Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 121 din 08-04-2021

PROTOCOL LA ACORDUL DE ASOCIERE EURO-MEDITERANEEAN INTERIMAR PRIVIND SCHIMBURILE COMERCIALE ȘI COOPERAREA DINTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ, PE DE O PARTE, ȘI ORGANIZAȚIA PENTRU ELIBERAREA PALESTINEI (OEP), CARE ACȚIONEAZĂ ÎN NUMELE AUTORITĂȚII PALESTINIENE DIN CISIORDANIA ȘI FÂȘIA GAZA, PE DE ALTĂ PARTE, REFERITOR LA UN ACORD-CADRU ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI AUTORITATEA PALESTINIANĂ DIN CISIORDANIA ȘI FÂȘIA GAZA PRIVIND PRINCIPIILE GENERALE ALE PARTICIPĂRII SALE LA PROGRAMELE UNIUNII

 

Intrare în vigoare: a se vedea art. 10

 

Punere în aplicare provizorie: a se vedea art. 10

 

UNIUNEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Uniunea”,

pe de o parte, și

Autoritatea Palestiniană din Cisiordania și Fâșia Gaza, denumită în continuare „Autoritatea Palestiniană”,

pe de altă parte,

denumite în continuare „părțile”,

ÎNTRUCÂT:

(1)

Acordul de asociere euro-mediteraneean interimar privind schimburile comerciale și cooperarea dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OEP), care acționează în numele Autorității Palestiniene din Cisiordania și Fâșia Gaza, pe de altă parte (1) (denumit în continuare „acordul de asociere interimar”) a fost semnat la 24 februarie 1997 și a intrat în vigoare la 1 iulie 1997.

(2)

Consiliul European din 17 și 18 iunie 2004 a salutat propunerile Comisiei Europene referitoare la o politică europeană de vecinătate (PEV) și a aprobat concluziile Consiliului din 14 iunie 2004.

(3)

Consiliul a adoptat concluzii în repetate rânduri în favoarea acestei politici.

(4)

La 5 martie 2007, Consiliul și-a exprimat sprijinul pentru abordarea generală și globală, prezentată în Comunicarea Comisiei Europene din 4 decembrie 2006, de a crea posibilitatea ca partenerii din cadrul PEV să participe la activitățile agențiilor comunitare și la programele comunitare în funcție de meritele lor și în cazul în care temeiurile juridice permit acest lucru.

(5)

Autoritatea Palestiniană și-a exprimat dorința de a participa la un număr de programe ale Uniunii.

(6)

Termenii și condițiile specifice privind participarea Autorității Palestiniene la fiecare program al Uniunii, în special contribuția financiară, precum și procedurile de raportare și de evaluare, ar trebui stabilite într-un memorandum de înțelegere între Comisia Europeană și autoritățile competente ale Autorității Palestiniene,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Se permite participarea Autorității Palestiniene la toate programele actuale și viitoare ale Uniunii deschise participării Autorității Palestiniene în conformitate cu actele legislative relevante de adoptare a programelor respective.

Articolul 2

Autoritatea Palestiniană contribuie financiar la bugetul general al Uniunii în funcție de programele specifice ale Uniunii la care participă.

Articolul 3

Se permite participarea reprezentanților Autorității Palestiniene, în calitate de observatori și în ceea ce privește aspectele referitoare la Autoritatea Palestiniană, în cadrul comitetelor de gestionare responsabile cu monitorizarea programelor Uniunii la care Autoritatea Palestiniană contribuie financiar.

Articolul 4

Pe cât posibil, proiectele și inițiativele prezentate de participanți din Autoritatea Palestiniană respectă aceleași condiții, norme și proceduri aplicate statelor membre pentru programele în cauză ale Uniunii.

Articolul 5

Termenii și condițiile specifice privind participarea Autorității Palestiniene la fiecare program al Uniunii, în special contribuțiile financiare care urmează să fie plătite de către Autoritatea Palestiniană, precum și procedurile de raportare și de evaluare, se stabilesc într-un memorandum de înțelegere între Comisia Europeană și autoritățile competente ale Autorității Palestiniene, pe baza criteriilor stabilite de programele în cauză ale Uniunii.

Dacă Autoritatea Palestiniană solicită asistență externă din partea Uniunii în vederea participării la un anumit program al Uniunii în baza Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (2) sau în temeiul oricărui regulament similar care prevede asistență externă din partea Uniunii pentru Autoritatea Palestiniană care este adoptat în viitor, condițiile care reglementează utilizarea unei astfel de asistențe de către Autoritatea Palestiniană se stabilesc într-un acord de finanțare, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 232/2014.

Articolul 6

Fiecare memorandum de înțelegere încheiat în temeiul articolului 5 prevede, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (3), că activitățile de control financiar, auditurile sau alte verificări, inclusiv investigațiile administrative, urmează să fie efectuate de Comisia Europeană, de Oficiul European de Luptă Antifraudă și de Curtea de Conturi sau vor fi efectuate sub autoritatea acestora.

Se adoptă dispoziții detaliate privind controlul financiar și auditul, investigațiile administrative, recuperarea, sancțiunile financiare și alte sancțiuni administrative, pe baza cărora Comisia Europeană, Oficiul European de Luptă Antifraudă și Curtea de Conturi dobândesc competențe echivalente cu cele pe care le dețin în raport cu beneficiari sau contractanți stabiliți în Uniune.

Articolul 7

Prezentul protocol se aplică pe durata perioadei în care este în vigoare acordul de asociere interimar.

Prezentul protocol se semnează și se aprobă de către părți în conformitate cu procedurile fiecăreia.

Fiecare parte poate denunța prezentul protocol printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți. Prezentul protocol încetează să mai producă efecte la șase luni de la data unei astfel de notificări.

Încetarea prezentului protocol ca urmare a denunțării de către oricare dintre părți nu afectează verificările și controalele care trebuie efectuate, dacă este necesar, în temeiul articolelor 5 și 6.

Articolul 8

În cel mult trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului protocol și, ulterior, la fiecare trei ani, părțile pot să examineze punerea în aplicare a prezentului protocol în funcție de participarea efectivă a Autorității Palestiniene la programele Uniunii.

Articolul 9

Prezentul protocol se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în condițiile prevăzute în tratatul menționat și, pe de altă parte, teritoriului Cisiordaniei și Fâșiei Gaza.

Articolul 10

Prezentul protocol intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei la care părțile și-au notificat reciproc, pe căi diplomatice, finalizarea procedurilor necesare în acest scop.

Până la intrarea sa în vigoare, părțile convin să aplice prezentul protocol cu titlu provizoriu, începând de la data semnării acestuia, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

Articolul 11

Prezentul protocol face parte integrantă din acordul de asociere interimar.

Articolul 12

Prezentul protocol este redactat în două exemplare în limbile bulgară, croată, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și arabă, fiecare dintre aceste texte fiind în egală măsură autentic.

Image 1

Image 2

 


(1)  JO L 187, 16.7.1997, p. 3.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate (JO L77, 15.3.2014, p. 27).

(3)  Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).