Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 126 din 13-04-2021

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/586 A COMISIEI

din 12 aprilie 2021

de modificare a Deciziei 2007/330/CE de ridicare a interdicțiilor privind circulația anumitor produse de origine animală în insula Cipru în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 866/2004 al Consiliului și de stabilire a condițiilor privind circulația produselor respective cu privire la „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” (DOP)

[notificată cu numărul C(2021) 2386]

(Text cu relevanță pentru SEE)

 

Intrare în vigoare: data notificării: 13/04/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 866/2004 al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind regimul stabilit în temeiul dispozițiilor articolului 2 din Protocolul nr. 10 la Actul de aderare (1), în special articolul 4 alineatul (9),

întrucât:

(1)

În așteptarea reunificării Ciprului, articolul 1 alineatul (1) din Protocolul nr. 10 din Actul de aderare suspendă punerea în aplicare a acquis-ului în zonele din Republica Cipru în care guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv.

(2)

Din motive de sănătate publică și de sănătate animală, Regulamentul (CE) nr. 866/2004 interzice circulația animalelor vii și a produselor de origine animală care fac obiectul cerințelor veterinare ale Uniunii peste linia de demarcație care separă zonele din Republica Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv, de zonele în care guvernul respectiv exercită un astfel de control.

(3)

Articolul 4 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 866/2004 prevede că interdicțiile privind animalele vii sau produsele de origine animală care fac obiectul cerințelor veterinare ale Uniunii pot fi ridicate prin decizii ale Comisiei de stabilire a condițiilor aplicabile comerțului, adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 58 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

(4)

Decizia 2007/330/CE a Comisiei (3) ridică interdicțiile privind circulația produselor de origine animală în ceea ce privește peștele proaspăt și mierea destinată consumului uman, cu condiția ca produsele respective să îndeplinească condițiile stabilite în anexele I și, respectiv, II la decizia respectivă.

(5)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/591 al Comisiei (4) a introdus o denumire în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate cu privire la „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” (DOP) (denumit în continuare „produsul”).

(6)

Această denumire de origine protejată acoperă întreaga insulă Cipru, inclusiv zonele în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv. Prin urmare, în așteptarea reunificării Ciprului, este oportun să se elimine interdicția prevăzută la articolul 4 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 866/2004 și să se permită circulația produsului peste linia de demarcație dintre zonele din Republica Cipru în care guvernul nu exercită un control efectiv și zonele în care guvernul exercită un astfel de control și să se stabilească condițiile aplicabile comerțului cu acest produs.

(7)

Este necesar să se asigure că sănătatea publică și sănătatea animală nu sunt compromise de ridicarea interdicției privind produsul și, de asemenea, este necesar să se garanteze siguranța alimentară în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1480/2004 (5) al Comisiei care stabilește norme specifice privind mărfurile provenind din zonele Republicii Cipru care nu se află sub controlul efectiv al Guvernului Republicii Cipru și care intră în zone din Republica Cipru unde Guvernul Republicii Cipru exercită un control efectiv. În consecință, comerțul cu produsul respectiv trebuie să facă obiectul anumitor condiții.

(8)

Întrucât acquis-ul este suspendat în anumite zone din aria geografică eligibilă de producție a brânzeturilor cu DOP „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” și în așteptarea reunificării Ciprului, trebuie să se instituie un regim operațional temporar pentru a garanta că controalele sanitar-veterinare și controalele de sănătate publică ale Uniunii sunt efectuate în mod eficient pe întreg teritoriul insulei Cipru.

(9)

În acest scop, este oportun ca Republica Cipru, aplicând proceduri similare celor prevăzute în titlul II capitolul III din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului (6), să delege unui organism delegat competențele necesare pentru a efectua toate inspecțiile și controalele cu privire la circulația produsului peste linia de demarcație. Controalele efectuate de acest organism delegat trebuie să se limiteze la verificarea îndeplinirii cerințelor de sănătate publică și animală aplicabile produsului.

(10)

Organismul delegat trebuie să raporteze Guvernului Republicii Cipru. Camera de Comerț Cipriotă Turcă trebuie să primească o copie a rapoartelor emise de organismul delegat.

(11)

La Decizia 2007/330/CE trebuie adăugată o anexă specială pentru produs, care să precizeze condițiile relevante necesare pentru a se asigura că produsul respectă toate cerințele din dreptul Uniunii privind protecția sănătății publice și a sănătății animale.

(12)

Prima dintre aceste condiții care trebuie să fie îndeplinită este ca statutul sanitar să fie stabilit ca fiind favorabil în conformitate cu standardele convenite la nivel internațional ale Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor pentru toate bolile potențial transmisibile prin intermediul comerțului cu acest produs. În cazul în care nu există astfel de standarde convenite la nivel internațional, determinarea trebuie să se facă în conformitate cu criteriile relevante aplicabile în temeiul dreptului Uniunii. Se preconizează că statutul sanitar al zonelor din Republica Cipru care nu se află sub controlul efectiv al Guvernului Republicii Cipru este stabilit printr-o decizie a Comisiei. În conformitate cu situația sănătății animale, vor fi luate în considerare tratamente alternative în cadrul atestării de sănătate animală din anexă, inclusiv tratamentul menționat în regulamentul de punere în aplicare al Comisiei. După stabilirea statutului sanitar ca fiind favorabil, o condiție suplimentară care trebuie îndeplinită trebuie să fie existența unui program anual de monitorizare a reziduurilor, care trebuie să fie pregătit de organismul delegat. Se preconizează aprobarea programului de către Comisie în fiecare an printr-o decizie.

(13)

În așteptarea reunificării Ciprului, poate fi înființat un grup de lucru, cu sprijinul Comisiei, compus dintr-un număr egal de reprezentanți ai comunității cipriote grecești și ai comunității cipriote turce și prezidat de un reprezentant al Comisiei pentru a organiza reuniuni periodice în vederea revizuirii funcționării sistemului de inspecție pentru produsul stabilit prin prezenta decizie.

(14)

Prin urmare, Decizia 2007/330/CE trebuie să fie modificată în consecință.

(15)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2007/330/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Interdicțiile prevăzute la articolul 4 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 866/2004 privind circulația produselor de origine animală peste linia de demarcație dintre zonele din Republica Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv și zonele în care guvernul exercită un astfel de control nu se mai aplică în ceea ce privește produsele de origine animală menționate în anexele I, II și III la prezenta decizie.”

2.

Textul prezentat în anexa la prezenta decizie se adaugă ca anexa III.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 12 aprilie 2021.

Pentru Comisie

Stella KYRIAKIDES

Membru al Comisiei


(1)  JO L 161, 30.4.2004, p. 128.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

(3)  Decizia 2007/330/CE a Comisiei din 4 mai 2007 de ridicare a interdicțiilor privind circulația anumitor produse de origine animală în insula Cipru în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 866/2004 al Consiliului și de stabilire a condițiilor privind circulația produselor respective (JO L 123, 12.5.2007, p. 30).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/591 al Comisiei din 12 aprilie 2021 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” (DOP)] (JO L 125, 13.4.2021, p. 42).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1480/2004 al Comisiei din 10 august 2004 de stabilire a normelor specifice care se aplică mărfurilor provenind din zone unde Guvernul Ciprului nu exercită un control efectiv și care intră în zone unde acest guvern exercită un control efectiv (JO L 272, 20.8.2004, p. 3).

(6)  Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (JO L 95, 7.4.2017, p. 1).


ANEXĂ

„ANEXA III

„Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” (DOP)

A.   Produs de origine animală: „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” (DOP)

B.   Condiții care trebuie îndeplinite înainte ca schimburile comerciale să poată avea loc

1.

Statutul sanitar

Statutul sanitar în zonele din Republica Cipru care nu se află sub controlul efectiv al Guvernului Republicii Cipru trebuie să fie stabilit ca fiind favorabil într-o primă etapă, în conformitate cu standardele convenite la nivel internațional ale Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor pentru toate bolile menționate în partea C punctul 5 și punctul 6 litera (a), permițând comerțul cu „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” (DOP) în condițiile menționate în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/591 al Comisiei (1). În cazul în care nu există standarde internaționale, determinarea trebuie efectuată în conformitate cu alte criterii relevante aplicate de Comisie cu privire la statutul sanitar. Investigațiile și colectarea de probe necesare trebuie efectuate de organismul delegat menționat în partea D. De îndată ce statutul sanitar poate fi stabilit pe baza dovezilor științifice furnizate de organismul delegat menționat în partea D, se preconizează adoptarea de către Comisie a unei decizii de recunoaștere a acestui statut în conformitate cu procedurile aplicabile. Statutul trebuie notificat Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor.

2.

Monitorizarea reziduurilor

După stabilirea statutului sanitar ca fiind favorabil în conformitate cu punctul 1 din prezenta parte, organismul delegat menționat în partea D trebuie să pregătească un program anual de monitorizare a reziduurilor, bazat pe date privind producția de lapte. Se preconizează aprobarea programului de către Comisie în fiecare an printr-o decizie. Trebuie utilizate criterii similare celor aplicate de Comisie pentru evaluarea programelor anuale de monitorizare a reziduurilor.

3.

Aprobarea unităților de produse lactate eligibile

Organismul delegat menționat în partea D trebuie să inspecteze unitățile de prelucrare a laptelui în ceea ce privește conformitatea cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 și cu secțiunea IX capitolul II din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004. Acesta trebuie să autorizeze unitățile eligibile pentru circulația produsului peste linia de demarcație dintre zonele din Republica Cipru în care guvernul nu exercită un control efectiv și zonele în care guvernul exercită un astfel de control.

4.

Experții organismului delegat menționat în partea D trebuie să stabilească dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la punctele 1-3 din prezenta parte.

C.   Condiții generale aplicabile comerțului

1.

Produsul trebuie să fie fabricat în întregime de un producător rezident în acele zone ale Republicii Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv.

2.

Produsul a fost certificat ca fiind conform cu cerințele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/591

3.

Toate etapele procesului de producție a produsului au fost inspectate de organismul delegat menționat în partea D.

4.

Experții organismului delegat menționat în partea D au certificat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la punctele 5-11 din prezenta parte.

5.

Zonele din Republica Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv au fost indemne de febră aftoasă de cel puțin douăsprezece luni.

6.

Toate unitățile în care vaci, oi sau capre sunt ținute în zone din Republica Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv:

(a)

nu fac obiectul unor restricții din cauza tuberculozei bovine, a brucelozei bovine sau a brucelozei ovine și caprine;

(b)

îndeplinesc condițiile de sănătate animală stabilite în secțiunea IX capitolul I din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

(c)

îndeplinesc condițiile de sănătate animală prevăzute în capitolul I din Directiva 2002/99/CE (2); precum și

(d)

pun în aplicare interdicția de a hrăni rumegătoarele cu făină de carne și oase, jumări și proteine animale prelucrate provenite de la rumegătoare.

7.

De la data intrării în vigoare a prezentei decizii, vacile, oile și caprele au fost transferate în zonele din Republica Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv numai din țările care sunt autorizate să exporte astfel de animale în Uniunea Europeană, astfel cum sunt enumerate în partea 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 (3) al Comisiei și au fost certificate în conformitate cu partea 2 din anexa I la regulamentul respectiv.

8.

Laptele utilizat pentru fabricarea produsului:

(a)

provine de la animale identificate din unități înregistrate care țin evidențe privind circulația animalelor pentru a asigura trasabilitatea;

(b)

a fost produs, colectat, răcit, depozitat și transportat în conformitate cu condițiile de igienă prevăzute în secțiunea IX capitolul I din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

(c)

a respectat criteriile referitoare la conținutul de germeni și de celule somatice stabilit în secțiunea IX capitolul I din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

(d)

nu conținea reziduuri de compuși antimicrobieni în concentrații care depășesc limita maximă autorizată prevăzută în anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 (4) al Comisiei;

(e)

nu conținea reziduuri de pesticide în concentrații care depășesc limitele maxime de reziduuri stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (5); și

(f)

nu conținea contaminanți în concentrații care depășesc nivelurile maxime prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 (6) al Comisiei.

9.

Unitățile de produse lactate care fabrică produsul au pus în aplicare un program bazat pe principiile analizei riscurilor și punctele critice de control (HACCP), în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 852/2004.

10.

Produsul a fost prelucrat, depozitat, învelit, ambalat și transportat conform condițiilor relevante stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 și în secțiunea IX capitolul II din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

11.

Produsul a fost fabricat în conformitate cu criteriile stabilite în secțiunea IX capitolul II din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

12.

Fiecare transport de produs trebuie să fie însoțit de un document eliberat în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1480/2004. Documentul respectiv trebuie emis de Camera de Comerț Turco-Cipriotă, autorizată corespunzător în acest scop de Comisie de comun acord cu Guvernul Republicii Cipru, sau de un alt organism autorizat de comun acord cu guvernul menționat. Documentul respectiv trebuie emis în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 4 alineatele (5) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 866/2004 și trebuie să menționeze că produsul îndeplinește condițiile stabilite în prezenta parte.

13.

Produsul trebuie să aibă marca de sănătate și identificare în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

14.

Fiecare transport de produs trebuie să fie însoțit de următoarele atestări de sănătate animală și de sănătate publică semnate de un expert al organismului delegat menționat în partea D:

„ATESTAREA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SĂNĂTATE ANIMALĂ

Numărul de referință:

I.   Atestare de sănătate publică

Subsemnatul, expert numit de organismul delegat menționat în partea D din anexa III la Decizia 2007/330/CE, declar că am luat cunoștință de dispozițiile relevante ale anexei III la Decizia 2007/330/CE și de dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 178/2002 (7), (CE) nr. 852/2004 (8), (CE) nr. 853/2004 (9), (UE) 2017/625 (10) și (UE) 2019/627 (11) și certific că produsul descris mai sus a fost obținut în conformitate cu respectivele dispoziții și, mai precis, că:

(a)

a fost fabricat din lapte crud:

(i)

care provine din exploatații înregistrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 852/2004 și verificate în conformitate cu articolul 49 și articolul 50 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/627;

(ii)

care a fost produs, colectat, răcit, depozitat și transportat în conformitate cu condițiile de igienă prevăzute în secțiunea IX capitolul I din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

(iii)

care respectă criteriile referitoare la conținutul de germeni și de celule somatice stabilit în secțiunea IX capitolul I din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

(iv)

care respectă garanțiile privind situația reziduurilor pentru laptele crud, prevăzute în planurile de monitorizare pentru detectarea reziduurilor sau a substanțelor, prezentate în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului (12);

(v)

care, în conformitate cu testele de depistare a reziduurilor de medicamente antibacteriene efectuate de către operatorul din sectorul alimentar în conformitate cu cerințele din secțiunea IX capitolul I partea III punctul 4 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, respectă limitele maxime de reziduuri de medicamente antibacteriene de uz veterinar stabilite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 (13) al Comisiei;

(vi)

care a fost produs în condiții care garantează respectarea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide stabilite în Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (14) și a nivelurilor maxime pentru contaminanți stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 (15) al Comisiei;

(b)

provine dintr-o unitate (din unități) care aplică cerințe generale de igienă și care implementează un program bazat pe principiile analizei riscurilor și punctele critice de control (HACCP) în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004, care face obiectul unui audit periodic efectuat de autoritățile competente;

(c)

a fost prelucrat, depozitat, învelit, ambalat și transportat conform condițiilor de igienă relevante stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 și în secțiunea IX capitolul II din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

(d)

satisface criteriile relevante stabilite în secțiunea IX capitolul II din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, precum și criteriile microbiologice relevante stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 (16) al Comisiei privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare;

(e)

a fost supus sau a fost produs din lapte crud care a fost supus unui tratament termic menționat la punctul II.1.2, suficient pentru a garanta, după caz, o reacție negativă la testul fosfatazei alcaline efectuat imediat după tratamentul termic;

(f)

produsul a fost fabricat în condiții care garantează respectarea limitelor maxime de reziduuri de pesticide stabilite în Regulamentul (CE) nr. 396/2005 și a nivelurilor maxime pentru contaminanți stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1881/2006.

II.   Certificat de sănătate animală

Produsul:

 

II.1.1. provine din zonele din Republica Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv; și

fie

II.1.2. a fost prelucrat din lapte crud obținut de la o singură specie de animale, în particular de la specia [Bos Taurus] (17) [Ovis aries] (17) [Capra hircus] (17) și laptele crud utilizat pentru prelucrarea produsului lactat a fost supus:

 

fie

[unui proces de sterilizare pentru a se obține o valoare a Fo egală sau mai mare de 3.] (17)

 

fie

[unui tratament la o temperatură foarte înaltă (UHT), de cel puțin 135 °C, în combinație cu o durată de timp adecvată.] (17)

 

fie

[unui tratament de pasteurizare ultrarapidă la o temperatură foarte înaltă (HTST) la 72 °C timp de 15 secunde, efectuată în două reprize, pentru laptele al cărui pH este mai mare sau egal cu 7,0 și obținându-se, după caz, o reacție negativă la testul fosfatazei alcaline efectuat imediat după tratamentul termic.] (17)

 

fie

[unui tratament HTST pentru laptele cu pH mai mic de 7,0.] (17)

 

fie

[unui tratament HTST combinat cu un alt tratament fizic prin:

 

fie

[(i) reducerea pH-ului sub 6 timp de o oră.] (17)

 

fie

[(ii) încălzire suplimentară la o temperatură egală sau mai mare de 72 °C, combinată cu desicare.] (17)] (17)

fie

II.1.2. a fost prelucrat prin amestecarea laptelui crud obținut de la animale din următoarele specii: [Bos Taurus,] (17) [Ovis aries,] (17) [Capra hircus,] (17) și [înainte] (17) [după] (17) ce a avut loc amestecarea întregului lapte crud utilizat pentru prelucrarea produsului lactat a fost supus:

 

fie

[unui proces de sterilizare pentru a se obține o valoare a Fo egală sau mai mare de 3.] (17)

 

fie

[unui tratament la o temperatură foarte înaltă (UHT), de cel puțin 135 °C, în combinație cu o durată de timp adecvată.] (17)

 

fie

[unui tratament de pasteurizare ultrarapidă la o temperatură foarte înaltă (HTST) la 72 °C timp de 15 secunde, efectuată în două reprize, pentru laptele al cărui pH este mai mare sau egal cu 7,0 și obținându-se, după caz, o reacție negativă la testul fosfatazei alcaline efectuat imediat după tratamentul termic.] (17)

 

fie

[unui tratament HTST pentru laptele cu pH mai mic de 7,0.] (17)

 

fie

[unui tratament HTST combinat cu un alt tratament fizic prin:

 

fie

[(i) reducerea pH-ului sub 6 timp de o oră.] (17)

 

fie

[(ii) încălzire suplimentară la o temperatură egală sau mai mare de 72 °C, combinată cu desicare.] (17)] (17)

fie

II.1.3. după finalizarea tratamentului menționat la punctul II.1.2 a fost manipulat până la ambalare astfel încât să se prevină orice contaminare încrucișată care ar putea prezenta un risc pentru sănătatea animală.

D.   Controale

Republica Cipru, aplicând proceduri similare celor prevăzute în titlul II capitolul III din Regulamentul (UE) 2017/625, trebuie să delege unui organism delegat competențele necesare pentru efectuarea tuturor inspecțiilor și controalelor necesare pentru a asigura conformitatea cu cerințele Uniunii în materie de sănătate animală și siguranță alimentară în lanțul de producție a produsului.


(1)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/591 al Comisiei din 12 aprilie 2021 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” (DOP)] (JO L 125, 13.4.2021, p. 42).

(2)  Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (JO L 18, 23.1.2003, p. 11).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei din 12 martie 2010 de stabilire a unor liste de țări terțe, teritorii sau părți ale acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale și carne proaspătă, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (JO L 73, 20.3.2010, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele maxime de reziduuri din produsele alimentare de origine animală (JO L 15, 20.1.2010, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.3.2005, p. 1).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55).

(10)  Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (JO L 95, 7.4.2017, p. 1).

(11)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/627 al Comisiei din 15 martie 2019 de stabilire a unor modalități practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra produselor de origine animală destinate consumului uman în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei în ceea ce privește controalele oficiale (JO L 131, 17.5.2019, p. 51).

(12)  Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de control care se aplică anumitor substanțe și reziduurilor acestora existente în animalele vii și în produsele obținute de la acestea și de abrogare a Directivelor 85/358/CEE și 86/469/CEE și a Deciziilor 89/187/CEE și 91/664/CEE (JO L 125, 23.5.1996, p. 10).

(13)  Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele maxime de reziduuri din produsele alimentare de origine animală (JO L 15, 20.1.2010, p. 1).

(14)  Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.3.2005, p. 1).

(15)  Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).

(16)  Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare (JO L 338, 22.12.2005, p. 1).

(17)  A se păstra mențiunea adecvată.