Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 124 din 12-04-2021

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/580 AL COMISIEI

din 1 februarie 2021

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/1366 în ceea ce privește baza de alocare a contribuției financiare în sectorul apicol

 

Intrare în vigoare: 19/04/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 56 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2015/1366 al Comisiei (2) stabilește baza contribuției financiare acordate de Uniune statelor membre pentru programele lor apicole. Aceasta trebuie alocată proporțional cu numărul total mediu de stupi notificat de statele membre în decursul celor doi ani calendaristici imediat anteriori notificării către Comisie a programelor apicole.

(2)

Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului (3) stabilește plafonul anual pentru Fondul european de garantare agricolă (FEGA). În cadrul acestui plafon, fondul respectiv va finanța contribuția Uniunii la programele apicole, în vigoare începând din 2021. Cuantumul total prevăzut în cadrul financiar multianual în ceea ce privește FEGA include o majorare de 60 de milioane EUR pe an pentru programele apicole.

(3)

Pentru perioada 2021-2027, Comisia a propus alocarea contribuției sporite a Uniunii pentru programele apicole în conformitate cu prevederile din anexa VIII la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 (4) și (UE) nr. 1307/2013 (5) ale Parlamentului European și ale Consiliului.

(4)

Baza pentru alocarea contribuției Uniunii către statele membre stabilită în propunerea COM(2018) 392 final a Comisiei era alocarea fondurilor din partea Uniunii pentru programele apicole din perioada 2017-2019, care, la rândul său, se baza pe numărul de stupi comunicat în 2013 de statele membre în programele lor apicole pentru perioada 2014-2016, ajustat în funcție de cererile depuse de statele membre pentru alocare în perioada de programare 2017-2019.

(5)

Contribuția sporită a Uniunii la programele apicole urmează să intre în vigoare începând din 2021, în timp ce planurile strategice PAC ale statelor membre în temeiul viitorului cadru legislativ PAC sunt preconizate să se aplice doar în 2023.

(6)

Din motive de consecvență cu propunerea COM(2018) 392 final a Comisiei și pentru a se asigura coerența între alocările privind programele apicole pentru anii 2021 și 2022 și începând din 2023, alocările privind programele apicole pentru anii 2021 și 2022 trebuie calculate pe baza numărului de stupi comunicat în 2013 de statele membre în programele lor apicole pentru perioada 2014-2016, ajustat în funcție de cererile depuse de statele membre pentru alocare în perioada de programare 2017-2019.

(7)

Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2015/1366 trebuie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2015/1366, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Prin derogare de la primul paragraf, contribuția Uniunii la programele apicole din anii 2021 și 2022 se alocă statelor membre cu programe apicole pe baza numărului de stupi comunicat în 2013 de statele membre respective în programele lor apicole pentru perioada 2014-2016, ajustat în funcție de cererile depuse de statele membre pentru alocare în perioada de programare 2017-2019. Contribuția minimă a Uniunii este de 25 000 EUR per program apicol.”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 februarie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2015/1366 al Comisiei din 11 mai 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol(JO L 211, 8.8.2015, p. 3).

(3)  Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 (JO L 433I, 22.12.2020, p. 11).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).