Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 125 din 13-04-2021

DECIZIA (UE) 2021/594 A CONSILIULUI

din 9 aprilie 2021

privind poziția care trebuie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului european pentru elaborarea de standarde privind navigația interioară și în cadrul Comisiei Centrale pentru Navigația pe Rin în legătură cu adoptarea de standarde privind calificările profesionale în domeniul navigației interioare

 

Intrare în vigoare: 09/04/2021

 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91 alineatul (1) coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Convenția revizuită privind navigația pe Rin semnată la Mannheim la 17 octombrie 1868, astfel cum a fost modificată prin Convenția de modificare a Convenției revizuite privind navigația pe Rin semnată la Strasbourg la 20 noiembrie 1963, a intrat în vigoare la 14 aprilie 1967 (denumită în continuare „convenția”).

(2)

În temeiul articolului 17 din convenție, Comisia Centrală pentru Navigația pe Rin (CCNR) poate adopta cerințe în domeniul calificărilor profesionale.

(3)

Comitetul european pentru elaborarea de standarde privind navigația interioară (CESNI) a fost creat la 3 iunie 2015 în cadrul CCNR cu scopul de a elabora standarde tehnice pentru căile navigabile interioare, în diverse domenii, în special în ceea ce privește navele, tehnologia informației și echipajul.

(4)

Se preconizează că CESNI va adopta, în cadrul următoarei sale reuniuni din 15 aprilie 2021, un standard privind formarea de bază a mateloților în domeniul siguranței, care stabilește cerințe de formare pe care statele membre le-ar putea utiliza ca cerințe naționale (denumit în continuare „standardul CESNI 20_04”), precum și un standard privind frazele de comunicare standardizate în patru limbi, al cărui scop este ca navigatorii și comandanții de navă să poată face față situațiilor care implică probleme de comunicare (denumit în continuare „standardul CESNI 20_39”). Atât standardul CESNI 20_04, cât și standardul CESNI 20_39 vizează facilitarea implementării cerințelor care intră în domeniul de aplicare al Directivei (UE) 2017/2397 a Parlamentului European și a Consiliului (1).

(5)

Cu ocazia următoarei sale sesiuni plenare din 2 iunie 2021, se preconizează că CCNR va adopta o rezoluție care va modifica Regulamentele privind personalul navigant de pe Rin pentru a include o trimitere la standardele europene privind calificările în domeniul navigației interioare (denumite în continuare „standardele ES-QIN”), inclusiv la standardul CESNI 20_04 și la standardul CESNI 20_39.

(6)

Standardul CESNI 20_04 și standardul CESNI 20_39 urmăresc menținerea celui mai înalt nivel de siguranță în navigația interioară și ar încuraja armonizarea în contextul Directivei (UE) 2017/2397.

(7)

Este necesar să se stabilească poziția care trebuie adoptată în numele Uniunii în cadrul CESNI și în cadrul CCNR.

(8)

Uniunea nu este membră nici a CCNR, nici a CESNI. În consecință, poziția Uniunii ar trebui exprimată de statele membre care sunt membre ale acestor organisme, acționând împreună în interesul Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul CESNI în ceea ce privește adoptarea standardului CESNI 20_04 și standardului CESNI 20_39 este de a fi de acord cu adoptarea acestora.

(2)   Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul CCNR în ceea ce privește la adoptarea unei rezoluții de modificare a Regulamentelor privind personalul navigant de pe Rin pentru a include o trimitere la standardele ES-QIN, inclusiv la standardul CESNI 20_04 și la standardul CESNI 20_39, este de a sprijini toate propunerile care aliniază cerințele Regulamentelor privind personalul navigant de pe Rin cu standardele ES-QIN.

Articolul 2

(1)   Poziția precizată la articolul 1 alineatul (1) se exprimă de către statele membre care sunt membre ale CESNI, acționând împreună în interesul Uniunii.

(2)   Poziția precizată la articolul 1 alineatul (2) se exprimă de către statele membre care sunt membre ale CCNR, acționând împreună în interesul Uniunii.

Articolul 3

Se poate conveni asupra unor modificări tehnice minore ale pozițiilor menționate la articolul 1 fără a mai fi necesară o nouă decizie a Consiliului.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 9 aprilie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

A. P. ZACARIAS


(1)  Directiva (UE) 2017/2397 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2017 privind recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare și de abrogare a Directivelor 91/672/CEE și 96/50/CE ale Consiliului (JO L 345, 27.12.2017, p. 53).