Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 123 din 09-04-2021

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/576 AL COMISIEI

din 30 noiembrie 2020

de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 prin includerea Republicii Uzbekistan în grupul țărilor care beneficiază de preferințe tarifare în cadrul SGP+

 

Intrare în vigoare: 10/04/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliului (1), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 978/2012 prevede criterii specifice de eligibilitate pentru acordarea de preferințe tarifare unei țări solicitante în cadrul regimului special de stimulare a dezvoltării sustenabile și a bunei guvernanțe (SGP+). În acest scop, este necesar ca țara să fie considerată vulnerabilă. Este necesar ca ea să fi ratificat toate convențiile menționate în anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 și ca cele mai recente concluzii disponibile ale organismelor de monitorizare relevante să nu identifice probleme grave în ceea ce privește punerea efectivă în aplicare a respectivelor convenții. Este necesar ca țara în cauză să nu fi formulat, referitor la oricare dintre convențiile relevante, o rezervă care este interzisă de convenția în cauză sau care, exclusiv în sensul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 978/2012, este considerată incompatibilă cu obiectul și cu scopul respectivei convenții. Este necesar ca ea să accepte fără rezerve cerințele de raportare impuse de fiecare convenție și să își asume angajamentele ferme prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din Regulamentul (UE) nr. 978/2012.

(2)

O țară beneficiară a SGP care dorește să beneficieze de SGP+ trebuie să transmită o cerere însoțită de informații complete privind ratificarea convențiilor relevante, rezervele sale și obiecțiile la aceste rezerve formulate de alte părți la convenție, precum și angajamentele sale ferme.

(3)

La 9 iunie 2020, Comisia a primit din partea Republicii Uzbekistan o cerere pentru a beneficia de SGP+.

(4)

Comisia a examinat cererea și a ajuns la concluzia că Republica Uzbekistan îndeplinește criteriile de eligibilitate menționate la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 978/2012. Prin urmare, Republica Uzbekistan poate beneficia de regimul SGP+, iar anexa III la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 necesită a fi modificată în consecință.

(5)

Comisia va urmări evoluția ratificării convențiilor relevante și punerea lor efectivă în aplicare de către Republica Uzbekistan, precum și cooperarea Republicii Uzbekistan cu organismele de monitorizare relevante, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 978/2012,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa III la Regulamentul (UE) nr. 978/2012, următoarea țară și codul alfabetic corespunzător se introduc în coloanele A și, respectiv, B:

„UZ

Republica Uzbekistan”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 noiembrie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 303, 31.10.2012, p. 1.