Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 123 din 09-04-2021

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui sistem de documentare a capturilor de ton roșu (Thunnus thynnus) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 640/2010

[COM(2020) 670 final – 2020/0302 (COD)]

(2021/C 123/11)

Raportor unic:

Florian MARIN

Sesizare

Parlamentul European, 11.11.2020

Consiliu, 11.11.2020

Temei juridic

Articolul 3 alineatul (1) litera (d) și articolul 304 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Secțiunea competentă

Secțiunea pentru agricultură, dezvoltare rurală și protecția mediului

Data adoptării în secțiune

11.1.2021

Data adoptării în sesiunea plenară

27.1.2021

Sesiunea plenară nr.

557

Rezultatul votului (voturi pentru/

voturi împotrivă/abțineri)

250/0/9

1.   Concluzii și recomandări

1.1.

CESE consideră că adoptarea recomandărilor Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) este importantă și adecvată, deoarece UE este parte contractantă la ICCAT din 1986 și trebuie să asigure respectarea tuturor măsurilor aprobate de ICCAT în cadrul legislației UE.

1.2.

CESE recomandă ca facilitarea și garantarea accesului la resurse informaționale și asistență tehnică pentru pescari și pentru actorii din lanțul de distribuție pentru utilizarea sistemului eBCD (documentul electronic privind capturile de ton roșu) să rămână o prioritate pentru Comisia Europeană și statele membre.

1.3.

Termenele prevăzute la nivelul Recomandării 18-13 a ICCAT trebuie să ia în considerare impactul și situația pandemiei de COVID-19, inclusiv eventualele întârzieri în îndeplinirea cerințelor de raportare impuse de ICCAT.

1.4.

CESE consideră că trebuie depuse toate eforturile necesare pentru a asigura conformitatea, acuratețea și sinergia între BCD și eBCD, precum și un proces eficient de trasabilitate, validare și verificare.

1.5.

CESE consideră că articolul 4 este preluat parțial din Recomandarea 18-13, partea a II-a, Validarea BCD-urilor, punctul 11, potrivit căreia procesul de validare pentru fiecare ton roșu capturat, debarcat, plasat în vivieră, recoltat, transbordat, comercializat intern sau exportat trebuie să aibă loc de fiecare dată când se debarcă, transferă, recoltează, transbordează, când se comercializează pe piața locală sau se exportă ton roșu.

1.6.

CESE recomandă extinderea propunerii pe baza Recomandării 18-13 a ICCAT, partea a II-a – Validarea BCD, punctul 12, care reglementează situațiile în care secțiunea din formatul BCD nu oferă suficient spațiu pentru a asigura urmărirea completă a tonului roșu din momentul capturării până la comercializarea pe piață. La BCD original ar putea fi atașată o anexă în care să se utilizeze formatul și numărul BCD original.

1.7.

CESE recomandă adăugarea la articolul 2 alineatul (5) litera (b) a cuvântului „capcană” la fel ca la articolul 2 alineatul (5) litera (a). Această literă ar fi formulată după cum urmează: „comerțul, într-un stat membru sau între două sau mai multe state membre, cu ton roșu crescut la ferme piscicole, capturat în zona convenției de către o navă de capturare sau o capcană a Uniunii, care este plasat într-o vivieră flotabilă într-o fermă de pe teritoriul Uniunii”.

1.8.

CESE recomandă adăugarea la articolul 3 alineatul (2) a cuvintelor „lot de”. Acest alineat ar fi formulat după cum urmează: „Se completează un BCD pentru fiecare lot de ton roșu capturat de o navă de pescuit sau de o capcană, transferat, debarcat sau transbordat în porturi de către nave de pescuit sau capcane, sau plasat în vivieră flotabilă sau recoltat de ferme.”

1.9.

Comisia ar trebui să ia în considerare impactul punerii în aplicare a articolului 5 alineatul (3) litera (b), deoarece, deși este o recomandare a ICCAT, acest articol le impune întreprinderilor să își modifice procesele logistice, pentru a desface paleții și a reidentifica fiecare pachet.

1.10.

CESE ar dori ca Comisia și statele membre să ia în considerare înregistrarea și validarea bucăților de pește, chiar și fără validarea plasării în viviere flotabile, pentru a maximiza valoarea și a evita risipa. În prezent, atunci când tonul moare după sosirea la fermă, acesta nu poate fi vândut, deoarece plasarea în vivieră flotabilă nu a fost încă validată. Plasarea în viviere flotabile depinde de o evaluare efectuată cu camere stereoscopice, care durează aproximativ două luni, ceea ce face ca aceste exemplare să trebuiască să fie congelate sau distruse. Această practică intră în contradicție cu inițiativele Comisiei privind pierderile și risipa de alimente.

2.   Rezumatul propunerii Comisiei

2.1.

Scopul propunerii examinate (1) îl constituie transpunerea în legislația UE a măsurilor de documentare a capturilor de ton roșu adoptate de Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT), la care Uniunea Europeană (UE) este parte contractantă din 1986.

2.2.

Convenția ICCAT prevede un cadru pentru cooperarea regională privind conservarea și gestionarea tonului și a speciilor înrudite cu tonul din Oceanul Atlantic și din mările adiacente, precum și pentru adoptarea recomandărilor aplicabile în zona Convenției ICCAT, care devin obligatorii pentru părțile contractante.

2.3.

Prin urmare, Uniunea Europeană are obligația de a asigura în cadrul legislativ al Uniunii respectarea tuturor măsurilor aprobate de ICCAT. Regulamentul propus abrogă Regulamentul (UE) nr. 640/2010 din 7 iulie 2010 prin integrarea noilor măsuri ale ICCAT referitoare la utilizarea obligatorie a documentului electronic privind capturile de ton roșu (eBCD) în vederea identificării originii tuturor capturilor de ton roșu, permițând numai cu titlu excepțional BCD-urile pe suport de hârtie.

2.4.

Propunerea prevede acordarea de competențe delegate Comisiei, în temeiul articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care să îi permită acesteia să încorporeze rapid în legislația UE viitoarele modificări ale recomandărilor ICCAT.

2.5.

Legislația UE ar trebui să se limiteze la implementarea recomandărilor ICCAT pentru a garanta condiții egale pentru pescarii din UE și cei din țări terțe și pentru a permite acceptarea și punerea în aplicare în totalitate a normelor de către toate părțile.

2.6.

Măsurile avute în vedere în propunere se referă la specificațiile tehnice ale documentului privind capturile de ton roșu și ale certificatului de reexport, la validarea acestuia de către statele membre, la înregistrarea și validarea capturilor și a tranzacțiilor ulterioare în sistemul eBCD, la dispozițiile privind marcarea, la verificarea informațiilor de către statele membre și la raportarea anuală către ICCAT.

2.7.

Comandanții navelor de capturare, operatorii capcanelor, operatorii fermelor piscicole, vânzătorii și exportatorii trebuie să completeze un BCD pentru fiecare lot de ton roșu pe care îl capturează, debarcă, plasează în vivieră, recoltează, transbordează, comercializează intern sau exportă. Toate tranzacțiile comerciale trebuie înregistrate și validate în sistemul eBCD.

2.8.

Fiecare lot de ton roșu reexportat trebuie să fie însoțit de un certificat de reexport de ton roșu validat de statul membru. Operatorul responsabil cu reexportul va elibera certificatul de reexport de ton roșu și va solicita validarea.

3.   Considerații generale

3.1.

CESE consideră că este oportun și important să se transpună în legislația UE măsurile adoptate de Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT), care au un rol benefic în gestionarea stocurilor de ton roșu. CESE salută eforturile depuse de Comisia Europeană și de statele membre pentru a respecta toate condițiile și recomandările făcute de ICCAT prin transpunerea lor în legislație specifică, deoarece ele au avut un impact atât economic, cât și social la nivelul statelor membre.

3.2.

CESE apreciază eforturile și sacrificiile făcute de Comisie, de statele membre și de sectorul pescuitului în vederea refacerii stocurilor de ton roșu prin aplicarea normelor stricte ale ICCAT. Gestionarea stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană este o poveste de succes, deoarece stocurile se află la un nivel pozitiv record.

3.3.

În general, CESE este de acord cu regulamentul propus, întrucât acesta transpune o recomandare a ICCAT. În același timp, CESE consideră că existența și utilizarea unui sistem electronic de documentare a permis colectarea și utilizarea mult mai rapidă a datelor privind trasabilitatea tonului roșu, sistem care a fost pus în aplicare integral din ianuarie 2017. Utilizarea soluțiilor digitale pentru a asigura controlul sustenabilității stocurilor de ton roșu facilitează o interpretare mai ușoară și mai eficientă a datelor.

3.4.

CESE recomandă respectarea normelor și recomandărilor formulate de ICCAT și transpuse de Uniunea Europeană în legislația sa, pentru a asigura condiții corecte și echitabile pentru toți pescarii.

3.5.

CESE recomandă Comisiei Europene și statelor membre să faciliteze și să asigure accesul la resursele informaționale și la asistența tehnică pentru pescari și actorii din lanțul de distribuție în vederea utilizării corecte a sistemului eBCD, într-un mod care să fie atât conform, cât și eficient.

3.6.

Termenele prevăzute la nivelul Recomandării 18-13 a ICCAT trebuie să ia în considerare impactul pandemiei de COVID-19, recunoscându-se faptul că sunt posibile întârzieri în raportările impuse de ICCAT.

3.7.

CESE recomandă să se depună toate eforturile necesare pentru a asigura conformitatea, acuratețea și sinergiile între BCD și eBCD, în interesul documentării reușite și conforme a sistemului de trasabilitate și raportare privind tonul roșu, în special în cazul excepțiilor și derogărilor menționate în recomandarea 18-13.

4.   Considerații specifice

4.1.

CESE consideră că articolul 4 este preluat parțial din Recomandarea 18-13, partea a II-a, Validarea BCD-urilor, punctul 11, potrivit căreia procesul de validare pentru fiecare ton roșu capturat, debarcat, plasat în vivieră, recoltat, transbordat, comercializat intern sau exportat trebuie să aibă loc de fiecare dată când se debarcă, transferă, recoltează, transbordează, când se comercializează pe piața locală sau se exportă ton roșu.

4.2.

CESE recomandă extinderea propunerii pe baza Recomandării 18-13 a ICCAT, partea a II-a – Validarea BCD, punctul 12, care reglementează situațiile în care secțiunea din formatul BCD nu oferă suficient spațiu pentru a asigura urmărirea completă a tonului roșu din momentul capturării până la comercializarea pe piață. La BCD original ar putea fi atașată o anexă în care să se utilizeze formatul și numărul BCD original în acele cazuri rare în care acest lucru este necesar.

4.3.

CESE recomandă adăugarea termenului „capcană” la articolul 2 alineatul (5) litera (b), așa cum apare la articolul 2, alineatul (5) litera (a), formulându-se litera (b) după cum urmează: „comerțul, într-un stat membru sau între două sau mai multe state membre, cu ton roșu crescut la ferme piscicole, capturat în zona convenției de către o navă de capturare sau o capcană a Uniunii, care este plasat într-o vivieră flotabilă într-o fermă de pe teritoriul Uniunii”.

4.4.

CESE recomandă ca la articolul 3 alineatul (2) să se adauge cuvintele „lot de”, formulându-se alineatul după cum urmează: „Se completează un BCD pentru fiecare lot de ton roșu capturat de o navă de pescuit sau de o capcană, transferat, debarcat sau transbordat în porturi de către nave de pescuit sau capcane, sau plasat în vivieră flotabilă sau recoltat de ferme.”

4.5.

Comisia ar trebui să ia în considerare impactul punerii în aplicare a articolului 5 alineatul (3) litera (b), deoarece, deși este o recomandare a ICCAT, acest articol le impune întreprinderilor să își modifice procesele logistice, pentru a desface paleții și a reidentifica fiecare pachet.

4.6.

CESE ar dori ca Comisia și statele membre să ia în considerare înregistrarea și validarea bucăților de pește, chiar și fără validarea plasării în viviere flotabile, pentru a maximiza valoarea și a evita risipa. În prezent, atunci când tonul moare după sosirea la fermă, acesta nu poate fi vândut, deoarece plasarea în vivieră flotabilă nu a fost încă validată. Plasarea în viviere flotabile depinde de o evaluare efectuată cu camere stereoscopice, care durează aproximativ două luni, ceea ce face ca aceste exemplare să trebuiască să fie congelate sau distruse. Această practică intră în contradicție cu inițiativele Comisiei privind pierderile și risipa de alimente.

Bruxelles, 27 ianuarie 2021.

Președintele Comitetului Economic și Social European

Christa SCHWENG


(1)  Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Comisiei interamericane pentru tonul tropical și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 520/2007 al Consiliului [COM(2020) 308 final]: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0308&qid=1603701098515