Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 120 din 08-04-2021

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/573 AL COMISIEI

din 1 februarie 2021

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/625 în ceea ce privește condițiile de import pentru melcii vii, pentru produsele compuse și pentru membranele introduse pe piață pentru consumul uman

(Text cu relevanță pentru SEE)

 

Intrare în vigoare: 28/04/2021

 

Punere în aplicare parţială: 21/04/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (1), în special articolul 126 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul delegat (UE) 2019/625 al Comisiei (2) stabilește cerințele pentru intrarea în Uniune a transporturilor de melci preparați, printre altele.

(2)

În conformitate cu articolul 1 alineatul (2) litera (a) punctele (i) și (iii) din Regulamentul delegat (UE) 2019/625, țările terțe care exportă către Uniune transporturi de melci preparați trebuie să fie înscrise pe listă, iar fiecare transport de melci preparați trebuie să fie însoțit de un certificat oficial. Cerințe similare ar trebui să se aplice și melcilor vii destinați consumului uman.

(3)

Pentru a identifica în mod clar melcii care fac obiectul cerințelor pentru intrarea în Uniune, în Regulamentul delegat (UE) 2019/625 ar trebui introdusă o definiție a melcilor.

(4)

Regulamentul delegat (UE) 2019/625 nu ar trebui să se aplice în cazul eșantioanelor de mărfuri destinate consumului uman, importate în scopul analizei produsului și al testării calității fără a fi introduse pe piață și, care, prin urmare, nu reprezintă un risc pentru sănătatea publică. Articolul 1 alineatul (3) ar trebui modificat în consecință. Articolul 12 din Regulamentul delegat (UE) 2019/625 prevede cerințe de import pentru transporturile de produse compuse menționate la codurile din Sistemul armonizat („codurile SA”) în cadrul anumitor poziții tarifare din partea a doua a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (3). Este necesar să se facă trimitere la codurile din Nomenclatura combinată (NC) în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625. În plus, la articolul 12 din Regulamentul delegat (UE) 2019/625 lipsesc codurile anumitor produse compuse. Prin urmare, este necesară adăugarea acestor coduri NC.

(5)

Transporturile de melci vii și de produse compuse introduse pe piață pentru consumul uman ar trebui să facă obiectul unei certificări individuale pentru intrarea în Uniune în vederea reducerii riscului de neconformitate cu cerințele Uniunii privind siguranța alimentară. Certificarea conformității cu cerințele Uniunii contribuie, de asemenea, la a le reaminti operatorilor din sectorul alimentar și autorităților competente din țările terțe sau din regiunile acestora de cerințele aplicabile ale Uniunii.

(6)

Articolul 7 din Regulamentul delegat (UE) 2019/625 prevede cerințe privind fabricarea de materii prime pentru importul transporturilor de carne proaspătă, carne tocată, preparate din carne, produse din carne, carne separată mecanic și materii prime destinate producției de gelatină și de colagen, pentru a evita un posibil risc pentru sănătatea publică. Vezicile și intestinele tratate utilizate pentru producerea membranelor sunt supuse unui tratament care elimină orice risc pentru sănătatea publică. Prin urmare, este oportun să se permită ca materiile prime pentru producerea membranelor să provină de la abatoare aflate sub supravegherea autorităților naționale competente, iar articolul 7 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Articolul 13 din Regulamentul delegat (UE) 2019/625 prevede că fiecare transport de anumite produse incluse în listă poate intra în Uniune numai dacă transportul este însoțit de un certificat oficial. Produsele compuse nu sunt incluse în lista produselor care trebuie să fie însoțite de un certificat oficial.

(8)

Riscul legat de anumite categorii de produse compuse depinde de tipul de ingrediente și de condițiile de depozitare a acestora. Prin urmare, pentru intrarea în Uniune în vederea introducerii pe piață, transporturile de astfel de produse destinate consumului uman ar trebui să facă obiectul unei certificări individuale a fiecărui transport. Certificarea conformității cu cerințele Uniunii poate, de asemenea, contribui la a le reaminti operatorilor din sectorul alimentar și autorităților competente din țările terțe sau din regiunile acestora de cerințele aplicabile ale Uniunii.

(9)

Anumite produse compuse cu durată lungă de conservare care nu conțin alte produse din carne decât gelatină, colagen sau produse înalt rafinate nu reprezintă un risc pentru sănătatea publică sau animală din cauza naturii tratamentului necesar pentru fabricarea unor astfel de produse din carne. Astfel de produse compuse ar trebui să fie însoțite de o atestare privată în locul unui certificat oficial.

(10)

Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2019/625 ar trebui modificat în consecință.

(11)

Întrucât articolele 12 și 14 din Regulamentul delegat (UE) 2019/625 se aplică de la 21 aprilie 2021, modificările aduse articolelor relevante pentru aceste articole 12 și 14 ar trebui să se aplice, de asemenea, de la data respectivă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul delegat (UE) 2019/625 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 alineatul (2) litera (d) se adaugă punctul (v), după cum urmează:

„(v)

melci vii.”

2.

La articolul 1 alineatul (3) se introduce o nouă literă (c):

„(c)

mărfurilor destinate consumului uman, în cazul eșantioanelor de mărfuri destinate consumului uman, importate în scopul analizei produsului și al testării calității fără a fi introduse pe piață.”

3.

La articolul 2 se introduce următorul punct 14 litera (a):

„14.(a)

«melci» înseamnă melci astfel cum sunt definiți la punctul 6.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și orice alte specii de melci din familiile Helicidae, Hygromiidae sau Sphincterochilidae, destinați consumului uman;”.

4.

La articolul 3 se adaugă următoarea literă (c):

„(c)

melcii vii menționați la codul NC 0307 60 00 din partea a doua a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87.”

5.

Articolul 7 litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

carnea separată mecanic și produsele din carne, cu excepția membranelor astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 45 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei (*1);

(*1)  Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei din 30 ianuarie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind intrarea în Uniune, precum și circulația și manipularea după intrare, a transporturilor de anumite animale, de materiale germinative și de produse de origine animală (JO L 174, 3.6.2020, p. 379).”"

6.

Articolul 12 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Se permite intrarea în Uniune în vederea introducerii pe piață a transporturilor de produse compuse menționate la codurile NC de la pozițiile 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202, 2208 din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 numai dacă fiecare produs prelucrat de origine animală conținut în produsele compuse a fost produs fie în unități situate în țări terțe sau în regiuni ale acestora, autorizate să exporte în Uniune produsele prelucrate de origine animală respective, în conformitate cu articolul 5, fie în unități situate în state membre.”

7.

Articolul 13 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următoarea literă (d):

„(d)

melcii vii menționați la codul NC 0307 60 00 din partea a doua a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87;”;

(b)

se inserează următoarea literă (e):

„(e)

produsele compuse menționate la articolul 12 alineatul (2) literele (a) și (b) cu excepția produselor compuse cu durată lungă de conservare care nu conțin niciun alt produs din carne decât gelatină, colagen sau produse înalt rafinate menționate în secțiunea XVI din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.”

8.

Articolul 14 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Un atestat privat care confirmă că transporturile respectă cerințele aplicabile menționate la articolul 126 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/625, elaborat și semnat de operatorul din sectorul alimentar care efectuează importul, însoțește transporturile de produse compuse menționate la articolul 12 alineatul (2) litera (b), în cazul în care produsele compuse nu conțin alte produse din carne decât gelatina, colagenul sau produsele înalt rafinate menționate în secțiunea XVI din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și la articolul 12 alineatul (2) litera (c).”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 1 alineatul (5), alineatul (7) litera (b) și alineatul (8) se aplică de la 21 aprilie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 februarie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95, 7.4.2017, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2019/625 al Comisiei din 4 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele pentru intrarea în Uniune a transporturilor de anumite animale și mărfuri destinate consumului uman (JO L 131, 17.5.2019, p. 18).

(3)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).