarea mărfurilor returnate în situații similare), nu este necesar un document de transport, cu condiția ca instrucțiunile scrise, în afara informațiilor cerute în conformitate cu ADR, să conțină informații cu privire la numărul ONU, nume și clasă.

Trimitere inițială la legislația națională: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Observații: derogarea națională respectivă este justificată de dezvoltarea unui echipament electronic care permite, de exemplu pentru companiile petroliere care îl utilizează, transmiterea continuă către vehicule a informațiilor cu privire la clienți. Deoarece acest tip de informații nu sunt disponibile la începutul operațiunii de transport și vor fi transmise vehiculului în timpul transportului, nu este posibilă întocmirea documentelor de transport înainte de începerea transportului. Aceste tipuri de transport sunt limitate la zone restrânse.

Danemarca beneficiază de o derogare pentru o dispoziție similară în temeiul articolului 6 alineatul (10) din Directiva 94/55/CE.

Data expirării: 30 iunie 2026.

RO–bi–DK–2

Obiect: adoptarea RO–bi–SE–6

Trimitere inițială la legislația națională: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, cu modificările ulterioare.

Data expirării: 30 iunie 2026

RO–bi–DK–3

Obiect: transportul mărfurilor periculoase în interiorul unor spații private aflate în imediată apropiere unul față de celălalt.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.

Conținutul anexei la directivă: cerințe privind transportul mărfurilor periculoase pe drumurile publice.

Conținutul legislației naționale: În ceea ce privește transportul rutier al mărfurilor periculoase între două sau mai multe spații private separate aflate în imediată apropiere, transportul se poate desfășura pe baza unui permis scris din partea autorității competente – se aplică anumite condiții.

Trimitere inițială la legislația națională: Bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods.

Observații: poate apărea cu ușurință o situație în care mărfurile sunt transferate între spații private aflate în imediată apropiere unul față de celălalt, dar este totuși necesar să se folosească un drum public pe o distanță foarte limitată (de exemplu, traversarea unui drum). Aceasta nu constituie transportul de mărfuri periculoase pe un drum public în sensul normal al termenului și se aplică condiții mai permisive.

Data expirării: 30 iunie 2026

RO–bi–DK–4

Obiect: transportul rutier de mărfuri periculoase din anumite clase, colectate de la gospodării private și de la întreprinderi, spre punctele de colectare a deșeurilor sau spre instalațiile de prelucrare intermediare din apropiere, în vederea eliminării.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: părțile 1-9

Conținutul anexei la directivă: dispoziții generale, dispoziții privind clasificarea, dispoziții speciale, dispoziții privind ambalarea, proceduri de transport, cerințe privind construirea și testarea ambalajelor, dispoziții privind condițiile de transport, încărcarea, descărcarea și manipularea, cerințe privind echipajul, echipamentele, exploatarea și documentele vehiculelor, precum și cerințe privind construcția vehiculelor și omologarea acestora.

Conținutul legislației naționale: în anumite condiții, mărfurile periculoase provenind de la gospodării private și de la întreprinderi pot fi transportate spre punctele de colectare a deșeurilor sau spre instalațiile de prelucrare intermediare din apropiere, în vederea eliminării. Trebuie respectate dispoziții diferite, în funcție de natura transportului și de riscurile asociate acestuia, cum ar fi cantitatea de mărfuri periculoase per ambalaj interior, per ambalaj exterior și/sau per unitate de transport, precum și dispoziții legate de caracterul auxiliar sau neauxiliar al transportului de mărfuri periculoase în raport cu activitatea principală a întreprinderii.

Trimitere inițială la legislația națională: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Observații: nu este posibilă aplicarea de către gestionarii și întreprinderile de deșeuri a tuturor dispozițiilor din secțiunea I.1 a anexei I la Directiva 2008/68/CE în cazul în care de la gospodării private și/sau de la întreprinderi sunt transportate deșeuri care pot conține reziduuri de mărfuri periculoase spre puncte de colectare a deșeurilor aflate în apropiere, în scopul eliminării. Deșeurile constau, în mod normal, în ambalaje care au fost transportate inițial în conformitate cu exceptarea prevăzută în secțiunea I.1 punctul 1.1.3.1 litera (c) din anexa I la Directiva 2008/68/CE și/sau vândute cu amănuntul. Cu toate acestea, exceptarea de la punctul 1.1.3.1 litera (c) nu se aplică transportului spre punctele de colectare a deșeurilor, iar dispozițiile secțiunii I.1 capitolul 3.4 din anexa I la Directiva 2008/68/CE nu se aplică transportului de ambalaje interioare utilizate.

Data expirării: 1 ianuarie 2025

RO–bi–DK–5

Obiect: exceptare pentru a permite încărcarea și descărcarea într-un loc public, fără permisiunea specială a autorităților competente, a mărfurilor periculoase cărora li se aplică dispoziția specială CV1 de la 7.5.11 sau dispoziția S1 de la 8.5.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la prezenta directivă: 7.5.11, 8.5

Conținutul anexei la directivă: dispoziții suplimentare referitoare la încărcare, descărcare și manipulare.

Conținutul legislației naționale: se autorizează încărcarea și descărcarea mărfurilor periculoase într-un loc public fără permisiunea specială a autorității competente, prin derogare de la cerințele de la 7.5.11 sau 8.5.

Trimitere inițială la legislația națională: Bekendtgørelse nr. 828 af 10/06/2017 om vejtransport af farligt gods.

Observații: pentru transportul național pe teritoriul statului, această dispoziție constituie o sarcină oneroasă pentru autoritățile competente, precum și pentru comunitatea de afaceri care se ocupă de mărfurile periculoase în cauză.

Data expirării: 30 iunie 2026

DE Germania

RO–bi–DE–1

Obiect: renunțarea la anumite mențiuni din documentul de transport (n2).

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1.

Conținutul anexei la directivă: conținutul documentului de transport.

Conținutul legislației naționale: pentru toate clasele, cu excepția claselor 1 (cu excepția 1.4S), 5.2 și 7:

nu este necesară nicio mențiune în documentul de transport:

(a) 

referitoare la destinatar, în cazul distribuției locale (cu excepția încărcăturii complete și a transportului pe anumite rute);

(b) 

referitoare la numărul și tipul ambalajelor, dacă nu se aplică dispozițiile prevăzute la 1.1.3.6 și dacă vehiculul este în conformitate cu toate dispozițiile din anexele A și B;

(c) 

pentru cisternele goale, necurățate, este suficient documentul de transport pentru ultima încărcătură.

Trimitere inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Observații: aplicarea tuturor dispozițiilor nu ar fi realizabilă în ceea ce privește tipul de trafic în cauză.

Derogarea a fost înregistrată de Comisie cu nr. 22 [în conformitate cu articolul 6 alineatul (10) din Directiva 94/55/CE].

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–DE–3

Obiect: transportul de deșeuri periculoase ambalate.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 1-5.

Conținutul anexei la directivă: clasificare, ambalare și marcare.

Conținutul legislației naționale: clasele 2-6.1, 8 și 9: ambalarea combinată și transportul deșeurilor periculoase în ambalaje și IBC-uri; deșeurile trebuie să fie ambalate în ambalaje interioare (astfel cum au fost colectate) și clasificate în grupe de deșeuri specifice (pentru evitarea reacțiilor periculoase în cadrul unei grupe de deșeuri); utilizarea instrucțiunilor scrise speciale pentru grupele de deșeuri, precum și ca scrisoare de trăsură; colectarea deșeurilor casnice și de laborator etc.

Trimitere inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Observații: lista nr. 6*.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–DE–5

Obiect: transportul local de ONU 3343 (amestec de nitroglicerină, desensibilizat, lichid, inflamabil, care nu este inclus în nicio altă categorie, cu un conținut masic de nitroglicerină de maximum 30 %) în containere-cisternă, cu derogare de la dispozițiile secțiunii I.1 punctul 4.3.2.1.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții privind utilizarea containerelor-cisternă.

Conținutul legislației naționale: transportul local de nitroglicerină (ONU 3343) în containere-cisternă, pe distanțe scurte, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

1.    Cerințe privind containerele-cisternă

1.1. Se pot utiliza numai containere-cisternă autorizate în mod expres pentru acest scop și care respectă, totodată, dispozițiile privind construcția, echipamentele, autorizarea modelului de construcție, încercările, etichetarea și exploatarea prevăzute în secțiunea I.1 capitolul 6.8 din anexa I la Directiva 2008/68/CE.

1.2. Mecanismul de închidere a containerului-cisternă trebuie să prezinte o supapă care să reziste la o presiune internă de 300 kPa (3 bari) peste presiunea normală și astfel să elibereze o deschidere în partea superioară cu o zonă de eliberare a presiunii de cel puțin 135 cm2 (diametru de 132 mm). Deschiderea respectivă nu trebuie să se închidă la loc după activare. Ca instalație de siguranță, se pot folosi unul sau mai multe elemente cu același model de activare și cu o zonă corespunzătoare de eliberare a presiunii. Tipul de construcție al instalației de siguranță trebuie să treacă cu succes încercarea de tip și omologarea de tip de către autoritatea responsabilă.

2.    Etichetare

Fiecare container-cisternă trebuie etichetat pe ambele fețe cu o etichetă de periculozitate în conformitate cu modelul 3 din secțiunea I.1 punctul 5.2.2.2.2 din anexa I la Directiva 2008/68/CE.

3.    Dispoziții privind operarea

3.1. Trebuie asigurat faptul că, pe parcursul transportului, nitroglicerina este distribuită în mod uniform în mediul de gelatinizare și că nu se poate produce separarea amestecului.

3.2. Pe parcursul încărcării și al descărcării, nu este permis să se rămână în sau pe vehicul decât în scopul operării echipamentelor de încărcare și de descărcare.

3.3. Containerele-cisternă trebuie golite complet la locul de descărcare. Dacă nu pot fi golite complet, ele trebuie închise ermetic după descărcare până când sunt umplute din nou.

Trimitere inițială la dispozițiile legale naționale: derogare Renania de Nord-Westfalia

Observații: aceasta vizează transportul rutier local în containere-cisternă pe distanțe scurte efectuat în cadrul unui proces industrial între două locuri fixe de producție. În scopul producerii unui produs farmaceutic, de la locul de producție A se livrează către locul de producție B, în cadrul unui transport conform cu normele, în containere-cisternă de 600 de litri, o soluție de rășini inflamabilă (ONU 1866), grupa de ambalare II. În locul de producție B, se adaugă o soluție de nitroglicerină și se amestecă, producându-se un amestec gelatinos care conține nitroglicerină, desensibilizat, lichid, inflamabil, care nu este inclus în nicio altă categorie, cu un conținut masic de nitroglicerină de maximum 30 % (ONU 3343), pentru utilizări ulterioare. Transportul retur al acestei substanțe la locul de producție A se realizează de asemenea în containerele-cisternă menționate, care au fost verificate și aprobate în mod expres de către autoritatea competentă pentru această operațiune specifică de transport și poartă codul de container L10DN.

Sfârșitul perioadei de valabilitate: 30 iunie 2022

RO–bi–DE–6

Obiect: adoptarea RO–bi–SE–6.

Trimitere inițială la legislația națională: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–DE–7

Obiect: adoptarea RO–bi–BE–10

Trimitere inițială la legislația națională:

Data expirării: 20 martie 2021

IE Irlanda

RO–bi–IE–3

Obiect: exceptare pentru a permite încărcarea și descărcarea într-un loc public, fără permisiunea specială a autorităților competente, a mărfurilor periculoase cărora li se aplică dispoziția specială CV1 de la 7.5.11 sau dispoziția S1 de la 8.5.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 7.5 și 8.5.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții suplimentare referitoare la încărcare, descărcare și manipulare.

Conținutul legislației naționale: se autorizează încărcarea și descărcarea mărfurilor periculoase într-un loc public fără permisiunea specială a autorității competente, prin derogare de la cerințele de la 7.5.11 sau 8.5.

Trimitere inițială la legislația națională: Regulation 82(5) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Observații: pentru transportul național pe teritoriul statului, această dispoziție constituie o sarcină oneroasă pentru autoritățile competente.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–IE–6

Obiect: exceptare de la cerința de la 4.3.4.2.2, care prevede ca tuburile flexibile de umplere și golire care nu sunt conectate permanent la rezervorul unui vehicul-cisternă să fie goale în timpul transportului.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 4.3.

Conținutul anexei la directivă: utilizarea vehiculelor-cisternă.

Conținutul legislației naționale: furtunurile flexibile rulate (inclusiv conductele fixe asociate acestora) instalate pe vehiculele-cisternă utilizate la distribuția cu amănuntul a produselor petroliere cu numerele de identificare a substanțelor ONU 1011, 1202, 1223, 1863 și 1978 nu este obligatoriu să fie goale în timpul transportului rutier, cu condiția adoptării de măsuri specifice pentru a preveni orice pierdere de conținut.

Trimitere inițială la legislația națională: Regulation 82(8) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Observații: furtunurile flexibile instalate pe vehiculele-cisternă care livrează la domiciliu trebuie să rămână pline în permanență, chiar și în timpul transportului. Sistemul de golire, cunoscut sub numele de sistem „țeavă umedă”, impune ca furtunul și contorul vehiculului-cisternă să fie amorsate, astfel încât să asigure primirea de către client a cantității corecte de produs.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–IE–7

Obiect: exceptarea de la unele cerințe de la 5.4.0, 5.4.1.1.1 și 7.5.11 din ADR pentru transportul în vrac al îngrășământului nitrat de amoniu ONU 2067 din porturi până la destinatari.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 5.4.0, 5.4.1.1.1 și 7.5.11.

Conținutul anexei la directivă: cerința privind existența unui document de transport separat care să indice cantitatea totală corectă a încărcăturii individuale, pentru fiecare operațiune de transport, precum și cerința privind curățarea vehiculului înainte și după fiecare transport.

Conținutul legislației naționale: derogare propusă pentru a permite modificări ale cerințelor ADR privind documentul de transport și curățarea vehiculului pentru a ține seama de aspectele practice ale transportului în vrac între port și destinatar.

Trimitere inițială la legislația națională: modificare propusă a „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Observații: dispozițiile ADR impun: (a) un document de transport separat care să indice masa totală a mărfurilor periculoase transportate în încărcătura respectivă; și (b) dispoziția specială „CV24” privind curățarea pentru fiecare încărcătură transportată între port și destinatar în timpul descărcării unui vrachier. Deoarece transportul are caracter local și implică descărcarea unui vrachier, care presupune transportul mai multor încărcături din aceeași substanță (în aceeași zi sau în zile consecutive) între vrachier și destinatar, un document de transport unic care să indice o masă totală aproximativă pentru fiecare încărcătură ar trebui să fie suficient, iar respectarea dispoziției speciale „CV24” nu ar mai trebui să fie necesară.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–IE–8

Obiect: transportul de mărfuri periculoase între clădiri private și un alt vehicul aflat în imediata vecinătate a clădirilor sau între două părți ale unor clădiri private situate în imediată vecinătate una față de cealaltă, dar separate de un drum public.

Trimitere la anexa la directivă: secțiunea 1.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.

Conținutul anexei la directivă: cerințe privind transportul rutier al mărfurilor periculoase.

Conținutul legislației naționale: excluderea din sfera de aplicare a reglementărilor în cazul în care un vehicul este utilizat pentru transferul de mărfuri periculoase

(a) 

între clădiri private și un alt vehicul aflat în imediata vecinătate a clădirilor în cauză; sau

(b) 

între două părți ale clădirilor private aflate în imediată vecinătate una față de cealaltă, dar care pot fi separate de un drum public,

cu condiția ca transportul să se efectueze pe itinerarul cel mai scurt.

Trimitere inițială la legislația națională: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Observații: diverse situații pot apărea în cazul în care mărfurile sunt transferate între două părți ale unor clădiri private sau între clădiri private și un vehicul asociat acestor clădiri, care sunt separate de un drum public. Această formă de transport nu constituie un transport de mărfuri periculoase în sensul obișnuit al termenului și, prin urmare, reglementările referitoare la transportul de mărfuri periculoase nu trebuie să fie aplicate. A se vedea, de asemenea, RO–bi–SE–3 și RO–bi–DK–3.

Data expirării: 30 ianuarie 2025

EL Grecia

RO–bi–EL–1

Obiect: derogare de la cerințele de siguranță pentru cisternele fixe (vehicule-cisternă) cu o masă brută de sub 4 tone, utilizate pentru transportul local al motorinei (ONU 1202), înmatriculate pentru prima dată în Grecia între 1 ianuarie 1991 și 31 decembrie 2002.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Conținutul anexei la directivă: cerințe privind construcția, echipamentul, omologarea de tip, controalele și încercările, precum și marcarea cisternelor fixe (vehicule-cisternă), a cisternelor demontabile, a recipientelor-cisternă și a cutiilor mobile ale cisternelor, ale căror carcase sunt construite din materiale metalice, precum și a vehiculelor-baterie și a CGEM-urilor.

Conținutul legislației naționale: dispoziție tranzitorie: cisternele fixe (vehiculele-cisternă) cu o masă brută de sub 4 tone, utilizate pentru transportul local al motorinei (ONU 1202) și înmatriculate pentru prima dată în Grecia între 1 ianuarie 1991 și 31 decembrie 2002, cu o grosime minimă a peretelui rezervorului de sub 3 mm, pot fi utilizate în continuare. Această dispoziție este destinată să reglementeze transportul local pentru vehiculele înmatriculate în perioada respectivă. Ea va fi în vigoare pentru vehiculele-cisternă doar dacă acestea sunt transformate în conformitate cu 6.8.2.1.20 și adaptate în conformitate cu:

1. 

punctele din ADR referitoare la inspecții și încercări: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5

2. 

cisternele trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la 6.8.2.1.28, 6.8.2.2.1 și 6.8.2.2.2.

În câmpul „Note” al certificatului de înmatriculare al vehiculului se înscrie următoarea mențiune: „VALABIL PÂNĂ LA 30.6.2021”.

Trimitere inițială la legislația națională: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία [Dispoziții privind construcția, echipamentele, inspecțiile și încercările cisternelor fixe (vehicule-cisternă) și cisternelor demontabile aflate în circulație, pentru anumite categorii de mărfuri periculoase].

Data expirării: 30 iunie 2021

ES Spania

RO–bi–ES–2

Obiect: echipament special pentru distribuirea amoniacului anhidru.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 6.8.2.2.2.

Conținutul anexei la directivă: pentru a se evita orice pierdere de conținut în cazul unei avarii la instalațiile exterioare (conducte, dispozitive laterale de închidere), vana interioară de închidere și suportul acesteia trebuie să fie protejate contra riscului de smulgere sub efectul presiunilor exterioare sau să fie proiectate astfel încât să reziste la aceste presiuni. Dispozitivele de umplere și de golire (inclusiv flanșele sau bușoanele filetate) și capacele de protecție (dacă există) trebuie să poată fi asigurate împotriva oricărei deschideri accidentale.

Conținutul legislației naționale: cisternele utilizate în scopuri agricole pentru distribuirea și aplicarea amoniacului anhidru care au fost puse în funcțiune înainte de 1 ianuarie 1997 pot fi echipate cu dispozitive de siguranță exterioare în locul celor interioare, cu condiția să asigure o protecție cel puțin echivalentă cu protecția oferită de peretele cisternei.

Trimitere inițială la legislația națională: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Observații: înainte de 1 ianuarie 1997, un tip de cisternă echipată cu dispozitive de siguranță externe a fost utilizat exclusiv în agricultură pentru aplicarea amoniacului anhidru direct pe sol. În prezent, se află încă în funcțiune diverse cisterne de acest tip. Acestea sunt rareori conduse încărcate pe drumurile publice, utilizându-se doar pentru împrăștierea îngrășămintelor în exploatările agricole mari.

Data expirării: 28 februarie 2022

FR Franța

RO–bi–FR–1

Obiect: utilizarea documentului maritim ca document de transport pentru călătorii pe distanțe scurte după descărcarea navei.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 5.4.1

Conținutul anexei la directivă: informații care trebuie să figureze în documentul utilizat ca document de transport pentru mărfuri periculoase.

Conținutul legislației naționale: documentul maritim se utilizează ca document de transport pe o rază de 15 km.

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 23-4.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–FR–3

Obiect: transportul cisternelor fixe pentru GPL (18).

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.

Conținutul legislației naționale: transportul cisternelor fixe pentru GPL se supune unor norme speciale. Se aplică doar pe distanțe scurte.

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 30.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–FR–4

Obiect: adoptarea RO–bi–BE–8

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Data expirării: 30 ianuarie 2022

RO–bi–FR–5

Obiect: adoptarea RO–bi–BE–5

Trimitere inițială la legislația națională: —

Data expirării: 30 iunie 2024

RO–bi–FR–6

Obiect: transport de deșeuri cu conținut de azbest liber

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 4.1.4

Conținutul anexei la directivă: instrucțiunea de ambalare P002

Conținutul legislației naționale: Transport de deșeuri cu conținut de azbest liber [nr. ONU 2212 AZBEST, AMFIBOLE (amosit, tremolit, actinolit, antofilit, crocidolit) sau nr. ONU 2590 AZBEST, CRISOTIL] de pe șantierele de construcții:

— 
deșeurile sunt transportate în camioane basculante;
— 
deșeurile sunt ambalate în „saci-container” mari – saci care se pliază, de dimensiunile basculantei – care sunt închiși bine pentru a preveni dispersarea fibrelor de azbest în timpul transportului;
— 
sacii-container sunt concepuți astfel încât să reziste la stresul la care sunt supuși în condiții normale de transport și în timpul descărcării la depozitul de deșeuri;
— 
sunt îndeplinite celelalte condiții care se aplică în temeiul ADR.

Aceste condiții de transport par a fi deosebit de potrivite pentru transportul unor mari cantități de deșeuri produse de lucrări rutiere sau de lucrări de îndepărtare a azbestului din clădiri. De asemenea, condițiile sunt adecvate pentru depozitarea finală a deșeurilor la depozitele de deșeuri autorizate și oferă o încărcare mai ușoară și, astfel, o mai bună protecție a lucrătorilor împotriva expunerii la azbest în comparație cu condițiile aplicabile în conformitate cu instrucțiunea de ambalare P002 din capitolul 4.1.4 al ADR.

Trimitere inițială la legislația națională: —

Data expirării: 30 iunie 2024

HU Ungaria

RO–bi–HU–1

Obiect: adoptarea RO–bi–SE–3

Trimitere inițială la legislația națională: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Data expirării: 30 ianuarie 2025

NL Țările de Jos

RO–bi–NL–13

Obiect: programul din 2015 privind transportul deșeurilor menajere periculoase.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 și 9.

Conținutul anexei la directivă: exceptări pentru anumite cantități, dispoziții speciale, utilizarea ambalajelor, utilizarea supraambalajelor, documentație, construirea și testarea ambalajelor, încărcarea, descărcarea și manipularea, efectivele, echipamentele, operarea, vehiculele și documentele, construirea și omologarea vehiculelor.

Conținutul legislației naționale: dispoziții privind transportul de cantități mici de deșeuri menajere periculoase, precum și de deșeuri menajere periculoase colectate de la întreprinderi, care sunt ambalate corespunzător în recipiente cu o capacitate maximă de 60 de litri. Date fiind cantitățile reduse transportate și dată fiind natura diferită a diverselor substanțe, nu este posibil ca operațiunile de transport să fie realizate cu respectarea deplină a normelor ADR. În consecință, în cadrul programului menționat mai sus se stipulează o variantă simplificată, bazată pe o serie de dispoziții din ADR.

Trimitere inițială la legislația națională: programul din 2015 privind transportul deșeurilor menajere periculoase.

Observații: programul a fost instituit pentru a permite persoanelor fizice și întreprinderilor să depoziteze cantități mici de deșeuri chimice într-un amplasament unic. Prin urmare, substanțele respective constau în reziduuri cum ar fi deșeurile de vopsele. Gradul de risc este redus prin alegerea unui mijloc de transport care include, printre altele, utilizarea unor elemente speciale de transport și avize de tipul „fumatul interzis”, plus un girofar galben, clar vizibile publicului. În ceea ce privește transportul, ideea de bază este ca siguranța să fie garantată. Aceasta se poate realiza, de exemplu, prin transportarea substanțelor în ambalaje sigilate, astfel încât să se evite dispersia sau riscul emiterii sau acumulării de vapori toxici în vehicul. Vehiculul este dotat cu unități adecvate pentru depozitarea diverselor categorii de deșeuri, care oferă protecție împotriva deplasării accidentale sau în cursul manevrelor, precum și împotriva deschiderii din neatenție. În același timp, deși cantitățile de deșeuri sunt reduse, operatorul de transport trebuie să dețină un certificat de competență profesională, dată fiind diversitatea substanțelor respective. Din cauza lipsei de cunoștințe a persoanelor fizice în ceea ce privește nivelurile de periculozitate aferente acestor substanțe, trebuie să se pună la dispoziție instrucțiuni scrise, conform celor prevăzute în anexa la program.

Data expirării: 30 iunie 2021

PT Portugalia

RO–bi–PT–1

Obiect: Documentație de transport pentru ONU 1965

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la documentația de transport.

Conținutul legislației naționale: denumirea corectă pentru expediție care trebuie indicată în documentul de transport, astfel cum se prevede în secțiunea 5.4.1 din RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), pentru gazele butan și propan din comerț, prevăzute la rubrica colectivă „Nr. ONU 1965 hidrocarburi gazoase, lichefiate, n.s.a.”, transportate în butelii, poate fi înlocuită cu alte denumiri comerciale, după cum urmează:

„ONU 1965 Butan” în cazul amestecurilor A, A01, A02 și A0, descrise în subsecțiunea 2.2.2.3 din RPE, transportate în butelii;

„ONU 1965 Propan” în cazul amestecului C, descris în subsecțiunea 2.2.2.3 din RPE, transportat în butelii.

Trimitere inițială la legislația națională: Despacho DGTT 7560/2004, 16 aprilie 2004, în temeiul articolului 5, nr. 1, din Decreto-Lei nr. 267-A/2003 din 27 octombrie.

Observații: se recunoaște importanța facilitării completării documentelor de transport pentru mărfuri periculoase de către operatorii economici, cu condiția ca siguranța acestor operațiuni să nu fie afectată.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–PT–2

Obiect: documentația de transport pentru cisterne și recipiente goale necurățate.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la documentația de transport.

Conținutul legislației naționale: pentru călătoriile dus-întors ale cisternelor și recipientelor goale în care au fost transportate mărfuri periculoase, documentul de transport menționat în secțiunea 5.4.1 a RPE poate fi înlocuit cu documentul de transport eliberat pentru călătoria imediat anterioară, efectuată pentru livrarea mărfurilor.

Trimitere inițială la legislația națională: Despacho DGTT 15162/2004 din 28 iulie 2004, în temeiul articolului 5, nr. 1, din Decreto-Lei nr. 267-A/2003 din 27 octombrie.

Observații: obligația ca transportul cisternelor și recipientelor goale care au conținut mărfuri periculoase să fie însoțite de un document de transport în conformitate cu RPE creează, în anumite cazuri, dificultăți practice, care pot fi minimalizate fără a aduce atingere siguranței.

Data expirării: 30 iunie 2021

FI Finlanda

RO–bi–FI–1

Obiect: modificarea informațiilor din documentul de transport referitor la substanțe explozive.

Temei juridic: articolul 6 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/68/CE

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.2.1 litera (a)

Conținutul anexei la directivă: dispoziții speciale pentru clasa 1.

Conținutul legislației naționale: în documentul de transport, se permite indicarea numărului de detonatoare (1 000 de detonatoare corespund la 1 kg de substanțe explozive) în locul masei nete reale a substanțelor explozive.

Trimitere inițială la legislația națională: Regulamentul Agenției finlandeze pentru siguranța transporturilor privind transportul rutier de mărfuri periculoase

Observații: informația se consideră a fi suficientă pentru transportul național. Această derogare se utilizează în principal pentru transportul local de cantități mici de explozibili pentru sectorul minier.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–FI–3

Obiect: adoptarea RO–bi–DE–1

Trimitere inițială la legislația națională:

Data expirării: 28 februarie 2022

RO–bi–FI-4

Obiect: adoptarea RO–bi–SE–6

Trimitere inițială la legislația națională: Government Decree on a Driving Certificate for Drivers of Vehicles Carrying Dangerous Goods (401/2011)

Data expirării: 30 iunie 2021

SE Suedia

RO–bi–SE–1

Obiect: transportul de deșeuri periculoase către instalațiile de eliminare a deșeurilor periculoase.

Trimitere la secțiunea I.1 a anexei I la Directiva 2008/68/CE: părțile 5 și 6.

Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la construirea și testarea ambalajelor.

Conținutul legislației naționale: transportul de ambalaje care conțin deșeuri constând în mărfuri periculoase se efectuează, cu câteva excepții, în conformitate cu dispozițiile ADR, de la care sunt permise numai câteva excepții. Nu sunt permise excepții pentru toate tipurile de substanțe și articole.

Principalele excepții sunt:

ambalajele mici (mai puțin de 30 kg) pentru deșeuri constând în mărfuri periculoase pot fi împachetate în ambalaje, inclusiv IBC-uri și ambalaje mari, fără a se conforma dispozițiilor din secțiunea I.1 punctele 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 și 6.6.5.4.3 din anexa I la prezenta directivă. În cazul ambalajelor, inclusiv al IBC-urilor sau al ambalajelor mari, nu este necesară testarea gradului de pregătire pentru transport pe un eșantion reprezentativ de ambalaje interioare mici.

Această excepție este permisă cu condiția ca:

— 
ambalajele, IBC-urile și ambalajele mari să fie conforme cu tipul care a fost testat și aprobat în conformitate cu grupa de ambalare I sau II din dispozițiile aplicabile din secțiunea I.1 punctele 6.1, 6.5 sau 6.6 din anexa I la prezenta directivă;
— 
ambalajele mici să fie împachetate cu un material absorbant care să rețină orice lichid liber care s-ar putea scurge în ambalajele exterioare, în IBC-uri sau în ambalajele mari în timpul transportului; precum și
— 
ambalajele, IBC-urile sau ambalajele mari, pregătite pentru transport, să aibă o greutate brută care să nu depășească masa brută permisă indicată pe marcajul de tip ONU pentru grupele de ambalare I sau II pentru ambalaje, IBC-uri sau ambalaje mari; precum și
— 
următoarea mențiune să fie inclusă în documentul de transport „Ambalat în conformitate cu partea 16 din ADR-S”.

Trimitere inițială la legislația națională: apendicele S – Reglementări speciale pentru transportul rutier național de mărfuri periculoase, elaborate în conformitate cu Legea privind transportul mărfurilor periculoase.

Observații: punctele 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 și 6.6.5.4.3 din secțiunea I.1 din anexa I la prezenta directivă sunt dificil de aplicat deoarece ambalajele, IBC-urile și ambalajele mari trebuie să fie testate pe un eșantion reprezentativ de deșeuri, care este dificil de prevăzut dinainte.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–2

Obiect: numele și adresa expeditorului în documentul de transport.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.

Conținutul anexei la directivă: informații generale care trebuie să figureze în documentul de transport.

Conținutul legislației naționale: legislația națională precizează că numele și adresa expeditorului nu sunt necesare în cazul în care ambalajele goale necurățate sunt returnate în cadrul unui sistem de distribuție.

Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observații: ambalajele goale necurățate care sunt returnate vor conține, în majoritatea cazurilor, cantități mici de mărfuri periculoase.

Această derogare este utilizată în principal de către uzine la returnarea recipientelor de gaz goale, necurățate, în schimbul celor pline.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–3

Obiect: transportul mărfurilor periculoase în imediata apropiere a amplasamentelor industriale, care include transportul pe drumurile publice între diferitele zone ale amplasamentelor.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.

Conținutul anexei la directivă: cerințe privind transportul mărfurilor periculoase pe drumurile publice.

Conținutul legislației naționale: transportul mărfurilor periculoase în imediata apropiere a amplasamentelor industriale, care include transportul pe drumurile publice între diferitele zone ale amplasamentelor. Derogările se referă la etichetarea și marcarea ambalajelor, la documentele de transport, la certificatul conducătorului auto și la certificatul de omologare conform părții 9.

Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observații: există câteva situații în care mărfurile periculoase se transferă între spații situate pe laturile opuse ale unui drum public. Această formă de transport nu constituie transport de mărfuri periculoase pe un drum privat și, prin urmare, trebuie să se aplice cerințele specifice. A se compara, de asemenea, cu articolul 6 alineatul (14) din Directiva 96/49/CE.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–4

Obiect: transportul mărfurilor periculoase confiscate de autorități.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.

Conținutul anexei la directivă: cerințe privind transportul rutier al mărfurilor periculoase.

Conținutul legislației naționale: se pot autoriza abateri de la reglementări, în cazul în care acestea se justifică din motive de protecția muncii, prevenirea riscurilor aferente descărcării, depunerea de dovezi etc.

Abaterile de la reglementări se autorizează doar în cazul în care se asigură niveluri de siguranță satisfăcătoare în timpul transportului în condiții normale.

Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observații: aceste derogări se pot aplica doar de către autoritățile care confiscă mărfuri periculoase.

Această derogare este destinată transportului local, de exemplu de mărfuri care au fost confiscate de poliție, precum explozibili sau bunuri furate. Problema care apare în cazul acestor tipuri de mărfuri este că nu se poate face o clasificare sigură a acestora. În plus, adesea mărfurile nu sunt ambalate, marcate sau etichetate în conformitate cu ADR. În fiecare an poliția efectuează câteva sute de astfel de transporturi. În cazul băuturilor alcoolice de contrabandă, acestea trebuie să fie transportate de la locul confiscării la un depozit pentru păstrarea probelor și apoi la o instalație de eliminare, ultimele două amplasamente putându-se afla la distanțe mari una de alta. Abaterile permise sunt: (a) nu este necesară etichetarea fiecărui ambalaj; și (b) nu este necesară utilizarea de ambalaje autorizate. Cu toate acestea, fiecare palet care conține astfel de ambalaje trebuie corect etichetat. Toate celelalte cerințe trebuie îndeplinite. În fiecare an se efectuează aproximativ 20 de transporturi de acest tip.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–5

Obiect: transportul mărfurilor periculoase în imediata apropiere a porturilor.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Conținutul anexei la directivă: documentele care trebuie să se afle la bordul unității de transport; fiecare unitate de transport care transportă mărfuri periculoase trebuie să fie dotată cu echipamentele specificate; omologarea vehiculelor.

Conținutul legislației naționale: nu sunt necesare documente la bordul unității de transport (cu excepția certificatului conducătorului auto).

Nu este necesară dotarea unității de transport cu echipamentele specificate la 8.1.5.

Pentru tractoare nu este necesar un certificat de omologare.

Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observații: a se compara cu articolul 6 alineatul (14) din Directiva 96/49/CE.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–6

Obiect: certificatul de formare ADR al inspectorilor.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 8.2.1.

Conținutul anexei la directivă: conducătorii vehiculelor trebuie să urmeze cursuri de formare.

Conținutul legislației naționale: nu este necesar ca inspectorii care efectuează inspecția tehnică anuală a vehiculelor să frecventeze cursurile de formare menționate la 8.2 sau să dețină un certificat de formare ADR.

Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observații: în unele cazuri, este posibil ca vehiculele verificate în cadrul inspecției tehnice să transporte o încărcătură de mărfuri periculoase, de exemplu cisterne goale necurățate.

Dispozițiile de la punctele 1.3 și 8.2.3 se aplică în continuare.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–7

Obiect: distribuția locală a produselor cu numerele ONU 1202, 1203 și 1223 în autocisterne.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Conținutul anexei la directivă: pentru cisternele și recipientele-cisternă goale necurățate, descrierea se face în conformitate cu 5.4.1.1.6. Numele și adresele destinatarilor multipli pot fi menționate în alte documente.

Conținutul legislației naționale: pentru cisternele și recipientele-cisternă goale necurățate, nu este necesară descrierea în documentul de transport în conformitate cu 5.4.1.1.6, în cazul în care cantitatea de substanță din planul de încărcare este marcată cu 0 (zero). Numele și adresa destinatarilor nu sunt necesare în niciun document aflat la bordul vehiculului.

Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Data expirării: 30 iunie 2021.

RO–bi–SE–9

Obiect: transportul local către terenurile agricole sau șantierele de construcții.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 5.4, 6.8 și 9.1.2.

Conținutul anexei la directivă: documentul de transport, construcția cisternelor, certificatul de omologare.

Conținutul legislației naționale: nu este necesar ca transportul local către terenurile agricole sau șantierele de construcții să respecte dispozițiile anumitor reglementări:

(a) 

nu este necesară declararea mărfurilor periculoase;

(b) 

se pot utiliza în continuare cisternele/rezervoarele mai vechi care nu au fost construite în conformitate cu dispozițiile prevăzute la 6.8, ci în conformitate cu vechea legislație națională, și sunt instalate pe rulote de șantier;

(c) 

autocisternele mai vechi, care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la 6.7 sau la 6.8, destinate transportului de substanțe cu numerele ONU 1268, 1999, 3256 și 3257, cu sau fără echipamente pentru acoperirea suprafeței de drum, se pot utiliza în continuare pentru transporturi locale și în imediata apropiere a șantierelor de construcții de drumuri;

(d) 

nu sunt necesare certificate de omologare pentru rulotele de șantier și autocisternele cu sau fără echipamente pentru acoperirea suprafeței de drum.

Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observații: o rulotă de șantier este un tip de caravană pentru o echipă de lucru, cu o cabină pentru echipă și dotată cu o cisternă/un rezervor pentru motorină, neomologat(ă), destinată funcționării tractoarelor forestiere.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–10

Obiect: transportul de explozivi în cisterne.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 4.1.4.

Conținutul anexei la directivă: explozivii se pot ambala doar în conformitate cu 4.1.4.

Conținutul legislației naționale: autoritatea națională de resort va omologa vehiculele destinate transportului explozivilor în cisterne. Transportul în cisterne este permis doar pentru explozivii enumerați în regulament sau printr-o autorizație specială eliberată de autoritatea competentă.

Un vehicul încărcat cu explozivi în cisterne trebuie marcat și etichetat în conformitate cu punctele 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 și 5.3.1.4. Un singur vehicul din unitatea de transport poate conține mărfuri periculoase.

Trimitere inițială la legislația națională: Apendicele S – Reglementări speciale pentru transportul rutier național de mărfuri periculoase, elaborate în conformitate cu Legea privind transportul mărfurilor periculoase și cu regulamentul suedez SÄIFS 1993:4.

Observații: această derogare se aplică doar transportului național și atunci când transportul respectiv are, de regulă, un caracter local. Dispozițiile în cauză erau în vigoare în Suedia înaintea aderării acesteia la Uniunea Europeană.

Doar două companii efectuează transporturi de explozivi în vehicule-cisternă. În viitorul apropiat se prevede trecerea la emulsii.

Fosta derogare nr. 84.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–11

Obiect: permisul de conducere.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: 8.2.

Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la formarea echipajului vehiculului.

Conținutul legislației naționale: formarea conducătorilor auto nu este permisă pe vehiculele menționate la 8.2.1.1.

Trimitere inițială la legislația națională: apendicele S – Reglementări speciale pentru transportul rutier național de mărfuri periculoase, elaborate în conformitate cu Legea privind transportul mărfurilor periculoase.

Observații: transportul local.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–12

Obiect: transportul de artificii cu numărul ONU 0335.

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: anexa B, 7.2.4, V2 (1)

Conținutul anexei la directivă: dispoziții pentru utilizarea vehiculelor EX/II și EX/III.

Conținutul legislației naționale: în cazul transportului de artificii ONU 0335, dispoziția specială V2 (1) de la 7.2.4 se aplică numai pentru un conținut net de explozibili mai mare de 3 000 kg (4 000 kg cu remorcă), cu condiția ca artificiile să fi fost incluse în categoria ONU 0335 conform tabelului de clasificări predefinite a artificiilor de la punctul 2.1.3.5.5 din cadrul ediției a paisprezecea revizuită a Recomandărilor ONU privind transportul de mărfuri periculoase.

O astfel de includere se efectuează de comun acord cu autoritatea competentă. Verificarea acesteia se realizează la bordul unității de transport.

Trimitere inițială la legislația națională: Apendicele S  Reglementări speciale pentru transportul rutier național de mărfuri periculoase, elaborate în conformitate cu Legea privind transportul mărfurilor periculoase.

Observații: transportul de artificii este limitat în timp la două perioade scurte ale anului, și anume în momentul trecerii de la un an la altul și la trecerea de la luna aprilie la luna mai. Transportul de la expeditor la terminale poate fi efectuat fără prea mari probleme de vehiculele omologate EX din actualul parc auto. Totuși, distribuția atât a artificiilor de la terminale către zonele de achiziționare, cât și a surplusurilor înapoi către terminal este limitată, din cauza numărului mic de vehicule omologate EX. Companiile de transport nu sunt interesate să investească în astfel de aprobări, deoarece se află în imposibilitatea de a-și recupera costurile. Acest lucru pune în pericol întreaga existență a expeditorilor de artificii, deoarece produsele acestora nu pot ajunge pe piață.

În caz de utilizare a prezentei derogări, clasificarea artificiilor trebuie efectuată în baza listei predefinite în cadrul Recomandărilor ONU, pentru a beneficia de cea mai actualizată clasificare posibilă.

O excepție similară există și pentru artificiile ONU 0336, încorporată în Dispoziția specială 651, 3.3.1 din ADR 2005.

Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–13

Obiect: adoptarea RO–bi–DK–4

Temei juridic: Directiva 2008/68/CE, articolul 6 alineatul (2) litera (b) punctul (i) (transportul local pe distanțe scurte)

Trimitere la secțiunea I.1 din anexa I la Directiva 2008/68/CE: părțile 1-9.

Conținutul anexei la directivă:

Trimiterea la legislația națională: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observații:

Data expirării: 30 iunie 2022.

▼B
ANEXA II

TRANSPORTUL FEROVIAR

▼M20

II.1.    RID

Anexa la RID, astfel cum se aplică începând de la 1 ianuarie 2021, înțelegându-se că termenul „stat contractant la RID” se înlocuiește, după caz, cu termenul „stat membru”.

▼B

II.2.    Dispoziții tranzitorii suplimentare

1. Statele membre pot menține în vigoare derogările adoptate în temeiul articolului 4 din Directiva 96/49/CE până la 31 decembrie 2010 sau până la data în care anexa II secțiunea II.1 este modificată astfel încât să reflecte Recomandările ONU privind transportul de mărfuri periculoase menționate la respectivul articol, în cazul în care această dată este anterioară.

2. Pe teritoriul său, fiecare stat membru poate să autorizeze utilizarea unor vagoane și vagoane-cisternă cu ecartamentul de 1 520 /1 524 mm, construite înainte de 1 iulie 2005, care nu respectă dispozițiile prezentei directive, dar au fost construite în conformitate cu anexa II la SMGS sau cu cerințele interne ale statului membru respectiv în vigoare la 30 iunie 2005, cu condiția ca aceste vagoane să fie menținute la nivelurile necesare de siguranță.

3. Pe teritoriul său, fiecare stat membru poate să autorizeze utilizarea unor cisterne și vagoane construite înainte de 1 ianuarie 1997 care nu respectă dispozițiile prezentei directive, dar au fost construite în conformitate cu cerințele interne în vigoare la 31 decembrie 1996, cu condiția ca aceste cisterne și vagoane să fie menținute la nivelele necesare de siguranță.

Cisternele și vagoanele construite la 1 ianuarie 1997 sau după această dată și care nu respectă dispozițiile prezentei directive, dar care au fost construite în conformitate cu cerințele Directivei 96/49/CE în vigoare la data construcției acestora, pot fi utilizate în continuare pentru transportul național.

4. Pe teritoriul propriu, un stat membru în care temperatura ambiantă este de regulă mai mică de – 20 °C poate să impună norme mai severe referitoare la temperatura de funcționare a materialelor utilizate pentru ambalarea materialelor plastice, cisterne și echipamentul acestora destinate utilizării în transportul feroviar național de mărfuri periculoase până la includerea în anexa II secțiunea II.1 din prezenta directivă a dispozițiilor privind temperaturile de referință corespunzătoare pentru zonele climatice date.

5. Un stat membru poate, pe teritoriu propriu, să mențină dispozițiile de drept intern, altele decât cele prevăzute în prezenta directivă, cu privire la temperatura de referință pentru transportul gazelor lichefiate sau al amestecurilor de gaze lichefiate, până la includerea temperaturilor de referință corespunzătoare pentru zonele climatice desemnate în standardele europene și menționarea lor în anexa II secțiunea II.1 din prezenta directivă.

6. Fiecare stat membru poate, pentru operațiunile de transport efectuate cu vagoane înmatriculate pe teritoriul propriu, să mențină dispozițiile de drept intern în vigoare la 31 decembrie 1996 cu privire la afișarea sau plasarea unui cod de acțiune de urgență sau card de pericol în locul numărului de identificare a pericolului prevăzut în anexa II secțiunea II.1 din prezenta directivă.

7. Pentru transportul prin tunelul de sub Canalul Mânecii, Franța și Regatul Unit pot să impună dispoziții mai severe decât cele prevăzute în prezenta directivă.

8. Un stat membru poate să mențină și să elaboreze pentru teritoriul său dispoziții privind transportul feroviar de mărfuri periculoase din și către părțile contractante ale OSJD. Prin măsuri și obligații corespunzătoare, statele membre respective garantează menținerea unui nivel de siguranță echivalent cu cel prevăzut în anexa II secțiunea II.1.

Comisia va fi informată cu privire la astfel de dispoziții și va informa corespunzător, la rândul său, celelalte state membre.

În termen de zece ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia va evalua consecințele dispozițiilor prevăzute la acest punct. Dacă este necesar, Comisia va prezenta propuneri corespunzătoare însoțite de un raport.

9. Statele membre pot să mențină restricțiile naționale privind transportul de substanțe care conțin dioxină și furan, aplicabile la 31 decembrie 1996.

▼M19

II.3.    Derogări naționale

Derogări acordate statelor membre pentru transportul de mărfuri periculoase pe teritoriul lor, în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Directiva 2008/68/CE.

Numerotarea derogărilor: RA–a/bi/bii–MS–nn

RA

transport feroviar

a/bi/bii

articolul 6 alineatul (2) a/bi/bii

SM

abreviere pentru statul membru

nn

număr de ordine

În temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/68/CE

DE Germania

RA–a–DE–2

Obiect: autorizarea ambalării în comun.

Trimitere la secțiunea II.1 din anexa II la Directiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.

Conținutul anexei la directivă: interzicerea ambalării în comun.

Conținutul legislației naționale: clasele 1.4S, 2, 3 și 6.1; autorizarea ambalării combinate a articolelor din clasa 1.4S (cartușe pentru arme mici), a aerosolilor (clasa 2) și a materialelor de curățare și tratare din clasele 3 și 6.1 (numerele ONU indicate) sub formă de seturi care se vând în ambalaje combinate din grupa de ambalaje II și în cantități mici.

Trimitere inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Observații: lista nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Data expirării: 30 iunie 2021

FR Franța

RA–a–FR–3

Obiect: transportul pentru necesitățile proprii ale transportatorului feroviar.

Trimitere la secțiunea II.1 din anexa II la Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Conținutul anexei la directivă: informații referitoare la materialele periculoase care trebuie să figureze în scrisoarea de trăsură.

Conținutul legislației naționale: transportul pentru necesitățile proprii ale transportatorului feroviar al unor cantități care nu depășesc limitele stabilite la 1.1.3.6 nu se supune obligației de declarare a încărcăturii.

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 20.2.

Data expirării: 30 iunie 2021

RA–a–FR–4

Obiect: exceptare de la etichetare a anumitor vagoane de mesagerie.

Trimitere la secțiunea II.1 din anexa II la Directiva 2008/68/CE: 5.3.1.

Conținutul anexei la directivă: obligația de a aplica etichete pe pereții vagoanelor.

Conținutul legislației naționale: se etichetează numai vagoanele de mesagerie care transportă mai mult de 3 tone dintr-un material din aceeași clasă (alta decât 1, 6.2 sau 7).

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.1.

Data expirării: 30 iunie 2021

SE Suedia

RA–a–SE–1

Obiect: nu este necesară marcarea cu etichete a unui vagon de cale ferată care transportă mărfuri periculoase sub formă de mesagerie expres.

Trimitere la secțiunea II.1 din anexa II la Directiva 2008/68/CE: 5.3.1.

Conținutul anexei la directivă: este necesară afișarea etichetelor pe vagoanele de cale ferată încărcate cu mărfuri periculoase.

Conținutul legislației naționale: nu este necesară marcarea cu etichete a unui vagon de cale ferată care transportă mărfuri periculoase sub formă de mesagerie expres.

Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observații: există limite cantitative în RID pentru mărfurile desemnate ca mărfuri expres. Prin urmare, este vorba de cantități mici.

Data expirării: 30 iunie 2021

În temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (b) punctul (i) din Directiva 2008/68/CE

DK Danemarca

RA–bi–DK–1

Obiect: transportul mărfurilor periculoase în tuneluri

Trimitere la secțiunea II.1 din anexa II la Directiva 2008/68/CE: 7.5

Conținutul anexei la directivă: încărcare, descărcare și distanțe de protecție

Conținutul legislației naționale: legislația include prevederi alternative la cele stipulate în secțiunea II.1 a anexei II la Directiva 2008/68/CE cu privire la transportul prin tunelul feroviar care face parte din legătura fixă ce traversează strâmtoarea Storebælt și Øresund. Aceste dispoziții alternative sunt legate doar de volumul încărcăturii și de distanța dintre încărcăturile de mărfuri periculoase.

Trimitere inițială la legislația națională: Bestemmelser om transport af Eksplosiver i jernbanetunnellerne på Storebælt og Øresund, 11. maj 2017.

Observații:

Data expirării: 30 iunie 2022

RA–bi–DK–2

Obiect: transportul mărfurilor periculoase în tuneluri

Trimitere la secțiunea II.1 din anexa II la Directiva 2008/68/CE: 7.5

Conținutul anexei la directivă: încărcare, descărcare și distanțe de protecție

Conținutul legislației naționale: legislația include prevederi alternative la cele stipulate în secțiunea II.1 a anexei II la Directiva 2008/68/CE cu privire la transportul prin tunelul feroviar care face parte din legătura fixă ce traversează strâmtoarea Øresund. Aceste dispoziții alternative sunt legate doar de volumul încărcăturii și de distanța dintre încărcăturile de mărfuri periculoase.

Trimitere inițială la legislația națională: Bestemmelser om transport af Eksplosiver i jernbanetunnellerne på Storebælt og Øresund, 11. maj 2017.

Observații:

Data expirării: 28 februarie 2022

DE Germania

RA–bi–DE–2

Obiect: transportul de deșeuri periculoase ambalate.

Trimitere la secțiunea II.1 din anexa II la Directiva 2008/68/CE: 1-5.

Conținutul anexei la directivă: clasificare, ambalare și marcare.

Conținutul legislației naționale: clasele 2-6.1, 8 și 9: ambalarea combinată și transportul deșeurilor periculoase în ambalaje și IBC-uri; deșeurile trebuie să fie ambalate în ambalaje interioare (astfel cum au fost colectate) și clasificate în grupe de deșeuri specifice (pentru evitarea reacțiilor periculoase în cadrul unei grupe de deșeuri); utilizarea instrucțiunilor scrise speciale pentru grupele de deșeuri, de asemenea și ca scrisoare de trăsură; colectarea deșeurilor casnice și de laborator etc.

Trimitere inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Observații: lista nr. 6*.

Data expirării: 30 iunie 2021

RA–bi–DE–3

Obiect: transportul local de ONU 1381 (fosfor, galben, în apă), clasa 4.2, grupa de ambalaje I, în vagoane-cisternă de cale ferată.

Trimitere la secțiunea II.1 din anexa II la Directiva 2008/68/CE: 6.8, 6.8.2.3.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții privind construcția de cisterne și de vagoane-cisternă. Capitolul 6.8 subpunctul 6.8.2.3 prevede omologarea de tip pentru cisternele care transportă substanța cu numărul ONU 1381 (fosfor, galben, în apă).

Conținutul legislației naționale: transportul local de ONU 1381 (fosfor, galben, în apă), clasa 4.2, grupa de ambalaje I, pe distanțe scurte (de la Sassnitz-Mukran la Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz și Bitterfeld) în vagoane-cisternă de cale ferată construite în conformitate cu standarde rusești. Transportul mărfurilor face obiectul unor dispoziții operaționale suplimentare stabilite de autoritățile de siguranță competente.

Trimitere inițială la legislația națională: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Data expirării: 30 ianuarie 2025.

SE Suedia

RA–bi–SE–1

Obiect: transportul de deșeuri periculoase către instalațiile de eliminare a deșeurilor periculoase.

Trimitere la secțiunea II.1 din anexa II la Directiva 2008/68/CE: părțile 5 și 6.

Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la construirea și testarea ambalajelor.

Conținutul legislației naționale: transportul de ambalaje care conțin deșeuri constând în mărfuri periculoase se efectuează în conformitate cu dispozițiile prezentei directive, de la care sunt permise numai câteva excepții. Nu sunt permise excepții pentru toate tipurile de substanțe și articole.

Principalele excepții sunt:

ambalajele mici (mai puțin de 30 kg) pentru deșeuri constând în mărfuri periculoase pot fi împachetate în ambalaje, inclusiv IBC-uri și ambalaje mari, fără a se conforma dispozițiilor din secțiunea II.1 subpunctele 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 și 6.6.5.4.3 din anexa II la prezenta directivă. În cazul ambalajelor, inclusiv al IBC-urilor sau al ambalajelor mari, nu este necesară testarea gradului de pregătire pentru transport pe un eșantion reprezentativ de ambalaje interioare mici.

Această excepție este permisă cu condiția ca:

— 
ambalajele, IBC-urile și ambalajele mari să fie conforme cu tipul care a fost testat și aprobat în conformitate cu grupa de ambalare I sau II din dispozițiile aplicabile din secțiunea II.1 punctele 6.1, 6.5 sau 6.6 din anexa II la prezenta directivă;
— 
ambalajele mici să fie împachetate cu un material absorbant care să rețină orice lichid liber care s-ar putea scurge în ambalajele exterioare, în IBC-uri sau în ambalajele mari în timpul transportului; precum și
— 
ambalajele, IBC-urile sau ambalajele mari, pregătite pentru transport, să aibă o greutate brută care să nu depășească masa brută permisă indicată pe marcajul de tip ONU pentru grupele de ambalare I sau II pentru ambalaje, IBC-uri sau ambalaje mari; precum și
— 
următoarea mențiune să fie inclusă în documentul de transport: „Ambalat în conformitate cu partea 16 din RID-S”.

Trimitere inițială la legislația națională: Apendicele S – reglementări speciale pentru transportul feroviar național de mărfuri periculoase, elaborate în conformitate cu Legea privind transportul mărfurilor periculoase.

Observații: punctele 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 și 6.6.5.4.3 din secțiunea II.1 din anexa II la prezenta directivă sunt dificil de aplicat deoarece ambalajele, IBC-urile și ambalajele mari trebuie să fie testate pe un eșantion reprezentativ de deșeuri, care este dificil de prevăzut dinainte.

Data expirării: 30 iunie 2021.

În temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) din Directiva 2008/68/CE

DE Germania

RA–bii–DE–1

Obiect: transportul local de ONU 1051 (cianură de hidrogen, stabilizată, lichidă, cu un conținut masic de maximum 1 % apă), în vagoane-cisternă de cale ferată, cu derogare de la secțiunea II.1 punctul 1 din anexa II la Directiva 2008/68/CE.

Trimitere la secțiunea II.1 din anexa II la Directiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Conținutul anexei la directivă: interzicerea transportului de ONU 1051 (cianură de hidrogen), stabilizată, lichidă, cu un conținut masic de maximum 1 % apă, în vagoane‐cisternă de cale ferată (cisterne RID).

Conținutul legislației naționale: transportul feroviar local pe anumite rute desemnate, care face parte dintr-un proces industrial specific și este strict controlat în condiții clar definite. Transportul se efectuează în vagoane-cisternă autorizate expres în acest scop, ale căror construcție și echipamente sunt adaptate constant în conformitate cu cele mai recente cerințe de siguranță. Procesul de transport este reglementat în detaliu prin dispoziții suplimentare de siguranță în exploatare, în acord cu autoritățile competente din domeniul siguranței și al intervențiilor de urgență, și este monitorizat de autoritățile de supraveghere relevante.

Trimitere inițială la dispozițiile legale naționale: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, No E 1/97.

Sfârșitul perioadei de valabilitate: 1 ianuarie 2023

RA–bii–DE–2

Obiect: transportul local, pe rute stabilite, de ONU 1402 (carbonat de calciu), grupa de ambalaje I, în containere amplasate pe vagoane.

Trimitere la secțiunea II.1 din anexa II la Directiva 2008/68/CE: 3.2, 7.3.1.1

Conținutul anexei la directivă: dispoziții generale privind transportul în vrac. Capitolul 3.2, tabelul A, interzice transportul în vrac al carbonatului de calciu.

Conținutul legislației naționale: transportul local pe calea ferată al ONU 1402 (carbonat de calciu), grupa de ambalaje I, pe rute special stabilite, în cadrul unui proces industrial definit și controlat îndeaproape în condiții specificate clar. Încărcăturile se transportă în containere special construite, în vagoane. Transportul mărfurilor face obiectul unor dispoziții operaționale suplimentare stabilite de autoritățile de siguranță competente.

Trimitere inițială la legislația națională: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Data expirării: 15 ianuarie 2024.

▼B
ANEXA III

TRANSPORTUL PE CĂI NAVIGABILE INTERIOARE

▼M20

III.1.    ADN

Regulamentele anexate la ADN, astfel cum se aplică începând de la 1 ianuarie 2021, precum și articolul 3 literele (f) și (h) și articolul 8 alineatele (1) și (3) din ADN, înțelegându-se că termenul „parte contractantă” se înlocuiește, după caz, cu termenul „stat membru”.

▼B

III.2.    Dispoziții tranzitorii suplimentare

1. Statele membre pot să mențină restricții privind transportul de substanțe care conțin dioxină și furan, aplicabile la 30 iunie 2009.

2. Certificatele, în conformitate cu anexa III secțiunea III.1 (punctul 8.1), emise înainte sau în timpul perioadei de tranziție menționate la articolul 7 alineatul (2), rămân valabile până la 30 iunie 2016, exceptând cazul în care se indică o perioadă mai scurtă de valabilitate în certificatul însuși.

▼M15

III.3.    Derogări naționale( 1 ) JO L 123, 12.5.2016, p. 1.