Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 120 din 08-04-2021

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/574 AL COMISIEI

din 30 martie 2021

de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2017/375 și (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active prosulfuron

(Text cu relevanță pentru SEE)

 

Intrare în vigoare: 28/04/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 13 alineatul (2) litera (c),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/375 al Comisiei (2) a reînnoit aprobarea substanței active prosulfuron ca substanță susceptibilă de înlocuire în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(2)

Aprobarea substanței active prosulfuron, astfel cum se prevede în partea E din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (3), a inclus o restricție conform căreia utilizarea substanței prosulfuron urma să fie limitată la o aplicare la fiecare trei ani pe același teren, la o doză maximă de 20 g de substanță activă pe hectar.

(3)

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, la 12 octombrie 2016, Syngenta Crop Protection AG a transmis o cerere statului membru raportor desemnat, Franța, solicitând o modificare a condițiilor de aprobare a substanței prosulfuron în vederea eliminării restricției respective. Statul membru raportor desemnat a constatat că cererea era admisibilă.

(4)

Statul membru raportor desemnat a evaluat utilizarea modificată a substanței active prosulfuron în ceea ce privește efectele sale potențiale asupra sănătății umane și animale și asupra mediului, în conformitate cu dispozițiile articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, și a pregătit un raport revizuit de evaluare a reînnoirii aprobării, care a fost transmis Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) și Comisiei la 5 aprilie 2018.

(5)

Autoritatea a trimis raportul revizuit de evaluare a reînnoirii aprobării solicitantului și statelor membre în vederea formulării unor eventuale observații și l-a pus la dispoziția publicului, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. În conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, solicitantului i s-au cerut informații suplimentare. Franța a evaluat informațiile suplimentare și a prezentat Comisiei și autorității un raport revizuit de evaluare a reînnoirii aprobării la 28 februarie 2019.

(6)

La 15 iunie 2020, autoritatea a comunicat Comisiei concluzia (4) sa cu privire la posibilitatea ca utilizarea modificată a substanței active prosulfuron să îndeplinească criteriile de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(7)

La 23 octombrie 2020, Comisia a prezentat Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale proiectul de addendum la raportul de examinare privind prosulfuron, precum și un proiect de regulament.

(8)

Solicitantul a fost invitat să prezinte observații cu privire la addendumul la raportul de examinare.

(9)

În cazul uneia sau al mai multor utilizări reprezentative ale cel puțin unui produs de protecție a plantelor care conține prosulfuron s-a constatat îndeplinirea criteriilor de aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 în cazul în care produsul de protecție a plantelor este aplicat anual. Prin urmare, este oportun să se elimine restricția care limitează utilizarea prosulfuronului la o aplicare la fiecare trei ani pe același teren la o doză maximă de 20 g de substanță activă pe hectar.

(10)

Prin urmare, Regulamentele de punere în aplicare (UE) 2017/375 și (UE) nr. 540/2011 trebuie modificate în consecință.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificare adusă Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/375

Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/375 se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 martie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/375 al Comisiei din 2 martie 2017 de reînnoire a aprobării substanței active prosulfuron, ca substanță susceptibilă de înlocuire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (JO L 58, 4.3.2017, p. 3).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active autorizate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).

(4)  EFSA (Autoritatea pentru Siguranța Alimentară), 2020. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance prosulfuron („Concluzia evaluării inter pares a riscului utilizării substanței active prosulfuron ca pesticid”). EFSA Journal 2020;18(7):6181, 20 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6181


ANEXA I

În anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/375, coloana „Dispoziții specifice” se înlocuiește cu următorul text:

„În vederea punerii în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de examinare privind substanța prosulfuron, inclusiv addendumul său, în special de apendicele I și II la acesta.

Cu ocazia evaluării generale respective, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită:

protecției apelor subterane, atunci când substanța este aplicată în regiuni cu sol și/sau cu condiții climatice vulnerabile;

protecției consumatorilor, ținând seama de expunerea la metaboliții prosulfuronului;

riscului pentru plantele terestre și acvatice nevizate.

Condițiile de utilizare includ, dacă este cazul, măsuri de atenuare a riscurilor.”


ANEXA II

Textul din coloana „Dispoziții specifice” corespunzătoare rândului 6, prosulfuron, din partea E a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se înlocuiește după cum urmează:

„În vederea punerii în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de examinare privind substanța prosulfuron, inclusiv addendumul său, în special de apendicele I și II la acesta.

Cu ocazia evaluării generale respective, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită:

protecției apelor subterane, atunci când substanța este aplicată în regiuni cu sol și/sau cu condiții climatice vulnerabile;

protecției consumatorilor, ținând seama de expunerea la metaboliții prosulfuronului;

riscului pentru plantele terestre și acvatice nevizate.

Condițiile de utilizare includ, dacă este cazul, măsuri de atenuare a riscurilor.”