Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 120 din 08-04-2021

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/571 AL COMISIEI

din 20 ianuarie 2021

de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista de substanțe care pot fi adăugate formulelor de început, formulelor de continuare, alimentelor pentru copii și preparatelor pe bază de cereale

(Text cu relevanță pentru SEE)

 

Intrare în vigoare: 28/04/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății și de abrogare a Directivei 92/52/CEE a Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE și 2006/141/CE ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 41/2009 și (CE) nr. 953/2009 ale Comisiei (1), în special articolul 16,

întrucât:

(1)

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 609/2013 stabilește o listă a Uniunii cuprinzând substanțele care pot fi adăugate la una sau mai multe categorii de alimente menționate la articolul 1 alineatul (1) din regulamentul respectiv.

(2)

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 609/2013 autorizează în prezent adăugarea L-metilfolatului de calciu ca sursă de folat în alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și în înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății.

(3)

În urma unei cereri referitoare la autorizarea utilizării L-metilfolatului de calciu ca sursă de folat și în formulele de început, în formulele de continuare, în preparatele pe bază de cereale și în alimentele pentru copii, la nivelurile necesare pentru a îndeplini cerințele privind compoziția aplicabile folatului stabilite în legislația Uniunii pentru produsele alimentare în cauză, Comisia a solicitat Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) să emită un aviz cu privire la siguranța și la biodisponibilitatea substanței respective atunci când este adăugată în produsele alimentare în cauză. În avizul său din 27 noiembrie 2019 (2), autoritatea a concluzionat că L-metilfolatul de calciu este o sursă de folat biodisponibilă și că acesta este sigur în cazul utilizărilor și al nivelurilor de utilizare propuse pentru populația-țintă compusă din sugari (< 12 luni) și copii de vârstă mică (12-< 36 de luni).

(4)

Comisia consideră că avizul autorității oferă suficiente motive pentru a se stabili că L-metilfolatul de calciu nu reprezintă o problemă de siguranță ca sursă de folat atunci când este utilizat în formulele de început, în formulele de continuare, în preparatele pe bază de cereale și în alimentele pentru copii la nivelurile impuse. În consecință, L-metilfolatul de calciu trebuie să fie inclus în lista din anexa la Regulamentul (UE) nr. 609/2013 ca sursă de folat în aceste categorii de alimente.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 609/2013 trebuie să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 609/2013 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 ianuarie 2021

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 181, 29.6.2013, p. 35.

(2)  Grupul pentru produse dietetice, nutriție și alergii al EFSA, Scientific Opinion on Calcium l-methylfolate as a source of folate added for nutritional purposes to infant and follow-on formula, baby food and processed cereal-based food (Aviz științific privind L-metilfolatul de calciu ca sursă de folat, adăugat în scopuri nutriționale în formulele de început, în formulele de continuare, în alimentele pentru copii și în preparatele pe bază de cereale), EFSA Journal, doi:10.2903/j.efsa.2020.5947.


ANEXĂ

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 609/2013 se modifică după cum urmează:

(a)

la substanța „Folat”, rubrica „L-metilfolat de calciu” se înlocuiește cu următorul text:

„L-metilfolat de calciu

X

X

X

X”