Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 125 din 13-04-2021

DECIZIA (UE) 2021/593 A CONSILIULUI

din 9 aprilie 2021

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului european pentru elaborarea de standarde privind navigația interioară și în cadrul Comisiei Centrale pentru Navigația pe Rin în legătură cu adoptarea de standarde privind serviciile de informații fluviale armonizate

 

Intrare în vigoare: 09/04/2021

 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91 alineatul (1) coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Convenția revizuită privind navigația pe Rin, semnată la Mannheim la 17 octombrie 1868, astfel cum a fost modificată prin Convenția de modificare a Convenției revizuite privind navigația pe Rin, semnată la Strasbourg la 20 noiembrie 1963, a intrat în vigoare la 14 aprilie 1967 (denumită în continuare „convenția”).

(2)

În temeiul articolului 1 din convenție, Comisia Centrală pentru Navigația pe Rin (CCNR) poate aduce modificări propriului cadru de reglementare privind serviciile de informații fluviale (RIS) pentru a face trimitere la standardele adoptate de Comitetul european pentru elaborarea de standarde privind navigația interioară (CESNI) și pentru a face aceste standarde obligatorii în cadrul aplicării convenției.

(3)

CESNI a fost creat la 3 iunie 2015 în cadrul CCNR cu scopul de a elabora standarde tehnice pentru căile navigabile interioare în diverse domenii, în special în ceea ce privește navele, tehnologia informației și echipajul.

(4)

Măsurile luate de Uniune în sectorul navigației interioare urmăresc asigurarea uniformității în ceea ce privește elaborarea specificațiilor tehnice aplicate în Uniune, în special în ceea ce privește RIS.

(5)

Pentru un transport eficient și sigur pe căile navigabile interioare, este important ca serviciile de informații armonizate să fie compatibile și cât mai armonizate cu putință în cadrul diferitelor regimuri juridice din Europa.

(6)

În cadrul următoarei sale reuniuni din 15 aprilie 2021, se preconizează că CESNI va adopta standardul european „Servicii de informații fluviale” 2021/1 (ES-RIS 2021/1).

(7)

ES-RIS 2021/1 stabilește specificații și standarde tehnice uniforme pentru a sprijini RIS și a asigura interoperabilitatea acestora. Specificațiile și standardele tehnice din cadrul ES-RIS 2021/1 corespund specificațiilor și standardelor tehnice a căror adoptare este impusă prin Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1), în special în următoarele domenii: sistemul de afișare a hărților electronice și de informații pentru navigația interioară; raportarea electronică a navelor; notificările transmise comandanților de nave; sistemele de urmărire; și reperare a navelor și compatibilitatea echipamentelor necesare pentru utilizarea RIS.

(8)

Specificațiile tehnice pentru RIS se bazează pe principiile tehnice stabilite în anexa II la Directiva 2005/44/CE și iau în considerare activitatea depusă în acest domeniu de organizațiile internaționale relevante.

(9)

Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul CESNI, deoarece ES-RIS 2021/1 va avea vocația să influențeze în mod decisiv conținutul dreptului Uniunii, și anume specificațiile tehnice obligatorii adoptate în cadrul Directivei 2005/44/CE.

(10)

În cadrul reuniunii sale plenare din 2 iunie 2021, se preconizează că CCNR va adopta o rezoluție care va modifica regulamentele CCNR pentru a include o trimitere la ES-RIS 2021/1. Prin urmare, este oportun să se stabilească, de asemenea, poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul CCNR.

(11)

Uniunea nu este membră nici a CCNR, nici a CESNI. Prin urmare, poziția Uniunii ar trebui să fie exprimată de statele membre care sunt membre ale acestor organisme, acționând împreună în interesul Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul CESNI în ceea ce privește adoptarea ES-RIS 2021/1 este de a aproba adoptarea acestuia.

(2)   Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul CCNR este de a sprijini toate propunerile de aliniere a regulamentelor CCNR la ES-RIS 2021/1.

Articolul 2

(1)   Poziția precizată la articolul 1 alineatul (1) se exprimă de către statele membre care sunt membre ale CESNI, acționând împreună în interesul Uniunii.

(2)   Poziția precizată la articolul 1 alineatul (2) se exprimă de către statele membre care sunt membre ale CCNR, acționând împreună în interesul Uniunii.

Articolul 3

Se poate conveni asupra unor modificări tehnice minore ale pozițiilor menționate la articolul 1 fără a mai fi necesară o nouă decizie a Consiliului.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 9 aprilie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

A. P. ZACARIAS


(1)  Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind serviciile de informații fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare de pe teritoriul Comunității (JO L 255, 30.9.2005, p. 152).