Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 124 din 12-04-2021

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/583 A COMISIEI

din 9 aprilie 2021

de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1073 privind echivalența piețelor contractelor desemnate din Statele Unite ale Americii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

 

Intrare în vigoare: 15/04/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1), în special articolul 2a alineatul (2),

întrucât:

(1)

În Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1073 a Comisiei (2), Comisia a stabilit că prin cadrul juridic și de supraveghere aplicabil piețelor contractelor desemnate (DCM) din Statele Unite ale Americii (SUA), sub supravegherea reglementară a Comisiei pentru tranzacții cu contracte futures pe mărfuri (CFTC), se asigură faptul că DCM respectă cerințele obligatorii din punct de vedere juridic care sunt echivalente cu cele care se aplică piețelor reglementate din Uniune și că respectivele DCM fac obiectul unei supravegheri și al unei asigurări a respectării normelor eficace și continue.

(2)

De la adoptarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1073, o serie de noi DCM stabilite în SUA au fost autorizate de CFTC să realizeze tranzacții cu instrumente financiare derivate. Având în vedere informațiile primite de la CFTC, aceste noi DCM respectă cerințele obligatorii din punct de vedere juridic care sunt echivalente cu cerințele pentru piețele reglementate din Uniune prevăzute în titlul III din Directiva 2014/65/UE (3). În plus, o serie de DCM menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1073 au renunțat la autorizație sau și-au modificat denumirile. Prin urmare, anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1073 ar trebui modificată în consecință.

(3)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului european pentru valori mobiliare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1073 se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 9 aprilie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1073 a Comisiei din 1 iulie 2016 privind echivalența piețelor contractelor desemnate din Statele Unite ale Americii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 178, 2.7.2016, p. 24).

(3)  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (reformare) (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).


ANEXĂ

„ANEXĂ

Piețele contractelor desemnate din Statele Unite ale Americii menționate la articolul 1:

(a)

Bitnomial Exchange, LLC

(b)

Cantor Futures Exchange, L.P.

(c)

Cboe Futures Exchange, LLC

(d)

Chicago Board of Trade (Board of Trade of the City of Chicago, Inc.)

(e)

Chicago Mercantile Exchange, Inc.

(f)

Commodity Exchange, Inc.

(g)

ELX Futures, L.P.

(h)

Eris Exchange, LLC

(i)

ICE Futures U.S., Inc.

(j)

KalshiEX, LLC

(k)

LedgerX, LLC

(l)

LMX Labs, LLC

(m)

Minneapolis Grain Exchange, Inc.

(n)

New York Mercantile Exchange, Inc.

(o)

Nodal Exchange, LLC

(p)

North American Derivatives Exchange, Inc.

(q)

OneChicago LLC

(r)

Small Exchange, Inc

(s)

TrueEX LLC