Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 123 din 09-04-2021

DECIZIA (PESC) 2021/579 A CONSILIULUI

din 8 aprilie 2021

de modificare a Deciziei (PESC) 2019/615 privind sprijinul acordat de Uniune pentru activitățile de pregătire a Conferinței de revizuire din 2020 a părților la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare (TNP)

 

Intrare în vigoare: 08/04/2021

 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28 alineatul (1) și articolul 31 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 15 aprilie 2019, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2019/615 (1).

(2)

La 29 iunie 2020, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2020/906 (2) de modificare a Deciziei (PESC) 2019/615.

(3)

Decizia (PESC) 2019/615 prevede o perioadă de punere în aplicare de 24 de luni, care începe la data încheierii acordului de finanțare prevăzut la articolul 3 alineatul (3) din decizia menționată, pentru activitățile menționate la articolul 1 din aceasta (denumită în continuare „perioada de punere în aplicare”).

(4)

Biroul pentru probleme de dezarmare al Organizației Națiunilor Unite (UNODA) a solicitat o prelungire suplimentară a perioadei de punere în aplicare până la 15 octombrie 2021, din cauza crizei provocate de pandemia de COVID-19 la nivel mondial și a suspendării temporare a activităților menționate la articolul 1 din Decizia (PESC) 2019/615.

(5)

Activitățile menționate la articolul 1 din Decizia (PESC) 2019/615 pot fi continuate până la 15 octombrie 2021 fără consecințe asupra resurselor financiare.

(6)

Prin urmare, Decizia (PESC) 2019/615 ar trebui să fie modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 5 din Decizia (PESC) 2019/615, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prezenta decizie expiră la 15 octombrie 2021.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 8 aprilie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

A.P. ZACARIAS


(1)  Decizia (PESC) 2019/615 a Consiliului din 15 aprilie 2019 privind sprijinul acordat de Uniune pentru activitățile de pregătire a Conferinței de revizuire din 2020 a părților la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare (TNP) (JO L 105, 16.4.2019, p. 25).

(2)  Decizia (PESC) 2020/906 a Consiliului din 29 iunie 2020 de modificare a Deciziei (PESC) 2019/615 privind sprijinul acordat de Uniune pentru activitățile de pregătire a Conferinței de revizuire din 2020 a părților la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare (TNP) (JO L 207, 30.6.2020, p. 36).