Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 123 din 09-04-2021

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Consiliului privind instituirea întreprinderii europene comune pentru calculul de înaltă performanță

[COM(2020) 569 final – 2020/260 NLE]

(2021/C 123/02)

Raportoare:

Louise GRABO

Sesizare

Consiliul Uniunii Europene, 26.10.2020

Temei juridic

Articolul 187 și articolul 188 primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii europene

Secțiunea competentă

Secțiunea pentru piața unică, producție și consum

Data adoptării în secțiune

11.12.2020

Data adoptării în sesiunea plenară

27.1.2021

Sesiunea plenară nr.

557

Rezultatul votului

(voturi pentru/ voturi împotrivă/abțineri)

240/0/5

1.   Concluzii și recomandări

1.1.

CESE confirmă valabilitatea acestei inițiative strategice și valoarea adăugată a instituirii unei întreprinderi comune EuroHPC (calculul de înaltă performanță) ca acțiune concretă în menținerea strategiei Uniunii Europene în domeniul cloud computingului, precum și ca parte integrantă a unei strategii mai ample a UE [care include, printre altele, securitatea cibernetică, piața unică digitală, societatea europeană a gigabiților, știința deschisă, EU4Health („programul «UE pentru sănătate»” și Resc-EU (Mecanismul de protecție civilă al Uniunii)].

1.2.

CESE consideră că investițiile UE din ultimii ani și chiar după izbucnirea pandemiei de COVID-19 pentru achiziționarea și exploatarea echipamentelor de calcul intensiv de nivel mondial nu sunt încă la un nivel optim în comparație cu cele ale concurenților săi (SUA, China și alții). Sunt necesare resurse și investiții suplimentare, inclusiv pentru statele membre ale UE, în special pentru cele care sunt mai puțin avansate și/sau implicate în acest domeniu. Este esențial ca aceste resurse să fie combinate cu programe europene coerente de cercetare și inovare și cu următorul CFM 2021-2027, inclusiv Mecanismul de redresare și reziliență, dacă UE dorește să concureze la nivel mondial în domeniul aplicațiilor HPC.

1.3.

CESE susține abordarea industrială în cadrul unei strategii reînnoite industriale și integrate a UE privind IMM-urile, pentru dezvoltarea următoarei generații de microcipuri cu consum mic de energie în Europa, făcând ca UE să fie mai puțin dependentă de importuri și asigurând accesul la cunoștințe și tehnologie de vârf în domeniul HPC.

1.4.

CESE solicită Comisiei să își dubleze eforturile pentru a elabora o „foaie de parcurs pe mai mulți ani” care să poată garanta asumarea responsabilității de către societatea civilă a UE și care să contribuie într-un mod practic la nivelurile respective ale guvernanței întreprinderii comune în sectoare strategice (sisteme de alertă timpurie în materie de prevenție sanitară, pregătire pentru intervenție în caz de dezastre, programe-pilot pentru atenuarea riscului de dezastre și pregătirea și securitatea cibernetică). În acest scop, dincolo de centrele de competență HPC și de centrele de inovare digitală existente, este urgent să se integreze valoarea adăugată și rolul multiplicator al unui dialog permanent cu societatea civilă în cadrul grupurilor consultative ale întreprinderilor comune. Prin însăși natura sa, CESE ar fi partenerul ideal pentru organizarea unui forum anual de dialog european al întreprinderii comune EuroHPC deschis, însoțit de campanii educaționale de sensibilizare, cu implicarea activă a rețelelor științifice și de cunoaștere, a partenerilor sociali și economici, a organizațiilor societății civile și a mass-mediei.

1.5.

CESE consideră că este necesar să se colecteze feedbackul oferit de societatea civilă a UE, să monitorizeze, explice și promoveze prin instituțiile și statele membre ale UE valoarea adăugată pe termen scurt și mediu a întreprinderii comune EuroHPC și avantajele și oportunitățile sectoriale pe care le prezintă ca instrument juridic și strategic. Întreprinderea comună EuroHPC nu ar trebui să fie doar în beneficiul comunităților științifice/de cercetare, ci ar trebui să garanteze „asumarea responsabilității” și implicarea într-o mai mare măsură a intermediarilor interesați, cum ar fi instituțiile publice, partenerii sociali și organizațiile societății civile de la nivelul UE, organizațiile reprezentative ale industriei și ale întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și actorii lanțurilor valorice implicați în dezvoltarea aplicațiilor software, oferind acces la infrastructură, de o deosebită importanță pentru țările mai mici și stimulând contribuțiile în natură la întreprinderea comună HPC.

1.6.

CESE salută faptul că doi dintre partenerii Comisiei din cadrul parteneriatului public-privat contractual (PPPc) ar putea deveni primii membri privați, ceea ce este esențial pentru participarea industriei UE din primele faze ale întreprinderii comune. Acest lucru este valabil în special în ceea ce privește microîntreprinderile și IMM-urile care oferă soluții competitive/adaptabilitate, dar riscă să fie excluse sau penalizate prin achiziții publice dacă nu sunt acoperite în mod corespunzător printr-un capitol juridic specific și/sau prin consorții existente. CESE subliniază importanța modernizării procesului de stabilire a unor proceduri specifice de achiziții publice și a unor criterii de atribuire, pentru a facilita implicarea „clusterelor de IMM-uri” existente sau noi în prezentul regulament specific al UE privind întreprinderea comună (1) care acoperă supercalculatoarele și aplicațiile software clasice HPC, dar și achiziționarea de calculatoare/simulatoare cuantice.

1.7.

CESE salută posibilitatea includerii mai multor parteneri, dar insistă, de asemenea, ca, pentru orice partener nou, în special pentru cei din afara UE, să fie îndeplinită cerința de reciprocitate.

1.8.

UE ar trebui să profite de oportunitatea prezentată de dezvoltarea tehnologiei întreprinderii comune EuroHPC pentru a dezvolta sectoarele industriale europene relevante astfel încât să poată acoperi întregul lanț de producție (proiectare, construcție, implementare și aplicare).

1.9.

UE ar trebui să stabilească ca obiectiv pe termen mediu realizarea capacității de a planifica și a produce HPC utilizând tehnologie europeană.

2.   Observații generale

2.1.

La 10 martie 2020, Comisia Europeană a adoptat comunicarea O nouă Strategie industrială pentru Europa, care prevede o strategie industrială ambițioasă pentru Europa, vizând dubla tranziție către neutralitatea climatică și poziția de lider în domeniul digital. În comunicarea sa, Comisia subliniază nevoia de a consolida dezvoltarea unor tehnologii generice esențiale care sunt importante din punct de vedere strategic pentru viitorul industrial al Europei, printre acestea numărându-se calculul de înaltă performanță și tehnologiile cuantice. Într-o comunicare ulterioară din data 27 mai 2020 intitulată „Acum este momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză și să pregătim viitorul pentru noua generație” (2), aplicațiile HPC au fost identificate drept o capacitate digitală strategică ce va fi o prioritate pentru sursele de investiții în redresarea Europei, de exemplu Mecanismul de redresare și reziliență, InvestEU și Instrumentul de investiții strategice.

2.2.

Aplicațiile întreprinderii comune EuroHPC, care utilizează așa-numitele „supercalculatoare” având o capacitate computațională foarte ridicată, sunt capabile să soluționeze probleme extrem de complexe și de complicate. În prezent, acestea reprezintă un factor esențial al poziției de lider mondial în materie de strategii de gestionare a riscurilor științifice, industriale, biologice și în domeniul terorismului (cibernetic) și, prin urmare, sunt esențiale pentru provocările legate de securitatea națională, de apărare și de geopolitică și, la un nivel mai general, pentru transformarea digitală și transformarea verde a societății noastre. Aplicațiile întreprinderii comune EuroHPC sprijină, de asemenea, economia bazată pe date, tehnologiile generice esențiale, cum ar fi inteligența artificială (IA), analiza datelor și securitatea cibernetică, să exploateze potențialul enorm al volumelor mari de date.

2.3.

În plus, HPC devine un instrument tot mai important la nivel global pentru sprijinirea procesului de luare a deciziilor publice prin simularea scenariilor și prin sprijinirea rețelelor comune globale și regionale de pregătire, răspuns și cunoștințe legate de evenimentele care prezintă un risc natural (de exemplu, tsunami, inundații, incendii, cutremure etc.), precum și riscuri antropogenice (de exemplu, riscurile industriale). În acest cadru, sistemele întreprinderii comune EuroHPC și-ar putea utiliza și dezvolta valoarea adăugată atunci când apar mai multe riscuri în același timp, cu un impact negativ semnificativ asupra societăților.

2.4.

Întreprinderea comună EuroHPC implică mai multe sectoare industriale pentru a inova și a extinde produsele și serviciile cu o valoare mai mare care să fie plasate pe piețele interne și globale, deschizând calea către noi aplicații industriale în combinație cu alte tehnologii digitale avansate.

2.5.

Aplicațiile și infrastructurile HPC sunt esențiale în aproape toate domeniile de cercetare, de la fizică fundamentală la biomedicină, vizând dobândirea unor cunoștințe mai aprofundate și progrese științifice la un nivel mai înalt.

2.6.

HPC este utilizat adesea, în contextul pandemiei de COVID-19, în combinație cu IA, cu scopul de a accelera descoperirea de noi medicamente, de a prevedea răspândirea virusului, de a planifica și de a distribui resurse medicale limitate, precum și cu scopul de a evalua în prealabil eficacitatea măsurilor de limitare a răspândirii bolii și a scenariilor post-epidemie.

2.7.

De asemenea, HPC este un instrument esențial pentru cercetători și factorii de decizie în abordarea provocărilor societale majore, de la schimbările climatice, migrație, dezvoltarea verde și inteligentă și agricultura durabilă la medicina personalizată și gestionarea crizelor în UE, alături de țările învecinate și țările terțe.

2.8.

Potrivit documentului de lucru al serviciilor Comisiei (SWD) (3) (…), Europa a fost și încă este un lider mondial în domeniul aplicațiilor HPC, dar infrastructura sa de super calcul regresează în clasamentul mondial.

2.9.

Un indicator principal general acceptat al competitivității regionale în materie de HPC este numărul sistemelor din listele de „top-10” sau „top-500” ale supercalculatoarelor de la nivel mondial, din fiecare regiune a lumii.

2.10.

Linia de bază, astfel cum este definită în EuroHPC JU IA și de studiul BEI (4) este următoarea: potrivit EuroHPC JU IA „Problema nr. 1 (UE nu dispune de cele mai bune supercalculatoare din lume…). În prezent, niciunul dintre cei zece lideri mondiali din domeniul supercalculatoarelor nu provine din UE. În mod colectiv, nivelul investițiilor UE și ale statelor membre în infrastructurile și aprovizionarea în domeniul HPC este considerabil inferior în comparație cu cel al SUA, al Chinei sau al Japoniei.”

2.11.

În următorii câțiva ani, rolul de lider al Europei în domeniul economiei datelor, performanțele sale în domeniul științific și competitivitatea sa la nivel industrial vor depinde într-o măsură din ce în ce mai mare de capacitatea sa de a dezvolta tehnologii-cheie HPC, de a asigura accesul la supercalculatoare și infrastructuri de date de talie mondială și de a-și menține nivelul actual de înaltă performanță în domeniul aplicațiilor HPC. În vederea îndeplinirii acestor obiective, o abordare strategică paneuropeană se dovedește esențială prin întreprinderile comune.

2.12.

Prima întreprindere comună EuroHPC a fost instituită în octombrie 2018 sub forma unui cadru juridic și financiar, reunind resurse din UE, 32 de țări și doi membri privați: Platforma tehnologică europeană pentru calculul de înaltă performanță (ETP4HPC) și Asociația pentru valoarea volumelor mari de date (Big Data Value Association – BDVA).

2.13.

Până în prezent, întreprinderea comună a utilizat pentru investițiile sale strategice fonduri provenite din cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada 2014-2020. După 20 luni de funcționare, aceasta a sporit în mod substanțial investițiile globale în domeniul HPC la nivel european și a început să își ducă la îndeplinire misiunea de restabilire a poziției Europei de lider în domeniul HPC. Până la sfârșitul anului 2020, aceasta va dezvolta o infrastructură de talie mondială în materie de date și de supercalcul accesibilă utilizatorilor publici și privați la nivelul întregii Europe. Investițiile sale sprijină în egală măsură centrele de competență în calculul de înaltă performanță (HPC) din Europa, care asigură disponibilitatea HPC pe scară largă în Uniune și furnizează servicii și resurse specifice pentru inovare industrială (inclusiv IMM-urilor) și pentru dezvoltarea competențelor HPC și pentru cercetarea și inovarea în domeniul tehnologiilor și aplicațiilor hardware și software esențiale din domeniul HPC. Aceasta va spori capacitatea UE de a produce tehnologii inovatoare în HPC.

2.14.

Regulamentul Consiliului privind instituirea unei întreprinderi comune EuroHPC în 2018 (5) a stabilit ca obiectiv atingerea următoarei frontiere în domeniul supercalculatoarelor, performanța la exascale. A se vedea preambulul, punctul 12. „Întreprinderea comună ar trebui constituită și ar trebui să devină funcțională până cel târziu la începutul anului 2019 pentru a atinge obiectivul de dotare a Uniunii cu o infrastructură pre-exascale până în 2020 și de dezvoltare a tehnologiilor și aplicațiilor necesare pentru atingerea capacităților exascale aproximativ în perioada 2023-2025.” Această creștere în ceea ce privește puterea de calcul ar interveni, de asemenea, pe fondul dezvoltării calculatoarelor cuantice și al trecerii la tehnologii post-exascale.

2.15.

Prezenta propunere de regulament este, în esență, o continuare a inițiativei existente instituite în temeiul 2018 Regulamentului (UE) 2018/1488 al Consiliului, introducând modificări cu scopul de a adapta regulamentul la următorul cadru financiar multianual (CFM), dar și pentru a reflecta prioritățile Comisiei și pentru a permite întreprinderii comune să utilizeze finanțarea din noile programe CFM pentru perioada 2021-2027.

2.16.

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei [SWD(2020) 179 final] analizează evoluția principalilor factori socioeconomici și tehnologici și a cerințelor utilizatorilor care își pun amprenta asupra viitorul progres al infrastructurilor, al tehnologiilor și al aplicațiilor din domeniile datelor și HPC, în UE și la nivel mondial, luând în considerare prioritățile politice ale UE pentru perioada 2020- 2025.

2.17.

HPC este utilizat în peste 800 de aplicații științifice, industriale și din sectorul public care joacă un rol esențial în promovarea capacității de inovare a industriei, promovând știința și îmbunătățând calitatea vieții pentru cetățeni. În prezent, Europa este lider în domeniul aplicațiilor HPC într-o mare varietate de domenii precum medicina, prognozele meteo, designul noilor aeroplane, sectorul auto, materiale și medicamente, energie, inginerie și industria prelucrătoare.

2.18.

Guvernanța și alocarea drepturilor de vot ale întreprinderii comune care face obiectul propunerii sunt identice cu cele definite în Regulamentul (UE) 2018/1488 al Consiliului. Întreprinderea comună EuroHPC va continua să pună în aplicare foaia strategică de parcurs privind HPC, astfel cum este definită în agendele strategice multianuale de cercetare și inovare elaborate de Grupul consultativ pentru cercetare și inovare EuroHPC JU (RIAG) și de Grupul consultativ pentru infrastructură EuroHPC JU (INFRAG), completată de Agenda strategică de cercetare a membrilor privați ai întreprinderii comune EuroHPC, în vederea creării ecosistemului HPC. Contribuția financiară a Uniunii la întreprinderea comună, în baza cadrului financiar multianual (CFM) 2021-2027 ar fi de [XXXX] EUR, la care se adaugă o valoare cel puțin egală a contribuțiilor totale din partea statelor participante și a membrilor privați ai întreprinderii comune EuroHPC. Întreprinderea comună va folosi aceste fonduri în special pentru implementarea activităților sale desfășurate în cadrul celor cinci piloni descriși mai sus.

2.19.

Printre cele mai importante rezultate preconizate în ceea ce privește întreprinderea comună EuroHPC care face obiectul propunerii în următorul deceniu s-ar număra:

o infrastructură europeană de calcul de înaltă performanță și de date, agregată, securizată și hiperconectată la supercalculatoare cu capacități medii și cel puțin două sisteme exascale și două sisteme post-exascale din gama de top (cel puțin unul din fiecare categorie trebuind să fie construit cu ajutorul tehnologiei europene);

infrastructuri hibride de calcul care integrează sisteme informatice avansate;

simulatori cuantici și computere cuantice în infrastructurile HPC;

o infrastructură HPC și de date securizată, bazată pe tehnologia de tip cloud, pentru utilizatorii privați din Europa;

capacități și servicii HPC pe baza spațiilor europene comune ale datelor, puse la dispoziția oamenilor de știință, a sectorului industrial și a sectorului public;

componente de bază ale tehnologiei de nouă generație (hardware și software) și integrarea acestora în arhitecturi HPC inovatoare pentru sisteme exascale și post-exascale;

centre de excelență specializate în aplicații HPC și industrializarea software-ului HPC cu algoritmi, coduri și instrumente noi optimizate pentru generațiile viitoare de supercalculatoare;

facilități și platforme-pilot de testare industriale la scară largă în ceea ce privește aplicațiile și serviciile de date și în domeniul HPC în sectoare industriale cheie;

centre naționale de competență în HPC, asigurând o acoperire largă domeniului HPC în UE, cu servicii și resurse specifice pentru inovarea industrială (inclusiv IMM-uri);

o creștere semnificativă a forței de muncă din Europa în ceea ce privește competențele și know-how-ul în domeniul HPC;

consolidarea stocării datelor, a capacităților de prelucrare și a noilor servicii în domenii de interes public la nivelul statelor membre.

2.20.

Principalele realizări obținute prin întreprinderile comune:

Întreprinderea comună EuroHPC a crescut în mod substanțial nivelul și calitatea investițiilor în HPC la nivel european în cadrul unui efort unic și coordonat cu statele membre.

Până la sfârșitului anului 2020, întreprinderea comună EuroHPC va pune la dispoziția UE cele mai bune supercalculatoare din lume.

Întreprinderea comună EuroHPC va pune la dispoziție o sursă europeană pentru tehnologiile esențiale.

O ofertă și o piață europeană pentru tehnologia EuroHPC.

Strategia întreprinderii comune EuroHPC și impactul său asupra lanțului valoric al HPC.

3.   Evoluția pieței și principalele învățăminte desprinse

3.1.

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei (SWD) prezintă cele mai recente cifre de pe piața întreprinderii comune EuroHPC și oferă o privire de ansamblu asupra principalelor învățăminte desprinse din activitățile de până acum ale întreprinderii comune.

3.2.

Învățămintele desprinse din guvernanța și administrarea întreprinderii comune EuroHPC: întreprinderea comună EuroHPC a dobândit deja o solidă experiență de lucru, cu dezbateri ample în rândul părților interesate privind guvernanța, administrarea și alte aspecte operaționale. Printre exemple se numără:

cele 13 reuniuni ale Consiliului de conducere al întreprinderii comune EuroHPC cu participarea regulată a unor delegați din partea Comisiei Europene și din partea celor 32 de state participante;

grupurile consultative ale întreprinderii comune [Grupul consultativ pentru cercetare și inovare EuroHPC (RIAG) și Grupul consultativ pentru infrastructură EuroHPC (INFRAG)] au organizat deja numeroase reuniuni și au fost sprijinite de participarea activă a celor doi membri privați [ETP4HPC (Platforma tehnologică europeană pentru calculul de înaltă performanță) și (BDVA) Asociația pentru valoarea volumelor mari de date];

selectarea celor opt site-uri de găzduire și lansarea procedurii de achiziții publice pentru cele opt supercalculatoare ale întreprinderii comune EuroHPC, și lansarea cererilor întreprinderii comune din 2019 și 2020.

3.3.

Există 22 de aspecte legate de punerea în aplicare din care pot fi desprinse învățăminte care pot fi rezumate după cum urmează:

simplificarea schemei de cofinanțare;

combinarea fondurilor UE cu cele naționale în diferite activități ale întreprinderii comune EuroHPC trebuie să fie simplificată și optimizată;

recomandările includ un set unic de criterii de eligibilitate pentru participare (în loc de 32 de criterii de eligibilitate naționale diferite);

implementarea unui management central al tuturor contribuțiilor financiare (cu excepția cazurilor justificate în mod legal), în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (c) din propunerea de regulament privind stabilirea programului Orizont Europa și flexibilitate în introducerea a diferite procentaje ale finanțării UE și naționale pentru a finanța activitățile de cercetare și inovare;

o mai mare flexibilitate în ceea ce privește contribuția membrilor privați și a altor actori privați la activitățile întreprinderii comune EuroHPC, în special prin includerea de noi forme de cooperare, de exemplu, cofinanțarea infrastructurii HPC specifice pentru utilizarea industrială.

4.   Observații specifice

4.1.

Cea mai mare a partenerilor din cadrul proiectului provine din rândul organizațiilor de cercetare (75 % din întreaga finanțare acordată pentru proiecte privind tehnologiilor viitoare și emergente), a căror sursă principală nu este industrializarea rezultatelor obținute. Eforturile de instruire consolidate și susținute vor constitui, de asemenea, un factor major în exploatarea deplină nu doar a următoarelor supercalculatoare pre-exascale și exascale finanțate de întreprinderea comună EuroHPC, dar și a generațiilor informatice viitoare. Trecerea de la HPC-ul centrat pe simulare la HPC-ul integrator într-un deplin continuum al infrastructurii IT, de la Edge la HPC, reprezintă o provocare majoră. Aceasta ar necesita dezvoltarea unei puternice relații între comunitatea HPC și alte ecosisteme precum volumele mari de date, IA și internetul obiectelor. Europa poate fi lider mondial în acest sens dacă oportunitatea creată prin Orizont 2020 va fi valorificată în continuare.

Bruxelles, 27 ianuarie 2021.

Președintele Comitetului Economic și Social European

Christa SCHWENG


(1)  Regulamentul (UE) 2018/1488 al Consiliului din 28 septembrie 2018 privind instituirea întreprinderii comune pentru calculul european de înaltă performanță (JO L 252, 8.10.2018, p. 1).

(2)  Acum este momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză și să pregătim viitorul pentru noua generație – COM(2020) 456 final.

(3)  Echiparea Europei pentru calculul de înaltă performanță de talie mondială în următorul deceniu SWD(2020) 179 final.

(4)  Echiparea Europei pentru calculul de înaltă performanță de talie mondială în următorul deceniu SWD(2020) 179 final.

(5)  Regulamentul (UE) 2018/1488 al Consiliului.